پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

word
57
2 MB
32034
1385
کارشناسی ارشد
قیمت: ۷,۴۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

  چکیده

  مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با استفاده از ممبران جذبی بود.

  مواد و روش: 42 بیمار پس از بررسی شرایط ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا نمودند. در 21 بیمار بازسازی دیواره قدامی سینوس همراه با پوشاندن ناحیه نقص با استفاده از ممبران قابل جذب (گروه مطالعه) و در بقیه بیماران بازسازی استخوانی (گروه کنترل) صورت نگرفت. به منظور بررسی تغییرات بیشترین عرض ناحیه نقص استخوانی و پرولاپس بافت نرم، از بیماران درانتهای جراحی و 6 ماه پس از جراحی رادیوگرافی CBCT تهییه شد. همچنین در پیگیری 6 ماهه، بیماران از لحاظ سینوزیت، تندرنس در لمس ناحیه، درد و عفونت بررسی گشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 11.0 با فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز گشتند.

  نتایج:  18 بیمار در گروه مطالعه و 20 بیمار در گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند.  تفاوت معناداری میان عرض ناحیه بلافاصله پس از جراحی بین دو گروه مشاهده نشد (P-value >0.05). اما 6 ماه پس از جراحی، این میزان در گروه مطالعه به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P-value <0.05). از نظر وجود درد، ترشحات و سینوزیت بین دو گروه تفاوت آماری معنادری وجود نداشت(P-value >0.05). اما میزان شیوع تندرنس در لمس و نیز کلاپس بافت نرم به صورت معناداری در گروه کنترل نسبت به مطالعه بیشتر بود (P-value <0.05).

  نتیجه گیری: استفاده از ممبران های قابل جذب می تواند عوارض ناشی از شکستگی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا را بهبود بخشد در حالی که مشکلات استفاده از مش های تیتانیومی را ندارد.

  کلمات کلیدی: سینوس ماگزیلا، شکستگی دیواره قدامی سینوس، ممبران قابل جذب.

  (1-1) پیشگفتار

  یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود (1).

  علت درگیری دیواره قدامی سینوس به این علت است که به جهت اینکه، در محل اعمال نیروهای فانکشنال قرار ندارند نازک است و در انواع شکستگی های ناحیه میانی به همین دلیل دچار شکستگی می شود که علاوه بر از بین رفتن و دیواه قدامی سینوس، مخاط پوشانده سینوس را نیز درگیر می کند (1).

  درگیری دیواره قدامی سینوس مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ تاثیر بر فرم صورت، تشکیل اسکار ناشی از روند ترمیم که ممکن است در ناژ به داخل حفره بینی رادچار مخاطره کند،  پرولاپس بافت نرم به داخل سینوس و بدنبال آن کاهش حجم سینوس است که می تواند سبب عفونت و رینیت است (1-3).

   با توجه به مشکلات ذکر شده بازسازی دیواره قدامی سینوس بدنبال شکستگی های میانی صورت ضروری به نظر می رسد برای این منظور تلاش هایی صورت گرفته است. با اینکه بهترین روش بازسازی دیواره قدامی سینوس با همان تکه های خود دیواره است اما بسیاری اوقات به علت  خردشدگی این ناحیه امکان آن وجود ندارد و برداشت گرفت از نواحی دیگر موجب افزایش مشکلات ناحیه دهنده استخوان می شود. از اینرو بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا به دنبال شکستگی آن با استفاده از ممبران های جذبی و غیر جذبی مورد مطالعه است  (1-3).

   

  (1-2) کلیات

  1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا

  استخوان ماگزیلا بعد از ماندیبل بزرگترین استخوان صورت می باشد که در هر فرد دو عدد از این استخوان وجود دارد که به هم متصل شده اند. هر کدام از دو استخوان ماگزیلا در مرز سه حفره قرار دارند؛ سقف دهان، کف حفره چشمی، دیواره طرفی و کف حفره بینی(4).

  هر استخوان از یک بدنه و چهار زائده تشکیل شده است شامل زائده گونه ای، پیشانی، آلوئولار و کامی(4).

  بدنه:

  بدنه ماگزیلا دارای یک حفره وسیع به نام سینوس ماگزیلاری است. چهار سطح تنه عبارتند از:

  سطح قدامی : در این سطح یک سری برجستگی مربوط به ریشه دندان های موجود در فک بالا به چشم می خورد که درست بالای برجستگی دندان های ثنایا، فرورفتگی ثنایا به چشم می خورد. در خارج تر از این زائده یک فرورفتگی عمیقتر به نام فرورفتگی نیش دیده می شود. در بالای فرورفتگی نیش، سوراخ تحت کاسه چشمی وجود دارد که محل خروج عروق و عصب تحت کاسه چشمی است. درست بالای این سوراخ، حاشیه تحتانی حفره کاسه چشم قرار دارد. در سمت داخل سطح خارجی توسط بریدگی بینی محدود می شود. این بریدگی در قدام و پایین به خار قدامی بینی ختم می شود

  '

  سطح تحت گیجگاهی : این سطح از سطح قدامی توسط زائده گونه ای جدا می گردد. این سطح توسط عروق و اعصاب آلوئولار خلفی فوقانی سوراخ می گردد. قسمت تحتانی این سطح برجسته و گرد می باشد و به آن توبروزیته گفته می شود (تصویر 1) (4).

  سطح کاسه چشمی : این سطح صاف و سه وجهی می باشد. در قسمت قدامی این سطح یک فرورفتگی تحت عنوان فرورفتگی تحت کاسه چشمی می باشد که محل عبور عروق و عصب تحت کاسه چشمی می باشد. در حاشیه قدامی این سطح یک بریدگی وجود دارد که به آن بریدگی اشکی گفته می شود (تصویر 1) (4).

  سطح بینی : در قسمت مرکزی آن یک سوراخ مشاهده می شود که مدخل سینوس ماگزیلاری می باشد. این سوراخ محلی است که از طریق آن ترشحات سینوس به مآی میانی تخلیه می شود. در قسمت خلفی این سطح یک ناودان وجود دارد که به آن ناودان اشکی گفته می شود و ترشحات غدد اشکی را به بینی تخلیه می نماید 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

  فهرست:

  (1) فصل اول: 6

  (1-1) پیشگفتار 7

  (1-2) کلیات.. 8

         1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا...................................................................................................8

         1-2-2 ترومای ناحیه فک و صورت.............................................................................................13

        1-2-3 علل شکستگی های صورت..... ........................................................... ............................14

        1-2-4 طبقه بندی شکستگی های صورت .. ................................................................................14

        1-2-5 درمان شکستگی های ناحیه میانی صورت. ........................................................................16 

        1-2-6 مواد قابل جذب در پزشکی و دندانپزشکی: کلاژن...... ......................................................17

        1-2-7 تهییه ممبران کلاژن....... .....................................................................................................19

        1-2-8 اضمحلال ممبران کلاژنی...... ............................................................................................20

   

  (1-3) مروری بر مطالعات انجام شده. 21

  (1-4) بیان مساله.. 24

  (1-5) اهداف و فرضیات مطالعه.. 26

  (2) فصل دوم: 29  

  2-1 جمعیت مورد مطالعه..................................................................................................................30

  2-2 طراحی مطالعه............................................................................................................................30

  2-3 جراحی بازسازی........................................................................................................................31

  2-4 بررسی علائم و میزان بهبود......................................................................................................35

  2-5 روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................................36

  2-6 حجم نمونه................................................................................................................................36

  2-7 تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................................36

  2-8 جدول متغیرها .........................................................................................................................37

   

  (3) فصل سوم: 38

  (4) فصل چهارم: 48

  (5) منابع.. 53

  Abstract...........................

  منبع:

  Ballon A, Landes CA, Zeilhofer HF, Herzog M, Klein C, Sader R. The importance of primary reconstruction of the traumatized anterior maxillary sinus wall. J Craniomaxillofacial surg 2008 Mar;19(2):505-9

  Kessler P, Hardt N. The use of micro-titanium mesh for maxillary sinus wall reconstruction. J Craniomaxillofac Surg 1996; 24: 317-321

  Kuttenberger JJ, Hardt N, Treumann TC. Long-term results following reconstruction of maxillary sinus wall defects with titanium micro-mesh: a CT-based study. Mund Kiefer Gesichtschir 2004;8:330-336

  Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH: Gray`s Anatomy. 37th ed. United Kingdom: Churchill Livingstone CO.1989.P.267-359

  Top H, Aygit C, Sarikaya A, Karaman D, Firat F. Evaluation of maxillary sinus after treatment of midfacial fractures. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:1229-1236.

  Gassner R, Tuli T, Hachl O, et al. Cranio-maxillofacial trauma: A 10-year review of 9543 cases with 21,067 injuries. J Craniomaxillofac Surg 2003; 31: 51-7.

  Ansari MH. Maxillofacial fractures in Hamedan province, Iran: A retrospective study (1987-2001). J Craniomaxillofac Surg 2004; 32: 28-32.

  Maladiere E, Bado F, Meningaud JP, et al. Aetiology and incidence of facial fractures sustained during sports: A prospective study of 140 patients. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30: 291-97.

  Hupp JR, Ellis E, Tucker MR: Contemporary oral and maxillofacial surgery. 5th ed. St Louris: The CV Mosby CO.2008.P. 205-244

  Patino MG, Neiders ME, Andreana S, Noble B, Cohen RE. Collagen as an implantable material in medicine and dentistry.

  Oliver RF. Scars and collagen implantation. Burns 1987;13: S49–S55.

  Spira M, Liu B, Xu Z, et al. Human amnion collagen for soft tissue augmentation—biochemical characterization and animal observations. J Biomed Mater Res. 1994;28:91–96.

  Rao KP. Recent developments of collagen-based materials for medical applications and drug delivery systems. J Biomater Sci Polym Ed. 1995;7: 623–645.

  Vasantha R, Sehgal PK, Rao KP. Collagen ophthalmic inserts for pilocarpine drug delivery system. Int J Pharm. 1988;47:95–102.

  Wang H-L. Guided tissue regeneration. Dent Clin North Am. 1998; 42:505–523

  Bell E, Ivarsson B, Merrill C. Production of a tissue like structure by contraction of collagen lattices by human fibroblasts of different proliferative potential in vitro. Proc Natl Acad Sci U S A. 1979;76:1274–1279.

  Majewski WT, Yu JC, Ewart C, Aguillon A. Posttraumatic craniofacial reconstruction using combined resorbable and nonresorbable fixation systems. Ann Plast Surg 2002;48:471–476تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک باز سازی نقایص تروماتیک دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری توسط ممبران های قابل جذب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس