پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro

word
163
1 MB
32009
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۱۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro

  پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

  چکیده فارسی

  مقدمه : بازسازی انساج از دست رفته پریودونشیوم هدف نهایی از درمان ایده آل پریودنتال است . تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون انساج پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است . استفاده از لیزر کم توان یکی از روش های پیشنهادی برای تسریع تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای فرآیند ترمیم بوده است . حدود 50 سال است که از لیزر کم توان در زمینه های مختلف دندانپزشکی استفاده می شود . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر لیزر کم توان گالیم –آلومینیوم- آرسناید بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P153 ) در محیط invitro انجام شد .

  مواد و روش ها : در این مطالعه از دستگاه لیزر کم توان Ga-Al-As با طول موج nm 810 و توان ماکزیمم 50 میلی وات استفاده گردید . پس از کشت فیبروبلاستها ی لثه ای سلول ها به دو گروه تست و کنترل تقسیم شدند ,در گروه تست به سلول ها در سه روز متوالی و در هر بار به میزان J/cm2  4 تابش انجام گرفت . از سلول های هر دو گروه مداخله و کنترل در ساعات 24 ، 48 و 72 بعد از تابش آزمون MTT به منظور بررسی پرولیفراسیون سلولی و 72 ساعت پس از تابش RT-PCR به منظور بررسی بیان ژن های نشانگر فعالیت سلولی فیبروبلاست به عمل آمد .

  نتایج : نتایج آزمون MTT نشان داد که گروه های تست و کنترل در ساعات صفر و 24 پس از تابش تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند ولی در ساعات 48 و 72 این تفاوت معنی دار بود . آزمون RT-PCR هم مشخص کرد که بیان ژن کلاژن در گروه مداخله 7/4 برابر گروه کنترل افزایش پیدا کرده است .

  نتیجه گیری : استفاده از لیزر کم توان Ga-Al-As باعث افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای تولید کلاژن می شود . با توجه به نقش فیبروبلاست ها در رژنراسیون پریودنتال و حذف پاکت استفاده از لیزر کم توان در کلینیک می تواند بازدهی درمان های پریودنتال را افزایش دهد

  فصل اول

   

  مقدمه

   

   

   

   

  مقدمه

  ترمیم بافت شامل فعالیت گسترده برخی سلول ها نظیر سلول های اپی تلیال ، اندوتلیال و از همه مهمتر فیبروبلاست هاست که یک نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می کنند . فیبروبلاست ها فاکتور های رشدی متعددی را در طول اپی تلیزاسیون ترشح می کنند (1) و به طور فعالانه در تشکیل بافت گرانوله و سنتز ماتریکس خارج سلولی پیچیده بعد از اپی تلیزاسیون شرکت می کنند . ترمیم یک بافت شامل رخ داد یکسری وقایع پشت سر هم است . در نتیجه زخم ایجاد شده هماتوم تشکیل می شود پلاکت ها اولین اجزا سلولی هستند که به محل مهاجرت می کنند و فرآیند ترمیم زخم را با آزادسازی فاکتورهای رشدی آغاز می کنند . مواد شیمیایی مختلفی توسط پلاکت ها و مونوسیت ها آزاد می شوند که باعث جذب فیبروبلاست ها داخل هماتوم می گردد . زمانی که فیبروبلاست ها به محل زخم مهاجرت کردند شروع به تکثیر و سنتز کلاژن می کنند . تکثیر فیبروبلاست ها ، سلول های اپی تلیال و اندوتلیال به طور عمده به فاکتورهای رشد و رسوب کلاژن بستگی دارد (2) . کراس لینک الیاف کلاژن و تجمع آن ها باعث افزایش استحکام زخم می شود . هر مداخله ای که باعث افزایش سرعت این پروسه شود ( تشکیل هماتوم ، مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست ها ، تشکیل عروق خونی ، تولید کلاژن یا پروسه رمدلینگ ) می توان فرآیند ترمیم زخم را بهبود بخشید (3) . تعدادی از مطالعات نشان داده اند که تحریک با لیزر منجر به تسریع التهاب ، تنظیم سطح پروستاگلاندین ها ، افزایش فعالیت ماکروفاژها ، افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و تسهیل سنتز کلاژن می شود .

  مطالعات لابراتواری مدارکی را جهت حمایت از فرضیه تاثیر LLLT بر فرایند ترمیم زخم فراهم آورده است . تعدادی از محققین هم دریافتند که تحریک بافت ها با لیزر منجر به رشد مویرگ ها ، تشکیل بافت گرانوله و تغییر در تولید سیتوکین ها می شود . افزایش تعداد سلول ها (4) ، افزایش سنتز DNA  (5) و افزایش تولید کلاژن (6) از اثرات ادعایی LLLT بر فیبروبلاست ها در محیط invitro بوده است . لیزر کم توان برای بیش از 20 سال است که در مداخله های کلینیکی استفاده می شود و می تواند فرایندهای بیولوژیک مختلفی را تنظیم کند (7) . لیزر های مختلف شامل لیزر He-Ne ، Nd:YAG ، Ga-Al-As برای به دست آوردن نتایج کلینیکی مطلوب در درمان ها و برنامه های مختلف استفاده شده اند ولی هنوز استفاده از لیزر کم توان به صورت گسترده توسط جامعه پزشکان و دندانپزشکان پذیرفته نشده است  شاید مهم ترین علت این عدم پذیرش ، عدم آگاهی پزشکان درباره اثرات LLLT در سطح سلولی و مولکولی باشد (8) .

  تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است زیرا باعث حذف پاکت و بازسازی انساج پریودونشیوم می شود ترمیم سریع لثه نیز از اهداف مهم متخصصین پریو است. ترمیم بافت همبند آسیب دیده پس از جراحی های پریودنتال با تشکیل بافت جوانه ای آغاز می شود و فیبروبلاست ها در در بافت جوانه ای تکثیر پیدا می کنند و کلاژن و سایر بسترهای خارج سلولی را تولید می کنند (9) در لثه نیز فیبروبلاست ها از اجزا اصلی جهت ترمیم بافت هم بند لثه محسوب می شوند . فیبروبلاست های لثه در طی مراحل ترمیم ، ماتریکس خارج سلولی بافت هم بندی لثه را ترشح می کنند و منشا تشکیل الیاف کلاژنی و رمدلینگ سریع و گسترده آن ها می باشند (10) .

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم انسان ( رده سلولی  HFG3-P153) در محیط invitro انجام می شود .

   

   

   

  Abstract

   

  Introduction : Regeneratin of periodontium is the final goal of a perfect periodontal treatment. Proliferation of fibroblasts with regeneration of periodontal tissue is an ideal result of treatment. Use of low level laser is one of the suggested method for increasing the fibroblast proliferation and improving the healing process. The aim of this study is to evaluate the effects of Ga-As laser on proliferation and activity of fibroblasts in an in vitro model.

  Material and method: Ga-Al-As laser with 810 nm wave length and power density of 50 nm was used in this study. Gingival fibroblast(HGI3-PI53) in test group were exposed to 4 J/CM2 LLLT in three consecutive days.24,48,72 hours. after the exposure proliferation of fibroblasts were evaluated with the MTT test and the expression of collagenI gene were assessed through RT-PCR.

  Results: output of MTT test showed that in 0 and 24 hours after exposure there wasn't any significant difference between test and control group but the difference was significant after 48 and 72 hours. The result of RT-PCR test demonstrated that the expression of collagen I gene in test group was 4/7 times more than control group.

  Conclusion: application of Ga-As low-level laser ends to increased fibroblast proliferation rate and activity. Regarding to the role of fibroblasts in periodontal regeneration and pocket elimination use of low-level laser in clinic can improve efficacy of routine periodontal treatment .

 • فهرست و منابع پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro

  فهرست:

  چکیده فارسی.. 1

  مقدمه.. 4

  کلیات و مروری بر متون.. 7

  بافت های نگه دارنده ی دندان : 8

  لثه : 24

  تاریخچه لیزر   53

  اثرات لیزر بر بافت‌ها   60

  لیزر در درمان پریودنتیت مزمن   75

  عوامل موثر در روند بازسازی پریودنتال   80

  پروتکل LANAP  82

  اهداف مطالعه   89

  مواد و روشها: 93

  کشت سلولهای فیبروبلاستی   93

  تابش لیزر کم توان   94

  آزمون رشد و تکثیر سلولی   95

  روش MTT  95

  Vitality percent = ( Vital cells / Control cells ) × 100. 96

  فاکتورهای موثر در MTT: 96

  آزمون Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 99

  حجم نمونه: 102

  نتایج.. 105

  بحث : 110

  پیشنهادات.. 116

  References. 119

  Abstract 130

  منبع:

   

  References

  1.Berglungh T ,Lindhe ,Ericsson I ,Marinello CP ,Liljenberg B .Soft tissue reactions to de nove plaque formation at implants and teeth .An experimental studt in the dog .Clin Oral Implants Res 1992;3:1-8.

  2.Khdra M ,Stale P ,Hans R ,Kamal M .Determining optimal dose of laser therapy for attachment proliferation of human oral fibroblasts cultured on titanium implant material .inter science 2004;10:1002.

  3.Fernanda G ,Taisa N ,Anapaula S ,Vandelei S ,Josimeri H .In vitro wound healing improvement by low-level laser therapy application in cultured gingival fibroblasts .International Journal of Dentistry 2012;719452.

  4.Oliveria F ,Basso E .In vitro effect of  low-level laser on odontoblast-like cells .Laser physics Letters 2011;155-163.

  5.Mosmann T .Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival .Journal of immunological Methods 1983;55-63 .

  6.Wiegand U .Methods of the measurement of cell and tissue compatibility including tissue regeneration process .Laser physics letters 2008;1863-5245.

  7.Balboni GC ,Brandi M .Effects of He-Ne laser irradiation on two lines of normal human fibroblasts in vitro .Arch Hal 1986;91(3):179-188.

  8.Basso C ,Oliveira C .Biostimulatory effect of low level laser therapy on keratinocytes in vitro .Lasers in Medical Science 2011;155-163.

  9.Steinlechner C ,Dyson M .The effects of low level laser therapy on the proliferation of keratinocytes .Laser Ther 1993;5:65-73.

  10.Gerschman J ,Ruben J .Low level laser therapy for dentinel tooth hyper sensivity .Aust Dent J 1994;39:353-357.

  11. ا.ار.تن کیت ، ج . ک . اوری ، مترجم دکتر فریده اعتصام : بافت شناسی دهان و دندان ، چاپ اول ، انتشارات نور دانش ، 1381 ، فصول 1 و 16

  12. کارنزا ، مایکل نیومن ، مترجم ندا مسلمی ، ید الله سلیمانی شایسته : پریودنتولوژی بالینی کارنزا ، چاپ اول ، انتشارات شایان نمودار ، 1386 ، فصول 2 و 12

  13. کمار ، عباس ، فاستو ، مترجم نوید احمدی : آسیب شناسی پایه بیماری های عمومی ، چاپ اول ، انتشارات تیمور زاده ، 1384 ، فصل 13

  14. Crawford: Lasers- the new wave in Dentistry. J. Dent, April, 1992, No. 4, 58: 297-301.

  15. Kutsch: Lasers in Dentistry. J. ADA, Feb. 1993, 127: 29-54.

  16. Radvar, M. Evaluation of adjunctive and alternative techniques in periodontal therapy. Periodontology Unil, Glasgow Dental Hospital and School, University of Glasgow. 1995, 79-93.

  17. Dederich, D. N., Laser/ tissue interaction: What happens to laser light when it stricke tissue? JADA, 1993, 124: 57- 61.

  18. Pick, R. M. and Colvard, M. D. Current Status of Lasers in Soft Tissue Dental Surgery. J Periodontal 1993; 64: 589-602.

  19. Gonzalez, C. D., Zakariasen, K. L. Dederich, D. N., Pruhs, R. J. Potential preventive and therapeutic hard- tissue applications of CO2, Nd: Yd: YAG and argon lasers dentistry: A review. J Dent Child 1996: 63- 207.

  20. Svelto orazio: Principles of lasers. Second Edition. Plenum Press 1982.

  21. Kutsch: Lasers in Dentistry. J. ADA, Feb. 1993, 127: 29-54.

  22. Dederich , D. N. Laser/ tissue interaction: what happens to laser light when it strikes tissue J Am Dent Assoc 1993, 124: 57-61.

  23. Pick, R. M. Using lasers in clinical dental practice. JADA 1993, 124: 37- 47.

  24. Frentzen, M. and Koort, H. J. Lasers indentistry: new possibilities with advancing laser technology International Dent J 1990, 40: 323-332.

  25. Jeffrey, I. W. M., Lawrenson, B., Lokngbottom, C. and Saunders. M., CO2 laser apphcation to the mineralized dental tissues- the possibility of iatrogenic sequelae. J Dent 1990, 18-24-30.

  26.Tominage R . Effects of He-Ne laser irradiation on fibroblasts derived from scar tissue of rat palatal mucosa . Kokubyo Gakkai Zasshi  1990;57:580-94

  27. loevschall H , Arenho Hd- Bibdslev D . Effect of low level diode laser irradiation of human oral mucosa fibroblasts in vitro . lasers  surg Med 1994;14:347-54.

  28.Tolstykh PI , Gertsen AV , Eliseenko VI , Sarasek IK . Stimulation of the healing of aseptic wounds using laser irradiation .  Khirurgia Mesk 1991;7:36-40.

  29.Noble PB , Shields ED , Blecher PD , Bentley KC . Locomotory characteristics of fibroblasts within a three-dimensional collagen lattice : modulaton by a helium/neon soft laser. Laser Surg Med 1992;12:669-74.

  30.Asencio Avana F ,Garcia FV ,Molina Andreo E ,Vidal MJ, Maetinez SF . Endoscopic enhancement of the healing of high risk colon anastomeses by low power helium-neon laser . An experimental study . Dis colon Rectum 1992;35:568-73.

  31.Yu W ,Naim Jo ,Lanzafame Rj . The effect of laser irradiation on the release of bFGF from 3T3 fibroblasts. Photochem Photobiol 1994 ;59:167-70.

  32.Rajaratnam S ,Bolton P ,Dyson M .Macrophage responsiveness to laser therapy with varying pulsing frequencies , Laser Ther 1994;6:107-12.

  33.Hawkins DH ,Abrahamse H ,Time dependent responses of wounded human skin fibroblasts following phototherapy . J photochem photobiol B . 2007;147-55.

  34.Hall G ,Anneroth G ,Schennings T ,Zetterquist L ,Ryden H .Effect of low level energy laser irradiaton on wound healing .An experimental study in rata .Swed Dent J 1994;18:29-34.

  35.Talar J ,Radziszewski K ,Bryndza E .Laser bio stimiulation .Wiad Lek 1993;46:683-6.

  36.Efendiev AI , Tolstykh PI ,Dadashev AI ,Azimov SA . Increasing the scar strength after preventive skin irradiation with low intensity laser .Klin Khir 1992;1:23-5.

  37.Inde Braekt MM , Van Alphen FA , Kuzjpers Jagtman Am , Maltha JC .Effect of low level laser therapy on wound healing after palatal surgery in beagle dogs .Lasers Surg Med 1997;17:462-70.

  38.Smith RJ , Brindorf M , Gluch G , Hammond D ,Moore WD . The effect of low-energy laser on skin-flap survival in the rat and porcine animal models .Plast Reconstr Surg 1992;89:306-70.

  39.Chentsoua OB ,Prokofeva GL ,Mozherenkov VP , Kharchenko LN ,Balarev AI ,Sergushev SG .Low intensity helium-neon laser irradiationin multimodal treatment of corneal injuries .Vestn Oftalmo 1997;107:23-6.

  40.Bisht D ,Gupta SC ,Misra V ,Mital VP ,Sharma P .Effect of low intensity laser irradiation on healing of open skin wounds in rats .Indian J Med Res 1994;100:43-6.

  41.Kuliev RA ,Babaev RF .Therapeutic action of laser irradiation and immunomodulators in purulent injuries of the soft tissues in diabetic patients .Prob 1 Endocrinal Mosk 1997;37:37-2.

  42.Mok Yc ,Pang KM ,Au CY , Yew DT .Preliminary observations on the effects invivo and invitro of low dose laser on the epithelial of the bladder , trachea and tongue of the mouse .Scanning Micro 1988;2:493-502.

  43.Neiburger EJ .The effect of low-power laser on intra oral wound healings .NY state Dent J 1995;67:40-3

  44.Brogogna E ,Cevug CY ,Manfredi C ,Roccia GM ,Roccia L .First observations on soft-laser therapy in odontostomatology .Minerva Med 1983;74:1693-6.

  45.Zimmermann M . Studies on the therapeutic efficacy of a He-Ne laser .Dtsch Z Mund Kieter Gesichstschir 1990;14:313-9.

  46.Kurumada F .A study on the application of Ga-As cemi conductor laser to endodontics .The effect of laser irradiation on the activation of inflammatory cells and the vital pulpotomy . Ohv Daiga KV shigakushi 1990;17:233-44.

  47.Madrado AP ,Soares AP ,Santos ET ,Reis SR ,Andrare ZA .Influence of laser photobiomodulation upon connective tissue remodeling during wound healing .J Photochem Photobiol B 2008;40:296-710.

  48.Freitas G ,Baranauskas V ,Jazeir P ,Padovani CR .Low power laser irradiation improves histomorphometrical parameters and bone matrix organization during tibia wound healing in rats .J photochem photobiol B 2003;70(2):87-9.

  49.Arun Marya ,Sagar MS ,Fernandes D .Effect of low level helium-neon (He-Ne) laser therapy in the prevention and treatment of radiation induced mucositis in head and neck cancer patient .Indian J Med Res 2006;124(4):399-402.

  50. Barak, S. and Kaplan, I. The CO2 laser in excision of gingival hyperplasia caused by nifedipine. J Clin Periodontol 1988, 15: 633-635.

  51. Pick, R. M., Pecaro, B. C. and Silberman, C. J. The laser gingivectomy: The use of CO2 laser for the removal of phenytion hyperplasia. J Periodontol 1985, 56: 492-496.

  52. Hylton, R. P. Use of CO2 laser for gingivectomy in a patient with Sturge Weber disease complicated by dilantin hyperplasia. J Oral Maxillofac Surg 1986, 646-648

  53. Pogrel, M. A. The carbon dioxide in soft tissue pre- prosthetic surgery. J Prosthet Dent 1989, 61: 203-208.

  54. Gold, S. I. and Vilardi, M. A. Pulsed laser beam effects on gingive. J Clin Periodontol 1994, 21: 391-396.

  55. Pecaro, B. C., and Garchime, W. J. The CO2 laser in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg 1983, 41: 725-728.

  56. Frame, J. W., Morgan, D., Rhy, S. and Evans, P. H. Tongue resection with the CO2 laser: the effect of past radiotherapy on post- operative complications. Br J Oral Maxillofac Surg 1988, 26: 464-471.

  57. Fisher, S. E., Frame, J. W., Browne, R. M. and Trenter, R.M.D. A Comparative histological study of wound healing following CO2 lasers and conventional surgical excision of canine buccal mucosa. Archives of Oral Biology 1983, 28: 287- 291.

  58. Fisher, S. E., and Frame, J. W. The effects of the carbon dioxide surgical laser on oral tissues. Br J Oral and Maxillofac Surg 1984, 22: 41-425.

  59. Abergel, R. P., Dwyer, R. M., Meeker, C. A., Lask, G., Kelly, A. P and Uitto, J. Las Surg Med 1984, 4: 291-295.

  60. Goultschin, J., Gazit, D., Bichacho, N. and Bab, I. Changes in teeth and gingival of dogs following laser surgery: A block surface light microscopic study. Lasers Srug Med 1988, 8: 402- 408.

  61. White, J. M., Goodies, H. E., Rose, C. L. Use of the pulsed Nd: YAG laser for intraoral soft tissue surgery. Lasers Surg Med 1991, 11: 455- 461.

  62. Midda, M. and Renton- Harper, P. Lasers in dentistry. Br Dent J 1991, 170: 343- 346.

  63.Charles M .Cobb ,lasers in periodontics :Review of the literature ,J Periodontal 2006;77:545-564.

  64.Birang R ,Behfarina P ,Yaghini J ,Teimuri F ,Jamshidi M . Evaluation of the effects of Nd:YAG laser compared to scaling and root planning alone on clinical periodontal parameters .Periodontology and implant dentistry J 2010;1(2):25-28

  65.Neil ME , Mellonig JT. Clinical efficacy of the ND:YAG laser for combination periodontitis therapy .J Pract Periodontics Aesthet Dent 1997;961:5.

  66.Radvar M ,MacFarlane TW ,Mackenizie D ,Whitters CJ ,Payne AP ,Kinane DF .An evaluation of the Nd:YAG laser in periodontal pocket therapy .Br Denty 1996;20:180(2):57-62.

  67.XUY ,Jiang Y ,Lin X ,Bartold PM .Human osteoblasts attachment to guided tissue regeneration membranes which were coated either with platelet rich plasma or platelet-poor plasma .

  68.Gottlow J ,Nyman S ,Karring T .Maintenance of new attachment gained through guided tissue regeneration .J Clin Periodontal 1992;19(5) :315-7.

  69.Myers TD ,Myers WD ,Stone RM .First soft tissue study utilizing a pulsed Nd:YAG dental laser .Northwet Dent .1989;68:14-17.

  70.Yukna , Raymond A .Histologic evaluation of an Nd:YAG laser-assisted new attachment procedure in humans .International journal of Periodontics and Restorative dentistry 2007;27:577-587.

  71.Harris D ,GreggH ,McCarthy D , Colby E .Laser-assisted new attachment procedure in private practice .J Pract periodontics 2010;52(5)396-403.

  72. Yazdani SO, Golestaneh AF, Shafiee A, Hafizi M, Omrani HA, Soleimani M.  Effects of low level laser therapy on proliferation and neurotrophic factor gene expression of human schwann cells in vitro. J Photochem Photobiol B. 2012 Feb 6;107:9-13.

  73. Ke, Y. Ye, K.  Grossniklaus, HE.  Archer, DR.  Joshi, HC.  Kapp, JA. Noscapine  inhibits  tumor  growth  with  little  toxicity  to  normal   tissues or  inhibition  of  immune  responses.  Cancer  Immunol  Immunother 2000,  49:  217–25

  74.  Malich, G.  Markovic, B.  and  Winder, C.  The  sensitivity  and  spesitivity  of  the  MTS  tetrazolium  assay  for  detection  the  in  vitro  cytotoxicity  of  chemicals  using  human  cell  lines.  Toxicology 1997.,  124:  179-192

  75.  Takei HH, Carranza FA. Gingival surgical techniques. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA, editors. Carranza_s Clinical Periodontology, 10th edn. St. Louis: Elsevier, 2006: 973.

  76.Melcher AH: On the repair potential of periodontal tissues, J Periodontol 47:256, 1976.

  77.Smith RJ, Moore DND, Birndorf M, Cluck C, Hammond D. The effect of low energy laser on skin flap survival in the rat and porcine animal model. Plast Reconstr Surg 1992; 89(2): 306-14.

  78.Denanely K, Vinh TK, Sweet DE. Skeletal and angiomatosis. J Bone Joint Surg (Am) 1994; 76: 878-91.

  79.Schor Sl., Ellis 1, Irwin CR, et al: Subpopulations of fetal like gingival fibroblasts: characterization and potential significance for wound healing and the progression of periodontal disease, Oral Ms 2:155, 1996.

  80.ADkis A ,Sasaki KM ,Watanabe H ,Ishikawa I .Lasers in non surgical periodontal therapy .Periodontology 2004;36:59-97.

  81.Sulewski G .Historical survey of laser dentistry .Dent Clin North Am 2000;44:717-52.

  82.Coluzzi D7 .Lasers in dentistry .J Am Dent Assoc 2004;135:696-7.

  83.Cohen RE ,Ammons EF ,Rossman JA .Lasers in periodontics .The American Academy of  Periodontology Report .J periodontal 2002;73:1237-9.

  84. Arora H, Pai KM, Maiya A, Vidyasagar MS, Rajeev A(2008)Efficacy of He-Ne Laser in the prevention and treatment of radiotherapy-induced oral mucositis in oral cancer patients . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 105(2):180-6, 186.e1.

  85.Kreisler M ,Christoffers AB ,Willershausen B ,d Hodt B .Effect of loe-level Ga-Al-As laser irradiation on the proliferation rate of human periodontal ligament fibroblasts in an in vitro study .J clin Periodontal 2003;30:353-358.

  86.Orikasa N ,Shimakura M ,Kusakavi H .Effect of Al-Ga-As laser in bone histomorphometery .Elsevier science publishers;1989.p 105-109.

  87.Pourreau-Schneider N ,Soudry M ,Ramusat M ,Franquin JC ,Martin PM .Modifications of growth dynamics and ultra structure after helium-neon laser treatment of human gingival fibroblaste .Quintessence Int 1989;20:887-893.

  88.Nara Y ,Matono S ,Morioka T .Regulatory action of low intensity laser on mitogenesis of cultured lumphocytes using concanavlin .Surg Med Lasers 1991;4:17-20.

  89.Karo T .Photobiology of low-power laser effects .Heath phys 1989;56:691-704. 50.Karv TI .Effects of visible radiation on cultured cells .Photochem Photobiol 1990;52:1089-1098 .

  90. .Karv TI .Effects of visible radiation on cultured cells .Photochem Photobiol 1990;52:1089-1098.

  91. Almedia – Lopes L , Riqau J , Zanqaro RA , Guidogli J , Jaeqer M . Comparison of the low level laser therapy effects on cultured human gingival fibroblasts proliferation using different irradiance and same fluence . Lasers Surg Med 2011; 29(2):179-84

  92.Bulton M ,Marshall J .He-Ne laser stimulation of human fibroblasts proliferation and attachment in vitro .Laser Life Sci 1986;7:125-134.

  93.Hrnjak M ,Kulijic-Kapulica N ,Budisin A ,Giser A .Stimulatory Effect of  low power density He-Ne laser radiation on human fibroblasts in vitro .vojnosanit Pregl 1995;52:539-545.

  94.Tu W ,Naim J ,McGowan M ,Ippolito K .Photomodulation of oxidative  metabolism and electron chain enzymes in rat liver mitochondria .Photochem photobiol 1997;66:866-871.

  95.Moere P ,Ridgway T ,Hiybee R ,Howard E ,Lucroy D .Effect of wave length on low-intensity laser irradiation-stimulated cell proliferation in vitro .Lasers Surg Med 2005;36:8-12.

  96.Karu T ,Pyatibrat L ,Afanasyeva N .Anouel mitochondrial signaling pathway activated by visible-to-near infrared radiation .Photochem Photobiol 2004;80:366-372.

  97.Ishii k ,Katayama m ,Hori K ,Yodoi J ,Nakanishi T .Effects of 2-mercaptoethanol on survival and differentiation of fetal mouse brain neurons cultured in vitro .Neurosci lett 1993;163:159-162.

  98.Bosatra M ,Jucci A ,Olliaro P ,Quacci D ,Sacchi S .In vitro fibroblast and dermis fibroblast activation by laser irradiation at low energy .Dermatologica 1984;168:157-162.

  99. Abregel RP , Meeker CA , Lam TC , Dwyer RM , Lesavoy MA , Uitto J . Control of connective tissue metabolism by lasers: recent developments and future prospects. J Am Acad Dermatol 1984 ; 11(6):1142-50

  100.Chor A ,Azevedo A ,Maiolino M ,Nucci .Successful treatment of oral lesions of chronic lichenoid graft-vs-host disease by the addition of low-level laser therapy to systemic immunosuppression .European journal of Haematology 2004;222-224.

  101.Abramoff N ,Lopes F .Low level laser therapy in the prevention and treatment of chemotherapy-induced oral mucositis in young patients .Photomedicine and laser surgery 2008;393-400.

  102.Lagan B ,Clements S ,McDonough S ,Baxter A .Low intensity laser therapy (830 nm) in the management of minor post surgical wounds :A controlled clinical study .Lasers in surgery and medicine 2007;27-32.

  103.Chomette G ,Auriol M ,Zeitoun R ,Mosques T .Effects of the soft laser on the gingival connective tissue .J Biol Buccale 1987;15:45-57.

  104.Basfor JR .Low-energy laser therapy:Contraversier and new research findings .Lasers Surg Med 1989;9:1-5.

  105.Ells K ,Ktayama M ,Hori K ,Yodoi J ,Makanish T .Mitochondrial heterogenecity within and between different cell types .Neurochem Res 2004;651-658.

  106.Huang H ,Fowler C ,Zhang H ,Gibson E .A novel mitochondrial signaling pathway activated by visible-to-near infrared radiation .Photochem Photobiol 2004;80:366-372.

  107.Gordon M .The correlation between in vivo mitochondrial changes and tryptophan pyrrolase activity .Arch Biophys 1690;91:75-82.

   

  108 . نادر ابوالفضلی ، مهرنوش صدیقه ای ، مهرناز صدیقی شماشی : کاربرد پیوند استخوانی اتوژن به تنهایی و به همراه کاربرد لیزر کم توان در درمان ضایعات پریودنتال داخل استخوانی دو و سه دیواره . فصل نامه لیزر پزشکی ، سال هشتم ، شماره 4

  109 . نرگس قلیزاده ، معصومه مهدیپور : اثر لیزر کم توان در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی ، فصل نامه لیزر پزشکی ، سال هشتم ، شماره 4تحقیق در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , مقاله در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , پروژه درباره پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro , رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودنشیوم انسان ( رده سلولی HFG3-P1 53) در محیط InVitro

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس