پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل

word
71
4 MB
31865
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۹,۲۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته شیمی   گرایش آلی

   

  چکیده :

  عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل

   

   

  در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های آروماتیک، در حلال EtOH و استفاده از DABCO به عنوان کاتالیزگر در شرایط رفلاکس ارایه شده است. در این روش مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل، با بازده های 80-65% سنتز شدند.

   

                      Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4,  2,4-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4

  کلید واژه ها: 4-آریل-5-آمینو فوران، واکنش های چند جزئی، 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل

   

  1- مقدمه

  نظر به اینکه در پایان نامه حاضر 4-آریل-5-آمینو فوران های با استخلاف پیرول با استفاده از واکنش های چند جزئی مورد مطالعه قرار گرفته اند، ابتدا مقدمه کوتاهی در مورد واکنش های چندجزئی، پیرول و فوران ارایه می شود.

   واکنش های چند جزئی

  واکنش های چند جزئی بیش از 150 سال است که شناخته شده اند. در این واکنش ها سه یا چند واکنش دهنده با هم در یک واکنش شیمیایی برای تشکیل یک محصول که حاوی بخش های قابل توجهی از تمام اجزا اولیه واکنش است، شرکت می کنند.

  واکنش های چند جزئی به دلیل سهولت اجرا، صرفه جوئی در زمان و بطور کلی بازده بالا و کاهش تشکیل محصولات نا خواسته توجه زیادی را در شیمی ترکیبی در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. این واکنش ها از لحاظ اقتصادی بسیار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبیعی نشان دهنده اهمیت بالای آن ها است ]3-1[.

    پیرول

  شیمی ترکیبات هتروسیکلی یکی از شاخه های جذاب شیمی آلی بوده و متنوع ترین روش های سنتزی را دربر  می گیرد. سنتز این ترکیبات به طور عمده از سال 1950 به بعد گسترش یافت. پیرول یک ترکیب پایه هتروسیکل، بی رنگ، فرار، نامحلول در آب و محلول در الکل و اتر است. پیرول و مشتقات آن به طور گسترده به عنوان حد واسط در سنتز مواد دارویی، مواد شیمیایی و کشاورزی، رنگ،  مواد شیمیایی عکاسی، عطر وسایر ترکیبات آلی استفاده می شوند. همچنین به عنوان کاتالیزگر در فرآیند های پلیمری شدن، بازدارنده های خوراکی و مواد نگه دارنده کاربرد دارند. از دیگر کاربردهای مشتقات پیرول می توان به فعالیت های بیولوژیکی و دارویی وسیع مانند ضد باکتری، ضد التهاب، ضد قارچ و ضد تومور اشاره کرد. در شکل 1-1 ساختار دو مشتق پیرولی (1،2)  با خاصیت دارویی ارایه شده است [4].

   

   

  Fendosal                                                                                             Tanaproget

                                                    ضد باکتری                                           ضد تومور

                                               2                                               1

  شکل 1-1 مشتقات پیرول دارای خاصیت دارویی.

    فوران

  فوران هتروسیکلی حاوی یک حلقه آروماتیک پنج عضوی با چهار اتم کربن و یک اتم اکسیژن است. این ماده  بی رنگ،  قابل اشتعال، با فراریت بالا و دمای جوش نزدیک به دمای اتاق است. فوران در بیشتر حلال های آلی مانند الکل، اتر و استون محلول بوده اما در آب حل نمی شود. فوران های استخلافی در شیمی دارویی و سنتز دارای اهمیت زیادی هستند، به طوری که آریل فوران ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. فوران و بسیاری از مشتقات آن در طبیعت وجود داشته و همچنین در ساختار قند ها با استخلاف های هیدروکسیل یافت می شوند. اغلب فوران های دارای استخلاف خواص دارویی قابل توجهی از جمله ضد سرطان، ضد تومور، ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ هستند. در شکل 1-2 ساختار تعدادی از مشتقات فوران (5-3) دارای خاصیت دارویی ارایه شده است

  تصاویر در فایل اصلی موچود است)

   

  1-3-1  مروری بر انواع روش های سنتزی فوران های استخلاف دار

  روش های سنتز فوران گسترده بوده و در اینجا تعدادی از این روش ها برای تهیه فوران های پر استخلاف        توضیح داده می شوند.

  1-3-1- 1 استفاده از 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر

  در گزارشی ابتدا آکریلیک اسید اتیل استر(6) در حضور هیدروژن برمید، ترکیب 7 را بدست داده که در ادامه با اتیل نیترو استات و استفاده از کاتالیزگر دابکو به 8 تبدیل می شود (شمای 1-1). سپس کتو استر 8 در واکنش با آروماتیک ها در سولفوریک اسید حاوی چند قطره تری فلورو استیک اسید 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران (9) را با بازده  49-43 % به دست می دهد (

   

  Abstract:

  An efficient three-component synthesis of novel derivatives of 4-aryl-5-(tert-butylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)furan-3-carbonitrile

   

  Mojtaba Ashouri

   

   

  In this research a direct and efficient method for the preparation of novel 4-aryl-5-aminofuran derivatives, was devised by employing one-pot three-component reaction of 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-3-oxopropanenitrile, tert-butyl isocyanide and arylaldehydes in EtOH and using DABCO as catalyst under reflux conditions. In this protocol novel 4-aryl-5-(tert-butyl-amino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-furan-3-carbonitrile derivatives were synthesized in 65-80% yields.                                                                                                                                   

          Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4,  2,4-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4

  Keywords: 4-aryl-5-aminofuran, multi-component reaction, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-3-oxopropanenitrile

 • فهرست و منابع پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل

  فهرست:

  چکیده فارسی................................................................................................................................................1

  چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................b

  فصل اول: مقدمه و نتیجه گیری.....................................................................................................................2

  1- مقدمه.......................................................................................................................................................3

  1-1 واکنش های چند جزئی.........................................................................................................................3

  1-2 پیرول.....................................................................................................................................................3

  1-3 فوران.....................................................................................................................................................4

  1-3-1 مروری بر انواع روش های سنتزی فوران های استخلاف دار...........................................................6

  1-3-1-1 استفاده از 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر...................................6

  1-3-1-2 تهیه از سیانو استیل ایندول...........................................................................................................7

  1-3-1-3 استفاده از آروئیل کلرید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات....................................................9

  1-3-1-4 استفاده از ترکیبات 3،1- دی کربونیلی و پروپارژیل الکل ها.....................................................10

  1-3-1-5 استفاده از آلکین-4،1-دی ال ها در حضور کاتالیزگر روتنیم.....................................................11

  1-3-1-6 با استفاده از آریلیدن مالونات ها و 4،1-بوتین دی ال ها............................................................12

  1-3-1-7 تهیه از کتون ها و هالو کتون ها..................................................................................................13

  1-3-1-8 با استفاده از اکسایش 4،1-دی هیدرو پیریدین ها......................................................................14

  1-3-1-9 تهیه از 3-استیل-1-آریل-2-پنتن-4،1-دی اون ها...................................................................14

  1-3-1-10 تهیه از استر و آلکین برمید در حضور اسید لویس و یک باز...................................................15

  عنوان                                                                                                            صفحه

  1-3-1-11 تهیه از آزولن-3-اکسو پروپیو نیتریل.......................................................................................15

  فصل دوم: بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................17

  2-1 هدف تحقیق........................................................................................................................................18

  2-2 تهیه ی 3-(1-متیل-1H-2-ایل)-3-اکسوپروپان نیتریل.....................................................................19

  2-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(پارا-تولیل)-فوران-3-کربونیتریل (a49)........................................................................................................................................20

  مکانیسم.......................................................................................................................................................27

  نتیجه گیری..................................................................................................................................................31

  پیشنهاد برای کارهای آینده..........................................................................................................................31

  فصل سوم: کارهای تجربی..........................................................................................................................32

  3- کارهای تجربی.......................................................................................................................................33

  3-1 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران -3-کربونیتریل (a49)........................................................................................................................................34

  3-2 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)........................................................................................................................................36

  3-3 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49).........................................................................................................................................37

  3-4 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل سولفونیل-فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (d49)........................................................................................................................38

  3-5 تهیه ی 4-(4-برمو فنیل)-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (e49).........................................................................................................................................39

  عنوان                                                                                                            صفحه

  3-6 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4،2-دی کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (f49).....................................................................................................................................40

  3-7 تهیه ی 5-(ترشری-بوتیل آمینو)- 2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-نیترو فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (g49)........................................................................................................................................41

  فصل چهارم: طیف ها..................................................................................................................................42

  طیف   FT-IR3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل(46).............................................43

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-پارا تولیل-فوران-3-کربونیتریل (a49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................44

  1H NMR  ..................................................................................................................................................45

  13C NMR .................................................................................................................................................46

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-متوکسی فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (b49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................47

  1H NMR  ..................................................................................................................................................48

  13C NMR .................................................................................................................................................49

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4-کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (c49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................50

  1H NMR  ..................................................................................................................................................51

  13C NMR .................................................................................................................................................52

   

   عنوان                                                                                                           صفحه

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-متیل سولفونیل-فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (d49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................53

  1H NMR  ..................................................................................................................................................54

  13C NMR .................................................................................................................................................55

  4-(4-برمو فنیل)-5-(ترشری-بوتیل آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-فوران-3-کربونیتریل (e49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................56

  1H NMR  ..................................................................................................................................................57

  13C NMR .................................................................................................................................................58

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)-4-(4،2-دی کلرو فنیل)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) -فوران-3-کربونیتریل (f49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................59

  1H NMR  ..................................................................................................................................................60

  13C NMR .................................................................................................................................................61

  5-(ترشری-بوتیل آمینو)- 2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-4-(4-نیترو فنیل)-فوران-3-کربونیتریل (g49)

  FT-IR  ......................................................................................................................................................62

  1H NMR  ..................................................................................................................................................63

  13C NMR .................................................................................................................................................64

   

   

  منبع:

  1] Quiroga, J.; Cruz, S.; Insuasty, B.; Abonia, M.; Cobo, J. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 27-      30.

  [2] Mont, N.; Teixido, J.; Borrell, I. J.; Kappe, C. O. Tetrahedron Lett. 2003, 44,5385-5389. [3] Dabiri, M.; A-Nezhad, H.; Khavasi, H. R.; Bazgir, A. Tetrahedron 2007, 63, 1770-1774.

  [4] Bouachrin, O.; Hammouti, M.; Elidrissi, B.; Hamidi, A. Portu. Electrochimi. 2008,       26, 283-285.

  [5] Zanatta, N.; Alves, S. H.; Coelho, H. S.; Borchhardt,  D. M.; Machado, P.; Flores, K. M.; da Silva, F. M.; Spader, T. B.; Santurio, J. M.; Martins, A. P. Bioorgan. Med. Chem. 2007, 15, 1947–1958. 

  [6] Dong, Y.; Nakagawa-Goto, K.; Lai, Ch.; Kim, Y.; Morris, S. L.; Lee, P.; Bastow, K. F.;      Lee, K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 52-57.                                                                               

  [7] Wang, F.; Sun, J.; Huang, M.; Wang, H; Sun, P.; Lin, J.; Chen, W. Eur. J. Med. Chem. 2014, 72, 35-45.          

  [8] Shchekotikhin, A. E.; Glazunova, V. A.; Dezhenkova, L. G.; Shevtsova, E. K.; Traven, V.F.;Balzarini, J.; Huang, H.; Shtil, A. A.; Preobrazhenskaya, M. N. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 42, 423-428.                                                                                                                                  

  [9] Lee, K. Y.; Gowrisankar, S.; Ju Leeb, Y.; Nyoung Kim, J. Tetrahedron 2006, 62, 8798–8804.

  [10] Sun, C.; Ji, S.; Liu, Y.; Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8987–8989.

  [11] Yavari, I.; Mokhtarporyani, A.; Moradi, L.; Mirzaei, A. Tetrahedron 2008, 64, 5221–  5225.

  [12] Chatterjee, P. N.; Roy, S. Tetrahedron 2011, 67, 4569–4577.

  [13] Pridmore, S. J.; Slatford, P. A.; Taylor, J. E.; Whittlesey, M. K.; Williams, J. M. J. Tetrahedron 2009, 65, 8981–8986

  [14] Wang, T.; Zhiliang, J, L.; Zhong, H.; Chen, H.; Niu, Ch.; Li, K. Tetrahedron 2011, 67, 3476–3482.

  [15] York, M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 6267-6270.

  [16] Liu, Zh.; Yu, W.; Yang, L.; Liu, Zh. L. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 5321-5324.[17] Onitsuka, S.; Nishino, H. Tetrahedron 2003, 59, 755–765.

  [18] Zeng, W.; Wu, W.; Jiang, H.; Sun, Y.; Chen, Zh. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4605.4609.

  [19] Wanga, D. L.; Dong, Zh.; Xu, J.; Li, D. Chin. Chem. Lett. 2013, 24, 622–624.تحقیق در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, مقاله در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, پروژه درباره پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل¬آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل) فوران-3-کربونیتریل

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس