پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

word
80
906 KB
31666
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۰,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

  پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   

                                                                       

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است.

   روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن سابقه حداقل 3 سال تمرین مستمر بود. قد، وزن، توان انفجاری پا، ضخامت چربی زیر پوست و رکورد 100 متر شنای سرعتی به سبک آزاد قبل ازآزمون اندازه گیری شد. سپس شناگران در دو گروه متجانس شده 12 نفری گروه تمرین  PAP(سن 34/0±3/12 سال، وزن 69/3±71/46 کیلوگرم، قد 54/2± 156 سانتی متر) و شاهد (سن 43/0±4/12، وزن 81/3±53/47 کیلوگرم، قد 16/3±16/152 سانتی متر) به صورت تصادفی، تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته، هفته ای 3 جلسه به تمرینات PAP پرداختند. تمرینات PAP به وسیله چتر نجات در داخل آب انجام شد. گروه کنترل به تمرینات عادی شنا می پرداختند. پس از پایان دوره، میزان چربی  زیر پوست، توان انفجاری و رکورد شنای 100 متر آزاد گرفته شد. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها (آزمون کولموگراف- اسمیرنف) برای مقایسه متغیر های وابسته در گروه تجربی با گروه کنترل از کواریانس استفاده شد. به علاوه، از روش آماری t همبسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون متغیرها در درون گروها استفاده شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که روش PAP باعث بهبود عملکرد و کاهش رکورد شناگران گروه تجربی گردیده و اثر معنی داری داشت (05/0>P )، ولی این کاهش در گروه کنترل معنی دار نبود. نتایج این تحقیق نشان داد، برنامه تمرین PAP هیچ تغییری در برآیند ترکیب بدن که شامل درصد چربی و وزن بدون چربی می باشد در دو گروه کنترل و تجربی ایجاد نکرده و از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0

  P )، به طوری که شناگران در آزمون پایانی عملکرد بهتری را نشان دادند. ولی این تفاوت در گروه کنترل معنی دار نبوده است (05/0

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد، که برنامه تمرین PAP این تحقیق موجب بهبود رکورد، توان انفجاری عضلات پا شناگران دختر 10 تا 14 سال شد و می توان به منظور آماده سازی این شناگران حداقل 6 هفته قبل از مسابقات استفاده شود.

   

  واژه های کلیدی: پاپ (PAP)، توان انفجاری پا، چربی زیر پوستی، شناگر.

  فصل اول

   

  مقدمه و کلیات طرح تحقیق

   

  1-1. مقدمه

  از زمانی که شناگر دوران زندگی ورزشی خود را آغاز می کند تا دستیابی به بهترین عملکرد ورزشی اش ممکن است تا سه دهه زمان نیاز باشد. یکی از عمده ترین دلایل طولانی بودن این مدت، زمان مورد نیاز برای ایجاد سازگاری های عملکردی و به ویژه ساختاری است که فقط با تمرین های منظم و مستمر طی چند سال حاصل می شود. بنابراین هدف از تمرین، اعمال تغییراتی در مکانیزم های فیزیولوژیکی، بیوشیمایی، تکنیکی، روانی و غیره است. هدف اصلی فرایند تمرین قطعاً افزایش عملکرد می باشد. برای مربیان و ورزشکاران این هدف به طور آشکار بهترین هدف است. با این حال رسیدن به این هدف آسان نیست. باید گفته شود که افزایش عملکرد در واقع فرایندی ارادی است که منجر به سازگاری می شود (3). یکی از مهمترین اهداف پژوهشگران در حیطه علوم ورزش، یافتن شیوه های نوین تمرین است که بهترین نتایج را برای مربیان و ورزشکاران به همراه داشته باشد. از آنجا که تمرینات قدرتی و استقامتی شالوده دستیابی به حداکثر عملکرد برای اجرای هر فعالیت بدنی می باشند، لذا ورزشکاران در هر سطحی اعم از آماتور- حرفه ای یا حتی در هر سطح آمادگی جسمانی هم توجه خاصی به این دسته از تمرینات نشان می دهند (15). برای پی بردن به حداکثر توانایی قابلیت های بدن انسان در ابعاد مختلف به ویژه آناتومیکی و فیزیولوژیکی بهتر است، از ورزشکاران و قهرمانان زبده استفاده شود و برای رسیدن به اینگونه توانایی ها، با کمک علوم مربوطه شیوه ها و راه های مناسب و مطلوب انتخاب گردد (20). تعداد زیادی از فعالیت های ورزشی مانند دوهای سرعتی شنا، فوتبال و تعداد دیگری از ورزش ها، نیاز به ترکیب دو جزء قدرت و استقامت برای رسیدن به اوج عملکرد دارند (3).

  تمرین های قدرتی برای کاهش مقدار فعالیت عضلانی جهت بار کاری داده شده موثر است، بنابراین   می توان گفت به متابولیک کمتری برای تولید نیرو نیاز است. همچنین این مطالب نشان می دهد که وقتی واحدهای حرکتی قوی تر شوند، واحدهای حرکتی کمتری برای تولید نیروی معین و یا سرعت خاص مورد استفاده قرار می گیرند در نتیجه ذخیره واحد حرکتی در دسترس برای کارهای اضافی ایجاد می شود (2).

   

   

  1-2. بیان مسئله

  ورزشکارن زبده در بالاترین سطوح قهرمانی به یکباره و ناگهانی ظهور نمی کنند. آمادگی بدنی و مهارت آنان حاصل تلاش، سال ها تمرین مداوم و طولانی و نتیجه زحمات مربیان و دست اندرکارانی است که با حوصله زیاد طرح ریزی و اجرا شده است. رکورد های به دست آمده در سطح جهان، نشان دهندۀ آن است که مربیان و ورزشکاران دیگر نمی توانند مؤفقیت هایشان را در دنیای خیالی و دور از حقایق علمی و با تکیه بر افسانه ها جستجو کنند. پیشرفت وسایل آزمایشگاهی و علوم پزشکی و پایه و کاربرد یافته های این علوم در تربیت بدنی و ورزش تحت عنوان فیزیولوژی ورزشی، یادگیری حرکتی، بیومکانیک، روانشناسی ورزشی باعث گشته است تا طرح ریزی هدایت و اجرای برنامه های تمرینی که مؤفقیت ورزشکار را امکان پذیرد می سازد، به طور قابل توجهی توسعه پیدا کند (20).

  تعداد زیادی از فعالیت های ورزشی مانند دوهای سرعتی، شنا، فوتبال و تعداد دیگری از ورزش ها، نیاز به ترکیب دو جزء قدرت و استقامت برای رسیدن به اوج عملکرد دارند، جدا از رشته های 400، 800 و  1500 متر بیشتر مسابقات شنا در کمتر از دو دقیقه پایان می یابد و این زمان گویای آن است که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز این رشته ها از راه بی هوازی فراهم می شود و پیروزی در آنها به قدرت و توان بالا وابسته است. اما تمرین باید از تقویت تأمین انرژی و قدرت شناگران فراتر رود. ممکن است استدلال شود که تکنیک شنا مهم ترین عامل تعیین کننده پیروزی است. از این رو توافق عمومی بر این است که تمرین شنا باید:

  1)سیستم انرژی هوازی و بی هوازی شناگران را به حداکثر برساند.

  2) قدرت و توان شناگر را افزایش دهد.

  3) تکنیک شنا را تقویت کند.

  به طور کلی، شنای سرعتی به قابلیت های ترکیبی متفاوت و همچنین اجرای کرال سینه سرعتی به قدرت پایه و توانایی حرکتی، بستگی دارد (49). مسئله مهم در تمرین های قدرتی برای شنا افزایش قدرت و توان است. از این رو تحقیقات علمی نشان داده که برنامه های سنتی (قدیمی) تمرین با وزنه ممکن است قدرت عضلانی را بدون اینکه تأکید واقعی در انجام شنا داشته باشد افزایش دهد (3).

  اخیراً مفهوم شناخته شده ای به عنوان نیرومند سازی بعد از فعالیت (PAP)[1]، به منظور افزایش توان برای توسعه قدرت، به طور شدید در ورزشکاران مطرح شده است. مفهوم PAP توسط رابینز[2] این گونه بیان شده است که با انجام PAP نیروی اعمال شده توسط عضله، به دلیل انقباض قبلی صورت گرفته، افزایش می یابد. نیرومند سازی بعد از فعالیت، تئوری است که می گوید احتماٌ انقباض یک عضله، عملکرد مکانیکی انقباض عضله ی بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین PAP، افزایش نیروی عضله و میزان توسعه نیرو است که به عنوان نتیجه ی فعال سازی پیشین عضله اتفاق می افتد و نیرو، قدرت در سرعت بالا، نیروی انقباضی عضله را افزایش می دهد. از طرفی دیگر، برانگیختگی سیستم عصبی عملکرد انقباضی را به منظور تحریک زیاد افزایش می دهد. روش های متفاوتی برای افزایش توان و قدرت ورزشکاران وجود دارد (43). یکی از مؤثرترین و متداول ترین روش ها برای افزایش عملکرد رقابتی، استفاده از شیوه های تمرینی متفاوت است. با وجود اختلاف نظرها در مورد روش های تمرینی شناگران اغلب کارشناسان در مورد اهمیت روش های تمرینی خاص از جمله تمرینات مقاومتی هم عقیده اند و این تمرینات را جزء جدا نشدنی برنامه تمرینی قهرمانان شنا می دانند.

  بحث دیگری که شاید شنا اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته های ورزشی داشته باشد ویژگی تمرین، مسابقه و آزمون است. بنابراین شناگران بهتراست هر نوع تمرین از جمله تمرینات مقاومتی با حرکات مشابه تکنیک مورد استفاده در مسابقه را انجام دهند (29).

  توساینت و ورون[3] در سال (1990) برای طراحی تمرین جدید از سیستم [4]MAD استفاده کردند. تاثیرات این طرح روی تمرین هایی که [5]POP نامیده می شد (طراحی تمرین با شیوه مناسب جهت افزایش حداکثر بازده توانی در طی شنا است) به وسیله مقایسه افزایش عملکرد گروه تمرین و گروه کنترل تعیین شد. گروه تمرین در زمان مسابقه در مسافت های 50- 100 و 200 متر بهبود معنی داری را نشان داد (71).

   در تحقیق دیگری که هسو و همکارانش[6] در سال (1997) انجام شد به این نتیجه دست یافتند که تمرین های قدرتی می تواند سرعت شناگران را افزایش دهد (50). از طرفی دیگر یافته های برخی مطالعات بیانگر آن است که تمرین های قدرتی سبب افزایش توان و قدرت شناگران گردیده اما این افزایش ارتباطی با افزایش سرعت نداشته و عملکرد شناگر را در مسافت های 50- 100 بهبود نبخشیده است (40، 66).

   زامپاگنی و همکاران[7] (2008) اثر متغیرهای آنتروپومتریک و قدرت را بر اجرای مدت شنای آزاد در شناگران نخبه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که سن، قد و قدرت دست بیشترین تأثیر را در رویداد های کوتاه مدت شنا دارد و مربیان باید دقت نظر بیشتری را در برنامه تمرینات قدرتی به منظور مدت زمان اجرای بهینه در نظر گیرند (76). در مقابل، مک کالوگ و همکارانش[8] در پژوهش دیگری (2009)، هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ویژگی های آنتروپومتریک و یا توان و سرعت پا زدن و شنا کردن، گزارش نکردند (59). ویتر و بهمه (2010)، فاکتور های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و تکنیکی را در شناگران 12تا 14 سال اندازه گیری کردند و گزارش کردند که فاکتور های فیزیولوژیکی و تکنیکی عامل برتر در شنای 100 متر آزاد می باشد (

  Abstract

   The purpose of this study is to examine the effect of six-week PAP exercise training on physical indices and 100 meters free style record in 10-14 years old girl swimmers.

  METHODS: Therefore, 24 female swimmers between 10 to 14 years of age were invited to exercise trainings. The choice criterion was the minimum of 3 years of continuous training. Height, weight, leg explosive power, hypodermic fat diameter and 100 meters freestyle velocity swimming were recorded before and after training. Then swimmers were randomly divided homogeneously into two groups each one containing 12 players, the first group was PAP trained group (age: 12.3 ±0.34, weight: 46.71 ±3.69, height: 156 ±-2.54) the second group was the control group (age:12.4 ±0.43, weight: 47.53 ±3.81,height: 152.16 ±3.16). The first group performed PAP training for six weeks, three sessions in each week. PAP trainings were implemented using parachute in water which produce resistance and a strop and belt clung to swimmer. Control group performed typical swim trainings. At the end of training period, hypodermic fat diameter and 100 meters freestyle were measured. After assuring normal Data distribution (Calm graph- Smironff tests) Covariance was used to compare dependent variables in first and second group. Additionally, T statistical method was used to compare variables before and after training in each groups.

  RESULTS: Findings revealed that PAP method caused significant improvement in the swimmer’s performance (P<0.05). also PAP training showed no effect on percentage of body fat and weight with no fat neither in  experienced group nor in control group and statically was insignificant (P> 0.05).

   The effects of PAP training on foot volcanic power in both pretest and final test on experienced group had difference (P<0.05) as which swimmers in final training showed improved performance, but this difference in control group was not insignificant.

  CONCLUSION: Results obtained from current study reveal that PAP training caused performance and foot volcanic power enhancement  in 10- 14 years old girls swimmers and it can be used for preparation of these swimmers at least 6 week befor competitions.

   

  Keywords: PAP (post activation potantiation), leg explosive  power, physical indices. Swimmer

 • فهرست و منابع پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

  فهرست:

  عنوان                                                                                                         صفحه

   

  فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

  چکیده تحقیق ...........................................................................................................................................1

  1-1. مقدمه ..............................................................................................................................................3

  1-2. بیان مسئله ........................................................................ ..............................................................4

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................. ............................................................7

  1-4. اهداف تحقیق ..................................................................................................................................9

  1-4-1. هدف کلی ...................................................................................................................................9

  1-4-2. اهداف اختصاصی .......................................................................................................................9

  1-5. فرضیه های تحقیق ..........................................................................................................................9

  1-6. محدودیت های تحقیق ....................................................................................................................9

  1-6-1. محدودیت های غیر قابل کنترل ..................................................................................................9

  1-6-2. محدودیت هایی که محقق اعمال کرده است ............................................................................10

  1-7. تعاریف واژه های تحقیق ..............................................................................................................10

  1-7-1. پاپ (PAP) ..............................................................................................................................10

  1-7-2. ترکیب بدن ...............................................................................................................................10

  1-7-3. شناگران زبده ............................................................................................................................10

  1-7-5. توان انفجاری ............................................................................................................................11

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

  2  -1. مقدمه .........................................................................................................................................13

  2-2. مبانی نظری تحقیق ........................................................................................................................13

  2-2-1. ورزش شنا در بستر تاریخ ........................................................................................................13

  2-2-2. تاریخچه شنا در ایران ...............................................................................................................14

  2-2-3. رشته ها و گروه های سنی مختلف ..........................................................................................14

  2-2-4. شیوه های مختلف تمرینی ........................................................................................................15

  2-2-4-1. تمرین استقامتی ....................................................................................................................15

  2-2-4-2. تمرین های مقاومتی و قدرتی ..............................................................................................17

  2-2-4-3. تمرین های دایره ای ............................................................................................................17

  2-2-4-4. تمرین تناوبی .......................................................................................................................18

  2-2-5. تمرین پاپ   (PAP) ................................................................................................................18

  2-2-6. ترکیب بدن ................................................................................................................ ..............20

  2-2-7. توان انفجاری ............................................................................................................................23

  2-3. مروری بر پیشینه پژوهش ..............................................................................................................24

  2-4. جمع بندی......................................................................................................................................44

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه ............................................................................................................................................46

  3-2. روش و طرح تحقیق .....................................................................................................................46

  3-3. جامعه و نمونه آماری ....................................................................................................................46

  3-4. متغیرهای تحقیق ...........................................................................................................................47

  3-5. شرایط و نحوه آزمون گیری ..........................................................................................................48

  3-6. ابزار و روش های اندازه گیری .....................................................................................................52

  3-6-1. پروتکل تمرینی (PAP) ............................................................................................................52

  3-6-2. رکوردگیری شنای 100 متر ......................................................................................................52

  3-6-3. اندازه گیری قد .........................................................................................................................52

  3-6-4. اندازه گیری وزن ......................................................................................................................53

  3-6-5. شاخص توده ی بدنی ...............................................................................................................53

  3-6-6. درصد چربی بدن ......................................................................................................................53

  3-6-7. توان انفجاری ............................................................................................................................55

  3-7. روش های آماری ..........................................................................................................................56

   

   

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه.............................................................................................................................................58

  4-2. تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................................58

  4-3. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی نمونه آماری ..........................................................................59

  4-4. آزمون فرضیه های پژوهش ...........................................................................................................60

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه ............................................................................................................................................74

  5-2. خلاصه نتایج .................................................................................................................................74

  5-3. بحث و بررسی ..............................................................................................................................74

  5-3-1. بحث و بررسی درباره، نتایج رکورد شنا ...................................................................................75

  5-3-2. بحث و بررسی درباره، نتایج ترکیب بدن .................................................................................77

  5-3-3. بحث و بررسی درباره، نتایج توان انفجاری پا ..........................................................................79

  5-4. نتیجه گیری....................................................................................................................................82

  5-5. پیشنهادات .....................................................................................................................................82

  5-5-1. پیشنهادات کاربردی ..................................................................................................................82

  5-5-2. پیشنهادات پژوهشی ..................................................................................................................83

  فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................................84

  پیوست ها ..............................................................................................................................................

  منبع:

   

  1. آخوندنیا، کیوان. (1392). اثر دو روش گرم کردن پاپ و ماساژ برسه نوبت رکوردگیری 50 متر شنای سبک آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات گیلان.

  2. آدامز، ژن ام. (1392). راهمنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی. ترجمه: فرهاد رحمانی نیا، حمید رجبی، عباسعلی گائینی، حسین مجتهدی. تهران: انتشارات حتمی.

  3. امیر شقاقی، فرحناز. شب خیز، فاطمه. امینیان رضوی، توراندخت. قلیچی پور، نوشین. (1389). اثر یک  دوره تمرین مقاوتی منتخب بر رکورد شنای آزاد دانشجویان دختر. نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 5، صفحه 73-63.

  4. استون، میکاییل، اچ. استون، مگ. سندز، ویلیام ای. (1391). مبانی و کاربرد تمرینات مقاوتی. ترجمه: حمید اراضی، محمد عزیزی، کاظم رنجبر. تهران: انتشارات حتمی.

  5. اسماعیلی، محمدرضا. (1382).  اصول عمومی فعالیت های جسمانی، تهران، انتشارات دانش افروز.

  6. آلبرخت، جان. (1383). علم پیروزی (برنامه ریزی، دوره بندی وبهینه سازی تمرینات شنا). ترجمه: بهزاد و مهدی خبازیان. تهران: ناشر فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران.

  7. بهرامی، محمد حسین. (1391). مقاله پژوهشکده (جامعه مجازی دانش پژوهان).

  8. جعفری، احمد. رمضانی، علیرضا. (1391). اثر هشت هفته تمرین همزمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی و پروفایل های لیپید در پسران غیر ورزشکار 14 تا 17 سال دارای اضافه وزن. مقاله علوم زیستی ورزشی، شماره 15.

  9. جوادیان صراف، نصرالله. طباطبائیان، فخرالسادات. (1382). بررسی مشخصه های بدنی تأثیرگذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان. مجله حرکت، شماره 16، صفحه 158-143.

  10. رابرگز، رابرت آ. رابرتس، اسکات اُ. (1387). اصول بنیادی فیزیولوژی (2). (آزمون ها و موضوعات ویژۀ ورزشی). ترجمه: عباسعلی گائینی، ولی الله دبیری روشن. تهران انتشارات سمت.

  11. رابرگز، رابرت آ. رابرتس، اسکات اً. (1385). اصول بنیادی فیزیولوژی (1) (انرژی، سازگاری ها و عملکرد ورزشی). ترجمه: عباسعلی گائینی، ولی الله دبیری روشن. تهران: انتشارات سمت.

  12. رحمانی نیا، فرهاد. حجتی، زهرا. (1392). پیشگیری و درمان چاقی. تهران: انتشارات حتمی.

  13. رمضان پور، محمدرضا. مقدم، امیر. علیزاده، مهدی. (1389). تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری تکواندوکاران. فصل نامه تحقیقات علوم ورزشی، سال اول، شماره 1.

  14. رمضان پور، محمد رضا. (1380). تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی. نشریه المپیک، دوره 9، شماره 4-3 (پیاپی)، صفحه 53 تا 64.

  15. رحیمی، روناس. (1391). بررسی تأثیر چهار هفته تمرینات قدرتی و مصرف مکمل گلوتامین برایمونوگلوبین های A, G, M و کورتیزل خون در بدنسازان مرد جوان و مبتدی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات مازندران.

  16. زالی، بابک. (1386). تأثیر یک برنامه تمرین منتخب پلایومتریک بر برخی از ویژگی های ساختاری و عملکردی دانشجویان شناگر پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز).

  17. شهدادی، احمد. (1378). تأثیر تمرینات پلایرمتریک بر توان  انفجاری و تغییر شتاب بازیکنان هندبال. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  18. شهر آبادی، هادی. بیژه، ناهید. (1390). تأثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ. همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  19. صادقی، حیدر. حصرتی آشتیانی، پندار. (1385). رابطه برخی شاخص های آنتروپومتریکی و بیو مکانیکی با اجرای دو تکنیک استارت کرال پشت در بین شناگران دختر و پسر ملی پوش کشور. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 8، صفحه 33-44.

  20. ظاهر، اعتماد. اسماعیل نسب، نادر. (1389). اثر تمرین مقاومتی عضلات میانه تنه بر تغییرات ترکیب بدن و لیپید های سرم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. مجله علمی پزشکی کردستان. 14 (4):20- 28.

  21. قربان زاده گوکلانی، قربان محمد. (1367). مقایسۀ  ترکیبات بدنی، اندازه های بدنی و اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران زبده ایرانی در رشته های شنا، دو و میدانی و کشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  22. قوجه لی، افسانه. (1380). بررسی تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر روی متغیرهای توان بی هوازی، سرعت عکس العمل و رکورد شناگران دختر نخبه تیم ملی ایران. ( 15 تا 17 ساله). مجله حرکت، شماره 10، صفحه 31 تا 40.

  23. گائینی، عباسعلی. (1383). تاریخچۀ شنا و شیرجه مدرن. مجله رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 13، صفحه 24- 25.

  24. گائینی، عباسعلی. رجبی، حمید. (1392). آمادگی جسمانی. تهران: انتشارات سمت.

  25. گائینی، عباسعلی. معینی، مسعود. (1379). بررسی و مقایسه میزان درصد چربی ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان شهر تهران. نشریه المپیک، دوره 8، شماره 17، صفحه 67  تا 72.

  26. گائینی، عباسعلی. شیخ الاسلامی وطنی، داریوش. فیاض میلانی، رعنا. لاری، علی اصغر. (1386). رابطه بین رکورد شناگران نخبه دختر با کارایی قلبی- عروقی و ویژگی های ترکیب بدنی، نوع پیکری و آنتروپومتریک آن ها. مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره 15، صفحه 9 تا 22.

  27. مک آردل، ویلیام دی. کچ، فرانک آی. کچ، ویکتور ال. (1384). فیزیولوژی ورزشی (1) (انرژی و تغذیه). ترجمه: اصغر خالدان. تهران: انتشارات سمت.

  28. نورشاهی، مریم. هوانلو، فریبرز. بیگ زاده، مهدی. زر، عبدالصالح. (1389). مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر میزان انعطاف پذیری، قدرت عضله همسترینگ و توان بی هوازی. مقاله ورزش و علوم زیست حرکتی، سال اول، شماره 3، صفحه 20- 10.  

  29. نیک بخت، حجت الله. ابراهیم، خسرو. عظیمی، نیما. (1391). تأثیر تمرین با کفی شنا در شنای کرال پشت بر ظرفیت هوازی و بی هوازی شناگران. مجله فیزیولوژی ورزشی، شمارۀ 15، صفحه 70-51.

  30. واشقانی فراهانی، زهرا. (1391). اثر سه شیوه گرم کردن و گرم کردن مجدد بر عملکرد شناگران سرعتی و استقامتی تیم جوانان استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات گیلان.

  31. وایت، گریگوری. (1391). فیزیولوژی تمرین. ترجمه: حمید راضی، نوید لطفی، یاسر گاراژیان. گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.

  32. ویلمور، جک اچ. کاستیل، دیوید ال. لاری کنی، دابلیو. (1393). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی جلد اول. ترجمه: ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا، حمید رجبی، حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی. تهران: انتشارات مبتکران.

  33. ویلمور، جک اچ. کاستیل، دیوید ال. (1392). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی جلد دوم. ترجمه: ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا، حمید رجبی، حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی. تهران: انتشارات مبتکران.

   

   

   

   

   

  34. Batista MAB, Ugrinowitsch C, Roschel H, Lotufo R, Richard MD, and Tricoli VAA. (2007). Intermittent exercise as a conditioning activity to induce post activitation potentiation J.Strength cond Res; 21(3), 837- 840.

  35. Bevan HR, Cunningham DJ, Tooley EP, Owen NJ, Cook CJ, Kliduff LP. (2010). Influence of post activation potentiation on sprinting performance in professional rugby players. J. Strength cond Res; 24 (3): 701- 705.

  36. Binder EF, Yarasheski KE, Steger-May K, Sinacore DR, Brown M, Schechtman KB, Holloszy JO (2005). Effect of progressive resistance training on body composition in frail older adults results of arondomized controlled driol. J. Gronatal A, Biol. Med. Sci. 60 (11): 1425- 1431.

  37. Bishop DC, smith RJ, smith MF, Rigby HE. (2009). "Efect of piyometric training on swimming block start performance in adolescents". J. strength cond Res; 23(7): 2137- 2143.

  38. Boye KR, Dimitriou T, Maz F, Schoenau E, Neu C, Wudy S, and Remer T. (2002). AM J clin Nutr 76: 628-632.

  39. Chatzo poulos DE, Michailidis CJ, Giannakos AK, Alexiou Ke, Patikas DA, Antonopoulos CB, Kot zamanidis CM. (2007). Post activation potentiation effects after heavy resistance exercise on running speed.J. strength cond Res; 21(4): 1278- 1281.

  40. Chiu LZ F, Fry AC, Schilling BK, Johnson EJ, Weiss LW. (2004). Neuro- muscular fatingue and potentiation following two successive high intensity resistance exercise sessions. Eur. J. Applphysiol; 92: 385- 392.

  41. Chiu L Z F, Fry AC, Weiss LW, Schilling BK, Brown LE, Smith SL. (2003). Post activation potentiation response in athletic and recreationally Trained individuals. J. strength cond Res; 17(4): 671- 677.

  42. Crowe SE, Babington JP, Tanner DA. strenght and dry land power, swimming power, and swim performance” Medicine and science in sports and Exercise, 31(5):, supplement abstract 123.

  43. Daniel L. (2011). postActivation potextiation:An introduction. Int. J. Sports phys ther; 6 (3): 234- 240

  44. Docherty D, Hodgson MJ. (2007). The application of post activation potantiation to elite sport. Int. J. sports phys perf; 2(1): 439- 444.

  45. Evetovich TK, Conley DS, McCawley PF. (2015). Post activation potantiatio enhances upper- and lower- body athletic performance in collegiate male and female athletes. J. strength cond Res; 29(2): 336- 342.

  46. Farup J, sgrensen H. (2010). Post activation potentiation: upper body force development change after maximal force intervention. J. Strength cond Res; 24(7): 1874- 1879.

  47. Garcia- Pinillos F, Soto- Hermoso V M, Latorre- Roman P A. (2015). Acute effects of extended interval training on counter movement jump and handgrip strength performance in endurance Athletes: post activation potentiation. J. strength cond Res; 29(1): 11-21.

  48. Hancock AP. (2012). Effect of post activation (PAP) on swim sprint performance. Master of education, Cleveland state university, college of education and Human services.

  49. Holmann A, Dierks B, Luehneschloss D, Seidel I, & swich mann E. (2002). The influence of strength, speed, motor coordination and Technique on the performance in Crawl sprint.

  50. Hsu TG,Hsu km.9 Hsieh, SS.(1997).“ The effects-v of shoulder isoleinetic strength Training on speed and propulsive forces in front Grawl swimming”. Medicine and science in sports and Exercise,29(5),supplement abstract 713.

  51. Jubeau M, Gondin J, Martin A, vanhoecke J, Maffiuletti NA. (2010). Differences in twitch potentiation between voluntary and stimulated guadriceps contractions of egual in tensity. Scand. J. Med sci sport; 20: 26- 62.

  52. Khamoui AV, Brown LE, Coburn JW, judelson DA, Uribe B P, Nguyen D, tran T, Eurich AD, and Noffal GJ. (2009). Effect of potentiating exercise volume on vertical jump parameters in recreationally trained men. J. Strength cond Res; 23(5): 1465- 1469.

  53. Kilduff  LP, Cunningham  DJ, Owen  NJ, West DJ, Bracken RM. (2011). Effect of post activation potentiation on swimming start in international sprint swimmers. J. Strength cond Res; 25(9): 2418- 2423.

  54. Leary DD, Hope K. (1997). Posttetanic potentiation of human dorsi flexors. J. Appl. Physiol; 83: 2131- 3138.

  55. Lesinsiki M, Muehlbauer T, Busch D, Grana cheru. (2014). Effects of complex training on strength and speed performance in athletes: a systematic review. Effect of complex training on athletic performance. J. Article .28(2): 85-107.

  56. Lim JJ, Kong PW. (2013). Effect of isometric and dynamic post activation potentiation protocols on maximal sprint performance. J. Strength cond Res; 27(10): 2730- 2736.

  57. Matthews MJ, Matthews HP, Snoo KB. (2004). the acute effects of a resistance training warm-up on sprint performance. Res sports Med; 12: 151- 159.

  58. McCann MR, Flanagan SP. (2010). The effects of exercise selection and rest interval on postactivation potantiation of vertical jump performance. J. strength cond Res; 24(5): 1285- 1291.

  59. McCullough AS, Kraemer WJ, Volek JS, Solomon-Hill GF Jr, Hatfield DL, Vingren JL, Ho JY, Fragala MS, Thomas GA, Häkkinen K, Maresh CM. (2009). " factors affecting flutter kicking speed in women who are competitive and recreational swimmers". J. strength cond res; 23(7): 2130-2136.

  60. Neiva H P, Marques M G, Barbosa T, Izquierdo M, Marinho D A. (2013). Warm-up and performance in competitive swimming. Sports Med Rev; 43(11): 112- 1642.

  61. Potdevin FJ, Alberty ME, chevutschi A, pelayo P, Sidney MC. (2011). Effects of a 6- week plyometric training program on performance in pubescent swimmers. J. strength cond Res; 25(1): 80- 86.

  62. Sale DG. (2002). Post activation potentiation: role in human performance. Exerc sport sci Rev; 30: 138-143.

  63. SarramianVG, Turner A, Greenhalgh A K. (2014). Effects of post activation potentiation on 50 meters free style in national swimmers. J. Strength cond Res; 10: 1519.

  64. Seitz L B, devillarreal E S, Haff  GG. (2014). The temporal profile of post activation potentiation is related to strength level. J. Strength cond Res; 28(3): 706- 715.

  65. Smith C E. (2012). The effects of a post activation potentiation warm-up on subsequent sprint performance. Exerc sport sci; 102(48): 17519- 17524.

  66. Smith JC, Fry Ac. (2001). The effects of high intensity exercise on a 10 second sprint cycle test. J. strength cond Res; 15: 344- 348.

  67. Stone MH, Sands WA, Pierce KC, Ramsey MW, Haff GG. (2008). Power and power potentiation among strength- power athletes. J. sports physiol perf; 3(1): 55- 67.

  68. Tanaka H, Costill DL, Thomas R, Fink WJ, Widrick- JJ.(1993).“Dry-land resistance Training For competitor ve swimming”.Medicine and science in sports ind Exercise. 25(8): 952-9.

  69. Till KA, Cooke C. (2009). The effects of post activation potentiation on sprint and jump performance of male academy soccer players. J. Strength cond Res; 23(7): 1960- 1967.

  70. Toubekis A G, vasilaki A, Douda H, Gourgoulis V, Makidis S. (2011). Physiological responses during interval training at relative to critical velocity in young swimmers. J. sport Sci; 14 (4): 363-368.

  71. Toussain HM, vervoorn k.(1990). ”effect of specific high resistance Training in The water on competitive swimmers”. International journal of sports Medicine; 11(s): 228-3.

  72. Vitor Fde M, Bohme MTS. (2010). "performance of young male swimmers in the 100-meters front crawl". Peiatr Exerc Sci, 22(2): 278-287.

  73. West DJ, Owen NJ, Cunningham  DJ, cook  CJ, kliduff  LP. (2011). Strength and power predictors of swimming starts in intenational sprint swimmers. J. Strength cond Res; 25(4): 950- 955.

  74. Wilsoff U, Castany C, Helyrud J, Johes R, and Hoff J. (2004). Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players Br.J. sport Med. 38: 285- 288.

  75. Young WB, Jeniner A, Griffith K. (1998). Acute enhancement of power performance from heavy load sguats. J. strength cond Res; 12: 82- 84.

  76. Zampagni ML, casino D, Benelli P, Visani A, Mareacci M, Devito G. (2008). " Anthropometric and strength variables to predict free style performance times in elite master swimmers". J. strength cond Res; 22(4): 1298-307.تحقیق در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, مقاله در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, پروژه درباره پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس