پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

word
104
356 KB
32384
1389
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۵۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد » « M.SC.

  گرایش : زراعت

  چکیده

  بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

   

  به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود آهن برروی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 در سال 1388 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ای واقع در 2 کیلومتری نورآباد ممسنی به اجرا درآمد که فاکتور های مورد بررسی عبارت بودند از: تراکم بوته در سه سطح ( 30 ، 50 و70 بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور اصلی در کرت های اصلی و سطوح مختلف کود آهن در سه سطح (1000×1)، (1000×2) و (1000×4) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های فرعی.صفات مورد ارزیابی نیز شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و درصد روغن در واحد سطح می باشد که نتایج حاصله از تجزیه آماری داده ها که به روش spss   انجام گرفته شد نشان داد که هم اثر تراکم کاشت و هم اثر سطوح مختلف کود آهن بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 5% اختلاف معنی داری داشتند، که بیشترین عملکرد دانه در بین اثر متقابل تراکم کاشت و سطح کود آهن مربوط به تراکم 70 بوته در متر مربع و سطح کود آهن (1000 × 4) می باشد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، کاشت کلزای هایولا 401 با تراکم 70 بوته در متر مربع و سطح کود آهن (1000× 4) برای کشت پائیزه در منطقه نورآباد ممسنی توصیه می شود.

   

  واژه­های کلیدی: کلزا، هایولا 401، کود آهن، تراکم کاشت

   

  مقدمه

  سالها پیش نظریه پرداز بزرگ اروپایی مالتوس بیان نمود که در مقابل رشد تصاعد هندسی جمعیت رشد تولیدات کشاورزی روند تصاعد حسابی دارد و بروز قحطی و پیامدهای مرتبط با آن را برای بشریت پیش بینی نمود هرچند که امروزه به نظر می رسد که پیش بینی های او چندان دقیق نبوده است ولی نمی توان گرسنگی آشکار و پنهان در جوامع بشری را کتمان نمود و چنانچه نرخ رشد کنونی جمعیت بخصوص درکشورهای جهان سوم تعدیل نشد درآینده نزدیک شاهد فاجعه انسانی مرگ و میر گسترده دراثر گرسنگی خواهیم بود و میل به خودکفایی هدف نهایی برنامه ریزی های کشاورزی در سطح تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم است (رستگار، م 1377).

  خوشبختانه در طی یکی دو سال اخیر کشور عزیزمان ایران درامر تولید گندم به خود کفایی نایل گردیده است کاری بزرگ که دست آورد یک تلاش همگانی در کلیه سطوح و مجامع علمی و پژوهشی و اجرایی کشور می باشد ولی باید اذعان نمود که تا رسیدن به خود کفایی درکلیه محصولات کشاورزی کشور ما راه طولانی در پیش دارد و هم اکنون در محصولاتی مانند دانه های روغنی، شکر و ذرت نیاز گسترده ای به واردات می باشد (حقیقت نیا، رجایی 1387).

  طبق گزارشهای موجود مصرف سرانه روغن خوراکی سالیانه برای هر نفر در ایران 16 کیلو گرم می باشد و با توجه به جمعیت کشور سالانه روغن خوراکی حدود یک میلیون تن برآورد می گردد و این در حالی است که تولیدات داخلی تنها 10% این نیاز را تامین می کند و افزون بر 90% روغن خوراکی کشور با صرف مبلغی بالغ بر 500 میلیون دلار از خارج وارد می گردد و برای کم کردن بار سنگین مالی واردات روغن خوراکی افزایش تولید داخلی در سالهای اخیر از طرف مسئولین امور کشاورزی توجه روز افزونی به کاشت و بهره برداری از گیاهان روغنی گردیده است که در زمینه باغبانی توسعه کاشت درخت زیتون و در زمینه زراعی افزایش سطح زیر کاشت زراعت کلزا  مد نظر قرار گرفته است(حقیقت نیا، رجایی 1387).

  با توجه به رشد حیرت انگیز علوم و توسعه فن آوری ها در همه زمینه های علوم کاربردی از جمله کشاورزی روز به روز شاهد افزایش تولید در واحد سطح هستیم و در رهگذر جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی و گسترش تبادلات تجاری و عضویت اکثر کشورها در سازمان جهانی تعرفه و تجارت ( گات  ) بالطبع کشاورزانی موفق خواهند بود که بتوانند حداکثر تولید در واحد سطح را با حداقل هزینه به دست آورند.یکی از مهمترین عوامل در حصول به این نتیجه مصرف صحیح نهاده های کشاورزی از قبیل کود های شیمیایی می باشد، کودهای شیمیایی چه به لحاظ داشتن سهم عمده در افزایش تولید و چه از لحاظ هزینه ای که بر دوش کشاورزان جهت تهیه آنها می گذارد و چه به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی نقش بسیار مهمی در مطالعات زراعی و اقتصادی کشاورزی و همچنین بررسی و تلفیق مواد مطالعاتی دارد.

  در طی سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به توسعه کشت کلزا در جهت نیل به خود کفایی در امر تولید روغن خوراکی درکشور شده است و با توجه به   نوپا بودن این زراعت در سطح جهانی و بخصوص در ایران کارهای تحقیقاتی فراوانی بر روی این گیاه انجام نگرفته است و از طرفی همه ساله ارقام جدید کلزا وارد کشور می شود که پتانسیل تولید این ارقام در مناطق مختلف معلوم نمی باشد و بخصوص بررسی عملکرد ارقام در شرایط خاص اقلیمی حائز اهمیت می باشد(حقیقت نیا، رجایی 1387).

   

   

   

   

   

   

   

  اهداف تحقیق

  1- تعیین بهترین سطح تراکم کاشت کلزا رقم هایولا 401 در منطقه نورآباد ممسنی

  2- تعیین بهترین سطح کود آهن برای رشد و افزایش محصول و همچنین عملکرد و درصد روغن بالا در کلزا رقم هایولا 401 در منطقه نورآباد ممسنی

  3- ارائه ی راهکارهایی برای افزایش عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 در منطقه نورآباد ممسنی

  4- مشخص کردن پتانسیل تولید کلزا رقم هایولا 401 در منطقه نورآباد ممسنی

  5- مقایسه اثر متقابل تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 در منطقه نورآباد ممسنی

  ABSTRACT

  INVESTIGATION OF SOWING DENSIT AND DIFFERENT LEVELES OF FE FERTILIZER ON YIELD AND

  COMPONENT YIELD OF CANOLA CULTIVAR HYOLA 401

   

  BY:

  REZA KESHAVARZI

   

   

  for surveying the effect of implant and different surface of iron fertility on canola performance and canola performance hyola number 401 for surveying the effect of sprig aggregation and different surface of iron fertilizer on canola performance hyola 401 in 2007 tentatively in the form of split plat as complete block pattern with three times implemented in area placed  in 2km of nurabad which surveying  factors are as follow sprig aggregation in three surface (30,50,70 sprig/m2) as a main factor in main kart and different surface of iron fertilizer (1×1000), (2×1000) and (4×1000) as tributary factor in tributary kart. Measuring characteristic is consisting of the number of sheathe in sprig, the number of seed in sprig, the number of sheathe in main and tributary branch, the height of plant, the weight of thousand speed oil performance and oil percent in surface unit. which its analyzing statistical result which was done based on spss method shows that both the effect of aggregation of implanting and the effect of different surface of iron fertilizer on all measuring characteristics in probably surface %5 has meaning full difference which the most performance of speed between counter effect of implant aggregation and the surface of iron fertilizer related to aggregation of 70 sprig/m2 and the surface of iron fertilizer is (4×1000). Generally based on giving result , implanting Hyola canola 401 with aggregation of 70 sprig/m2 and iron fertilizer surface (4×1000) for autumn implanting in nurabad is recommended.

   

  Keywords: Canola, Iron  fertilizer, Hyola 401, Sowing densit

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

  فهرست:

  چکیده                                                                                                   1

  مقدمه                                                                                                   2

  اهداف تحقیق                                                                                          4 

  فصل اول-کلیات                                                                                     

   

  1-1 تراکم کاشت                                                                                     5

  1-2 عنصرهای غذایی                                                                                6

  1-2-1 تقسیم بندی عناصر غذایی                                                                 7

  1-2-2 رابطه درجه فراهمی عناصربا pH                                                         7

  1-3 عنصر آهن                                                                                        8

  1-3-1 نقش آهن در زندگی گیاه                                                                  8

  1-3-2 منابع کودهای محتوی آهن                                                                9

  1-3-3 علائم کمبود آهن                                                                          10

  1-4 ویژگی های گیاه کلزا                                                                         10

  1-5 تاریخچه                                                                                         13

  1-6  ویژگی های گیاه شناسی                                                                    18

  1-7 خصوصیات مورفولوژیکی کلزا                                                                18

  1-8  اجزای عملکرد فیزیولوژیکی گیاه                                                          21

  1-9  ترکیب مواد تشکیل دهنده دانه                                                           22

  1-10 کیفیت دانه – میزان روغن                                                                  23

  1-11 خواص تغذیه ای روغن کانولا                                                               24

  1-12 اصول کلی شناسایی روغن ها و چربی های خوراکی                                    28

  1-13 تاثیر آب و هوا بر روی کیفیت دانه روغنی کلزا                                          28

  1-14 ترکیبهای کنجاله کلزا                                                                       29

  1-14-1 ترکیب های نا مطلوب موجود در کنجاله کلزا                                       30

  1-15 اصول فراوری دانه کلزا برای تولید کنجاله و روغن                                     31

  1-15-1 پوست گیری                                                                              32

  1-15-2 فلس سازی                                                                                32

  1-16 کلزا                                                                                             35

  1-16-1 تناوب                                                                                       35

  1-16-2 اثرات مثبت زراعت کلزا در تناوب                                                      35

  1-16-3 انتخاب رقم                                                                                35

  1-16-4 ویژگی های خاک                                                                         36

  1-16-5 تهیه زمین                                                                                 36

  1-16-6 تاریخ کاشت                                                                               36

  1-16-7 عمق کاشت                                                                               37

  1-16-8 آبیاری                                                                                      38

  1-16-9 برداشت                                                                                    39

  1-16-10 عملکرد کلزا                                                                             39

  فصل دوم–بررسی منابع                                                                                                

   

  2-1 تراکم کاشت                                                                                   41

  2-2 آهن                                                                                             49

  فصل سوم– مواد و روشها                                                                       

   

  3-1 مواد آزمایش                                                                                  53

  3-1-1 مشخصات محل اجرای آزمایش                                                        53

  3-1-2 خصوصیات خاک محل آزمایش                                                      54

  3-2 تیمارها                                                                                       55

  3-2-1 تراکم بوته                                                                                55

  3-2-2 کود آهن                                                                                  55

  3-2-3 رقم و خصوصیات آن                                                                   55

  3-3 روش آزمایش                                                                                56

  3-3-1 مشخصات طرح آزمایش                                                                56

  3-3-2 مراحل اجرای آزمایش                                                                  56

  3-3-2-1 کاشت                                                                                  56

  3-3-2-2 داشت                                                                                  57

  3-3-2-3 برداشت نهایی                                                                        59

  3-4 بررسی صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد                                      59

  3-4-1 عملکرد دانه در واحد سطح                                                            59

  3-4-3 تعداد غلاف در بوته                                                                     60

  3-4-4 تعداد دانه در غلاف                                                                     60

  3-4-5 وزن هزار دانه                                                                            60

  3-4-6  درصد روغن                                                                             60

  3-4-7 تجزیه آماری دا                                                                          61

  فصل چهارم –نتایج و بحث                                                                         

   

  4-1 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در کلزا                       62

  4-1-1 مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه                                            62

  4-2 صفات مورد مطالعه در بوته کلزا در تراکم ها و سطوح مختلف کود آهن           66

  4-2-1 تعداد غلاف در بوته کلزا                                                                 66

  4-2-2 تعداد دانه در بوته                                                                        69

  4-2-3 تعداد غلاف در شاخه اصلی                                                             73

  4-2-4 تعداد غلاف در شاخه فرعی                                                             75

  4-2-5 ارتفاع بوته                                                                                 78

  4-2-6 وزن هزار دانه                                                                             80

  4-2-7 عملکرد دانه                                                                                83

  4-2-8 درصد روغن                                                                                87

  نتیجه گیری نهایی                                                                                                         90

  پیشنهادات                                                                                                                      

  منبع:

   

  رستگار، م.  (1377). زراعت عمومی؛ انتشارات برهمند.دانشگاه تهران

  بهمنی،ب . (1381-1385). ماهنامه صنعت روغن نباتی. شماره 1 الی 14،صفحه 24-32

  حقیقت نیا، رجایی،م .ح،. (1387). بررسی اثرات مقادیر آهن و روی بر روی خصوصیات کلی و کیفی عملکرد گیاه کلزا . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. دانشکده کشاورزی.

  عظیمی، الف.( 1383). بررسی سازگاری ارقام مختلف کلزا و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت در منطقه علی آباد کمین فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد ارسنجان .

  ناصری، فرشته.، (1370) . دانه های روغنی. ترجمه. نشر آستان قدس رضوی.67-102

  عزیزی،م.الف،سلطانی.وس،خاوری خراسانی.،(1381). کلزا / فیزیولوژی، زراعت، به نژادی و تکنولوژی زیستی ( ترجمه ) . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .30-76

  صفافر، ح .، (1382). استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه دام ، طیور و آبزیان . انتشارات جامعه نو.12-21

  آینه بند، الف.، (1372).تعیین منحنی رشد و بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام کلزا. پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  الله دادی، الف.، (1380). بررسی تاثیر تاریخ و نحوه برداشت روی کاهش افت عملکرد کلزا در منطقه کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  10- شهیدی، الف.، (1380). بررسی امکانات تولید کلزا در ایران. امور تحقیقان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی.14-31

  11- مرشدی، ا. ح. نقیبی.، (1383). تأثیر سطوح مختلف محلول پاشی مس و روی بر عملکرد و خواص کیفی کلزا. مجله علومکشاورزی و منایع طبیعی 11- 3و 22 – 15.

  12- صلاحی، م. و م. ج. ملکوتی.، (1379) . بررسی تأثیر برخی از عناصر غذایی بر افزایش عملکرد آفتابگردان در گنبد کاوس. مجله خاک و آب. ویژه نامه زراعت. 12- 13.

  13- احمدی،م.، (1380) . ویژگیهای بتانیکی و پاره ای از مسائل اساسی کشت گیاه کلزا . ماهنامه زیتون شماره های104 و 105. 54 - 55 - 56

  14- سرمد نیا ، غ و ع . کوچکی .، (1376) . فیزیولوژی گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . ترجمه .51-70

  15- تقی زاده، م.ص.، (1383) . بررسی اثر نسبتهای مختلف بذر و تراکم گیاهی در کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاء و خصوصیات کیفی ارقام سویا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد . دانشگاه کشاورزی .

  16- ملکوتی،م .ج.، (1383). تغذیه بهینه دانه های روغنی گامی موثر در خود کفایی روغن کشور ( مجموعه مقالات). انتشارات خانیران .9-18

  17- امام،ی. وایلکائی،م.ن.، (1381). تاثیر تراکم بوته و کلرو مکوات کلرید (ccc  ) بر ویژگیهای ظاهری و عملکرد دانه کلزا پاییزه. مجله علوم زراعی ایران. جلد4. شماره 1. 99-106

  18- پزشک پور،پ وم.ا. هزارجریبی .، (1379) . مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزا با رقم هایولا. سازمان کشاورزی استان گلستان . 18-67

  19- احمدی، م . ر . وف. جاوید فر.، (1377) . تغذیه گیاه روغنی کلزا. کمیته دانه های روغنی.21-40

  20- ابوالحسنی ، م .،( 1386) . بررسی تراکم و آرایش کشت بر خصوصیات زراعی و کیفی کلزای زمستانه در منطقه خراسان . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده کشاورزی .

  21- شیرانی راد ، الف .،( 1385) . بررسی اثر تاریخی کاشت و تراکم بوته بر روند رشد و صفات زراعی دو رقم کلزا . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده کشاورزی .

  22- حسینی، م.، ح.ثواقبی.، (1384). مقایسه اثر بخشی تعدادی از کودهای آهن داخلی و خارجی از نظر پایداری در خاک و جذببوسیله گیاه. نهمین کنگره علوم خاک ایران.14-26

  23- هاشمی دزفولی ، الف.، (1374). جزوه درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .

  24- ملکوتی م. ج.، م. اسماعیلی، ا. سپهر و ا. گلچین.، (1380). تغذیه بهینه دانه های روغنی. انتشارات خانیران. 232-452

  25-  مرشدی، ا.و،ح. نقیبی.،( 1383). تأثیر سطوح مختلف محلول پاشی مس و روی بر عملکرد و خواص کیفی کلزا. مجله علوم  کشاورزی و منابع طبیعی 11 - 3 ، 22 – 15.

   

  26- Jolley, D., Cook, K. A, Hansen. N. C, Steven, W., B. (1996). Plant physiologicalPvesponces for genotype evaluatin of Fe. Plant, 124-195.

  27- Hemantaranjan, A., O.K. Gray. )1988(. Iron and zinc fertilization with reference to the grain quality of Triticum aestivum L. J. Plant Nutr, 1439-1450.

  28- Mortvedt, R., & S ,Ouattar. (1985). Thermal environment during  endosperm cell division in maize: Effects on number of endosperm cells and starch granules. Crop Sci., 830-834.

  29- Mak Daniel . Cand Brown, D.I ., (1993). Fertility management in canola production. J. Canadian Plant Sci.,73,651-870.

  30- Allen, D., J,D. Morgan, & W, J.Rigdman., (1971) .Aphysiological analyisis of the growth of oilseed. J . Agric . Sci  camb,336–341.

  31- Degenhardt , F., & Z.P. Kondra ., (2003). The influence of seeding and seeding rate on seed yield and growth characters of five genetypes of B . napus. Can. J . plant Sci,181–190.

  32- Evans, E. J. &  islam,N ., (1987). "The influence of late nitrogen on the growth and yield of winter oilseed rape ( B. napus L ) .Ind rapeseed cong. Poznan Poland , 823-918.

  33- Tisdveale. & Nelson.,(1984). The contribution of seed survival to yield in new Australian cultivars of oilseed rape (Brassica napus L.) J. Agic. Sci. Camb., 103,303- 316.

  34- Mak Daniel. & CandBrown, D.I ., (1993). Fertility management in canola production. J. Canadian Plant Sci., 73,651-870.

  35- Wiliyamz, H., (1995). Mineral Nutrietion of Higher Plants. Acad Press,890-980.

  36-  Couin,I,M. Singh. (1999). Micronutrient studies on sunflower & sesame. Fertilizer News. 44(10) ,46- 49.

  37- Vital, H. &  Sobia,R., (1996). Sequential path analysis of grain yield  and its components  in maize. Pl. Breeding., 343-346.

  38- Veti, A. & Karlsun. A., (2003). Effect of different levels of Potassium and Phosphorus fertizilers with the foliar application of Fe on peanut in sandy soil. Zagazig J. Agric. Res., 335-358.

  39- Vallas, R. &  Lont. K., (1995). Harvest index. a review of its use in plant breeding and crop physiology. Ann of Appl Bio,197-216.

  40- Dachuofor, O. M., (2005). Soil moisture strees & micronutrients foliar application effects on the growth and yield of mungbean plants. J. Agric Sci .Mansoura University.,247- 256.

  41-  Alnoso, L. C., (2001). The outset of a new oilseed crop : rape with low erucic acid content . in : proc. Int. canola conf, 234-435.

  42- Clarke, J. M., & G . M. Simpson.,  (2006). Growth analysis of B . Napus cv . tower . can . plant Sic ., 587 – 95 .

  43- Clarke, J . M., (2006). The effect of leaf removal on yield & yield components of B . napus . can . J . plant Sci., 1103 – 1105 .

  44­ – Clarke, J . M.& G . M . Simpson., (2006). The influence o irrigation and seeding rates on yield components of Brassica napus cv. tower. Can. J. Plant Sci., 731 – 37 .

  45- Degenhardt, D. F. & P . Kondra., (1981) a. The influence of seeding date ana seeding rate on seed yield and growth characters of five genetypes of B. napus. Can. J. plant sci. 175-183 .

  46- Fieldsend, J. K. & Murray, F. E., (2007)." Glucosinolate accumulation during seed development in winter sown oilseed rape " . In: proc, int. canola conf Saskatoon, 12-45.

  47-  Geisler, G.( 2000). Pflanzenbau. paul pery Germany,45-90.

  48- Hallidy, R., (1960). plant population and crop yield. Natuer., 22 – 24 .

  49- Heikkinen, M. K.& D. L . Auld.,( 2005). Harvest index and seed yoeld of winter rape seed grown at different plant  populations . proceeding of GCIRC Congrees, 1229 – 35 .

  50- Hodgson, A. S., (1979). Rape seed adaptation in northen new south wales, Aust. J. Agric. Res, 19–27.

  51- Kondra, Z. P, D. Campbell., & J. R. King., (1983). Temperature effects on germination of rape seed, B . napus. And. B. compestris. Can. J. Plant Sci, 1063 – 65 .

  52- Mcgregor, D. I., (1998). Effecf of plant density ondevelopmantent & yield of rape seed and its signifiecance to recovery from hail injury. Can. J. Plant Sci, 43 – 51.

  53- Mendham, N. J. Shipway.P.A., (2004). The effectsof delayed sowing & weather on growth,development & yield of winter oilseed rape J.Agric.Sci.camb, 389-416.

  54- Mendham,  N. J, P. A. Shipway. & R. K. Scot.,( 2004). The effects of seed size avtumn nitrogen and plant population density on the respons to delayd sowing in winter oilseed rape. B . napus,. J. Agric. Sci, 417 – 28.

  55- Morrison, M. J, P. B, E, Mcvetty., & R .Scarth., (1998) b. Effect of altering plant density on growth characteristics of summer rape. can. J. Olant Sci, 139-149 .

  56- Morrison, M. J, D. W. Stewart., & P. Mcvetty., (1998). Maximumarea expansion rate and duration oe summer rape leaves. can. J .Plant Sci, 117–26.

  57- Ohlsson, I., (1998). Spring rape., & spring turnip rape seed sowing at close row spacing . Svensk frotidning, 25–7.

  58- Rao, M. S. S.& N. J. Mendham., (2004). Comparison of chinoli. B.

  napus oli seed rape using different growth regulators , population densities and irrigation treatments. J. Agric. Sci, 177–87.

  59- Russelle, M. P, Tkachuk., & F. D. Kuzina., (1976). Rapeseed. Relations between some physical and chemical properties. Can. J. Plant Sci, 169–79.

  60- Scarisbrick, D. H, H. & Daniels.,And. A. B. Noor Rawi., (1982). The effect of verying seed rate on the yield and yield components of oil seed rape. B. napus.  J. Agric. Sci, Camb, 561–68.

  61- Singe, R. P., &  Avind, K., (1999)."Effect of varieties and planting geometry leaves on late sown Indian mustard. B. Juncea. Junior Research Officer, 392–95.

  62- Szczygielski, K. Oeczarek, E., (1987)."Response new winter rape varieties to the sowing density . Poznan Poland, 868–78.

  63- Taylor, A. J.&  Smith,  C. J., (2004)." Effect of sowing date and seeding raet on yield and yield components of irrigated canola. B. napus. grown on a red–brown earth in south eastern Australia ". Australia J. of Agri research, Vol 43, Num, 1629–41.

  64- Thurling, N., (1998)." Morphysiological determinants of yield in rapeseed ". Aust. J. Agric. Res, 711–21.

  65- Van Deynze, A. E. P. B. E. Mcvetty. R. Scarth., & S. R. Rimmer., (2002). Effect of varying seeding rates on hybrid and conventional summer rape performance inmanitoba. Can. J. plant.  Sci, 635–41.

  66- Weber, G. R, R. M. Shibles., & D. E. Byth., (1997). Effect of plant population and row spacinh on soybean development and production, 99–102.

  67- Williams, I. H., (2000)."An analysis of factors affecting yield of winter oilseed rape."In: Proc, Int. Canola conf. Saskatoon, 56-90.

  68- Marschner, H., (1995). Mineral Nutrietion of Higher Plants. 2nd ed. Acad Press, 890 -908.

  69- Bilgili, U., sincik, M., Uzan, A., & Acikgoz, E., (2003). The influence of row spacing and seeding rate on seed yield and yield, 189(4) , 250-254.

  70- Grant‚ C. A., & L. D. Bialy., (1993). Fertility management in canola production. J. Canadian Plant  Sci, 651-870.

  71- Zakalova, H., (1991). The biosynthesis and contents, 433-568.  تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس