پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

word
64
1 MB
31992
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۸,۳۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

  پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی

  چکیده

  مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف این مطالعه بررسی تنوعات و ویژگی های آناتومیک این دندان ها در یک جمعیت از نژاد ایرانی بود.

  مواد و روش: در مطالعه حاضر از 250 دندان مولر اول و دوم ماگزیلا انسانی کشیده شده استفاده گردید.. پس از ضد عفونی دندانها،‌ ابتدا تعداد و وضعیت ریشه هابرای هر مورد ثبت گردید.  تعیین مورفولوژی کانال های دندانی با استفاده از Cone Beam Computed Tomography(CBCT) صورت گرفت، به این ترتیب که پس از تهیه کلیشه ها ، تصاویر در هر سه مقطع اگزیال، ساژیتال، و کرونال با کمک نرم افزار Romexis ارزیابی مورفولوژیک شدند. تا تعداد کل کانال هادر هر دندان، تعداد کانال ها در هر ریشه و مورفولوژی کانالها(با استفاده از طبقه بندی  Vertucci  و طبقه بندی مکمل Gulabivala) در یک ریشه تعیین گردد. کلیه ارزیابی ها توسط 2 نفر اندودنتیست کالیبره شده صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS  نسخه ی 11.5 وارد شد و درصد فراوانی هر یک از انواع اشکال مورفولوژی ریشه با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های میانگین، میانه و انحراف معیار توصیف گردید.

  نتایج: شیوع دندان مولر اول  و دوم سه ریشه به ترتیب 4/98% و 6/97% بود و شیوع دندان مولر اول و دوم چهار ریشه در هر دو مورد برابر 6/1% بود. در 8/0% دندان های مولر دوم دندان ها دو ریشه بودند. در 4/2% مولر های اول و  8/8% مولر های دوم به هم چسبیدگی ریشه ها مشاهده شد. شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال مولر اول ودوم به ترتیب 8 /52% و84/16% بود. شایعترین مورفولوژی کانال در ریشه مزیو باکال مولر اول به ترتیب تیپ I ، تیپ VI و تیپ II و در مولر دوم تیپ I ، تیپ III و تیپIV   بود. همچنین در  2/3 % مولر اول و 8/0 % در مولر دوم کانال چهارم در ریشه دیستوباکال مشاهده شد.

   

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه شیوع کانال چهارم در نژاد ایرانی نسبتا بالا می باشد. با توجه به عدم تهاجمی بودن و دقت بالای CBCT برای شناسایی کانال های اضافی و و اهمیت کشف این کانال ها در موفقیت یک درمان ریشه، لذا استفاده از CBCTحین درمان ریشه در موارد با پیچیدگیهای آناتومیک توصیه می گردد.

  کلمات کلیدی: مورفولوژی کانال ریشه، مولر اول ماگزیلا، مولر دوم ماگزیلا،CBCT

  (1-1) پیشگفتار

  هدف درمان ریشه دبریدمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آن ها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می باشد.این هدف بدون آگاهی کامل از مورفولوژی کانال ریشه ای بدست نخواهد آمد(1).

  یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه است. مطالعات فراوانی در مورد مورفولوژی کانال ریشه در جمعیت های مختلف ارائه شده است که مسلما از اهمیت زیادی برای اندودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان های ریشه هستند، برخوردار است (2).

   

   

   

   

  (2-1) کلیات

  1-2-1 تکامل دندان

  اولین نشانه های تکامل ماکروسکوپی دندان های مولر شیری فک بالا در 5/12 هفتگی آغاز می شوند. زمان اولین نشانه های کلسیفیکاسیون دندان مولر اول شیری فک بالا در 5/15 هفتگی ودندان مولر دوم شیری فک بالا در 19 هفتگی می باشد.هنگام تولد سه چهارم ارتفاع اکلوزوژنژیوالی تاج مولر اول شیری فک بالاو یک چهارم ارتفاع اکلوزوژنژیوالی تاج مولر دوم شیری فک بالا کلسیفیه شده است (3).

  دندان مولر دائمی اول و دوم در حدود هفته بیستم دوره جنینی شروع به تکامل می کنند. این در کامل در طی مراحلی متوالی صورت می گیرد. تکامل تاج در حدود 5/2 الی 3 سالگی رخ می دهد در حالی ریشه دندان حدود 9 الی 10 سالگی کامل می شود. این رویداد ها در طی یک توالی شامل شروع تقسیم سلولی، رشد سلولی، تمایز و رسوب عاح و مینا رخ می دهند (4).

  دندان ابتدا از یک لایه سلول اپی تلیالی به نام دنتال لامینا تشکیل می شود. مراحل تشکیل دندان از دنتال لامینا با توجه به شکل دندان به سه مرحله تقسیم می شود. ابتدا یک توده شبیه جوانه گل بوجود می آید[1]. مشخصه این مرحله تکثیر سلول های اپیتلیالی به داخل اکتومزانشیم می باشد. سپس این توده انواژینه شده و به آن کلاهکی شکل گفته می شود[2]. به این توده سلولی ارگان مینایی هم گفته می شود. در نهایت با رشد جوانه دندان و عمیق تر شدن این انواژیناسیون مرحله زنگی شکل رخ می دهد[3]. در طی تکامل تاج دندان بافتی که در داخل این انواژیناسیون یا همان ارگان مینایی به دام می افتند تولید پالپ دندان را می نماید و در مراحل ابتدایی به آن دنتال پاپیلا گفته می شود (5). 

  سلول های لایه خارجی ارگان مینایی در اثر تمایز به آملوبلاست ها تبدیل می شوند که تولید مینا را می نمایند. از طرفی دیگر سلول های داخلی ارگان مینایی با تمایز خود به ادونتوبلاست ها در تشکیل عاج شرکت می نمایند (5).

  همچنین اکتومزانشیم اطراف ارگان مینایی به دنتال ساک تبدیل شده و در تشکیل لیگامان پریودونتال شرکت می نماید(5).

  شروع رسوب ماتریکس عاجی غیر مینرالیزه از نوک کاسپ ها رخ می دهد. به اولین لایه معدنی عاج که تشکیل می شود، منتل دنتین گفته  می شود که ضخامت حدود 20 میکرون دارد (5).

  پس از رسوب اولین عاج، آملوبلاست ها شروع به تشکیل مینا می نمایند و با کامل شدن رسوب و تشکیل مینا، ریشه هم آغاز به تشکیل می کند. در محلی که سلول های داخلی و خارجی ارگان مینایی به یکدیگر متصل می شوند، لوپ سرویکال گفته  می شود. با شروع رشد این لوپ سرویکال به ساختاری به نام غلاف اپی تلیالی هرتویگ تشکیل می شود. این غلاف تعیین کننده اندازه، شکل و طول ریشه های دندان می باشد. در حالتی که دندان تک ریشه باشد، این غلاف از سمت های مختلف به سمت هم رشد می کنند تا اینکه تنها یک سوراخ کوچک باقی می ماند. به این پرولیفراسیون، دیافراگم اپی تلیالی گفته می شود. در دندان های دو ریشه دیافراگم در دو ناحیه رشد می کنند و از دو طرف به هم می رسند و در نتیجه دو سوراخ ایجاد می شود. در دندان های سه ریشه هم این تکثیر در سه جهت رخ داده و سه سوراخ ایجاد می شود (4). 

  زمانی که اولین لایه عاج در ریشه شکل می گیرد، سلول های دنتال ساک با مهاجرت به نزدیک ریشه و نیز تمایز به سمنتوبلاست ها، شروع به تشکیل سمان می نمایند(5).

  تشکیل ریشه کمی پیش از رویش دندان به داخل دهان آغاز می شود  و زمانی که دندان به موقعیت نهایی خود رسیده باشد، حدود دو سوم ریشه تشکیل شده است. کامل شدن ریشه حدود دو الی سه سال پس از تکمیل رویش کامل می شود (5). 

   

  2-2-1 نحوه تشکیل کانال های لترالی

  زمانی که یکپارچگی غلاف هرتویگ از بین می رود و یا یک قسمت از ریشه ادونتوبلاست ها قادر به ساختن عاج نباشند، یک نقص در دیواره عاجی ریشه بوجود می آید که در نهایت موجب تشکیل یک کانال فرعی میان دنتال ساک و پالپ می شود. این کانال های فرعی در هر منطقه ای از ریشه ممکن است تشکیل شوند اما در یک سوم انتهایی ریشه بیشتر شیوع دارند (6). اما مورد قبولترین تئوری در مورد نحوه تشکیل کانال های فرعی، به دام افتادن یک رگ خونی در غلاف اپی تلیالی هرتویگ می باشد. در صورتی که قسمت های اطراف این رگ عاج سازی رخ ندهد در نهایت یک کانال فرعی تشکیل می شود (7). 

   

  3-2-1 شناسایی کانال های لترالی

  اگرچه این کانال های لترالی ممکن است در بیشتر دندان ها وجود داشته باشند، اما به علت نازکی و قطر کم آنها شناسایی و تشخیص آنها از طریق رادیوگرافی های پری ایکال اغلب امری دشوار می باشد. این کانال ها زمانی آشکار می شوند که کانال ها توسط مواد پرکردگی پر شوند و سیلر داخل این کانال ها نفوذ نماید (8).

  در مطالعات مختلف، مشاهده شده است که توانایی رادیوگرافی های معمولی در شناسایی کانال های فرعی به صورت معناداری کمتر از روش های دیگر می باشد. برای کشف این کانال ها، CBCT، میکرو CT، اولتراسونیک و یا استفاده از میکروسکوپ از روش های کمکی با دقت بالا می باشند (9).

  با این حال دو علامت رادیوگرافیک که می توانند دال بر وجود کانال های فرعی باشد عبارت اند از:

  گشاد شدگی لوکالیزه پریودونتال لیگامان در سطوح طرفی ریشه؛

  وجود یک ضایعه طرفی واضح که به علت شکستگی ریشه نباشد (10).

  در بررسی منشا یک sinus tract در حالتی که گوتا پرکا به سطوح طرفی ریشه متمایل شود، در این صورت احتمالا ضایعه مربوط به کانال های اضافی می باشد (10).

  4-2-1 جایگاه و شیوع کانال های لترالی

  کانال های لترالی  در هر سطحی از ریشه دیده می شوند. اما این کانال ها بیشتر در یک سوم انتهایی ریشه مشاهده می شوند. این کانال ها بیشتر درریشه های دندان های مولر و پرمولر مشاهده می شوند. با این حال این کانال ها در یک سوم کرونالی ریشه و یا در دندان های قدامی نیز مشاهده می شوند (8).

   

  5-2-1 شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای

  دانشمندان مختلف تاکنون تقسیم بندی های متفاوتی برای شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای در دندان های مختلف ارائه داده اند. یکی از این تقسیم بندی ها، طبقه بندی Wein می باشد:

  Type I: یک کانال که به یک فورامن اپیکالی ختم می شود.

  Type II: دو کانال که به یک فورامن اپیکالی ختم می شود.

  Type III: دو کانال که به دو فورامن اپیکالی ختم می شود.

  Type IV: یک کانال که به دو فورامن اپیکالی ختم می شود (11).

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

  فهرست:

  (1) فصل اول: 5

  (1-1) پیشگفتار 6

  (2-1) کلیات.. 7

  1-2-1 تکامل دندان. 7

  2-2-1 نحوه تشکیل کانال های لترالی.. 10

  3-2-1 شناسایی کانال های لترالی.. 11

  4-2-1 جایگاه و شیوع کانال های لترالی.. 12

  5-2-1 شکل بندی های مختلف کانال های ریشه ای.. 12

  6-2-1 مورفولوژی دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا.. 15

  7-2-1 انواع روش های شناسایی مورفولوژی کانال های دندانی به صورت آزمایشگاهی.. 17

  (3-1) مروری بر مطالعات انجام شده. 19

  (4-1) بیان مساله.. 38

  (5-1) اهداف و فرضیات مطالعه.. 40

  (2) فصل دوم: روش کار 42

  1-2 جمعیت مورد مطالعه.. 43

  2-2 حجم نمونه.. 44

  3-2 جمع آوری دندان ها 45

  4-2 تهیه کلیشه های CBCT 46

  5-2 تعیین مورفولوژی دندان. 47

  6-2 شیوه نمونه گیری.. 48

  7-2 گردآوری داده ها 49

  8-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

  9-2 متغیر های مورد مطالعه.. 50

  (3) فصل سوم: نتایج 51

  (4) فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 61

  (5) منابع.. 71

   

  منبع:

   

  1. Ng YL, Aung TH, Alavi A, Gulabivala K. Root and canal morphology of Burmese maxillary molars. Int Endod J 2001; 34: 620–30.

  2.Neelakantan P, Subbarao C, Ahuja R, Subbarao CV, Gutmann JL. Cone-beam computed tomography study of root and canal morphology of maxillary first and second molars in an Indian population. J Endod 2010; 36: 1622-7.

  3.Lewis AB, Garn SM. The Relationship Between Tooth Formation and Other Maturational Factors. Angle Orthodontics 1960; 30(2): 70-76.

  4.Holland GR, Torabinejad M. The dental pulp and periradicular tissues. In: Endodontics principles and practice. Torabinejad M, Walton RE. 4th ed, Saunders Co, St Louis: Missouri. 2009; 1-11.

  5.Pashley DH, Liewehr FR. Structure and function of the dentin-pulp complex. In: Cohen S, Hargreaves KM. Pathways of the pulp. 9th ed, Mosby Co, St Louis: Missouri. 2006; 460-474.

  6.Bhaskar SN. Orban’s oral histology and embryology. 10th ed, Mosby Co, St Louis: Missouri. 1986; 37-138.

  7.Weine FS. The enigma of the lateral canal. Dent Clin North Am, 1984; 28(4): 833-852.

  8.Dedeus QD. Frequency, location, and direction of the lateral, secondary, and accessory canals. J Endod, 1975; 1(11):361-366

  9.Neelakantan P, Subbarao C, Subbarao CV. Comparative evaluation of modified canal staining and clearing technique, cone-beam computed tomography, peripheral quantitative computed tomography, spiral computed tomography, and plain and contrast medium-enhanced digital radiography in studying root canal morphology. J Endod. 2010; 36: 1547-51.

  10.Weine FS. Endodontic traphy. 4th ed, Mosby Co, St Louis: Missouri. 1989; 219-233.

  11.Vertucci FJ, Haddix JE, Britto LR. Tooth morphology and access cavity preparation. In: Cohen S, Hargreaves KM. Pathways of the pulp. 9th ed, Mosby Co, St Louis: Missouri. 2006; 148-233.

  12.Stuart C. White, Michel J Pharoah; Oral Radiology ;6th Ed.St Louis :The CV Mosby 2009;225-243

  13.Abuabara A, Baratto-Filho F, Aguiar Anele J, Leonardi DP, Sousa-Neto MD. Efficacy of clinical and radiological methods to identify second mesiobuccal canals in maxillary first molars. Acta Odontol Scand. 2013 Jan;71(1):205-9.

  14.Domark JD, Hatton JF, Benison RP, Hildebolt CF. An Ex Vivo Comparison of Digital Radiography and Cone-beam and Micro Computed Tomography in the Detection of the Number of Canals in the Mesiobuccal Roots of Maxillary Molars. J Endod. 2013 Jul;39(7):901-5.

  15.Han X, Yang H, Li G, Yang L, Tian C, Wang Y. A study of the distobuccal root canal orifice of the maxillary second molars in Chinese individuals evaluated by cone-beam computed tomography. J Appl Oral Sci. 2012 Sep-Oct;20(5):563-7.

  16.Shenoi RP, Ghule HM. CBVT analysis of canal configuration of the mesio-buccal root of maxillary first permanent molar teeth: An in vitro study. Contemp Clin Dent. 2012 Jul;3(3):277-81. doi: 10.4103/0976-237X.103618.Bottom of Form

  17.Kim Y, Lee SJ, Woo J. Morphology of maxillary first and second molars analyzed by cone-beam computed tomography in a korean population: variations in the number of roots and canals and the incidence of fusion. J Endod. 2012 Aug;38(8):1063-8.

  18.Lee JH, Kim KD, Lee JK, Park W, Jeong JS, Lee Y, et al. Mesiobuccal root canal anatomy of Korean maxillary first and second molars by cone-beam computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Jun;111(6):785-91.

  19.Lübbers HT, Matthews F, Damerau G, Kruse AL, Obwegeser JA, Grätz KW, Eyrich GK. Anatomy of impacted lower third molars evaluated by computerized tomography: is there an indication for 3-dimensional imaging? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 May;111(5):547-50.

  20.Verma P, Love RM. A Micro CT study of the mesiobuccal root canal morphology of the maxillary first molar tooth. Int Endod J. 2011 Mar;44(3):210-7.

  21.Krithikadatta J, Kottoor J, Karumaran CS, Rajan G. Mandibular first molar having an unusual mesial root canal morphology with contradictory cone-beam computed tomography findings: a case report. J Endod. 2010 Oct;36(10):1712-6.

  22.Blattner TC, George N, Lee CC, Kumar V, Yelton CD. Efficacy of cone-beam computed tomography as a modality to accurately identify the presence of second mesiobuccal canals in maxillary first and second molars: a pilot study. J Endod. 2010 May;36(5):867-70.

  23.Song JS, Choi HJ, Jung IY, Jung HS, Kim SO. The prevalence and morphologic classification of distolingual roots in the mandibular molars in a Korean population. J Endod 2010; 36: 653-7.

  24.Zheng QH, Wang Y, Zhou XD, Wang Q, Zheng GN, Huang DM. A cone-beam computed tomography study of maxillary first permanent molar root and canal morphology in a Chinese population. J Endod. 2010 Sep;36(9):1480-4.

  25.Suomalainen A, Ventä I, Mattila M, Turtola L, Vehmas T, Peltola JS. Reliability of CBCT and other radiographic methods in preoperative evaluation of lower third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Feb;109(2):276-84.

  26.Baratto Filho F, Zaitter S, Haragushiku GA, de Campos EA, Abuabara A, Correr GM. Analysis of the internal anatomy of maxillary first molars by using different methods. J Endod. 2009 Mar;35(3):337-42.

  27.Chen G, Yao H, Tong C. Investigation of the root canal configuration of mandibular first molars in a Taiwan Chinese population. Int Endod J 2009; 42: 1044-9.

  28.Rwenyonyi CM, Kutesa A, Muwazi LM, Buwembo W. Root and canal morphology of mandibular first and second permanent molar teeth in a Ugandan population. Odontology 2009; 97: 92-6.

  29.Al-Qudah AA, Awawdeh LA. Root and canal morphology of mandibular first and second molar teeth in a Jordanian population. Int Endod J 2009; 42: 775-84.

  30.Khraisat A, Smadi L. Canal configuration in the mesio-buccal root of maxillary first molar teeth of a Jordanian population. Aust Endod J. 2007 Apr;33(1):13-7.

  31.آشفته یزدی ک، حسنی ن. بررسی آناتومی داخلی دندان مولر اول فک بالا. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1384؛ 17( Suppl.1): 68-74

  32.صادقی م، صدر لاهیجانی م. بررسی آزمایشگاهی آناتومی کانال های ریشه دندان های مولر فک بالا.  مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1383؛ 16( 49): 21-14

  33.ضرابی م ح ، جلیل زاده ه، درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال: گزارش یک مورد . مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1383؛ 28(3): 278-275

  34.اقبال م ج، عسگری س، عبد الله وند ر. اصلاح یک اشتباه مصطلح در مورد تعداد کانال های دندان مولر اول بالا . مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1381؛ 20(4): 463-459

  35.Alavi AM, Opasanon A, Ng YL, Gulabivala K. Root and canal morphology of Thai maxillary molars. Int Endod J. 2002 May;35(5):478-85.

  36.al Shalabi RM, Omer OE, Glennon J, Jennings M, Claffey NM. Root canal anatomy of maxillary first and second permanent molars. Int Endod J. 2000 Sep;33(5):405-14.

  37.Weine FS, Hayami S, Hata G, Toda T. Canal configuration of the mesiobuccal root of the maxillary first molar of a Japanese sub-population. Int Endod J. 1999 Mar;32(2):79-87.

  38.Fogel HM, Peikoff MD, Christie WH. Canal configuration in the mesiobuccal root of the maxillary first molar: a clinical study. J Endod. 1994 Mar;20(3):135-7.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, پروژه درباره پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس