پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

word
135
1 MB
31108
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۵۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

   

  پایان نامه کارشناسی ارشد .M.A

  گرایش : مدیریت اجرائی

  چکیده :

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند  ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .

  این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه                       رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون  T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد :  تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی(  ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار  ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

  واژه های کلیدی :

  رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، پرستاران ، بیمارستان

  فصل اول :

  کلیات

   

  1-1- مقدمه

  به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، سازمان ها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می دهند. ماهیت جوامع توسط سازمان ها شکل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می گیرند. گرچه سازمان ها به شکل های مختلف و بر پایه هدف های گوناگون تاسیس و سازمان دهی می شوند، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می آید، اداره و هدایت می گردند (هومن، 1381).

  در سال های اخیر به نیروی انسانی سازمان ها توجه بسیار شده و بدین منظور گام های مؤثری نیز در جهت نهادینه کردن این حرکتها آغاز گردیده است که باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد و ارتباط آنها را با هم کشف نمود، چرا که عواملی مانند عدم ارتباط مؤثر مدیر با کارکنان، عدم ارزشیابی صحیح، کاهش حقوق، عدم رشد، ارتقا و غنای شغلی می تواند این محیط را از حالت تعاون و تعادل خارج سازد. به عبارت دیگر تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیتهای سازمان نتیجه و ثمره لازم را نخواهد داشت(عموزاده، 1386).

  کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر                        که شرکت ها و سازمانها بزرگتر می شوند طبیعتا" به مشکلات این نیروی عظیم نیز افزوده                            می شود (اسماعیلی، 1380).

  مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است ، محققان مدتهاست در جستجوی تعیین علل اساسی رضایت از شغل در سازمان و اداره هستند. تاکنون آنها توانسته­اند به رشته­ای از عوامل ثابت و مرتبط با رضایت شغلی دست یابند. این متغیر­ها و علل در چهار گروه قابل طبقه بندی است:

  1- عوامل سازمانی 2- عوامل محیطی 3- ماهیت کار 4- عوامل فردی

  یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند در تحقق اهداف سازمان نقش اساسی ایفا کند تعهد سازمانی                 است . تعهد سازمانی را می توان به طور اختصار اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد. که بر پایه دیدگاه آلن و مایر[1] برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است.

  1- تعهد عاطفی 2- تعهد هنجاری(تکلیفی)   3- تعهد مستمر

  در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره­وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره­وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده­ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره­وری کل عوامل از جمله نیروی انسانی تامین شود.

  در جهان رقابتی امروز که بهره­وری در همه زمینه ها افزایش یافته است، تنها سازمانهایی می توانند در این دنیای پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره­وری را داشته باشند. یکی از منابع مهم سازمان نیروی انسانی است. نظامهای ارزیابی عملکرد، فاقد کارایی لازم در ارتقای بهره­وری نیروی کاری می باشند، لذا نیاز به تغییر جهت از این نوع نظامها به نظامهای نوین مدیریت عملکرد بیش از پیش احساس می گردد. در سالهای اخیر مدیریت عملکرد بعنوان یکی از راهبردهای توسعه و به روزآوری منابع انسانی و در نتیجه بهبود بهره­وری نیروی کار به شمار می رود (افزوده، 1375).

  این رویکرد توانسته است مشکلات مدیریتی در رابطه باتعامل نیروهای انسانی با یکدیگر ونیز با سازمان و نحوه ارایه خدمات را بهبود بخشد.

  تحقیق حاضر در پی آن است تا به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی وتعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس بپردازد. اگرچه به نظر می رسد رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر یکدیگر اثر قابل توجهی دارند اما در کشور ما تاکنون به ندرت کندوکاوی قابل بهره­برداری و کاربردی در حوزه سازمان و مدیریت ، در مورد آنها صورت گرفته است به طوریکه با بررسی و شناسائی علت و علل مسائل پرسنلی و ارائه رویکردی نوین ، کاربردی و نتیجه بخش بتواند پاسخگوی نیازهای روز سازمان ها بطور عام و بیمارستان ها به صورت خاص باشد .

  1-2- بیان مساله

  سازمان و سازمان یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست . ما قبل از تولد و در رحم                مادر توسط سازمان هایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان            می گشاییم، در سازمان های متعدد آموزش می بینیم و به موقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمان های متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتا در یک                   سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین، صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم. بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمان ها یا در رابطه با سازمان ها سپری می کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمان ها در دنیای کنونی است (حسین زاده و ناصری، 1386).

  از طرفی نیروی انسانی ، مهم­ترین سرمایه سازمانهاست و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد، احتمال موفقیت ، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد؛ چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد . نیروی انسانی وفادار، خشنود، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند، می تواند عامل مهمی در اثربخشی و بهره­وری سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهۀ سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعۀ سازمان فراهم می آورد. برعکس نیروی انسانی با احساس رضایت و تعهد سازمانی کم و متمایل به ترک سازمان، نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمی کند، بلکه در ایجاد فرهنگ بی توجهی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در بین دیگر همکاران مؤثر می باشد. به همین دلیل در دو دهۀ اخیر به تحقیقات در این زمینه و در ابعاد مختلف مرتبط با آن توجه زیادی شده است (حسینیان و همکاران، 1386).

  امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران که بخش قابل توجهی از زمان و انرژی سازمان و مدیریت را می گیرد و به عبارت بهتر هدر می دهد ، مسائل و مشکلات مربوط به پرسنل ، کارشناسان و بطور کلی منابع انسانی می باشد ، مسائل و مشکلاتی که در حوزه عدم تعامل ، تعارض ، تخلف ، تاخیر ، بی تفاوتی ،نارضایتی و عدم دلبستگی و پیوستگی با سازمان می توان جستجو نمود.

  شاید اساسی­ترین مرحله تشخیص مشکل، تعیین صورت مساله­ی آن باشد. این امر البته در هر پژوهشی خصوصا در پژوهشهای علوم اجتماعی بسیار ضروری است چرا که تا تعریف و شناخت درستی از درد نداشته باشیم قهراً  از ارایه درمان ناتوان خواهیم بود (اشتریان، 1387).

  رابینز [2](1991) رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کند. امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارند و از طریق آنها زندگی خود را اداره می کنند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می باشد. در جامعه امروز فشارها و تنشهای روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زندگی فرد ایفا می کند. کارکنان هر سازمانی اگر در محیط کاری خود احساس نارضایتی داشته باشند ، نمی توانند به خوبی وظایف خویش عمل کنند. اگر فرد به شغل خود علاقه مند باشد ، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری­اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نمی شود ؛ به عکس اگر فردی از حرفه­اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر جامعه و سازمان نیز دچار آسیب خواهند شد (میردریکوندی ، 1379) . بدین ترتیب مدیران با مسائل چالشی بیشتری مواجه می گردند .

  رضایت شغلی باعث می شود بهره­وری فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند (مقیمی، 1385).

  تعهد سازمانی رفتار های افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است، هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کار می کنند، مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کرده و پرورش دهند. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه­های متفاوت تعریف شده است، البته معمولی­ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر             می گیرند و یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است، تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است، تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج از کار در آنها بیشتر بوده و غیبت از کار نیز در آنها دیده می شود (یعقوبی و همکاران ، 1388).

  از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم ، کارکنان شاغل در آن سازمان ها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند این امر موجب افزایش عملکرد ، بهره وری و اثر بخشی سازمان می شود . بر عکس افراد بی تفاوت و بی مسئولیت در برابر وظایف محوله سازمان ، این رفتار را به دیگران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می شوند،از سوی دیگر نیروی انسانی ،پایه و اساس نظام های بهداشتی – درمانی را تشکیل می دهند  (هروآبادی ، 1375) .

  بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند. که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(بزرگ زاده ، 1377) .

  تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر ، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز ، 1995) . از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می سازد ، این است که سازمان هایی با اعضایی در سطوح بالای تعهد سازمانی ، معمولا از عملکرد بالاتر ، غیبت و تاخیر کمتری از سوی کارکنان خود برخوردارند و در موارد بسیار ، سازمان ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان ،فراتر از وظایف مقرر تلاش کنند و این به ویژه در مشاغل حساس از جمله مشاغل نظامی ،امنیتی و درمانی حائز اهمیت است(بزرگ زاده ،1377 ) . در حال حاضر ، شواهد زیادی بر تنش زا بودن حرفه پرستاری در دست است که از آن جمله می توان به ماهیت غیر قابل پیش بینی آن به عنوان شغل ، فقدان حمایتهای روانی ، تضاد با پزشکان و وجود ابهام در اختیارات و فشارهای فیزیکی و روانشناختی اشاره نمود (فرهادیان ، 1376 ) . که موجب شده هر سال بسیاری از کارکنان بیمارستان ها به علت نارضایتی شغلی ، کارشان را ترک کنند و این مسئله علاوه بر اتلاف هزینه های  فراوان آموزش ، موجب از دست رفتن مهارت ها و تخصص ها و منابع انسانی نیز می شود (کردر[3] ، 1996) .

   

  Study On Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment Of Nurses In Hospital , Shaheed mohammadi Bandar Abbas

   

  Abstract :

  The present research examined the relationship between job satisfaction and organizational commitment of nurses in Hospital Shaheed Mohammadi BandarAbbas has taken place . A survey of all nurses who care Vkadr associate degree level , they constitute the sample size of 163 patients that were selected by stratified random sampling.  
  This descriptive correlational study was conducted to collect data from the questionnaires and job satisfaction JDI ( Smith , Kendall , and Hallin ) and the scale of organizational commitment ( Allen and Meyer ) used for the analysis of the methods Pearson correlation , T- test and ANOVA using SPSS statistical software was used for data processing and the results are as follows : continuous commitment with job satisfaction ( nature of work, opportunities for growth and colleagues ) have but significant correlation between the size of payments and there is no significant relationship between the supervisors . Affective commitment and job satisfaction ( nature of work, supervisors , growth opportunities and pay for ) a significant relationship (99%) , but no significant relationship with fellow components . Normative commitment and job satisfaction ( nature of work, supervisors and coworkers ) (99%) had a significant relationship with size , but there is no significant relationship between growth opportunities and pay . The organizational commitment and overall job satisfaction dimensions ( nature of work, supervisors , colleagues and growth opportunities ) relationship was significant but no significant relationship between the components of payments . Based on the results of nurses' job satisfaction in middle and high range , but state loyalty and organizational commitment of nurses in a medium to high range . The individual components of job satisfaction with work experience , type of employment , housing and educational level of the nurses was a significant correlation between the components of the service sector , position, gender, marital status and current occupation Nurses have a meaningful relationship . Emotional commitment as individual components , work experience , job type , gender and continuing commitment component showed a significant relationship between work experience of nurses .
   

  Keywords :


  Job satisfaction , organizational commitment , nurses, hospital

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

  فهرست:

   فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 1

  1-2- بیان مساله. 3

  1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

  1-4- اهداف تحقیق. 7

  1-5- فرضیه های تحقیق. 8

  1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها 8

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  2-1-مقدمه

  2-2- رضایت شغلی

  2-3- تعریف شغل. 11

  2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی.. 12

  2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل. 13

  2-6- تعریف رضایت شغلی.. 14

  2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی.. 15

  2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 18

  2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی.. 22

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-10- کیفیت زندگی کاری.. 24

  2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی.. 25

  2-12- افزایش رضایت شغلی.. 25

  2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 27

  2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27

  2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28

  2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی.. 28

  2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی.. 29

  2-18-تعاریف تعهد سازمانی.. 33

  2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی.. 35

  2-20- انواع تعهد. 37

  2-21- انواع تعهد سازمانی.. 37

  2-22- اهمیت تعهد سازمانی.. 38

  2-23- جوانب تعهد سازمانی.. 38

  2-24- حوزه های تعهد سازمانی.. 39

  2-25- نظریه های تعهد سازمانی.. 45

  2-26- توسعه منابع انسانی.. 52

  2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-28- رضایت شغلی و بهره­وری.. 53

  2-29- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان. 54

  2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق. 55

  2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی

  2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1- مقدمه

  3-2- روش پژوهش... 62

  3-3- جامعه آماری پژوهش... 62

  3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری.. 62

  3-5- ابزارگردآوری اطلاعات.. 64

  3-6- روایی وپایایی ابزار. 64

  3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 65

  3-8- ملاحظات اخلاقی.. 65

  فصل چهارم : نتایج پژوهش

  4-1- مقدمه

  4-2- داده های توصیفی ..................................................................................................................................67

  4-3- یافته های توصیفی

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  4-4- یافته های ا ستنباطی................................................................................................................................68

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه

  5-2- خلاصه یافته ها و نتایج...........................................................................................................................69

  5-3- تحلیل نتایج پژوهش...............................................................................................................................71

  5-4- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................72

  5-5- محدودیتهای حقیق.................................................................................................................................73

  5-6- پیشنهادات کاربردی.................................................................................................................................74

  5-7- پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................................75

  فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................76

  فهرست منابع انگلیسی.......................................................................................................................................77

  پیوستها

  چکیده انگلیسی

  طرح روی جلد انگلیسی

  پرسشنامه                                   

                                       

  منبع:

  منابع فارسی :

  - آراسته ، عبدالله ، 1386، بازنگری دربهره­وری ، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم ، شماره 182.

  - ابیلی ، خدایار ،1387، بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی با تعهد سازمانی در پرسنل پرستاری بیمارستان های شهر زاهدان ، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد ، سال هشتم ، شماره اول و دوم .

  - ادریس ، محمدرضا، و رئیسی اردلی ، غلامعلی ، 1383، متغیرهای موثر بر کارایی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسه اثر پرداختها و عدالت در پرداختها بر کارایی کارکنان، انتشارات مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) ویژه نامه جغرافیا ، جلد 16، شماره 2 .

  - استوار ، صغرا ، 1387، بررسی رابطه میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد واحد مرودشت ،                   سال اول ، شماره دوم .

  - اسماعیلی، کوروش ، 1380، تعهد سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر ، سال دوازدهم ، خردادماه 80، شماره 112، ص : 41- 36 .

  - اقتداری، علی محمد ،  1373، سازمان و مدیریت ، تهران، انتشارات مولوی .

  - اکبری ، علیرضا ، 1386، رضایت شغلی و بهره­وری، نشریه حمایت ، مهرماه 86.

  - ایمانی ، جواد ، 1389، بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس ، پایان نامه کارشی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت .

  - پرهیزکار ، بهرام ، 1375، عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار سازمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

  - توسلی ، غلام عباس ، 1375، جامعه شناسی کار و شغل، تهران ، انتشارات سمت .

  - توکلی ، هادی  ،  1375 ، تعهد برای کیفیت ، تحول اداری ، شماره 18 ، ص 22- 25 .

  - جهانگیر ، فریدون ، پازارگادی ، مهرنوش ، محفوظ پور ، سعاد و اکبرزاده باغبان ، علیرضا  ، 1386، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه نشریه پژوهنده ، جلد 12 ، شماره 5 ، ص : 407- 416 .

  - جهانی ، فرزانه ، فرازی ، علی اصغر ، رفیعی ، محمد ، جدیدی ، رحمت اله و عنبری ، زهره ، 1389 ، رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستانهای شهر اراک ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 13 ، شماره 1 ( شماره پیاپی 50) ، بهار 1389 ، ص: 39-32 .

  - چمران ، محمدهادی ، 1379 ، ارزیابی مشاغل ، تهران : موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف .

  - حسینیان ، شهامت ، مجیدی ، عبداله ،  و حبیبی ، صفر ، 1386 ، عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ ، فصلنامه دانش انتظامی ، سال نهم ، شماره دوم ، ص : 25- 9 .

  - خلیل زاده ، نورالله ، 1375 ،  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی دانشجو معلمان دانشگاه پیام نور ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .

  - رابینز ، استیفن پی ، 1991 ، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه پارساییان علی و اعرابی ، محمد ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی .

  - رابینز ، استیفن پی ، 1996 ، رفتارسازمانی ، ترجمه : پارساییان ، علی  و اعرابی ، محمد ، 1378 ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی .

  -روحی ، قنبر ، 1389 ، ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در                                    بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، فصلنامه پایش ، سال دهم ، شماره 2.

  - زکی ، محمد علی ، 1383، بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستان های شهر اصفهان، دو ماهنامه علوم انسانی، سال سیزدهم ، شماره 51 ، خرداد و تیر 83 ، ص: 74-47 .

  - ساروقی، محمد ، 1375، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارکنان شرکت راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران .

  - ساعتچی، محمود.، 1370 ، نگرش کارکنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت ، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی ، شماره  4.

  - ساعتچی ، محمود ، 1387 ، بررسی رابطه ی میان انگیزه ی شغلی مدیران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران ) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت ، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، سال اول ، شماره دوم.

  - سنجری ، احمدرضا ، 1375 ، تعهد شغلی مدیران آموزشی ، مدیریت در آموزش و پرورش ،  شماره 14.

  - شاه علیزاده ، محمد ، 1378، توسعه بهره­وری ، مجله روش ، شماره 55 بهمن  1378 .

  - شفیع آبادی ، عبداله ، 1376، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، تهران ، انتشارات رشد .

  - شکرکن ، حسین و نعامی ، عبدالزاهرا ، 1382، بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی، ماهنامه کار و جامعه، آذر و دی 82، شماره 51 ، ص: 34- 27.

  - شهبازی ، محمد و همکاران 1378 ، تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال پنجم ، شماره 19 ، مهر و آبان 87 ، ص : 47- 25 .

  - علاقه بند ، علی ، 1373، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران : انتشارات امیرکبیر .

  - عموزاده ، محمد  ، 1386 ، بررسی میزان رضایت ، انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی .

  -کوزه چیان ، هاشم ، 1382 ، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان ، فصلنامه المپیک ، سال یازدهم ، شماره 1 و 2 ( پیاپی 23 ) .

  - کینان ، کیت ،  1377 ، چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟ ترجمه قاسم کریمی، تهران : انتشارات قدیانی.

  - محسن پور ، لیدا ، ناوی پور ، حسن و احمدی ، فضل الله ،1384 ،  بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اساس دوایر کیفیت بر رضایت شغلی پرستاران از دیدگاه هرزبرگ ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سال سوم ، شماره 4 ، ص: 689 تا  694 .

  - محمد زاده ، عباس و مهروژان ، آرمن ، 1375، رفتار سازمانی نگرش اقتضایی ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

  - مرتضوی ، شهناز ، 1372 ، بهره­وری نیروی انسانی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و امنیت شغلی ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ، دوره سوم (شماره پیاپی 9)                  بهار1372، ص: 26 – 5 .

  - مشبکی ، اصغر ، 1376 ،  بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان ، روانشناسی سازمانی و انگیزشی ، مجموعه دوازدهم ، تهران ، مرکز آموزشی مدیریت دولتی .

  - معتمد ، محمد رضا ،1382 ،  بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز بر تعهد سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .

  - معین فر ، علی ،  1379 ، بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز برتعهد سازمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .

  - معین فر ، علی ، 1379 ، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، شیراز ، دانشگاه شیراز .

  - مورهد ، جی و گریفین ، آر ، 1979 ، رفتار سازمانی ، ترجمه : الوانی و معمارزاده ، 1374 ، تهران : انتشارات مروارید .

  - موسوی حجازی ، سید حسین، 1380، بهبود عملکرد سازمان، مجله روش، شماره 71 اسفند 1380 .

  - میردریکوندی، رحیم ، شغل ، رضایت شغلی و روش های ارزیابی آن ، فصلنامه معرفت ، سال نهم ، بهمن ، 79 ، شماره  33 ، 38- 6 .

  - میر سپاسی ، ناصر ، 1376، مدیریت منابع انسانی و روابط کار ، نگرشی راهبردی، تهران : انتشارات شروین .

  - نحریر ، بتول ، و همکاران 1389 ، ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها ، مجله طب نظامی ، دوره 12 ، شماره1 ، بهار 1389 ، ص : 26- 23 .

  - هومن ، حیدرعلی ، 1381 ، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغل ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی .

  - یعقوبی ، مریم  و همکاران ، 1388، رابطه­ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت ،                        دوره 12 ،  شماره 35 ، بهار 88، ص : 32-25 .

   

  Refrance:

  - Abbazadegan M.Management organization calm .Tedhran :kavir Publication ;2000.[Persian]

  - Asefzadeh S . Hospital Management &Research . 1 Edition , Qazvin University of Medical Sciences : Iran , 2003 [Persian].

  - Baghbanyan Ab , Aghamohamadi G , Shaei A , Rahmani H , Sheedpur J.Management in Health Care. 1 Edition , Gap : Theran , 2003 [Persian].

  - Bozorgzade M , Sadat – Tosi A Review job satisfaction and organizational commitment managers and Sepahtraining.center.Tehran : SetadMoshtarakSepah Publication ; 1998. [Persian]

  - Charless G,Dunick M. Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service . Administrative Science Quarterly 1998 ; 33:61-81.

  - Corder L. Part-time working. Level the plying field. Nurs Times 1996; 92:30-32

  - Devis K Newstardam J. humanistic bchavior in work: organizational  bchavior.Translated by toosi MA.

  - Farhadian  M. The relation of occupational stress and Job satisfaction between intensive care unit nurses Tehran medical science university hospital. MS thesis. Tehran Medical Science University, 1997[Persian]

  - Feldman DC, Arnold HJ. Managing in dividul and group behavior in organizational. I  Edition. MC Grow Hil: New York,1983

  - Gautam T, Van DR , Wagner U . Organizational identification and organizational commitment : distinct aspects of two related concepts . Asian journal of Social Psychology 2004 ; 7: 301-15.

  - Harvabadi S, MarbaghiA.Management of nursing and midwifery .Tehran:Iran University of Medical Science ; 1996.[Persian]

  - Heresy P, Blanchard C. Management of organizational  bchavior. Transleter Co: Iran, 1997[Persian].

   

  - I  Edition. Tehran. Governmental Management Educational Center: Iran, 1995[Persian].

  - Jenkeins M . Thomlinson  R . Organizational commitment and job satisfaction  as  predictor  of  employee  turnover intention . Manag Res .2000 ; 15(10):18-22.

  - leach LS Nurse executive transformational leadership and organiztional commitment. J Nurs Adm. 2005;32(2):228-37.

  - Norman IJ, Wu L. An invesligation of job satisfaction, organizational component and role ambiguity in sample of  Chines  underaduaduate  nursing students. Nurse Educ Today  2006;26(4): 304-14.

  - Manolvich M.,2002 , Relationship of empowerment and selected Personality characteristics of nursing jub satisfaction , JONA . 2002 , 32(11)Pp : 586 .

  - Meyer JP , Stanley DJ , Herscovitch L , Topolnytsky L.Affective continuance and normative cotment to the organization : ameta-analysis of antecedents , correlates and consequences .Journal of  Vocational Behavior 2002 ; 61: 20-52.

  - Morisson  , R., Sfuller , R ., 1997 , The R elation between Leadership Style and Empowerment on job satisfaction on job of nurses. Adm , 37(2) , Pp : 27 -94 .

  - Mowday RT, Porter WL,  Steers RM.Employee, organizational  linkages. I** Edition,

  - Porter , L,W &Steers, R, M . & Mowday , R . , 1974 , Organizational Commitment . Journal of Applied Psychology . V . 59 , N . 5 , Pp : 603-609 .

  - Powell DM.Meyer JP. Side bet theory and the three component model of  organizational commitment. JVocat Behav. 2005;65(1):157-77.

  - Robbins SP. Management of organizational  bchavior. Translated to Persian by: parsaeyan A, Aarabi M. I  Edition. Tehran In1titute of Business Studies and Research: Iran, 2005[Persian]

  - Robins E.Organizational behaviormanagement .ParsaeiyanArabi M , translators. Tehran : Department of Commerce Publication ; 1995 .[Persian]

  - Sangari AR . Educational administrators job commitment.Journal of Educational Administration1996 ,14:38-40.

  - Somers , M . J . , 1995 , Organizational Commitment . Journal of  Organizational Behavior . V. 116 , Pp :46-58 .

  -Vandenberg JL. Examing the casual order of  job satisfaction and organizational commitment . Journal of M anagement 1992;28:153-67

  - Williams LJ, Hazer JT. Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in turnover models: a reanalysis using latent variable strural equation methods. Journal of Applied Psychology 1986;71:219-31

  - Will , A , L . , & Nye , L . , 1992 , Gender and the relationship between Perceived fairness of Pay or Premotion and  Job Satisfaction , journal of  Applied psychology , Vo , TT , no , 6 , 910-917 , Addiso Weley , 200-208 . تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس