پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک

word
121
286 KB
31606
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۷۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری و به دو طبقه مرد و زن تقسیم شده اند.

  ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 27 سوالی کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش مدل ریچارد والتون (1974)، پرسشنامه 32 سوالی بهره وری در مدارس هرسی بلانچارد و گلداسمیت مدل آچیو (1994) و پرسشنامه 44 سوالی سلامت سازمانی مدارس مدل هوی فیلدمن (1987) بوده است.

  تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه بهره وری با سلامت سازمانی و تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری به استثنای مولفه ی پرداخت منصفانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری بالاتر باشد بهره وری نیز بیشتر می باشد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی کاری و تاثیرات آن بر سلامت سازمانی و بهره وری توصیه می شود، مدیران آموزش و پرورش به ابعاد مختلف سلامت سازمانی توجه نموده و با ارتقای کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبتی بر بهره وری گذاشته که ممکن است در نتیجه این ارتقاء، بهره وری جامعه آماری تحقیق به صورت معنی داری افزایش یابد.

  واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی، بهره وری معلمان

   

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

  مقدمه

  موفقیت و کامیابی یک نهاد و سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که منابع انسانی مهمترین بخش یک سازمان قلمدا می شود. شناسایی الگوهای رفتاری کارکنان و همچنین عوامل مرتبط با نگرش های  شغلی کارکنان از عوامل مهم در تشخیص موفقیت و کامیابی سازمان ها به شمار می آید. به عقیده صاحب نظران به منظور مطلوب نمودن کار باید به سلامت کارکنان، ایمنی و رضایت آنان به عنوان پیش شرط اثر بخشی سازمانی توجه نمود(سلمانی،1384). آموزش و پرورش از دیر باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها، دانش‌ها و مهارت‌های جامعه از طریق آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام می‌باشند. در جوامع ابتدایی، عوامل اصلی آموزش و پرورش عبارت بودند از: زندگی خانوادگی، کار گروهی و مراسم دینی. در جوامع امروز، جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می‌شود، ولی به زودی، سازمانی اختصاصی، یعنی مدرسه، مسئولیت ایفای این وظیفه را رسماً بر عهده می‌گیرد. آموزش وپرورش یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود و موفقیت آن به برخورداری از مدیریت اثربخش وابسته است (علاقه‌بند، 1382). چگونگی استفاده بهینه و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده سازمان می باشد. بهره وری در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به این معنی است که بتوان با استفاده از مدیریت بهتر ثمره بیشتری را با صرف منابع کمتر نیروی انسانی حاصل نمود. بهره وری بیش از آن که متوجه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد، متوجه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است. بنابراین حاکم شدن فرهنگ بهره وری، موجب استفاده  بهینه از کلیه امکانات  مادی و معنوی سازمان ها می شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید می توان از امکانات، شرایط، توان و قابلیت های نیروی انسانی موجود از خلاقیت در تحقق هدف های سازمان حداکثر بهره را برد. بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن فناوری، تدوین دستورکار و صدور بخشنامه حاصل نمی شود بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی، اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمانی متوجه عوامل انسانی شود (گراهام[1]،1999، به نقل از هنری[2] و همکاران،1382). متغیر دیگری که با بهره وری[3] رابطه نزدیکی دارد کیفیت زندگی کاری است، اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته ‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده معمول از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود. با وجود شرایط مطلوب کاری یکی از ضرورت های انجام فعالیت افراد در سازمان، که از آن به عنوان کیفیت زندگی کاری تعبیر می شود، باعث بوجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر افراد شده و آنها را به سمت کار و تلاش بیشتر و مطلوب تر سوق می دهد. همچنین تحقیقات زیادی نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری تأثیرات قابل توجهی روی پاسخ های رفتاری فرد از قبیل هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت و برخی از نگرش های شغلی دارد(سیگری[4] و همکاران، 2001). ضرورت توجه به کیفیت زندگی کار[5] و بهبود آن، از آن جهت حائز اهمیت می باشد که 65 درصد عمر مفید انسان در کار سپری می شود. کیفیت زندگی کاری تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک سازوکار می باشد که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می کند. کیفیت زندگی کاری یک طرح و برنامه چند بعدی است که عموماً به رضایت کلی از زندگی کاری و تعادل میان زندگی و کار می انجامد. رضایت از کار، تعادل زندگی و کار، توسعه مهارت های شخصی، توجه به کارهای فردی و عملکرد کارکنان، ویژگی هایی هستند که با کیفیت زندگی کاری منطبق می باشند، به نظر می رسد افزایش کیفیت زندگی کاری یکی از بهترین راه هایی است که می توان برای جذب و نگهداری کارکنان با ذوق و استعداد در سازمان ها مورد استفاده قرار داد(مهاجرانی ، شهسواری، 1389). علاوه بر کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی نیز آثار بالقوه و جدی بر رضایت کارکنان و بالطبع عملکرد سازمان داشته، و می تواند پیشگویی کننده برای اثر بخشی سازمان باشد(روزگار،1386، به نقل از پورتراب،1389). به نظر لایدن و کلینگ[6] (2000) سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است به معنی توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر که باعث رشد و بهبود سازمان می شود. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود نیز افرادی سودمند و موثر باشند. (هوی و میسکل[7]،1991). در مجموع می توان گفت که تحقق اهداف سازمان می تواند تحت تاثیر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر قرار گیرد، که بنظر می رسد محیط و شرایط سازمان را به گونه ای برای کارکنان فراهم ساخت که در آنها ایجاد انگیزه شده و این باعث افزایش کیفیت زندگی کاری با سلامت سازمانی و در نتیجه منجر به بهره وری سازمان گردد.

   

  1-1. بیان مسئله

  امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فناوری و پیشرفت های صنعتی، گرایش به سازمان های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است. توجه به منابع انسانی پدیده ای است که در دو دهه اخیر توسعه فراوان یافته است. چارچوب های فکری جدید و دگرگونی های عمیقی که در عرصه منابع انسانی پدید آمده راه را برای بهره گیری بیشتر از توان و تخصص کارکنان سازمان ها هموار کرده است به حدی که یکی از شاخص های مهم رشد هر جامعه را، وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(صافی،1383). سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء بهره وری، کیفیت زندگی کاری و همچنین به سلامت سازمانی کارکنان توجه دارند. بهبود عملکرد کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است. بر این اساس استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به تدوین استراتژیهای منابع انسانی و اقداماتی است که برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان به عمل می آید. با در نظر گرفتن مفهوم بهره وری ، اعتقاد بر این است که رشد بهره وری در سطح فرد موجب بهره وری در سطح سازمان، و این افزایش بهره وری در سطح بخش اقتصادی و در نهایت رشد بهره وری ملی به دنبال دارد. به عبارتی بهره وری ملی بستگی به بهره وری تک تک افراد جامعه دارد با پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که می تواند خود را تغییر دهد، و در تغییر محیط خود موثر باشد، نقش کلیدی انسان در فرایند بهره وری آشکار می شود.

   

   
  Abstract:
  Present study, the relationship between quality of work life and organizational health and productivity in the area of physical education teachers in 1392 Andimeshk done. The population of this study were 102 teachers of various educational Andimeshk area. And a sample of the study population and sampling survey and census men and women are divided into two categories. Teacher quality of work life questionnaire with 27 questions measuring instruments Sport model, Richard Walton (1974), a questionnaire with 32 questions about productivity of the schools Hersey and Blanchard model Gldasmyt Chyv (1994) and school organizational health questionnaire of 44 questions Hui Feldman Models (1987) have .Statistical analysis of the data using Pearson correlation and regression analysis was performed using SPSS version 19. The results indicated that the productivity component of organizational health and quality of life for all components except for the components of pay something fairly significant positive relationship exists. This means that whatever the organization's health and quality of work life and higher productivity is also higher. Given the importance of work life quality and its impact on organizational health and productivity recommended. Director of Education will pay attention to different aspects of organizational health and quality of working life has had a positive impact on productivity, which may result in the promotion of efficiency Statistical population of research significantly increased.

   

  Key words: quality of work life, organizational health, productivity Teachers

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک

  فهرست:

  چکیده ..........................................................................................................................................................   1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه ...........................................................................................................................................................   3

  1-1.  بیان مسئله.......................................................................................................................................  5

  1-2.  ضرورت و اهمیت پژوهش...........................................................................................................  8

  1-3.  اهداف تحقیق ................................................................................................................................  10

  1-3-1.هدف کلی ...........................................................................................................................  10

  1-3-2.اهداف ویژه .........................................................................................................................  10

  1-3-3. فرضیه های تحقیق .........................................................................................................  11

  1-4 تعاریف نظری مفاهیم و اصلاحات............................................................................................... 11

  1-4-1. کیفیت زندگی کاری .......................................................................................................  11

  1-4-2. سلامت سازمانی ...............................................................................................................  12

  1-4-3. بهره وری ............................................................................................................................  12

  1-5 . تعاریف عملیاتی.............................................................................................................................. 13

  1-5-1. کیفیت زندگی کاری .......................................................................................................  13

  1-5-2. سلامت سازمانی ...............................................................................................................  14

  1-5-3. بهره وری ............................................................................................................................  14

  فصل دوم: مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه ...........................................................................................................................................................  17

  2-1. مفاهیم نظری ..................................................................................................................................  18

  2-1-1. کیفیت زندگی کاری .......................................................................................................  18

  2-1-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی کاری............................................................................. 18

  2-1-1-2 سطوح کیفیت زندگی کاری................................................................................ 19

  2-1-1-3 مفاهیم کیفیت زندگی کاری............................................................................... 19

  2-1-1-4 محیط کاری و فضای سازمانی............................................................................ 20

  2-1-1-5 مهمترین عوامل موثر برای ارتقا کیفیت زندگی کاری  ..............................  20

  2-1-1-6 تعاریف نظری ابعاد کیفیت زندگی کاری......................................................... 21

  2-1-2. سلامت سازمانی................................................................................................................ 23

  2-1-2-1 تعریف سلامت سازمانی........................................................................................ 23

  2-1-2-2 سلامت سازمانی ازنظر مایلز ...............................................................................  24

  2-1-2-3 سلامت سازمانی و اثربخشی آن .......................................................................  25

  2-1-2-4 پویایی های سازمانی.............................................................................................. 26

  2-1-2-5 ویژگیهای سازمان سالم .......................................................................................  27

  2-1-2-6 نشانه های ضعف سلامت سازمانی ...............................................................  29

  2-1-2-7 مولفه های سلامت سازمانی از نظر لایدن و کلینگل.................................... 29

  2-1-2-8 روش ارزیابی سلامت سازمانی............................................................................ 32

  2-1-2-9 تعاریف نظری ابعاد و سطوح سلامت سازمانی............................................... 32

  2-1-3  بهره وری ...........................................................................................................................  34

  2-1-3-1 تاریخچه بهره وری.................................................................................................. 34

  2-1-3-2 تعاریف بهره وری.................................................................................................... 35

  2-1-3-3 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری ................................................  35

  2-1-3-4 مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت ......................................................................  36

  2-1-3-4-1 مدل هرسی و گلداسمیت(1994) .......................................................  37

  2-1-3-4-2 مدل CREST .........................................................................................  38

  2-1-3-5 جلوه های بهره وری .............................................................................................  39

  2-1-3-5-1 کارایی ...........................................................................................................  39

  2-1-3-5-2 اثر بخشی ....................................................................................................  39

  2-1-3-6 استراتژی های بهره وری .....................................................................................  40

  2-1-3-7 راهکارهای ارتقاء بهره وری معلمان تربیت بدنی در آموزش و پرورش... 41

  2-1-3-8 تعاریف نظری و ابعاد بهره وری.......................................................................... 44

  2-2.  پیشینه پژوهشی تحقیق ............................................................................................................  46

  2-2-1. پیشینه تحقیقات داخلی ................................................................................................  46

  2-2-2. پیشینه تحقیقات خارجی ..............................................................................................  56

  2-2-3. جمع بندی پیشینه ها ...................................................................................................  58

  فصل سوم: روش کار و تحقیق

  مقدمه ........................................................................................................................................................... 61

  3-1.  روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری......................................................................................... 61

  3-2.  روش و ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................. 61

  3-3.  کیفیت زندگی کاری .................................................................................................................... 62

  3-3-1.  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری.................................................................................. 62

  3-3-2.  روایی و پایایی پرسشنامه ............................................................................................. 62

  3-4.  سلامت سازمانی ............................................................................................................................ 63

  3-4-1.  پرسشنامه سلامت سازمانی.......................................................................................... 63

  3-4-2.  روایی و پایایی پرسشنامه ............................................................................................. 63

  3-5.  بهره وری ......................................................................................................................................... 64

  3-5-1.  پرسشنامه بهره وری ...................................................................................................... 64

  3-5-2.  روایی و پایایی پرسشنامه ............................................................................................. 65

  3-6.  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................... 65

  فصل چهارم: نتایج

  مقدمه ...........................................................................................................................................................  68

  4-1.  توصیف داده های جمعیت شناختی........................................................................................ 68

  4-1-1.  جنسیت ........................................................................................................................  69

  4-2.  یافته های مربوط به فرضیه‌ های پژوهش............................................................................... 71

  4-3.  فرضیه اول پژوهش....................................................................................................................... 72

  4-4.  فرضیه دوم پژوهش....................................................................................................................... 73

  4-5.  فرضیه سوم پژوهش..................................................................................................................... 74

  4-6.  فرضیه چهارم پژوهش.................................................................................................................. 75

  4-7.  فرضیه پنجم پژوهش.................................................................................................................... 76

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه ........................................................................................................................................................... 79

  5-1. فرضیه اول ....................................................................................................................................... 79

  5-2.  فرضیه دوم ..................................................................................................................................... 81

  5-3.  فرضیه سوم .................................................................................................................................... 82

  5-4.  فرضیه چهارم ................................................................................................................................ 83

  5-5.  فرضیه پنجم .................................................................................................................................. 84

  5-6.  پیشنهادات........................................................................................................................................ 84

  5-7.  پیشنهادات کاربردی...................................................................................................................... 85

  5-8.  پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................................... 87

  5-8.  محدودیت ها................................................................................................................................... 87

  منابع

  منابع فارسی ............................................................................................................................................... 89

  منابع انگلیسی ............................................................................................................................................ 96

  پیوست ها..................................................................................................................................................... 102

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................ 110

   

   

  منبع:

  آرمسترانگ، مایکل(2001)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، (1381)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی

  آذری، مهرداد، (1380)، مدیریت دانش، عملکردها و چالشها، مجله تدبیر ،شماره 114، ص 47

  آزاده، م. (1382) ، معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان، رهافیت، شماره 29، ص 105-95

  ابطحی، حسین و کاظمی، بابک. (1380)، بهره وری، تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

  استیفن، رابینز.(1943). رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها) جلد اول، (ترجمه غلی پارسائیان و محمد اعرابی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، سال 1381

  استیفن، پی، رابینز.(1943). مبانی رفتار سازمانی (ترجمه غلی پارسائیان و محمد اعرابی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، سال 1382

  اسدی، ح ، رهاوی، ر. (1383). رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور، نشریه حرکت، شماره 20، ص 34-23.

  امین شایان جهرمی، ش ، احمدی، درویش پور مراغه، س.(1388). بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ای راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم، ص 130-109.

  اوجانی، خسرو، (1380). بررسی تاثیر متقابل کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی کار در شرکت صنایع هواپیمایی ایران، سال دوم، شماره 5، ص 151-123.

  بلانچارد، هرسی.(1385). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی علاقه بند، تهران: امیرکبیر.

  پولانی،م.(1386). اقداماتی در جهت سلامت سازمانی(ترجمه محمدرضا علی پور)موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم(تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2004).

  پورتراب، حسین.(1386). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزا اسلامی واحد اهواز.

  جزئی،ن.(1375). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.

  حمیدی، م، کشتی دار، م، (1381). بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور، نشریه حرکت، شماره 15، ص54-43.

  حسینی، س، نادریان، م همایی، ر ، موسوی،ز.(1388). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره ی کل تربیت بدنی اصفهان، مدیریت ورزشی ، شماره2، ص181-168.

  خاکی، غلامرضا،(1377).مدیریت بهره وری (تجزیه ئ تحلیل آن در سازمان ها)، کانون انتشاراتی سایه نما، تهران، چاپ دوم.

  خدیوی، اسدالله.(1386). درآمدی بر رفتار سازمانی در سازمان های هزاره سوم.تبریز:شایسته.چاپ اول

  خلیلی شورینی، سهراب،دانش،هوردخت.(1380). بولتن سمینار توجیهی حرکت بهره وری در استان ها، سازمان ملی بهره وری ایران، تیرماه.1380

  دلاور، علی.(1384). بررسی رابطه سبک های مدیریت و سلامت سازمانی مدارس متوسطه پسرانه شهر قوچان از دیدگاه دبیران سال تحصیلی 83-82، خراسان رضوی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مدیریت آموزش و پژوهش.

  دولان،ا،شیمون،ر،شولر،ا.(1376). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی(ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی)، تهران: مراکز آموزش مدیریت دولتی

  دهقان نیری، ناهید. و صالحی، تهمینه.(1388). کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یکدیگر. انتشارات پژوهش پرستاری دوره 3 شماره 8و9 ، ص 37-27.

  داغبندان، الهیار، صوفی، منوچهر.(1380). ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه در چارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، ص 281.

  رابینز، استیون(1378). رفتار سازمانی : مفاهیم، نظریه ها، کاربردها. ترجمه پارسائیان، علی، اعرابی، محمد. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رودکی،مهدی.(1387). تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری ، طرح پژوهشی سازمان کار و تامین اجتماعی ، نقل از سایت (www.Karafarinigov.ir)

  رضائیان، علی.(1372). مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها)ف انتشارات دانشگاه تهران، 1372.

  رمضانی فرزانه ،طاهره. (1380). بررسی وضعیت کیفیت کاری با عملکرد دبیرستان های دخترانه و پسرانه ناحیه 1 و 2 شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  رهگذر، حسن.(1380). بررسی نگرش مدیران و کارشناسان (آموزش و پژوهشی، اداری و مالی دانشگاه شیراز نسبت به عوامل موثر بر بهره وری، مجله دانش ئ مدیریت، شماره 48 ، ص 27-23).

  زنگل، مرضیه. (1374). بررسی و مقایسه جو سازمانی از بعد سلامت سازمانی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی در دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

  زارع، مریم (1379). اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در شرکت توزیع نیروی برق. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  سعادت، اسفندیار.(1386). مدیریت منابع انسانی. تهران : سمت . چاپ دوازدهم.

  سلطانی،ایرج.(1379). بنیادهای مشارکت در نظام مدیریت و تصمیم گیری، مجله تدبیر، شماره 107، ص 31.

  سلطانی،ایرج.(1380). دستاوردهای فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر، مجله تدبیر، شماره 112، ص 51.

  سبک رو، مهدی، کاشانی،صالح،وفایی یگانه، محمد.(1389). بهره وری کارکنان بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه صنعت بیمه،سال25، شماره 97، ص179-202.

  سازمان ملی بهره وری ایران.(1373). مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین کنگره بهره وری ایران، انتشارات سازمان ملی بهره وری ایران.

  ساعتچی، م.(1386). روانشناسی بهره وری،تهران:نشر ویرایش

  سالاریان زاده،م،صدر،ف.(1385). تاثیر روند اصلاحات بخش سلامت و بهره وری و انگیزش نیروی انسانی، دانشگاه پیام نور تبریز.

  سلمانی، داود.(1384). کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت.

  سیاحی،ع.(1377). کیفیت زندگی کاری، کار و جامعه، شماره 29، ص43-37.

  سلطانی،ا.(1385). بهره وری نیروی انسانی، تهران: انتشارات اردکان.

  شرمرهورن،جام،جیمز جی، هانت، ریچارد ان، بورن(1378). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه مهدی ایران

  نژاد پاریزی، محمد علی بابایی، محمد علی سبحان اللهی . تهران: موسسه ی تحقیقات و آموزش مدیریت.

  شریعتمداری، مهدی.(1388). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران: تابستان (1388).

  شکر کن، حسین.(1383). مردم در سازمان ها و زمینه رفتار سازمانی، تالیف: ترنس.آرمیچیل، انتشارات: رشد.

  شهبازی، ب، واعظی، م، ثنایی پور، ه.(1388). تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان، نشریه مدیریت دولتی ، دوره1، شماره3،ص 84-69.

  صافی، احمد.(1383). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. تهران:سمت.

  صیادی تورنلو، حسین، جمالی،رضا، منصوری، حسین.(1388). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش یزد، مجله علوم تربیتی، دوره 5، شماره 1، ص 136-113.

  طاهری، احمد.(1385). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهر تهران.

  طیبی، ج، نصیری پور،ا،گوهری،م،علیزاده،ف.(1387). رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیریت بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره11، شماره34،ص26-21.

  طاهری، شهنام.(1380). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها. تهران: هوای تازه. چاپ سوم.

  طوسی، محمدعلی(1387). مدیریت و مشارکت کارکنان، انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی، چاپ اول.

  عماد زاده، مصطفی.(1370).آموزش و پرورش و بهره وری، دانش مدیریت، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 12،ص44-43.

  علوی، بابک.(1380)ارزش های فرهنگی و جهت گیری های کارکنان، مجله تدبیر، شماره 118،ص61.

  علاقه بند، علی. (1378). سلامت سازمانی. سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 21، بهار 1387،ص33-14

  علاقه بند، علی. (1382). مدیریت آموزشی ، تهران، نشر روان.

  علامه، محسن.(1378). توسعه الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزش های اسلامی و تعیین تاثیر آن بر کاهش تنیدگی روانی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  غفارزاده، فاطمه.(1380) بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهبود فعالیت کارکنان اداره کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

  فریدونیان، علیرضا، یوسفی،لیلا.(1380). راهبری و مدیریت نیروهای دانشگر، مجله تدبیر، شماره 119، ص22.

  فرخی، حسن.(1386). استفاده از مدیریت عملکرد با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی، نشریه جهان اقتصاد.

  فرجوند، ا.(1376)، بهبود کیفیت زندگی کاری، زمینه، شماره 66و67 ص44-39.

  قاسم زاده، علی.(1384). بررسی تاثیر مشاوره شغلی به روش دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی.

  قنبری کوهنجانی، فرزاد.(1377). بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهرستان شیراز از دیدگاه معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، فروردین ماه،ص4-19.

  کچوئیان جوادی، رضا.(1379). بررسی رابطه میان  سلامت سازمانی و سبک مدیریت مدیران در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه، پسرانه ناحیه 2 شهر ری در سال تحصیلی 79-78، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مرکز آموزش نیروی انسانی دکتر احمد آرام.

  کسائی،م.(1386). نگرش کارکنان به کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد ، تحول اداری، دوره هفتم، شماره 47، صص132-191.

  کریمی،ع،پیرایش،ر.(1385). تعیین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر، فرهنگ مدیریت، سال چهارم ، شماره چهاردهم.

  کنشلو،بشیر.(1386). مدیریت بهره وری و ارتقای کیفیت زندگی شغلی، هفته نامه برنامه، سال پنجم،شماره 215،صص16-12.

  متقی،محمدحسین،(1384). جزوه ی درسی منتشر شده دوره کارشناسی ارشد. مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد کرمان.

  میرکمالی، سیدمحمد،کنکاش در بهره وری و ارائه الگو برای اندازه گیری، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، 1376، شماره 28،ص49.

  میرکمالی،م،نارنجی ثانی، فاطمه.(1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در موزش عالی، شماره 48.صص101-71.

  ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سلامت سازمانی(شماره 159،139،مرداد84).

  منصوری، فریده.(1376). بررسی سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر اصفهان از دیدگاه معلمان مدارس به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت سالم سازی مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد ، اصفهان: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

  محمدی، بهرام.(1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه استان کردستان پایان نامه کارشناسی ارشد ، داشنگاه شهید رجایی تهران.

  متقی، م، خواجویی،م.(1385). کیفیت زندگی کاری، مجله موفقیت، شماره مسلسل 109، شماره 71-70.

  مهداد، علی.(1385). روانشناسی امور کارکنان، اصفهان: انتشارات جنگل.

  مهداد، علی.(1384). روانشناسی صنعتی و سازمانی ، اصفهان: انتشارات جنگل.

  مجاهدی جهرمی، سعیده. (1390). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.

  معمارزاده،غلامرضا،اسدی،احمد.(1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه، سال دهم، شماره 38،صص66-50

  معدنی پور، محمود.(1381). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سامان ها: نشریه توسعه مدیریت ،شماره 34، صص10-7.

  میرسپاسی،ناصر.(1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات امیر.

  میرسپاسی،ناصر.(1371). تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 15،ص47.

  مهاجرانی، ا،شهسواری،س.(1389). کیفیت زندگی کاری و مشارکت سازمانی کارکنان، تهران: انتشارات امید،چاپ اول.

  ناظم،ف.(1380). رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهره وری خدمات مدیران مراکز آموزش های عالی ، تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد7،شماره27،صص69-43.

  نصراله پور، مجتبی.(1384). بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی . کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مجله تدبیر، شماره ی 157.

  وین.ک.هوی و سیسلج،میسکل،(1382). مدیریت آموزشی تئوریو تحقق و عمل، ترجمه دکتر میر محمد سید عباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ چهارم، ص 448.

  هال پی گریگریسون و جی استیوارت بلاک.(1380). حضور رهبران در عرصه های جهانی ، ترجمه صابر مقدمی . مجله تدبیر. شماره 116، ص28.

  هوی و میسکل.(1387). تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه دکتر میر محمد سید عباس زاده، ارومیه: انزلی.

  هنری ، ح،رضائیان،ع،کوزه جیان، ه ، احسانی ، م.(1382). رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، نشریه حرکت، شماره 27، صص 54-45.

  هوی،وی، میسکل،سی.(1380). تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه دکتر میر محمد سید عباس زاده، ارومیه: دانشگاه ارومیه.

  هرسی،پ، بلانچارد، ک.(1374). مدیریت رفتار سازمان، ترجمه علاقه بند(1375).تهران: انتشارات امیرکبیر.

  هوی، وف-ین م و میسکل، سیسیل.(1382). مدیریت آموزشی (تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت)،(ترجمه دکتر میر محمد سید عباس زاده). چاپ 14، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

  همایش ملی و بهره وری و توسعه.(1385). سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی.

   

  منابع انگلیسی:

  Adler,N.J.(2002).International Dimensions of Organizational Behavior (2neded), pws-kent,Boston,MA.

  Akdere,M.(2006). Improving Quality of Work Life Implications for Human Resources. Business Review,1,(173-195).

  Allen,N.J & Meyer, J.P.(1991). Tree Component of Organizational Commitment, Human Resource Management Review,V.I,N.I,pp:61-88

  Armstrong,M.(2006). A Hand book of Human Resource Management Practice (10ne ed), KoganPage Ltd,P.102.

  Beasley, L.W, Krash, B.T, sainfort, F., Hagemauer , M, Mary, E, Marchand, L.(2005). Quality of work life of family physicians in wisconsins Health Care Organizations , a WMJ, official publication of the state Medival Society of Wisconsin,103,50-51.

  Bacal,A.(2007)"organizational Health and success" viewed on to 30-Jol-2007 [www. organizationalHealth.org].

  Beenies , M(1996). The various of Healthy School Climate and student success. BOSTON, Educational Journal, vol .23.130-132.

  Beaudion, L.E, Edgar, L.(2003). Hassle: Their importance to nurses' quality of work life. Nursing Economics.21(3),106-113.

  Blegan, M.(1993). Nurses ' job Satisfaction: a Meta-analysis of Related Variables, Nurse Research, vol .42,pp.36-41.

  Halvo, D.E.(1991). An experiential approach to organizational development(3thed), prentice-Hall , international edition.

  Hoy, W.K and Feldman , J. (1987). organizational Health . The concept and Its  Measver. Journal of Research and development in Education.

  Hoy&miscall.(2005). Educational administratoration theory research and practice. NewYork.MC.GROWHILL.

  Filippo,E.B(1998). Personal Management , McGraw-Hill publishing.

  Fourie , A.S.(2004). Predicting satisfaction with Quality of work life, Masters Thesis, university of South Africa.

  Heinonen, S.,& Saarimaa, R.(2009). Better job satisfaction through Quality  of work life – how can telework help?

  Hong Lu,E.,Alison, K.W & Barrball , L.(2007) Job  satisfaction and its related factors, International Journal of Studies. 44,575-595.

  Che Rose, R., & Beh, L., ULi,J., & Idris, K. (2006). An analysis of quality of work life (QWL) and career-related variables. American Journal of Applied Sciences, 3 (21) , 2151-2159.

  Conklin , M.A,. Desselle,S,P.(2007). Snapshot of pharmacy faculty quality of work life  and productivity. Pharmacy teaching , 14(1), 53-77.

  Choen SG, Chang L, Ledford GE.(1997). A Hierarchical Construct of self-management leadership and its Relationship to quality of work life and perceived work group effectiveness. Personnel Psychology, 50(2):275-409

  Crament, A.(2006) The relation between supervise and managers with welfare and efficiency in Organ, p:Mc  Graw Hill.

  Chen,J.(2000).Research on the quality of life ,job satisfaction and intention to quit of emotional labor based on the examples of the of Chunghwa telecom. MSC thesis, Human Resource management Department, p:152.

  Cooper, M(2001). Organization health. Academy of management Journal . Vol.29.110-121.

  Shani, A.B ,. Basuray , M.T., Scherling , S,A., Odell,J,L.(1992). Revisiting quality of work life interventions: A cross-cultural pilot study. Journal of Organizational Change Management.5(4):59-67.

  Sigry, J.M, Efraty ,D.,Siegel,P.(2001). A New measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, 55(3),241.

  Cohen SG, Chang L,Ledford GE.(1997). A hierarchical construct of self-management leadership and its relationship to quality of work life and perceived work group effectiveness. Personnel Psychology,50(2):275-409.

  Ferman,(2007). Thriving on chaos, new york, I knops.

  Lynde,J.A.& Klingle , W.(2000). Supervising organizational  health. Supervision Journal ,27(3-5).

  Luthans,F.(1998). Organizational Behavior . McGraw-Hill.

  Love,p.e,d & Edward , d.j.(2006)."Talking the pulse of uk cinstraction project manager health : In flaence of hob demande, job controland social support on psychological well-begin".

  Lau,R.S.M. May B.E.(1998). A win-win paradigm for quality of work life and business performance , Human Resource Development Quarterly ,9(3):211:227.

  Morrison , cordery,J.Girardi,A.& payne, p.(2006). Job design, opportunities for skill utilization and intrinsic job satisfaction". European Journal of work and Organizational Psychology, vol,14.

  Mathiuv,Journal,Educational & Zajac.D.M(1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consences of organizational commitment , Psychological Bulletin, vol.108,No.22,pp:171-194.

  Morin , E.M.& Morin,W.(2003). Quality of work life and firm performance: The cace of  Teknika. , In Management in lbero American countries.

  Porter,L.W.& Steers R.M.& Moway, R.(1974). Organizational commitment, Journal of Applied psychology .V.59,N.55,pp:603-609.

  Dolan.S,L,Gracia S.C.,Tzafrir,S.S(2010). Predictors of quality of work life and poor Health among primary Health care personnel in Catalonia: Evidence based on cross sectional. retrospective and longitudinal Design. International Journal of Health care quality Insurance, 21(2),203-18.

  Davies,L.E.Levine,M.F. and Taylor,J.c.(1981). Defining quality of working life, Human Relations, 37,81-104.

  «« http: Hum.sagepub.com

  Elizure, d.(1990). Quality circle and quality of work life , International Journal of manpower ,11,3-7.

  Kirten,W.(2010). Health and productivity management in Europe. International Journal of workplace health management , 1(2),44-136.

  Walton. http://www.syn-dyn.com/QW.htm

  Lau,R,S,M.(2000). Quality of work life and performance-An investigation of two key elements in the service profit chain model, International Journal of service Industry Management,vol.11,p:422-437.

  Ok para,J.o,Wynn,p.(2008).The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria, Journal of Management Development,9(27),935-95.

  Porter,L.W.& Steers R.M.& Moway, R.(1975). Organizational commitment, Journal of Applied psychology .V.59,N.55,pp:603-609.

  Richard, B.(2007). Predicting the ganizational commitment of marking education and health occupations teachers be teachers be work related rewards, Journal of Industrial Teacher Education, 32(1),pp:1-14.

  Walton,R.E.(1973). "Quality of work life : what is it?" Sloah Management Review Journal , Fall,pp:11.21.

  Wood.W.(2003). Quality of work life Gives Recommendations, some changes already in the works, Vander bit Medical center.

  Wexley,K.N & Yuki,G.A.(2002). Organizational Behavior and personal psychology, Irwin Inc,p:45.

  Wysocki,F.Kepner,W.(2006). Management Beliefs That Tend to Reduce Association Motivation and Productiviry.p,1-2.

  http://edis.ifas.ufl,edu//.

  Carlesen , Ben.(1990) A.An Assessment of productivity Managers Network Model in los Angeles County.Ed.D.Sanfrancisco: University of Sanfrancisco, Availlable at: http:/proquest.umi.com./pqdweb?sid=1&firstIndex=0&RQT=511&TS=1191351590&clientId=48996

  Roney,K.Coleman, H and Schlichting ,K.A(2007). Linking the Organizational Health of Middle Grades Schools to student Achievement, NASSP Bulletin,91(4),289-321.

  Hoy, W.K ., Tartrer,J.& Kottkamp,R.(1993).open school / Healthy school: Measuring Organizational climate Sage publications, the international professional  publisher as Newbury Park.London,New Delhi.

  Hoy, W.K & Wool folk, A.E.(1989), Teachers ' sense of efficacy and the organizational health of schools .Elementary school journal , Vol, No4(pp.355-372)

  -Hoy, W.K. & Miskel , C.G.(1987).(2005), Educational  administratoration, theory, research and practice, New York, MC Grow hill

  -Lau, R 2000, 'Quality of work life and performance-ad hoc invitation of two key elements in the service profit chain Model' . International Journal of service Industry, vol .11,no .5 pp.422-37.

  -Armstrong D 2006,'An analysis of quality of work life', American Journal of Applied Science , vol.2,pp.361-71

   

  10.Dockel , A.(2003)."The effects of retention factors on organizational commitment: an investigation of high technology employees". University of Pretoria.

  17.Morin,E.M.,Morin , W .(2003)." Quality of work life and firm Performance: the تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس