پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

word
170
407 KB
31492
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته زبان و ادبیات فارسی

  چکیده:

  این پایان نامه پژوهشی در مورد « بررسی و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات خواجوی کرمانی» است که برای دستیابی به این هدف موسیقی شعر خواجو وچگونگی استفاده از ظرفیت ها و آفرینش های هنری و امکانات ادبی به کار رفته در غزلیات وی مورد بررسی قرارگرفته است. خواجو دارای934 غزل است که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 غزل از دیوان او انتخاب گردیده است.

  این پایان نامه درچهار فصل تدوین شده است. فصل اول مشتمل برکلیات، فصل دوم درباره ی مقدمه و زندگی نامه ی شاعر است؛ درفصل سوم نیز به بررسی و تحلیل موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی غزل ها پرداخته شده است و سعی گردیده آثار علم بدیع، نقش آن ها و ابعاد زیبا شناسی، شیوه ها و شگردهای خواجو در پدید آوردن موسیقی شعر نمایان گردد. فصل چهارم جداول آماری و نیز به دستاوردها و نتایج پژوهش اختصاص یافته است که با دقت در اشعار خواجو روشن شدکه به طورکلی از نظر آماری، درصد حضور عوامل موسیقی ساز، درغزل خواجو تقریباً زیاد است به طور مثال آرایه ی سجع بسیار به کار رفته و از میان انواع سجع، سجع مطرف بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. از میان انواع جناس، جناس مذیل بسامد بالایی دارد. در قسمت هم صدایی آنچه که پر تکرار است تکرار مصوت بلند«آ» است و همین امر باعث به وجود آمدن موسیقی خاص در غزلیات شده است. تناسبات بیشتر از نوع مراعات النظیر و تضاد است و ایهام به نسبت دیگر آرایه ها کم تر به کار رفته است. این عناصر در شعر خواجو با هنرمندی و ظرافت به کار رفته اند.

  کلید واژه ها: بررسی و تحلیل موسیقی شعر غزل خواجوی کرمانی.

   

   

   

  فصل اول:کلیات تحقیق

  بیان مسأله: (تعریف دقیق مسأله، بیان حدود مسأله، تشریح جنبه های مختلف و ابعاد موضوع و ابهامات موردنظر تحقیق).

  هرشاعرسبک مختص به خود را داراست ویکی ازعوامل تمایزسبکی، موسیقی شعرو کاربرد عناصرموسیقی ساز است.

  خواجوی کرمانی که به نخلبندشعرای فارسی زبان شهرت دارد ازجمله شاعرانی است که با به کارگیری ردیف ها وقوافی دشوار واوزان متفاوت که دردیوان دیگرشاعران به ندرت مشهود است، توانسته است که موسیقی ویژه ای درغزلیاتش خلق نماید، همچنین به کارگیری ترکیبات ومضامین وآواهای منحصر به فرد که نمونه هایی از آن را شاعرانی همچون مولوی  وحافظ اقتباس کرده اند سبب شده که ازحیث موسیقی تفاوت آشکاری درغزلیات او مشاهده شود. لذا برآنیم که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 غزل از مجموعه غزلیات اورا انتخاب نماییم واز حیث انواع موسیقی وعناصرموسیقی ساز همچون وزن، ردیف، قافیه، آرایه های لفظی ومعنوی همانند تکرار، تضاد ومراعات النظیر تحلیل نماییم.

  تعریف مفاهیم تحقیق

  «موسیقی شعر، شامل 1- موسیقی بیرونی شعر: منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر است که بر همه ی شعر هایی که در یک وزن سروده شده اند، قابل تطبیق است. 2- موسیقی کناری شعر: عواملی که در نظام موسیقایی شعر دارای تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت و مصراع قابل مشاهده نیست. مانند قافیه و ردیف. 3- موسیقی درونی شعر : هر کدام از جلوه های تنوع و تکرار در نظام آواها، که از مقوله ی موسیقی بیرونی(وزن) و کناری (قافیه) نباشد در حوزه ی مفهومی این نوع موسیقی قرار دارد. 4- موسیقی معنوی شعر: همانگونه که تقارن ها و تضادها و تشابهات ، در حوزه ی آواهای زبان ، موسیقی اصوات را پدید می آورد همین تقارن ها و تشابهات و تضادها ، در حوزه ی امور معنایی و ذهنی، موسیقی معنوی را سامان می بخشد». (صفحات393-391 موسیقی شعر، محمد رضا شفیعی کدکنی).

  سؤال های تحقیق

  سؤال اصلی: عوامل موسیقی ساز شعر در غزلیات خواجوی کرمانی کدام اند؟

  سؤال فرعی:

  فرضیه های تحقیق

  فرضیه های اصلی: به نظر می رسد که خواجو با به کارگیری اوزان متنوع و ردیف و قافیه های اسمی و فعلی ،  ایهام ، مراعات نظیر و تکرار و تضاد موسیقی دل نواز و زیبایی در غزلیات خود ایجاد کرده است. دراشعار او صنایع لفظی نظیر سجع وجناس بیشمار است.

  فرضیه های فرعی:

  سوابق مربوط یا پیشینه تحقیق

  درباره ی زندگی و احوال و آثار خواجو مقالات و پایان نامه هایی تدوین شده است که البته هیچ کدام از آنها به طور ویژه به بررسی موسیقی شعر در غزلیات وی نپرداخته اند.

  به عنوان مثال پایان نامه هایی با عناوین زیر مشاهده شد.

  1 تحلیل سبکی 50 غزل خواجوی کرمانی- لیلا کمال خانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  2 تشبیه در غزلیات خواجوی کرمانی- شایسته اق اتابای ، دانشگاه پیام نور تبریز.

  3 شرح لغات و ترکیبات و اصطلاحات دیوان خواجوی کرمانی- محمد مهدی بیرامی ، دانشگاه فردوسی مشهد.

  4 فرهنگ آداب و رسوم و اشارات در دیوان خواجوی کرمانی – احمد رضا گلابی ، دانشگاه کاشان.

  ضرورت ها و اهداف تحقیق

  کمک به شناخت ویژگی های موسیقی غزلیات خواجوی کرمانی 

  کمک به شناخت زیبایی های ادبی وظرفیت های آفرینش هنری شاعر.

  شیوه ی کار

  نوع روش تحقیق : روش گرد آوری اطللاعات این پژوهش ، کتاب خانه ای و شیوه ی تحقیق تجزیه و تحلیل ادبی محتوا است. ابتدا با مراجعه به دیوان شاعر و سپس با استفاده از کتب انتشار  یافته در زمینه های موسیقی شعر و اوزان عروضی و کتب بدیع ، معانی و بیان 100 غزل خواجو تحلیل و بررسی خواهد شد.

  ابزار گرد آوری اطلاعات ، فیش برداری از منابع و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

  الف) بخش بدیعی وعروضی

  1 وزن: ذکر نام وزن و بحرسروده شده

  قافیه و ردیف: ذکر واژه های قافیه وردیف درهرغزل

  3 بدیع لفظی

  13 سجع: استخراج انواع سجع متوازی ومطرف ونیز اسجاع متوازنی که شامل یک یا چند واج مشترک بوده اند.

  23 جناس: انواع مختلف جناس با ذکر نوع آن استخراج شده است.

  33 تکرار

  133 تکرار واژه:اگر دربیتی کلماتی تکراری بوده اند، ذکر شده است.

  233 هم حروفی:تکرار یک واج با بسامد بالا وقابل احساس هربیت ذکر شده است.

  333 هم صدایی:تکرار یک مصوت با بسامد بالا ویا قابل احساس درهر بیت ذکر شده است.

  4 بدیع معنوی

  1 4 تناسب:در این بخش به ذکرکلماتی که به گونه ای با هم تناسب دارند پرداخته شده است.

  24 تضاد: کلمات مخالف دریک بیت، مدنظر این بخش است.

  34 ایهام: در این قسمت کلماتی که ایهام دارند ونیز انواع مختلف آن مورد نظر قرارگرفته است.

  ب) بخش تحلیلی(ذکر مهم ترین نکات وظرافت های موسیقایی غزل ها)

  در این بخش مهم ترین نکاتی که گوش نوازی می کنند وبا استماع شعرقابل احساس اند ذکر شده است. ونیز در کنار هم قرارگرفتن دو واج یکسان و یا قریب المخرج میان دوکلمه،که هنگام قرائت، بیت را با اندکی دشواری روبرو می سازد، با عنوان شبه تنافرکلمه، ذکر شده است.

   

  فصل دوم: مقدمه و آشنایی با زندگی و آثار خواجو

  موسیقی شعرفارسی

  به طورکلی موسیقی شعر شامل موارد زیر است:

  1 موسیقی بیرونی شعر: منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر است که برهمه ی شعرهایی که دریک وزن سروده شده اند، قابل تطبیق است.

  2 موسیقی کناری شعر: منظور از موسیقی کناری، عواملی است که درنظام موسیقایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. برعکس موسیقی بیرونی که تجلی آن درسراسر بیت ومصراع یکسان است وبه طور مساوی درهمه جا به یک اندازه حضور دارد. آشکارترین نمونه ی جلوه های موسیقی کناری قافیه وردیف است.(همان:391)

  3 موسیقی درونی شعر: ازآنجاکه مدار موسیقی برتنوع وتکرار استوار است، هرکدام ازجلوه های تنوع وتکرار، درنظام آواها، که از مقوله ی موسیقی بیرونی (عروضی) وکناری (قافیه) نباشد درحوزه ی مفهومی این نوع موسیقی قرار می گیرد؛ یعنی مجموعه هماهنگی هایی که از رهکذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامت ها ومصوت ها درکلمات یک شعر پدید می آید، جلوه های این نوع موسیقی است.

  4 موسیقی معنوی شعر: همان گونه که تقارن ها وتضادها وتشابهات، درحوزه ی آواهای زبان، موسیقی اصوات را پدید    می آورد، همین تقارن ها وتشابهات وتضادها، درحوزه ی امور معنایی وذهنی، موسیقی معنوی را سامان می بخشد، بنابراین همه ی ارتباط های پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع واز سوی دیگر همه ی عناصر معنوی یک واحد هنری اجزای موسیقی معنوی آن اثرند؛ واگر بخواهیم از جلوه های شناخته شده ی این گونه ی موسیقی چیزی را نام ببریم، بخشی از صنایع معنوی بدیع ازقبیل تضاد، طباق، ایهام ومراعات النظیر از معروف ترین نمونه هاست.(همان:393و392)

   

  Abstract:

  This present thesis is a study about (Review and analysis of Sonnets Khajoo Kermanies musical poems), that it is aimed at getting familiar with the use of capabilities, Artistic Creations and Literary Features of his lyrics. Khajoo has 934 lyrics which 100 lyrics of those were systematically chosen.

  Thise thesis has been designed in four chapters. The first chapter is including the general, the second chapter is introduction and about the poet biography, and in third chapter  there has been a review and analysis on internal, outer and spiritual features of lyrics and has been attempted to reveal Khajoos skills in the realm of creativity, approaches, and Aesthetic parameters, the last but not fourth chapter showe the tables and research result which they have carefully and statistically indicated that the percent of musical rhymes are almost considerable as an example Presentation of rhyme has been widely used particularly Rhyme Motaraf. Among Puns the Mazyl seems more significant and has more frequency. In a Homophonic review, the most repetitive sound is a sound and this caused the creation of a special rhythm in his lyrics. Proportions are mainly Symmetry and conflicts, but Opacity compared to other arrays seems less frequent, and all these elements have been used artistically and elegantly.

   

  Key words: Review and analysis – poem music- sonnet- Khajoo Kermani.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

  فهرست:

  چکیده ی فارسی.................................................................................................................................1

  1 فصل اول: کلیات............................................................................................................................2

  2 فصل دوم: مقدمه و آشنایی با زندگی و آثار خواجو.........................................................................4    

  3 فصل سوم: شرح و تحلیل موسیقی غزلیات.......................................................................................7

  13 ای ماه قبچاقی شب است از سر بنه بغطاق را..................................................................................8

  23 ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را...........................................................................................10

  33 مگذر ای یار و در این واقعه مگذار مرا........................................................................................12

  43 اگر در جلوه می آری سمند باد جولان را....................................................................................14

  53 مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب............................................................................................16

  63 طلع الصبح من وراء حجاب........................................................................................................18

  73 رفت دوشم نفسی دیده ی گریان در خواب................................................................................20

  83 یاد باد آن روز کز لب بوی جان می آمدت.................................................................................22

  93 بیمار چشم مست تورنجور خوش تر است...................................................................................24

  103 کار ما بی قد زیبات نمی آید راست..........................................................................................26

  113 دلا جان در ره جانان حجاب است............................................................................................28

  123 یاران همه مخمور و قدح پر می ناب است................................................................................30

  133 این باد کدام است که از کوی شما خاست...............................................................................32  

  143 باغ و صحرا با سهی سروان نسرین بر خوش است......................................................................34

  153 در شب زلف تو مهتابی خوش است.........................................................................................36 

  163 کفر سر زلف تو ایمان ماست...................................................................................................38

  173 عقل مرغی ز آشیانه ی ماست.................................................................................................. 40

  183 چو از بزگ گلش سنبل دمیده است......................................................................................... 42

  193 ای لبت باده فروش و دل من باده پرست....................................................................................44

  203 بیش از این بی همدمی در خانه نتوانم نشست.............................................................................46

  213 ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پبوست......................................................................................48

  223 کدام دل که گرفتار و پای بند تو نیست.....................................................................................50

  233 گر چه کاری چو عشق بازی نیست...........................................................................................52

  243 کاروان خیمه به صحرا زد و محمل بگذشت..............................................................................54

  253 ای قمر تابی از بناگوشت..........................................................................................................56

  263 سپیده دم که جهان بوی نوبهار گرفت.......................................................................................58

  273 به جز از کمر ندیدم سر مویی از میانت.....................................................................................60

  283 پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد.......................................................................................62

  293 تا دلم در خم آن زلف سمن سا افتاد.........................................................................................64

  303 بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد......................................................................................66

  313 دل من زحمت جان برنتابد........................................................................................................68

  323 چون مرا دبده بر آن آتش رخسار افتد.......................................................................................70

  333 اگر آن ماه مهربان گردد...........................................................................................................72

  343 نقاش که او صورت ارژنگ نگارد............................................................................................74

  353 پشت بر یار کمان ابروی ما نتوان کرد........................................................................................76

  363 طوطی از پسته ی تنگ تو شکر گرد آورد.................................................................................78

  373 مرغ در راه او پر اندازد.............................................................................................................80

  383 حدبث آرزومندی جوابی هم نمی ارزد.....................................................................................82

  393 درد غم عشق را طبیب نباشد.....................................................................................................84

  403 هر که او را قدمی هست ز زر نندیشد........................................................................................86

  413 خسرو انجم به گه بام برآمد......................................................................................................88

  423 حدیث عشق ز ما بادگار خواهد ماند.........................................................................................90

  433 خورشید را ز مشک زره پوش کرده اند....................................................................................92

  443 چون خط سبز تو بر آفتاب بنویسند...........................................................................................94

  453 ماه من مشک سیه در دامن گل می کند....................................................................................96

  463 سوی دیرم نگذارند که غیرم دانند............................................................................................98

  473 اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند.....................................................................................100

  483 ترک من گویی که بازش خاطر نخجیر بود.............................................................................102

  493 آن زمان کز من دل سوخته آثار نبود.......................................................................................104

  50 آن دم که نه شمع و نه لگن بود..................................................................................................106

  513 ای که هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود.................................................................................108

  523 گرمی خسرو و شیرین به شکر کم نشود................................................................................ 110

  533 چون برقع شبرنگ ز عارض بگشاید.......................................................................................112

  543 سبزه پیرامن سرچشمه ی نوشش نگرید..................................................................................114

  553 چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مزار...............................................................................116

  563 ای خوشا وصل یار و فصل بهار..............................................................................................118

  573 حبذا پای گل و صبحدم و فصل بهار......................................................................................120

  583 آشنای تو ز بیگانه و خویشش چه خبر....................................................................................122

  593 برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر.....................................................................................124

  603 معنی این صورت از صورتگران چین بپرس............................................................................126

  613 الوداع ای دلبر نامهربان بدرود باش.........................................................................................128

  623 رخت شمع شبستان می نهندش..............................................................................................130

  633 گلزار جنت است رخ حور پیکرش....................................................................................... 132

  643 ای شبت غالیه آسا و مهت غالیه پوش.....................................................................................134

  653 شمیم باغ بهشت است یا نسیم عراق........................................................................................136

  663 سری بالعیس اصحابی ولی فی العیس معشوق.........................................................................138

  673 یک دم ز قال بگذر اگر واقفی ز حال....................................................................................139

  683 ای ماه تو مهر انور دل............................................................................................................141

  693 هر گه که ز خرگه به چمن بار دهد گل.................................................................................143

  703 عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام.............................................................................145

  713 گر چه من آب رخ از خاک درت یافته ام..............................................................................147

  723 من ز دست دیده و دل در بلا افتاده ام....................................................................................149

  733 چشم پر خواب گشودی و ببستی خوابم.................................................................................151

  743 رند و دردی کش و مستم چه توان کرد چو هستم................................................................. 153

  753 ای تنم کرده ز غم مویی و در مو زده خم...............................................................................155

  763 نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم...............................................................................157

  773 به گدایی به سر کوی شما آمده ایم........................................................................................159

  783 ما به نظاره ی رویت به جهان آمده ایم....................................................................................161

  793 اشارت کرده بودی تا بیایم.....................................................................................................163

  803 داریم دلی پر غم و غمخوار نداریم.........................................................................................165

  813 ای چشم می پرستت آشوب چشم بندان..................................................................................167

  823 ای غمزه ی جادویت افسونگر بیماران.....................................................................................169

  833 یارب ز باغ بگذر اگر واقفی ز حال........................................................................................171

  843 دلا از جان زبان درکش که جانان...........................................................................................173

  853 سخن عشق نشاید بر هر کس گفتن.........................................................................................175

  863 دوش چون از لعل میگون تو می گفتم سخن...........................................................................177

  873 ای هیچ در میان نه ز موی میان تو...........................................................................................179

  883 ای چراغ دیده ی جان روی تو...............................................................................................181

  893 ای بو تو مرا پر آب دیده........................................................................................................183

  903 بساز چاره ی این دردمند بیچاره.............................................................................................185

  913 ترک من هر لحظه گیرد با من از سر خرخشه..........................................................................187

  923 پرده ی ابر سیاه از مه تابان بگشای..........................................................................................189

  933 از مشک سوده دام بر آتش نهاده ای.......................................................................................191

  944 در باغ چون بالای تو سروی ندیدم راستی...............................................................................193

  953 کجا باز آید آن مرغی که با من همنفس بودی........................................................................195

  963 گر آن مه در نظر بودی چه بودی............................................................................................197

  973 ای شمع چگل دوش در ایوان که بودی..................................................................................199

  983 ای مهر ماه روی. تو را زهره مشتری.......................................................................................201

  993 چگونه سرو روان گویمت که عین روانی...............................................................................203

  1003 برخیز که بنشیند فریاد ز هر سویی........................................................................................205

  4 فصل چهارم: جداول و نتیجه گیری .............................................................................................207

  منابع و مآخذ ..................................................................................................................................210

  چکیده ی انگلیسی .........................................................................................................................211

   

  منبع:

  خواجو(1391)، کلیات اشعار، شیراز، انتشارات سنایی.

  دهلوی حسین(1381)،پیوند شعر و موسیقی، تهران، مؤسسه ی فرهنگی هنری ماهور.

  زرین کوب عبدالحسین(1369)، ارسطو و فن شعر، تهران، انتشارات امیرکبیر.

  شافعی خسرو(1384)، زندگی و شعر صد شاعر، تهران، انتشارات کتاب خورشید.

  شفیعی کدکنی محمد رضا(1372)، صور خیال در شعر فارسی،تهران، انتشارات آگاه.

  شفیعی کدکنی محمد رضا(1389)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه.

  شمیسا سیروس(1373)، آشنایی با عروض و قافیه، تهران، انتشارات فردوس.

  شمیسا سیروس(1381)، بدیع، تهران، انتشارات پیام نور.

  شمیسا سیروس(1376)، سیر غزل در شعر فارسی، تهران، انتشارات فردوس.

  شمیسا سیروس(1382)، عروض و قافیه، تهران، انتشارات پیام نور.

  شمیسا سیروس(1370)، فرهنگ عروضی، تهران، انتشارات مجید.

  شمیسا سیروس(1390)، نگاهی تازه به بدیع، تهران، انتشارات میترا.

  شهری برآبادی محمد(1370)، علم عروض و قافیه، مشهد، نشر نیما.

  صفا ذبیح الله(1378)، تاریخ ادبیات ایران، تهران، انتشارات فردوس.

  طهماسبی طغرل(1380)، موسیقی در ادبیات، تهران، انتشارات رهام.

  فروغ مهدی(1363)، شعر و موسیقی، تهران، نشر سیاوش.

  کزازی میرجلال الدین(1373)، زیبایی شناسی سخن پارسی: بدیع، تهران، انتشارات شابک.

  ماهیار عباس(1389)، عروض فارسی، تهران، نشر قطره.

  محسنی احمد(1370)، ردیف و موسیقی شعر، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.

  ناتل خانلری پرویز(1386)، وزن شعر فارسی، تهران، انتشارات توس.

  نوروزی جهانبخش(1370)، عروض آسان و قافیه وشعر نو، شیراز، انتشارات نوید.

  وحیدیان کامیار تقی(1386)، وزن و قافیه ی شعر فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  وحیدیان کامیار تقی(1370)، بررسی منشأ وزن شعر فارسی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  وحیدیان کامیار تقی(1375)، فرهنگ نام آوایی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.

  وحیدیان کامیار تقی(1388)، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، تهران، انتشارات سمت.

  وحیدیان کامیار تقی(1389)، فرهنگ اوزان شعر فارسی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.

  همایی جلال الدین(1388)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، مؤسسه ی نشر هما.

  پایان نامه ها:

  بهمنی اسماعیل(1392)، مقایسه و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات سعدی و حسن دهلوی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان.

  همایون نژاد سعدیه (1390)، بررسی و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات فارسی شهریار، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, پروژه درباره پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس