پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

word
128
1 MB
31204
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۶۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

   

  گرایش: " تحول"

  چکیده

  در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است و لذا در جهان دانش محور کنونی قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش و سرمایه فکری بوده است و مدیران بایستی درک کنند که چه قابلیتهایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم است.

  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور 292 نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (2011) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی و  حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری (P<0/01) دارند.

  کلید واژه‏ها: سرمایه فکری، رضایت شغلی، حفظ منابع انسانی، بانک مسکن شهر تهران

   

   

  فصل اول:

  "کلیات تحقیق"

   

   

  1-1-      مقدمه

  در عصر فرا رقابتی، سازمانها در محیطی قرار دارند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه می باشند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است(بارنی۱۹۹۱،دارکر ۱۹۸۸،گرانت۱۹۹۱). از طرفی دیگر هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان به عنوان یکی از مزیت های رقابتی سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد.

   با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردیده و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق و فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

  1-2-      بیان مساله تحقیق :

  دنیای کسب و کار امروز عرصه برپایی سازمان های دانش محور است در این اقتصاد دانش محور عواملی نظیر درآمد، سودآوری و دارایی تنها بخشی ازموفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمان ها جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارتهای این افراد، فرایندها و رویه های داخلی فرهنگ درون سازمانی، شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان و ذینفعان و به بیان دیگر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است از انجا که این دسته از سرمایه های سازمانی در ترازنامه انعکاس نیافته و در عین حال بر عملکرد ارزش و سوداوری تاثیرات چشمگیری دارند نیازمند توجه تخصیص منابع و تاکید روزافزون مدیریت عالی سازمان ها می باشد برای این منظور شرکت ها و سازمان ها در ابتدا باید این عوامل را شناسایی کنند (یحیی تبار و طاهری، 1390: 2). زیرا سرمایه نوآوری، دارایی نامشهود و با اهمیتی برای شرکت است (Yang & Kang, 2008: 667). این سرمایه، میتواند نقطه قوت برای شرکت باشد (Bontis, 2002: 25) . سرمایه نوآوری، تلاش های مستمر برای رسیدن به بهبودها و تغییر است. سرمایه نوآوری، فعالیتهای تحقیق و توسعه را ساماندهی می کند و موجب به وجود آوردن تکنولوژی و محصولات جدید در جهت ارضای تقاضای مشتریان، میشود (Plessis, 2007: 22).

  از شاخص های سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. برعکس، افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان، این رفتار را به دیگران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می شوند(عباس زادگان ، 1383). براساس تحقیقات ویلیام و همکاران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی، جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(3)

  تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز، 1374). موضوع رضایت شغلی از مهمترین حوزه های پژوهشی در جامعه شناسی و رفتار سازمانی تلقی می شود که علاوه بر وجود ابعاد نظری نیازمند تحقیقات گسترده است. جامعه شناسان همانند سایر محققان علوم تربیتی و رفتاری و مدیریتی با پژوهشهای علمی سعی در تولید دانش در این زمینه دارند تا بر این یافته ها افزایش یابد. مسئله اساسی برای مدیران سازمانها این است که چطور می توان همزمان با تجهیز فعالیتهای افراد در جهت اهداف سازمان طوری عمل کرد که افراد از کار و کوشش خود در سازمان رضایت شخصی و پاداش کسب نمایند( کمالوند؛ 1387؛ ص 114).

  اینجانب با مشاهده پایین بودن رضایت شغلی در بین کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن و نیز ترک خدمت ایشان از سازمان ،بر آن شدم تا جهت بالا بردن رضایت شغلی و بهبود بهره وری سازمانی تحقیق مذکور را انجام دهم.

  با توجه به رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی و تاثیری که سرمایه فکری می تواند بر آن داشته باشد در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که "سرمایه فکری سازمان  چه تاثیری بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن دارد ؟".

  1-3-      اهمیت پژوهش

   در سالهای اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته و بحثهای زیادی درباره آن مطرح شده است (Tsai etal.,2008: 123). شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند، تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند.

  در سالهای اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده است. چرا که توجه شرکتها، برای کسب عملکرد برتر و مزایای رقابتی، از سمت سرمایه گذاری در منابع مشهود به سمت سرمایه گذاری در منابع نامشهود، تغییر یافته است (Ramaswami & Srivastava, 2009: 99) . از جمله منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر گروه آن هستند (Chang, 2004: 27).

  سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان وکاربرد دانش آنها (Ghlichli & Moshabaki,2006: 126) . سرمایه فکری به چهار گروه سرمایه نوآوری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه فرایندی طبقه بندی شده است (Chang, 2004: 29).

  نیروی انسانی و اهمیت آن در سازمان، واقعیتی است که امروزه از نظر هیچ کس پوشیده نیست. به راستی پیشرفت و استمرار حیات سازمان ها در گرو توجه همه جانبه مدیران به نقش و جایگاه سرمایه انسانی است. شکوفا شدن نیروی انسانی در سازمان ها، اقدام های گوناگونی را می طلبد. یکی از این اقدام ها، تأمین رضایت شغلی کارکنان است. تحقیقات نشان داده اند که رضایت شغلی در بسیاری از عوامل بهره وری سازمانی نقش تعیین کننده دارد. بهبود عملکرد در رفتار مدنی سازمانی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و سلامت روانی کارکنان و کاهش رفتارهایی همچون غیبت از شغل، ترک خدمت و بسیاری از رفتارهای دیگر، از جمله پیامدهای ایجاد رضایت شغلی در کارکنان سازمان هاست. این پیامدهای ارزشمند باید انگیزه ای قوی برای توجه جدی مدیران سازمان‌ها به موضوع رضایت شغلی کارکنان و انجام اقدام هایی در راستای ایجاد آن باشد(خدایاری فرد، 1388). رضایت شغلی، بسیاری از متغیرهای سازمانی را تعیین می کند. تحقیقات متعدد نشان داده اند رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار ، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بهبود روحیه و علاقه کاری است (هومن، 1381).

  اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت سازمان و بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از سوی دیگر، به علت آن است که مفهوم رضایت شغلی، علاوه بر تعاریف و مفهوم های متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و فصل مشترک بسیاری از حوزه های علمی مانند روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و حتی اقتصاد و سیاست است. به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم های متعدد و گاه متناقضی درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است. رضایت شغلی، از جمله عوامل مهمی است که باید در توسعه اقتصادی مورد توجه دقیق قرار گیرد، چرا که یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می شود (شفیع آبادی، 1381).

  همچنین، هیچ تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد. حداقل مدیران به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت می دهند؛ زیرا :

  1- افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند.

  2- کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند.

  3- رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز سازمان فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود.

  افراد راضی کمتر غیبت کرده و کمتر سازمان را ترک می نمایند ؛ رضایت شغلی با تصمیماتی که فرد در ارتباط با ترک سازمان می گیرد رابطه ای محکم و منفی دارد؛ رابطه رضایت شغلی با غیبت کارکنان نیز منفی است. از موارد دیگر اهمیت رضایت شغلی ؛ اثراتی است که این پدیده در کل جامعه خواهد داشت. هنگامی که کارکنان و اعضای سازمان از کار خود لذت می برند؛ زندگی خصوصی آنان (در خارج از سازمان ) بهبود می یابد؛ همچنین مزایای حاصل از رضایت شغلی کارکنان سازمان به همه افراد جامعه و شهروندان خواهد رسید.

   کارکنانی که از شغل خود راضی هستند در جهت رضایت شهروندان قدم بر می دارند . این افراد نگرشی مثبت تر به زندگی دارند و از نظر روانی، جامعه را سالم تر می نمایند (رابینز 1384؛ صص 294-295). لذا با توجه به موارد ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بااهمیت می باشد و شناخت این عوامل در راستای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد.

  با توجه به موارد اشاره شده در بالا محقق بر آن شد تا تحقیقی تحت عنوان " بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن " به انجام رساند.

  1-4-  ا هداف پژوهش

  هدف اصلی:

  بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  اهداف فرعی:

  بررسی تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تاثیر سرمایه رابطه ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  بررسی تاثیر سرمایه رابطه ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

  1-5-      فرضیات پژوهش

  فرضیه اصلی :

  سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  فرضیه های فرعی:

  سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه رابطه ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

  سرمایه رابطه ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.

  1-6-      چارچوب نظری تحقیق:

  سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان وکاربرد دانش آنها (Ghlichli & Moshabaki,2006: 126) . سرمایه فکری به چهار گروه سرمایه نوآوری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه فرایندی طبقه بندی شده است (Chang, 2004: 29). در زیر قبل از بررسی سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری و رابطه آنها با عملکرد شرکت ها، به بیان اهمیت تحقیق و توسعه می پردازیم.

  اغلب تحقیقات به اهمیت سرمایه گذاری در نوآوری از طریق مخارج تحقیق و توسعه که منجر به افزایش توان رقابت پذیری شرکت ها شده، اعتراف کرده اند. (Chin etal., 2006: 79)

  مخارج تحقیق و توسعه، به طور گسترده، به عنوان اولویت کلیدی برای رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت، تشخیص داده شده است (Lahtinen, 2007: 413) . شرکت هایی که سهم قابل توجهی از فروششان مبتنی بر تحقیق و توسعه است، رشد بیشتری را در مقایسه با شرکت هایی که تحقیق و توسعه ندارند، تجربه میکنند (Lee & Giorgis, 2004: 112) . شرکت هایی که در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری می کنند، دو هدف دارند: اول، بهبود تولید و دوم نوآوری. موفقیت در تحقیق و توسعه، با هدف نوآوری، ارزش فعلی خالص مثبت را باعث خواهد شد. به همین جهت نوآوری منبع اساسی برای افزایش ثروت است. شرکتها با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، معمولا به توسعه ی نوآوری (توسعه عقاید جدید برای محصولات)، گرایش دارند (Xing & Yue, 2007: 57).

  در نتیجه فعالیتهای نوآورانه، درآمدهای آتی بیشتری ایجاد می کند، و نسبت به شرکتها با سرمایه نوآوری کمتر بازده های بالاتری کسب می نمایند (Chin et al. , 2006: 81). لذا شرکتها بر روی دارایی های نامشهود خود سرمایه گذاری می کنند. از جمله منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکری[1]  است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر گروه آن هستند (Chang, 2004: 31).

  چارچوب نظری تحقیق در واقع ابتدا و انتهای تحقیق و یک منبع هدایت کننده است، درست به مانند یک پروژکتور. از آنجا که چارچوب نظری تحقیق باید بتواند رابطه منسجم و معنی داری میان مفاهیم و فرضیه های تحقیق برقرار نماید تا بدان وسیله محقق را به سمت پاسخ ها هدایت نماید، از اینرو برای ساخت چنین چارچوبی با پیمودن مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده خواهد شد:

  1) بررسی تحقیقات مشابه

  2) مطالعات علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین

  3) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه

  4) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

  5) جمع آوری اطلاعات

  6) تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار  Spss

  7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

  Abstract

  In this strongly competitive era for the organizations, we face an environment characterized by increased complicated ness, globalization and dynamism. Therefore, in order to be maintained and established, the organizations face new challenges which need more attentions to development and reinforcement of internal skills and capabilities. This is cone through intellectual Capital and organizational knowledge which are used by the organizations in order to better perform in business world. Intellectual capital and knowledge have been recognized as stabilized strategies for reaching competitive advantage and its maintenance. Thus, in this knowledge directed world, organizational capabilities are based on intellectual capital and knowledge. And the managers need to understand which capabilities are necessary for maintaining competitive advantage. The current research is intended to study the effects of organization’s intellectual capital on job satisfaction and maintenance of human resources for the employees at central departments of Maskan Bank. Thus, 292 employees, managers and deputies at central departments of Maskan Bank in the city of Tehran were randomly sampled and answered to the questionnaire developed by Marilliano and Mathew (20110. Finally,  the results from the questionnaires were analyzed by two variable  linear regression test and it was found that intellectual capital can significantly affect on job satisfaction and maintenance of human resources including the employees at central department of Maskan Bank in the city of Tehran. (P < 0/01).

  Keywords:  Intellectual capital, Job Satisfaction, Retention of human resources,

  Tehran’s Maskan Bank.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-  مقدمه............................................................................................................................ 2

  1-2-  بیان مساله تحقیق :........................................................................................................... 2

  1-3-  اهمیت پژوهش................................................................................................................ 3

  1-4-  اهداف پژوهش................................................................................................................ 6

  1-5-  فرضیات پژوهش............................................................................................................ 6

  1-6-  چارچوب نظری تحقیق:..................................................................................................... 7

  1-7-  قلمرو تحقیق................................................................................................................. 10

  1-8-  تعریف متغیرها............................................................................................................. 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1-  مقدمه.......................................................................................................................... 14

  2-2-  مبانی نظری سرمایه فکری.............................................................................................. 14

  2-2-1- مفهوم سرمایه فکری..............................................................................14

  2-2-2- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری....................................... 18

  2-2-3- انواع سرمایه فکری.......................................................................... 19

  2-2-4-  اهمیت سرمایه فکری در سازمان..............................................................23

  2-2-5- مدیریت موفق سرمایه فکری................................................................. 24

  2-2-6- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری توسط شرکتها.......................................... 25

  2-2-7- الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری....................................................... 25

  2-2-8- روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری..................................................... 27

  2-2-9- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران............................................... 33

  2-2-10- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر................................ 34

  2-3-  مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی..................................................................... 34

  2-3-1- تعریف مدیریت.............................................................................. 34

  2-3-2- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل.............................................. 35

  2-3-3- اهداف مدیریت منابع انسانى................................................................ 36

  2-3-4-   وظایف مدیریت منابع انسانى............................................................. 36

  2-3-5- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى...................................................... 37

  2-3-6- نگهداشت نیروی انسانی..................................................................... 39

  2-3-7- رضایت شغلی  کارکنان...................................................................... 42

  2-4-  پیشینه تحقیق................................................................................................................. 54

  2-4-1- پیشینه داخلی:.................................................................................. 54

  2-4-2- پیشینه خارجی:................................................................................ 57

  2-5-  مدل تحقیق................................................................................................................... 59

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه.........................................................................................................................79

  3-2-  روش تحقیق................................................................................................................. 62

  3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :................................................................................... 62

  3-4-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق............................................................................................ 63

  3-5-  مقیاس اندازه گیری......................................................................................................... 66

  3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:.......................................................................... 66

  3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:.................................................................................... 67

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-  مقدمه.......................................................................................................................... 69

  4-2-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق............................................................................................... 69

  4-2-1-جنسیت.......................................................................................... 69

  4-2-2- تأهل.......................................................................................... 100

  4-2-3- تحصیلات.................................................................................... 101

  4-2-4- سن..................................................................................................102

  4-2-5- سابقه خدمت........................................................................................................... 73

  4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق........................................................................................... 74

  4-3-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد........................................................................................................75

  4-3-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........................................................................................................76

  4-3-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.......... 77

  4-3-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد....... 79

  4-3-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.......................................................................................................80

  4-3-7- سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد .............................................................................................................82

  4-3-8- سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد...................................................................................................83

  4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................................................................................................................. 117

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-  مقدمه.......................................................................................................................... 86

  5-2-  یافته های تحقیق............................................................................................................ 86

  5-2-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.......................................................................................................86

  5-2-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........................................................................................................120

  5-2-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.........................................................................................................87

  5-2-4- سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد..........................................................................................................87

  5-2-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.......................................................................................................87

  5-2-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد.................................................................................................. 88

  5-2-7-  سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد...................................................................................................88

  5-2-8-  سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد......................................................................................................88

  5-3-  نتیجه گیری..........................................................................................123     

  5-4-  پیشنهادات تحقیق............................................................................................................ 90

  5-4-1- پیشنهادات اجرایی............................................................................ 90

  5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی............................................................... 93

  5-5-  محدودیت‏های تحقیق....................................................................................................131

  منابع و مآخذ....................................................................................................................... 115

  منابع فارسی.................................................................................................116

  ضمائم و پیوست ها................................................................................................................ 96

   

  منبع:

  منابع فارسی

  انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، محمد رضا(۱۳۸۲). ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۴. ص۵۱-۷۵.

  ایران نژاد پاریزی، مهدی، (1378)، روش های تحقیق در علوم اجتمای، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

  آرمسترانگ ، مایکل (1380) مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه ی سید محمد اعرابی و داود ایزدی ، چاپ اول ، تهران : دفتر پژوه شهای فرهنگی.

  آصلانخانی، محمدعلی ، (1375)، توصیف سبک های رهبری و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاهای منتخب کشور، رسالۀ دکترای دانشگاه تهران.

  پرهیزکار، کمال ( 1373 ). مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدام ، ی تهران: نشر دیدار

  جهانگیرى، على؛ مهرعلى، امیرهوشنگ ( 1387 ، تابستان). شناسایى و اولویت بندى عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد. پژوهشنام ه علو م انسانى و اجتماعى ( ویژه مدیریت) ، سا ل هشتم ،شماره بیست و نهم، تابستان، 37-56.

  خاکی، غلامرضا،(1379)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی،انتشارات بازتاب.

  خوش نشین، زهره ( 1376 ). عوامل مؤثر بر جذب و نگهدارى کارکنان آموزش و پرورش استثنائى شهر تهران در مقایسه با آموزش پرورش مناطق تهرا. ن (پایان نامه کارشناسى ارشد). دانشگاه علامه طباطبایى، دانشکده مدیریت و حسابدارى، تهران.

  دسلر، گری ( 1998 )، مبانی مدیریت منابع انسان ، ی ترجمه علی پارسا ییان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  دیویس،کیت و نیواستورم، جان. ( 1370 ). رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی .

  دیویس،کیت و نیواستورم،جان (1370): رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی .

  رابینز، استیفن (1991)، تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: نشر صفار.

  رحمانپور، لقمان ( 1380 ). شناسایی عوامل موثر بر در حفظ و نگهداری منابع انسانی، مطالعه موردی بانک رفاه کارگران. (پایان نامه کارشناسى ارشد). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران.

  رضاییان، علی ( 1382 ) ، " اصول مدیریت"، تهران، انتشارات سمت.

  رفیع پور، فرامرز،(1378)، تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، سهامی انتشار، چاپ چهارم.

  رفیع پور، فرامرز،(1378)، تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، سهامی انتشار، چاپ چهارم.

  رنجبر، منصور؛ وحیدشاهی، کوروش ( 1386 ). بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران . گامهاى توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، 92-97.

  زنجیردار، مجید، کهن، علی، سلطان زاده، علی اکبر ( 1387)، مدیریت، اندازه گیری و گزارشگری از سرمایه فکری، نامه اتاق بازرگانی، شماره 483 ، صص 12-10.

  سرمد سعیدی، سهیل ( 1387)، تئوری بیوریتمها، نشریه روش، شماره 5، سال هشتم، خرداد.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه،(1390)، روش های تحقیق در علوم رفتاری -انتشارات آگاه.

  سکاران، اوما، (1384)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  سید جوادین، سیدرضا .(1385). بررسی مقایسهای رویکردهای توانمندسازی و ارائه طرحی برای فرهنگ بومی. همایش مدیریت صنعتی، تهران.

  شفیع آبادی ، عبداله (1385)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران : انتشارات رشد.

  شهرابی، مصطفی ( 1388 ). منزلت اجتماعی پلیس و تأثیر آن در نگهداشت نیروی انسانی ناج ا (مجموعه مقالات اولین همایش علمی نگهداشت نیروی انسانی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انسانی ناجا). تهران: پردیس دانش.

  عسگریان،مصطفی (1370)، " مدیریت اسلامی "، تهران ، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.

  علاقه بند، علی ( 1378 ). سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 21 ، ص 14.

  علی احمدی، علیرضا و  سعید نهایی، وحید ، (1386)، "توصیفی جامع از روشهای تحقیق (پارادایمها، استراتژیها، طرحها و رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی)، تهران، تولید دانش .

  فروغی، فیض اله، خرازی، هادی، ایران فر، شیرین، رضایی، منصور، ( 1386 ). رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 7(2)، 21-28.

  فرهنگی،علی اکبر و صمدی، مهران، (1388)، جامعه پذیری کارکنان در بدو خدمت و تأثیر آن بر نگهداشت منابع انسانی. فصلنامه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 19، 107-130.

  فلاورز، وین سنت؛ هاگز، چارلز (1371 ، فروردین). چرا کارکنان سازمان را ترک نمى کنند (مصطفى قاضى زاده، مترجم). فصلنامه دانش مدیریت، شماره 16، 83-69. .

  قر ه جه، منصور ،(1381)،  ارتقای روحیه و بهداشت روانی کارکنا ن(مجموعه مقالات اولین همایش علمی نگهداشت نیروی انسانی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انسانی ناجا)،  تهران: پردیس دانش

  قلیچ لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر(۱۳۸۵). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان(مطالعه دو شرکت خودرو سازی ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۷۵. ص۱۲۵-۱۴۷.

  کیوی و کامپنهود، (1388)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، انتشارات توتیا.

  گل پرور، محسن؛ نادى، محمدعلى ( 1389 ، بهار). ارز شهاى فرهنگى و انصاف عدالت سازمانى، رضایت شغلى و ترک خدمت. فصلنامه تحقیقات فرهنگى،3(1)، 207- 228.

  مارکواد، مایکل (1388)، "مبانی سازمان یادگیرنده"؛ مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ اول، تهران: نشر مدیران.

  مجیدی، عبداله ( 1389 ، بهار). نقش خدمات رفاهی در نگهداشت منابع انسانی (با تاکید بر تفاوت انسان ها). فصلنامه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 19، 133-150.

  محمدزاده، عباس و مهروژان،آرمن( 1375 ). رفتار سازمانى نگرش اقتضایى، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى.

  مقیمی، سیدمحمد.، ( 1380 )، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، نشر ترمه.

  میرسپاسی، امیر .(1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.

  نحریر، بتول؛ عبادى، عباس؛ توفیقى، شهرام؛ کریمى زارچى، على اکبر؛ هنرور، حسن ( 1389 ، بهار). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها. طب نظامی، 12(1)، 23-26.

   نکویی مقدم، محمود و علی ملایی فرد (1388)، "توانمندسازی منابع انسانی"، فصلنامه عصر، . (مدیریت؛ سال چهارم، شماره 10 و 11 ، صص 87 – 84.

  هوشمند بهابادی، عباس؛ سیف، هادی؛ نیکبخت نصرآبادی، علیرضا ( 1383 ، زمستان). بررسی ترک خدمت پرستاران در یک دوره ده ساله. طب و تزکیه، 13(4)، 10-20.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  1)  Arenas, Terestia & Lavanderos, Leonardo(2008). Intellectual capital: objct or process?. Journal of Intellectual Capital, No.1. pp.85-77.

  2)  Arnold, H.J. & Feldman, D.C. (1988).Personality types and career patterns: Some empirical evidence on Holland's model. Canadian Jounal of Administrative Science, 2(1), 192-210.

  3)  Atkinson, S. and Butcher. D. (2003). “Trust in managerial relationship” Journal of managerial psychology, vol. 18 No. 4. PP, 283. 304.

  4)  Bentid, F., (2000), Measurement and application of intellectual capital in Turkey, The Learning Organization, pp. 226-251.

  5)  Bontis, N. (1998). “Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models,” Management Decision, 36 (2) 63-76.

  6)  Bontis, N. (2001), “Assessing Knowledge Assets: A review of the models used to measure intellectual capital”, International Journal of Management Reviews, Vol. 3 No. 1, pp.41-60.

  7)  Bontis, N., Chua, W. and Richardson, S. (1996), “Intellectual Capital and the Nature of Business in Malaysia”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 1, pp. 85-100.

  8)  Bowen, G.L. Rose, R.A. and Ware, W.B. (2006). "The reliablility and validity of the school success profile learning organization measure". Evaluation and program planning, doi: 10, 1016/ j. evalproglan. 2005. 08, 005.

  9)  Brooking, Annie(1996). Intellectual capital: Core Asset fore the Third Millenium Enterprise. Intellectual Thomson Business.Press.Newyork.

  10)   Brown Ch J. 2002. Factors That Affect the Successful Commercialization of Intellectual Capital. Thesis for the Award of the Degree of Doctor on Business Administration, the Curtin University of Technology.

  11)   Chen, J., Zhu, Z., Xie, H. Y., 2004, Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study,Journal of Intellectual Capital, 5 (1), PP 195-212.

  12)   Cho, Po Young& et al(2006). Intellectual capital: An empirical study of ITRI. Technological Forecasting & social change, No.73. pp.902-889.

  13)   Desler A., (1987), Intellectual Capital: Navigating in the new business landscape, London: MacMillan Business.

  14)   Englehardt , C. S. and P. R .Simmons (2002). "Organizational Flexibility for a changing world," Leadership & Organization Developing Journal Vol. 3/4,NO 23,pp 113-121.

  15)   Fry, L.W., Vitucci S., and Cedillo, M. (2005). "Spiritual leadership and army transformation: theory, measurement, and stabilshing a baseline". The leadership quarterly, 16: PP:835-862.

  16)   Gary , Hamel, and  Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future, Boston, MA: Harvard Business School Press.

  17)   Gharoie Ahangar, R., 2011, the relationship between intellectual capital and financial performance: An empirical investigation in an Iranian company, African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 1, 88-95.

  18)   Hall, J., (1988), ‘Managing intellectual capital from theory to practice’, Australian CPA, August,  pp.18-21.

  19)   Hertz, H.S.(2005), Education criteria for performance excellence. balding national reality program .National Institute of Standards and.

  20)   Holmen, J.(2005). Intellectual Capital Reporting, Management Accounting Quarterly, Vol.6, No.4.

  21)   Huang,Ching Choo & Luther, Robert & Tayles, Michael(2007). An evidence-based taxonomy of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.408-386.

  22)   Hunter, L., (2005). “Forum: Intellectual Capital. Measuring Intangible Capital: A Review of Current Practices,” Australian Accounting Review; July 2005; 15(2); 67-74.

  23)   jennifer, G. M & Gareth,) 1999), Organizational Behavior Understanding and managing, U.S.A, NewYork, ADDISON WESLEY, P.74.

  24)   Lim LK, Laosirihongthong T, Chan CC. (2006) A Case Study of Learning in A Thai Manufacturing Organization. J Applied Business Research; 22(2): 49-60.

  25)   Lim, Lunn L.K. & Dallimore, Peter(2004). Intellectual capital: management attitude in service industries. Journal of Intellectual Capital, No.1. pp.194-181.

  26)   Marr, Bernard & Glay, Diana & Neely, Andy(2003). Why do firm measure heir intellectual capital?. Journal of Intellectual Capital, No.4. pp.464-441.

  27)   McGill, Terrene P.(2006). Harnessig Intellectual Capital: A Study of Organizational Knowledge Transfer. Ph.D. Dissertation, Touro Uiversity.

  28)   Nazari, Jamal A. & Herremans, Irenem(2007).Extended VAIC model: measuring intellectual capital components. Journal of Intellectual Capital, No.۴. pp.609-595.

  29)   Ozdemir, S.,(2009), Factors influencing job satisfaction in Azarbaijan companies, Journal of Qafqaz University, pp. 102-108.

  30)   Ramirez, Yolanda & et al(2007). Intellectual Capital in Spanish University. Journal of Intellectual Capital, No.4. pp. 748-732.

  31)   Razafindrambinin, D., Kariodimedjo, D., 2011, Is company intellectual capital linked to corporate social responsibility disclosure? findings from Indonesia. Communications of the IBIMA http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/cibima.html.

  32)   Robinsson, George & Kleiner, Brian H.(1996). How to Measure an Organization’s Intellectual Capital. Managerial Auditing Journal. Pp.39-36.

  33)   Roos, J. (1997) 'Exploring the concept of intellectual capital'. Long Range Planning, 31(1), 150-153.

  34)   Roselender, R., (1997), ‘Accounting for the worth of employees: Is the discipline finally ready to respond to the challenge?’, Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 9-26.

  35)   Singer, marc (1990), Human Resources management, Kent Publishing  Company.

  36)   Soler, Luis Enrique Valladares & Oro Celestino, Diego Jesus Cuello(2007). Evaluating the scope of IC in firm’s value. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.493-470.

  37)   Sudarsanam, Sudi & Sorar, Ghulam & Marr, Bernard(2006). Real options and the impact of intellectual capital on corporate value. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.308-291.

  38)   Sudarsanam, Sudi & Sorar, Ghulam & Marr, Bernard(2006). Real options and the impact of intellectual capital on corporate value. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.308-291.

  39)   Sveiby, K. E., (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, San Fransisco: Berrett – Koehler Pub. Inc.

  40)   Talukdar, K. (2003) 'Integrating intellectual capital and knowledge management'. Long Range Planning, 30(3), 399-405.

  41)   Uziene, J. C., (2010), Entrepreneurship and Growth: The Strategic Use of External Resources, Journal of Business Venturing, Vol. 4, PP: 133-147.

  42)   Vaskeliene, L., 2007, Development of organizational intellectual capital measurement methodology:problems and solutions, Economics and Management, 165-173.

  43)   Wayherich, A., (1989) 'The performance impact of strategymanager coalignment: An empirical examination'. Strategic Management Journal, 12, 509-522.

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس