پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس)

word
120
1 MB
31119
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس)

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

   رشته مدیریت MBA

  گروه مدیریت

  چکیده

  اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد؛ به همین خاطراست که سرمایه­گذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­گذاری است. این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار فارس می­باشد که حجم نمونه مربوطه 385 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال استفاده گردید؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 و روایی آن نیز با بهره­گیری از نظر اساتید محترم و خبرگان امر مورد تایید واقع شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق( سه فرضیه اصلی و 14 فرضیه فرعی) بود که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.

   

  کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­ گذاری

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1مقدمه

  با توسعه بازارهای مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثرگذاری آنها در تمام جنبه‌های تمدن بشری از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است. بحران‌های مالی ناشی از ریسک‌های اوراق بهادار یا یک نوع ابزار مالی در یک کشور می تواند به راحتی زنجیره­ای از بحران‌ها را در گستره بزرگی از کشورها ایجاد کند. مانند بحران ناشی از وام‌های رهنی در امریکا در اواخر سال 2007 که بازارهای مالی دنیا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. همین موضوع سبب شده توجه و حساسیت نسبت به بازارهای مالی نیز بیشتر شود. در جهان اسلام نیز در سال‌های اخیر با درک نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی، که متناسب با اصول اسلامی باشد، بازارهای مالی اسلامی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تجهیز هستند.لذا در این رابطه سعی بر آن است تا ضمن بررسی عوامل ریسک در بازارهای مذکور، به نحوه پوشش آن نیز اشاره گردد.

  در این فصل سعی بر آن است تا با نمایی کلی ابتدا به بیان مساله پرداخته و سپس با ذکر اهمیت موضوع، به نوع روش تحقیق نیز به صورت کلی اشاره شده و جامعه آماری و نمونه آماری نیز به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گرفته­اند تا چارت کلی تحقیق نمایان باشد.

   

   

  1-2 بیان مساله

  اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه­گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطراست که سرمایه­گذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه­گذاری­ها پر خطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولا سرمایه­گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل­های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ریسک مربوطه می­باشند . در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می­باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می­شود که همواره تصمیم­گیری جهت سرمایه­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­گذاری­های خود مدنظرقرار دهد . به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیب­های گوناگون سرمایه­گذاری را عرضه می­کند. از یک طرف، سرمایه­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه­گذاری هستند و از طرف دیگر ، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می­باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد(ابزری و دیگران،1386: 125).

  معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمایه­گذاری فرض بر این است که سرمایه­گذاران منطقی عمل می­کنند. سرمایه­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­دهند و طبیعی است که در این حالت می­توان گفت سرمایه­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند، به عبارت دقیقتر سرمایه­گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک گریز ، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد . باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد، چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد . در واقع، سرمایه­گذاران به طور منطقی نمی­توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم­گیری­های خود تحت شرایط ریسک، به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند(ابزری و دیگران،1386: 126).

  با توسعه بازارهای مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثرگذاری آن­ها در تمام جنبه­های تمدن بشری از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است. بحران­های مالی ناشی از ریسک­های اوراق بهادار یا یک نوع ابزار مالی در یک کشور می­تواند به راحتی زنجیرهایی از بحران­ها را در گستره بزرگی از کشورها ایجاد کند؛ مانند بحران ناشی از وام­های رهنی در امریکا در اواخر سال 2007 که بازارهای مالی دنیا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. همین موضوع سبب شده توجه و حساسیت نسبت به بازارهای مالی نیز بیشتر شود. در جهان اسلام نیز در سال­های اخیر با درک نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی، که متناسب با اصول اسلامی باشد، بازارهای مالی اسلامی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تجهیز هستند (قلی­زاده و دیگران، 1391).

  بنابراین کشورهای با اقتصاد اسلامی از جمله کشور ایران باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تأمین مالی یا پوشش ریسک باشند . مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی­هایی را برای سرمایه­گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش­های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل­گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. 

   

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  یکی دیگر از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است . مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند(رازمایکل،2001: 9). راههای انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین ، 1997: 23).مدیریت ریسک به مدیران کمک می کند تا بتوانند هزینه های عملیاتی و اقتصادی خود را تعدیل کرده و آنها را در اتخاذ بهترین تصمیمات یاری می دهد. یک شیوه مناسب مدیریت ریسک، چنانچه به خوبی پیاده سازی شود ؛ می تواند به مدیران در شناسایی عوامل کنترلی مناسب کمک کند تا بتوانند امنیت لازم را در تحقق ماموریت سازمان پیاده کنند و در نتیجه می تواند بقای سازمان را تضمین کرده و سازمان را از خطر ریسکهای کوچک و بزرگ موجود مصون بدارد(سی آرتور و همکاران، 1382).

  برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد .عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (سی آرتور و همکاران، 1382).

  اما مدیریت ریسک یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط می باشد. در مقابل شرکت های بزرگتر، اغلب با کاهش منابع ضروری از قبیل نیروی انسانی، اطلاعات و حتی دانش لازم جهت اجرای استاندارد های لازم برای مدیریت ریسک مواجه هستند. در نتیجه بسیاری از شرکت های کوچک تحلیل های مهمی را از ریسک و یا حتی تعریف درستی ار ریسک برای سازمان خود ندارند. و همچنین کمبود منابع در مورد روش های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط نیز مزید علت شده است (هنسل، 2008: 48). اگرچه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی نیز مهم هستند و ابعاد آنها در سازمان های بزرگتر متفاوت است، پژوهش هایی نیز  در این زمبنه نیز صورت گرفته است (ویکری، 2006: 446). 

  می توان به طور خلاصه فواید مدیریت ریسک را به شرح زیر برشمرد:

  افزایش کارایی و اثربخشی، تسهیلات و روان سازی ، کاهش هزینه ، سرعت عمل و کاهش زمان انجام عملیات ،بهبود ارتباطات ،اطمینان از کنترل روی سیستم ، شناسایی تهدیدات مربوط به پروژه یا سیستم و کمک در تحقق به موقع اهداف.

  بدین ترتیب با توجه به اهمیت کنترل و مدیریت ریسک، این تحقیق بر آن است تا با بررسی راهکارهای پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­گذاری و نهایتا رونق اقتصادی، پیشنهادات و راهکارهی در این زمینه ارائه دهد.

  میرزایی و دیگران(1390) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک­‌ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران) پرداخته­اند. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی‌­ترین وظیفه بانک­‌های تجاری را تشکیل می­‌دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455 تایی (323 مشتری خوش­حساب و 132 مشتری بدحساب) از شرکت­‌های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ‌ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده­‌اند، بررسی کرده­‌ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح ‌دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش 5c شناسایی شده و در نهایت 11 متغیر را که اثر معنا‌داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش­‌حساب و بد‌حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده­‌ایم. در مدل برازش­شده، معنا‌داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا‌داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­‌دهد که بر اساس شاخص­‌های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

  احمدپور و دیگران(1384) به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت­ها در ایران پرداخته­اند. در این تحقیق رابطه تعدادی از نسبت­های مالی از جمله نسبت دارایی جاری به بدهی جاری ، سود خالص به حقوق صاحبان سهام ، فروش به حقوق صاحبان سهام ، بدهی به حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی­ها که به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده­اند با ریسک بازار (سیستماتیک ) شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه­های تحقیق از طریق روش­های آماری رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت­ها، رابطه معنی­دار وجود ندارد. این موضوع نشان می­دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمی­یابند. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست.

  بلاک، جنسن و اسکولز ( 1972 ) مطالعات دقیقی را روی کلیه سهام عادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای دوره زمانی ( 1926 تا 1965 ) مورد بررسی قرار دادند. رابطه بازده سهام و بازده پرتفوی بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویور ک، با ریسک بازار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که همسویی بین ریسک و بازده اوراق بهادار وجود ندارد . به عبارت دیگر ، شرکت­هایی که بازده سهام بالایی نداشته­اند ) از ریسک بالایی برخوردار بودند . یکی دیگر از نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع بود که مدل  (S-L) توصیف کافی را برای ریسک و بازده مربوط به اوراق بهادار را فراهم نمی­سازد. یکی از علل تناقض در نتایج به­دست آمده خطای مربوط به محاسبه ریسک سیستماتیک است ؛ زیرا بتای سهام از روی اطلاعات تاریخی محاسبه گردیده است ؛ دلایلی وجود دارد که شک خطای محاسباتی را زیاد می­کند. تغییر ساختار سرمایه، تحصیل دارایی­های سرمایه­ای، خرید سایر شرکت­ ها از جمله مواردی هستند که موجب تغییر ریسک سیستماتیک سهام می­گردند ؛ به­طوری که بازار متوجه تغییرات مزبور می­گردد و در تصمیم­گیری­ها مورد توجه سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل جهت تحصیل سهام شرکت­ها قرار می­گیرد؛ ولی در محاسبه ریسک منظور نمی­گردد(به نقل از احمد پور و دیگران،1384: 20).

   Studying of Impact of Ways out in Cover the Risk in Capital Market and Its Effect on Willingness to Invest

  (Case Study: Fars Stock Exchange Market)

  Abstract

  There is a fixed premise in the culture ofinvestment that based on it, capital is escaping of risk and is going toward interest. This is why risk-averse investors, avoid from entering their capital into where there is high risk or unclear vision. This study is aimed to explore the Impact of Ways Out in Cover the Risk in Capital Market and Its Effect on Willingness to Invest. Research Methodology is naturally, the cross-correlation and it’s also appliedresearch. Population size includes all people who are active in Fars Stock Exchange Market. Total sample is 385 people. A questionnaire with 38 questions is used for collecting data from the desired population. To determine the reliability of the questionnaire, amount of Cornbrash's alpha was 0/81, and to determine its validity, the expert’s ideas were used. Collected data were analyzed using SPSS software. Finally, research concluded that all hypotheses (3 main hypotheses and 14 sub hypotheses) were confirmed and Proposals in this regard were presented.

  Keywords: primary market risk, market risk, secondary, non-financial risks, risk coverage, willingness to investment

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس)

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1-1مقدمه. 2

  1-2 بیان مساله. 3

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

  1-4 اهداف تحقیق.. 7

  1-5 فرضیات پژوهش... 8

  1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 10

  1-7 روش تحقیق.. 10

  1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری.. 10

  1-7-2  روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 11

  1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

  1-7-4 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) 11

  1-8 تعریف اصطلاحات... 11

  1-9 تعاریف عملیاتی.. 13

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 14

  2-1 مقدمه. 15

  2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی.. 18

  2-3 استراتژهای مالی.. 18

  2-4  ریسک... 20

  2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21

  2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک) 21

  2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت... 21

  2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

  2-4-2-3  وضعیت صنعت... 22

  2-4-2-4  شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23

  2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک) 24

  2-4-3-1  میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت... 24

  2-4-3-2  سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24

  2-4-3-3  وضعیت مالی و حساب‌های شرکت... 25

  2-4-3-4  میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26

  2-4-3-5  عوامل غیر اقتصادی.. 26

  2-5  مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی  27

  2-5-1  تمایل به ریسک... 27

  2-5-2  ادراک ریسک... 27

  2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری.. 27

  2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام. 28

  2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28

  2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

  2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29

  2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

  2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

  2-7-1-1 ریسک عدم جمعآوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

  2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

  2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

  2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

  2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

  2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجارهبها 32

  2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

  2-7-2-3 ریسک تورم. 35

  2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

  2-9-2-5 ریسک بازار. 36

  2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

  2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37

  2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37

  2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

  2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد. 38

  2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

  2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

  2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

  2-7-3-2 ریسک دولت... 40

  2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

  2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

  2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی) 43

  2-10 پیشینه تحقیق.. 44

  2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

  2-10-2 پیشینه خارجی.. 47

  فصل سوم: روش تحقیق.. 50

  3-1 مقدمه. 51

  3-2 فرایند انجام تحقیق.. 52

  3-3 روش تحقیق.. 53

  3-4 جامعه آماری.. 53

  3-5 تعیین حجم نمونه. 53

  3-6 ابزارجمعآوری دادهها 54

  3-7 روایی پرسشنامه. 55

  3-8 پایایی پرسشنامه. 55

  93- روش و تجزیه و تحلیل داده 55

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. 56

  4-1 مقدمه. 57

  4-2- یافته‌های پژوهش... 58

  4-3 آمار توصیفی.. 58

  4-3-1 جنسیت پاسخگویان. 58

  4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 59

  4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس... 60

  4-4 آمار استنباطی.. 61

  4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق.. 61

  4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

  4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

  4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 62

  4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟. 63

  4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

  4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

  4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 65

  4-5 رتبه‌بندی ریسک های بازار اولیه. 67

  4-6 تحلیل رتبه‌بندی بازارهای اولیه. 67

  4-7 تحلیل  رتبه بندی ریسک بازار ثانویه. 68

  4-8 تحلیل ریسک های موجود در بازار های غیرمالی.. 69

  4-9 تحلیل رتبه بندی.. 70

  4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 70

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 71

  5-1 مقدمه. 72

  5-2 بحث و نتیجه گیری.. 73

  5-3 پیشنهادات... 77

  5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول. 77

  5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم. 78

  5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم. 79

  5-4 سایر پیشنهادها 80

  5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

  منابع و مآخذ. 82

  منابع فارسی.. 83

  منابع انگلیسی.. 86

  ضمائم. 88

  ضمیمه الف- پرسشنامه. 89

  ضمیمه ب: خروجی.. 92

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

   

  ابزری، مهدی. صمدی، سعید و تیموری، سعید.(1386). "بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه­گذاری در محصولات مالی"، مجله اقتصاد روند، شماره 54.

  ابونوری، اسمعیل. موتمنی، مانی.(1386). "بررسی اثر اهرمی در بازارسهام تهران"،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره اول.

  احمدپور، احمد و غلامی­جمکرانی، رضا.(1384)."بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار (شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه حسابداری)، دوره بیست و دوم، شماره دوم.

  اسلامی­بیدگلی، غلامرضا و جولا، جعفر.(1388)."بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم/ شماره 8، ص 113-91.

  بری­گام، اوجین­اوف، اوئیس سی­گاپنسکی، فیلیپ آر دی وز. (1384). مدیریت مالی میانه، مترجم: علی پارسائیان. انتشارات ترمه.

  بقایی، علی. موسوی، سیدمحمدمهدی و وثوق، بلال.(1388)."استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل در هنگام بروز رکود مالی"، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره دوم.

  بهرامی، جاوید و میرزاپورباباجان، اکبر.(1391)."نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتیس که بهار آزادی مورد معامله در بورسکالای ایران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سالبیستم،شماره 64 .

  پهلوان، حمید. رضوی، سیدروح¬اله.(1386)."اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار"، مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران.

  پیرصالحی، مجتبی. زینل­همدانی، علی. (1373). "بررسی ریسک و ارتباط آن با بازده در بازار بورس اوراق بهادار تهران"،برنامه و توسعه، دوره 2، (9).

  تفضلی، فریدون.(1378). اقتصاد کلان، تهران، نی.

  جمشیدی، ابوالقاسم.(1382). بازار سرمایه، تهران، رسا.

  جونز، چارلزپی.(1384) ."مدیریت سرمایه گذاری"، ترجمه تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش،چاپ دوم.

  جهانخانی، علی.(1385). مدیریت مالی، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.

  جهانخانی، علی و پارسائیان، علی.( 1380 ). بورس اوراق بهادار، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

  راعی، رضا و سعیدی، علی.(1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سمت، چاپ سوم.

  رزمدیده، مصیب. (1385). "بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  رهنمای رودپشتی، فریدون .(1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش­آفرینی)، بنیاد صنعت و توسعه.

  سروش، ابوذر و صادقی، محسن.(1386)."مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره"،فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 27.

  سی آرتور ویلیامز،جی آر-ریچاردام هینز(1382)، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،حجت اله گودرزی، نشر نگاه دانش.

  شایان­آرانی، شاهین.(1380)."مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیردولتی"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.

  شکوهی، مهدی. (1380)."بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده شرکت­های گروه شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  شیوا، رضا. میکائیل¬پور، حسین.(1382)."دیریت ریسک در حوزه بانکداری"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.

  صالح­آبادی، علی. (1384) . "بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25.

  عبداله زاده، فرهاد(1381)، مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش گران، چاپ اول.

  عبداله­زاده، فرهاد.(1384). مدیریت سرمایه­گذاری و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش گران.

  قالیباف­اصل، حسن. (1372)." بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  قبادپور، عیسی. (1373)."ساختار مالی و تأثیر آن بر روی سهام"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  قربانی، غلامعلی. (1378)."بررسی رابطه بین ریسک کل و اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  قلی زاده، حسن و کاظمیان، شهره.(1391)." تحلیل روش­های مختلف پوشش ریسک در بازار سرمایه کشور و ارائه روش­های مناسب در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی"، کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه­گذاری, دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان.

  کریم­زاده، امیرعباس.(1373)." بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  کهزادی، نوروز.(1382)." مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات چهارمین همایش بانکداری  اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.

  مدرس­سبزواری، احمد و عبداله­زاده، فرهاد.( 1386). مدیریت مالی، جلد دوم، تهران، چاپ و نشر بازرگانی.

  معصومی نیا، غلامعلی و بهاروندی، احمد.(1387)." بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی"، مجله اقتصاداسلامی،سال هشتم، شماره 31.

  میرزائی، حسین. نظریان، رافیک. باقری، رعنا.(1390)."بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک­ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)"، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58 .

  نوو، ریموند پی(1380) . مدیریت مالی، ترجمه جهان خانی، علی و پارسائیان، علی، انتشارات سمت،جلد دوم.

  نیازی، مهدی.(1384)." مروری بر ریسک فعالیت¬های بانکی و راهکارها"، مجله بانک و اقتصاد، شماره 62.

   

  منابع انگلیسی

   

  Adam, Nathif j, Thomas, Abdulkader. (2004).Islamic Bonds: Your Guide to issuing, structuring and investing in Sukuk, Euro money Book.

                    Belk, P. A. and Edelshian, D. J., (1997) Foreign exchange risk management-The Paradox, Managerial Finance, 23, 7.

  ü  Calandro Jr, Joseph and Flynn, Robert. (2007). "On Financial Strategy", Vol. 8, No. 6. pp. 409-417, Q Emerald Group Publishing Limited, BUSINESS STRATEGY SERIES

  Diacon, S.R. and Ennew, C. (2001). “Consumer perceptions of financial risk”, GenevaPapers on Risk and Insurance: Issues and Practice, Vol. 26No. 3, pp. 389-409.

  ü  Eakins, Stanley G. Mishkin, Frederic S. (1999). Financial Markets and Institutions,Third Edition, pp: 8-120

  ü  Faff.R. W, Brooks.R.D, Yew Kee Ho. (1999)."New Evidence onthe Impact of Financial Leverage on Beta Risk" School of Economics and Finance Royal Melbourne Institute of Technology

  Gallmeyer. Hollifield. (2006). “Financial leverage Dose Not Cause Financial Effects”. Texas A&M University.

  ü  Goodman, Laurie, S. (1998). The Uses of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities ; Eastbridge Capital; Revolution in Corporate Finance; Blackwell.

  ü  Harris, Milton. Raviv, Artur. (1991)." The Theory of Capital Structure", the Journal of Finance.

  ü  Haugen, .R.A. (1990).Modern Investment theory (2nd Ed), New Jersey: Printic Hall Inc.

  ü  Kathleen Byrne. (2005)."How do consumers evaluate risk in financial products? Journal of Financial Services Marketing, Henry Stewart Publications, Vol.10, pp21-36.

  ü  Mendelcker, and X. Wang”. (2000). Is the Leverage Effect” a Leverage Effect?” Working Paper New York University

  ü  Mousavi, S. M. M. Mahdi. (2006). "Islamic Justification of Credit Derivatives for Managing Risk in Islamic Banking Industry"; Islamic Economics Conference, Kuala lumur, Malaysia

  Olsen, R. (1997). "Investment risk: The expert's perspective", Financial Analysis Journal, Vol. 53, No.2, pp.62-66.

  ü  Rabin, A.and Kahnemn, D. (1971)."Belief in the law of small numbers", psychological Bulletin, Vol.2, pp.105-110

  Raz, T., Michael, E.( 2001), Use and benefits of tools for project risk management, International Journal of Project Management, 19, 9-17.

  ü  Shapiro, Alan C. (1983). Guidelines for Long-term Corporate Financing Strategy, spring, Midland Corporate Finance Journal

  ü  Sharp, .w.f., & Aleander, .G.J, & Bailey, .J.V. (1995). Investment, New Jersey: printic – Hall Inc.

  ü  Sitkin, S.B. and Weingart,L. R. (1995)" Determinants of risky decision-making behavior: A test of the mediating role of risk perceptions and propensity", Academy of Management Journal,Vol. 38, No. 6, pp.1573-1582.

  ü  Slater, Stanly F. & Zwirlein, Thomas J. (1996). "The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making", Managerial and Decision Economics, Vol. 17

  ü  Tversky, A. and Kahneman, D. (1982)." Judgments of and by Under uncertainty: Heuristics and Bias isJudgment representativeness Press, Cambridge University, UK,PP.84-100

  Vanhorne, James G. (2002). Financial Management and Policy, Prentice-Hall.

  Waldo, L. Born,"Theory and Evidence in Financial management”, Journal of Economic Perspective.

  Weber, E., Blais, A.-R.and Betz, N, (2002). "A domain- specific risk- attitude scale: Measuring risk perception and behaviors", Journal of Behavioral Decision Making, Vol.15, No. 4, pp. 263-290

  ü  Weber, E.and Milliman, R. (1997)." Perceived risk attitudes: Relating risk perception to risky choice", Management Science, Vol.43, No.2, pp.123-144

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری (مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس