پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

word
51
1 MB
32488
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۶,۶۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

  پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت

  چکیده

     به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ بودوفاکتور دوم اثرات سطوح مختلف،شامل 4 سطح مقادیر مختلف مصرف آهن(0،2،4،6)گرم در لیتر بود.فاصله کاشت بوته ها 15×30سانتی متر بود.از مالچ پوسته برنج به ضخامت 10سانتی متر درکرت هایی که برای استفاده از مالچ در نظر گرفته شده استفاده گردید. جهت اجرای نقشه طرح کرت هاییدر ابعاد 5×2 متر وبه فاصله 50 سانتی متر ازواحد آزمایشی مجاور ایجاد گردیدند.بین تکرارها نیز فاصله ایی حدود 1متر در نظر گرفته شد.در هرتکرار 8کرت ودرمجموع سه تکرار،24 کرت ایجاد گردید.عملیات آماده سازی زمین درشهریور ماه 1392 انجام گرفت.خصوصیات مورد بررسی عبارتند از:ارتفاع بوته، تعدادغلاف سبز،تعدا ددانه سبزلوبیا،عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز در غلاف، عملکرد بیولوژیک ، عملکرد قسمت های هوایی، عملکرد دانه خشک، عملکرد دانه خشک،عملکرد غلاف خشک، تعداد دانه خشک درهر بوته لوبیا،مورد بررسی قرار گرفت.مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نیز نشان دادکه اثر مالچ برارتفاع بوته لوبیا،غلاق سبز،تعداددانه سبز لوبیا، عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز لوبیا،عملکرد بیولوژی،عملکرد قسمت های هوایی،عملکرد دانه خشک ،معنی دار نشد.یعنی تاثیر چندانی در جذب آب وعناصر غذایی ،از خاک واستفاده از آن ها در لوبیا نداشت،عدم استفاده از مالچ نیز تاثیری بر صفات فوق از طریق کاهش مقدار رطوبت خاک نداشت.اثر مالچ بر عملکرد غلاف خشک در شرایط استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ تفاوت معنی داری وجود داشت وهمچنین اثر مالچ به تعداد دانه خشک در هر بوته در لوبیا بسیار معنی دار شد.اثر مقدار آهن برصفات فوق اثر معنی داری داشت، بیشترین ارتفاع بوته با مصرف 2 در هزار وکمترین ارتفاع بوته در مقدار 6 در هزار بود.مصرف 2 در هزار بخاطر کاهش فتواکسیداسیون اکسین در ساقه لوبیا،باعث افزایش ارتفاع بوته شد،همچنین بر سایر صفات،با مصرف آهن معنی دار بودوبا افزایش مقدار مصرف آهن به 6 در هزار به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که تفاوت آماری معنی داری با سایر صفات مصرف داشت.با افزایش مصرف آهن به 4 تا 6 در هزار باعث شد که تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا کاهش یابد که از طریق زردی و مسمومیت در بوته نشان داد.نتیجه این که وارد شدن خسارت به سیستم فتوسنتزی بوته لوبیا باعث به هم خوردن توزیع مواد فتوسنتزی بین قسمت های رویشی وزایشی شده واین امر ریزش گل هاوکاهش تشکیل غلاف ها را به دنبال داشته است. اثر متقابل مالچ×مقدار مصرف آهن به تعداد غلا فه در بوته لوبیا معنی دار نشد.اثر مقدار آهن برعملکرد خشک همانند سایر صفات بودوبیشترین عملکرد غلاف خشک از مقادیر مصرف 2و4 در هزار آهن به دست آمد با افزایش مقدار مصرف تا6در هزار عملکرد غلاف خشک کاهش یافت به نظر می رسد این کاهش عمدتا ناشی از کاهش حجم بوته در واحد سطح و نیز کاهش غلاف تشکیل شده در واحد سطح باشد.

   

  کلمات کلیدی: مالچ، آهن، لوبیا، عملکرد، محلول پاشی، خاک

   

  فصل اول

  مقدمه

  افزایش جمیعت جهان وتخریب منابع طبیعی وبه دنبال آن نیاز مبرم به افزایش تولیدات غذایی ازمشکلات اساسی دنیای امروز به شمار می رود.درواقع افزایش جمیعت جهان وبه دنبال آن نیاز بشر به موادغذایی،سبب فشارمضاعفی به منابع طبیعی شده ودر این راستا پایداری سیستم های کشاورزی موردتهدیدقرار گرفتند.به همین دلیل توجه به تاریخ مناسب جهت کاشت گیاهان و طراحی و اجرای سیستم های پوشش مانندی همچون انواع مختلف مالچ مورد نیاز میباشد که بتواند ضمن حفظ طبیعی ،عملکرد راهم افزایش دهد.دانه حبوبات از جمله لوبیا به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات و دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود.(باقری وپارسا 1376). بنابر این توجه به کاشت لوبیا و تلاش برای بهبود عملکرد و اجرای عملکرد این گیاه بسیار حائز اهمیت است.لوبیا برای این که رشدمناسبی داشته باشد،درخاک های آهکی و قلیایی کشت می شود با توجه به کشت لوبیا در خاک های آهکی وزیاد بودن مقدار بی کربنات خاک درآنهاکمبود برخی ازعناصرنظیر آهن در این گیاه مشاهده می شود.زیرااین گیاه یکی از گیاهانی است که نیازبه آهن زیادمی باشد.علت این امرنیزانجام تثبیت ازت دراین گیاه می باشد.زیرا آهن یکی ازعناصری است که براساس طبقه بندی های فیزیولوژی، باعث فعال سازی آنزیم هاونیز انتقال الکترون درگیاهان می شودودرگیاه لوبیانیزاین عنصر در ساختارآنزیم نیتروژناز،در ترکیب لگ هموگلوبین وهمچنین در ساختار مولکول فردوکسین که عمل انتقال الکترون رادرتثبیت ازت انجام میدهد،مشاهده می شوداز آنجایی که خاک های زیرکشت لوبیادرشهرستان آستانه اشرفیه دارای بستر مادری آهکی هستند،در نتیجه طبق بررسی pH های انجام شده،این خاک هااز نظربی کربنات کلسیم ونیزکلسیم محلول درخاک بسیارغنیبودو آنها نیز معمولا بالاتر از7 است.مجموعه این عوامل باعث شده که بوته های لوبیادرمراحل رشدخودکمبودآهن رابه وضوح نشان دهند،زیرا بوته های لوبیا به کمبودآهن بسیارحساس هستند علاوه براین،افزایش هزینه نهاده ها،کاهش دسترسی به علف کش های جدیدومقاومت علف های هرزبه علف کش ها،پایداری سیستم های رایج تولیدمحصول راکاهش میدهد(کانلی وهمکاران ، 2001) . به همین دلیل استفاده ازروش های غیرشیمیایی وسازگار با محیط زیست برای کنترل علف های هرز رو به گسترش است . از جمله این روش ها می توان به مالچ بقایای گیاهی اشاره کردهمچنین، یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ منابع موجوددرخاک جلوگیری از تلفات آب است که تبخیرازسطح خاک بخشی از آن می باشد.به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت به مدت طولانی درخاک، استفاده از مالچ در سطح خاک و یا شخم زدن بعداز آبیاری می تواند موثرواقع گردد.ازآنجایی که بررسی توام اثرآهن و استفاده ازمالچ میتواندنتایج حائزاهمیتی ازنظر میزان تاثیر گذاری برعملکردواجزای عملکرددرگیاه لوبیاداشته باشد،در نتیجه این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مقدارمصرف آهن جهت دستیابی به عملکردمطلوب دراستان گیلان ونیزبررسی کاربرداستفاده ازمالچ به عملکرد واجزای عملکردلوبیامحلی گیلان به مرحله اجرا درآمد .

  مبدا و پیشینه لوبیا

  مبدا لوبیا از نواحی گرمسیری آمریکای جنوبی است وکاشت آن در آمریکااز ادوار خیلی قدیم مرسوم بود.بسیاری ازانواع این گیاه قبل از کشف آمریکا بوسیله سرخپوستان بومی آمریکا کاشته شدو مورداستفاده قرارمیگرفته است(کوچکی و بنایان اول ،1372 ).لوبیای معمولی با نام های مختلف لوبیا فرانسوی و یا لوبیا سبز شناخته می شونداز جنس (phaselous )بوده و شامل 220 گونه است، 20گونه زراعی آنها برای تولیدغلاف سبز یا بذر خشک بیشتر موردکشت وکار قراردارندواغلب درمناطق گرمسیری دنیاانتشاریافته اند.براساس مبداء(منشاء) پیدایش گونه های این جنس به دوگروه تقسیم می شوند:

  الف – گونه هایی با مبداء قاره آمریکا(گونه های دنیای جدید )

   ب  - گونه هایی با مبداء آسیایی (گونه های دنیای قدیم)

  مقایسه صفات مورفولوژیک،اکولوژیک،توزیع جغرافیایی،روابط ژنتیکی سوابق باستان شناسی نشان میدهدکه انواع وحشی لوبیا از قاره آمریکا(مرکزی و جنوبی)منشاء یافته اندبا مطالعه روی مارکرهای مولکولی،دو مرکز تنوع بزرگ جغرافیایی شامل آمریکای مرکزی (منطقه فرو آمریکا 1 ) و آمریکای جنوبی ( منطقه آند 2 ) برای لوبیا معرفی کرده اندویک کمربند انتقال بین این دوناحیه در شمال پرو یافته اند.ایزولاسیون جغرافیایی و خودباروری گیاه لوبیا مانع انتغال ژن های یک مبداء یا جمیعت به مبداءیاجمعیت دیگرشده که دلیل عمده اختلاف بین ژنوتیپ های این دومرکز بوده است.گونه های آمریکایی دارای غلاف های بزرگ و نسبتا"پهن،نوک دارمحتوی چندین بذر درشت (4 تا 8 بذر در هر غلاف )وگوشوارک های کوچک ومیخی شکل هستند.برخی انواع لوبیادر این گونه عبارتنداز لوبیا تپاری ، لوبیا فرنگی و یالوبیالیما(انواع دانه درشت در آمریکای جنوبی ودانه ریزدر آمریکای مرکزی)لوبیارونده،لوبیا فرم رونده وغیره(مجنون حسینی،1387)گونه های دنیای قدیم (آسیایی) دارای غلاف های کوچکتر،استوانه ای،بدون نوک،محتوی تعدادزیادی بذرکوچک(گاهی تا 20 عدد درهرغلاف)و گوشوارک پهن و سیخی شکل هستند.مبداء لوبیای معمولی احتمالا بخش های قاره آمریکای جنوبی در مکزیک و گواتمالا است.واویلوف با توجه به تغییرات ژنتیکی زیادآنها که درآمریکای مرکزی وجنوب مکزیک یافت شده این مناطق رامبداء میداند.لوبیا 4 تا 7 هزارسال قبل از میلاددرمکزیک وبین 1تا 3 هزار سال قبل از میلاد توسط بومیان آمریکا کشت وکار می شده که باکشف تازه آمریکا زراعت آن دردنیا گسترش پیدا کرده است.در دنیا تاکنون چهل هزاررژیم پلاسما لوبیا جمع آوری شده که اکثر آنها به دومنطقه خشک و مرکز پیدایش آمریکای جنوبی و مرکزی تعلق دارند. لوبیا در پنج قاره جهان کشت می شودوباداشتن 22 تا 25 در صد پروتئین گیاهی محسوب میشود.(مجنون حسینی ، 1387 )

   

  2–2-سطح زیرکشت وتولیدلوبیادرایران وجهان

  بررسی آمارپانزده ساله(1955- 1980)نشان می دهدکه کل تولید لوبیادرجهان بین دهه ی 70 تا 80 ازرشدآمار قابل توجهی برخورداربوده است ولی دردهه ی 90 از روندافزایش تولیدآن خصوصا درسال 1995کاسته شده است.در سال 1979 میلادی تولید جهانی لوبیا 13382هزار تن بودکه درسال 1995 به 17818 هزار تن رسید.در بین قاره ها،آسیا بیشترین مقدار تولید لوبیارا به خود اختصاص داده است.بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیا در آسیاکشور های چین،هندوستان،سریلانکا،پاکستان،برمه، ویتنام و تایلند می باشد.پس از آسیا،آمریکامقام دوم را داراو آرژانتین،برزیل،آمریکا،مکزیک ازبزرگترین کشورهای تولید کننده ی این قاره می باشد و 8/86 در صدسطح زیرکشت و 2/87 در صد تولید کل جهان در این قاره قرار دارد(کوچکی و بنایاناول،1372)آفریقا،اروپا،اقیانوسیه رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند(کوچکی وبنایان اول ، 1372)آفریقا ،اروپا،اقیانوسیه رتبه های بعدی رابه خوداختصاص داده اند .(باقری و همکاران ، 1376)در سال 1995 بیشترین عملکرد لوبیا مربوط به قاره اروپا(951کیلو گرم )وکمترین آن مربوط به قاره آسیا(578 کیلو گرم)میباشد.به طورکلی کمترین عملکرددر واحد سطح حبوبات درآسیا وآفریقا وبیشترین عملکرددرواحد سطح دراروپا می باشد.تولید بالای حبوبات درآسیا ناشیاز سطح زیر کشت زیادآن و زیاد بودن تولیددر واحد سطح دراروپا ناشی از وفورآب می باشد.درایران به علت کمبود آب بخش عمده از حبوبات در شرایط دیم و آن هم با عملکرد پایین تولید می شود.براساس آمار های سازمان خواربار کشاورزی(FAO)سطح زیر کشت لوبیا در سال های 2000 تا 2004 میلادی بین 67 تا 71 هکتار بوده است که تولیددر همین دوره بین 54 تا 60 میلیون تن برآورد شده است ( FAO، 2004 )در طی سال های ذکر شده کشت حبوبات در ایران 1 تا 5/1 میلیون هکتار و تولید نیز بین 475 تا 695 هزار تن بوده است.از نظر عملکرد مکان سی و یکم آسیا قرار دارد.سطح زیر کشت انواع لوبیا در ایران در سال 1385 در حدود 97310 هکتار و میزان تولید آن حدود 2078 هزار تن بوده است.متوسط عملکرد لوبیا در ایران و در زراعت های آبی 2340 کیلو گرم در هکتارودرزذاعت دیم 1100 کیلوگرم در هکتار بوده است . مهمترین استان های کشت و تولید لوبیا در کشور در سال 1386 استان های مرکزی،فارس،لرستان، خوزستان،زنجان،اذربایجان شرقی،اصفهان،چهار محال وبختیاری، اردبیل ، گیلان ، و کرمان میباشند . کمترین سطح زیر کشت لوبیا مربوط به استان های بوشهر،قم،یزد،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی می باشند.(مجنون حسینی ، 1387 )در استان گیلان همه ساله 3500 هکتاراز اراضی،زیرکشت لوبیا می رود (نیکانفر ، 1373 ).

   

   

   

   

   

   

  Abstract

   

  The first factor of 2 levels of use and non-use of mulch, mulch, and the second factor, the effects of different levels, including 4 different amounts of Fe (0,2,4,6) grams per liter. 15 × 30 cm row spacing plants. Rice husk mulch thickness of 10 cm plots that were used for the intended use of mulch. To plan and plot Yydr dimensions 5 × 2 m and a distance of 50 cm from the experimental units were nearby. Spatial distance between iterations is about 1 m. In each iteration 8 in three replicate plots and 24 plots were created. and preparation was carried out in September 1392. Characteristics of the study are: plant height, number of green pods, seeds, green beans, green bean pod yield, number of seeds per pod, green, biological yield, yield components, air, dry grain yield, grain yield, dry, dry pod yield, number of dry bean seeds per plant, were examined. Comparison traits showed that the effect of mulch on plant beans, green Ghlaq, grains, green beans, green pods of beans, grains, green beans, biological function, the function of the air-dried grain, not significant. The impact on the absorption of water and nutrients from the soil and its application in no beans, no use of mulch will not affect the characteristics by reducing the amount of soil moisture. These attributes have a significant effect due to the iron content, the maximum height of 2 consumption per plant at least 6 per thousand. Two thousand reduction in the photooxidation of auxin in pea stems, plant height was increased, also on other factors, Iron intake was significant and to increase the amount of iron to 6 per thousand significantly increased the significant difference was consumed with other characters. With increasing iron intake to 4 to 6 thousand caused the green pods of bean plants to reduce the toxicity of the plant indicated by yellow. The result is that damage to the photosynthetic system caused by eating bean distribution of assimilates between parts of the vegetative and reproductive, this would lead to a loss goals Havkahsh pod formation. Interaction mulch × amount of iron in the number Ghla Fe in the bean was not significant AA. The effect of iron content on yield and dry like the other characters and the highest pod yield and dry the quantities consumed 2 and 4 per thousand iron obtained by increasing the dose to 6 per performance the loss dropped the dried pods seem mainly due to the reduction in plant size and also reduce the sheath is formed at the unit level.

   

   
  Keywords: mulch, iron, beans, performance, foliar, soi
 • فهرست و منابع پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

  فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................

  فصل اول : مقدمه

  مقدمه....................................................................................................................................................................2

  فصل دوم : بررسی منابع

  2-1-مبداءوپیشینه لوبیا....................................................................................................................................... 5

  2-2-سطح زیر کشت وتولید لوبیا درایران وجهان.............................................................................................. 6

  2-3-اهمیت اقتصادی لوبیا................................................................................................................................  7

  2-4-خصوصیات گیاه شناسی لویبا...................................................................................................................  7

  2-5-نیازهای اقلیمی لوبیا..................................................................................................................................  9

  2-6-مالچ........................................................................................................................................................  10

  2-6-1-نقش مالچ(خاکپوش ها)در زراعت دیم..............................................................................................  10

  2-6-2-اثر مالچ بر رطوبت قابل استفاده خاک...............................................................................................  11

  2-6-3-اثر مالچ برآب خاک...........................................................................................................................  13

  2-6-4-اثر مالچ بر درجه حرارت خاک ........................................................................................................  17

  2-6-5-اثر مالچ بر ساختمان خاک ................................................................................................................  19

  2-6-6-اثر مالچ بر شوری خاک ....................................................................................................................  20

  2-6-7-اثر مالچ بر فرسایش خاک .................................................................................................................  21

  2-6-8-اثر مالچ بر رشد گیاهان زراعی .........................................................................................................  23

  2-6-9-اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا ............................................................................................................  26

  2-6-10-اثر مالچ در کنترل علف های هرز ...................................................................................................  27

  2-7-آهن ........................................................................................................................................................ 27

  2-7-1-اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی ................................................................................................  31

  2-7-2-نقش آهن در فتوسنتز .......................................................................................................................  32

  2-7-3-نقش آهن در سنتز پروتئین ...............................................................................................................  32

  2-7-4-سطح بحرانی آهن در گیاه لوبیا ........................................................................................................  34

  2-7-5-عوامل موثر بر فراهمی آهن برای گیاه...............................................................................................  34

  فصل سوم:مواد و روش ها

  3-1-زمان وموقعیت جغرافیایی واقلیمی محل اجرای طرح ...........................................................................  36

  3-2-ویژیگی آب و هوایی منطقه ..................................................................................................................  36

  3-3-تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل آزمایش ....................................................................  36

  3-4-نحوه انجام آزمایش وطرح آزمایشی مورد استفاده ................................................................................  37

  3-5-خصوصیات مورد بررسی ......................................................................................................................  37 

  3-5-1-ارتفاع گیاه ........................................................................................................................................  37

  3-5-2-تعدادغلاف در بوته ..........................................................................................................................  38

  3-5-3-طول غلاف .......................................................................................................................................  38

  3-5-4-تعیین عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا .......................................................................................  38

  3-5-5-تعیین تعداددانه خشک در لوبیا .........................................................................................................  38

  3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا ................................................................................................  38

  3-5-7-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا .................................................................................................  38

  3-5-8-محاسبه شاخص برداشت .................................................................................................................  39

  3-5-9-شاخص برداشت دانه .......................................................................................................................  39

  3-6-تجزیه آماری .........................................................................................................................................  39

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل

  4-1- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا ....................................................................................  41

  4-2-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداد غلاف سبز لوبیا ............................................................................  41

  4-3-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه سبز لوبیا .................................................................................  43

  4-4-اثرمالچ ومقدار مصرف آهن برعملکرد غلاف سبزلوبیا ..........................................................................  44

  4-5-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه درغلاف لوبیا ...........................................................................  45

  4-6-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردبیولوژیک لوبیا ............................................................................  46

  4-7-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردقسمت های هوایی ......................................................................  47

  4-8-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن عملکرددانه خشک درلوبیا .........................................................................  49

  4-9-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکرد غلاف خشک لوبیا .....................................................................  50

  4-10-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه خشک دربوته لوبیا ................................................................  51

  4-11-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هرغلاف لوبیا.................................................... 51 

  4-12-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف خشک در هربوته لوبیا .................................................. 53

  4-13-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت لوبیا ....................................................................... 53

  4-14-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت دانه لوبیا ...............................................................  54                                            

  فصل پنجم: گیری

  نتیجه گیری ....................................................................................................................................................  56

  پیشنهادات ......................................................................................................................................................  57

  منابع ...............................................................................................................................................................  58

  چکیده انگلیسی ..............................................................................................................................................  64

   

   

  منبع:

   

  1- کوچکی ع ا،م،بنایان اول.1372.زراعت حبوبات.انتشارات دانشگاه مشهد.

  2-قنبری ع لک م ر و دری، ح ر ،1384،اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی.مقالات اولین همایش ملی حبوبات 29و30آبان .مشهد کقدس ،پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

  3-کوچکی،ع.1376.به زراعی و به نژادی در زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  4-لطیفی،و.س.نواب پور.1379.واکنش شاخص های رشد و عملکرد دانه دو رقم لوبیا چیتی به فاصله ردیف و تراکم بوته مجله علوم کشاورزی ایران،جلد362،31-353.

  5- مجنون حسینی،ن.(1387) زراعت و تولید حبوبات .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.چاپ چهارم.283 صفحه.

  9- مجنون حسینی،ناصر.1372.حبوبات در ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. 240 صفحه.

  7-طالعی،ر،گ.پوستینی و س.دوازده امامی 1379. اثرات آرایش کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی چند رقم لوبیا چیتی. مجله علوم کشاورزی ایران.جلد31،شماره 3. 487-478

  -8داوودی نژاد،م،ق.علیخانی و ح.ق.رفاهی.1382.بررسی اثر عملکردکود دامی و کمپوست غنی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم .

  9-دری ح. م.ر،لک،س،م،.بنی جمالی،م دادیور،ع،ا،قنبری،م.ع.خودشناس و ب. اسدی. 1382.لوبیا از کاشت تا برداشت. نشر و تصویر مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی. صفحات 1 تا 77.

  10-سادات نوری،س،ا،م،گلباشی و .م.ضرابی،1388.تجزیه و تحلیل طرح آزمایش ها با نرم افزار sas. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 339 صفحه.

  11-سرمد نیا.غ،ح،وغ.کوچکی.1368 .فیزیولوژی گیاهان زراعی(ترجمه)انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 234-203.

  12-فلاوند،ا،آ.حمیدی،م.دهقان شعار،م،ج.ملکوتی،ا.اصغرزاده و ر.چوکان.1385.کاربرد کودهای زیستی،راهبردی یوم شناختی برای مدیریت پایدار بوم نظا م های زراعی،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

  13-کوچکی،ع،م،حسینی و ر،خزاعی.1376،نظام های کشاورزی پایدار(ترجمه).انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  14-مجنون حسینی،ن،1387.زراعت و تولید حبوبات،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.283 صفحه.

  15-یادگاری،م،ق.نورمحمدی و ه.اسدی رحمانی،1388.بررسی شاخص های رشدی ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفرم افزاینده رشد گیاه. دانش نوین کشاورزی.5(15).صفحات 164تا153.

  16-اسدی رحمانی،ه،م،افشاری،ک.خاوازی و ه . سجادی.1379.بررسی کارایی تثبیت ازت بوسیله سویه های ریزوبیوم بومی ایران بر عملکرد و خصوصیات کیفی لوبیا. خلاصه مقالات سومین همایش ملی و توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود وسم در کشاورزی ،کرج،ایران.

  17-امام،ی.وف.نیک نژاد .1373.مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی(ترجمه)،انتشارات دانشگاه شیراز. صفحات 570 و 571.

  18- قنبری ،ع ا و ح ،.ر.1384. بررسی و تعیین gddبرای مراحل مختلف فنولوژی لاین های لوبیا چشم بلبلی . چکیده مقالات اولین همایش ملی حبوبات.دانشگاه فردوسی مشهد.

  19- کوچکی،ع،و م . بنایان اول . 1373. فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحات 360 تا 380 .

  20 – اصغرزاده،ا.1384.کود های زیستی (بیولوژیک) و کاربرد آنها در کشاورزی زیستی،خلاصه مقالات نخستین کارگاه آموزشی  کشاورزی  زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  21 – باقری ،ع،ر،ع،ا.محمودی و ف. دین قزلی.1380. زراعت و اصلاح نباتات . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،556 صفحه.کریمی ،ه.گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاه تهران.550 صفحه.

  22 – پنجتن دوست ،م،ع.سروشزاد هو ف.قنائی.1389.تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر روی برخی از خصوصیات کیفی دانه گیاه بادام زمینی(arachishypogeael. ) در خاک قلیایی ،زیست شناسی گیاهی ،سال دوم. شماره پنجم.صفحه 37-50 .

  23 – حسینی ،س،م،ب،د. جهانسوز و ب ،یزدی صمدی.1382.تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن علوفه ای و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط پژوهش و سازندگی.شماره 59. صفحه 60 – 67 .

  24 –سالار دینی ،عاوم،مسعود.1376. اصول تغذیه گیاه (جلد دوم) مرکز نشر دانشگا هی .

  25 – صمدی،ع،و،ع.سپاسخواه.1363.اثرات آبیاری شیاری یک در میان بر روی عملکرد و راندمان موثر آب بر لوبیا. تحقیقات کشاورزی  ایران،دانشکده کشاورزی شیراز .جلد 3 ،شماره 2 . صفحه 95 – 115.

  26 – ضیائیان ،ع.1382.استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی . معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،وزارت کشاورزی کرج.

  27 –عبد زاده گوهری ،ع،ا.امیری،م. پرحلم گوهری وز. بابایی بازکیایی.1389. اثر مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکردو صفاتزراعی لوبیا چشم بلبلی در شرایط دیم.مجله پژوهش در علوم زراعی . سال سوم ،شماره 10.

  28 – عشقی زاده،ح،ر،خوشگفتار منش ا . ،دانشگاه  صنعتی اصفهان (در دست انتشار ) ،گرجی م،و میلادی ، 1387." آهن کارایی " تعدادی از محصولات ح،اشرفی ع،معلم ا. ح ، پور سخی ن ، پور قاسمیا ن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زراعی در محیط کشت محلول

  29 – قاسمیان،و.1379. بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی آهن ، روی و منگنز بر کمیت و کیفیت بذر سویا در آذربایجان غربی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.125صفحه.

  30 – کوچکی ،ع،و،م.بنایان اول.1368. زراعت حبوبات انتشارات جاوید.

  31 – کریمی،ه.1367. گیاهان زراعی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم . صفحه 378.

  32 – محمدی،م.1385.خاک شناسی کشاورزی ،انتشارات مرکز نشر سپهر . چاپ اول.

  33- محمودی ،ش.وم.حکیمیان.1380.مبانی خاک شناسی (ترجمه).انتشارات دانشگاه تهران.

  34 – ملکوتی ،م،ج.1378. دستیابی به افق های تازه در افزایش تولیدات کشاورزی ،ششمین کنگره علوم خاک ایران . مشهد.

  35 – ملکوتی،م.ج.و م م. تهرانی.1384. نقش ریز مذی ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  36 – ملکوتی،م.ج.وم.همایی.1381. حاصلخیزی مناطق خشک و نیمه خشک چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران . ایران.

  37 – موسوی،عوع.رونقی.1386. اثر تیمارهای خاکی و برگ پاشی آهن و منگنزبر عملکرد ماده خشک و عناصرغذایی کم مصرف در لوبیا . دهمین کنگره علوم خاک ایران.

  38 – همتی،ا.1384. بررسی کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن،روی و منگنز بر عملکرد و پروتئین لوبیا مقالات اولین همایش ملی ملی حبوبات . صفحه 387.

  39-Davoodi,M.H.,2007.Nutrient Macro Elements Deficiency Symptoms in Field Crop. Agriculture EducationPublication,144 pp .(in Persian).

  40-Brown,C.L.1977,Effect of data of final irrigation on yield components of sunflower. Agronomy  journal . : 19-23.

  41-Gharib , F.A.,L.A.Moussa,and O.N.Massoud.2008  Effect of compost and bio –fertilizers on growth , yield and essential oil of sweet marjoram (Majoranahortensis ) plant.International of Agricultural and Biology .10(4):381-387.

  42-Hungria,M.,Andrade,D.S., Colozzi-Filho,A.&Balota,E.L.(1997),interacao entre microrganismosdosolo,feijoeiro e milhoemmonoculturaconsorcio.              

  PesquisaAgropecuaria Brasileira,32,807-818.                                                    

  43-Giller, K .E.(2001),Nitrojen fixation in cropping systems.(2nd ed.) CAB, publishing.                                                                                                                  

  44-Kumar , V., and  Narula , N . 1999 .Solubilization  of  inorganic phosphates and growth emergence of  wheat as affected by Azotobacterchroococcummutants.Biology and  Fertility  of  Soils  28(3);301-305 .                                                                                                                             45-Leon, L.A.,A,S, Lopez and P,L.G.Vlek.1985,Micronutrient  problems in tropical   latin  America  in ; Vlek , P ,L ,G,(ed),Micronutrient  in  tropical  food  crop production , Netherlands  p.95-129.                                                                 

  46-Mohamad ,W., M. Iqbal , and S.M ,Shal.1990;Effect of mode of application of zinc and iron on yield of wheat , Sarhad  journal of  Agriculture . 6;6,615-618. 

  47-Mohsen ,K,H,E.and M . A Magda .2005,physiological response  of  wheat  to  foliar application of  zinc  and  inoculation  with  some bacterial fertilizers.              48-Masoni , A.,A. Evacoli., and M,Mavoti,1996.Spectral of leaves deficient in iron, sulphur, magnesium and manganese. Agronomy  Joumal.88(6);937-943.   

  48-Mahmoudi  H.,Labidi N., Ksouri  R.,GharsalliM.,andAbdelly  C . 2007.Differential   tolerance  to  iron  deficiencyofchickoea  varieties  and fe  resupply effects , ComptesRendusBioligies , 330(3);237-246.                         

  49-Mahmoudi  H ., Ksouri  R  ., Gharsalli  M., and  Lachaal  M  .2005.Differences  in responses  to  iron  deficiency  between  two  legumes ; lentil  (lens  culinaris)and chickpea (Cicerarietinum) , Joumal  of plant physiology ,162 (11);1237-1245 .                                                                                            

  50- Singh,K .S ,S . Chosals.,and j . Singh.1992.Effect of sulphur , zinc and iron on chlorophyll content , yield , protein, harvest and nutrients uptake of French been (Phaseohusvulgarist l.,).Journal of Plant Nutrition . 15;2025-2033.                      51-Sharma ,N.P.,Tripathi , A., Bishat,S ,S .and Tripathi ,A., 1994.Effect of fe on transpiration  and  photosynthesis  in  wheat(triticumaestivum  L. C V .UP115)grown in sand culture . Indian J of Exp.biology , 32(10);736-763.        

  52-Sharma ,A.K .2004.Biofertilizers for Sustainable Agriculture .Agrobios,India .

  53-Yaman , M .&Cinsoy, A .S (1996).Determination of the most effective Rhizobium strain (Rhizobiumjaponicum L.) hn soybean ,journal Aegean Agriculture Research Institute,6,84-96.                                                                 

  54-Smill,V.(2001).Enriching the earth . The MIT Press, Cambridge,MA.             

  55-Smolder , A.J.P., Hendriks R.J.J., and Roelofes,J.G.M,1997,Nitrate induced iron deficiency chlorosis in juncusacutiflorus. Plant and Soil .196;37-45 .           

  56-Alemu . D. and A .Bekele . 2005. Evaluating the Marketing opportunity the Ethiopianbeans.Unpublished report.                                                                            

  57-Alxan , R ,S,S,Benton,2006.Study on the intereropping. Agronomy journal ,18; 75- 78.                                                                                                               

  58-Vessey ,J.K.,2003,Plant growth Promoting rhizobacteria as biofertilizer . plant and Soil , 255;271-286.                                                                                          

  59-Araji,A.A.,Z.  oAbdo.And P.Joice.2001. Efficient use of animal manure oncropland – economic analysis .Bioresour . Technol. 79;179-191 .                   

  60-Balemy ,T. and A. K . Saxena . 2007. Response of onion (Allium cepa L.) to combinedapplication  of   biological   and   chemical    nitrogenous    fertilizers.   Acta Agric. Slovenica.89;107-114 .                                                                        

  61-Blaga,G.,V.Miclan ., S. Nastea and T . L echintan .1989. Investigations On the effect of organic  and  mineral  frrtilizers on yield of maise. Seria Agricultura.43;5-9.                                                                                                    

  62-Evanylo , G.K.,2000.Organic  nitrogen  decay  rates.Pp;319-333.In; Managing nutrients and pathogens from animal agriculture,                                     

  63-Hanson ,A.A., D.K .and R.R .Hill. 1996. Pea phenology responses to temperature and photoprriod .Pp ;259-302.

  64-Hegde,D,w.,   and  G .Horst. 1993.nineral   nitrogen  in   Higher   Plants. Pp; 173-193  .

  65-King,H and  S   .Gepts.1989. Isolation   and   characterization   of   new   efficient   and   competitive   Bean Rhizobia from Brazil.Soil  Biology   and  Biochemistry ,32;1515-1528.                                                                               تحقیق در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , مقاله در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , پروپوزال در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , تز دکترا در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , پروژه درباره پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا , رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس