پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

word
76
2 MB
31838
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۹,۸۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش شیمی کاربردی

  چکیده فارسی

  در اﻳﻦ تحقیق ذرات گرافیت به روش هامرز به اکسید گرافن تبدیل شده است. نانو ذرات گرافن یکی از بهترین و موثر ترین مواد جاذبی است که تا به امروزه تولید شده است.

  گرافن یکی از آلوتروپ های موفق کربن در زمینه ی جذب و رهایش دارو است. رسانای بالای الکتریکی، حرارتی خصوصیات سطحی و ساختاری و استحکام مکانیکی بالا و قابلیت تنظیم این خواص موجب شده است که این ماده به عنوان جاذب در این تخقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

  اکسید گرافن سنتز شده در این مطالعه به منظور جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین در محیط شبیه سازی شده معده سگ استفاده شد. این ماده با اپی کلروهدرین و سیباکرون بلو عامل دار گردید.

  اکسی تتراسایکلین در دسته ی دارو های محلول در آب قرار دارد. داروهاى محلول در آب به خاطر سهولت حلالیت در آب، در مایعات بدن پخش شده و به میزان مناسبى در بدن ذخیره نمى‌شوند. بنابراین دارو بدون جذب مناسب در بدن از طریق کلیه و مجاری ادراری دفع شده و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت در نتیجه میتوان گفت که برای رفع آن به فکر استفاده از سیستم رهایش آهسته افتادیم. اکسی تتراسایکلین در دسته آنتی بیوتیک ها قرار می گیرد. به طور کل آنتی بیوتیک ها با واحد های ریبوزومی باکتری ها پیوند برقرار می کنند و در نتیجه ساخت پروتئین را برای باکتری مهار می کنند. در این مطالعه ابتد pH بهینه دارو مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده محیط اسیدی بهترین تاثیر را در جذب داروی مورد مطالعه داشته است.

  با توجه به مطالعات انجام شده محیط سگ اسیدی است و سیستم گوارش سگ به گونه ای است که غذا یا دارو به طور متوسط 8 ساعت در معده آن باقی می ماند. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که داروی مدنظر در دو ساعت ابتدایی بیشترین جذب را داشته است به طوری که دیگر نیاز به بررسی محیط روده سگ احساس نشده است. در انتها صحت سنتز جذب و رهایش انجام شده به وسیله ی uv-vis مورد بررسی قرار گرفت.

   

  ۱-۱مقدمه:

  کربن ( واژه لاتین  carbo به معنی زغال چوب) بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده‌ است و در ساخت ترکیبات مهم شیمیایی بسیاری شرکت دارد تا آنجا که می‌دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت. پیوند کوالانسی هر اتم کربن با انواع دیگر اتم ها یا اتم های کربن دیگر، ساختارهای نامحدود و بسیار متنوع را ایجاد می نماید از این رو ده ها میلیون ترکیب کربنی که برای جهان شناخته شده‌است در جهان هستی وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرآیندهای حیاتی و واکنشهای آلی و بسیار مهم اقتصادی، نقش دارند. .ﻛﺮﺑﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪروژن، ﻫﻠﻴﻮم و اﻛﺴﻴﮋن به شمار میرود و تا کنون هشت آلوتروپ آن شناخته شده است.(1) اوربیتال های کربن طبق الگوی 2s2 2p2 1s2پر شده  و دارای چهار اوربیتال خالی و چهار الکترون آزاد می باشد که امکان تشکیل چهار پیوند را برای این اتم‏ها مهیا می‏ سازد. پیوندهایی که این اتم‏ها تشکیل می ‏دهند، در ترکیبات گوناگون به شکل های متفاوتی دیده می‏شود و بنابراین خواص متفاوتی نیز ایجاد می‏ کند 

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  آلوتروپ گرافن ورقه ای دو بعدی (d2) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه زنبوری) می باشد که اتم ها با هیبرید sP2 به هم متصل شده اند.گرافن جدید ترین عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی چند بعدی می باشد. صفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتم‏های کربن تشکیل می‏شوند. در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن با ۳ اتم کربن دیگر پیوند داده است. این سه پیوند در یک صفحه قرار دارند و زوایای بین آن‏ها با یکدیگر مساوی و برابر ۱۲۰ درجه است. در این حالت، اتم‏های کربن در وضعیتی قرار می‏گیرند که شبکه‏‌ای از شش ضلعی‏های منتظم را در حالت ایده آل ایجاد می‏کنند. طول پیوند کربن-کربن در گرافن در حدود ۱۴۲نانومتر است. ﺷﻬﺮت ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ به فرد آن اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻠﻮر دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ به عنوان ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد

   

  اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از نرمﺗﺮﯾﻦ (گرافیت) و ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ (اﻟﻤﺎس) ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن می باشد. ﮐﺮﺑﻦ در ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن اﺳﺎﺳﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ به صورت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﻮرﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺮﺑﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮ به صورت ﭘﻮدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ذﻏﺎل ﭼﻮب و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺮاغ (دوده )را ﺗﺸﮑﯿﻞ می دهد. در ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی اﺗﺎق ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﺗﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪ  ﻫﺎی  ﺷﺶ وﺟﻬﯽ (درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎی ﻣﻌﻄﺮ ) ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻤﺎس ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﺗﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﺗﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.اﻟﻤﺎس ساختار مکعبی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ و ژرﻣﺎﻧﯿﻢ دارد (ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ -کربن)  و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎس ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺖ در ﺣﺮارت اﺗﺎق ﺑﻪ  ﻗﺪری ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﻮﻟﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ دارد اﻣﺎ به جای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم  ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ، ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯿﻬﺎ (ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻔﺖ ضلعی )اﺗﻤﻬﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ورﻗﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮه، ﺑﯿﻀﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ به وجود ﻣﯽ آورﻧﺪ . (3)

  Abstracts

  In this study graphite particles were converted to graphene via Hammers method. Graphene Nanoparticles are the best and most effective absorbent that has been produced today.

  Graphene is one of the successful carbon allotropes for absorption and release of drugs. High electrical and thermal conductivity, surface properties, high mechanical strength and ability to adjust this properties led us to study this absorbent.

  Synthesized graphene oxide was used for studying absorption and release of Oxytetracycline in dog’s simulated gastric. This material was functionalized with epichlorohydrin and cibacron blue.

  Oxytetracycline is soluble in water. Drugs which are soluble in water, easily dissolve in body fluids and won’t store in body well enough according to their ease of solubility in water. So drug will leave body via kidney and urinary system without well absorption and won’t have convenient effect. For solving this problem slow release was considered. Oxytetracycline is an antibiotic. Antibiotics are generally linked with bacterial ribosomal unit and thus inhibit protein synthesis in bacteria. In this study optimum pH for drug was investigated firstly and according to results obtaind acidic environment has the best absorption for the studied drug.

  According to studies dog’s digestive system is acidic and drugs and food remains in it for approximately 8 hours. Experiments showed that oxytetracycline shows highest release in first 2 hours so intestine release investigating become unnecessary. Finally accuracy of synthesize, absorption and release was investigated via UV-Vis experiments.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

  فهرست:

  چکیده ...........................................................................................................................................................1

  فصل اول_گرافن و رهایش............................................................................................................................2

  1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................3

  1-2 آلوتروپ های کربن ..............................................................................................................................4

  ۱-۲-۱ الماس ...............................................................................................................................................6

  ۱-۲-۱-۱ خواص الماس .............................................................................................................................6

  ۱-۲-۲ گرافیت ............................................................................................................................................7

   گرافن ................................................................................................................................................83-2-1

  ۱-۲-۴ فولرن ...............................................................................................................................................9

  ۱-۳ تعریف نانو ذرات ................................................................................................................................10

  1-4 پیشینه فناوری نانو ..............................................................................................................................12

  ۱-۵ تاریخچه گرافن ...................................................................................................................................13

  ۱-۶ ساختار گرافن ......................................................................................................................................14

  ۱-۷ شناسایی اکسید گرافن .........................................................................................................................15

  ۱-۸ ساخت گرافن ......................................................................................................................................16

  ۱-۸-۱ روش ازپایین به بالا .........................................................................................................................16

  ۱-۸-۲ روش از بالا به پایین ........................................................................................................................18

  1-9 ارتقاء کیفیت اکسید گرافن ......................................................................................................................21

  ۱-۱۰ ویژگی های گرافن ................................................................................................................................22

  1-11 کاربرد گرافن .........................................................................................................................................23

  1-12 رهایش ...................................................................................................................................................25

  1-12-1 سیستم رهایش و گوارش در سگ......................................................................................................26

  فصل دوم_ اکسی تتراسایکلین و جذب سطحی ..............................................................................................27

  2-1 آنتی بیوتیک ..............................................................................................................................................28

  2-1-1 تاریخچه آنتی بیوتیک ..........................................................................................................................28

  2-1-2 انواع آنتی‌بیوتیکها و مکانیسم اثر ..........................................................................................................29

  2-2 تتراسایکلین ..............................................................................................................................................30

  2-3 اکسی تتراسایکلین ....................................................................................................................................30

  2-3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اکسی تتراسایکلین .............................................................................30

  2-3-2 موارد مصرف دارو ...............................................................................................................................31

  2-3-3  مکانیسم اثر دارو .................................................................................................................................32

  2-3-4 فارماکوکنتیک دارو ...............................................................................................................................32

  2-3-5 موارد منع مصرف دارو .........................................................................................................................32

  2-3-6دوره پرهیز از مصرف دارو ....................................................................................................................32

  2-3-7 شرایط نگهداری دارو ...........................................................................................................................33

  2-3-8 شناسایی پودر اکسی تتراسایکلین .........................................................................................................33

  2-3-9 دفع .......................................................................................................................................................33

  2-3-10 موارد منع مصرف و احتیاط  برای سگ ............................................................................................33

  2-3-11 دوز دارو برای سگ............................................................................................................................34

  2-4 جذب سطحی ..........................................................................................................................................34

  2-4-1 انواع جذب سطحی .............................................................................................................................35

  2-4-2 اساس پدیده ی جذب سطحی ............................................................................................................36

  2-4-3 گستره ی جذب سطحی ......................................................................................................................36

  2-4-4 ایزوترم های جذب .............................................................................................................................36

  2-4-5 ایزوترم جذب فروندلیچ ......................................................................................................................37

  2-4-6 ایزوترم جذب لانگمویر .......................................................................................................................39

  2-4-7 ایزوترم لانگمویر برای جذب مایع روی جامد ....................................................................................42

  2-4-8 ایزوترم اصلاح شده ی لانگمویر .........................................................................................................43

  2-4-9 ایزوترم لانگمویر-فروندلیچ (معادله ی سیپس) ...................................................................................44

  2-4-10 ایزوترم برونر-ایمت-تلر ....................................................................................................................45

  2-4-11 ایزوترم ردلیچ – پترسون ....................................................................................................................47

  ۲-۴-12 ایزوترم –تمکین ................................................................................................................................48

  2-4-13 عوامل موثر بر جذب ........................................................................................................................49

  فصل سوم_ روش انجام کار ............................................................................................................................51

  3-1هدف انجام آزمایش...................................................................................................................................52

  3-2 مواد شیمیایی، وسایل و دستگاه ها مورد استفاده در این آزمایش ............................................................52

  ۳-2-1دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ ...................................................................................................52

  ۳-2-2- مواد شیمیایی جهت ساخت گرافن ...................................................................................................53

  ۳-2-3 دستگاه های مورد استفاده جهت ساخت گرافن ..................................................................................54

  ۳-2-4 ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ .....................................54

  3-2-5 ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺳﻴﺒﺎﻛﺮون ﺑﻠﻮ ..............................................................................................................................55

  ۳-2-6 ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و واﻛﻨﺸﮕﺮها .................................................................................................................55

  ۳-۲-۶-۱ استوک اکسی تترا سایکلین ........................................................................................................55

  ۳-2-6-2 بافرها .........................................................................................................................................55

  ۳-3 ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﺘﺰ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ...................................................................................................................56

  3-4 پیوند شیمیایی اکسید گرافن با اپی کلرو هیدرین ................................................................................59

  3-5 کوپل اکسید گرافن پیوند داده شده با سیباکرون بلو ............................................................................59

  ۳-6 جذب داروی اکسی تترا سایکلین به وسیله ی اکسید گرافن عامل دار شده .......................................60

  3-6-1 بررسی اثر pH بر جذب داروی اکسی تتراسایکلین.........................................................................60

  3-6-2 تعیین غلظت بهینه جذب دارو بروی اکسید گرافن..........................................................................61

  3-7 ﺑﺮرﺳﻲ رهایش داروی اکسی تترا سایکلین در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه معده سگ ............................ 62

  فصل چهارم_ بحث و نتیجه گیری .............................................................................................................63

  4-1 شناسایی و بررسی اکسید گرافن سنتز شده بوسیله ی طیفUV-VIS ............................................64

  4-2 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه بوسیله ی طیف FT-IR ...............................................64

  4-2-1 طیف FT-IR اکسید گرافن .........................................................................................................64

  4-2-2  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ ............................................................66

  4-2-3بررسی کیفیت اکسید گرافن عامل دار شده با اپی کلرو هیدرین و سیبا کرون بلو با  FT-IR ......68

  4-3 مطالعه و بررسی ایزوترم های جذب ................................................................................................70

  4-4 نمودارهای جذب ............................................................................................................................72

  4-5 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب داروی اکسی تتراسایکلین ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ..............................73

  4-5-1 مطالعه و بررسی اثر pH بر جذب داروی اکسی تتراسایکلین ...................................................73

  4-5-2 بررسی غلظت جذب شونده بر روی جاذب..............................................................................74

  4-6 ﺑﺮرﺳﻲ رهایش داروی اکسی تتراسایکلین در ﻣﺤﻴﻂ معده سگ ...................................................75

  4-7 نتیجه گیری ..................................................................................................................................76

  فهرست منابع .......................................................................................................................................77

  چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................82

  منبع:

  [1] Kosynkin, D. V., Higginbotham, A. L., Sinitskii, A., Lomeda, J. R., Dimiev, A., Price, B. K., Tour, J. M., “Longitudinal Unzipping of Carbon Nanotubes to form Graphene Nanoribbons”, Nature, Vol.458, pp.872–876 )2009).

  [2] Geim, A. K., Kim, P., “Carbon Wonderland”, Scientific American, pp. pp.90–97 )2008)

  [3] R. J. Nicholas, et al., Introduction. Carbon-based electronics: fundamentals and device applications, Phil. Trans. R. Soc. A ٣٦٦, ١٨٩–١٩٣ (٢٠٠٨)

      [4] Heyrovska, R., “Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond    Lengths as Sums of the Single, Double and Resonance Bond Radii of   Carbon”, (2008).

   

  [5] H. W. Kroto, et al., C٦٠: Buckminsterfullerene, Nature ٣١٨, ١٦٢–١٦٣ (١٩٨٥).

  [6] S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature ٣٥٤, ٥٦-٥٨ (١٩٩١). 

  [7] Kaparissides, C, Alexandridou S., Kotti K., Chaitidou S., Recent Advances in Novel Drug Delivery Systems, J. Nano. Tech. 2006, 2, 1-11

  [8] Freestone, N. Meeks, M. Sax and C. Higgitt, 'The Lycurgus Cup: A Roman nanotechnology', Gold Bulletin, 4 (2007), pp. 270–277

  [9] N. D. Mermin, Phys. Rev. ١٧٦, ٢٥٠ (١٩٦٨).

  [10] Geim, A.K, novoselov, K.S, ” The Rise of Graphene.” Nature Material, Vol.٦, pp.١٨٣-١٩١

  [11] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva and A. A. Firsov, Science ٣٠٦, ٦٦٦ (٢٠٠٤).

  [12] ]K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, M. Katsnelson, I. V.Grigorieva, S. V. Dubonos and A. A. Firsov, Nature ٤٣٨, ١٩٧ (٢٠٠٥).

  [13] K. S. Novoselov, D. Jiang, F. Schedin, T. J. Booth, V. V. Khotkevich, S. V.Morozov and A. K. Geim, Proc. Natl. Acad. Sci. ١٠٢, ١٠٤٥١ (٢٠٠٥).

  [14] Nevoselov, K. S., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ١٠٢, ١٠٤٥١, ٢٠٠٥

  [15] Nevoselov, K. S., et al, "Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films", Science ٣٠٦, pp. ٦٦٦- ٦٦٩, ٢٠٠٤ 

  [16] Saito, R, Dresselhaus, G and Dresselhaus.M.S, (١٩٩٨), ’Physical Properties of CarbonNan- otubes”, Imperial College Press, London

  [17] Curl, R.F (١٩٩٧),” Dawn of the fullerenes: experiment and conjecture ” Rev.Mod.Phys.Vol. ٦٩, pp. ٦٩١.

  [18] Y. Ohashi, et al., Size effect in the in-plane electrical resistivity of very thin graphite crystals. TANSO ٢٣٥٢٣٨ (١٩٩٧)

  [19] Keun Soo Kim, Yue Zhao, Houk Jang, Sang Yoon Lee, Jong Min Kim, Kwang S.Kim, Jong-Hyun Ahn, Philip Kim, Jae-Young Choi and Byung Hee Hong, (٢٠٠٩),”A Molecular Mechanics Study of Morphologic Interaction between Graphene and Si Nanowires on a SiO٢ Substrate”, Nature Vol. ٤٥٧,pp. ٧٠٦.

  [20] A. K. Geim, K. S. Novoselov, The rise of graphene, Nat. Mater., vol. ٦, no.٣, ١٨٣-١٩١ (٢٠٠٧).

  [21] K. S. Novoselov, et al., Two-dimensional atomic crystals. Proc. Natl Acad. Sci. USA ١٠٢, ١٠٤٥١١٠٤٥٣ (٢٠٠٥).

  [22] Xuesong Li, Weiwei Cai, Jinho An, Seyoung Kim, Junghyo Nah, Dongxing Yang, Richard Piner, Aruna Velamakanni, Inhwa Jung, Emanuel Tutuc, Sanjay K. Banerjee, Luigi Colombo, Rodney S. Ruoff,(٢٠٠٩),” Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper Foils”, Science Vol. ٣٢٤,pp. ١٣١٢ .

  [23] Keun Soo Kim, Yue Zhao, Houk Jang, Sang Yoon Lee, Jong Min Kim, Kwang S. Kim, Jong-Hyun Ahn, Philip Kim, Jae-Young Choi and Byung Hee Hong, (٢٠٠٩),” A Molecular Mechanics Study of Morphologic Interaction between Graphene and Si Nanowires on a SiO٢ Substrate”, Nature Vol. ٤٥٧,pp. ٧٠٦.

  [24] Rao, C. N. R., Sood, A. K., Subrahmanyam, K. S., Govindaraj, A., "Graphene: The New Two-Dimensional Nanomaterial", Angewandte Chemie, International Edition, Vol.48, pp.7752–7777 )2009).

  [25]  Shao, Y., Wang, J., Wu, H., Liu, J., Aksay, I. A., Lin, Y., "Graphene Based Electrochemical Sensors and Biosensors: A Review", Electroanalysis, Vol.22, pp.1027–1036 )2010).

  [26] Novoselov, K. S., Geim, A. K., Morozov, S. V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S. V., Grigorieva, I. V., Firsov, A. A., "Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films", Science, Vol.306, pp.666–669 (2004)

  [27] Geim, A. K., Kim, P., "Carbon Wonderland", Scientific American, pp. pp.90–97 )2008).

  [28] Safavi, A., Tohidi, M., Aghakhani Mahyari, F., Shahbaazi, H., "One -pot synthesis of large scale graphene nanosheets from graphite–liquid crystal composite via thermal treatment", J. Mater. Chem., Vol.22, pp.3825-3831 (2012)

  [29] pfizer global R and D. groton CT.MS #4130 easrten Pt Rd.groton CT 06340 . USA Advanced Drug Delivery

  [30] L.R Stevens, I.D Hume comparative physiology of the vertebrate digestive system

  [31] C.Code J.marlett the interdigestive myo_electric complex of the stomach and asmall bowel of dogs (2013)

  [32] Biopharmaceutics group pfizer global research and development connecticut (2008)

  [33] GOODMAN & GILMAN'S THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS - 11th Ed. (2006)

  [34] Modern Pharmacology With Clinical Applications, 6th ed. p510

  [35] Dyer, Betsey Dexter (2003). A Field Guide To Bacteria

  [36] British National Formulary 45 March 2003  

  داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه :۱۵۵[37]

  [38] daroonameh dampezeshki No.73

  [39] L. Lee, M. Navotry, K. Bartle, Analytical Chemistry ofPolycyclie Aromatic compounds, Academic press, San Diego, 1981.

  [40] Arya G, Vandana M, Acharya S, Sahoo SK. Enhanced antiproliferative activity of Herceptin (HER2)-conjugated gemcitabine-loaded chitosan nanoparticle in pancreatic cancer therapy. Nanomedicine 2011;7:859-70.

  [41] Misra R, Acharya S, Dilnawaz F, Sahoo SK. Sustained antibacterial activity of doxycycline-loaded poly(D,L-lactide-co-glycolide) and poly(epsilon-caprolactone) nanoparticles. Nanomedicine (Lond) 2009;4:519-30.

  [42] Fenech M, Aitken C, Rinaldi J: Folate, vitamin B12, homocysteine status and DNA damage in young Australian adults. Carcinogenesis. 1998 Jul;19(7):1163-71

  [43] Alaimo K, McDowell MA, Briefel RR, Bischof AM, Caughman CR, Loria CM, Johnson CL: Dietary intake of vitamins, minerals, and fiber of persons ages 2 months and over in the United States: Third National Health and Nutrition Examination Survey, Phase 1, 1988-91. Adv Data. 1994 Nov 14;(258):1-28

  [44] Raiten DJ, Fisher KD: Assessment of folate methodology used in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988-1994). J Nutr. 1995 May;125(5):1371S-1398S

  [45] Sarubin Fragaakis A, Thomson C. The Health Professional's Guide to Popular Dietary Supplements. 3rd ed. Chicago, IL: American Dietetic Association; 2007.

  [46] Chowers Y, Sela B, Holland R, Fidder H, Simoni FB, Bar-Meir S. Increased levels of homocysteine in patients with Crohn's disease are related to folate levels. Am J Gastroenterol. 2000;95(12):3498-3502

  [47] Choi S-W, Mason JB. Folate and carcinogenesis: an integrated scheme. J Nutr. 2000:130:129-132

  [48] G. Veith, O. Mekenyan, G. Ankley, D. Call, Chemosphere, 1995, 2129

  [49] Osseyi S.E., Wehling R.L., Albercht J.A., Liquid Chromatographic Method for Determining

  Added Folic Acid in Fortified Cereal Products, J. Chromatogr. A., 826, p. 235 (1998).

  [50] IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (CBN). Nomenclature and symbols for folic acid and related compounds. Arch. Biochem. Biophys. 118, 511-513 (1967); Biochem. J. 102, 19-20 (1967);Biochim. Biophys. Acta 107, 11-13 (1965); Eur. J. Biochem. 2, 5-6 (1967); Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem. 348, 272 - 274 (1967); J. Biol. Chem. 241, 2991-2992 (1966); also p. 214 in Biochemical nomenciature and related documents (1978), The Biochemical Society, London.

  [51] B. Greenberg, X. Huang, D. Dixon, L. Ren, B mcConkey, C. Duxbury, in environmental Toxicology and risk  Assessment, ASTM  STP 1216 (F. Dwyer, C. Ingersoll, T. La point (Eds.), Americans society of  Testing and Materials, Philadelphia, USA) 2,369

  [52] International Union of Pure and Applied Chemistry (1979) Nomenclature of organic chemistry, sections A, B, C, D, E, F and H, (Rigaudy, J. & Klesney, S. R, eds) Pergamon Press, Oxford.

  [53] Lippincott's  Illustrated  Review : Biochemistry , P. Champe. R. Champ. R. Harvey, D. Ferrier (Editors),Lippincott Willams& Wilkins, USA, 2005) 372.

  [54] P. Bradder, S.K. Ling, S. Wang, S. Liu, Dye adsorption on layered graphite oxide,J. Chem. Eng. Data ٥٦ (٢٠١٠) ١٣٨–١٤١.

  [55] B. Li, H. Cao, J. Shao, G. Li, M. Qu, G. Yin, Co٣O٤@graphene composites as anodematerials for high-performance lithium ion batteries, Inorg. Chem. ٥٠ (٢٠١١)١٦٢٨–١٦٣٢.

  [56] The Brownfields and Land Revitalization Technology Support Center. Retrieved ٢٠٠٩-١٢-٢١.

  [57] Ferrari, L.; Kaufmann, J.; Winnefeld, F.; Plank, J. (٢٠١٠). "Interaction of cement model systems with superplasticizers investigated by atomic force microscopy, zeta potential, and adsorption measurements". J Colloid Interface Sci. ٣٤٧ (١): ١٥–٢٤.

  [58] Z.-S. Wu, W. Ren, L. Wen, L. Gao, J. Zhao, Z. Chen, G. Zhou, F. Li, H.-M. Cheng,Graphene anchored with Co٣O٤ nanoparticles as anode of lithium ion batterieswith enhanced reversible capacity and cyclic performance, ACS Nano ٤ (٢٠١٠)٣١٨٧–٣١٩٤.

  [59] Atkins P.W., Physical chemistry, Oxford university press, Oxford, 1988, 770-78

  [60] Memidex (WordNet) Dictionary/Thesaurus. Retrieved ٢٠١٠-١١-٠٢ 

  [61] Y. Yao, F. Xu, M. Chen, Z. Xu, Z. Zhu, Adsorption behavior of methylene blue on carbon nanotubes, Bioresour. Technol. ١٠١ (٢٠١٠) ٣٠٤٠–٣٠٤٦.

  [62] S. Chen, J. Zhu, X. Wu, Q. Han, X. Wang, Graphene oxide–MnO٢ nanocomposites for supercapacitors, ACS Nano ٤ (٢٠١٠) ٢٨٢٢–٢٨٣٠.

  [63] Kayser, Heinrich (1881). "Annalen der Physik und Chemie".10.1002/andp.18812480404 248 (4): 526–537.

  [64] M. Albert Vannice, Kinetics of Catalytic Reactions, Springer Science+Business Media, Inc., United States of America, 2005 ISBN 0-387-24649-5

   

  [65] Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990)". Pure and Applied Chemistry 

  [66] A. Gucek, S. Sener, S. Bilgen, M.A. Mamano, Adsorption and kinetic studies ofcationic and anionic dyes on pyrophyllite from aqueous solutions, J. ColloidInterface Sci. ٢٨٦ (٢٠٠٥) ٥٣–٦٠

  [67] S. Banerjee, M.G. Dastidar, Use of jute processing wastes for treatment of wastewater contaminated with dye and other organics, Bioresour. Technol. ٩٦(٢٠٠٥) ١٩١٩–١٩٢٨.

  [68] Allen, S.J., McKay, G., Porter, J.F., Adsorption isotherm models for basic dye adsorption by peat in single and binary component system, J. Colloid Interf. Sci., ٢٠٠٤, ٢٨٠, ٣٢٢-٣٣٣.

  [69] Klajn, Rafal, Chemistry and chemical biology of tetracyclines, retrieved ٢٠ June ٢٠٠٧.٩٨

  [70] Thinakaran, N., Baskaralingam, P., Pulikesi, M., & Etal removal of acid violet ١٧ from aqueos solutions by adsorption onto activated carbon prepared from sunflower seed hull, J. Hazard. Mater., ٢٠٠٨, ١٥١, ٣١٦-٣٢٢.

  [71] Z. Ji, X. Shen, Y. Song, G. Zhu, In situ synthesis of graphene/cobalt nanocomposites and their magnetic properties, Mater. Sci. Eng. B ١٧٦ (٢٠١١) ٧١١–٧١٥.

  [72] G. Wang, T. Liu, X. Xie, Z. Ren, J. Bai, H. Wang, Structure and electrochemical performance of Fe٣O٤/graphene nanocomposite as anode material for lithiumionbatteries, Mater. Chem. Phys. ١٢٨ (٢٠١١) ٣٣٦–٣٤٠. 

  [73] Thomas, J.M., Thomas, W.J., Introduction to the principles of heterogeneous catalysis , Academic press, London, ١٩٦٧.

  [74] P. Lian, X. Zhu, H. Xiang, Z. Li, W. Yang, H. Wang, Enhanced cycling performance of Fe٣O٤– graphene nanocomposite as an anode material for lithium-ionbatteries, Electrochim. Acta ٥٦ (٢٠١٠) ٨٣٤–٨٤٠.

  [75] Kavitha, D., Namasivayam, C., Capasity of activated carbon in the removal of acid brilliant blue: determination of equilibrium and kinetic model parameters, Chem. Eng. J., ٢٠٠٨, ١٣٩, ٤٥٣-٤٦١

  [76] C. Xu, X. Wang, J. Zhu, X. Yang, L. Lu, Deposition of Co٣O٤ nanoparticles onto exfoliated graphite oxide sheets, J. Mater. Chem. ١٨ (٢٠٠٨) ٥٦٢٥–٥٦٢٩. 

  [77] Jukes, Thomas H. Some historical notes on chlortetracycline. Reviews of Infectious Diseases ٧(٥):٧٠٢-٧٠٧ (١٩٨٥).

  [78] Brunauer, S., Emmett, P.H., Teller, A., J.Am. Chem. Soc., ١٩١٨, ٦٠, ٣٠٩-٣١٧ 

  [79] EI-Nemer, A., Abdelwahab, O., El- Sikaily, A., & Etal, Removal of direct blue – ٨٦ from aqueous solution by new activated carbon developed from orange peel, J. Hazard. Mater.,٢٠٠٩, ١٦١, ١٠٢- ١١٠.

  [80] F. Tournus, J.C. Charlier, Ab initio study of benzene adsorption on carbon nanotubes,Phys. Rev. B ٧١ (٢٠٠٥) ١٦٥٤٢١.

  [81] B. Pan, B.S. Xing, Adsorption mechanisms of organic chemicals on carbon nanotubes,Environ. Sci. Technol. ٤٢ (٢٠٠٨) ٩٠٠٥–٩٠١٣.

  [82 ]"Coronagraph Mounts Done". The Science News ٦٢ (٦): ٨٣. ١٩٥٢. doi:١٠.٢٣٠٧/٣٩٣١٢٩٥. JSTOR ٣٩٣١٢٩٥.

  [83] L.M. Woods, S.C. Badescu, T.L. Reinecke, Adsorption of simple benzene derivatives on carbon nanotubes, Phys. Rev. B ٧٥ (٢٠٠٧) ١٥٥٤١٥.

  [84] Shalin A. Modi, V. H. Bankar, SUSTAINED RELEASE DRUG DELIVERY SYSTEM : A REVIEW , International Jornal of Pharma. Research & Development – online (IJPRD), FEB (٢٠١١), ISSN ٠٩٧٤-٩٤٤٦

  [85] Daniela C. Marcano, Dmitry V. Kosynkin, Jacob M. Berlin, Alexander Sinitskii, ACS NANO, Improved Synthesis of Graphene Oxide, March ٢٩, ٢٠١٠, VOL. ٤. NO. ٨. MARCANO ET AL

  [86] Sohan Choudhuri, Shantanu Behera, ٢٠١٢, BULK SYNTHESIS OF GRAPHENE NANOSHEETS

  [87] Engin Bayram, Lokman Uzun, Hacettepe J. Biol. & Chem., ٢٠٠٧, Poly(acrylamide-allyl glycidyl ether) Cryogel as a Novel Stationary Phase for Chlorophenol Adsorption, ٣٥ (٣), ٢١٩-٢٣١

  [88] A manual of veterinary physiology , a text book of animal physiologyتحقیق در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, مقاله در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, پروژه درباره پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس