پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

word
130
1 MB
31239
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

  چکیده

  یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها وتصمیم های سازمانی به کار می گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند. بنابراین در این تحقیق قصد دارد رابطه میان معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی را در ادارات دولتی شهرستان نطنز مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور تعداد 250 نفر از کارکنان ادارات مزبور به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده و درصورت وجود رابطه معنی دار، رابطه علّی میان آنها از طریق رگرسیون آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد، میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه(ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

   

  دردیدگاه­های سنتی مدیریت، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی، و نیروی انسانی مهمترین نقش را در توسعه ایفا می­کردند؛  برای  توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ، فیزیکی و انسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه­ها امکان­پذیر نیست. در جامعه­ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه­ها تلف می­شوند. از این رو است که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان ­ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می­شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل شوند.

  در گذشته سرمایه اجتماعی  به­صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت ، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به  نو آوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می کند که رهبران سازمان­ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،1382، 80 ). در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، گزاره های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق و جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و مواردی از این قبیل آورده شده است.

   

  بیان مسئله پژوهش

  ج

  مساله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره وری افزایش یابد و سازمان ها کارآتر شوند؛ بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روزافزون تعقل ابزاری وتوجه روزافزون به بازدهی مادی ، تعقل جوهری هم مد نظر قرار گیرد؛ به گونه ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمان های کارا در امان بمانند؛ انسانها و روابط آنها در سازمان ها مد نظر قرار گیرند و سیستم های اجتماعی  به گونه ای سازماندهی شوند که روح اعتماد و اطمینان در ساختار آنها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آنها گردد؛ ضمن اینکه پایبندی مدیران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها وتصمیم های سازمانی به کار می گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند.

  سرمایه اجتماعی معمولاٌ توسط یک فرد در طول سال های زیادی کسب می شود و به صورت لحظه ای نمی تواند ایجاد شود. مدیران ارشد افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از سرمایه اجتماعی باشند. از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا منابع کمیاب تلقی می شوند، چون افراد دارای سرمایه اجتماعی بالاتر توانایی حل مشکل بیشتری نیز دارند.  بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده اهمیت کارکنانی با سرمایه اجتماعی بالا برای سازمان ها بسیار است؛ بدین جهت باید عواملی را که می تواند با بالا رفتن میزان سرمایه اجتماعی کارکنان رابطه داشته باشد مشخص نمود.

  یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. (Shellenbarger, 2000)

  اهمیت و تعداد تحقیقات در این زمینه در حال افزایش است. معنویت محیط کاری موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی بوده است و حتی به روی جلد مجلاتی از قبیل بیزینس ویک[1] (Conlin, 1999) و فورچون[2] (Gunther, 2001) راه یافته است. همچنین کتاب های زیادی نیز در این زمینه به نگارش درآمده اند.

  به علاوه در سال 1999 ، آکادمی مدیریت[3] آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان " معنویت، دین و کار"[4] ، تشکیل داده است.

  دلیل علاقه مندی سازمان ها به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشی سازمانی است. شواهد تجربی رابطه مثبتی را بین معنویت محیط کاری با خلاقیت (Freshman, 1999)، صداقت واعتماد درون سازمان(Wanger-Marsh and Conely, 1999) ، افزایش حس کامیابی شخصی(Burack, 1999) ، تعهد سازمانی(Dellbecq, 1999) ، نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، مشارکت شغلی، کاهش میل به خروج و احترام به خود مبتنی بر سازمان (Milliman et al., 2003) و ... نشان می دهند.

  بنابراین در پژوهش حاضر محقق سعی دارد تا رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن را مورد آزمون قرار دهد. در این رابطه سوال اصلی تحقیق عبارت است از این که آیا بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟

  اهداف تحقیق

   

  بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

  پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز

  پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز

  بررسی ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، رابطه ای و شناختی)

   

   اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن

   

  در عصر حاضر برای توسعه، مدیران بیش­تر از آن­که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند.مدیران و کسانی که بتوانند سرمایه اجتماعی سازمان را توسعه دهند راه کامیابی شغلی وسازمانی را هموار می سازند. امروزه سازمانها اغلب رهبرانی را استخدام می کنند که به سرمایه اجتماعی اعتقادداشته و خود نیز دارای این سرمایه باشند. تعداد کارکنان موجود در سازمان ها که دارای سرمایه اجتماعی باشند کم و تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنان زیاد است. ارزش زیاد آن ها سازمان ها را متوجه شکار مغزها نموده و بر این اساس مدیرانی که خواهان رشد و بقای شرکت ها هستند سعی دارند با جذب کارکنان برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا، ثروت نامرئی سازمان خود را افزایش دهند(Tymon & Stumpf, 2003). همچنین حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تاثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستم های اجتماعی محسوب می شود. زیرا عدالت عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی عناصر شکل دهنده را فراهم می آورد (پور عزت، 82 ). با توجه به اهمیت وجود سرمایه اجتماعی در یک سازمان و در نظر گرفتن این امر که مدیران سازمان افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از سرمایه اجتماعی باشند، لذا عواملی که بتواند با بالا رفتن سرمایه اجتماعی فرد در سازمان دارای رابطه مثبت و معنی دار باشند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

  ویلانووا و جوسا[5] (2003) سرمایه اجتماعی را به منزله پدیده‌ای مدیریتی تلقی نموده و برای آن ویژگی‌های گوناگونی تعیین کرده‌اند که شامل اعتماد (هنجارها)، ارزشها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه‌ها می‌باشد. این دو محقق معتقدند که سرمایه اجتماعی به منزله پدیده‌ای مدیریتی و با ویژگی‌های مذکور، موجب دستیابی به منافع متقابلی می‌شود که ارزش دارایی‌های نامحسوس (سرمایه مفهومی) را افزایش می‌دهد (Vilanova & Josa, 2003) .

  نقش سرمایه اجتماعی، به منزله یک فاکتور قدرتمند، برای تشریح موفقیت نسبی عاملان، در محدوده‌های زیر به اثبات رسیده است:

  سرمایه اجتماعی به کارکنان کمک می‌کند تا شغل‌هایی را یافته، و یک منبع غنی از نیروهای تازه برای سازمان ایجاد می کند.

  سرمایه اجتماعی، مبادله منابع در میان واحدها را تسهیل نموده و باعث ایجاد نوآوری می شود.

  همچنین ناهاپیت و قوشال[6] معتقدند که سرمایه اجتماعی به ایجاد سرمایه مفهومی کمک کرده، و روزندال[7]، اعتقاد دارد که برای اثر بخشی تیم‌های میان وظیفه‌ای، مؤثر و مفید است.

  سرمایه اجتماعی میزان ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم پاشیدگی سازمانی را کاهش داده؛ کارآفرینی را تسهیل نموده و به تشکیل شرکت‌های جدید کمک می‌کند.

  سرمایه اجتماعی، روابط با عرضه­کنندگان و شبکه‌های تولید منطقه­ای را تقویت نموده و یک عامل مؤثر در تسهیل یادگیری سازمانی به­شمار می‌آید (Adler & Kwon, 2002).

  علاوه بر مواردی که در فوق بیان گشت محققانی از قبیل لازگا و پاتیسون[8]  و لین[9] معتقدند که سرمایه اجتماعی، مشکلات هماهنگی را حل نموده، هزینه‌های انتقال را کاهش داده و جریان اطلاعات بین افراد را تسهیل می‌کند؛ به­همین دلیل سرمایه اجتماعی برای سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است. هم چنین با توجه به این­که تاکنون رابطه بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد.

   

   سوال­ها و فرضیه­های پژوهش

  سوال اصلی

   

  آیا بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

   

  سوال های فرعی

   

  آیا بین معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

  آیا بین معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

  آیا بین معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

  فرضیه اهم

   

  بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  فرضیه­های اخص

   

  بین معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین معنویت در محیط کار و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

   

  مدل مفهومی تحقیق

   

  در تحقیق حاضر متغیر معنویت در محیط کار به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای سنجش معنویت در محیط کار از مدل اشمس و دوچن[10](2000) و برای سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال[11] (1998) استفاده شده است بنابراین مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل می باشد:

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله پژوهش... 3

  1-3- اهداف تحقیق.. 5

  1-4- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 6

  1-5- سوال­ها و فرضیه­های پژوهش... 8

  1-5-1-سوال اصلی  8

  1-5-2-سوال های فرعی.. 8

  1-5-3-فرضیه اهم  8

  1-5-4-فرضیه­های اخص.... 9

  1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 9

  1-7- تعریف­های عملیاتی متغیرها و  واژه­های کلیدی.. 10

  1-8- روش تحقیق.. 10

  1-9- قلمرو تحقیق.. 11

  1-10-   جامعه آماری و حجم نمونه. 11

  1-11-   برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 11

  فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق.. 13

  2-1- مقدمه. 14

  2-2- سرمایه اجتماعی.. 14

  2-2-1-    سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. 16

  2-2-2-    سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن.. 16

  2-2-3-    سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام. 17

  2-2-4-    تمایزات بر مبنای سطح تحلیل.. 18

  2-2-5-    تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری.. 19

  2-2-6-    تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه. 19

  2-2-7-    سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت... 23

  2-2-8-    ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی.. 25

  2-2-9-    سازه های اندازه گیری.. 33

  2-2-10- الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی.. 33

  2-2-11- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان. 35

  2-2-12- ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی.. 39

  2-2-13- راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان. 41

  2-2-14- مزایای سرمایه اجتماعی.. 43

  2-2-15- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی.. 45

  2-3- معنویت در محیط کار. 46

  2-3-1-    نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار. 49

  2-3-2-    تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار. 51

  2-3-3-    رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی.. 53

  2-3-4-    رویکرد دینی.. 53

  2-3-5-    رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار. 54

  2-3-6-    رویکرد مخالفان معنویت... 55

  2-3-7-    مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار. 55

  2-3-8-    مزایای معنویت در محیط کار. 57

  2-3-9-    مفهوم‌سازی معنویت در محیط کار. 58

  2-3-10- رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری.. 60

  2-4- پیشینه تحقیقات... 62

  2-4-1-    تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی.. 62

  2-4-2-    مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری.. 65

  فصل سوم: روش تحقیق.. 68

  3-1- مقدمه. 69

  3-2- روش تحقیق.. 69

  3-3- متغیرها و شاخص های تحقیق.. 71

  3-4- قلمرو مکانی پژوهش... 71

  3-5- قلمرو زمانی پژوهش... 71

  3-6- قلمرو موضوعی پژوهش... 71

  3-7- جامعه آماری پژوهش... 71

  3-8- حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 71

  3-9- ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 72

  3-10-   روایی و پایایی پرسشنامه ها 74

  3-10-1-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه­ها 74

  3-10-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 76

  3-11-   روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 76

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

  4-1- مقدمه.... 80

  4-2- آمار توصیفی.. 81

  4-2-1-    آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی.. 81

  4-2-2-    آمار توصیفی متغیر های پژوهش... 85

  4-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 86

  4-3-1-    آزمون فرضیه اهم. 86

  4-3-2-    آزمون فرضیه اخص اول. 87

  4-3-3-    آزمون فرضیه اخص دوم. 88

  4-3-4-    آزمون فرضیه اخص سوم. 89

  4-4- آزمون رگرسیون. 91

  4-4-1-  فرضیه اهم. 92

  4-4-2-    فرضیه اخص اول. 93

  4-4-3-    فرضیه اخص دوم. 94

  4-4-4-    فرضیه اخص سوم. 96

  4-5- آزمون فریدمن.. 97

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99

  5-1- مقدمه. 100

  5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 102

  5-2-1-  فرضیه اهم. 102

  5-2-2-    فرضیه اخص اول. 103

  5-2-3-    فرضیه فرعی دوم. 105

  5-2-4-    فرضیه فرعی سوم. 107

  5-3- پیشنهادات برای محققان آینده 108

  منابع و مواخذ. 109

  منابع فارسی.. 110

  منابع لاتین  111

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

   

  الوانی،سید مهدی و علی رضا شیروانی ؛ (1383) "سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه"؛ تدبیر ،شماره 147

  الوانی، سید مهدی و میرعلی سید نقوی (1381)، "سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‏ها"؛ فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34، صص 26-3.

  الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد (1380)؛ "مدیریت دولتی و اعتماد عمومی"؛ دانش  مدیریت، شماره 55

  پورعزت، علی اصغر (1382)؛ طراحی سیستم خط‏مشی گذاری، برای تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای حکومت حق مدار علوی، رساله دکتری چاپ نشده دانشگاه تربیت مدرس.

  رحمانپور ،لقمان؛ (1382) ".مدیریت سرمایه اجتماعی : رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی"؛ مدیریت و توسعه ،شماره 19

  سرمد ،زهره ؛عباس بازرگان و الهه حجازی(1381)؛روشهای تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران؛چاپ ششم ؛ انتشارات آگاه.

  شایگان، داریوش.(1381). « افسون زدگی جدید- هویت چهل تکه و تفکر سیار» ، چاپ سوم ، تهران: انتشارات فرزان روز.

  شیروانی، علیرضا (1383)؛ تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی، مدیریت و توسعه؛ شماره 20، صص75-47.

  علوی، سید بابک؛ (1380)" نقش سرمایه اجتماعی در توسعه"؛ تدبیر شماره 116؛
  صص40-3

   

   

  منابع لاتین

   

  Adler, P.S & Seok-woo kwon (2002), "Social Capital: Prospects for a new Concept"; Academy of management Review; Vol27.No1, pp. 17-40.

  Ashmos, D.P. and Duchon, D. (2000). Spirituality at work: a conceptualization and measure. Journal of Management Inquiry, 9/2: 134-145.

  Belliveau, M.A & OReilly, C.a III & Wade, J.B. (1996), " Social Capital at the top: Effects of socail similarity & status on CEO compensation", Academy of managemen Journal, 39; 1568-1593.

  Bolino, Mark C, William H. Turnley & James M. Blood good (2002)," citizenship behavior and the creation of social capital in organizations"; Academy of management reviewVol.27, N0.4, 505-522.

  Bolman, L.G. and Deal, T.E. (1995). Leading with Soul: An Uncommon Journey of Spirit. Jossey- Bass, San Francisco, CA.

  Bradley, J. and Kauanui, S.K. (2003). Comparing spirituality on three southern California college campuses. Journal of Organizational Change Management,  .16/4: 448-462.

  Burack, E. (1999). Spirituality in the workplace. Journal of Organizational Change Management, 12, No.4, P.280-291.

  -Brehm, J & Wendy Rahn (1977);" Individual level Evidence for Causes & Consequences of Social Capital"; American Journal of political science, Vol. 41, No.3, pp.999-1023

  Cavanagh, G.F. (1999). Spirituality for managers: context and critique. Journal of Organizational Change Management, 12, No.3, pp.186-199.

  Conlin, M. (1999). Religion in the workplace: the growing presence of spirituality in corporate America. Business Week, November 1, p. 150.

  Coleman, J. S, (1990), ''Foundations of Social Theory ‘‘Cambridge, Harvard university press.

  Dehler, G.E. and Welsh, M.A. (1994), Spiritulity and organizational transformation, Journal of Managerial Psychology, 9, No.6, pp.17-26.

  Delbecq, L.A. (1999). Christian spirituality and contemporary business leadership, Journal of Organizational Change Management, 12, No.4, pp.345-349.

  Fukuyama. F., (1995), Trust:  the social virtues & the creation of prosperity, Newyork, Free press.

  Freshman, B., (1999). An exploratory analysis of definitions and applications of Spirituality in the workplace. Journal of Organizational Change Management,  .12,No.4,pp. 318-327.

  Gibbons, P. (2000). Spirituality at work: Definitions, measures, assumptions, and validity claims. Paper presented at the academy of management annual meetings, Toronto.

  Graber, D.r. (2001). Spirituality and healthcare organizations. Journal of Healthcare Management,  .46, No.1, pp.39-50.

  Guillory, M. (2001). The living organizations: spirituality in the workplace. Innovations International Inc, Salt Lake City, UT.

  Gunther, M. (2001). God and business. Fortune,  .144, No.1, pp. 58-80.

  Heaton, D.P., Schmidt-Wilk, J. and Travis, F. (2004). Constructs, Methods, and measuring for researching spirituality in organizations. Journal of Organizational Change Management, 17, No.1, pp.62-8.

  Hjllund, L., & Gert, Tinggaard svendsen (2002), "Social Capital: Astandard Method of Measurment, in Trust, Social Capital & Economic Growth, An International Comparison", Edward Elgas, Cheltenham, UK. Forthcoming. 

  Jacobson, N.P. (1983). Buddhism and the contemporary world. Southern Illinois University Press, Carbondale, IL.

  Kinjerski.V.M. and Skrypnek, B.J. (2004), Defining spirit at work: finding common ground. Journal of Organizational Change Management,  .17, No.1, pp.26-42.

  Krishnakumar, S. and Neck, C.P. (2002), The “what”, “why” and “how” of spirituality in the workplace. Journal of Managerial Psychology,  .17, No.3, pp.153-164.

  Leana, Carrie R & Harry J . van Buren (1999) ; "Organizational Social Capital And Employment Practices"; Academy of management Review; Vol 24, No3 , 538-555.

  Lin, shu-chi & Yin – Mei Huang (2005); "The Role of Social Capital in the Relationship between Human Capital & Career Mobility"; Journal of Intellectual capital; Vol.6; No.2; pp: 191-205.

  Lock Lee, Laurence; "Schemes and Tools for Social Capital Measurment as a Proxy for Intellectual Capital Measures";

  Lund Dean, k., Fornaciari, C.J. and McGee, J.J. (2003). Research in spirituality, religion, and work. Journal of Organizational Change Management, 16, No.4, pp.378-395.

  Marques, J., Dhiman, S. and King, R. (2005), Spirituality in the workplace: Developing an Integral model and a Comprehencive Definition. The Journal of American Academy of Business, Cambridge.  .7, No.1, pp.81-91.

  Menton, J.K. (1997). Srimad Bhagavad Gita, Devi Book Stall, Kodungallor, India.

  Milliman, J., Czaplewski, A.J. and Ferguson J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes, an exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16, No. 4, pp.426-447.

  Mitroff, I. and Denton, E. (1999). A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA.

  Nahapiet, J., & Ghoshal, s. (1998); "Social Capital, Intellectual capital & the organizational advantage"; Academy of management Review, 23(2), 242-260.

  Naylor, T.H., Willimon, W.H. and Osterberg, R. (1996). The search for meaning in the workplace. Abington Press, Nashville, TN.

  Neal, J. and Biberman, J. (2003), Introduction: the leading edge in research on spirituality and organizations. Journal of Organizational Change Management, 16, No.4, pp.363-366.

  Neck, C.P. and Milliman, J.F. (1994). Thought self-leadership: finding spiritual fulfillment in organizational life, Journal of Managerial Psychology,  . 9, No. 6, pp. 9-16.

  Putnam, R.D. (1995);" Bowling alone: America's declining Social Capital"; Journal of Democracy, 6(10): 65-78.

  Schrage, M. (2000). Sorry about the profit, boss. My feng shui is off. Fortune, 142, October 5, p.306.

  Shellenbarger, S. (2000), more relaxed boomers, fewer workplace frills and other job trends. Wall Street Journal, December 27, p. B-1.

  Tymon, Walter G & Stephen A. Stumpf (2003); "Social Capital in the Success of knowledge Worker"; career Development International, 8/1,12-20.

  Vilanova & Iosa (2003); "Social Capital as a Managerial phenomenon; Department of Industerial Engineering & Management; Tampere unversity of Technology.

  Wallis, Joe and Paul killerby and Brian Dollery (2004) "Social Economics and Social capital; International journal of social Economics, Vol.31, No3, pp. 239-258. Wanger-Marsh, F and Conley, J. (1999), the fourth wave: the spirituality-based firm. Journal of Organizational Change Management, 12, No.4, pp.292-301.

  Yousef, D. (2000). Organizational commitment as a mediator of relationship between Islamic work ethic and attitude toward organizational change. Human Relations, 53, No.4, pp.513-537.

  Zucker, L.G., (1986); "production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure"; Research in organizational behavior; No. تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس