پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی

word
136
861 KB
31962
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۶۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی

  پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان

  چکیده

  سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با توجه به اینکه اکثر این صدمات در دندانهای قدامی‌روی می‌دهند چند برابر می‌گردد. مطالعات زیادی نشان داده اند که  لیزر کم توان علاوه بر دارا بودن خواص تسکینی وضد التهابی، جریان خون ودرناژ لنفاوی ناحیه را افزایش داده و منجر به افزایش  عملکرد سیستم ایمنی و پرولیفراسیون سلولی میشود. بنابراین میتواند پروسه ترمیم (Healing ) را بطور موثری بهبود دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزانRevascularization  پالپی دندانهای نابالغ Avulsed شده انجام گرفت.

  مواد و روش ها جهت انجام مطالعه، 36 دندان نابالغ سگ Extract شده و به طور تصادفی و مساوی در 9 گروه تحت درمان جایگذاری مجدد قرار گرفتند. در گروه اول  دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (4 دقیقه) در ساکت آلوئول جایگذاری مجدد شدند. در گروه دوم دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (4 دقیقه) تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه سوم دندان ها پس از کشیده شدن 30 دقیقه در بزاق قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه چهارم دندان ها پس از کشیده شدن و 30 دقیقه نگهداری در بزاق، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه پنجم دندان ها پس از کشیده شدن (30 دقیقه) در آب قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه ششم دندان ها پس از کشیده شدن و 30 دقیقه نگهداری در آب، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه هفتم دندان ها پس از کشیده شدن 45 دقیقه در محیط خشک قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه هشتم دندان ها پس از کشیده شدن و 45 دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه نهم دندان ها پس از کشیده شدن و 45 دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و بدون تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در تمام موارد جایگذاری دندان ها بر اساس جدیدترین پروتکل AAPD صورت گرفت. رادیوگرافی از دندان ها قبل از شروع کار و در فواصل یک و دو ماه انجام گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های فیشر دقیق، کای دو دقیق، تی مستقل و کروسکال والیس آنالیز گردید .

  یافته ها مقایسه ی کاربرد یا عدم کاربرد لیزر در گروه های با شرایط مختلف جایگذاری، تفاوت آماری معنی داری را از نظر میانگین تعداد عروق، نوع آماس، میزان آماس، درصد بافت جوانه ای، درصد نکروز، درصد ادم، درصد پیوستگی ادنتوبلاستها، درصد فیبروز، میزان الیاف کلاژن در دو گروه تفاوت نشان نداد. هم چنین در ارزیابی رادیولوژیک، کاربرد لیزر در هیچیک از گروه ها تفاوت آماری معناداری از نظر میزان تحلیل خارجی، تحلیل داخلی و محوشدگی پالپ در نتیجه کلسیفیکاسیون نشان نداد.

  نتیجه گیری به کارگیری لیزر کم توان ایندیوم-گالیوم-آلومینیم-فسفات در پروسه جایگذاری دندان های نابالغ Avulsed شده اثر معناداری بر پروگنوز بهبودی هیستولوژیک و رادیوگرافیک این دندان ها ندارد.

  کلید واژه ها لیزر کم توان، ری واسکولاریزاسیون پالپ، دندان Avulsed

  - مقدمه

  اغلب صدمات وارده به دندان های دائمی‌ Traumatic Dental Injuries (TDI) ناشی از زمین خوردن بوده و پس از آن تصادفات رانندگی، خشونت و ورزش‌ها از علل اتیولوژیکTDI  هستند(1, 2). پسران دو برابر دختران دچار TDI می‌شوند و احتمال صدمات بیش از یک بار در آنها بیشتر است. همچنین افراد با نیازهای خاص استعداد بیشتری برای TDI دارند(3, 4).

  یکی از جدی‌ترین صدمات دندانی، اوالژن(Avulsion) است که به جا به جایی کامل دندان به خارج از ساکت دندانی اطلاق می‌شود. در نتیجه ی این گونه صدمات، پالپ، الیاف پریودنتال و استخوان آلوئول به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رشته‌ای عصبی عروقی دندان و اتصالات پریودنتال قطع می‌شوند ). الگوی صدمات وارده به دندان، بطور اولیه، به عواملی نظیر1) انرژی ضربه  2) جهت وارد آمدن ضربه و 3) قابلیت ارتجاعی ساختارهای پریودنتال حمایت کننده دندان بستگی دارد که در این میان قابلیت ارتجاعی بافتهای حمایت کننده، مهمترین عامل تعیین کننده در میزان گستردگی(شدت) آسیب، محسوب می‌شود. به طوریکه آسیب وارده به دندانهای شیری به دلیل قابلیت ارتجاعی بافتهای استخوانی اطراف دندانهای شیری، بطور معمول باعث جابجایی دندان شده و کمتر موجب شکستگی بافتهای سخت می‌گردد ولی در دندان های دائمی‌ به دلیل خاصیت ارتجاعی کمتر بافتهای اطراف دندان ها، عکس این حالت اتفاق خواهد افتاد(7).

  صدمات اوالژن 16-5/0% کل صدمات دندانی را شامل می‌شوند(8) و اغلب در سنین 9-7 سالگی و در دندانهای سانترال دائمی‌ماگزیلا دیده می‌شوند، چرا که در این سنین دندان های سانترال در حال رویش بوده، ساختارهای احاطه کننده دندان انعطاف‌پذیر هستند و لیگامان‌های پریودنتال مقاومت بسیار کمی‌در برابر نیروهای خارج کننده(extrusive)  نشان می‌دهند(1, 4).

  درگیری بیشتر سانترال‌های ماگزیلا می‌تواند به دلیل موقعیت این دندانها در فک باشد چرا که نسبت به سایر دندانها کمتر محافظت می‌شوند(4, 8). وجود اورجت افزایش یافته انسیزورها، اپن بایت قدامی‌و عدم پوشش کامل لب ها و به هم نرسیدن آنها به عنوان فاکتورهای مستعد کننده گزارش شده‌اند(5, 7). در کودکان با اورجت بیش از 3 میلی متر احتمال این رخداد بیشتر می‌شود. بین وضعیت اجتماعی اقتصادی با صدمات تروماتیک دندانی ارتباطی دیده نشده است(2). در غالب موارد، ترومای منجر به Avulsion، یک دندان را درگیر می‌کند، اما در برخی مواقع Avulsionمی‌تواند به صورت درگیری دندان های متعدد اتفاق افتد(9).

   از دست رفتن دندانهای قدامی‌در کودکان و نوجوانان به دلیل ایجاد نقص قابل مشاهده، سبب طرد شدن آنها از گروه همسالان، محرومیت اجتماعی به دنبال آن و احساس شرمندگی و خجالت حین لبخند زدن در آن ها می‌شود و می‌تواند موجب پیامدهایی در ارتباط با کاهش عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی آنها گردد(9و8).

  درمان ایده ال برای یک دندان Avulsed جایگذاری مجدد فوری با زمان خارج آلوئولی کمتر از 5 دقیقه است. اما متاسفانه اکثر دندانهای Avulsed با تاخیری در حدود 1 ساعت replant می‌شوند و این زمان طولانی خارج آلوئولی باعث از دست رفتن سلولهای PDL و به دنبال آن شکست در جایگذاری می‌شود. مطالعات کلینیکی کنونی نشان می‌دهندکه شکست درمان replantation در طی 5 سال اول پس از جایگذاری تقریباً 30 تا 40 درصد است.

  جایگذاری فوری با توجه به عوامل مرتبط با حادثه از جمله حضور صدمات وسیع همراه و تهدیدکننده حیات، وضعیت هیجانی بیمار در لحظه آسیب و یا عدم آگاهی و اعتماد به نفس مردم و حتی متخصصین در مورد شیوه های جایگذاری، به ندرت اتفاق می‌افتد(10). قربانیان صدمات فک و صورت شامل اوالژن دندانی، معمولاً کمکهای اولیه را از افرادی غیر از پرسنل آموزش دیده دندانپزشکی دریافت می‌نمایند. بنابراین در اکثر مواقع، عوامل مهم برای موفقیت replantationنمی‌توانند کنترل شوند. مطالعات نشان داده‌اند که این سناریو را می‌توان بطور قابل توجهی با آموزش در مورد ترومای دنتوآلوئولار و محیط نگهداری(مدیوم) به افراد عادی و افرادی بجز متخصصین سلامت دهان، خصوصاً کسانیکه در خدمات اورژانس مشغول به کار هستند برای دستیابی به درمانی موفق، بهبود بخشید.  Replantation  فوری دندان منجر به ترمیم بهتر PDL شده و بطور قابل توجهی وقوع تحلیل ریشه را کاهش می‌دهد. بنابراین به حداقل رسانیدن زمان سپری شده بین تروما و جایگذاری دندان و نگهداری دندان Avulsed در محیط های حد واسط مناسب ممکن است اثرات زیانبار دوره خارج آلوئولی روی سطح ریشه و ری واسکولاریزاسیون پالپی را کاهش داده و منجر به افزایش قابل توجهی در پروگنوز شود(11).

  بطور معمول جایگذاری دندان طی 1 تا 4 ساعت پس از اوالژن رخ می‌دهد و بدنبال آن دژنراسیون سلولهای PDL یک رویداد شایع است و حضور بقایای PDL نکروز در سطح ریشه باعث تحریک وقوع تحلیل التهابی ریشه که دلیل اصلی از دست دادن دندان Avulsed است خواهد شد(11).

  برای داشتن یک پروگنوز خوب، طرح درمان مناسب بدنبال آسیب، دارای اهمیت زیادی می‌باشد. جایگذاری دندان Avulsed اگرچه در بسیاری از مواقع نمی‌توان بصورت فوری انجام پذیرد اما درمان انتخابی برای این نوع آسیب است. البته شرایط خاصی نیز وجود دارند که در آن موقعیت replant کردن دندان اندیکاسیونی ندارد. بطور مثال دندانهائی با پوسیدگی شدید یا بیماری پریودنتال، وضعیت‌های خاص پزشکی از قبیل نقص سیستم ایمنی، بیماری شدید قلبی، اختلالات صرع کنترل نشده، ناتوانی شدید ذهنی، دیابت کنترل نشده شدید و فقدان یکپارچگی آلوئولار و یا عدم همکاری بیمار کنترااندیکاسیون replant دندان محسوب می‌شوند(12).

  به هرحال استفاده از گایدلاین‌ها می‌تواند برای ادامه یافتن بهترین مراقبت درمانی و رسیدن به حداکثر نتایج مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. انجمن دندانپزشکان کودکان آمریکا با مرور مقالات دندانپزشکی خط مشی (Guideline)ارائه نمود که آخرین ویرایش آن در سال 2011 انتشار یافته است(12).

  براساس این خط مشی پس از بررسی تاریخچه پزشکی و بررسی و رد نمودن کردن هرگونه آسیب نورولوژیک و غیر دندانی، تستهای تشخیصی زیر باید انجام شوند.

  < >بررسی شکستگی آلوئولارتجویز 3 رادیوگرافی با زوایای مختلف برای rule out شکستگی های ریشهانجام تستهای وایتالیتی دندانهای قدامی‌ماگزیلا و مندیبل

  Abstract

  Background

          Avulsion is one of the most serious traumatic dental injuries which is a real emergency and needs prompt and appropriate treatment by dentist. Otherwise it may lead to tooth loss. Since the majority of these injuries occur in anterior teeth, treatment of such teeth will improve quality of life of traumatized child. The low level laser therapy (LLLT) has demonstrated to have an analgesic, anti-inflammatory and biostimulating effects. It can also improve healing process effectively. The aim of this animal study was to evaluate histological and radiographical changes of pulpal revascularization in avulsed immature teeth after low level laser therapy.

  Methods and Materials

            To conduct this animal study, 36 immature Canine incisor teeth were extracted and randomly divided in to 9 groups. The 1st group was replanted during 5 minute after extraction. The 2nd group was replanted during 5 minute after extraction and received laser irradiation to the root surface and alveolar socket. The 3rd and 4th groups were stored in saliva for 30 minute and then were replanted according to the standard protocol and laser irradiation + standard protocol, respectively. The 5rd and 6th groups were stored in tap water for 30 minute and then were replanted according to the standard protocol and laser irradiation + standard protocol, respectively. The 7rd, 8th and 9th groups were stored in dry condition for 45 minute and then were replanted according to the standard protocol, laser irradiation to the root surface and alveolar socket + standard protocol, and laser irradiation to the root surface + standard protocol, respectively. Radiographic examinations were accomplished before extraction and after 30 and 60 days following the replantation.  After 60 days all subjects were sacrificed and underwent vital perfusion for histological examination. Mean and standard deviation were calculated and the data subjected to Fisher's exact, Chi-square exact, Independent T and Kruskal Wallis tests for further analysis.

   

  Result

            According to the results, no significant differences were observed between groups with or without perceiving laser irradiation as a part of treatment protocol. Histological evaluation revealed no difference in quantity of vessels, inflammation, odontoblast continuity, edema, fibrosis, necrosis, scar or granulation tissue. Moreover, there was no difference in root resorption or pulp obliteration according to the radiological evaluation of different groups with or without low level laser therapy.

  Conclusion

            Histological and radiographical evaluations demonstrate that low level laser irradiation to the surface and socket of avulsed immature teeth during replantation had no effect in pulpal revascularization.

  Key Words

          Pulpal Revascularization, Avulsed teeth, Low Level Laser Thera

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی

  فهرست:

  عنوان......................................................................................................................................................................   i

  چکیده فارسی  ................................................................................................................................ ii

  فصل اول:   مروری بر متون و  مقالات

  1-1-مقدمه.................................................................................................................................................................... 1

  اقدامات اولیه در دندانهای دچار اوالژن در محل حادثه..................................................................................... 4

  گایدلاین درمانی برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥1mm)................................................ 5

  اقدامات پس از درمان................................................................................................................................................... 7

  1-2- مروری بر مقالات.................................................................................................................................................. 25

  1-3-بیان مسئله........................................................................................................................................................... 30

  1-4- اهداف و فرضیات................................................................................................................................................ 31

   

  فصل دوم: روش‌‌ کار و مواد

  روش‌‌ کار و مواد................................................................................................................................................................. 34

  حجم نمونه......................................................................................................................................................................... 34

  معیارهای ورود به مطالعه............................................................................................................................................... 35

  پروتکل بیهوشی................................................................................................................................................................. 39

  گروه بندی نمونه ها......................................................................................................................................................... 41

  وایتال پرفیوژن................................................................................................................................................................... 48

  مراحل آماده سازی نمونه ها.......................................................................................................................................... 51

  مدفون سازی در پارافین................................................................................................................................................. 52

  بررسی رادیولوژیک........................................................................................................................................................... 57

  ارزیابی آماری..................................................................................................................................................................... 58

  فصل سوم: یافته‌ها

  یافته‌ها............................................................................................................................................................................. 58

  3-1- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های  Avulsed شده........................................................ 59

  3-2- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت 30 دقیقه.............................. 66

  3-3- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت 30 دقیقه............................. 74

  3-4- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در محیط خشک به مدت 45 دقیقه............ 80

  3-5- سایر یافته های هیستولوژیک........................................................................................................................ 88

  فصل چهارم: بحث

  بحث..................................................................................................................................................93

  4-1- تاثیر کاربرد لیزر بر میزان آنژیوژنز و تعداد عروق خونی به دنبال ری پلنت در دندان های  Avulsed شده........................................................................................................................................................94

  4-2- تاثیر کاربرد لیزر بر نوع و شدت آماس به دنبال ری پلنت در دندان های  avulsed شده........95

  4-3- تاثیر کاربرد لیزر بر پارامترهای ترمیم بافتی شامل وجود بافت جوانه ای، ادم، پیوستگی ادنتو بلاستها، نکروز، فیبروز و اسکار..............................................................................................................................97

  4-4- تاثیر کاربرد لیزر برمیزان تولید کلاژن توسط فیبروبلاست ها............................................................99

  4-5- تاثیر کاربرد لیزر بر موفقیت رادیوگرافیک ری پلنت دندان های Avulsed  شده......................99

  فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات

  نتیجه گیری....................................................................................................................................103

  پیشنهادات.........................................................................................................................................104

  منابع................................................................................................................................................106

  Abstract........................

  منبع:

   

  Belladonna FG, Poly A, Teixeira JM, Nascimento VD, Fidel SR, Fidel RA. Avulsion of permanent teeth with open apex: a systematic review of the literature. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia. 2012;9(3):309-15.

  Piovesan C, Guedes RS, CasagrandeL, Ardenghi TM. Socioeconomic and clinical factors associated with traumatic dental injuries in Brazilian preschool children. Brazilian oral research. 2012;26(5):464-70.

  Sabuncuoglu O. Traumatic dental injuries and attention‐deficit/hyperactivity disorder: is there a link? Dental Traumatology. 2007;23(3):137-42.

  Andreasen JO AF. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth,. 4 ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2007. p. 444-80.

  Glendor U. Aetiology and risk factors related to traumatic dental injuries–a review of the literature. Dental Traumatology. 2009;25(1):19-31.

  Ozer S, Yilmaz EI, Bayrak S, Tunc ES. Parental knowledge and attitudes regarding the emergency treatment of avulsed permanent teeth. European journal of dentistry. 2012;6(4):370.

  Traebert J, Peres MA, Blank V, Böell RdS, Pietruza JA. Prevalence of traumatic dental injury and associated factors among 12‐year‐old school children in Florianópolis, Brazil. Dental Traumatology. 2003;19(1):15-8.

  Aldrigui JM, AbantoJ, Carvalho TS, Mendes FM, Wanderley MT, Bönecker M, et al. Impact of traumatic dental injuries and malocclusions on quality of life of young children. Health Qual Life Outcomes. 2011;9:78.

  Andreasen JO AF. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth.  Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 4 ed. oxford: Blackwell; 2007. p. 197-206.

  de Carvalho Cardoso L, Poi WR, Panzarini SR, Sonoda CK, Da Silveira Rodrigues T, Manfrin TM. Knowledge of firefighters with special paramedic training of the emergency management of avulsed teeth. Dental Traumatology. 2009;25(1):58-63.

  Poi WR, Sonoda CK, Martins CM, Melo ME, Pellizzer EP, Mendonca MRd, et al. Storage Media For Avulsed Teeth: A Literature Review. Brazilian dentaljournal. 2013;24(5):437-45.

  Andersson L, Andreasen JO, Day P, Heithersay G, Trope M, DiAngelis AJ, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dental Traumatology. 2012;28(2):88-96.

  Karkut B, Reader A, Drum M, Nusstein J, Beck M. A comparison of the local anesthetic efficacy of the extraoral versus the intraoral infraorbital nerve block. The Journal of the American Dental Association. 2010;141(2):185-92.

  Sae‐Lim V, Wang C, Choi G, Trope M. The effect of systemic tetracycline on resorption of dried replanted dogs' teeth. Dental Traumatology. 1998;14(3):127-32.

  Ritter ALdS, Ritter AV, Murrah V, Sigurdsson A, Trope M. Pulp revascularization of replanted immature dog teeth after treatment with minocycline and doxycycline assessed by laser Doppler flowmetry, radiography, and histology. Dental Traumatology. 2004;20(2):75-84.

  Cvek M, Cleaton‐Jones P, Austin J, Lownie J, Kling M, Fatti P. Effect of topical application of doxycycline on pulp revascularization and periodontal healing in reimplanted monkey incisors. Dental Traumatology. 1990;6(4):170-6.

  Keum K-Y, Kwon O-T, Spängberg LS, Kim C-K, Kim J, Cho M-I, et al. Effect of dexamethasone on root resorption after delayed replantation of rat tooth. Journal of endodontics. 2003;29(12):810-3.

  Komatsu K, Shimada A, Shibata T, Shimoda S, Oida S, Kawasaki K, et al. Long‐term effects of local pretreatment with alendronate on healing of replanted rat teeth. Journal of periodontal research. 2008;43(2):194-200.

  Levin L, Bryson E, Caplan D, Trope M. Effect of topical alendronate on root resorption of dried replanted dog teeth. Dental Traumatology. 2001;17(3):120-6.

  Chappuis V, Von ArxT. Replantation of 45 avulsed permanent teeth: a 1‐year follow‐up study. Dental Traumatology. 2005;21(5):289-96.

  Amos M, Day P, Littlewood S. Autotransplantation of teeth: an overview. Dental update. 2009;36(2):102-4, 7-10, 13.

  Adil N, Ahmed S, Jindal M, Arshad S. Delayed replantation of avulsed teeth. Journal of the Indian Society of Pedodontics & Preventive Dentistry. 2007.

  Eyuboglu O, Yilmaz Y, Zehir C, Sahin H. A 6‐year investigation into types of dental trauma treated in a paediatric dentistry clinic in Eastern Anatolia Region, Turkey. Dental Traumatology. 2009;25(1):110-4.

  Munavalli A, Sachhi R, Kambale S, Bandekar S. Maintaining vitality of immediately reimplanted avulsed tooth: Two-year follow-up case report. Journal of the IndianSociety of Pedodontics & Preventive Dentistry. 2013;31(2)

  Tekin U, Filippi A, Pohl Y, Kirschner H. Expression of proliferating cell nuclear antigen in pulp cells of extracted immature teeth preserved in two different storage media. Dental Traumatology. 2008;24(1):38-42.

  Andreasen FM. Transient root resorption after dental trauma: the clinician's dilemma. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2003;15(2):80-92.

  Hinckfuss SE, Messer LB. An evidence‐based assessment of the clinical guidelines for replanted avulsed teeth. Part II: prescription of systemic antibiotics. Dental Traumatology. 2009;25(2):158-64.

  Andreasen JO, Bakland LK, Flores MT, Andreasen FM, Andersson L. Traumatic dental injuries: a manual: John Wiley & Sons; 2013.

  Brüllmann D, Schulze RK, d’Hoedt B. The treatment of anterior dental trauma. Deutsches Ärzteblatt International. 2011;108(34-35):565.

  Day P, Duggal M. Interventions for treating traumatised permanent front teeth: avulsed (knocked out) and replanted. Cochrane Database Syst Rev. 2010;20.

  Trope M. Avulsion of permanent teeth: theory to practice. Dental Traumatology. 2011;27(4):281-94.

  Tzigkounakis V, Merglová V, Hecová H, Netolický J. Retrospective clinical study of 90 avulsed permanent teeth in 58 children. Dental Traumatology. 2008;24(6):598-602.

  Andreasen J, Borum M, Jacobsen H, Andreasen F. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 1. Diagnosis of healing complications. Dental Traumatology. 1995;11(2):51-8.

  Garcia‐Godoy F, Murray PE. Recommendations for using regenerative endodontic procedures in permanent immature traumatized teeth. Dental Traumatology. 2012;28(1):33-41.

  Pohl Y, Wahl G, Filippi A, Kirschner H. Results after replantation of avulsed permanent teeth. III. Tooth loss and survival analysis. Dental Traumatology. 2005;21(2):102-10.

  Sheehy E, Roberts G. Use of calcium hydroxide for apical barrier formation and healing in non-vital immature permanent teeth: a review. British dental journal. 1997;183(7):241-6.

  Neha K, Kansal R, Garg P, Joshi R, Garg D, Grover H-S. Management of immature teeth by dentin-pulp regeneration: a recent approach. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(7):e997-1004.

  Andreasen JO, Farik B, Munksgaard EC. Long‐term calcium hydroxide as a root canal dressing may increase risk of root fracture. Dental Traumatology. 2002;18(3):134-7.

  Nosrat A, Homayounfar N, Oloomi K. Drawbacks and unfavorable outcomes of regenerative endodontic treatments of necrotic immature teeth: a literaturereview and report of a case. Journal of endodontics. 2012;38(10):1428-34.

  Cotti E, Mereu M, Lusso D. Regenerative treatment of an immature, traumatized tooth with apical periodontitis: report of a case. Journal of endodontics. 2008;34(5):611-6.

  Bogen G, Kuttler S. Mineral trioxide aggregate obturation: a review and case series. Journal of endodontics. 2009;35(6):777-90.

  Katebzadeh N, Clark Dalton B, Trope M. Strengthening immature teeth during and after apexification. Journal of endodontics. 1998;24(4):256-9.

  Chueh L-H, Huang GT-J. Immature teeth with periradicular periodontitis or abscess undergoing apexogenesis: a paradigm shift. Journal of endodontics. 2006;32(12):1205-13.

  Love R. Bacterial penetration of the root canal of intact incisor teeth after a simulated traumatic injury. Dental Traumatology. 1996;12(6):289-93.

  Shah N, Logani A, Bhaskar U, Aggarwal V. Efficacy of revascularization to induce apexification/apexogensis in infected, nonvital, immature teeth: a pilot clinicalstudy. Journal of endodontics. 2008;34(8):919-25.

  Banchs F, Trope M. Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis: new treatment protocol? Journal of endodontics. 2004;30(4):196-200.

  Gronthos S, Brahim J, Li W, Fisher L, Cherman N, Boyde A, et al. Stem cell properties of human dental pulp stem cells. Journal of dental research. 2002;81(8):531-5.

  Thibodeau B, Trope M. Pulp revascularization of a necrotic infected immature permanent tooth: case report and review of the literature. Pediatric dentistry. 2007;29(1).

  Chueh L-H, Ho Y-C, Kuo T-C, Lai W-H, Chen Y-HM, Chiang C-P. Regenerative endodontic treatment for necrotic immature permanent teeth. Journal of endodontics. 2009;35(2):160-4.

  Nosrat A, Seifi A, AsgaryS. Regenerative endodontic treatment (revascularization) for necrotic immature permanent molars: a review and report of two cases with a new biomaterial. Journal of endodontics. 2011;37(4):562-7.

  Pramila R, Muthu M. Regeneration potential of pulp-dentin complex: Systematic review. Journal of conservative dentistry: JCD. 2012;15(2):97.

  Kim J-H, Kim Y, Shin S-J, Park J-W, Jung I-Y. Tooth discoloration of immature permanent incisor associated with triple antibiotic therapy: a case report. Journal ofendodontics. 2010;36(6):1086-91.

  Reynolds K, Johnson J, Cohenca N. Pulp revascularization of necrotic bilateral bicuspids using a modified novel technique to eliminate potential coronal discolouration: a case report. International endodontic journal 2009;42(1):84-92.

  Chen MH, Chen KL, Chen CA, Tayebaty F, Rosenberg P, Lin L. Responses of immature permanent teeth with infected necrotic pulp tissue and apical periodontitis/abscess to revascularization procedures. International endodontic journal. 2012;45(3):294-305.

  Thibodeau B, Teixeira F, Yamauchi M, Caplan DJ, Trope M. Pulp revascularization of immature dog teeth with apical periodontitis. Journal of endodontics. 2007;33(6):680-9.

  da Silva LAB, Nelson-Filho P, da Silva RAB, Flores DSH, Heilborn C, Johnson JD, et al. Revascularization and periapical repair after endodontic treatment using apical negative pressure irrigation versus conventional irrigation plus triantibiotic intracanal dressing in dogs' teeth with apical periodontitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2010;109(5):779-87.

  Yamauchi N, Yamauchi S, Nagaoka H, Duggan D, Zhong S, Lee SM, et al. Tissue engineering strategies for immature teeth with apical periodontitis. Journal of endodontics. 2011;37(3):390-7.

  Yamauchi N, Nagaoka H, Yamauchi S, Teixeira FB, Miguez P, Yamauchi M. Immunohistological characterization of newly formed tissues after regenerative procedure in immature dog teeth. Journal of endodontics. 2011;37(12):1636-41.

  Torabinejad M, Faras H. A clinical and histological report of a tooth with an open apex treated with regenerative endodontics using platelet-rich plasma. Journal of endodontics. 2012;38(6):864-8.

  Lovelace TW, Henry MA, Hargreaves KM, Diogenes A. Evaluation of the delivery of mesenchymal stem cells into the root canal space of necrotic immature teeth after clinical regenerative endodontic procedure. Journal of endodontics. 2011;37(2):133-8.

  Lenzi R, Trope M. Revitalization procedures in two traumatized incisors with different biological outcomes. Journal of endodontics. 2012;38(3):411-4.

  Petrino JA, Boda KK, Shambarger S, Bowles WR, McClanahan SB. Challenges in regenerative endodontics: a case series. Journal of endodontics. 2010;6(3):536-41

  Cavalcanti TM, Almeida-Barros RQd, Catão MHCdV, Feitosa APA, Lins RDAU. Knowledge of the physical properties and interaction of laser with biological tissue in dentistry. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2011;86(5):955-60.

  Lins RDAU, Dantas EM, Lucena KCR, Catão MHCV, Granville-Garcia AF, Carvalho Neto LG. Biostimulation effects of low-power laser in the repair process. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2010;85(6):849-55.

  Smith KC. Laser (and LED) therapy is phototherapy. Photomedicine and Laser Therapy. 2005;23(1):78-80.

  Houreld N, Abrahamse H. Laser light influences cellular viability and proliferation in diabetic-wounded fibroblast cells in a dose-and wavelength-dependent manner. Lasers in medical science. 2008;23(1):11-8.

  Hagiwara S, Iwasaka H, Okuda K, Noguchi T. GaAlAs (830 nm) low‐level laser enhances peripheral endogenous opioid analgesia in rats. Lasers in surgery and medicine. 2007;39(10):797-802.

  Obradović RR, Kesić LG, Peševska S. Influence of low-levellaser therapy on biomaterial osseointegration: a mini-review. Lasers in medical science. 2009;24(3):447-51.

  Vilela RG, Gjerde K, Frigo L, Junior ECPL, Lopes-Martins RÁB, Kleine BM, et al. Histomorphometric analysis of inflammatory response and necrosis in re-implanted central incisor of rats treated with low-level laser therapy. Lasers in medical science. 2012;27(3):551-7.

  Hilgers JJ, Tracey SG. Clinical uses of diode lasers in orthodontics. Journal of clinical orthodontics: JCO. 2004;38(5):266.

  Ferriello V, Faria MR, Cavalcanti BN. The effects of low-level diode laser treatment and dental pulp-capping materials on the proliferation of L-929 fibroblasts. Journal of oral science. 2010;52(1):56-62.

  Matsui S, Tsujimoto Y, Matsushima K. Stimulatoryeffects of hydroxyl radical generation by Ga-Al-As laser irradiation on mineralization ability of human dental pulp cells. Biological & pharmaceutical bulletin. 2007;30(1):27-31.

  Khadra M, Kasem N, Haanæs HR, Ellingsen JE, Lyngstadaas SP. Enhancementof bone formation in rat calvarial bone defects using low-level laser therapy. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2004;97(6):693-700.

  Igic M, Mihailovic D, Kesic L, Milasin J, Apostolovic M, Kostadinovic L, et al. Cytomorphometric and clinical investigation of the gingiva before and after low-level laser therapy of gingivitis in children. Lasers in medical science. 2012;27(4):843-8.

  Turkistani J, Hanno A. Recent trends in the management of dentoalveolartraumatic injuries to primary and young permanent teeth. Dental Traumatology. 2011;27(1):46-54.

  Verma SK, Maheshwari S, Singh RK, Chaudhari PK. Laser in dentistry: An innovative tool in modern dental practice. National journal of maxillofacial surgery. 2012;3(2):124.

  Kreisler M, Meyer C, Stender E, Daubländer M, Willershausen-Zönnchen B, d'Hoedt B. Effect of diode laser irradiation on the attachment rate of periodontal ligament cells: an in vitro study. Journal of periodontology. 2001;72(10):1312-17.

  Posten W, Wrone DA, Dover JS, Arndt KA, Silapunt S, Alam M. Low‐Level Laser Therapy for Wound Healing: Mechanism and Efficacy. Dermatologic surgery. 2005;31(3):334-40.

  Walsh L. The current status of low level laser therapy in dentistry, Part 1. Soft tissue applications. Australian dental journal. 1997;42(4):247-54.

  Lopes-Martins RAB, Penna SC, Joensen J, Vereid Iversen V, Magnus Bjordal J. Low level laser therapy [LLLT] in inflammatory and rheumatic diseases: a review of therapeutic mechanisms. Current Rheumatology Reviews. 2007;3(2):147-54.

  Pretel H, Lizarelli RF, Ramalho LT. Effect of low‐level laser therapy on bone repair: Histological study in rats. Lasers in surgery and medicine. 2007;39(10):788-96.

  Wang SH, Chung MP, Su WS, Cheng JC, Shieh YS. Continued root formation after replantation and root canal treatment in an avulsed immature permanent tooth: a case report. Dental Traumatology. 2010;26(2):182-5.

  Yanpiset K, Trope M. Pulp revascularization of replanted immature dogteeth after different treatment methods. Dental Traumatology. 2000;16(5):211-7.

  Bruno KF, Alencar AHGd, Estrela C, Batista AdC, Pimenta FC. Microbiological and microscopic analysis of the pulp of non-vital traumatized teeth with intact crowns. Journal of Applied Oral Science. 2009;17(5):508-14.

  Torabinejad M, Turman M. Revitalization of tooth with necrotic pulp and open apex by using platelet-rich plasma: a case report. Journal of endodontics. 2011;37(2):265-8.

  Filippi C, Kirschner H, FilippiA, Pohl Y. Practicability of a tooth rescue concept–the use of a tooth rescue box. Dental Traumatology. 2008;24(4):422-9.

  Almeida‐Lopes L, Rigau J, Amaro Zângaro R, Guidugli‐Neto J, Marques Jaeger MM. Comparison of the low level laser therapy effectson cultured human gingival fibroblasts proliferation using different irradiance and same fluence*. Lasers in surgery and medicine. 2001;29(2):179-84.

  Merli LADS, Santos MTBRD, Genovese WJ, Faloppa F. Effect of low-intensity laser irradiation on the process of bone repair. Photomedicine and Laser Therapy. 2005;23(2):212-5.

  Rocha Júnior AM, Oliveira RGd, Farias RE, Andrade LCFd, Aarestrup FM. Modulation of fibroblast proliferation and inflammatory response by low-intensity laser therapy in tissue repair process. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2006;81(2):150-6.

  Hamaoka L, Moura-Netto C, Marques MM, de Moura AAM. Nd: YAG laser improves biocompatibility of human dental root surfaces. Photomedicine and laser surgery. 2009;27(5):715-20.

  Görür I, Orhan K, Can-Karabulut DC, Orhan AI, Öztürk A. Low-level laser therapy effects in traumatized permanent teeth with extrusive luxation in an orthodontic patient. The Angle Orthodontist. 2010;80(5):968-74.

  Mazzetto MO, Hotta TH, Pizzo RCdA. Measurements of jaw movements and TMJ pain intensity in patients treated with GaAlAs laser. Brazilian dental journal. 2010;21(4):356-60.

  Barros FCd, Antunes SA, Figueredo CMdS, Fischer RG. Laser de baixa intensidade na cicatrização periodontal. Revista de Ciências Médicas e Biológicas. 2010;7(1):85-9.

  Suzuki M, Ogisu T, Kato C, Shinkai K, Katoh Y. Effect of CO2 laser irradiation on wound healing of exposed rat pulp. Odontology. 2011;99(1):34-44.

  Masuda YM, Yamada Y, Kimura Y. In Vitro Guidance of Dental Pulp Cells by Nd: YAG Laser-Irradiated Endothelial Cells. Photomedicine and laser surgery. 2012;30(6):315-9.

  Téclès O, Laurent P, Zygouritsas S, Burger A-S, Camps J, Dejou J, et al. Activation of human dental pulp progenitor/stem cells in responseto odontoblast injury. Archives of oral biology. 2005;50(2):103-8.

  Carvalho EdS, Costa FTS, Campos MS, Anbinder AL, Neves ACC, Habitante SM, et al. Root surface treatment using diode laser in delayed tooth replantation: radiographic and histomorphometric analyses in rats. Dental Traumatology. 2012;28(6):429-36.

  Mârţu S, Amălinei C, Tatarciuc M, Rotaru M, Potârnichie O, Liliac L, et al. Healing process and laser therapy in the superficial periodontium: a histological study. Rom J Morphol Embryol 2012;53(1):106-111.

  Garcia VG, Okamoto T, Kina JR. Reparação das feridas cutâneas submetidas ao tratamento com raio laser: Estudo histológico em ratos. Rev odontol UNESP. 1996;25(1):37-48.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان های نابالغ Avulsed - یک مطالعه حیوانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس