پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار

word
97
593 KB
31647
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۶۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار

  پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  فیزیولوژی ورزشی

  چکیده پایان نامه:

  هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود.

  روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک (8نفر)وتمرین شدید(8نفر)تقسیم شدند.تمرین سبک بر روی چرخ کارسنج به مدت 30 دقیقه فعالیت با 57% حداکثر ضربان قلب که برابر14±114 ضربه در دقیقه می باشد.وتمرین ورزشی با شدت زیاد، فعالیت با 85% حداکثر ضربان قلب که برابر16±170 ضربه در دقیقه می باشد.طی تحقیق نمونه گیری درسه مرحله،قبل تمرین،بلافاصله بعد تمرین و30دقیقه بعدتمرین انجام شد.

  نتایج تحقیق: نشان داد میزان هموگلوبین و ALP افزایش یافت که اختلاف بین گروه ها معنی دار بود(05/0.(p< همچنین میزان Tb، Db، ALT و AST افزایش یافت که اختلاف بین گروه ها معنی دار نبود(05/0.(p>

  نتیجه­گیری : نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که انجام یک مرحله فعالیت ورزشی مداوم با شدت های سبک و زیاد به مدت 30 دقیقه در افراد ورزشکار به افزایش شاخص های کبد منجر شد، که با افزایش شدت تمرین ارتباط مستقیم دارد.

  کلیدواژه:

  1.حداکثرضربان قلب

  2.هموگلوبین

  3. بیلیروبین

  4. آسپارتات آمینوترانس فراز

  5. آلانین آمینوترانس فراز

  6.آلکالین فسفاتاز

  مقدمه

  سلامتی و افزایش طول عمر همیشه مورد توجه انسان بوده و در این میان نقش ورزش وتحرک نیز آشکار است(1). در سال­های گذشته اثر ورزش بر سیستم­ها و دستگاه­های مختلف بدن مورد بررسی قرار گرفته و اثر مثبت آن بر دستگاه­های قلب و تنفس، عصبی، عضلانی و استخوانی ثابت شده است(2). کبد ­نیز از اندام­ ­های اصلی و بزرگ بدن است که اعمال مهمی انجام می­دهد(3)، اما نسبت به سایر اندام ­ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه یکی از مسایل بحث انگیز تأثیر ورزش برعملکرد کبد است. در شرایط طبیعی، کبد و کلیه­ها به ترتیب 22 و27 درصد، تقریباً نصف میزان خون در گردش را دریافت می­کنند، این درحالی است که درحالت استراحت و تمرین به ترتیب 15و80 درصد خون در گردش، توسط عضلات اسکلتی دریافت می­شود. در نتیجه هنگام تمرینات سنگین جریان خون کبد وکلیه­ها به 5 و3 درصد کاهش می­یابد(4)، این کاهش جریان خون کبد فعالیت چرخه کوری را کاهش داده و لاکتات در خون تجمع می­یابد(5). کاهش طولانی مدت جریان خون به کبد وکلیه­ها ممکن است عواقب زیان آوری در پی داشته باشد، که خستگی مشاهده شده بر اثر فعالیت های مداوم زیر بیشینه بخشی از آن محسوب می­شود. در آسیب سلول کبدی علاوه بر زرد شدن پلاسما و پوست که بر اثر تجمع بیلی­روبین ایجاد می­شود، میزان فعالیت آنزیم­های آلانین آمینوترانسفراز[1]، اسپارتات آمینو ترانسفراز[2]، آلکالین فسفاتاز[3] و گاماگلوتامیل ترانسفراز[4] نیز افزایش می­یابند. میزان فعالیت این آنزیم­ها به عنوان نشانه­های نکروز کبدی، میوکارد و عضلات اسکلتی محسوب می­شوند(6). آسیب سلول کبدی حاد (بیماری پارانشیمی) می­تواند در بیماری­های کبدی ناشی از هپاتیت ویروسی، الکل، دارو، سم، شوک یا بیماری­های کبدی متابولیکی و هیپوکسی مشاهده شود. در اکثر این موارد نکروز سلول پارانشیمی وجود دارد(7). بیلی­روبین فرآورده نهایی تجزیه هموگلوبین می­باشد که تعیین کننده مهم بیماری­های همولیتیک خون و انواع مختلف بیماری­های کبدی است(9). 

   

   

  بیان مسئله

  آنجا که کبد اعمال مهمی از قبیل فیلتراسیون خون، اعمال متابولیکی، ترشحی و دفعی انجام می دهد(3) و نیز با توجه به کاهش جریان خون کبد طی ورزش(4)، ممکن است در هنگام ورزش ایسکمی و هیپوکسی سلول کبدی و در نهایت نارسایی حاد کبد ایجاد گردد. همچنین کاهش هموگلوبین و وقوع بعضی از نشانه های همولیز، از قبیل تغییرات در بیلی­روبین سرم در وضعیت های تمرینی وجود دارد(11، 10). بیلی­روبین فرآورده نهایی تجزیه هموگلوبین است که می تواند به عنوان معیار خوبی برای تشخیص بیماری های همولیتیک خون و انواع مختلف بیماری های کبدی مورد استفاده قرار گیرد(9). همچنین افزایش میزان آنزیم های ALT و AST می تواند به عنوان بازتابی از پاسخ ایمونولوژیک به آسیب سلول کبدی باشد. شروع نارسایی کبد معمولاً با کاهش مقدار آلبومین و افزایش بیلی­روبین خون مشخص می­گردد(10).

  اخیراً گزارش شده که تمرین سبک اثرات مثبتی برای بیماران هپاتیتی داشته و نیز برنامه تمرینات بدنی زیر بیشینه 6 هفته ای منظم روی عملکرد غیرطبیعی کبد دانش آموزان مبتلا به هپاتیت B، اثر بدی نداشته است(19). هم چنین تحقیقاتی که از نمونه خونی یک روز پس از مسابقه ماراتن گرفته شده بود نشان داده اند، غلظت ASTو بیلی­روبین 4/1 برابر و اوره 3/1 برابر شد(19 و 25). همچنین در تحقیقات گذشته پس از تمریناتی از قبیل مسابقه ماراتن(25) و 30 دقیقه دویدن بر روی تریدمیل با 80 درصد اکسیژن مصرفی(14) به افزایش در میزان شاخص های عملکردی کبد منجر شد و در مقابل تمریناتی از قبیل20 دقیقه تمرین دوچرخه با 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی(47) و نیز 60 دقیقه تمرین دوچرخه با 70 درصد  حداکثر ضربان قلب (21) به کاهش در میزان شاخص های فوق منجر شد، لذا در این تحقیق، مقایسه اثر شدت های مختلف تمرین با یکدیگر مطرح است. در زمینه تأثیر ورزش بر آنزیم های کبدی، مطالعاتی انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تمرینات منظم وسبک تا متوسط باعث کاهش فعالیت آنزیم ها و نشانه های بیماری در افراد می شود(57) و تمرینات بلند مدت می تواند آنزیم های کبدی را افزایش دهد(58). سوزوکی و همکاران (2005) نشان داده اند که از دست دادن وزن و تمرین منظم به طور معنی دار باعث کاهش ALT سرم می شود در حالی که کشیدن سیگار باعث افزایش این آنزیم می شود(59). اسکندری و همکاران (2006) دریافتند که آسیب کبدی و عضلانی به دنبال مسابقه دوی 246 کیلومتر پیوسته باعث افزایش AST و ALT سرم می شود که این امر ناشی از تمرینات طولانی مدت است(60). کراتز و همکاران (2002) اثرات دوی ماراتون را روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی بررسی کردند. نمونه های خونی قبل، 4 و 24 ساعت بعد از مسابقه به دست آمد. نتایج نشان داد که فعالیت AST و ALT سرم بعد از مسابقه افزایش یافته بود(61). میردار و همکاران(1390) در مطالعه ای که به بررسی تاثیر برنامه تمرینی دواوجی به مدت یک هفته بر برخی از میزان آنزیم های ALT و AST در دختران فعال پرداختند، به این نتیجه رسیدند که مقادیر AST به تدریج با افزایش تعداد جلسات به صورت خطی افزایش معنی دار یافت و مقادیر ALT نیز 24 ساعت بعد از اولین، سومین و ششمین روز تمرین افزایش معنی دار را نشان داد(56).

  با توجه به اهمیت ورزشکاران در جامعه و چگونگی اثرات تمرینات مکرر ورزشی در طول تمرینات هوازی بر روی کبد آنان هنوز پرسش های زیادی وجود دارد که مستلزم مطالعه بیشتر است. علاوه بر این مطالعات بر اثرات حاد یک فعالیت یا رقابت متمرکز بوده است و الگوهای تمرینی مختلف با شدت های متفاوت را با وجود دامنه وسیع متغیرها در برنامه ریزی تمرینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار نداده است. بر این اساس این تحقیق در پی یافتن پاسخ این پرسش است تا چگونگی تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با­ شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار را بررسی کند.

   

  ضرورت و اهمیت تحقیق:

  در طراحی برنامه تمرینی ورزشکاران، شناسایی نیازهای فیزیولوژیک رشته های متفاوت ورزشی، همچنین شناخت روش های تمرینی مناسب و مؤثر برای بهبود عامل های تعیین کننده ضروری است(62). برای توسعه استقامت به ویژه در طول مرحله رقابتی، طرح برنامه تمرینی با شدت های متفاومت می تواند اثر تمرینی قابل ملاحظه ای داشته باشد(63). با این وجود درباره مطلوب ترین برنامه تمرینی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. حد مطلوب تمرین به شدت فعالیت، نوع فعالیت، تعداد وهله های تمرینی، مدت دوره بازگشت به حالت اولیه و تعداد تکرارها در هفته بستگی دارد(62،64).

  در صورتی که تعداد تکرارها متناسب با اضافه بار و زمان استراحت باشد می تواند منجر به حداکثر رشد تمرین پذیری در ورزشکار گردد(63)، اما عدم تناسب بین تمرین شدید با حجم تمرین و زمان استراحت ممکن است به واماندگی و خستگی ورزشکار منتهی شود(63) و همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان خستگی و دوره بازیافت، استراحت میان وهله ها و نوبت های تمرینی در پژوهش ها اهمیت زیادی دارد (65). خستگی ورزشکاران ممکن است باعث افزایش نفوذپذیری غشاء و در پی آن افزایش سطوح آنزیم های سرم گردد (66). شناختن راه ها و چگونگی تولید انرژی لازم برای انجام کارهای بدنی موجب می شود که فرد ضمن درک عوامل خستگی زا، بروز خستگی را به تأخیر بیندازد (67).

  از سوی دیگر انجام فعالیت های ورزشی بر اندام های داخلی مانند قلب، کبد و کلیه تأثرگذار است. پیشینه پژوهشی در این زمینه حاکی است که کبد در بسیاری از فرایندهای اساسی فیزیولوژیک، از جمله تنظیم قند، سنتز پروتئین و لپید پلاسما، و نیز سنتز و ترشح اسید صفراوی و ذخیره ویتامین ها (B12، A،D،E و K) نقش محوری دارد (68). برخی از گزارش ها تأثیر ورزش بر کبد را که بزرگترین ارگان داخلی بدن محسوب می شود، بررسی کرده اند (69،58). با توجه به نقش و اهمیت کبد در تعامل ویژگی های هورمونی و متابولیکی با استفاده از آنزیم های مختلف هنگام استراحت، تمرین و بازسازی منابع انرژی در مرحله بازیافت فعالیت های ورزشی، بررسی و مطالعه این اندام هنگام فعالیت های ورزشی اهمیت امکان ناپذیر است (70). مطالعات حاکی از آن است که تمرینات ورزشی نه تنها کبد، بلکه سایر ارگان ها و کل بدن شخص را تحت تأثیر قرار می دهد (71). یکی از آسیب هایی که خستگی تمرینی به همراه دارد، آسیب های حاد کبد می باشد که باعث افزایش آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) می شود (72).

   

   

  Abstract:The purpose of this study was to compare the two training methods on markers of liver function: Alanin amino transfrase, Aspartat amino transfrase, Alkalinphosfatase, Total bilirubin, Direct bilirubin and the rate of blood hemoglobin. The participans for this study were 20 athlete male. They were divided into two groups of training methods ( low and high intensities) corresponding to 57 and 85 percent of maximal heart rate. The two groups were training for 30 minute on a cycle ergometer. The rate of markers of liver function were measured at pre ,immediately post training and 30 minutes after of end training. Data were analyzed by using repeated measure. The results of this study showed that there were not significant differences between groups on markers of liver function (p >0.05).

   

  Key Words:

   

  1. Maximal heart rate

   

  2.Hemoglobin

   

  3. Bilirubin

   

  4.Aspartat amino transfrase

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار

  فهرست:

  تقدیم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ب

  تقدیر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ت

  چکیده فارسی------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ث

  فهرست مطالب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ج

  فهرست جداول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ذ

  فهرست نمودارها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ر

  فهرست اشکال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ز

  فصل اول: طرح تحقیق.

   

  مقدمه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2

  بیان مسأله-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4

  ضرورت و اهمیت تحقیق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6

  اهداف تحقیق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  9

  فرضیه­های تحقیق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  11

  تعریف واژه هاواصطلاحات-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

   

  مبانی نظری-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  15

  علل بیماری های کبدی----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  16

  هموگلوبین------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  19

  اثرات ورزش بر هموگلوبین----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20

  بیلی روبین------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  21

  آنزیم ها-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22

   

  ترانس آمینازها-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  24

  آلکالین فسفاتاز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  28

  تغییرات فیزیولوژیکی آلکالین فسفاتاز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  29

  بیماری های کبدی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  28

  استفاده از تست های آنزیمی در تشخیص بیماری های کبدی. ------------------------------------------------------------------------------------------------

  30

  آمادگی جسمانی وتمرین-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  31

  مبانی تجربی داخل کشور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  33

  مبانی تجربی خارج  از کشور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  36

  فصل سوم: روش تحقیق

   

  روش تحقیق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  44

  جامعه آماری---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  44

  متغیرهای تحقیق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  45

  ابزار وروش جمع آوری داده ها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  45

  روش اجرای تحقیق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  47

  پیش فرض ها و محدودیت های تحقیق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  51

  روش های تحقیق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  51

  فصل چهارم: یافته­های تحقیق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  اطلاعات توصیفی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  56

  آزمون فرضیه ها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  60

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   

  خلاصه تحقیق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  97

  بحث و و نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  102

  پیشنهادها-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------

  109

  پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  109

  فهرست منابع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  106

  پیوست ها

  111

  چکیده   انگلیسی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  121

   

  منبع:

  :

  1. امیر رسولی هوشنگ (1385). بیوشیمی بالینی، انتشارات جعفری.

  2. ایشتوانقی چاپا (1381). اصول علمی و روش شناسی تمرینات ورزشی، ترجمه مهران شاهین طبع، دانشگاه علوم انتظامی.

  3. رسایی محمد جواد، گائینی عباسعلی و ناظم فرهاد (1373). سازگاری هورمون و ورزش، دانشگاه تربیت مدرس.

  4. صابری کاخکی علیرضا (1370). تاثیر فعالیت های بدنی شدید تا مرز واماندگی بر روی میزان ترشح هورمون های تیروئید و تیروتروپین در ورزشکاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  5. قرخانلو رضا و همکاران (1385). آزمون های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته های ورزشی مختلف ورزشی، کمیته المپیک.

  6. کردی رامین (1374). ورزش و بیماری های داخلی قلب، انتشارات تدبیر.

  7. کچ آی و کچ ویکتور (1384). فیزیولوژی ورزشی، ترجمه اصغر خالدان. انتشارات سمت.

  8. ملک پور اکبر (1362). اصول بیوشیمی بالینی، مرکز نشر دانشگاهی.

  9. محمدی رضا (1374). بیوشیمی پزشکی هارپر، انتشارات آیش.

  10. مهرانی حسین علی، بمان زارعی علی و جعفری مهوش (1383). بیوشیمی بالینی، انتشارات تیمورزاده.

  11. نوروزی محمد شهرام و خلج وحید (1369). بیوشیمی بالینی، انتشارات دانش پژوه.

  12. نیاورانی احمد (1375). فیزیولوژی گایتون، انتشارات تیمورزاده.

  13. ویلمور مک اچ و کاستیل دیوید ال (1384). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، ترجمه ضیاء معینی و همکاران، انتشارات مبتکران، چاپ چهارم.

  14. Ando, D. et al (2003) the role of bilirubin on exercise – induced oxidative stress. american college of sport medicine.35, 122.

  15. Balogh, N. et al (2001). biochemica and antoxidant changes in plasma and erythrocytes of pentathlon horsesbefor and after exercise. Vet ClinPathol. 31, 214-218.

  16. Beneke, R. et al (2005). Hmolysis caused by alterations of alpha and beta spectrin after 10 to 35 min of sevsr exercise. Eur J ApplPhysil. 95(4), 307-312.

  17. Birto, M.A. and Brites, D (2003). effects of acidosis on bilirubin – induced toxicity to human erythrocytes Molecular and Cellular Biochemistry.155-162.

  18. Cathy, W. et al (2005). Effect of maximal dynamic exercise on exhaled than and carbon monoxid levels in human equine and canine athletes Comparative Biochemistry and Physiology.239-246.

  19. Chia-li, lin. et al (2004) The effect of sub-maximal exercise upon students suffering chronic hepatits b infection. J Intern Med Taiwan. 15, 208-213.

  20. Earnest, C. and Almada, T.M (2000). Influence of chronic creatine supplementation on hepato renal functionFasebj.

  21. Floreani, A. et al (1993). No effect of endurance exercise on bilirubin in healty athletes and with congenital hyperbilirubinemia. J Sport Med Fitness.

  22. Kreider, R.B. et al (2003). Long- term creatin supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletesMol Cell Biochem. 244, 95-104.

  23. Kung - Tung andRong- Sen (2004) Effects of exercise on lipid metabolism and musculo skeletal fitness in female athletes.World J Gastro Enterol. 1, 122-126.

  24. Leithauser, R.M. et al (2003). Bad water ultra marathon: Effect of 216 km exercise in extreme heat on selected blood variableMedicin and Science in Sport and Exercise. 35.

  25.Livija, C. and Ranko, M (1999)Variouspreanalytical variables and their effects on the quality of laboratory results.DiabetologiaCroatica.

  26. Lorena, D. et al (2006) Changes in erythropoiesis, iron metabolism and oxidative stress after half-maraton. Internet Emerg Med. 1, 30-34.

  27. Newhouse, I.J. and Clement, D.B (1988). Iron status in athletes. An Update Sports Met5(6), 337-352.

  28. Nielsen, H.B., Clemmesen, J.O. et al (2002).a Attenuated hepatosplanchnic uptake of lactate during intense exercise in humans. J Appl physiol. 92, 1677-1683.

  29. Novosadova, J (1977).aThe changes in hematoctit, hemoglobin, plasma valume and proteins during and after different types of exercise.Eur J, Appl Physiol. 36,223-230.

  30. Machado, M. et al (2009). Caffeine supplementation and muscle damage in soccer players .a Brazilian Journal of pharmaceutical sciences. 45, 257-261.

  31. Morss, G.M. et al (2003).aaThe association of cardiorespiratory fitness and serum bilirubin .Medicin and Science in Sports and Exercise. 23.

  32. Oja, P. and Borms, J (2004).a Health enhancing phyysicalactivity.Meyer and Meyer Sport.

  33. Ozlem, Y., Melek, B. et al (2000). Effects of swimming exercise on red blood cell rheology in trained and untrained rate J Appl physiol. 88, 2080.

  34. Peton, R. and Philip, D (1922). The relation of carbohydrates to the output of bile pigment.Medical Research.

  35. Poortmanse, J.R. and Francaus, M.F (1999). Long termoralcreatin supplementation does not impair renal function in healthy atletes Med Sci Sports Exerc. 31(8), 1108-1110.

  36. Popova, J. and Buravkoval, M.F (2006).Blood biochemical parameters in woman during long-term simulated hyperoxic diving up to 8 ATA.Under Sea Heperb Med. 33(3), 206-211.

  37. Powers, S.K. and Hamilton, W.R (1982).Antioxidants and exercise. Pub Med. 18(3), 525-536.

  38. Priest, J.B., Oei, T.O. and Moorehead, W.R (1982). Mar. exercise –iduced changes incommon laboratory tests. Am J Clinpathol.3,285-9.

  39. Radak, Z.S. et al (2007).Systemic adaptation to oxidative challenge induced by regular exorcise. Free RadicBiol Med.10, 1016.

  40. Santos, A. et al (2001). Leukocyte activation, erythrocyte damage, lipid profile and oxidative stress imposed by high competition physical exercise in adolescents. ClhnChimActa. 306, 119-126.

  41. Smith, J.A. et al (1994).Changes in the susceotibility of red blood cells to oxidative and osmotic stress followhng submaximal exercise. European Journal of applied physiology.10, 1007.

  42. Smith, J.A (1995). Exercise training and red blood cell turnover. Sport Med.19 (1), 9-31.

  43. Suzuki, A. et al (2005).Effect of changes on body weight and lifestyle in nonalcolic fatty liver disease. Journal of Hepatology.43.

  44. Szygula, Z (1992).Erythrocytic system and exercise.Department of Sports Medicine Academy of Physical Educational.Janapuwala.3-371.

  45. Telford, R.D. et al (2003). Footstrike is the major cause of hemolysis during runing. J Appl Physiol. 94(1),38-42.

  46. Thompson, D. et al (2001). Muscle soreness and damage parameters after prolonged intermittent shuttle – running following acute vitamin c supplementation. Int J Sports Med. 2268-75

  47. Verner, B.and Lindah l, J (1980).Endogenous carbon monoxide production after bicycle exercise in healthy subjects in patients with spherocytosis.Scand J Clin Lab Invest.

  48. Waldrone, J.F. et al (2002). Concurrent creatine monohydrate supplenetation and resistance training does not affect markers of heptic function in trained weight lifters. JEP Online.Volume 5.

  49- اورنگی، ایوا؛ استادرحیمی، علیرضا؛ مهدوی، رضا؛ صومی، محمد حسین؛ طرزمنی، محمد کاظم. شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو و وضعیت آنتی اکسیدانی در بیماران کبد چرب غیر الکلی. مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران ، سال دوازدهم، 1391؛ ش5 (پیاپی 53) 

  50- داوودی، محسن؛ موسوی، حامد؛ نیکبخت، مسعود. تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی بر روی پارانشیم کبد و آنزیم های کبدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال چهاردهم، 1391؛ ش 1 (پیاپی 57)

  51- سیدخویی، نازلی؛ حسینی، سعید؛ مرآت، شاهین؛ گلستان، بنفشه؛ جانانی، لیلا. ارزیابی میزان متابولیسم استراحت، ترکیب بدن و برخی فراسنج های خونی در مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و مقایسه ی آن با مردان سالم. مجله ی دیابت و لیپید ایران ، سال دهم، 1390؛ ش 1 (پیاپی 34)

  52- Bagheri LK, Mahmoodi M, Mirzaee O, Mehravar S, Khaksar MS, Lotfi M. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Prevalence, risk factors and correlation with metabolic syndrome in a community-based study. 4th international Tehran Hepatitis Congress. 2011,Oct,23 Sun

  53- Sohrabpour AA, Rezvan H, Amini KS, Dayhim MR, Merat S, Pourshams A. Prevalence of Nonalcoholic Steatohepatitis in Iran: A Population based Study. Middle East Journal of Digestive Diseases. 2010  January;2(1)

  54- تذهیبی، مهدی؛ کلیشادی، رویا؛ خلیلی طهماسبی، حسین؛ ادیبی، آتوسا؛ بیهقی، ابوالفضل؛ صالحی، حمیدرضا و همکاران. ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و اجزای سندرم متابولیک با خطر وجود کبد چرب غیرالکلی در کودکان و نوجوانان. مجله پزشکی هرمزگان ، سال چهاردهم، 1391؛ ش 2 (پیاپی 54)

  55- ابراهیمی دریانی، ناصر؛ میرمومن، شهرام؛ سید مجیدی، محمدرضا و همکاران. بررسی فراوانی اختلالات کبدی در افراد مراجعه کننده با افزایش بدون علامت ترانس آمینازهای کبدی به بیمارستان امام خمینی تهران در سال 80 – 1378. مجله ی بیماری¬های عفونی و گرمسیری، 1381; 16: 30 – 21.

  56- ادیبی، آتوسا؛ کلیشادی، رویا؛ بیهقی، ابوالفضل؛ صالحی، حمیدرضا؛ طلایی، محمد. بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، 1391؛ سال هفدهم، ش4 (پیاپی 69)

  56- شادمهر میردار؛ مایده السادات رییسی؛ معصومه نوبهار ( ۱۳۹۰ ) تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال ، نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ، جلد ۱، شماره ۱، ص ۱۱-۲۳

  57- Lawlar DA, Naveed s, George DS, and Shah E. (2005). The associations of physical activity and adiposity with alanine aminotransferase and gamma glutamyltransferase. Am J Epidemiol, 161:1081-1088.

  58- Skenderi KP, Kavouras SA, Anastasiou CA, Yiannakouris N, and Matalas AL. (2006). Exertional rhabdomyolysis during a 246 km continuous running race. Med Sci Sports Exerc, 38:10547.

  59- Suzuki A, Lindor K, Stsaver J, Lymp J, Mendes F, Muto A, Okada T, and Anqulo P. (2005). Effect of changes on body and lifestyle in non–alcoholic fatty liver disease. J Hepatol, 43:1060-6.

  60- Skenderi KP, Kavouras SA, Anastasiou CA, Yiannakouris N, and Matalas AL. (2006). Exertional rhabdomyolysis during a 246 km continuous running race. Med Sci Sports Exerc, 38:10547.

  61- Kratz A, Lewandrowski KB, Siegel AJ, Chun KY, Flood JG, Vancott EM, and Lee lE. (2002). Effect of marathon running on hematologic and biochemical laboratory parameters, including cardiac markers. Am J Clin Pathol, 118:856-63.

  62- اسفرجانی، فهیمه، نیک بخت، حجت ا...، رجبی، حمید، ذوالاکتاف، وحید، (1385)، تاثیر برمامه تمرینی شدید بر VO2max، vVO2max، Tmax و زمان اجرای دوی 3000 متر دوندگان تمرین کرده، فصل نامه المپیک، شماره33، صفحه51-63

  63- V N Platonov. (1997). General theory sportsman fitness in the fields of Olympic sport. Editions Olympic, in Russian.

  64- قهرمانلو، احسان، آقا علی نژاد، حمید، قراخانلو، رضا، (1386)، مقایسه سه نوع تمرین قدرتی، استقامتی و موازی (ترکیب قدرتی و استقامتی) بر ویژگی های بیوانرژیتیک، قدرت بیشینه و ترکیب بدنی مردان تمرین نکرده، فصل نامه المپیک، شماره 40، صفحه 45-57

  65- صابری، یاسر، میرزایی، بهمن، اراضی، حمید (1387)، تاثیر فاصله های استراحتی مختلف بر حفظ تکرارهای حرکتی پرس سینه در نوبت های متوالی، فصل نامه المپیک، شماره41، صفحه 79-87

  66- Fojt Eugeniusz, Lars-Goran E, and Eric H. (1976). Enzyme activities in hepatic venous blood under strenuous physical exercise. J physiol, 361:287-296.

  67- کاشف، مجید (1375)، بررسی اثرات دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر آنزیم ها و گازهای خونی در مردان جوان ورزشکار، رساله تحقیقی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی

  68- آندرئولی، گریگز و کارپنتر، لوسکالزو (1380)، مبانی طب داخلی سیسیل 2001 ، بیماریهای

  گوارشی، کبد و مجاری صفراوی، ترجمه حسین خدمت، ویرایش پنجم، تهران، نشر طبیب

  69- Lawlar DA, Naveed s, George DS, and Shah E. (2005). The associations of physical activity and adiposity with alanine aminotransferase and gamma glutamyltransferase. Am J Epidemiol, 161:1081-1088.

  70- Wu HJ, Chen KT, Shee BW, Chang HC, Huang YJ, and Yang RS. (2004). Effects of 24h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. World J Gastroenterol. 10:2711-2714.

  71- Dufour DR, John AL, Frederick SN, David RG, Raymond SK, and Leonard BS. (2000). Diagnosis and monitoring of hepatic injury. Clin Chem, 46:2027-2049.

  72- Kilian W, Carina R, Wolfgang S, Christa F, and Jens Encke. (2007). Are heat stroke and physical exhaustion underestimated causes of acute hepatic failure? Word J Gastroenterol, 13:306-309

  ندارد.تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, پروژه درباره پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد بر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس