پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

word
117
1 MB
31126
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۲۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

  پایان نامه کارشناسی ارشد در ( مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها )

  چکیده

  این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

  واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[1]، اشتیاق شغلی[2] ، آزمون معادلات ساختاری[3]

  فصل اول

  کلیات

  1-1       مقدمه

  مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشار های جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئولیت اجتماعی شرکت ها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار در برگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است که امروز رهبران شرکت ها با آن روبه رو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثر بخش بنامند بلکه  پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف با اهمیت تر آنان محسوب می شود. در واقع شرکت ها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان بر اساس قوانین است فراتر می روند و در تحقیق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت. مسوولیت اجتماعی شرکت ها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد( خلیلی ، 1386).

  2-1 بیان مسأله

  در سال های اخیر تعداد شرکت ها و موسسات بازرگانی که اعلام کرده اند که مسوولیت اجتماعی را پذیرفته اند، رو به افزایش بوده است. موضوع و مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت ها در چند ساله اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است. در کشور ما نیز، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند. اما علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسب از  کلیت موضوع و ارتباط آن با عملکرد کسب وکار  وجود ندارد و مشاهدات بیانگر این است که در این زمینه متأسفانه کمبود مطالعات در سطح ملی وجود دارد.

  CSR  می­تواند به عنوان فعالیت یک کسب­و­­کار یا شرکت­های مسئولیت پذیری دیده شود که از جامعه- در جایی که آن­ها فعالیت می­کنند- مراقبت می­نماید. (زو و تان[5]، 2008). کنفرانس صنایع در بریتانیا در این مورد اظهار می دارد "CSR مفهومی بسیار ذهنی است و بنابراین نمی­توان تعریف جامعی از آن ارائه داد.

  در پرسشنامه ای که بین ١٠٠ شرکت برتر ایرانی توزیع گردید در ایران این مفهوم چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما تصوری که صاحبان صنایع از مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ، عمدتا در حوزه های زیست محیطی ، کمکهای خیریه ، ایجاد و حفظ اشتغال ، تلاشهایی که منجر به دریافت گواهینامه هایی چون رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالی سازمانییا زیست محیطی شده است و حمایت مالی از همایشها و کنفرانسها می باشد. به عبارت دیگر شرکتهای ایرانی اینگونه فعالیتهای خود را مسئولیت اجتماعی شرکتی می نامند . (امیدوار،1386)

  امروزه چالش ها و فرصت هایی که از طریق پرداختن و یا نادیده گرفتن تکلیف اجتماعی شرکت ها به وجود می آید به هیچ عنوان قابل صرف نظر کردن نمی باشد. ذی نفعان بنگاه ها را مجبور به ایفای نقش اجتماعی چه در سطح ملی و محلی و چه در سطح بین المللی و جهانی می کنند. چالش ها ابعاد مختلفی از تکالیف اجتماعی شرکت ها همچون حفظ محیط زیست، ایمنی،  حاکمیت شرکت ها، مدیریت نیروی انسانی، حقوق بشر، و حقوق مصرف کنندگان را شامل می گردند.

  از مهمترین ذینفعان سازمان کارکنان خود شرکت هستند که می توان گفت وجود و ماهیت سازمان به این گروه از ذینفعان وابسته است. تحقیقات اندکی در حوزه مسئولیت اجتماعی به بررسی و تحقیق در مورد کارکنان شرکت پرداخته اند.  مطالعات زیادی نشان داده اند که سازمان هایی که فعالیت های مسئولیت اجتماعی انجام می دهند مشتریان راضی دارند و ارزیابی مطلوبی از دید مشتریان شده اند. (بروان و داسین[6]، 1997).

  با این وجود اثر بخشی CSR بر ذینفعان داخلی (کارکنان) همچنان مبهم است. (لارسن و دیگران[7]، 2008).

  مبانی نظری فعلی عنوان می دارد که فعالیت های CSR می تواند به طور وسیعی از دید کارکنان ادراک گردد (رودریگو و آرناس[8]، 2008). یکی از مباحث مهم در حوزه کارکنان شرکت مبحث اشتیاق شغلی[9] است. اشتیاق شغلی به  مفهومی بسیار مشهور و پرکاربرد در مدیریت تبدیل شده است (رابینسون و دیگران[10]، 2008) با این وجود اکثر اکثر مطالبی که درباره آن در مبانی نظری پیشگامان نوشته شده است بیشتر پایه ای عملی دارد تا بنیادی نظری و تجربی. علاوه بر این، در بسیاری از موارد به گونه ای به آن پرداخته شده است که با سایر مفاهیم مدیریت هم پوشانی دارد (ساکس[11]، 2006). لذا سعی بر آن است تا مفهوم اشتیاق شغلی در این تحقیق به گونه ای ظریف تر و با دید مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار دهد.

  دانشگاه یک نهاد فرهنگی است و با وجود لایه‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود، با فرهنگ جامعه وسیع‌تر نیز مناسباتی آشکار و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از یک‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهای فرهنگی به نسل‌های تازه و از سوی دیگر، نوآوری و گسترش چشم‌اندازهای جدید در جامعه است. این رسالت دانشگاه به وسیله آموزش و پژوهش تحقق می‌یابد و این دو کارکرد هم دانشگاه را با جامعه پیوند می‌دهد و هم امکان پیشگامی آن در عرصه‌های گوناگون را فراهم می‌سازد. و بنابراین دانشگاه نقشی حیاتی در قبال جامعه و اجتماع اطراف خود دارد.

  در این پژوهش ما دیدگاه کارکنان دانشگاه را بر فعالیت های CSR مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته حایز اهمیت در مورد این پژوهش این است که برخلاف مطالعات قبلی که صرفاً ادراک کارکنان از CSR را مورد بررسی قرار داده اند در پژوهش حاضر مشارکت کارکنان در فعالیت های CSR مد نظر می باشد.

  نکته جالب توجه اینکه در مورد رابطه CSR و اشتیاق شغلی تحقیق جامعی صورت نگرفته است و این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری چگونگی این تأثیر را مورد بررسی قرار دهد.

  3-1 ضرورت تحقق

  تکلیف اجتماعی شرکت ها را نمی توان تنها به عنوان یک دغدغه اخلاقی برای مدیران عنوان نمود. نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که چرا سازمان ها باید اخلاقی عمل کنند و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند که در این قسمت به پاره ای از آن ها اشاره می شود :

  الف ) ارتقای عملکرد سازمان: در دهه گذشته تعداد بسیار زیادی تحقیق برای بدست آوردن رابطه کارایی تجاری و تکالیف اجتماعی شرکت ها انجام گرفته است که یکی از جدیدترین این تحقیق ها مربوط به مطالعات دانشگاه دی پل در سال 2002 می باشد (استیوز،2004 ) که نشان می دهد که در سال 2001 عملکرد تجاری شرکت هایی که بهترین اخلاق شهروندی را کسب کرده اند به مراتب از بقیه شرکت های شاخص S&P 500  بهتر بوده است.

  ب ) کاهش هزینه ها:  انجام تکالیف اجتماعی از سوی سازمان ها به کاهش هزینه های آن ها کمک شایانی خواهد کرد به طور مثال جلوگیری از دورریزی نمونه خوبی است که موجب بهبود در بازده خواهد شد.

   ج ) افزایش وفاداری ارباب رجوعان (مشتریان): تحقیقات بازار نشان می دهد که تقاضای از شرکت هایی که به تعهدات اجتماعی خود حساس تر می باشند رو به افزایش است. (استیوز،2004)

  در تحقیقات سال 2002 معلوم گردید که 91 درصد مصرف کنندگان در صورت مشاهده رفتاری از سازمان که بر خلاف تکالیف اجتماعی باشد کالای آن شرکت را مصرف نخواهند کرد و از کالای شرکت های رقیب بهره خواهند برد. (استیوز،2004)

  د ) افزایش میزان جذب و نگهداری کارکنان

  بحث مسئولیت اجتماعی در ایران مبحثی است که به تازگی به آن توجه زیادی صورت گرفته است و تحقیقات و پژوهش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان های علمی نظیر دانشگاه ها که تاثیر بسزایی بر جامعه خود دارند و به کارکنان و سرمایه انسانی خود بیش از هر سازمانی دیگر بها می دهند بسیار اندک بدان پرداخته شده است. این مطالعه سعی در انجام این مهم دارد به خصوص اینکه مسئولیت اجتماعی را از دیدی کاربردی و نه صرفاً مفهومی مد نظر قرار می دهد.

  4-1 اهداف تحقیق

  1-3-1 هدف اصلی

  تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

  2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.

  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.

  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.

  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

  6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

   

  5-1 مدل مفهومی

   

  مدل مفهومی تحقیق نشان دهنده روابط بین متغیرها می باشد . در این تحقیق دو بعد مسئولیت اجتماعی  به عنوان متغیر مستقل ، و سه بعد متغیر اشتیاق شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند.

   

  Abstract

  This study is conducted to examine corporate social responsibility on job engagement. According to theoretical review, conceptual model designed and six hypothesizes explained.  The population is Sistan and Baluchestan University. Sampling is conducted by grouping random sampling and the sample size was estimated using Cochran formula equals 274. Thus, 285 questionnaires were distributed to the research community and 273 valid questionnaires were analyzed. LISREL 8.8 and SPSS 21 software’s are used to analyze data. In this study, one sample t-test, two sample t-test and ANOVA are used and Structural equation modeling was used to address the hypotheses tests.

  According to the result of statistical tests, all hypothesizes were confirmed and corporate social responsibility impact on job engagement. Thus, the most influence of CSR associations is upon Absorption variable and the most influence of CSR participation is upon Vigor variable.

   

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Job Engagement, Structural Equation Modeling.

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1       مقدمه. 2

  2-1 بیان مسأله. 3

  3-1 ضرورت تحقق.. 5

  4-1 اهداف تحقیق.. 7

  5-1 مدل مفهومی.. 7

  6-1 فرضیات تحقیق.. 8

  7-1 روش شناسی تحقیق.. 8

  8-1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

  9-1 قلمرو تحقیق.. 9

  1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

  2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

  3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

  9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

  10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

  11-1 خلاصه فصل.. 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  1-2 مقدمه. 13

  2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

  3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

  4-2 سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی کرده است: 21

  1-4-2 سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 21

  2-4-2 حد و مرز مسئولیت‌ها 25

  5-2 مسئولیت اجتماعی مدیران. 29

  6-2 مدل‌های مسئولیت اجتماعی: 29

  7-2 تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی: 31

  1-7-2 تئوری ذی‌نفعان: 31

  2-7-2 تئوری‌ قرارداد اجتماعی: 31

  3-7-2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن): 32

  4-7-2 تئوری نمایندگی: 32

  8-2 مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت: 33

  9-2 مشکلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: 34

  10-2  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

  1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

  1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37

  3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

  11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

  12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

  13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

  1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

  2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

  14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52

  15-2 خلاصه فصل.. 54

  فصل سوم: روش تحقیق

  1-3 مقدمه. 56

  2-3 روش تحقیق.. 57

  3-3 متغیرهای تحقیق.. 58

  4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

  1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

  2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

  5-3 روش های گردآوری داده ها 60

  1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 61

  2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

  6-3 روایی و پایایی ابزار. 66

  1-6-3 روایی.. 66

  2-6-3 پایایی پرسشنامه. 67

  7-3 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 69

  1-7-3 T تک نمونهای.. 69

  2-7-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

  3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

  4-7-3 تحلیل عاملی تأییدی.. 71

  5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

  8-3 خلاصه فصل.. 72

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  1-4 مقدمه. 74

  2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

  3-4  شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه‌ تحقیق: 81

  4-4 یافته های جانبی.. 83

  1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

  2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86

  3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

  5-4  تحلیل عاملی.. 103

  6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110

  7-4 خلاصه فصل.. 113

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1-5 خلاصه تحقیق.. 116

  2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116

  3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

  4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123

  5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

  6-5  محدودیت های تحقیق: 129

  7-5 خلاصه فصل.. 130

  منابع. 131

  پیوست.. 139

   

  منبع:

  ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (1382)، روش های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان

  الوانی، سید مهدی(1380)، تصمیم گیری و تعییین خط مشی دولتی، چاپ نهم، سمت.

  الوانی، سید مهدی (1381)، تصمیم گیری و خط مشی دولتی، چاپ هفتم، پیام نور.

  الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح(1381)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، چاپ دوم، انتشارات  دانشگاه علامه طباطبائی.

  الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا (1377)، مدیریت و مسئولیت های اجتماعی مدیران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  امینی، فضل الله (1378)، بررسی تطبیقی مسئولیت های اجتماعی مدیران در واحد های دولتی و خصوصی، مطالعه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی.

  ایران نژاد، پاریزی، مهدی (1371)، مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، دانش مدیریت، شماره 18.

  ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﺮﻣﺪ، ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﺣﺠﺎﺯﻱ ، ﺍﻟﻬﻪ. (١٣٨٠)." ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ"، ﻧﺸﺮ ﺁﮔﺎﻩ، تهران.

  پی لستر، جیمز و جی آر، جوزف (1381)، چاپ اول، ترجمه مجتبی تبری و دیگران، نشر ساوالان.

  تسلیمی، محمد سعید (1378)، تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، چاپ اول، سمت.

  جوان روح، سعید (1386)، مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، نشریه صنعت خودرو، شماره 109.

  حافظ نیا، محمدرضا (1377)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت

  خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق با رویکردی به مطالعه نویسی، تهران: بازتاب.

  دلاور، علی (1382)، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش

  ذوالریاستین، عبدالمجید (1380)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: بازتاب

  ساروخانی، باقر (1381)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون، تهران: ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  سکاران، اوما (1381)، روش های تحقیق در مدیریت، مترجم: صائبی، محمد، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

  عزتی، مرتضی (1376)، روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، تهران: نورعلم

  علیزاده، محمد (1383)، به سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر، تدبیر، 144

  فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین (1387)، روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر مطالعه نویسی)، تهران: پیام پویا

  قاسمی، احمد رضا(1377)،  زمینه های مسئولیت اجتماعی مدیران، تدبیر، 89.

  قربانی محمد و دیگران (1384)، اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران، مدیریت فردا.

  قلی پور، رحمت الله (1387)، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، چاپ اول

  کاظمی، سید علی (1385)، مدیریت سیاسی و خط مشی گذاری، چاپ پنجم، دفتر نشر فرهنک اسلامی.

  گالبرایت، جان کنت (1371)، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، نشر سروش، تهران.

  مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1386)، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو

  میلتوان، فریدم (1970)، مسئولیت های اجتماعی بنگاه، نیویورک تایمز، 13 سپتامبر.

  هاولت، مایکل و رامش ام، (1380)، مطالعه خط مشی عمومی، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  هیوز، اون (1383)، مدیریت دولتی نوین، چاپ پنجم، ترجمه سید مهدی الوانی و دیگران، مروارید.

  Anselmsson, J. and Johansson, U.(2007), “Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands”, International Journal of Retail & distribution Management, Vol.35  No.10, pp. 835-856.

  Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147_154.

  Bartlet, L.J. & Golob.U (2007), “Communicating about corporate social responsibility: A comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia”, Public Relations Review , Vol.33.

  Berger, I. E., P. H. Cunningham and M. E. Drumwright: 2006, ‘Identity, Identification, and Relationship Through Social Alliances’, Journal of the Academy of Marketing Science 34(2), 128–137

  Bettencourt, L. A.: 1997, ‘Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery’, Journal of Retailing 73(3), 383–406.

  Brammer, S., A. Millington and B. Rayton: 2007, ‘The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment’, International Journal of Human Resource Management 18(10), 1701–1719.

  Brown, T. J. and P. A. Dacin: 1997, ‘The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses’, Journal of Marketing 61(1), 68–84.

  Brown, T. J. and P. A. Dacin: 1997, ‘The Company and  the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses’, Journal of Marketing 61(1), 68–84.

  Brown, T. J., P. A. Dacin, M. G. Pratt and D. A. Whetten: 2006, ‘Identity, Intended Image, Construed Image, and Reputation: An Interdisciplinary Framework and Suggested Terminology’, Journal of the Academy of Marketing Science 34(2), 99–106.

  Demerouti, E. & Bakker, A.B. (2008). The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement. In J.R.B. Halbesleben (Ed.), Handbook of stress and burnout in health care. Hauppauge, NY: Nova Science.

  Freeney, Y. & Tiernan, J. (2006). Employee engagement: An overview of the literature on the proposed antithesis of burnout. The Irish Journal of Psychology, 27, 130-141.

  Geva, A. (2008). Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice, Business and Society Review, 113(1), 1-41.

  Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268–279.

  Hallberg, U.E., Johansson, G. & Schaufeli, W.B. (2007). Type A behavior and work situation: Associations with burnout and work engagement. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 135_142.

  Hond F, Bakker F & Neergard P (2007), ‘Managing Corporate Social Responsibility in Action’, Ashgate Publishing, Great Britain.

  Jamali et al (2009), “A Three Country Comparative Analysis of Managerial Perspectives: insights From Lebanon, Syria and Jordan”, Journal Of Business Ethics, Vol. 85, PP.173-192.

  Kahn, W. A. (1990). The psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692–724.

  Kahn, W.A. (1992). To be fully there: Psychological presence at work. Human Relations, 45, 321_349

  Kotler, P. and Lee, N. (2004), Corporate Social Responsibility, JohnWiley & Sons, New York, NY.

  Larson, B. V., K. E. Flaherty, A. R. Zablah, T. J. Brown and J. L. Wiener: 2008,‘Linking Cause-Related Marketing to Sales Force Responses and Performance in a Direct Selling Context’, Journal of the Academy of  Marketing Science 36(2), 271–277.

  Lee, E.M., et al(2011), “Does perceived consumer fit matter in corporate social responsibility issue?”, Journal of Business Reseach, ARTICLE IN PRESS.

  Lichtenstein, D. R., M. E. Drumwright and B. M. Braig: 2004, ‘The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits’, Journal of Marketing 68(4), 16–32.

  Luo, X. and C. B. Bhattacharya: 2006, ‘Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value’, Journal of Marketing 70(4), 1–18.

  Maak, T & Pless, N (2006) ‘Responsible Leadership’, Routledge, London & New York.

  Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1, 3–30

  Maignan, I. and Ferrell, O.C. (2004), “Nature of corporate responsibilities: perspectives from American, French, and German consumers”, Journal of Business Research, Vol. 56,pp. 55-67.

  Marin, L. and S. Ruiz: 2007, ‘‘‘I Need You Too!’’ Corporate Identity Attractiveness for Consumers and the Role of Social Responsibility’, Journal of Business Ethics 71(3), 245–260.

  Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass

  Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. (1996). Maslach burnout inventory: Manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

  McKinsey and Company(2007), “shaping the New Rule of Competition: UN Global Compact Participant mirror”.

  Mirfazli, E. (2008), Evaluate corporate social responsibility disclosure at annual report companies in multifarious group of industry member of Jakarta Stock Exchange (JSX), Indonesia.

  Mittal, R. (2008). Corporate social responisility-consumer’s perspective, MA Dissertation, University of Nottinghom.

  Mittal, R. K.  et al (2008), an analysis of linkage between economy value added and corporate social responsibility, Management Decision, 460(9), 1437-1443.

  Perez, R.C.(2009), “Effects of Perceived Indentity Based on Corporate Social Responsibility: The Role of Consumer Identification with Company”, Corporate Reputation Review, Vol.12 No.2 pp.177-191.

  Peterson, D. K.: 2004a, ‘The Relationship Between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment’, Business & Society 43(3), 296–319.

  Peterson, D. K.: 2004b, ‘Recruitment Strategies for Encouraging Participation in Corporate Volunteer Programs’, Journal of Business Ethics 49(4), 371–386.

  Rodrigo, P. and D. Arenas: 2008, ‘Do Employees Care About CSR Programs? A Typology of Employees According to their Attitudes’, Journal of Business Ethics 83(2), 265–283.

  Rothbard, N.P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family role. Administrative Science Quarterly, 46, 655-684.

  Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21, 600-619.

  Salanova, M., Agut, S. & Peiro, J.M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediating role service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.

  Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzales-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.

  Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement. Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315.

  Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Bakker, A.B. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hyde: On the differences between work engagement and workaholism. In R.J. Burke (Ed.), Research companion to working time and work addiction (pp. 193_217). Northampton: Edward Elgar.

  Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2007). Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner & D.P. Skarlicki (Eds.), Research in social issues in management: Vol. 5. Managing social and ethical issues in organizations. Greenwich, CT: Information Age Publishers.

  Scott, K.S., Moore, K.S. & Miceli, M.P. (1997). An exploration of the meaning and consequences of workaholism. Human Relations, 50, 287_314.

  Sen, S. and C. B. Bhattacharya: 2001, ‘Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility’, Journal of Marketing Research 38(2), 225–243.

  Shahin, A. & Zairi, M. (2007), Corporate Governance as a critical element for driving excellence in corporate social responsibility,, international journal of Quality and reliability management, 240(7), 753-770.

  Smidts, A., A. Th. H. Pruyn and C. B. M. van Riel:2001, ‘The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification’, Academy of Management Journal 44(5), 1051–1062.

  Sonnentag, S. (2003). Recovery, work engagement, and proactive behavior: A new look at the interface between non-work and work. Journal of Applied Psychology, 88, 518–528.

  Taris, T.W., Schaufeli, W.B., & Shimazu, A. (in press). Workaholism versus engagement: What’s the difference? In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: Recent developments in theory and research. New York: Psychology Press.

  Valentine, S. and G. Fleischman: 2008, ‘Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction’, Journal of Business Ethics 77(2), 159–172.

  Welford,R. (2005), “Corporate Social Responsibility in Europe, North America and Asia”, Greenleaf Publishing.

  Wild, C.: 1993, ‘Corporate Volunteer Programs: Benefits to Business’, The Conference Board Report Report No. 1029, New York, NY.

                        تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, پروژه درباره پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس