پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا

word
241
3 MB
31136
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۳۱,۳۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش تحول)

  چکیده

  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل کارخانجات نورد و لوله صفا  به تعداد 1115نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران وبه روش نمونه برداری تصادفی محاسبه و 150 نفر انتخاب شد که به دلیل ناقص بودن 7عدد از پرسشنامه ها،حجم نمونه به 143نفر کاهش یافت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون  استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:

  1- بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه رابطه مثبت و  معنی داری وجوددارد.

   

  کلمات کلیدی:  یادگیری سازمانی ،کارآفرینی سازمانی، شرکت نوردولوله صفاساوه

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه :

  با آغاز قرن بیست و یکم، عصر جدیدی از تکامل زندگی و ساختاری سازمانی پدید آمده است. افزایش تغییر و تحولات محیطی، نظیر توسعه روزافزون فناوری، افزایش شدت رقابت در سراسر زنجیره های کسب و کار، تغییر فزاینده انتظارات مشتریان و ذی نفعان و جلب رضایت آنها، سازمان را بر آن می دارد که برای حفظ رشد و توسعه، خود را با محیطشان انطباق دهند. بدین ترتیب مفهوم جدیدی تحت عنوان یادگیری سازمانی وارد واژگان مدیریت شد که به سرعت مورد توجه مدیران و دانشمندان مدیریت در حوزه های تئوری و علمی قرار گرفت.[1]

  در برخی از تعاریف بیان شده، یادگیری سازمانی را به عنوان فرآیند کلیدی تعریف می کنند که سازمان از طریق آن یاد می گیرد و این یاد گرفتن به معنای هرگونه تغییر در مدل های سازمانی است که به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان منجر می شود.اگر افراد در سازمان به طور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی مورد بازبینی قرار دهند، راه هایی به مراتب سریعتر و ارزانتر به منظور انجام بهتر کارهای پیش رو خواهند داشت و بدین ترتیب درک صحیحی از فعالیت های در حال انجام داشته که همان یادگیری سازمانی را محقق ساخته و در نهایت این امر، نیل به اهداف سازمان را قابل دسترس می نماید.[7]

  تلاش محققان برای جستجوی راه های مقابله با چالش های پیش روی سازمان های امروزی منجر به شکل گیری مفهوم کارآفرینی سازمانی به عنوان فرآیندی از نوآوری و نوسازی در محصول، خدمات و در آینده های سازمانی از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان برای پاسخگویی بهتر به نیازهای روبه رشد مخاطبین شده است.[2]

  بدون شک شرکت ها در دنیای پررقابت امروزی، برای مقابله با چالش های محیطی باید دست به اقدامات نوآورانه و مخاطره آمیز بزنند تا بتوانند در این دنیای رقابتی موفق تر عمل کنند. شرکت نورد و لوله صفا نیز از جمله شرکت هایی محسوب می شود که در محیط رقابتی فعالیت می کند و با توجه به مزیت رقابتی محصولات جدید روانه بازار کرده و یا محصولات جاری را با روش های جدیدی در بازار تولید می کند. با توجه به مفهوم یادگیری سازمانی و نقش آن در توسعه قابلیت های سازمانی و همچنین نقش کارآفرینی سازمان در بدست آوردن موفقیت و بهبود عملکرد سازمان ها، در پژوهش پیش رو، به دنبال بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت نورد و لوله صفا خواهیم بود.

   

  1-1- بیان مسئله پژوهش:

  یادگیری در سازمان ها نیازمند تحول بنیادی در طرز فکر کارکنان و بازبینی پیش فرض های ذهنی آنها است. چنین تصویری از یادگیری با آنچه در محاوره های روزمره متداول است، بسیار تفاوت دارد.یادگیری واقعی در قلب و ذهن افراد نفوذ می کند و موجب آگاهی و تغییر رفتار می شود. انسان از طریق یادگیری خود را دوباره خلق می کند و به انجام کارهایی که تا کنون نتوانسته است، توانمند می سازد. چنین یادگیری به انسان قابلیت ارتباط مؤثر با جهان خارج از ذهن را می دهد و از این طریق چشم اندازهای نوینی را فراسوی او قرار می دهد، قابلیت ها گسترش می یابد و بر توانایی خلاقیت و نوآوری های او می افزاید.

  یادگیری سازمانی پدیده ای متعلق به دهه 1990 می باشد که پیترسنگه آن را مطرح کرد.در مورد ایجاد سازمان های یادگیرنده می توان گفت : تغییر و تحولات محیط های سازمانی، علت پدیدار شدن چنین سازمان هایی است.سازمان ها برای این که بتوانند خود را در محیط متغیر امروزی حفظ نمایند، نیاز دارند از ساختارهای ساکن و غیرپویا خارج شده و به سمت سازمان های یادگیرنده متحول شوند.به عبارتی دیگر برای موفقیت در ایجاد آینده ای بهتر باید سازمانی را پرورش داد که به طور اثربخش در پی یادگیری باشد.مدیران برای حفظ بقای سازمان خود نیاز دارند با دگرگونی ها و تحولات هماهنگ شوند و به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند.

  مارکوآد2، در مورد یادگیری سازمانی اظهار می دارد که یادگیری سازمانی، بیانگر قابلیت توسعه فکری و بهره وری است که از طریق تعهد به آن برای بهبود مستمر، در سراسر سازمان ها حاصل می شود.[3]

  یادگیری و کسب دانش تیمی از دوره های رقابتی برای سازمان های امروزی محسوب می شود.به عبارت دیگر، یادگیری سازمانی[1] فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد. این که کارکنان ما چه یاد می گیرند، در آینده سازمان ما تأثیر می گذارد. به گفته گانز : عملکرد امروزه حاصل یادگیری دیروز است و عملکرد فردا، حاصل یادگیری امروز می باشد (ویندسور[2]،2001،3).[4]

  امروزه، آموزش و یادگیری، دو اصل اساسی جهت توسعه فردی، سازمانی و جامعه محسوب می شود که با توجه به تغییرات و تحولات فزاینده، نیاز به آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. باید توجه داشت که آموزش و یادگیری در سازمان ها مفهوم یکسانی ندارند. عمده ترین تفاوت این است که یادگیری مستمر، پویا و انعطاف پذیر می باشد در حالی که آموزش مقطعی و از قبل طراحی شده است. مهم ترین گام برای حرکت به سوی سازمان یادگیرنده این است که مدیران علاوه بر پذیرش تغییر، دیدگاهی باز و روشن داشته باشند، در غیر این صورت قادر نخواهند بود به دیگران یاد بدهند. گام بعدی ایجاد نظام آموزشی متناسب با استراتژی ها و اهداف سازمان است.

  به طور عمده سازمان هایی که از ساختار سازمان یادگیرنده تبعیت می کنند به این باور رسیده اند، برای یادگیری سازمانی باید مراحل طراحی ساختار دانش و طراحی عملکرد، اجرای سیستم طراحی شده، یادگیری فردی، تولید دانش جدید و تسخیر دانش طی شود. نکته حائز اهمیت این است که هیچ سازمانی هرگز به طور کامل یک سازمان یادگیرنده نیست، اما با این وجود توجه به مراحل گوناگون برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده از دیدگاه های مختلف ضروری به نظر می رسد.

  یادگیری سازمانی فرآیندی است پویا، که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. این فرآیند شامل تولید دانش جدید، مهارت ها و رفتارها می شود و به وسیله تسهیم میان کارکردی و یادگیری همکارانه، تقویت می شود. نتایج این دو اصل، خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشترک در میان همه کارکنان است. یادگیری جزء مهم نوآوری و شامل نیاز به درون سازی و منتشر کردن اطلاعات است.[5]

  سابان1، یادگیری سازمانی را یک جزء مهم و حیاتی برای نوآوری می داند که از طریق آن محصول جدید توسعه می یابد. او پیشنهاد می کند، قبل از اینکه سازمان بتواند رفتار نوآورانه اش را بهبود بخشد، مدیریت باید یادگیری رایج در سازمان را تحلیل کند.[5]

  یادگیری سازمانی از خلاقیت، ایده ها و دانش جدید حمایت می کند و توانایی درک و استفاده از آنها را افزایش می دهد. نقش یادگیری در نوآوری2 و کارآفرینی می تواند به صورت حفظ دانش درباره فعالیت ها و تجربیات قبلی تعریف شود، از این رو یادگیری نظام مند از تجربیات گذشته، زیربنای اساسی مدیریت موثر فرآیندهای بهبود و توسعه محصول جدید و نوآوری است.[5]

  برخی از محققین به تشریح چگونگی ایجاد سازمان های کارآفرینانه فرعی در چارچوب سازمان های مادر پرداخته اند و معتقدند آنچه که بین تمامی انواع کارآفرینان به طور مشترک می توان یافت، انجام یک فعالیت با ریسک بالا می باشد و هدف از تعمیم فرآیند کارآفرینی در سازمان ها، در واقع اولویت دادن به اقدام فعالیت هایی با ریسک بالا نسبت به برنامه های جاری سازمان می باشد.آنچه که در این میان برخی سازمان ها را برتر نشان می دهد مزیت رقابتی است، یعنی آمادگی برای ورود به یک پارادایم جدید مدیریتی (محیط رقابتی) و خارج شدن از پارادایم قدیمی مدیریت (ثبات و تعادل). در این میان سازمانی برنده است که ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این دنیای جدید را بیشتر فراهم نموده باشد. از جمله مهم ترین ابزارها که به عنوان اصلی ترین عامل بقا و توانمند سازی درونی مطرح می باشد، دارا بودن قابلیت یادگیری سازمانی می باشد. [6]

  میزان یادگیری یک سازمان می بایست حداقل برابر میزان یادگیری رقبا و میزان تغییرات محیطی باشد تا بتواند موفقیت رقابتی خود را در بازار حفظ کند. از طرفی دیگر امروزه سازمان ها در کشور ما نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه توجه به این امر می تواند عامل رشد سازمان و در نهایت توسعه کشور شود.

  لذا با درک اهمیت این موضوع، به نظر می رسد که تمرکز روی یادگیری و کارآفرینی سازمانی به منظور بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی، به ویژه در شرایط محیطی پیچیده و پویای کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشد به سرعت منسوخ می شوند. بنابراین سازمان ها بایستی، ذهنیت کلاسیک1 خویش را کنار گذاشته و به دنبال آن دسته از دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی باشند که آنان را در آینده موفق خواهد نمود.

  توجه به قابلیت های یک سازمان یادگیرنده نظیر، پیش بینی و انطباق سریع تر با اثرات محیطی، سرعت در توسعه محصول، حرفه ای شدن از طریق رقبا، سرعت در انتقال دانش2، یادگیری اثربخش از خطاها، تشویق بهبود مستمر و جذب بهترین کارکنان، نقش یادگیری سازمانی به عنوان عامل انعطاف پذیری سازمان در برابر تغییرات بیرونی و محیطی مناسب برای خلاقیت و نوآوری که منجر به کارآفرینی و خلق استراتژی های نو و محرک برای توسعه اقتصادی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها می شود را برجسته تر می کند. [8]  

  ابزارهای لازم برای پویایی، تبدیل شدن سازمان ها، به سازمان های یادگیرنده و کارآفرین است. به کار گیری این دو متغیر و در نظر گرفتن آنها نقش بسزایی در استحکام و بقای سازمان خواهد داشت. بخش عمده ای از کارهایی که هم اکنون در سازمان ها برای بهبود بهره وری و بهتر کردن کیفیت زندگی کاری انجام می گیرد، متوجه این امر است، که راه برای به کارگیری یادگیری و کارآفرینی سازمانی هموار سازد.

  بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایم های جدید کسب و کار، یادگیری بیان شده است. از این دو مرکزیت پارادایم جدید، یادگیری است. بنابراین سازمان هایی موفق تر هستند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم یادگیری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد فزاینده ای داشته است.

  یادگیری سازمانی از طریق به اشتراک گذاشتن بصیرت ها1، دانش، تجربه و مدل های ذهنی اعضای سازمان حاصل می شود. پیتر سنگه معتقد است که تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلند مدت برای سازمان ها، یادگیری سریع تر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از سایر سازمان های رقیب، اثر بخش تر و کاراتر خواهد شد.

  یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات، جمع آوری و به منظور تولید و گسترش حقایق جدید، تجزیه و تحلیل شوند، دیدگا های جدیدی را خلق کرده و آن را از طریق ارتباط، تدریس، گفتگو و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل کند.

  در سازمانی با سطوح بالای یادگیری سازمانی، افراد پیوسته توانایی خود را برای خلق نتایجی که برای آنها واقعاً مطلوب است، افزایش می دهند.

  امروزه سازمان های موفق، یادگیری دائمی را به عنوان یک ویژگی در خود نهادینه کرده اند تا بتوانند با بهره گیری از دانش، در هر فرصت مناسب، محصولی جدید با خدمات نو و قابل رقابت، به بازار ارائه دهند. مدیران این سازمان ها می دانند با یادگیری و کارآفرینی است که نیازها شناخته می شود و با رفع نیازها، پیشرفت حاصل می شود.

  امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا سازمان ها از طریق یادگیری و کارآفرینی بتوانند خود را متمایز کنند. بدین لحاظ یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی، بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت ها و اهداف زندگی را آماده ساخته و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی 2و اجتماعی محسوب می شوند. بدین ترتیب در این پژوهش رابطه بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان شرکت نورد و لوله صفا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش:

  با شناخت ماهیت، اجزاء، مدل ها و روش های سنجش، اندازه گیری و ارزش گذاری یادگیری سازمانی، امکان طرح ریزی و بهینه سازی، کنترل و نظارت مستمر بر آن، در شرکت ها مهیا می شود. با طرح مفهوم ارزش یادگیری سازمانی شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها و میزان بازار گرایی و موفقیت آنها در بخش بازار را با ارزش یادگیری سازمانی آنها تبیین خواهد شد.

  در مورد اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی می توان به این مورد اشاره داشت که یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست، بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین ندانستن، یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر1 به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار، تبدیل به سرمایه های سازمانی می شوند.

  در مورد اهمیت کارآفرینی سازمانی در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  انعطاف پذیری و سرعت پاسخگویی به مشتری

  هوشمندی در استفاده از فرصت ها و تخصیص منابع

  بهره مندی از نیروی انسانی خبره و متبحر

  بهره مندی از سیستم کارا به منظور افزایش سرعت تصمیم گیری و اجرا

  رشد مستمر2 سازمانی

  تبدیل سازمام به یک سازمان کارآفرین

  بهبود رتبه ایران از نظر ایجاد کسب و کار جدید

  فرآیندهای یادگیری یک شرکت شامل تعهد او برای یادگیری، فرآیند ساختاری که در یادگیری مشارکت می کند یا دور می کند، کیفیت فرآیندهای یادگیری و میزان کاربردهای یادگیری در سازمان، هرکدام از آنها، کاربردهای استراتژیک مهمی دارند که بیان می کند، شرکت چقدر مؤثرانه توانسته ارزش ایجاد کند و بنابرآن یک مزیت رقابتی به دست آورد. به همین ترتیب موفقیت شرکت های کارآفرینی می تواند با درجه ای که فرصت های استراتژیک را شناسایی، ارزیابی و تصویب می کند، سنجیده شود. بنابراین تشخیص فرصت، همچون یادگیری سازمانی، دلالت مهمی بر این دارد، که چگونه شرکت ها از طریق تبدیل بینش های کارآفرینانه به مزیت استراتژیک ایجاد ثروت می کنند و همچنین یادگیری سازمانی بر بهبود رویه ها تأکید می کند و با ایجاد دانش نو، بنا کردن ادراک جدید و جستجو و تصحیح ناهمواری ها، آن را به صحنه های جدیدی گسترش می دهد. این کیفیت ها تلاش ها را برای بیشتر کارآفرینانه بودن تقویت می کند. از آنجایی که لوله یکی از راه های اصلی انتقال گاز، نفت، فرآورده های نفتی و آب در کشور ما می باشد، تولید لوله و واردات و صادرات لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نیاز اساسی به انواع لوله های انتقال مواد سوختی، صنعت ایران، تولید لوله را بسیار با اهمیت کرده است. علاوه بر آن، انتقال سیالات در خطوط لوله سریعتر انجام می گیرد، که این روش بسیار ارزان تر از روش های دیگر است. امروزه انجام پروژه های انتقال انرژی، بخش عمده سرمایه را در این بخش به خود اختصاص داده است. عمده ترین تولید کننده لوله در ایران شرکت لوله سازی صفا می باشد. بنابراین در این راستا شرکت لوله سازی صفا که عمده ترین تولید کننده لوله های صنعتی در ایران است، به عنوان مطالعه موردی در این پژوهش انتخاب گردید.

  the relationship between organizational  learning and intrapreneurship in SAFA  Rolling and Pipe  Mills Co

  Abstract:

  In present research the relation between organizational learning and entrepreneurship in Safa roll and pipe company investigated. For this purpose, the organizational learning investigated based on Nifeh's pattern and organizational entrepreneurship investigated based on Oscarborof and Zimmer's pattern. The statistical society of this research was include all personnel of this company (1115 people) and Cochran's formula used for determining the sample volume and by randomly sampling method 150 people selected but among them seven questioners were incomplete thus the final sample was include 143 people. In regard to purpose, this research is a practical kind and in regard to method it is in kind of exploration and correlation. For gathering information about workers viewpoints respect to organizational learning and entrepreneurship, two questionnaires were used and their stability and validity determined by Cronbach's alpha coefficient and content validity, respectively. For analyzing the data and information in descriptive level, some indices such as abundance, percent, tables and diagrams were used and in deduction level, the Pierson's correlation coefficient was used. The results obtained from this study are:

  1. There is a positive and significant relation between organizational learning and entrepreneurship in Safa roll and pipe company.

   

   Keywords: organizational learning, entrepreneurship, Safa roll and pipe company

   

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا

  فهرست:

  چکیده

  1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  2

  مقدمه

  3

  1-1-بیان مسئله پژوهش

  4

  1-2-اهمیت وضرورت پژوهش

  9

  1-3-پیشینه تحقیق

  11

  1-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق

  11

  1-5-اهداف تحقیق

  12

  1-6-سوالات تحقیق                                                 

  13

  1-7-فرضیات پژوهش

  13

  1-8-متغیرهای تحقیق

  14

  1-9-روش تحقیق

  15

  1-10-قلمرو تحقیق

  15

  1-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها

  16

  فصل دوم :مبانی نظری تحقیق(مروری بر ادبیات تحقیق)

  18

  مقدمه

  19

  بخش اول،ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی

  21

  2-1- مروری بر یادگیری سازمانی

  21

  2-2-فرآیند و ساختارهای یادگیری از نظر هابر

  22

  2-3-تظریه های یادگیری

  28

  2-3-1-نظریه های رفتاری      

  29

  2-3-2-نظریه های شناختی

  29

  2-3-3-نظریه های شرطی کردن عمل

  30

  2-3-4-نظریه های یادگیری اجتماعی

  30

  2-4-تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان

  31

  2-5-ممیزی یادگیری

  33

  2-6-ایجاد یادگیری سازمانی

  34

  2-7-انواع یادگیری سازمانی

  35

  2-7-1-یادگیری انطباقی

  37

  2-7-2-یادگیری پیش بینی کننده

  39

  2-7-3-یادگیری ثانویه

  39

  2-7-4-یادگیری عملی

  40

  2-8-سطوح یادگیری سازمانی

  41

  2-8-1-یادگیری فردی

  41

  2-8-2-یادگیری تیمی و گروهی

  42

  2-8-3-یادگیری فرابخشی

  43

  2-8-4-یادگیری سازمانی

  43

  2-9-مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری

  44

  2-9-1-هفت بعد جهت یابی آموزشی

  44

  2-9-2-ده فاکتور تسهیلاتی

  45

  2-10-برنامه های یادگیری در سازمان ها

  45

  2-11-تشکیل گروه های یادگیری

  47

  2-12-ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری

  48

  2-12-1-دیدگاه

  48

  2-12-2-فرهنگ

  48

  1-12-3-ساختار

  49

  2-13-استراتژی های برتر

  49

  2-14-مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی

  51

  1-15-نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی

  52

  2-16-تفکرسیستمی

  57

  2-17-یادگیری تیمی

  59

  2-18-تسلط یا توانایی شخصی

  60

  2-19-ساختن دیدگاه یا آرمان  مشترک

  63

  2-20-حوزه های شناخت یادگیری در سازمان

  66

  2-21-تاثیر ساختار،محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی

  72

  2-21-1ساختار

  72

  2-21-2-محیط

  73

  2-21-3-فن آوری

  74

  2-22-رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی

  79

  2-23-رویکردهای یادگیری سازمانی

  81

  2-23-1-رویکردفنی

  81

  2-23-2-رویکرداجتماعی

  82

  2-24-روش های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم

  85

  2-24-1-تمامیت

  85

  2-24-2-تنوع

  85

  2-24-3-مناظره منطقی

  86

  2-24-4-فضای باز و آزاد

  86

  2-24-5-همه جا و همه وقت

  86

  2-24-6-جاذبه های شگفت

  86

  2-24-7-بازخورد

  86

  2-24-8-ویژگی های خود ایجادی

  87

  2-24-9-مدل سازی داخلی

  87

  2-24-10-عناصر اصلی

  87

  2-25-ویژگی های یادگیری سازمانی

  87

  2-26-تهدید فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی

  88

  2-27-موانع به کارگیری یادگیری سازمانی

  90

  2-28-عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی

  92

  2-28-1-استراتژی ها و سیاست ها

  92

  2-28-2-رهبری

  92

  2-28-3-کارکردهای منابع انسانی

  92

  2-28-4- کشف، ایجاد و انتشار دانش

  92

  2-28-5-ارزش ها و باورها

  92

  2-28-6-زبان

  93

  2-28-7-گفتار و رفتار افراد سطح بالا

  93

  2-28-8-زمان و سرمایه

  93

  2-28-9-قدرت و مالکیت

  93

  2-28-10-غرور و تعصب

  93

  2-29- یادگیری سازمانی و نوآوری

  93

  2-30-یادگیری سازمانی،کیفیت و رقابت پذیری

  94

  2-31-سطوح یادگیری کارآفرینانه

  96

  2-31-1-یادگیری کارآفرینانه فردی

  96

  2-31-2-یادگیری کارآفرینانه سازمانی

  96

  2-31-2-1-یادگیری کارآفرینی درون سازمانی

  96

  2-31-2-2-یادگیری کارآفرینی بین سازمانی

  97

  2-32-منابع یادگیری کارآفرینانه

  97

  2-32-1-یادگیری عملی فعال

  97

  2-32-2-یادگیری تئوریک رسمی

  98

  2-32-3-یادگیری اجتماعی

  98

  2-33-نقش اتماد در یادگیری سازمانی

  98

  2-34-سازمان یادگیرنده

  99

  2-35-تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

  100

  بخش دوم:ادبیات مرتبط با کارآفرینی سازمانی                                                                                       

  101

  2-36-معرفی کارآفرینی سازمانی

  101

  3-37-تعریف واژه کارآفرینی

  102

  2-38-انواع کارآفرینی

  104

  2-38-1-کارآفرینی فردی

  104

  2-38-2-کارآفرینی سازمانی

  105

  2-39-ایجاد کارآفرینی سازمانی

  106

  2-40-فرآیندکارآفرینی سازمانی

  107

  2-41-فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر

  108

  2-42-تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

  109

  2-43-ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی

  110

  2-44-عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان

  112

  2-45-تاثیر فرهنگ و کارآفرینی

  115

  2-46-ویژگی های سازمان کارآفرین

  116

  2-46-1-ویژگی های سازمان کارآفرین

  116

  2-46-2-صمیمیت با مشتریان

  116

  2-46-3-آزادی عمل و کارآفرینی

  116

  2-46-4-تاکید بر ارزش های سازمان

  117

  2-46-5-فعالیت های تخصصی

  117

  2-46-6-ساختار ساده و نیروی کار اندک

  117

  2-46-7-افزایش بهره وری از مجرای کارکنان

  117

  2-46-8-اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی

  118

  2-47-گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان

  118

  2-47-1-اعتقاد به سازمان

  118

  2-47-2-ترسیم چشم انداز 

  118

  2-47-3-شناخت کافی از مشتری

  119

  2-47-4-تجزیه وتحلیل محیط

  119

  2-47-5-درک سازمان

  119

  2-47-6-محاسبه ریسک

  119

  2-47-7-تحمل شکست و آموختن درس های جدید از آن

  120

  2-47-8-ارزش قائل شدن برای افراد و شادنمودن محیط کار

  120

  2-47-9-اهمیت کالای روزانه

  120

  2-48- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی

  120

  2-49- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک هیسریچ

  123

  2-50-استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان

  125

  2-51-ابعاد کارآفرینی سازمانی

  126

  2-52-اهمیت رهبری تحول آفرین

  128

  2-53-مدل کارآفرینی سازمانی گاث و گینسبرگ

  129

  2-54-مدل کارآفرینی سازمانی بورگلمان

  129

  2-55-مدل کارآفرینی سازمانی دس

  130

  2-56-مدل کارآفرینی سازمانی هورنزبای

  130

  2-57- مدل کارآفرینی سازمانی کووین و سیلوین

  131

  2-58- مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی

  133

  2-59-شناخت کارآفرینانه افراد معماری حمایت کننده کارآفرینی سازمان

  134

  2-60-مدل مفهومی پژوهش

  136

  2-61-سابقه مطالعات انجام شده

  137

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق

  140

  مقدمه

  141

  3-1-نوع روش تحقیق

  141

  3-1-1-تحقیق توصیفی

  142

  3-1-2-تحقیق پیمایشی

  142

  3-1-3-تحقیق همبستگی

  142

  3-2-جامعه آماری مورد مطالعه

  142

  3-3-جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

  143

  3-4-متغیرهای تحقیق

  144

  3-5-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات

  144

  3-5-1-روش کتابخانه ای

  144

  3-5-2-روش میدانی

  145

  3-5-3-تحلیل پرسشنامه

  145

  3-5-3-1-پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

  146

  3-5-3-2-پرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف و زیمرر

  149

  3-6-پایایی و روایی ابزار سنجش

  149

  3-7-شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

  151

  3-7-1-تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

  151

  3-7-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی

  152

  3-8-مراحل اجرای پژوهش

  152

  فصل چهارم:یافته های تحقیق(تجزیه و تحلیل داده ها)

  153

  مقدمه

  154

  4-1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

  154

  4-1-1-جنسیت

  155

  4-1-2-سن

  156

  4-1-3-سطح تحصیلات

  157

  4-1-4-سابقه کار

  158

  4-1-5-رده شغلی

  159

  4-2-شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

  160

  4-2-1-یادگیری سازمانی

  160

  4-2-2-کارآفرینی سازمانی

  161

  4-3-بررسی نرمال بودن

  162

  4-4-آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل نتایج

  163

  4-5-بررسی مفروضه ها

  168

  4-6-نرمال بودن عبارت خطا

  169

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  172

  مقدمه

  173

  5-1-خلاصه نتایج تحقیق(نتیجه گیری از فرضیه ها

  174

  5-1-1-نتیجه گیری از فرضیه اصلی

  174

  5-1-2-نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول

  174

  5-1-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم

  174

  5-1-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم

  175

  5-1-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم

  175

  5-1-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم

  175

  5-2-تفسیر یافته های تحقیق

  177

  5-3-پیشنهادهای ناشی از یافته های تحقیق

  179

  5-4-پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی

  181

  5-5-محدودیت های تحقیق

  182

  پیوست ها

  183

  پیوست یک: SPSS  

  183

  پیوست دو:پرسشنامه ها                                                                                           

  200

  منابع و مآخذ

  205

  منابع فارسی

  205

  منابع لاتین

  209

   

  منبع:

  [1]-شهبازی(1387) ارزیابی ویژگی های مدل سیستمی سازمان یادگیرنده در بانک ملی ایران- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی

  [2]- حوریه مرادی، مسعود بیژنی، مسعود برادران، حسین شعبانعلی- عبدالعظیم آجیلی، رابطه یادگیری و کارآفرینی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران سال 1391 جلد هشت- شماره 1- ص ص 101-103

  [6]- امیر خانی، امیرحسین. طراحی و تبیین الگوهای به کارگیری سازمان های یادگیرنده، تهران، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، 1379

  [7]- داورزنی، هدی. ارائه مدلی برای اندازه گیری یادگیری سازمانی در صنعت قطعه سازی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده مدیریت، 1385

  [8]-مارکو رات، مایکل، ایجاد سازمان های یادگیرنده. مترجم؛ محمدرضا زالی، چاپ اول، تهران، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، 1385

  [9]- قربانی زاده، وجه الله،(1387) یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش، انتشارات بازتاب، تهران

  [10]- حبیب هنری، مصطفی افشاری و غلام علی کارگر،(بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP) مجله مدیریت ورزشی، تابستان 1391- شماره 13- ص ص 115-135

  [11]-حبیب ابراهیم پور، دکتر جمشید صالحی صدقیانی، حسن خلیلی(بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز) مجله پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم- شماره سیزدهم- پاییز 1391- ص ص 121-138

  [13]- مقیمی، سید محمد طراحی و تبیین مدل کارآفرینی سازمانی برای سازمان های غیر دولتی NGOS، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه مدیریت،1385

  [17] -پیرن، مایکل و مالدونی، گریس(1381)، سازمان یادگیرنده در عمل، ترجمه ابوالفتح لامعی، ارومیه: انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران، چاپ دوم.

  [20]- سنگه، پیتر(1384)، پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ پنجم

  [21]- سرکار آرانی، محمد رضا(1386)، نوآوری در زیر ساخت های آموزش.

  [22]- ابویی اردکان، محمد(1379)، نظریه سازمان های یادگیرنده، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، پاییز1389، شماره نهم، ص ص 88-91

  [24]-قربانی زاده، وجه الله(1379)، پیشرفت های تازه در یادگیری سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 104، سال یازدهم

  [34]-سبحانی نژاد و شهائی و یوز باشی، مهدی و بهنام و علیرضا،1385، چاپ اول، سازمان یادگیرنده، نشرسیطرون

  [37]-صادق مال امیری، منصور، 1386، خلاقیت(رویکرد سیستمی، فرد، گروه، سازمان) انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

  [51]-بهرام زاده، حسینعلی(1379)«یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی» نشریه علمی پژوهشی مدیریت، شماره44، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  [52]-طالبی کدوئی، فضل الله(1381)، «سازمان یادگیرنده؛ سازمان متحول، پویا و مطلوب» نشریه علمی پژوهشی مدیریت، شماره 64-63 . تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  [53]-قهرمانی محمد(1383)،«سازمان یادگیرنده»؛ ثمره بی مانند قرن مدیریت، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی شماره نخست تهران؛ آوروین چاپ.

  [54]-رهنورد، فرج الله (1378)،«یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده» فصلنامه علمی، کاربردی مدیریت دولتی، شماره 43 تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی.

  [55]-فرهنگی، علی اکبر، حسینصفر زاده، کارآفرینی،(مفاهیم، نظرها، مدل ها و کاربردها) موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران 1386

  [56]-پیکارجو، کامبیز، فرزانه، علی اصغری، کارآفرینی سازمانی و سازمان های کارآفرین، تهران پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره20، 1387

  [57] -هزارجریبی، جعفر، کارآفرینی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول، 1383

  [58] -سعیدی کیا، مهدی، اصول و مبانی کارآفرینی. تهران، انتشارات کیا، چاپ پانزدهم، 1388

  [59] -کوراتکو، دانلداف، هاجتس، ریچارد ام. نگرش معاصر بر کارآفرینی، ترجمه ابراهیم محرابی، با همکاری محسن تبراتی، تهران: دانشگاه فردوسی مشهد 1383.

  [60] -گلستان هاشمی، سید مهدی، مبانی علم کارآفرینی، اصفهان، جهاد دانشگاهی 1382.

  [61]- مردیث، جفری و دیگران، کارآفرینی، ترجمه محمدصادق نجاییان، تهران: انتشارات دفتر بین المللی کار 1371.

  [62]-احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد، 1385، مبانی کارآفرینی، انتشارات فرا اندیش، چاپ سوم

  [63]-احمدپور داریانی، محمود(1380). کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها، تهران: ناشر شرکت پردیس 57

  [64]-کارت رایت، راجر، ترجمه: دکتر علی پارسائیان، سازمان های کارآفرین، انتشارات ترمه چاپ اول، تهران: 1383.

  [66]-تسلیمی، سعید و همکاران (1385)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی: فصل نامه فرهنگ مدیریت، سال چهاردهم، شماره چهاردهم. صص 27-56.

  [68]-مقیمی، محمدی و احمدپور داریانی، محمود(1387). آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران، نیازها و راهکارها: فصل نامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص 207-245.

  [70]-تاج الدین، مهدی، (1384). رابطه بین کارآفرینی شرکتی، بازارگرایی، انعطاف پذیری سازمانی، رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  [72]-رابرت دی، هیسریچ و مایکل پی، پیترز «کارآفرینی» ترجمه دکتر سید علیرضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاری، موسسه انتشارات علمی، 1384.

  [73]-ذوالفقاری، مهدی(1388). بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان ها، مجله کار و جامعه، شماره 112. ص 71-79.

  [74]-امیر کبیری، علیرضا؛ محمودیان، امید(1386). تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت و فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دانش مدیریت، دوره 20، شماره 765، صص 127-144.

  [75]-عابدی، رحیم(1381). کاوش در کارآفرینی درون سازمانی، نشریه مطالعات مدیریت، شماره های 35 و 36. صص 111-134.

  [76]-جابر انصاری، محمدرضا؛ آراسته، احمد؛ عالم زاده، مهرداد(1389)، بررسی وضعیت توسعه کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه شرکت خزر خرم بروجرد) 1389. کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شیراز.

  [84]- احمد پورداریانی، محمود. کارآفرینی، انتشارات پردیس، چاپ دوم، 1379.

  [3]-Alegran, J-Chiva, R. (2005). Assessing the impact of organizational learning capability on product information performance; an empirical test. Technovation. Vol. 28, pp. 315-326.

  [5]-Saban, K, Slanasa, I, and Lookman, C and Peace, G. (2001). Organizational learning a critical component  to new product development. Journal of Product Innovation management, 18(1), 54-55.

  [12]-Pedler. M., Burgoyne, J., & Bovdell T., The learning company MC Grow-Hill, Maidenhead, 1991.

  [14]- Senga, P. M., The fifth  discipline, London: random House. 62, 1994.

  [15]-Harrison, R. T., Leitch, C. M., Entrepreneurship and Leadership: the implications for education and development entrepreneurship & regional development. 96:111-25, 1994.

  [16]-Richard K (2002), Learning –org Dialog on learning organization, Richard@karash.com.

  [18]-Shrivastava, P. (1999); Management classes as online learning communities; Journal of management education, December.

  [19]-Murquaradt, M. (1996), Building the learning organization: a system approach to quantum improvement; MC. Graw-Hill

  [23]-Sarita, Ch and Renesch, J (1995). Learning organization, Portland, OR: productivity press.

  [25]- Morgan, G (1986). Images of organizations, CA: Sage Publications, Inc.

  [26]-Foil, C & et al (1985). Organizational learning, Academy of management review, Vol.10, No.4.

  [27]-Malhortra, Yogesh (1996). Organizational learning and learning organizational: an overview.

  [28]-Mason, R.M. (1993), Strategic Information systems: use of information technology in a learning organization, proceedings of the twenty-sixth Hawaii International Conference on system Science 93, CA: IEEE Press.

  [29]-Hepp & Martin (2004), Principles of information systems. http://ruby.fgcu/coursec/mhepp/

  [30]-Marquaradt, M. (1996), Building the learning organization: a system approach to quantum improvement, MC Graw-Hill.

  [31]-Marquaradt, M. & Reynolds, A. (1994). The global learning organization: Gaining competitive advantage through continuous learning, Burt Ridge, LL: Irwin

  [32]-Pedler, M., Burgoyne, J & Boydell, T (1991), the learning company, a strategy for sustainable development; London: Mc Grew-Hill.

  [33]-Shrivastava, P. (1999); Management classes as online learning communities; Journal of management education, December.

  [35]-Wonglim Piyarat, Jarunee (2009); Innovation index and the innovative capacity of nations, Futures, Elsevier, Science Direct.

  [36]-Moenart, R.k., Caeldries, F., Lievens, A and Wauters, E (2000); Communication flows in international product, innovation teams; Journal of product innovation management; Vol. 17; No. 5, pp. 360-377.

  [39]-Liao, S.H., Fei, W.C., & Liu, C.T. (2008); Relationships between knowledge inertia, organizational learning and Organizational innovation. Technovation, 28(4), 183-195.

  [40]-Mansury, M.A., & Love, J.H. (2008). Innovation productivity and growth in US business services: a firm level analysis. Technovation, 28 (1-2), 52-62.

  [41]-Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors impacting the innovative capacity in large scale companies. Technovation, 27(3), 105-114.

  [42]-Guadamillas, F., Donate, M.J., & Sgnchez de Pablo, J.D. (2008). Knowledge management for corporate entrepreneurship and growth: a case study. Knowledge and process management, 15(1), 32-44.

  [43]-Prajogo, D.I., & Sohal, A.S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance. The international Journal of Quality & reliability management, 20(8), 901-918.

  [44]- Martinez Costa, M., & Jimenez Rahman, S. (2004). The future of TQM is past. Can TQM be resurrected? Total quality management 15(4).411-423.

  [45]-Bontis, N., Crossan, M., & Hulland, J. (2002). Managing an Organizational learning system by aligning stocks and flow. Journal of management Studies, 39(4), 437-469.

  [46]-Jimenez, D. (2008). Are companies that implement TQM better learning organizations? An empirical study. Total quality management, 19(11), 1101-1115.

  [47]-Hung, R.Y.Y., et al. Impact of TQM and Organizational learning on innovation performance in the high tech industry. International business review (2010), doi: 10.1016/j.ibusrev.2010.07.001.

  [48]-Argyris, C and schon, D. 1978. Organizational learning; a theory in action perspective nded. Aldreshot; gower.

  [49]-Kramer, R.M, and Tyler T, R. (1995) Trust in organizations frontiers of theory and research, New York: Sage Publications.

  [50]-Ali, Irena; Warne Leoni, Pascoe Celina (2008). Organizational and Social Aspects of Knowledge, management learning in organization, In M.E. Jenney, Knowledge management concept, Methodologies, Tools and Applications, New York: IGI Global.

  [65]-Antonic,B & Hisrich, R.D. (2003): Clarifying the entrepreneurship concept; Journal of small business and enterprise development; Vol. 10; No. 1, pp-7-24.

  [67]-Eyal Ori & Inbar Dan (2003): Developing a public school entrepreneurship inventory; International journal of entrepreneurial behavior & research; Vol. 9, No. 6.

  [69]-Zahra, S.A. (1993): Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomy approach; journal of business venturing; Vol. 8; No.4, pp. 319-40.

  [71]-Coving, J.G and Slevin, D.P (1991): A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship Theory and Practice; Vol. 16; No.1; pp.7-25.

  [77]-Gumusluoglu, L; Ilsevk, A (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational innovation; journal of business research; Vol. 62; pp: 461-473.

  [78]-Andiliou, A., Murphy P.K (2010): Examining variations among researchers’ and teachers’ conceptualizations of creativity: a review and synthesis contemporary research; Education research review; Vol. 5; pp: 20-219.

  [79]-Russell, R.D (1999). Developing a process model of entrepreneurial systems: a cognitive mapping approach. Entrepreneurship Theory and Practice; VOl. 23; PP:65-84.

  [80]-Mintzberg, H (1987). The strategy concept: Five P’s for strategy; California management review; Vol. 30; pp:24-11.

  [81]-Weick, K.E & Sutcliffe, K.M. (2001). Managing the unexpected. San Francisco: Jossey-Bass.

  [82]-Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

  [83]-Shane, S & Venkataraman, S (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, Vol.25; pp:217-226.تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارخانجات نورد و لوله صفا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس