پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

word
133
2 MB
31103
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش:

  سیستم های اطلاعات مدیریت

  چکیده

  اغلب صاحبنظران عقیده دارند که موفقیت یا شکست حکومت ها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.

  کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

   

  1-       کلیات پژوهش

   

  مقدمه

  اداره برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست وپا برای انسان است، همانطور که وسیله نقلیه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست وپا قادر نیست نیازهای خود را برطرف نموده وبه هدفها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون اداره ای برخوردار از سلامت نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش گامی بردارد(قدسی، 1378، 153).

  اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می‌دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می‌داند(نامغ،1376، 59).

  شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می‌کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می‌یابد( هیود،1381،50). و رویکرد روغن کاری چرخ دنده‌های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌ای توسعه می‌شود رونق پیدا می‌کند(ربیعی،1381، 15).

  به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم‌های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال نیز یافت می‌شود و اقدامات فساد‌آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد(ربیعی،1381، 17).

  در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی – برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت‌های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است تا رابطه میان سلامت نظام اداری و ساختار سازمانی بررسی گردد.

  1-1-       بیان مساله

  اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل دستیابی اند و اگر نظام اداری،سالم و کارا نباشد علیرغم نیتهای خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاستها باشد.بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد(حاجی زاده، 1381، 3).

  نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده و نیست (حاجی زاده، 1381، 3). مراحل انجام کار اداری همیشه مورد اعتراض مراجعه کنندگان بوده است (میرجلالی، 1381، 251). متأسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به توسعه کشور کمک نکرده بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانده است و علیرغم برنامه های انقلاب اداری،اصلاح اداری،پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری و مدیریتی رنج می برد(حاجی زاده، 1381، 1).

  سازمان شفافیت بین الملل1 در سال 2011، فساد مسئولین دولتی 183 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ایران رتبه 120 را از نظر فساد اداری کسب کرد، و در خاورمیانه رتبه 10 را کسب کرده که این آمارها نشان از وجود فساد اداری در ایران می باشد.

  فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.

  اصولاً عوامل متعددی بر سلامت نظام اداری تأثیر گذار هستند. رفع مشکلات و معضلات نظام و دستیابی به نظام اداری سالم از جمله ایده آل های بسیاری از کشورهای دنیاست، و قطعاً نیل به چنین ایده آلی مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه است. اما از آنجایی که بررسی کلیه عوامل با توجه به محدودیت های بسیار، مقدور نیست، در این پژوهش تلاش شده است که گستره ای محدود با ژرفای عمیق کاویده شود. در این پژوهش تمرکز بر نقش و رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری چه نوع رابطه ای وجود دارد؟

  1-2-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

  بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد(فرج‌وند،1382،56). فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌ رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.

  فسادمانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

  با توجه به شرایط کشور ما ایران و وضعیت نظام اداری درآن و این که از معضلات اصلی دولت بحث ناکارآمدی نظام اداری و میزان بالای فساد اداری در ارکان مختلف این نظام می‌باشد -  طبق درجه بندی میزان فساد در کشورهای مختلف توسط سازمانی شفافیت بین الملل ایران رتبه‌ای بهتر از یکصد و بیستم را از نظر برخورداری از فساد در بین کشورها مورد بررسی کسب نکرده است.این بیماری مزمن که به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران می‌تواند باعث کاهش میزان اعتماد مردم به نظام اداری که ابزار اعمال حاکمیت دولت می‌باشد و نهایتاً کم شدن مشروعیت و بعضاً دگرگونی نظام سیاسی شود چرا که بسیاری از آنها، یکی از علل اصلی انقلاب اسلامی را وجود و آلودگی حکومت پهلوی و نظام اداری وابسته به آن به فساد می‌دانند به گونه‌ای که حتی خود رژیم قبل از فروپاشی ضرورت انقلاب اداری پی برده و تلاش در ایجاد آن داشت.

  با توجه به این شرایط ضرورت آسیب ‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که یکی از معضلات و آسیبهای جدی این نظام میباشد بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بیشتر این معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن یقیناً می‌تواند باعث افزایش کارامدی و سلامت  نظام ادارای، افزایش رضایت مردم، کمک به توسعه هرچه سریعتر کشور و نهایتاً افزایش مشروعیت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گردید.

  به دلیل اینکه نظام اداری سالم در توسعه اقتصادی تأثیرات بسزایی دارد، موضوع سلامت نظام اداری اهمیت زیادی پیدا می کند. همچنین در بند 28 سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی که توسط رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 1/3/78 به ریاست جمهوری ابلاغ گردید، موضوع اصلاح نظام اداری و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن مورد تأکید قرار گرفته است.

  اهمیت مبارزه با فساد اداری به اندازه ای است که در تاریخ 10/2/1380 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری، خطاب به رؤسای سه قوه صادر شد. که در آن اصول و سیاستهای حاکم بر مبارزه با فساد در نظام اداری کشور تبیین و تکالیف مشخصی بر عهده نهادهای مسئول در این زمینه محول گردید.

  ضرورت مبارزه با فساد در مجامع بین المللی نیز نمایان است، بطوری که بانک جهانی در سال 1997 جهت مبارزه با فساد اداری، علاوه بر مقررات قبل برای اعطای وام سه شرط جدید نیز افزود که عبارتند از:

  1-تعهد کشور وام گیرنده به همکاری با بانک در زمینه مبارزه با فساد اداری،

  2-تلاش مجدانه دولت برای مبارزه با فساد اداری در داخل و درون نظام حاکم،

  3-مشارکت کشورهای وام گیرنده در برنامه های فرهنگی مختص مبارزه با فساد

  1-3-     اهداف تحقیق

  برای مبارزه با هر بیماری ابتدا باید به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و میزان اثرگذاری آن‌ها سنجیده شد آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این تحقیق کوشش شده است رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و میزان این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

  بنابراین اهداف کلی تحقیق عبارتند از:

  بررسی رابطه بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان

  رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی

  ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

  1-4-        سؤالات تحقیق

  آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟

  آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟

  آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-5-      فرضیه های تحقیق

  بین پیچیدگی سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین رسمیت سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)دردستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

  بین تمرکز سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری) در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

  1-6-      قلمرو تحقیق

  1-6-1-       قلمرو مکانی

  این تحقیق در اداره های دولتی شهرستان اردستان صورت گرفته است.

  1-6-2-       قلمرو موضوعی

  این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و اداره امور عمومی می باشد.

  1-6-3-       قلمرو زمانی

  قلمرو زمانی این پژوهش فروردین ماه 1392 تا شهریور ماه 1392 می باشد

  1-7-     تعریف عملیاتی متغیرها

  سلامت سازمانی: سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت دلالت دارد؛به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند. یک سازمان سالم، به این معنی، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند، بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود؛ تواناییهای لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(هیود،1381،475).

  فساد اداری: فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی یک نقش عمومی، به علت ملاحظات خصوصی (شخصی، خویشاوندان نزدیک، محفل خصوصی) و دستاورد‌های پولی و شغلی است (هیود،1381،475).

  ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بیان می کند که چگونه وظایف تخصیص داده می شود، چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و مکانیزمهای هماهنگی رسمی و الگوی تعاملی که افراد باید از آنها پیروی کنند را بیان می کند. ساختار سازمانی به عنوان یکی از اجزاء سازمان، از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است(رابینز،1383 ،22).

  پیچیدگی: مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستمهای فرعی است که درون یک سازمان انجام می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد عمودی، افقی وجغرافیایی سنجید (دفت،2004، 20).

  رسمیت: حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است،رسمیت نام دارد(رابینز،1383 ،22).

  تمرکز: در سلسله مراتب سازمانی، تمرکز به جاییکه اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. هنگامی که تصمیم گیری ها در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می نامند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایینتر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیر متمرکز است. (دفت،2004 ،22)

  دستگاه دولتی: دستگاههایی هستند که بخشی از وظایف دولت را انجام داده و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.

   

   

  Abstract

  Most experts believe that success or failure will depend on governments' Implementation of Public Affairs. Bureaucracy Health is one of the most important in the knowledge of public administration. We all are trying to government bureaucracy and corruption has to completely transparent. Health bureaucracy is affected by several factors. The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational structure and administrative system health. The population study of all city government staff is ARDESTAN. The sample included 279 employees that were selected at random. Required data were collected by questionnaire. Pearson's correlation coefficient was used to test the hypotheses. Findings indicate that the negative relationship is between complexity and centrality with the health and positive relationship exists between the formality and bureaucracy health.

  Keywords: bureaucracy health, corruption, organizational structure, formality, complexity, centrality.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

  فهرست:

  چکیده 1

  1-    کلیات پژوهش... 2

  مقدمه 3

  1-1-  بیان مساله. 4

  1-2-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5

  1-3-  اهداف تحقیق.. 6

  1-4-  سؤالات تحقیق.. 7

  1-5-  فرضیه های تحقیق.. 7

  1-6-  قلمرو تحقیق.. 7

  1-6-1-   قلمرو مکانی.. 7

  1-6-2-   قلمرو موضوعی.. 7

  1-6-3-   قلمرو زمانی.. 7

  1-7-  تعریف عملیاتی متغیرها 7

  2-    مبانی نظری تحقیق.. 9

  مقدمه 10

  2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. 10

  2-1-1-   سازمان. 10

  2-1-2-   سیستم. 11

  2-1-3-   اداره 12

  2-2-  فساد اداری.. 12

  2-2-1-   تعریف فساد. 15

  2-2-2-   سطوح فساد. 17

  2-2-3-   انواع فساد. 18

  2-2-4-   فساد سیاسی.. 19

  2-2-5-   فساد مالی (اقتصادی) 20

  2-2-6-   فساد اداری.. 20

  2-2-6-1-   مفهوم و تعریف فساد اداری.. 20

  2-2-6-2- انواع فساد اداری‏ 22

  2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری.. 26

  2-2-7-   تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم. 27

  2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28

  2-2-9-   تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. 29

  2-2-10- تاریخچه فساد در ایران. 30

  2-2-11- مبارزه با فساد در ایران. 30

  2-2-12- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 32

  2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. 34

  2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی.. 34

  2-2-13-2-   اقتصاد دولتی و فساد. 35

  2-2-13-3-   بزرگی دولت و فساد. 36

  2-2-14- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد. 36

  2-2-15- فساد و فقر. 37

  2-2-16- فساد و قوانین و مقررات... 38

  2-2-17- فساد و دستگاه قضایی.. 38

  2-2-18- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد. 39

  2-2-19- فرهنگ و فساد. 39

  2-2-20- فساد و جنسیت... 40

  2-2-21- فساد و برنامه‌های توسعه. 40

  2-2-22- سیاست‌های اقتصادی و فساد. 41

  2-2-23- فساد و سرمایه‌گذاری.. 41

  2-2-24- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار. 42

  2-2-25- تبیین علل موجبه فساد. 43

  2-2-26- رهیافت‌های تبیین فساد. 47

  2-2-27- عوامل محیطی موجبه فساد. 49

  2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50

  2-2-29- متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد. 50

  2-2-30- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد. 53

  2-2-31- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد. 55

  2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتی.. 56

  2-2-31-2-   تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 56

  2-2-31-3-   نظارت‌های قانونی.. 57

  2-2-31-4-   ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران. 57

  2-2-31-5-   قضات سالم. 57

  2-2-31-6-   پاسخگویی و نظارت مدنی.. 57

  2-2-31-7-   تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی.. 57

  2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهی.. 57

  2-2-31-9-   افکار عمومی.. 58

  2-2-31-10-  آزادی مطبوعات... 58

  2-2-31-11-  سازمان‌های حمایتی مدنی.. 58

  2-2-31-12-  برگزاری سمینارهای  محلی و بومی.. 58

  2-2-31-13-  سیاست‌های اقتصادی.. 58

  2-2-31-14-  مقابله پلیسی.. 58

  2-3-  ساختار سازمانی.. 59

  2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر 62

  2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 62

  2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ.. 62

  2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ.. 63

  2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی.. 65

  2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ.. 65

  2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ.. 65

  2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66

  2-3-3-1-   ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

  2-3-3-2- تصمیم گیری.. 67

  2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 68

  2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68

  2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.. 70

  2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای.. 71

  2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ 72

  2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ.. 74

  2-3-5-   ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر 75

  2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری.. 76

  2-4-  پیشینه تحقیق.. 77

  2-4-1-   پیشینه تحقیق داخلی.. 77

  2-4-2-   تحقیقات خارجی.. 87

  2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق.. 92

  3-    فصل سوم: روش تحقیق.. 93

  مقدمه 94

  3-1-  روش تحقیق.. 94

  3-2-  جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 94

  3-3-  روش و ابزار جمع آوری داده ها 95

  3-3-1-   پرسشنامه ساختار سازمانی.. 95

  3-3-2-   پرسشنامه سنجش سلامت اداری.. 95

  3-3-3-   مولفه‌های فساد اداری.. 96

  3-4-  روایی و پایایی ابزار سنجش... 97

  3-4-1-   روایی ابزار سنجش... 97

  3-4-2-   پایایی ابزار سنجش... 97

  3-5-  آزمون‌های آماری مورد استفاده 98

  4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 100

  مقدمه 101

  4-1-  آمار توصیفی.. 101

  4-2-  آزمون فرضیه های تحقیق.. 102

  4-2-1-   فرضیه اول. 102

  4-2-2-   فرضیه دوم. 103

  4-2-3-   فرضیه سوم. 104

  4-3-  آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 105

  5-    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 107

  مقدمه 108

  5-1-  بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108

  5-2-  پیشنهادهایی به محققین آینده 116

  5-3-  محدودیت های تحقیق.. 116

  6-    منابع و مواخذ. 118

  منابع فارسی.. 119

  منابع انگلیسی  121

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آذر، عادل و منصور مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج 2،سمت،1380

  آرمسترانگ، مایکل، راهبردهای مدیریت منابع انسانی، ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی، فرا، چ اول،1380

  ابطحی، سید حسین و آرمن مهروژان،(1372)، مهندسی روشها، قومس.

  ابوالحمد، عبدالحمید،(1376)، حقوق اداری ایران، توس.

  استونی، جیمز ای. اف و دیگران،(1379)، مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، ج اول دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  اقتداری، علی محمد،(1366)، سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

  الوانی، سید مهدی، (1380)، مدیریت عمومی، نشر نی.

  امین، سید کاظم،(1381)، آشنائی با تشکیلات اداری، موسسه فرهنگی نکوک زرین، چاپ اول.

  انتونی، رابرت و دیگران،(1372)، نظام ‌های کنترل مدیریت، ترجمه محمدتقی ضیائی بیگدلی، چ اول ، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  تهرانی، سیروس، (1368)،  نگرشی نو در طراحی ساختار سازمانی، مجله مدیریت دولتی، شماره پنج، دوره چهارم.

  تسلیمی، محمد سعید، (1376) ،مدیریت تحول سازمانی، تهران: سمت، چاپ اول.

  حاجی کریمی، عباسعلی و حسن رنگریز،(1379)، مدیریت منابع انسانی، چاپ و نشر بازرگانی.

  حبیبی، نادر،(1375)، فساد اداری، چ اول، وثقی.

  خضری، محمد،(1381)، گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  دسلر، گری ،(1373)، مبانی مدیریت، ج دوم، ترجمه داود مدنی قومس.

  دسلر،گری،(1368) مبانی مدیریت (مترجم: داوود مدنی)، جلد اول، تهران: پیشبرد،  چاپ دوم.

  دفت، ریچارد ال،(1378)، تئوری و طراحی سازمان، ج اول، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

   دفت ، ریچارد ال ،(1377)مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  دلاور، علی،(1374) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چ سوم.

  دلاپورتا،(1375)، فساد و دموکراسی، پیام یونسکو  ش313.

  رابینز، ‌اشتفان،(1379) مبانی مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و دیگران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چ اول.

  رابینز، استیفنز، (1376)، رفتار سازمانی (مترجمین: علی پارسائیان و محمد اعرابی)، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  ربیعی، علی،(1383) زنده باد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  رحیمی بروجردی، علیرضا،(1373) سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چ اول.

  رضائیان، علی، (1370)، اصول مدیریت ، تهران: سمت.

  رفیع پور، فرامرز،(1376) توسعه و تضاد، شهید بهشتی، چ اول.

  زارعی متین، حسن،(1379) مدیریت منابع انسانی، دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم.

  سافارونی، انوفینو رائول،(1375)، ویروس قدرت، پیام یونسکو ش 313.

  سید جوادین، سید رضا،(1381) مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، نگاه دانش.

  سید جوادین، سید رضا،(1382) مبانی مدیریت و سازمان، نگاه دانش، چ اول.

  صادق پور، ابوالفضل وجلال مقدسی،(1353) سازمان و مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  فونتانا، بیانکاماریا،(1375)،ریشه های یک سنت دیرینه، پیام یونسکو ش 313.

  کاکس، رابرت و دیگران،(1382) دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی (مجموعه مقالات)، ترجمه حسین راغفر، تهران، انتشارات نقش و نگار.

  کلیتگارد، رابرت،(1375)، چه می توان کرد، پیام یونسکو ش 313.

  کیا، منوچهر،(1379) تئوریهای مدیریت و مدل‌های سازمان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  قدسی، محمد،(1378) ارتقای سلامت اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  مک لنن، روی،(1383)، مدیریت تحول سازمانی پیشرفته، ترجمه مهدی بابایی اهری، سمت.

  منصورفر، منصور،(1371) تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها، مروارید.

  مورهد، گروگری و ریکی گریفین،(1384)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و معمار زاده، مروارید.

  نامغ، پرویز،(1376)، مبانی مدیریت دولتی، نشر آروین، چاپ اول.

  نوفرستی، محمد،(1376)، آمار و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی، ج2، نشر فرهنگی رسا.

  وزیرنیا، مهدی،(1354) سازمان های اداری ایران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

  هیوود، پل،(1381) فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و بنی هاشمی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  هورن، جان آر شرمر و دیگران،(1379) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه مهدب ایران نژاد پاریزی و دیگران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چ دوم.

   

  منابع انگلیسی

   

  1. Andvig, Jens. and Odd-Helge Fjeldstad," Corruption, A Review of Contemporary      Research" .Web/url: http/www. cmi.ne .

  2- Chetwynd, Eric and Frances Chetwynd, "Corruption and Poverty, a Review of Recent Literature ", January 2003, management Systems International.

  3-Child, John, "Organization Contemporary Principles and Practice", Blackwell Publishing, 2005.

  4- Gerald E.Caiden, "Public Maladministration and Bureaucratic Corruption" .

  5- Gould, David .j, "Administrative Corruption: Incidence, Causes and Remedial Strategies". Graduate school of Public and International Affairs. University of Pittsburgh, Pittsburgh Pennsylvania.

  6-Hassan, Shaukat, "Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume 1 ,Number 1 , December 2004.

  7- Helman, Joel, Geraint Jones and Daniel Kaufmann, "Beyond the grabbing hand of government in transition: Facing up to state capture by the corporate sector", Transition, Word bank /William Dividson Institute /Site/Bofit,2000.

  8 - Huberts, L.w.j.c " What Can Be Done Against Public Corruption and Fraud: Expert Views on Strategies to Protect  Public Integrity",1998 Kluwer Academic  Publishers, Vrije University Amsterdam, the Netherlands.

  9- Kaufman Daniel, "New empirical frontiers in Fighing Corruption and improving governance ", the world banc institute, Brussels, Junuary 2001.

  10-Langseth, Petter and Edgardo Buscaglia, "Empovering the Victims of Corruption Through Social Control Mechanisms", Office for Drug  Control  and  Crime  Prevention, United Nations Office at Vienna  2001.

  11-Pope, Jeremy, "Confronting Corruption the Element of a National Integrity System", TI Sourse Book, 2000 Transparency International .

  12-Tanzi, Vito, may 1998 ,"Corruption Around the Word: Causes, Consequences, Scope, and cures ", IMF  working  paper.

  13-Thomas, M.A, and Patrick Meagher  " A Corruption primer: An overview of concepts in the corruption literature", Report prepared for the office of net Assessment u.s. Department of Defense, February 2004. p .23. At http: Nwww. Iris .umd.edu.

  14-Transparency International Corruption Pereception Index 2004

  15-Transparency International Corruption Pereception Index 2005 

  16-The World Bank Group, Anticorruption, www.world Bank.org /publicsector/anticorrupt

  17-Rijckeghem, Caroline Van and Beatrice Weder, "Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil service Cause Corruption?” International Monetary Fund, Research  Department, June 1997.  

  18-Rose – Ackerman, Susan, "The Challenge of poor Governance and Corruption", COPENHAGEN CONSENSUS 2002.

  19-Warnew, Mildred, "Mitigating Corruption in New public Management ", Privatization and Develution, CRP 612, December 2002, P.6

  18- World Customs Organization, "Customs Regional Workshop on Integrity", Tokyo, 1990.

  19- Wolf, Thomas and Emine Gurgen, "Improving Governance and Fighting Corruption in the Baltic and CIS Countries", Economic Issues, No, 21.

  20-Zaido Pablo and Iarg Chavis, "Introduction, Global Corruption Report", 2004, p.280, www.global Corruption.org

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس