پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

word
105
397 KB
31622
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۶۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

  پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد

  رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

  تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی  بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای تمرینات مقاومتی بیشینه وفرا بیشینه می پردازد. 

  مواد و رو شها: تعداد 42 ورزشکار با میانگین سنی 3±84/20 سال میانگین وزن 7/10±62/74   کیلوگرم ، قد20/7± 24/172 سانتی متر که حد اقل 2 سال سابقه فعالیت در تمرینات مقاومتی را داشتند به طور تصادفی به سه گروه که 14 نفر در تمرین مقاومتی بیشینه ( با شدت 90 تا 95% یک تکرار بیشینه) ، 14 نفر در تمرین مقاومتی بیشینه ( با شدت 95 تا 100% یک تکرار بیشینه) و 14 نفر تمرین مقاومتی فرا بیشینه (با شدت 100 تا 105 % یک تکرار بیشینه ) تقسیم شدند و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی هفته ای 3 جلسه به مدت 2 هفته بی تمرین شدند. در شروع تمرین و پس از اتمام دوره تمرین  آزمون  بعمل آمد و مجددا بعد از 2 هفته  بی تمرینی  آزمون ها تکرار شد. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از آزمون های آمار توصیفی , آزمون واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر،  آزمون واریانس یک طرفه آزمون تعقیبی توکی و بونفرونی استفاده شد. (.(p≤/o5

  یافته ها : نتایج  نشان دادند متغیرهای میانگین قدرت، استقامت ، سرعت € نبود. متغیر سرعت ماهیچه ای بین  گروهی تمرین قدرتی فرابیشینه 105-100 درصد، بیشینه 100-95 درصد و بیشینه 95-90 درصد معنی‌دار بود. متغیر توان ماهیچه ای در گروه تمرین قدرتی فرابیشینه 105-100 درصد بیان گر یک اثر زمانی معنی دار بود؛ اما در گروه های تمرین قدرتی بیشینه 100-95 درصد و 95-90 درصد چنین نبود. متغیر توان ماهیچه ای در گروه های تمرین قدرتی فرابیشینه 105-100 درصد، بیشینه 100-95 درصد و بیشینه 95-90 درصد معنی‌دار نبود.

  نتیجه گیری: تمرینات قدرتی فرابیشینه 105-100 درصد ، بیشینه 100-95  درصد باعث بهبود در قدرت، استقامت ، سرعت و توان در درون گروه شد اما میزان ماندگاری آن فرقی با ندارد بغیر از سرعت که گروه تمرین قدرتی فرابیشینه 105-100 درصد، میزان ماندگاریش بیشتر است که بایستی به آن در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی برای ورزشکار  بسیار مهم است.

  واژه های کلیدی  :تمرین مقاومتی، بی تمرینی، ورزشکاران ، فرابیشینه

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  امروزه یکی از مهمترین موضوعاتی که بایستی مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد موضوع  ماندگاری، برگشت پذیری یا به عبارتی از دست دادن توانایی ها و سازگاری های بدست آمده توسط تمرین در زمانی است که  ورزشکار در مرحله بی تمرینی قرار می گیرد(فاکس[1]،1370).

  اغلب حرکات ورزشی از عناصری مانند نیرو، سرعت، زمان، و دامنه ای از حرکت برخوردارند که می توان ویژگی ها و توانایی های فردی و اجزای فیزیولوژیکی از قبیل قدرت ماهیچه ای، سرعت انقباض ماهیچه ای، استقامت ماهیچه ای و انعطاف پذیری و هماهنگی را در آن تشخیص داد (تئودور،[2]1999).

  این فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای که تقویت آن ها برای اجرای موفقیت آمیز فعالیت های ورزشی در نزد ورزشکاران مهم است در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در فصول مختلف تمرینی بشمار می آید. اصلی ترین عامل که به حرکت و توسعه فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای مورد اشاره لطمه وارد می کند مسئله بی تمرینی یا دور شدن ورزشکار از نظم و انسجام تمرینات میباشد. ا ثر بی تمرینی بطور عمده از یک تا چند هفته بر بسیاری از مشخصه های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی و حتی روان شناختی توسط بسیاری از محققان از کشور های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این پژوهش ها عمدتا اشاره بر تغییرات جزئی, نسبتا زیاد و موثر بر شاخص های مورد مطالعه دارند(کردی،1380). از جمله این شاخص ها یی که  می توان به آن اشاره کرد استراحت خواب حداکثر اکسیژن مصرفی و فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای نظیر استقامت ماهیچه ای، قدرت ماهیچه ای، سرعت و انعطاف پذیری اشاره کرد.

   در سال های اخیر، استفاده از تمرینات مقاومتی جهت بهبود عملکرد ورزشی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. فعالیت ورزشی مقاومتی، تکنیک های تمرینی مثل تمرینات با وزنه و تمرینات توانی را در بر می گیرد. تمرینات با وزنه شامل فعالیت هایی است که در برابر یک مقاومت انجام می شود تا قدرت و استقامت عضلانی را افزایش دهد (احمدی،1389). تمرینات مقاومتی یکی از متداولترین تمرینات جهت درمان چاقی در کودکان و نوجوانان ملا نوری شمسی و همکاران(1390) بهبود مقاومت به انسولین ، دلشاد و همکاران(1390)، پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای 50 سال، (طیبی ثانی وهمکاران، 1388) تغییرات ساختار بطن چپ، افزایش قدرت عضلانی و ... است.

   قدرت عضلانی  توانایی و ظرفیت یک عضله یا یک گروه عضلانی، برای اعمال حداکثر نیرو علیه یک مقاومت است. بنابراین افزایش قدرت عضلانی، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می کنند(گائینی،1386). کاربرد سنجش قدرت عبارت است از کنترل میزان پیشرفت هنگام اجرای یک برنامه تمرینی مقاومتی. با توجه به این که برنامه های تمرین مقاومتی را افراد سالم و تندرست در همه رده های سنی اجرا می کنند، ارزیابی صحیح قدرت اجتناب ناپذیر است. قدرت عضلانی را می توان هنگام اجرای هر نوع انقباض عضلانی مانند هم تنش (ایزوتونیک)، هم طول (ایزومتریک)، برونگرا (اکسنتریک) و هم جنبش (ایزوکینتیک) سنجید. با وجود این، آزمون های قدرت عضلانی پویا با استفاده از انقباض های هم تنش رایج تر هستند . قدرت هم تنش یا پویا (دینامیک ) را نوعاً با حداکثر وزنه ای که می توان در یک تکرار جابجا کرد . (یک تکرار بشینه) با استفاده از وزنه های آزاد یا یک دستگاه مقاومتی می سنجند(کی پاورز،1384). درصدی از یک تکرار بیشنه، شدت (بار) تمرین را تعیین می کند و بر اساس شدت تمرین، تمرینات مقاومتی به 5 گروه  زیر بیشنه (50-30 % یک تکرار بیشنه)، متوسط (80-50%) ، سنگین (90-80 %)، بیشنه (100-90 %) و فرا بیشنه (بیش از 100%) تقسیم می شود.

  به طور تقریبی، تمامی ورزش ها نیازمند قدرت ماهیچه ای هستند. آن چه در هر ورزش مهم است قدرت ویژه آن ورزش است و قدرت بیشینه نقش مهمی در ایجاد قدرت ویژه هر ورزش دارد (هامت و ویلام[3]،2003).

  توانایی ورزشکاران برای تولید قدرت بیشینه، به عواملی همچون قطر و سطح مقطع عرضی ماهیچه ها و تارهای ماهیچه ای به ویژه قطر تارهای میوزین همراه با پل های عرضی آن ها، ظرفیت فراخوانی تارهای ماهیچه ای تند انقباض و توانایی فعالیت هم زمان تمامی ماهیچه های درگیر در یک مهارت یا حرکت بستگی دارد(هامت و ویلام،2003).

  اندازه ماهیچه ها تا حد زیادی به میزان هایپرتروفی ماهیچه ای بستگی دارد، درحالی که قطر میوزین و افزایش محتویات پروتئینی پل های عرضی به میزان قدرت بیشینه بستگی دارد. ظرفیت فراخوانی تارهای تند انقباض و هم زمانی فعالیت های ماهیچه ای نیز به میزان بکارگیری بارهای بیشینه و توان انفجاری تارهای ماهیچه ای تند انقباض که ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه است، وابسته می باشد. بهبود و افزایش قدرت بیشینه با ایجاد تنش ماهیچه ای زیاد که نتیجه فعال سازی تعداد زیادی از واحدهای حرکتی تند انقباض در طی تمرینات قدرتی بیشینه است، افزایش می یابد.  ورزشکاران بایستی از طریق تمرینات قدرتی بیشینه و توان یاد بگیرند که هم زمانی انقباض های ماهیچه ای درگیر در یک حرکت یا مهارت را افزایش دهند. از سوی دیگر، اجرای تمرینات قدرتی بیشینه باعث افزایش مهار ماهیچه های مخالف شده و در نتیجه وقتی که نیروی ماهیچه ای بیشینه به کار گرفته می شود، ماهیچه های مخالف طوری هماهنگ و تربیت می شوند که مخالف حرکت منقبض نمی شوند.

  آگارد [4]( 2002) و مرتیانی [5](1979) بیان کردند که تمرین قدرتی – مقاومتی با شدت بالا یکی از گسترده ترین اشکال فعالیت بدنی مورد استفاده جهت تقویت ماهیچه های اسکلتی است (افزایش قدرت) که به طیفی از سازگاری های ریخت شناختی و عصبی نسبت داده می شود. این سازگاری های ریخت شناختی ابتدا شامل افزایش سطح مقطع ماهیچه (هایپرترونی) و فیبرهای ماهیچه ای است که به علت افزایش در اندازه و تعداد میوفبریل ها می باشد. چنین سازگاری هایی در طی تمرینات کوتاه مدت قدرتی(چهار هفته) رخ نمی دهد، حال آن که افزایش قدرت عضلانی، قابل مشاهده خواهد بود. افزایش نیروی انقباضی بیشینه شاید تنها به واسطه توسعه سطح مقطع عضله یا حجم عضله قابل توجیه نباشد، بلکه سازگاری عصبی فیبرهای عضله نیز در بهبود حداکثر نیروی انقباضی ناشی از تمرین مشارکت می کند. توسعه قدرت بیشینه که از طریق سازگاری  عصبی شکل می گیرد، حتی بدون افزایش در اندازه عضله و شکل ظاهری آن، بلکه عصب گیری با ایجاد و سازگاری در ساختارهای عصبی نیز از مهم ترین عوامل تعیین کننده حداکثر قدرت انقباضی عضله است (آگارد و همکاران ،2002؛موریتانی و همکاران، 1979 ).

   

  با توجه به این که کارایی و فواید تمرینات قدرتی پوشیده نیست و تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شده است، تاثیر اجرای تمرینات قدرتی بیشینه و فرا بیشینه به علت شدت بالای آن روی افراد معمولی (مبتدی) و  یا غیر ورزشکار ممکن نیست و موجب افزایش آسیب دیدگی در این افراد خواهد شد و همچنین تاثیر این گونه تمرینات بر عملکرد ماهیچه ای در ورزشکاران نیز کم تر مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای پس از اجرای این گونه تمرینات نیز مورد مطالعه و پژوهش چندانی قرار نگرفته و دانسته های در دسترس در این زمینه بسیار کم، پراکنده و محدود است. لذا هدف تحقیق حاضر تعیین و مقایسه میزان ماندگاری دو هفته ای فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای شامل قدرت ماهیچه ای، استقامت ماهیچه ای، توان و سرعت ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره ده هفته ای تمرینات مقاومتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار می باشد.

  1-2 بیان مساله

  بی تمرینی بعنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر همواره در زندگی ورزشی ورزشکاران رخ میدهد و بالطبع آثار منفی خود را بر اساس نتایج تحقیقات و گزارش های متعددی اعلام شده اند متناسب با طول دوره ی بی تمرینی بر روی عملکرد ورزشکاران و شاخص های مربوط با عملکرد و اجزای آنان خواهد گذاشت تاثیر بی تمرینی روی شاخص های مختلف متفاوت است برای مثال در گزارش های پژوهشی آمده است که قابلیت های زیستی مثل قدرت و استقامت موضعی در اثر یک دوره بی تمرینی ثابت به طور یکسان تحت تاثیر قرار نمی گیرد بلکه عامل استقامت موضعی کسب شده در نتیجه یک دوره تمرین در طول هفته اول بی تمرینی خیلی سریع تر از عامل قدرت از دست می رود (بریان ،1968 ؛ لاری، 1369).

  توان و چابکی از دیگر عوامل فاکتورهای عملکردی هستند که نسبت به دو عامل اشاره شده در اثر بی تمرینی سریع تر تحت تاثیر قرار می گیرند  از آنجایی که در اثر تمرینات بهبود توان فعالیت آنزیم ها و ذخایر انرژی شرایط مطلوب تری را بدست می آورند از این رو در اثر بی تمرینی آنزیم ها و ذخایر انرژی بدست آمده از این طریق بسرعت از بین می روند (بریان ، 1968) و چابکی نیز متاثر عواملی چون توان، سرعت و هماهنگی است (تئودور[6]،1999) در اثر بی تمرینی  که معمولا با افزایش درصد چربی و وزن همراه است  تحت تاثیر قرار می گیرد و ورزشکار در اجرای مهارت ورزشی خود بخوبی نمی تواند از این عامل بهره مند شود . در صد چربی بدن نیز از جمله مهمترین شاخص در زمینه اجرای مهارت های ورزشی بشمار می آید . در اثر تمرین یا بی تمرینی بیشترین تغییرات وزن بدن ناشی از تغییرات چربی بدن است و تغییرات وزن بدون چربی در شرایط عادی بسیار ناچیز است(باله ،1991).

  در زمینه درصد چربی و رابطه آن با فعالیت های بدنی تحقیقات متعددی صورت گرفته است. شواهد نشان می دهد فعالیت های بدنی مستمر و منظم موجب کاهش چربی کل بدن، ضخامت لایه زیر پوستی در بیشتر نقاط و بهبود سطح اجرای مهارت خواهد شد(مودینه،1980) درصد چربی نیز در کارایی بدن ورزشکاران بسیار تاثیر گذار است به گونه ای که یک همبستگی معکوس بین درصد چربی و اجرای مهارت های ورزشی و نوعی همبستگی مستقیم میان وزن بدون چربی و کارایی گزارش شده است(فاکس و دونالد،1370).

  Abstract

   Maintenance Levels of Muscle Performance Factors Induced by Maximal and Supra Maximal Strength Training in Athlete Woman

  Promotion of muscular functioning factors during advanced exercise processes and maintenance of the acquired capabilities are among the most important responsibilities of trainers and athletes during the non-exercising or traumatic injury period. This study aimed at comparing and determining the rate of persistence of muscular functioning factors after the completion of a ten-week period of maximal and extra-maximal stamina exercises.

  Materials and Methods: A total of 42 athletes with a mean age of 20.84±3 years, mean weight of 74.62±10.7 kg, and mean height of 172.24±7.20 cm with at least two-year experience of activity in stamina (resistance) exercises were randomly assigned into three groups: 14 athletes in maximal stamina exercises group (with 90-95% severity of a maximal repetition), 14 in maximal stamina exercises group (with 95-100% severity of a maximal repetition), and 14 in extra-maximal stamina exercises group (with 100-105% severity of a maximal repetition). After 10 weeks of stamina exercises three sessions a week, they underwent a two-week period of non-exercising. They were tested before and after completion of exercises and the tests were repeated after two weeks of non-exercising period. To analyze the data, descriptive statistics, one-way ANOVA with repeated measurement, one-way ANOVA, and post hoc Tukey and Bonferroni tests were used (P≤0.05).

  Findings: Our findings showed that the means of strength, stamina, and speed were not €

  There was a statistically significant difference in muscular speed among the extra-maximal strength exercises group of 100-105%, maximal strength exercises group of 95-100%, and maximal strength exercises group of 90-95%. The variable of muscular power revealed a significant time effect in the extra-maximal strength exercises group of 100-105%; yet, such was not the case in the maximal strength exercises groups of 95-100% and 90-95%. The muscular power difference was not significant in the extra-maximal strength exercises group of 100-105%, maximal strength exercises group of 95-100%, and maximal strength exercises group of 90-95%.

  Conclusion: The extra-maximal strength exercises of 100-105%, and maximal strength exercises of 95-100% improved strength, stamina, speed, and power within the groups. However, the rate of persistence was not significantly different except speed which was more persistent in the extra-maximal strength exercises group of 100-105% which is very important for athletes during the non-exercising and injury period.

  Key Words: Stamina exercises, non-exercising, athletes, extra-maximum.

 • فهرست و منابع پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

  فهرست:

  عنوان                                                                                     صفحه

  چکیده .........................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1  مقدمه. 2

  1-2 بیان مساله.. 5

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 12

  1-4 اهداف تحقیق.. 17

  1-4-1 هدف کلی.. 17

  1-4-2 اهداف ویژه. 17

  1-4-3 اهداف کاربردی.. 17

  1-5 فرضیه های تحقیق.. 18

  1-6 محدودیت های تحقیق.. 18

  1-6-1 محدودیت های خارج از کنترل محقق.. 18

  1-6-2 پیش فرض های تحقیق.. 18

  1-7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 19

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1 مقدمه.. 21

  2-2مبانی نظری.. 22

  2-2-1 توان.............................................................................................................................................29

  2-2-2 قدرت عضلانی............................................................................................................................29

  2-2-3  حداکثر قدرت بیشینه 1RM ......................................................................................................30

  2-2-4 استقامت عضلانی.........................................................................................................................32

  2-2-5تاثیرات تمرینات بیشینه برفاکتورهای عملکرد ماهیچه ای.............................................................33

  2-2-6 بی تمرینی....................................................................................................................................35

  2-3 پیشینه تحقیق.................................................................................................................................... .35

  فصل سوم : مواد و روش ها

  3-1 مقدمه.. 60

  3-2 روش پژوهش.... 60

  3-3 جامعه آماری.. 61

  3-3 نمونه آماری.. 61

  3-5 متغیر های پژوهش.... 62

  3-5-1 متغیر مستقل.. 62

  3-5-2 متغیر وابسته.. 62

  3-6 روش اجرا 62

  3-3 ابزار و وسایل.. 67

  3-7 روش آماری.. 68

  فصل چهارم : نتایج

  4 – 1 یافته ها ی تحقیق.. 69

  4 – 1 –1  داده های توصیفی متغییرهای پژوهش.... 69

  4 –2-2 -آزمون های فرضیه.. .72

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5 – 1 نتایج.. ......90

  5 – 2 بحث و نتیجه گیری.. 93

  5 -3 نتیجه گیری .. 103

  5 – 4 پیشنهادات.. .....105

  5 – 4- 1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 105

  5 – 4 – 2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 106

  فهرست منابع...........................................................................................................................................................107

   پیوست ها و ضمائم.............................................................................................................................................. 116

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  1- آقا علی نژاد ح، امانی شلمزاری ص ، آقایاری آ ، جعفر آبادی م ، طالبی بدر آبادی ک.1390. اثر ضد التهابی یک وهله ورزش مقاومتی دایره ای با شدت متوسط در مردان چاق غیر فعال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد . دوره 19 شماره 5 ، آذر و دی 1390 صفحه 609-598.

  2-احمدی ا. پاییز 1389. تمرینات مقاومتی برای کودکان و نوجوانان ، آموزش تربیت بدنی دوره یازدهم                     شماره1.

  3- بومپا ت . 1381.نظریه و روش شناسی تمرین(علم تمرین) ،مترجم کردی م، فرزامرزی م، چاپ 1،          تهران ، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ،564 صفحه.

  4- جعفری ا ؛  سعیدی س؛ ذکری ر؛ ملکی راد ع .1391. مقایسه اثرات تمرین مقاومتی ایستا و پویا بر برخی شاخص های عملکردی  قلبی-عروقی، لاکتات پلاسما و لکوسیت های خون محیطی زنان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره14، شماره1، فروردین و اردیبهشت 1391، 66-76.

   5- جیمز سی.رادکلیف و همکاران.1381.تمرین های ورزشی نوین(پلایومتریک) ترجمه طالب پور.م ، تهران، انتشارات نشر،592 صفحه.

  6- جک ال، ویلمور، دیوید ال، دابلیو ک، کنی ل.1381. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی.ترجمه معینی ض، رحمانی نیا ف، رجبی ح، آقا علی نژاد ح، سلامی ف . جلد اول، انتشارات مبتکران،333 صفحه.

  7- جک ال، ویلمور، دیوید ال، دابلیو ک، کنی ل.1381. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه معینی ض، رحمانی نیا ف، رجبی ح، آقا علی نژاد ح، سلامی ف. جلد اول، انتشارات مبتکران،435 صفحه.

  8- حیدریان پور ع، حاجی زاده س . زمستان 1387. اثر تمرینات منظم ورزشی وبی تمرینی بر پاسخ اندوتلیا لی و غیر اندوتلیا لی عروق پوست موشهای دیابتی شده با استرپتوزوسین. مجله پزشکی کوثر. دوره 13 شماره 4 .

  9- دانشمندی ح؛ افشارن ژاد ط؛ حسینی س .1385. اثر تمرین مقاومتی یکطرفه و بی تمرینی بر سازگاریهای عصبی عضو تمرین نکرده: فصل نامه المپیک، سال چهاردهم – شماره 3 پیاپی35 پاییز 1385.

   10- دژآهنگ م ، رستمخانی ح ، حاله نق یلوذ. 1390. تأثیر دو، چهار و شش هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل وضعیت  (Posture) مردان دانشجو، پژوهش در علوم توانبخشی .شماره 2.

  11- دلشاد م، ابراهیم خ،  غلامی م ، قنبریان آ. بهار 1390. بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای 50 سال. نشریه علوم زیستی ورزشی، شماره 8.

  12- شیخ الاسلامی وطنی د، بهپور ن، گایینی ع .1383. تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامتر های عصبی عضلانی اندام پروران زبده. مجله حرکت ، شماره 28: ص 105-87 .

  13- طیبی ثانی س، کیان زاده ا ، عبدی ح ، غرایاق زندی ح . زمستان 1388 .اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیر ورزشکار با استفاده از اکوکاردیو گرافی . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1388 .

  14- ظریفی آ ، رجبی ح ؛ آقاعلی نژاد ح ؛ قهرمانلو ا؛ احمدی ا .1387. تأثیر بی تمرینی کوتاه مدت پس از تمرینات استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی عملکردی و ترکیب بدنی دانشجویان مرد غیرورزشکار: فصل نامه المپیک، سال شانزدهم، شماره 3 پیاپی35 پاییز 1387.

   15- عباسی ع ، قاسمیزاد ع ، باقری ک ، برنجیان تبریزی ح، صادقی. بهار 1392 . تاثیر تمرینات تعادلی در آب و بی تمرینی بر عملکرد عصبی- عضلانی وتعادل مردان سالمند سالم. کومش- جلد 13 ، شماره 3 پیاپی 43 .

  16- فاکس ا، دونالد م . 1370 ."فیزیولوژی ورزشی ,". ترجمه خالدان ا ،  جلد دوم ، چاپ دوم،  تهران ،  انتشارات تهران، 369 صفحه.

  17- فتح آبادی م . 1379. بررسی تأثیر قطع تمرینات با وزنه ، فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مدرس تهران.

  18- کارفر م، امیری ا، مرادیان ک.1389. مقایسه چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 8 2 شماره108 .

   19- کردی م ، سیاهکوهیان م  .1380. بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد و ترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی .مجله حرکت , شماره 7:  ص 51-66.

  20-کی پاورز ا ، تی. هاوی ا .1384 . فیزیولوژی ورزشی 2. مترجم نیک بخت ح . تهران : انتشارات                                       دانشگاه پیام نور. 222صفحه.

  21- گائینی ع، رجبی ح. 1386 . آمادگی جسمانی .چاپ چهارم. تهران: انتشارات  سازمان مطالعه و تدوین کتب  علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).383 صفحه.

  22- گائینی ع، کاظمی ف، مهدیآبادی ج، شفیعینیک ل.1389. تأثیر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی و یک دوره بی تمرینی پس از آن بر ساختار و عملکرد بطن چپ , مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان دوره یازدهم، شماره3 ص79- 88 .

   23- لاری جی  ش . مبانی فیزیولوژی ورزشی  . 1369 .ترجمه جلیلی ق . گایینی  ع . تهران . انتشار اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش . ص 526.

    24- مرندی س ؛ محبی ح، قرخانلو ر، نادری غ . 1385. تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ برخی هورمون های آنابولیک ، پژوهش در علوم ورزشی، شماره یازدهم ص79-91 .

   

  25.Aagaard P, Sinonsen E.B , Andersen J.L , Poulsen P.D. 2002. “Neural adaptation to                 resistance training: Changes in evoked V-wace and H-reflex responses”. J. Appl Physiol,        92(6): 2309-2318.                                                                                                                   

  26.Adrianne E. Hardman PhD , Annette Hudson MSc.1994 . Brisk walking and serum                  lipid and lipoprotein variables in previously sedentary women - effect of12 weeks of               regular brisk walking followed by 12 weeks of detraining , J Sp Med 1994; 28(4).              

  27.American College of  Sports  Medicine.1998.  Position stand: the rec- ommended quantity      and quality of exercise for developing and maintaining  cardiorespiratory and muscular           fitness, and flexibil- ity in healthy adults. Med. Sci. Sports      Exerc. 30:975–991.              

  28. American College of  Sports  Medicine.. 2002. Position stand: progres- sion  models in resistance training for healthy adults. Med. Sci. Sports Exerc. 34: 364–380.                        

  29.Arazi H., Asadi  A. 2011. Effects of 8 week Equal – Volume Resistance Training with            Different Workout Frequency on Maximal strength, Endurance and Body composition,           International Journal of sports science and Engineering, 5(2): 112-118.                                                                                            

  30.Arciero P.J, Smith D.L , Calles-Escandon J .1998. “Effects of short-term inactivity on             glucose tolerance, energy expenditure, and blood flow in trained subjects”. J Appl Physiol.      84 (4): 1365-73.                                                                                                                        

  31.Bale p. 1991. "anthropometric, body composition and performance variable of yongelit           female basketball players " . the j-of sports , and phisicalfit 1991. Vol 31(2) p:173      32.Bent R,  ronnestsd N. Kavamme H , Sunde A , truls raastad T. Short –term effects of               strengthand plyometric training on sprint and iump performance in professional soccer        player.                                                                                                                                            

  33.Barstow I. K, Bishop, M. D Kaminski T.W. 2003. Is enhanced.eccentric resistance                  training superior to traditional training for increasing elbow flexor strength? Journal of            Sports Science and Medicine, 2, 62 – 69.                                                                               

  34.Berger R. A .1963. Effect of dynamic and static training on vertical jumping, Research            Quarterly. 34; 419-42.                                                                                                           

  35.Brian j. 1968.” sharkey coaches guide to sport physiology” . champaingn , illinios. Human      kinetics publishers.                                                                                                                   

    36.Brzycki  M .1998. A Practical Approach To Strength Training McGraw-Hill. ISBN 1  5        7028-018-5.                                                                                                                             

  37.Campos G.E.R., Luecke T.J, Wendeln H.K, Toma K, Hagerman F.C .2002.                              Muscular adaptations in response to three different resistance – training regimens:                   specificity of repetition maximum training zones, European Journal of Applied                        Physiology, Original Article. DOI 10.1007 /S00421 -002-0681-6.                                         

  38.Chen S.Y, Chang W.H, Lai CH .2006. “Effect of 2-month detraining on body                          composition and insulin sensivity in young female dancers”. Int J Obis. 30(1):40.              

  39.Chilibeck P.D, Calder AW,Sale DG .1998.’A comparison of strength and muscle mass           increases during resistance training in yaung women “ Eur j appl physiol. 77(1-2) pp:170-5. 40.Dennis R, Taaffe T, Henwood R , Tamara B .2009. Alterations in muscle attenuation               following detraining and retrainingin resistance trained older adults, Gerontology 2009 :         55(2):217- 223.                                                                                                                         

  41.Dudley G. A, Tesch P. A , Miller B. J,  Buchanan M. D .1991. Importance of                           eccentric actions in performance adaptations to resistance training. Aviat. Space Environ.        Med. 62:543–550.                                                                                                                    

  42.Ebbeling C. B, Clarkson  P. M .1989. Exercise-induced muscle damage and adaptation.           Sports Med. 7:207–234.                                                                                                           

  43.Elliott K J, Sale C, Cable N T .2002. Effects of resistance training and detraining on                muscle strength and blood lipid profiles in postmenopausal women, J Sports Med  .            

  44.Enoka R.M .1988. "Muscle strength and its development new receptive". Sport med,               6(3):pp:140-68. .                                                                                                                      45.Fagan, C. D, Doyle – Beker, P. K .2000. The effects of maximum strength and power              training combined with Plyometric on athletic performance, Medicine and Science in              Sports and Exercise, 32(5); Supplement abstract, 659.                                                           

  46.Faigenbaum A.D, Westcott W.L, Micheli L.J, Outerbridge A.R, Long C.J, LaRosa-                 Loud  R,  Zaichkowskt L.D .1996. The Effects of Strength Training and Detraining on            Children. J. Strength Cond.Res.; 10: 109-114.                                                                            

  47.Faigenbaum, A. D. 1999. The effects of different resistance training protocols on                     muscular strength and endurance development in children, Pediatrics; 104(1): e5.             

  48.Fatouros I G, Kambas A , Katrabasas I , Nikolaidis K , Chatzinikolaou A , Leontsini D ,         Taxildaris K .2005. Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic      power, and mobility of intensity dependent , Sports Med 2005;39:776–780.                       

  49.Fielding R. A .2002. High – velocity resistance training increases skeletal muscle peak            power in older women. Journal of American Geriatric Soc; 50(4): 655- 662.                              

  50.Fleck S.J, Kraemer W.J .1997. Designing Resistance Training Programs, 2nd Ed.                   Champaign,  IL: Human Kinetics Books pp. 1–115.                                                               

  51.Frizziero A, Fini M, Salamanna F, Veicsteinas A, Maffulli N, Marini M .2011. Effect of         training and sudden detraining on the patellar tendon and its enthesis in rats , pubmed.      

  52.Glowacki S.P,  Martin S.E ,  Maurer  A, Baek  W, Green  J.S, Crouse S.F . 2004. "Effects       of resistance, endurance , and concurrent exercise on training outcomes in men". Med  Sci      Sports Exerc.                                                                                                                           

  53.Goto K, Nagasawa M, Yanagisawa O, Kizuka T, Ishii N, Takamatsu K .2004 .                         Muscular Adaptations to combinations of High and  Low – Intensity Resistance Exercises.      Journal of  strength and conditioning Research, 18 (4), 730 – 737.                                       

  54.Guy P.S, Snow D.H .1977. The Effects of training and detraining on muscle                             compositionin the horse , J. Physiol, 269, pp. 33-51.                                                              

  55.Hammett J.B, Willam T.H .2003. “Neuromuscular adaptation to short-. Term (4weeks)          ballistic training in trained higth school athletes”. J. Strength, Conditioning                              Research, 17(3): 556-560.                                                                                                              

  56.Harris G.R. 2000. Short- term performance effects of high power, high force, or                      combined weight – training methods, The Journal of Strength and Conditioning Research,       14, 14 – 20.                                                                                                                              

  57.Hayes H. A, Gappmaior  E, LaStayo  P.C. 2011.  Effects of High Intensity Resistance              Training on Strength, Mobility, Balance and Fatigue in males, journal of Neurologic                Physical Therapy; March, 35(1): 2-10.                                                                                    

  58. Herrero A.J, Martin J, Martin T, Abadia O, Fernandez B, Garcia-Lopez D. 2010. Short-          term effect of plyometrics and strength training with and without superimposed electrical        stimulation on muscle strength and anaerobic performance: A randomized controlled trial.       Part II. J Strength Cond Res 2010; 24(6): 1616-22.                                                                

  59.Houston M.E, Bentzen H, Larsen H. 1979. Interrelationships between skeletal muscle              adaptations and performance as studied by detraining and retraining. Acta Physiol Scan        1979; 105(2): 163-70.                                                                                                          

  60.Housh  D. J. 1995. Effect of eccentric dynamic constant external resistance training on the      concentric isokinetic torque – velocity curve, Medicine and Science in Sports andExercise,  27(5), Supplement abstract, 117.                                                                                

  61.Ingle L, Sleap M , and Tilfrey K. 2006. The effect of a complex training and detraining           programme on selected strength and power variables in early pubertal boys. J. Sports Sci.        24: 987-997.                                                                                                                            

  62.Izquierdo M , Ibanez  J, Hakkinen K , Kraemer W J. 2006 . Differential effects of strength      training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and                muscle power gains .Journal of Applied Physiology, 100:1647 – 1656.                                    

  63.Jones  K. 2001. The effects of varying resistance – training load on intermediate- and high      – velocity - specific adaptations, The Journal of Strength and Conditioning Research,       15(3): 349 – 356.                                                                                                                       

   64.kadi F, Schjerling P, Andersen L.A , charifi N.A ,  Jorgen I , charistensen and jesper l ,            Andersen. 2004 .the effecte of heavy resistance training and de training on satellite cells in human skeletal muscle . j physiol 558.3  (2004) pp 1005 –1012.                                                      

  65.kamen G. 2004. "Neural issues in the control of muscular strength" Res Qexerc sports,            75(1):pp: 3- 8.                                                                                                                         

  66.Kaneko  M, Fuchimoto T, Toji  H, Suei  K. 1983. Training effect of differing load on             the force – velocity relationship and mechanical power output in human muscle,                      Scandinavian Journal of Sport Science, 5(2); 50-55.                                                                    

  67.Keogh  J.W.L , Wilson G. J , Weatherby R. P. 1999. A cross- sectional comparison of            different resistance training techniques in the bench press. J. Strength Cond. Res.                     13:247–258.                                                                                                                              

  68.Komi  P V , Kaneko  M, Aura  O .1987. Emg activity of leg extensor muscles with                  special reference to mechanical efficiency in concentric and eccentric exercise. Int. J. Sport      Med. 8(Suppl.):22–29.                                                                                                            

  69.Kraemer W. J. 1994. Does short – term near maximal intensity machine resistance                   training induce overtraining, The Journal of Strength and Conditioning Research, 8(3):         188- 191.                                                                                                                                   

  70.Kraemer W.J, Patton J.F, Gordon S.E, et al . 1995 . Compatibility of high-intensity                  strength and endurance training on hormonal and skeletal muscle adaptations. J. Appl.             Physiol; 78: 976-989.                                                                                                              

  71.Kraemer W.J, Ratamess N.A, French D.N .2002. Resistance training for                            health  and performance. Curr. Sports Med. Rep. 1:165–171.                                                        

  72.Kraemer W.J, Koziris L.P ; Ratamess  N.A. 2002. "Detraining produces minimal changes      in physical performance and hormonal variables in recreationally strength-trained   Men". J     Strength Cond Res. 16(3): 188- 191.                                                                                        

  73.Lemura M, Serge P, Duvillard V, Andereacci J .2000. "Lipid and lipoprotein                            profiles, cardiovascular fitness, body composition, and diet and after resistance, aerobic           and combination training in young women". Eur J Appl Physiol. 82:451-458.                      74.Lesuer DA, Mccormick JH, Mayhew JL, et al .1997. "The accuracy of prediction                     equations for estimating 1-RM performance in the bench press, squat, and deadlift". J              Strength Cond Res 11: 211–213.                                                                                                  

  75.lvey F.M, Tracy J.T, Lemmer M, Hurley B.F .2000. “Effect of strength training and                 detraining on muscle Quality: Age and Gender comparisons”. J Gerontology. 55(3): 152-        157.:2119-27.                                                                                                                     

   76.Lobo A, Carvalho J, Santos P. 2010. Effects of Training and Detraining on                               Physical Fitness, Physical Activity Patterns, Cardiovascular Variables, and HrqoL after3         Health-Promotion Interventions in Institutionalized Elders, Journal of Family                          Medicine2010. .                                                                                                                                                                                                                                                               77.Marinković1 M, Radovanović D.r, Ignjatović AL, 2011, EIGHT WEEKS OF                           INSTABILITY RESISTANCE TRAINING EFFECTS ON MUSCULAR OUTPUTS:            Physical Education and Sport Vol. 9, No 3, pp. 321 – 327.                                                   

  78.Maffiuletti N.A. 2002. Effect of combined electro stimulation and Plyometric                           training on vertical jump height, Medicine and Science in Sports and Exercise, OCT;             34(10): 1638 – 1644.                                                                                                                

  79.Marx J.O, Ratamess N.A , Nindl B.C , et al. 2001. The effects of single- set vs.                        periodized multiple-set resistance training on mus- cular performance and                                 hormonal concentrations in women. Med. Sci. Sports Exerc. 33:635–643.                            

  80.Marques M.C, González-BadilloJ.J .2006. In-season Resistance Training and                           Detraining in Professional Team Handball Players. J. Strength Cond. Res.; 20(3), 563-571.

  81.Mazzetti  S.A, Kraemer  W.J , Volek  J.S, et al. 2000. The influence of direct supervision        of resistance training on strength perfor- mance. Med. Sci. Sports Exerc. 32:1175–1184.    

  82.Mc Bride J.M. 2002. The effect of heavy VS. Light – Load jump squats on the                        development of strength, power, and speed. The Journal of Strength and Conditioning             Research, 16(1): 750 – 755.                                                                                                     

  83.Mc Carthy J.P.M, Pozniak M. A, Agre J.C .2002. Neuromuscular adaptations to                       concurrent strength and endurance training, Mad Sci Sports Exerc, 34(3): 511 – 519.          

  84.Moritani  T, Devries H.A .1979. “Neural factors versus hypertrophy in the time course           of muscle strength gain”. American J. Sports Medicine, 58: 115-130.                                 

  85.Moritani  T. 1987. Electrophysiological analyses of the effects of muscle power training,          Research Journal of Education in Japan, 1; 23-32.                                                                

  86.Morrissey M. C. 1998. Early phase differential effects of slow and fast barbell squat               training, The American Journal of Sports Medicine, 26:221 – 230.                                               

  87.Muthiah  C. sodhi H.S.1980. " effects of training on some morphological parameters to           top. r anking basketball players  ".j. .sport  med and physical fitness dec 1980, 20(4) p:           405-412.                                                                                                                                      

  88.Perrig-chiello .PA , Walter J, Hannes B .1998. The effects of resistance training on well-         being and memory in elderly volunteers1998; 27: 469-475 .                                                       

   89.Poehlman E.T, Dvorak R.V, DeNino W.F, Brochu M, Ades P.A. Effects of resistance             training and endurance training on insulin sensitivity in nonobese, young women: a                 controlled randomized trial. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(7): 2463-8.                        

  90.Romero-Zurita A, Carbonell-Baeza A, Aparicio V.A, Ruiz .JR, Tercedor P, Delgado-              Fernández M . 2012. Effectiveness of a tai-chi training and detraining on functional     capacity, symptomatology and psychological outcomes in women with fibromyalgia.           

  91.Santos A, Marinho D.A, Costa A.M, Izquierdo M, Marques M.C. 2011. The                             effects of concurrent resistance and endurance training follow a detraining period in                elementary school students. J. Strength Cond. Res.; 2011a. (in press).                                  

  92.Shahidi F. 1997. The Effect of 8 weeks Resistance Training with submaximal intensity on    Muscle Fitness in 16-18 Years Old Male Soccer Players.                                                   

  93.Santos1 A, Daniel A, Aldo M, Costa 1, Izquierd M, Marques M. 2011. The Effects of              Concurrent Resistance and Endurance TrainingFollow a  Specific Detraining Cycle in Young School Girls, Journal of Human Kinetics Special Issue 2011, 93-103.                            

  94.Simsolo R.B, Ong J.M , Kern P.A .1993. "The regulation of adipose tissue and muscle            lipoprotein lipase in runners by detraining". J Clin Invest. 92: 2124-30.                               

  95.Skelton D.A ,Young A, Greig C.A, Malbut K.E . 1995 .Effects of resistance training of           strength,power,and selected functional abilities of women aged 75 and older. j A                      Geriatr Soc. 1995 Oct : 43(10):1081-7.                                                                                      

  96.Snelling C.J .1997. Plyometric training VS. Explosive weight training: A comparative             study, Human Exercise and Performance Research Project, Massey University.                   

    97.Starkey  D.B . 1994. Equivalent improvement in strength following high intensity, low          and high volume training, Medicine and Science in Sports and Exercise, 26(5),                         Supplement abstract, 651.                                                                                                       

  98.Teixeira M.S .2001. Effects of resistance training with different sets and weekly                       frequencies on upper body muscular strength in military males 18 years of age,                        Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(5), supplement abstract, 753.                  

  99.Tokmakidis S.V, Kontantinos  A .2003 . “Training and Detraining effects of a combined         strength and aerobic exercise program on blood lipids in patients with coronary disease”. J      Cordiopulmonary reha. 23(3): 193-200. sensivity in young female dancers”. Int J Obis.           30(1):40.                                                                                                                                  

  100.Toraman N.F , Ayceman N .2005 . Effects of six weeks of detraining on retention of             functional fitness of old people after nine weeks of multicomponent training, J Sports              Med 39:565–568.                                                                                                                    

  101.Tudor O. bompa T.1999.”priodization, theory and methodology of training “.united state :        human kineties  publishers.                                                                                                  

  102.Westcott W.L. 2001.  Effects of regular and slow speed resistance training on muscle             strength, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 41; 154 – 158.                         

  103.Wilson, G.J. 1993. The optimum training load for the development dynamic athletic               performance, The Centre for Human Movement Sciences and Sport Manual.                    

  104.Witkowski S, Michael M, Lockard Nathan T, Jenkins S, Thomas O. Obisesan,                         Spangenburg E, and James M. Hagberg. 2013. Relationship between circulating                       progenitor cells, vascular function and oxidative stress with long-ter training a                         shortterm detraining in older men, Clin Sci (Lond); 118(4): 303–311.                          105.Terzis G, Stratakos G, Manta P, Georgiadis G. 2008. Throwing performance after                    resistance training and detraining. J Strength Cond Res 2008; 22(4): 1198-204.                  106.Zech1 A.s , Drey M.i , Freiberger E.l , Hentschke C.h , Bauer J.u , Sieber C  , Pfeifer K.l        .2012. Residual effects of muscle strength and muscle power training and detraining on           physical function in community-dwelling prefrail older adults : a randomized controlled      trial . BMC Geriatrics 2012.                                                                        تحقیق در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, مقاله در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, پروپوزال در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, تز دکترا در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, پروژه درباره پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار, رساله دکترا در مورد پایان نامه میزان ماندگاری فاکتور های عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس