پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

word
91
4 MB
31314
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

  پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

  گرایش مهندسی رودخانه

  چکیده

  کمبود منابع آبی و کیفیت نامناسب آب شرب شهر قم با توجه به پیش­بینی گرمتر شدن اقلیم و افزایش بیرویه جمعیت و همچنین عدم وجود منبع آبی قابل اتکا در محدوده این استان، ضرورت انجام طرح انتقال آب مورد نیاز شهر قم از سرشاخه­های غربی دز به قمرود را آشکار می­سازد. در این تحقیق، با جمع­آوری داده­ها و اطلاعات و انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی، وضعیت موجود محیط­زیست منطقه بررسی و به منظور بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی در فازهای اجرایی و بهره­برداری از پروژه بر محیط­ زیست محدوده مطالعات، کلیه فعالیت­ها در هر دو فاز شناسایی و ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح صورت پذیرفته است. جهت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح از روش ماتریس ایرانی استفاده شده و ماتریس ارزیابی اثرات طرح تشکیل و اثرات و پیامدهای عمده مثبت و منفی تجزیه و تحلیل شده و با ترسیم نمودار، درصد فراوانی آن­ها بررسی می­شود. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پروژه بدون نیاز به راهکارهای اصلاحی و طرح­های بهسازی تایید می­گردد.

  کلمات کلیدی

  ارزیابی اثرات زیست­محیطی، ماتریس ایرانی، انتقال آب بین حوزه­ای

  فصل اول

   

  مقدمه

   

  از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط‌ زیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلا‌دی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش­بینی اثرات و پیامد‌های طرح‌ها و پروژه‌ها بر رفاه بشر و همچنین محیط‌زیست در ابتدا در کشور‌های توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همه­گیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست در مرحله امکان سنجی و مکان­یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به کشور‌های در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است[10].

  1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی

  با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیط‌ زیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیط‌زیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیست­محیطی در فرآیند برنامه­ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.

  ارزیابی اثرات زیست­ محیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیط‌زیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن‌ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیست­محیطی در مراحل تهیه طرح‌ها و پروژه‌ها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیست­محیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیط­زیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیست­محیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژه‌ها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیط‌زیست دانست[20].

  در گذشته حفاظت از محیط‌ زیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.

  ارزیابی زیست­ محیطی با استفاده از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها ارایه می‌کند.

  در ضمن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره­برداری پروژه‌‌ها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیست‌محیطی در مراحل بهره­برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرآیند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

  افزایش کیفیت محیط‌زیست.

  کاهش هزینه‌های دولت برای حفاظت از محیط‌زیست.

  ارتقای جایگاه دولت در مجامع جهانی.

  دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

  سازگاری بین اهداف توسعه و حفاظت از محیط‌زیست.

  رفع و ترمیم خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست.

  به کارگیری و تلفیق موازین زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها.

  تسهیل همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی.

  شناسایی دقیق فرآیند‌های زیست‌محیطی.

  پیش بینی بروز اثرات زیست‌محیطی مهم و پایدار[10].

  1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

  مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، یک فرآیند نظام­مند است که نتایج و پیامد‌های احتمالی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند و راهکار‌های کاهش اثرات سوء و مهم را بر محیط‌زیست ارایه می‌دهد.

  در گزارش مشترکی که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، سازمان محیط‌زیست کانادا و یونسکو ارایه داده‌اند، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان روشی که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلا‌عات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن‌ها وابسته است، میسر می‌شود، تعریف شده است.

  کانتر یکی از صاحب‌نظران محیط‌زیست، ارزیابی زیست‌محیطی را پیش‌بینی و شناخت نظام­مند پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولتی و خصوصی و مانند آن‌ها بر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل محیط‌زیست تعریف می کند[22].

  به طور اساسی این اطلا‌عات به پیش‌بینی تغییرات زیست‌محیطی می‌پردازد که ممکن است در اثر اجرای گزینه‌های مختلف یک پروژه، پدید آید. افزون بر این، توصیه بهترین روش برای کاهش تغییرات حاصل از انتخاب و اجرای یکی از گزینه‌ها، در زمره وظایف ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دارد[15].

  به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب یادشده، موارد زیر قابل استنتاج است:

  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی روشی است که از ساختار درونی و بیرونی ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پیامد‌های سوء فعالیت‌های پروژه‌ها را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند.

  کاربرد و اجرای این روش به اطلا‌عات زیست‌محیطی هدفمند نیاز دارد.

  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که به واسطه آن می‌توان ملا‌حظات زیست‌محیطی را در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ادغام کرد.

  در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، محیط‌زیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار می‌گیرد و تمام مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی با روشی هدفمند ارزیابی و اثرات فعالیت‌ها براین مؤلفه‌ها تعیین می‌شود.

  به این ترتیب، به طور خلا‌صه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی عبارت است از روشی که با استفاده از آن می‌توان اثرات بالقوه نوع تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و بارگذاری آن‌ها را بر محیط‌زیست، پیش‌بینی و تدابیر و تمهیدات لا‌زم را برای کاهش خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست اتخاذ کرد.

   

   

  1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب

  انتقال بین حوزه ه­ای آب عبارت است از تشخیط ناحیه­ای با کمبود آب و تامین کمبودها به وسیله انتقال آ­ب­های اضافی ناحیه دیگری با آب نسبتا فراوان.

  فلسفه این طرح­ها این است که فقط آب مازاد حوزه مبدا منتقل شود و در آن حقابه­های فعلی و آینده و محیط­زیست حوزه مبدا اولویت دارند. سیستم­های آبی حوزه مبدا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و مصرف­کنندگان حوزه مبدا با بهره­برداری پروژه مخالفت نخواهند کرد. آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف خواهد شد تا تضمین کند که سفره­های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی که بیش از حد برداشت می­شوند، در یک روش پایدار مصرف شوند و هرگز برای ارضای  نیازهای توسعه زمین و کشاورزی جدید استفاده نخواهد شد[8].

  در رابطه با انتقال بین حوزه­ای آب استدلال­ های مختلفی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است باعث چنین انتقال­هایی شود و در برخی موارد از این امر جلوگیری کند. با مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه حوزه­های موجود در کشوری با آب و هوای خشک، ممکن است این نتیجه حاصل شود که جمعیتی فراوان در نواحی با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم، با از بین رفتن امنیت غذایی روبرو خواهند شد. چنین وضعیتی باعث افزایش برداشت­ها از آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه­ها، آلودگی فروان آب و زوال سواحل رودخانه و اکوسیستم آن می­شود و احتمال از بین رفتن ثبات و پایداری و ایجاد جنگ­های داخلی یا خارجی وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهایی که با تغییرات زمانی و مکانی آب روبرو هستند، پروژه­های انتقال بین حوزه­ای آب، راه حل نهایی تامین کمبود آب و ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق مختلف به نظر می­رسد و از جمله پروژه­های زیرساختی است. این پیش­بینی­ها کشورهای فراوانی را به روی آوردن به انتقال بین حوزه­ای آب وادار کرده است[8].

  انتقال آب در دو حالت داخلی و خارجی صورت می­گیرد. انتقال داخلی حالتی است که آب بین نواحی داخل کشور منتقل می­شود و حاکمیت، اختیار تام در انتقال آب دارد و انتقال خارجی حالتی است که آب از رودخانه­های مرزی (بر روی مرز یا متقاطع با آن) و یا از کشورهای مجاور به داخل کشور انتقال داده می­شود و برداشت­ها نیاز به انجام هماهنگی با کشورهای مجاور دارد.

  این انتقال­ها می­تواند به صورت­های مختلفی انجام پذیرد که در جدول (1-1) دسته­بندی شده است[8].

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

   

   

  2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان

  آمریکا پیشگام ارزیابی زیست‌ محیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیط‌زیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از تصویب پروژه‌ها تاکید شد.

  هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.

  با برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ و تصویب بیانیه ریو درباره محیط‌زیست و توسعه که در ۲۷ اصل به تصویب اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان از جمله جمهوری اسلا‌می ‌ایران رسید، در اصل هفدهم مقرر شد، فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود تاثیر مخرب قابل توجهی بر محیط‌زیست بگذارند، باید از نظر تاثیرات زیست‌محیطی، بررسی شوند.

  با تصویب این اصول و دستورکار ۲۱ که از آن به عنوان منشور جامعه جهانی برای رویارویی با معضلا‌ت زیست‌محیطی در هزاره سوم یاد می‌شود، به تدریج موضوع ارزیایی اثرات زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌ها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است. جدول (2-1) سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست­محیطی را در چند کشور منتخب جهان نشان می‌دهد[14].

  گرچه با قانونی شدن موضوع ارزیابی زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌های جهان بیش از گذشته بر حفاظت از محیط‌زیست تاکید شده است، با وجود این، هنوز مشکلا‌ت و تنگنا‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود.

  البته به رغم مشکلا‌ت موجود فراروی ارزیابی، در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، روند‌ها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقیت بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه درصدند تا از یک سو کیفیت گزارش‌های ارزیابی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، مشارکت مردم، همکاری‌های تکنیکی و آموزش را تقویت کنند.

   

  Environmental Impact Assessment (EIA) of water transmission between field

  (Case study: water supply from the Coucharey Dam branches Qomroud)

   

  Abstract
  Water shortages and poor quality of drinking water in the city of Qom , according to the predicted warming climate Spiralling population and the lack of a reliable water source within the State, the need for water transfer projects needed in Qom Branch West dose Qomroud to reveal. In this study, the collected data and field of library and information studies, investigation of the environmental status quo environment and to investigate the positive and negative consequences of the implementation and operation phases of the project on the environment, taking life span studies of renal function in both phases identify and assess the environmental effects of the environment (EIA) of the project has been carried out. for Environmental Impact Assessment (EIA) of the project Iranian matrix method was used to evaluate the matrix consists of the design and analysis of the positive and negative effects and the drawing of, the frequency percentage of assessed to. The results show that the project requires corrective solutions and plan mitigation is approved.
  Keywords

  Environmental Impact Assessment, Environmental Iranian matrix, the transfer of water between domains

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

  فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1- مقدمه.......................................................................................................................................................14

  1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی...........................................................................................................14

  1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی............................................................................................................15

  1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب....................................................................................................................17

  فصل دوم: سوابق مطالعاتی

  2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان..............................................................................................20

  2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران...............................................................................................22

  2-3- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان.......................................................................................23

  2-3-1- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی...............................................................................................23

  2-3-2- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی...............................................................................................26

  2-4- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان.....................................27

  فصل سوم: مواد و روش­ها

  3-1- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم......................................................30

  3-2- قوانین، مقررات و آیین­نامه­های زیست­محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..................31

  3-2-1- قوانین و مقررات...................................................................................................................................31

  3-2-2- آیین نامه­ها...........................................................................................................................................32

  3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای...................................................................32

  3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..............................................................................33

  3-4- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم............................................................34

  3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم.........................................39

  3-6- انتخاب روش ارزیابی................................................................................................................................40

  3-6-1- ماتریس ایرانی......................................................................................................................................42

  3-7- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم.........................................................45

  3-8- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم........................50

  3-9- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..................................52

  3-10- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم...................52

  3-10-1- ویژگی­های جمعیتی...........................................................................................................................53

  ۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری......................................................................................................54

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

  4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی.............................58

  4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی.................................58

  4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی........................................59

  4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی......................................61

  4-2-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی...........................................61

  4-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی..................................................61

  ۴-۳- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی..........................62

  ۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی..............................62

  ۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی......................................63

  ۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی.......63

  ۴-۳-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره­برداری.65

  4-4-ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم............................................67

  4-5- تجزیه و تحلیل اثرات و جمع بندی نتایج ماتریس........................................................................................73

  4-5-۱- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله اجرایی....................................................................................73

  4-5-2- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله بهره­برداری..............................................................................73

  4-5-3- جمع بندی نتایج ماتریس.......................................................................................................................73

  فصل پنجم: نتیجه­گیری

  5-1- نتیجه­گیری...............................................................................................................................................79

  5-2- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی.......................................................................80

  5-2-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله اجرایی.......................................80

  5-2-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله بهره­برداری...................................80

  5-3- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست بیولوژِکی..................................................................................83

  5-4- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی......................................................................85

  5-4-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی.....................................85

  5-4-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره برداری.............................85

  5-5- پایش زیست­محیطی..................................................................................................................................88

  5-5-۱- پایش محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی.....................................................................................................89

  5-5-2- پایش محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی...................................................................................................90

  5-6- مدیریت زیست­محیطی..............................................................................................................................90

   

   

  منبع:

  [1] ابریشمچی احمد و دیگران، 1380، انتقال بین حوزه­ای آب و لزوم رعایت معیارها، دومین کنفرانس مدیریت آب و فاضلاب، تهران

  [2] برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  [3] دستورالعمل ارزیابی اثرهای زیست‌محیطی طرح‌های آب و فاضلا‌ب در مرحله تفصیلی، ۱۳۸۵، نشریه شماره ۳۳۸، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

  [4] دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح­های مهندسی رودخانه، نشریه شماره 227 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.

  [5] دفتر حقوقی و امور مجلس، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست.

  [6] شرکت سهامی آب منطقه­ای آذربایجان شرقی، طرح خط دوم آبرسانی تبریز.

  [7] شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، ابعاد طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب، گزارش نهایی.

  [8] شرکت مهندسی مشاور جاماب، 1378، طرح جامع آب کشور.

  [9] شریعت پناهی، محمود و مسعود منوری (۱۳۷۵)، مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرهای زیست‌محیطی، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط‌زیست.

  [10] عرب، داودرضا و همکاران، فرصت­ها و چالش­های انتقال آب حوزه به حوزه، مجموعه مقالات سمینار انتقال بین حوزه­ای آب و نقش آن در توسعه پایدار کشور.

  [11] عضدی، محمود، ملاحظات و چالش­های پیش رو در انتقال بین حوزه­ای آب در ایران.

  [12] کارآموز، م، مجاهدی، ع، احمدی، آ، ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست­های بهره­برداری انتقال آب بین حوزه­ای.

  [13] مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط‌زیست ایران، جلد اول، ۱۳۸۳، تهران، سازمان حفاظت محیط‌زیست.

  [14] مخدوم، مجید، درسنامه ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، گروه محیط زیست دانشگاه تهران.

  [15] مخدوم، مجید، مسائل و مشکلات ناشی از عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در پروژه­های آبی، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات ارائه شده در سمینار ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­های توسعه منابع آب.

  [16] مهندسین مشاور بندآب، طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان.

  [17] مهندسین مشاور مهاب قدس ،1387 ، گزارش اجمالی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم.

  [18] نتایج سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن سال­های 1385 و 1390 مرکز آمار ایران.

  [19] نوفرستی، عبدالرضا، بررسی روند ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و مشکلات موجود، مجموعه مقالات چالشهای ملی و فراملی محیط زیست در برنامه چهارم توسعه.

  [20] یوسفی، م، حسین زاده، ز، ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از روش ماتریس ایرانی، مطالعه موردی خط انتقال گاز بیرجند سربیشه.

  [21] Canter, L.W (1996), Environmental impact Assessment methodology, Mc Graw-hill beek company, USA, 112.

  [22] Cox, W.E. 1999. Determining when interbasin water transfer is justified.

  [23] Glasson, J., R. Therirel and A. Chadwick. (2005). Introduction to environmental impact assessment, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.

  [24] Hunt ,D and Catherine ,J., Environmental management systems principles and practices, 2nd ed, England: McGraw Hill, 1995.

  [25] Mac Harg ,I ., Design with Nature, American Museum of Natural History,1969.

  [26] Robert G.H, Turnbull, WHO, CEMP (1992), Environmental and health Assessment of development projects, USA, 240.

  [27] World Bank (1992), Environmental Assessment Source book, USA, 340.

   تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس