پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

word
68
1 MB
31681
1394
کارشناسی ارشد
قیمت: ۸,۸۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

  گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بود.  نوزده مرد جوان، سالم و غیر سیگاری به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما (10نفر) و  گلوتامین (9نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه گلوتامین محلول گلوتامین ( 15/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن + 15 گرم شیرین کننده + 250 میلی لیتر آب) و گروه دارونما محلول شیرین شده بدون گلوتامین (15 گرم شیرین کننده + 250 میلی لیتر آب) را به مدت یک هفته مصرف کردند و سپس 14 کیلومتربا آخرین توان دویدند.  آزمودنی ها در طول مدت فعالیت به دلخواه آب مصرف می کردند. خون گیری از ورید آرنجی قبل از مصرف مکمل و 5/2 ساعت قبل از فعالیت استقامتی شدید به صورت ناشتا و همچنین بلافاصله و یک ساعت پس از فعالیت انجام شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) فقط در گروه گلوتامین، بلافاصله پس از فعالیت نسبت به قبل آن به طور معنی داری افزایش نشان داد (05/0P <). در گروه گلوتامین، گلوتاتیون احیا شده (GHS) پس از مصرف مکمل، بلافاصله و یک ساعت پس از فعالیت نسبت به قبل از مصرف مکمل افزایش معنی داری نشان داد، درحالیکه در گروه دارونما فقط یک ساعت پس از فعالیت معنی دار بود (05/0P <). غلظت مالون دی آلدئید (MDA)،  فقط در گروه دارونما یک ساعت پس از فعالیت نسبت به قبل از آن افزایش معنی دار نشان داد (05/0P <). به نظر می رسد مصرف 7 روز مکمل گلوتامین توانسته است از طریق اثرگذاری بر عناصر آنتی اکسیدانی باعث کاهش استرس اکسیداتیو شود.

   

  واژه های کلیدی: گلوتامین، استرس اکسیداتیو، گلوتاتیون احیا شده.

  فصلاول

  مقدمه و معرفی پژوهش

  1-1. مقدمه

  فعالیت های استقامتی میزان ضربان قلب را به سرعت افزایش می دهند  و نهایتا باعث تغییرات مثبتی در بدن و عملکرد های گوناگون اش  از جمله گردش خون و اکسیژن رسانی می گردند. از سوی دیگر، این مسئله که تمرینات ورزشی منجر به آسیب بافت از طریق رادیکال های آزاد می گردد، برای اولین بار در سال 1978 مطرح گردید ودر دهه گذشته شاهد رشد دانش در مورد تمرین و استرس اکسیداتیو بوده ایم. آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی نقش حیاتی در حفاظت از بافتها در برابر آسیب ناشی از اکسیداتیو در حینفعالیت بازی می کنند. کاهش هر یک از سیستم های آنتی اکسیدانیآسیب پذیری بافتها و اجزای سلولی مختلف را در برابر گونه های اکسیژنی فعال (1ROS)افزایش می دهد. از آنجاییکه تمرین استقامتی شدید حاد و تمرین مستمر مصرف آنتی اکسیدان ها را افزایش می دهند، به نظر می رسد مکمل های رژیمی آنتی اکسیدان ها می توانند سودمند باشند 51).

  جالب توجه است که سطوح پایین و فیزیولوژیکی گونه های اکسیژنی فعال برای ایجاد نیروی طبیعی در عضله اسکلتی مورد نیاز است اما سطوح بالای گونه های اکسیژنی فعال باعث عملکرد معیوب در انقباض پذیری شده و ضعف و خستگی حاصل می شود (86).

  تحقیقات نشان داده اند که مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها می توانند با از بین بردن رادیکال های آزاد از آسیب سلول ها جلوگیری کرده، سبب به تاخیر افتادن روند پیری شوند(14، 64). در همین راستا، برخی از ورزشکاران  حرفه ای و آماتور معتقدند با مصرف آنتی اکسیدان ها  به صورت مکمل های غذایی، می توانند عملکرد ورزشی خویش را ارتقا بخشند (108).

   

  1-2. بیان مساله

  در سالیان اخیر، پیشرفت های عمده در زمینه بیولوژی ردوکس، این زمینه را به عنوان یکی از پرطرفدارترین حیطه های تحقیقاتی معرفی کرده است.اگرچه تحقیقات نشان می دهند که فعالیت بدنی متوسط و زندگی فعال جهت پیش گیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، سندرم متابولیک و بیماری های نرودژنراتیو مانند آلزایمر بسیار موثر می باشند (60)، اما تحقیقات دیگر نشان می دهند که فعالیت بدنی شدید و وامانده ساز باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می شود (41). استرس اکسیداتیو نیز متعاقبا سبب پراکسیداسیون چربی و آسیب پروتئین ها وDNA  می گردد (90). در پاسخ به فعالیت استقامتی، مصرف اکسیژن در بدن انسان، به طور سیستمیک 10 تا 20 برابر می شود. درعضلات، میزان افزایش مصرف اکسیژن بسیار بیشتر است و به 100 تا 200 برابر زمان استراحت می رسد (108). این مسئله منجر به افزایش رفلاکس الکترونی در میتوکندری می شود. نشت گونه های اکسیژن فعال از میتوکندری درحین فعالیت، منبع اصلی استرس اکسیداتیو است (64).

  برخی تحقیقات نشان داده اند که فعالیت های شدید و وامانده ساز شدید باعث استرس اکسیداتیو، پاسخ های التهابی و آسیب ساختاری در سلول های عضلانی می شوند که می تواند منجر به افزایش آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سیتوزولی در پلاسما  شود (59). از سوی دیگر، فعالیت ورزشی می تواند به طور متفاوتی تولید گلوتامین عضلانی و قابلیت دسترسی به گلوتامین پلاسما را تحت تاثیر قرار دهد(5). تغییر غلظت گلوتامین پلاسما درطی تمرینات ورزشی به مدت و شدت تمرینات ورزشی بستگی دارد (39). به نظر می رسد، ورزش های استقامتی و مقاومتی به واسطه مصرف شدید و طولانی مدت انرژی با کاهش حاد گلوتامین پلاسمای در دسترس همراه هستند(5)  زیرا  کاهش معنی دار غلظت گلوتامین پلاسما در دوندگان استقامتی پس از یک دوره مسابقه ماراتون نیز گزارش شده است. این فرضیه وجود دارد که کاهش دسترسی به گلوتامین پس از تمرینات شدید ممکن است ناشی از افزایش مصرف گلوتامین به منظور فرآیند تامین انرژی سلولی یا گلوکونئوژنز باشد که از سوی دیگر با کاهش سنتز گلوتامین همراه است. زیرا بر اساس شواهد بدست آمده فعالیت سنتز گلوتامین نیز کاهش می یابد(29). همچنین مصرف گلوتامین توسط سلول های فعال سیستم ایمنی نیز می تواند در تخلیه گلوتامین پس از تمرینات شدید مشارکت داشته باشد(74). به علاوه، گلوتامین در تکثیر سلولی، تعادل اسید و باز، انتقال بین سلولی آمینو اسید ها و سنتز آنتی اکسیدان ها نقش فیزیولوژیک دارد(27،75). گلوتامین به عنوان پیش ماده گلوتاتیون می تواند با تبدیل شدن به گلوتامات موجب تولید گلوتاتیون  شود. گلوتامات به همراه سیستئین و گلیسین یکی از سه اسید آمینه اصلی تشکیل دهنده گلوتاتیون به شمار می رود. گلوتاتیون یکی از مهم ترین مواد آنتی اکسیدان بدن است که می تواند در مقابل استرس اکسیداتیو از بدن محافظت نماید (34). از دیدگاه نظری، مصرف آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی می تواند با شکار رادیکال های آزاد، استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید را کاهش دهد (84). نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد، استفاده از مکمل گلوتامین در رژیم کلینیکی می تواند در تثبیت سطوح بالای گلوتاتیون جهت پیشگیری از آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو مورد استفاده قرار گیرد (65، 99).

  اگرچه تحقیقات متعددی در زمینه تاثیر مصرف آنتی اکسیدان های مختلف بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت صورت گرفتهاست (13، 73)،اما با توجه به منابع دردسترس به نظر می رسد که تاکنون تحقیقی که نشانگر چگونگی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بهعنوان یک ماده فراهم کننده گلوتاتیون و درنتیجه تاثیر غیرمستقیم آن بر استرس اکسیداتیو و به ویژه پراکسیداسیون چربی ناشی از فعالیت باشد، انجام نپذیرفته است و مشخص نیست که آیا مصرف مکمل گلوتامین می تواند با افزایش سطوح گلوتاتیون احیا شده و درنتیجه ظرفیت آنتی اکسیدانی ارگانیسم باعث شکار رادیکال های آزاد و درنتیجه کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت شود یا خیر؟با توجه به ادبیات ذکر شده، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر شاخص های استرس اکسیداتیو متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی شدید می باشد.

   

  1-3. اهمیت وضرورت تحقیق

  رادیکال های آزاد در سلول از مسیر های بیوشیمیایی دیگر هم تولید می شود به طور مثال نوتروفیل ها برای کشتن باکتری ها، ویروس ها و سایر ژنوبیوتیک ها ، رادیکال سوپر اکسید تولید می کند(18).و پرو کسیزوم ها می توانند در مسیر بتا اکسیداسیون رادیکال هیدروپروکسید تولید کنند. به دلیل قابلیت واکنش بالا در الکترون های جفت نشده، رادیکال های آزاد می توانند آسیب وسیعی در بخش های مختلف سلول نظیر غشای سلولی، DNA، پروتئین های  داخل سلول و ساختمان های کربوهیدراتی ایجاد کنند (3).فعالیت بدنی شرایطی را بوجود می آورد که اغلب با افزایش تولید گونه های فعال و رادیکال های آزاد در بافت های مختلف همراه است (41). جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو، بدن دارای مقادیرزیادی مواد آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی است که از تشکیل گونه های فعال جلوگیری کرده و یا گونه های رادیکالی را شکار می کنند، به دلیل اینکه مقدار مواد آنتی اکسیدان اندوژنوس ممکن است جهت محافظت از استرس اکسیداتیو کافی نباشد، استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند به منظور کاهش استرس اکسیداتیو مفید بوده و حاشیه امنیتی بزرگتری را در برابر تأثیرات احتمالی آنها به وجود آورد.درحقیقت استفاده از مکمل های آنتی اکسیدان برای ورزشکاران به عنوان ماده ای جهت مقابله با استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی رواج پیدا کرده است. افزایش رادیکال های آزاد به هنگام فعالیت بدنی می تواند هموستاز مواد آنتی اکسیدان و پرواکسیدان های درون سلولی را به هم بزند و در نتیجه باعث التهاب، استرس اکسیداتیو (3) و خستگی و آسیب عضلانی (37) گردد. هنوز در مورد چگونگی مصرف این مواد آنتی اکسیدان راهکار مشخصی ارائه نشده است. درضمن، در این که مصرف این نوع مواد به صورت مکمل ها واقعا می توانند سطح اجرای ورزشکاران را افزایش دهند و یا سبب ارتقای سطح تندرستی شوند، تردید وجود دارد. برخی از تحقیقات حاکی از تاثیر مثبت  مکمل های غذایی در جهت کاهش استرس اکسیداتیو است(14، 64). از سوی دیگر،  برخی از تحقیقات نشان داده اند که استفاده از این مکمل ها هیچ تاثیر مثبتی در جهت کاهش رادیکال های آزاد واسترس اکسیداتیو ناشی از فعالیت ندارند(79،82) با توجه به مطالب ذکر شده و تناقضات فراوان، در مورد تاثیرات مثبت و منفی مصرف آنتی اکسیدان بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت، لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان احساس می شود.

  به نظر می رسد مکمل گلوتامین به عنوان ماده فراهم کننده گلوتاتیون، بتواند با شکار رادیکال های آزاد از استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت جلوگیری نماید.با توجه به منابع در دسترس به نظر میرسد در مورد تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت های استقامتی شدید تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و منابع تحقیقاتی اندکی در این مورد وجود دارد.

   

  1-4-اهداف تحقیق

  1-4-1-هدف کلی

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر شاخص های استرس اکسیداتیو ناشی از اجرای یک جلسه فعالیت استقامتی شدید می باشد.

   

  1-4-2.اهداف اختصاصی

  بررسی تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال [1](TAC) خون آزمودنی ها متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی شدید.

  بررسی تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر گلوتاتیون احیا شده [2](GHS)خون آزمودنی ها متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی شدید.

  بررسی تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر مالون دی آلدئید[3](MDA) خون آزمودنی ها متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی شدید.

   

  1-5-پیش فرض پژوهش

  الف-آزمودنیها با انگیزه ، علاقه و تلاش در آزمون ها شرکت کردند.

  ب-محقق و آزمایشگران حداکثر تلاش خود را به منظور اجرای درست آزمون ها و تمرین انجام دادند.

   

  1-6. فرضیه های تحقیق

   مصرف یک هفته ای مکمل گلوتامین تاثیر معنی داری بر ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال(TAC) خون آزمودنی ها پس از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید دارد.

  مصرف یک هفته ای ای مکمل گلوتامین تاثیر معنی داری بر گلوتاتیون احیا شده(GHS) خون آزمودنی ها پس از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید دارد.

  مصرف یک هفته ای مکمل گلوتامین تاثیر معنی داری بر مالون دی آلدئید(MDA) خون آزمودنی ها پس از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید دارد.

   

  Abstract

   

  The aim of this study was to evaluate the effect of 7-day glutamine supplementation on exercise-induced oxidative stress. Nineteen healthy, nonsmoking, young men were recruited to participate in this study. Participants were randomized in a double-blind placebo-controlled fashion into 2 groups: Glutamine (G group) (n = 9) and placebo (P group) (n = 10). Subjects consumed daily either placebo (1.5 g/kg glutamine + 250ml water + 15g sweetener) or glutamine (250ml water + 15g sweetener) for 7 days. Then, Participants ran 14 km. Blood samples were taken before supplementation, before exercise, immediately, and 1h after exercise. TAC significantly increased immediately after exercise compared with pre-exercise just in G group (P<0.05). There was significant GHS increase in G group after supplementation, immediately, and 1h after exercise, but just 1h after exercise in P group compared with baseline (P<0.05). MDA-TBARS significantly increased 1h after exercise compared with pre-exercise just in P group (P<0.05).  It seems 7-day glutamine supplementation has been able to affect oxidative stress markers via possibly effect on antioxidant agents.

   

  Keywords: Glutamine; Oxidative Stress; Reduced glutathione.

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

  فهرست:

   

  چکیده. 1

  فصلاول.. 2

  مقدمهومعرفیپژوهش.... 2

  1-1. مقدمه.. 3

  1-2. بیانمساله.. 3

  1-3. اهمیتوضرورتتحقیق.. 5

  1-4-اهدافتحقیق.. 6

  1-4-1-هدفکلی.. 6

  1-4-2.اهدافاختصاصی.. 6

  1-5-پیشفرضپژوهش.... 6

  1-6. فرضیههایتحقیق.. 6

  1-7-روشتحقیق.. 7

  1-8-محدودیتهایتحقیق.. 7

  1-8-1- محدودیتهایقابلکنترل.. 7

  1-8-2- محدودیتهایغیرقابلکنترل.. 7

  1-9. تعریفواژههاواصطلاحات.. 8

  1-9-1- مالوندیآلدئید: 8

  1-9-2ظرفیتآنتیاکسیدانیتوتال: 8

  1-9-3-پراکسیداسیونچربی: 8

  1-9-4-رادیکالهایآزاد: 8

  1-9-5-استرساکسیداتیو: 8

  1-9-6-گلوتاتیوناحیاشده: 8

  1-9-7-فعالیتشدید: 9

  1-9-8-گلوتامین: 9

  1-9-9-آزمودنیها: Error! Bookmark not defined.

  فصلدوم. 10

  مبانینظریوپیشینهتحقیق.. 10

  2-1- مقدمه.. 11

  2-2- تولیدگونههایفعالرادیکالهایآزاددرطولتمرین.. 11

  2-3- پراکسیداسیونچربی.. 13

  2-4- منابعتولیدرادیکالهایآزاد. 13

  2-5- فراینداسترساکسیداتیو. 14

  2-6-اندازهگیریاسترساکسیداتیو. 15

  2-7- استرساکسیداتیوناشیازتمرین.. 16

  2-8- اندازهگیریپراکسیداسیونچربی.. 18

  2-8-1-مالوندیآلدئید (MDA) 18

  2-8-2- ظرفیتآنتیاکسیدانیتوتال(TAC) 18

  2-9- تاثیرفعالیتبررویمالوندیآلدئید (MDA) 19

  2-9-1-  تحقیقاتیکهدرآنهافعالیتباعثافزایشMDAنشدهاند. 19

  2-9-2- تحقیقاتیکهدرآنهافعالیتباعثافزایشMDAشدهاند.. 20

  2-10- تاثیرفعالیتبدنیبرظرفیتآنتیاکسیدانتوتال.. 20

  2-11-1- نشتالکتروندرزنجیرهانتقالالکترونمیتوکندری.. 21

  2-12- سیستمانتیاکسیدانیوتمرین.. 22

  2-13- موادآنتیاکسیدانیطبیعی.. 23

  2-14- مکملهایآنتیاکسیدانی.. 24

  2-15- تاثیرمکملهایآنتیاکسیدانیبرشاخصهایاسترساکسیداتیو. 25

  2-15-1- الاستیلسیستئین.. 25

  2- 15-2- پلیفنولها 25

  2-15-3- متیلسولفونیلمتان. 26

  2-15-4- ال -کارنتین.. 26

  2-16- گلوتاتیون. 26

  2-17- متابولیسمونقشفیزیولوژیکگلوتامیندربدنانسان. 28

  2-18- تاثیرفعالیتبدنیبرغلظتگلوتامینپلاسماوعضله.. 30

  2-19- تاثیراستفادهازگلوتامیندرطولتمرین.. 31

  2-20- مروریبرمطالعهمنابع.. 32

  2 -21- جمع بندی ..................................38

  فصلسوم. 36

  روشتحقیق.. 36

  3-1- مقدمه.. 37

  3-2- جامعهونمونهآماریپژوهش.... 37

  3-3- متغیرهایتحقیق: 37

  3-3-1- متغیرمستقل: 37

  3-4- اجرایآزمونکوپر. 37

  3-5- ابزارجمعآوریاطلاعات.. 38

  3-6- روشجمعآوریدادهها 41

  فصلچهارم. 43

  نتایجتحقیق.. 43

  4-1- مقدمه.. 44

  4-2- ویژگیآزمودنیها 44

  4-3- تجزیهوتحلیلاستنباطی.. 44

  4-3-2- فرضیهدوم. 47

  4-3-3. فرضیهسوم. 48

  فصلپنجم.. 51

  بحثونتیجهگیری.. 51

  5-1- مقدمه.. 52

  5-2- خلاصهپژوهش.... 52

  5-3- بحث... 52

  5-4- نتیجهگیری.. 55

  5-5- پیشنهادات.. 55

  5-5-1- پیشنهاداتبرخاستهازپژوهش.... 55

  5-5-2- پیشنهاداتیبرایاجرایتحقیقاتآینده: 56

  منبع:

   

  افضل پور محمد اسماعیل، ثاقب جو مرضیه، زربان اصغر، جانی مهدی. (1390). مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی و هوازی بر دستگاه دفاعی آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان جوان سالم. ورزش و علوم زیستی ، 3 (6)٬ 30-39.

  ترتیبیان بختیار، خورشیدی حسینی مهدی. (1385). برآورد شاخص های فیزیولوژیک در ورزش( آزمایشگاهی – میدانی). انتشارات تیمور زاده، چاپ اول فروردین.

  راداک، ژ. (1383).  رادیکال های آزاد در ورزش وپیری. ترجمه عباسعلی گایینی و محمدرضا حامدی نیا.انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

  عزیزی میترا و همکاران. (1389) . تأثیرمکملهای آنتی اکسیدانی برفشاراکسایشی وآسیب عضلانی به دنبال یک دوره تمرین سنگین در دختران نوجوان شناگر.  مجله علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران.سال پنجم،شماره3،صفحات1-10.

  Agostini, F. and Biolo, G. (2010). Effect of physical activity on glutamine metabolism.Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 13, 58-64.

  Alessio, H. M. (2000), In: Hanninen, O., Packer, L. and Sen, C.K., Editors, 2000. Handbook of oxidants and antioxidants in exercise, Elsevier, Amsterdam, pp. 115–128.

  Alessio, H. M.,  Hagerman, A. E.,  Fulkerson, B. K., Ambrose, J., Rice, R. E. and Wiley, R. L. (2000 ). Generation of reactive oxygen species after exhaustive aerobic and isometric exercise.  Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(9), 1576–1581.

  Anderson, M. E. (1998). Glutathione: an overview of biosynthesis and modulation. Chemico-Biological Interactions, 111, 1–14.

  Antonio, J., and Street, C. (1999). Glutamine: A potentially useful supplement for athletes. Can J Appl Physiol, 24(1), 1-14.

  Ashton, T., Young, I. S., Peters, J. R. (1999). Electron spin resonance spectroscopy, exercise, and oxidative stress: an ascorbic acid intervention study.  Journal of Applied Physiology, 87, 6, 2032–2036.

  Bailey, D. A., Lawrenson, L., McEneny J. (2007). Electron paramagnetic spectroscopic evidence of exercise-induced free radical accumulation in human skeletal muscle. Free Radical Research, 41(2), 182–190.

  Bailey, D. M., Young, I. S., & Mc Eneny, J. (2004). Regulation of free radical outflow from an isolated muscle bed in exercising humans.  American Journal of Physiology, 287(4), H1689–H1699.

  Barmaki, S., Bohlooli, S., Khoshkhahesh, F. and Nakhostin-Roohi, B. (2012). Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise - Induced muscle damage and total antioxidant capacity. J Sports Med Phys Fitness, 52 (2), 170-4.

  Berger, M.M. (2005).  Can oxidative damage be treated nutritionally? Clinical Nutrition, 24, 172-183.

  Bernadette, A. C.,  van Acker, Maarten, F., von Meyenfledt, Rene R. W. J. , van der Hulst, Karel W. E. Hulsewe, Anton J. M. Wagenmakers, Nicolaas E. P. Deutz, Ivo de Blaauw, Cornelis H. C. Dejong, Bernard K van Kreel, and Peter B. Soeters. (1999). Glutamine: The Pivot of our Nitrogen Economy? Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 23, S45-S48.

  Bloomer, R. J., Creasy, A. K., Smith, W. A. (2007). Physical work-induced oxidative stress is exacerbated in young cigarette smokers. Nicotine Tob Res, 9(2), 205-211.

  Botsoglou, N. A. (1994). Rapid, sensitive, and specific thiobarbitoricacid Method for measuring lipid peroxidation in animal tissue, food, and food stuff samples. J. Agric. Food Chem, 42, 1931-1937. 

  Cannon, J., Fiatarone, M., Fielding, R., and Evans, W. (1994).Aging and stress-induced changesin complement activation and neutrophil mobilization.J. Appl. Physiol., 76, 2616–2620.

  Castell, L., Poortsman, J., Newsholme, E. (1996). Does glutamine have a role in reducing infections in athletes? Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 73, 488-490.

  Chen, MF., Hsu, HC., & Lee, YT. (1994). Effects of acute exercise on the changes of lipid profiles and peroxides, prostanoids, and platelet activation in hypercholesterolemic patients before and after treatment. Prostaglandins, 48(3), 157-174.

  Child, R., Brown, S., Day, S., Donnelly, A., Roper, H., and Saxton, J. (1999).  Changes in indices of antioxidant status, lipid peroxidation and inflammation in human skeletal muscle after eccentric muscle actions. Clinical Science,96( 1), 105–115.

  Chow, C. W., Abreu, M. T. H., Suzuki, T., & Downey, G. P. (2003). Oxidative stress and acute lung injury. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 29(4), 427–431.

  Chung, H. Y., Lee, E. K., Choi, Y. J. (2011). Molecular inflammation as an underlying mechanism of the aging process and age-related diseases. Journal of Dental Research, 90 (7), 830–840.

  Cruzat, VF., Marcelo Macedo Rogero, Maria Carolina Borges and Julio Tirapegui. (2007). Current aspects about oxidative stress, physicalexercise and supplementation. Rev Bras Med Esporte, 13 (5), 304-10.

  Cruzat, VF., Rogero, MM., & Tirapegui, J. (2010). Effects of supplementation with free glutamine and the dipeptide alanyl-glutamine on parameters of muscle damage and inflammation in rats submitted to prolonged exercise.Cell Biochem Funct., 28(1), 24-30.

  Cruzat, VF., & Tirapegui, J. (2009). Effects of oral supplementation with glutamine and alanyl-glutamine on glutamine, glutamate, and glutathione status in trained rats and subjected to long-duration exercise.Nutrition, 25(4), 428-35.

  Curi, R., Lagranha, C. J., Doi, S. Q., Sellitti, D. F., Procopio, J., Pithon-Curi, T. C., & Newsholme, P. (2005). Molecular mechanisms of glutamine action. Journal of Cellular Physiology, 204, 392-401.

  Davison, GW., George, L., Jackson, SK.,, Young IS., Davies, B., Bailey, DM., Peters, JR., & Ashton, T. (2002). Exercise, free radicals, and lipid peroxidation in type 1 diabetes mellitus. Free Radic Biol Med, 33(11), 1543-1551.

  Dos Santos, R.V., Caperuto, E.C., de Mello, M.T., Batista Jr, M.L., and Rosa, L.F. (2009). Effect of exercise upon glutamine synthesis and transport in skeletal muscle from rats. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.

  Droge٫ W. (2002). Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol.Rev.٫82٫ 47-95.

  Dufaux, B., Heine, O., Kothe, A., Prinz, U., and Rost, R. (1997). Blood glutathione status following distance running. Int. J. Sports Med, 18, 89–93.

  Duthie, G.G., Robertson, J.D., Maughan, R.J. and Morrice, P.C. (1990). Blood antioxidant status and erythrocyte lipid peroxidation following distance running. Arch. Biochem. Biophys, 282 1, 78–83.

  Ellman, G. L. (May 1959).  Tissue sulfhydryl groups, Arch. Biochem. Biophys, 82, 70-77.    

  Fan, Y. P. (2009). Effects of glutamine supplementation on patients undergoing abdominal surgery, Chinese Medical Sciences Journal, 24 (1), 55–59.

   Fasina, Y. O., Bowers, J. B., Hess, J. B., and McKee, S. R.  (2010). Effect of dietary glutamine supplementation on Salmonella colonization in the ceca of young broiler chicks. Poult Sci, 89, 1042-1048.

  Favano A., Roberto Santos-Silva P., Yoshio Nakano E., Pedrinelli A., José Hernandez A., and Maria D’AndreaGreve J. (2008). Peptide glutamine supplementation for tolerance of intermittent exercise in soccer players. 63(1), 27–32.

  Finaud, J., Scilowski, V., Durand, G., Vidalin, D., Robert, H., and Filaire, E. (2005). Antioxidant status and oxidative stress in professional rugby players: Evolution throughout season. Int J Sports Med

  Fisher-Wellman, & K., Bloomer, RJ. (2009). Acute exercise and oxidative stress: a 30 year history. Nicotine Tob Res, 11(1), 3-11.

  Gleeson, N., Eston, R., Marginson, V., & McHugh, M. (2003). Effects of prior concentric training on eccentric exercise induced muscle damage. Br J Sports Med, 37,119-25.

  Gochman, E., Reznick, AZ., Avizohar, O., Ben-Amotz, A., Levy, Y. (2007). Exhaustive exercise modifies oxidative stress in smoking subjects. Am J Med Sci, 333(6), 346-353

  Gomes, E. C., Stone, V., and Florida-James, G. (2011). Impact of heat and pollution on oxidative stress and CC16 secretion after 8km run. European Journal of Applied Physiology, 111(9), 2089–2097.

  Gomez-Cabrera, M. C., Domenech, E., and Viña, J. (2008). Moderate exercise is an antioxidant: upregulation of antioxidant genes by training, Free Radical Biology and Medicine, 44(2), 126–131.

  Halliwell, A.H., and Chirico, S. (1993), Lipid Peroxidation: its mechanism, measurement, and significance. Am. J. Clin. Nutr, 57 5, 715-724.

  Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. (2007). Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford University Press, New York, NY, USA.

  Han, D., Loukianoff, S., and McLaughlin, L. (2000). In: Hanninen, O. Packer, L. and Sen, C.K., Editors, 2000. Handbook of Oxidants and Antioxidants in Exercise, Elsevier, Amsterdam, pp. 433-484.

   

  Harris, R. C., Hoffman, J. R., Allsopp, A., & Routledge, N. B. (2012). L-glutamine absorption is enhanced after ingestion of L-alanylglutamine compared with the free amino acid or wheat protein. Nutrition Research, 32(4), 272-277.

   

  Heunks, LM., Vina, J., van Herwaarden, CL., Folgering, HT., Gimeno, A., Dekhuijzen, PN.(1999). Xanthine oxidase is involved in exercise-induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Physiol, 277(6), R1697-704.

  Hoffman, J. R., Ratamess, N. A., Kang, J., Rashti, S. L., Kelly, N., Gonzalez, A. M., & Maresh, C. M. (2010). Examination of the efficacy of acute L-alanyl-L-glutamine ingestion during hydration stress in endurance exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 7, 8.

  Hubner-Wozniak, E. Panczenko-Kresowka, B. Lerczak, K. and Posnik, J. (1994), Effects of graded treadmill exercise on the activity of blood antioxidant enzymes, lipid peroxides and nonenzymatic anti-oxidants in long-distance skiers. Biol. Sport ,  114, 217–226.

  Ionescu, A., Vasilescu, M., Carmoci, A., Nica, A., Ionescu, S. (2014). Long-term glutamine supplementation in elite gymnasts. Farmacia, 62(4), 761-766.

  Ji, L. (1995). Oxidative stress during exercise: Implication of antioxidant nutrients. Free radical biology and medicine, 18, 1079-1086.

  Jimenez, L., Lefevre, G., Richard, R., Duvallet, A., & Rieu, M.( 2000). Exercise does not induce oxidative stress in trained heart transplant recipients. Med Sci Sports Exerc, 32(12), 2018-2023.

  Kanter, M.M., Lesmes, G.R., Kamisky, L.A., Ham-Saeger, J.L., and Nequin, N.D. (1988). Serum creatine kinase and lactate dehydrogenase changes following an eighty kilometer race. Eur. J. Appl. Physiol.57, 60–63.

  Koska, J., Blazicek, P., Marko, M., Grna, J.D., Kvetnansky, R. and Vigas, M. (2000). Insulin, catecholamines, glucose and antioxidant enzymes in oxidative damage during different loads in healthy humans. Physiol. Res, 49, S95–S100.

  Kreider, R. (1999). Dietary supplements and the promotion of muscle growth with resistance exercise. Sports Med, 27, 97-110.

  Kumar, S., Kumar, R., Sharma, S., & Jain, B. (2007).Effect of oral glutamine administration on oxidative stress, morbidity and mortality in critically ill surgical patients. Indian Society of Gastroenterology, 26, 70-73.

  Lekhi, C., Gupta, PH., Singh, B. (2007). Influence of exercise on oxidant stress products in elite Indian cyclists. , 41(10), 691-3.

  Lu, S. C.  (1999). Regulation of hepatic glutathione synthesis: current concepts and controversies. The FASEB Journal, 13(10), 1169–1183.

  Malaguti, M., Angeloni., C., Garatachea N. (2009). Sulforaphane treatment protects skeletal muscle against damage induced by exhaustive exercise in rats. Journal of Applied Physiology, 107 (4), 1028–103.

  Malaguti, M., Angeloni, C., Hrelia, S. (2013). Polyphenols in exercise performance and prevention of exercise-induced muscle damage.Oxid Med Cell Longev.

  Marwood, S., & Bowtell, J. (2008). No effect of glutamine supplementation and hyperoxia on oxidative metabolism and performance during high intensity exercise. J Sports Sci, 26, 1081-1090.

  Marzatico, F., Pansarasa, O., Bertorelli, L., Somenzini, L. and Della Valle, G. (1997). Blood free radical antioxidant enzymes and lipid peroxides following long-distance and lactacidemic performances in highly trained aerobic and sprint athletes. J. Sports Med. Phys. Fitness, 37, 235–239.

  Masella, R., Di Benedetto, R., Vari, R., Filesi, C., & Giovannini, C. (2005). Novel mechanisms of natural antioxidant compounds in biological systems: involvement of glutathione and glutathione-related enzymes. J. Nutr. Biochem. , 16, 577-586.

  Mastaloudis, A., Marrow, J., Hopkins, D., Devaraj, S., and Traber, M. (2004). Antioxidant supplementation prevents exercise-inducet lipid peroxidation, but not inflammation, in ultramarathon runners. Free rad oil med, 36, 1239-1341.

  Matés, JM., Pérez-Gómez, C., Núñez de Castro, I., Asenjo, M., Márquez, J. (2002). Glutamine and its relationship with intracellular redox status, oxidative stress and cell proliferation/death, 34(5), 439-58.

  Maughan, R.J., Donnelly, A.E., Gleeson, M., Whiting, P.H., Walker, K.A., and Clough, P.J. (1989). Delayed-onset muscle damage and lipid peroxidation in man after a downhill run. Muscle Nerve, 124, 332–336.

  MckKinnon, L.T. (1999). Advances in Exercise Immunology. Human Kinetic Books. 58-66.

  Medved, I., Brown, M. J., Bjorksten, A. R., Leppik, J. A., Sostaric, S., and McKenna, M. J. (2003). N-acetylcysteine infusion alters blood redox status but not time to fatigue during intense exercise in humans. Journal of Applied Physiology, 94, (4), 1572–1582.

  Mitchell, J., Pizza, F., Paquet, A. (1998). Influence of carbohydrate status on immune responses before and after endurance exercise. J Appl Physiol, 84, 1917-1925.

  Mourtzakis, M., Graham, TE. (2002). Glutamate ingestion and its effects at rest and during exercise in humans. 93(4), 1251-9.

  Miyazaki, H., Oh-ishi, S., & Ookawara, T. (2001). Strenuous endurance training in humans reduces oxidative stress following exhausting exercise. European Journal of Applied Physiology, 84(1), 1–6.

  Muller, F. L., Liu, Y., and Van Remmen, H. (2004). Complex III releases superoxide to both sides of the inner mitochondrial membrane. Journal of Biological Chemistry, 279, 47, 49064–49073.

  Nakhostin-Roohi, B., Babaei, P., Rahmani-Nia, F., Bohlooli, S. (2008). Effect of vitamin C supplementation on lipid peroxidation, muscle damage and inflammation after 30-min exercise at %75 VO2max. J Sports Phys Fitness, 48 (2), 217-224.

  Newsholme, E.A., and Calder, P.C. (1997). The proposed role of glutamine in some cells of the immune system and speculative consequences for the whole animal. Nutrition, 13, 728-730.

  Newsholme, P., Lima, M. M. R., Procopio, J., Pithon-Curi, T. C., Bazotte, R. B., & Curi, R. (2003a). Glutamine and glutamate as vital metabolites. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 36(2), 153-163.

  Niess, A. M., Hartmann, A., Grünert-Fuchs, M., Poch, B., and Speit, G. (1996). DNA damage after exhaustive treadmill running in trained and untrained men. International Journal of Sports Medicine, 17(6), 397–403.

  Nishiyama, Y., Ikeda, H., Haramaki, N., Yoshida, N., Imaizumi, T. (1998). Oxidative stress is related to exercise intolerance in patients with heart failure. Am Heart J, 135(1), 115-120.

  Nomura,T., Umeda,T., Takahashi,I., Iwane,K., Okubo,N., Chiba,Y., Miyake,R., Konishi,H., Tokuda,I., Komatsu,M., and Nakaji, M. (2014). Effects of l-glutamine intake on muscle fatigue and neutrophil functions during a judo training camp. Hirosaki Med, 64, 144―157.

  Padayatty, SJ., Katz, A., Wang, Y., Kwon , Lee, P. , Chen, O.,  JH, Sh., Corpe, Ch., Dutta, A., Dutta, SK., And Levine, M. (2003), Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention. Journal of Ammerican Colledge of Nutrition, 22, 18-35.

   Parandak, K., Arazi, H., Khoshkhahesh, F., and Nakhostin Rouhi, B. (2014).The effect of two-week L-Carntine supplementation on exercise-induced oxidative stress and muscle damage.Asian J Sports Med, 5, 123-128.

  Parry-Billings, M., Evans,J., Calder,P.C., and Newsholme,E.A. (1990). Does glutamine contribute to immunosuppression after major burns? Lancet 336, 523-525.

  Pedersen, B., and Saltin, B. (2006). Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J MedbSci Sports, 1, 3-63.

  Pedersen, BK., Steensberg, A., and Schjerling, P. (2001). Muscle-derived interlukin-6: possible biological effects. The journal of physiology, 536, 329-337.

  Peternelj, TT., Coombes, JS. (2011). Antioxidantsupplementation during exercisetraining: beneficial or detrimental? Sports Med, 41(12), 1043-69.

  Powers, S. K., DeRuisseau, K. C., Quindry, J., and Hamilton, K. L. (2004). Dietary antioxidants and exercise. Journal of Sports Sciences, 22(1), 81–94.

  Powers, S. K., and Jackson, M. J. (2008). Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production. Physiological Reviews, 88(4), 1243–1276.

  Powers, SK., Ji, LL., Leeuwenburgh, C. (1999). Exercise training-induced alterations in skeletal muscle antioxidant capacity: a brief review.Med Sci Sports Exerc, 31(7), 987–997.

  Radák, Z. (2000). Free Radicals in Exercise and Aging, Human Kinetics, Champaign, Ill, USA.

   Radák, Z., Apor, P., Pucsok J. (2003). Marathon running alters the DNA base excision repair in human skeletal muscle. Life Sciences, 72, 14, 1627–1633.

  Radak, Z., Chung, H. Y., and Goto, S. (2005). Exercise and hormesis: oxidative stress-related adaptation for successful aging. Biogerontology, 6, 1, 71–75.

   Radak, Z., Chung, H. Y., and Goto, S. (2008). Systemic adaptation to oxidative challenge induced by regular exercise.  Free Radical Biology and Medicine, 44, 2, 153–159.

  Radak, Z., Chung, HY., Koltai, E., Taylor, AW., Goto, S. (2007). Exercise, oxidative stress and hormesis. Ageing Res Rev., 7(1), 34-42.

  Rennie,  MJ., Tadros, L., Khogali, S. (1994). Glutamine transport and its metabolic effects. JNutr, 124 (8), S1503-8.

  Ridnour, L. A., Isenberg, J. S., Espey, M. G., Thomas, D. D. Roberts, D. D., Wink, D. A. (2005). Nitric oxide regulates angiogenesis through a functional switch involving thrombospondin-1. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S. A., 102, 13147-13152.

  Rokitzki, L., Logemann, E., Sagredos, A.N., Murphy, M., Wetzel-Roth, W. and Keul, J. (1994). Lipid peroxidation and antioxidative vitamins under extreme endurance stress. Acta Physiol. Scand.,151, 149–158.

  Rossi, R., Milzani, A., Dalle-Donne, I. (2002). Blood glutathione disulfide: in vivo factor or in vitro artifact? Clinical Chemistry,  48 (5), 742–753.

  Rowbottom, DG., Keast, D., Goodman, C. (1995). The hematological, biochemical, and immunological profile of athletes suffering from the Overtraining Syndrome. Eur J Appl Physiol, 70, 502-9.

  Rowbottom, D., Keast, D., and Morton, A. (1996). The emerging role of glutamine as an indicator of exercise stress and overtraining. Sports Med, 21, 80-97.

   Sanchez, A. (1999). Glutamine, as a precursor of glutathione, and oxidative stress. Pub Med, 67,100-105.

  Sasaki, E., Umeda, T., Takahashi, I., Arata,  K., Yamamoto, Y., Tanabe, M., Oyamada, K., Hashizume, E., Nakaji, S. (2013). Effect of glutamine supplementation on neutrophil function in male judoists. Luminescence., 28(4), 442-9.

  Schafer, F. Q., & Buettner, G. R. (2001). Redox environment of the cell as viewed through the redox state of the glutathione disulfide/glutathione couple. Free radic. Biol. Med., 30, 1191-1212.

  Sen, C. K. (1995).  Oxidants and antioxidants in exercise.  Journal of Applied Physiology, 79(3), 675–686.

  Sen, C. (2001). Antioxidant and redox regulation of cellular signaling: introduction. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(3), 368–370.

  Silvestro, A., Scopacasa, F., Oliva, G., de Cristofaro, T., Iuliano, L., Brevetti, G. (2002). Vitamin C prevents endothelial dysfunction induced by acute exercise in patients with intermittent claudication. Atherosclerosis, 165(2), 277-283.

  Silva, AC., Santos-Neto, MS., Soares, AM., Fonteles, MC., Guerrant, RL., Lima, AA. (1998). Efficacy of a glutamine-based oral rehydration solution on the electrolyte and water absorption in a rabbit model of secretory diarrhea induced by cholera toxin. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 26,513-519.

  Thompson, C., Williams, P., Garcia-Roves, S. J., McGregor, F., McArdle and Jackson, M. J. (2003). Post-exercise vitamin C supplementation and recovery from demanding exercise. European Journal of Applied Physiology.

  Thompson, D., Williams, C., McGregor, S., Nicholas, C., McArdle, F., Jackson, M., Powell, J. (2001). Prolonged vitamin C supplementation and recovery from demanding exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab.11, 66–481.

  Urso, M.L., and Clarkson, P.M. (2003). Oxidative stress and antioxidant supplementation. Toxic, 189, 41-54.

  Valencia, E., Marin, A., and Hardy, G. (2001). Glutathione—nutritional and pharmacological viewpoints: part III. Nutrition, 17(8), 696–697.

  Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., Cronin, M., Mazur, M., Tesler., J. (2007). Free radicals and anti oxidants in normal physiological functions and human disease.The international journal of biochemistry & cell biology, 39, 44-84.

  Van Loon, FP., Banik, AK., Nath, SK., Patra, FC., Wahed, MA., Darmaun, D., Desjeux, JF., Mahalanabis, D. (1996). The effect of L-glutamine on salt and water absorption: a jejuna perfusion study in cholera in humans. Eur JGastroenterol Hepatol, 8, 443-448.

  Varga, S. Z., Matkovics, B., Sasvri, M., and Salgَ, L.  (1998). Comparative study of plasma antioxidant status in normal and pathological cases. Curr Topics Biophys, 22, 219-224.  

  Villa-Caballero, L., Nava-Ocampo, AA., Frati-Munari, AC., Rodriguez de Leon, SM., Becerra-Perez, AR., Ceja, RM., Campos-Lara, MG., Ponce-Monter, HA. (2007). Hemodynamic and oxidative stress profile after exercise in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract, 75(3), 285-291.

  Vincent, H. K. (2006). Antioxidant supplementation lowers exercise-induced oxidative stress in young overweight adults. Obesity, 14, 2224-2235.

  Vincent, HK., Vincent, KR., Bourguignon, C., Braith, RW. (2005). Obesity and postexercise oxidative stress in older women. Med Sci Sports Exerc, 37(2), 213-219.

  Vollaard, N. B. J., Shearman, J. P., and Cooper, C. E. (2005).  Exercise-induced oxidative stress: myths, realities and physiological relevance. Sports Medicine, 35 (12), 1045–1062.

  Walsh, N., A Blannin, A., Clark, L., Cook, P., Robson, and Gleeson, M. The effects of high intensity intermittent exercise on the plasma concentration of glutamine and organic acids of severe exercise stress. Eur J Appl Physiol., 77, 434-438.

  Wilson, D. O. andJohnson, P. (2000). Exercise modulates antioxidant enzyme gene expression in rat myocardium and liver.  Journal of Applied Physiology. 88(5), 1791–1796.

  Wu, G., Fang, Y. Z., Yang, S., Lupton, J. R., and Turner, N. D. (2004). Glutathione metabolism and its implications for health.  Journal of Nutrition, 134, (3), 489–492.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, پروژه درباره پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس