پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی

word
140
7 MB
31009
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی

  پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

  چکیده

  درک و استخراج اطلاعات از تصاویر و فیلم فصل مشترک اکثریت مسایل مربوط به بینایی ماشین است. یافتن قسمتهای اصلی و مفید یک فیلم و مدلسازی کنشهای بین این اجزا از اهداف اصلی آنالیز فیلم به شمار می‌رود. در دهه اخیر تشخیص فعالیت انسانی با استفاده از تصاویر ویدیویی به عنوان یک بحث چالش برانگیز در بینایی ماشین مطرح شده است. از جمله کاربردهای این موضوع می‌توان به مسایل نظارتی و امنیتی، پزشکی و تعامل انسان با کامپیوتر اشاره کرد. در تشخیص فعالیت به دلیل گوناگونی زیاد در نحوه انجام یک فعالیت، استخراج اجزاء اصلی و خلاصه سازی یک فعالیت، مشکل و پیچیده است. در صورتی که شروع آنالیز ویدیو را پردازش روشنایی پیکسل‌های تصویر در فریم‌های مختلف و هدف نهایی را تشخیص فعالیت انسانی در نظر بگیریم، فاصله زیادی بین سطح آنالیز و هدف نهایی وجود داشته و نیاز مبرم به استخراج ویژگی‌های معنادار و سطح بالاتر احساس می‌شود. در حقیقت چالش اصلی پر کردن فاصله عمیق بین توصیف گرهای سطح پایین تا بیان نوع فعالیت و خلاصه سازی آن است. در دهه‌های اخیر پژوهشگران در ارائه روشهای موثر خلاصه‌سازی با استفاده از تکنیک‌های بینایی و یادگیری ماشین حتی در سطح تصاویر، زیاد موفق نبوده‌اند. در این راستا روشهای جداسازی[1] مطرح شده‌اند که به مدلسازی مرز افتراقی کلاسهای مختلف پرداخته‌اند. این مدلها علی رغم موفقیتشان، به داده‌های برچسب‌دار زیاد نیاز داشته و محدود به زمینه خاصی می‌شوند. به علاوه، خطر بیش برازش[2] نیز آنها را تهدید می‌کند. از طرف دیگر مدلهای مولد[3] با اضافه کردن قیود اضافی به مدل با استفاده از حجم زیادی از داده‌های بدون برچسب در دسترس، به حل این مشکل پرداختند. به عنوان نمونه می توان به روشهای یادگیری ویژگی بدون ناظر اشاره نمود که با اضافه کردن برخی دانشهای اولیه در مورد ساختار کلی داده به کم کردن فاصله بین توصیف گرهای سطح پایین و مدل نهایی پرداختند.

     در این پایان نامه با ارائه پنج چارچوب متفاوت به حل مساله تشخیص فعالیت انسانی با رویکرد خلاصه سازی و استخراج ویژگی‌های سطح بالاتر پرداخته شده است. مراحل اصلی انجام کار را می‌توان به سه قسمت اصلی، 1- استخراج ویژگی، 2- کوانتیزه کردن آنها و 3- دسته بندی تقسیم نمود. در این پژوهش به استخراج ویژگیهای شکل و حرکت مربوط به تصاویر دو‌بعدی فریم‌های ویدیو پرداخته شده است. در قسمت دوم که تقریبا قسمت اصلی این پژوهش محسوب شده جهت کاهش خطای کوانتیزه کردن و بالا بردن سطح ویژگیها (با بهره‌گیری از دانش اولیه نهفته در داده) و نیز دسته‌بندی راحت‌تر در مراحل بعد، به جای روشهای متداول نظیر K-means، از روشهای کد گذار تنک و نیز برخی نسخه‌های بهبود یافته آن که جزء متدهای یادگیری ویژگی بدون ناظر محسوب می‌شوند، استفاده شده است. در اینگونه روشها هدف یافتن توابع پایه‌ای سطح بالاتر و توصیف ویدیو با استفاده از ترکیب خطی از آنهاست. همچنین جهت استخراج اطلاعات مفید توالی زمانی از روش بسیار مفید کد گذار تنک گروهی بهره گرفته‌ایم. سپس جهت جلوگیری از بیش برازش شدن مدل، ادغام مکانی و زمانی ضرایب پیشنهاد شده است. در نهایت با استفاده از دو الگوریتم مختلف از روشهای کلی دسته بندی مولد و جداساز تشخیص فعالیت را به پایان رسانده‌ایم.

   از نقاط برجسته این پایان نامه می‌توان به ترکیب چند ویژگی با مودالیته‌های مختلف، استخراج اجزای معنادار یک فعالیت و مدلسازی ارتباط آنها با در نظر گرفتن ساختار زمانی داده، کاهش خطای کوانتیزه کردن و نیز کاهش چشمگیر پیچیدگی مکانی و زمانی اشاره نمود. روشهای ارائه شده بر روی چندین پایگاه داده تشخیص فعالیت که متشکل از داده‌های مصنوعی و واقعی با چالش‌های مختلف بوده، ارزیابی شده و نتایج خوبی به دست آمده‌اند.

   

  واژگان کلیدی: تشخیص فعالیت انسانی، دانش اولیه، ساختار داده، سیستم چند دسته بندی، کدگذار تنک، کدگذار تنک گروهی، یادگیری ویژگی بدون ناظر.

  فصل اول

  مقدمه

  مقدمه

  مقدمه

  درک و تحلیل تصاویر، فصل مشترک اکثریت مسایل بینایی ماشین می‌باشد. در این راستا و با پیشرفت تکنیک‌های مختلف بینایی ماشین، آنالیز صحنه‌های مختلف از سطح تصویر بالاتر آمده و به تحلیل فیلم (توالی از فریم‌ها) با در نظر گرفتن ارتباطات زمانی بین آنها می‌پردازد. این امر موجبات درک بهتر و دقیقتر از صحنه مورد نظر را فراهم می‌آورد. امروزه تشخیص فعالیت انسانی یکی از مهمترین و جالبترین موضوعات پژوهشی در حوزه بینایی ماشین است. هدف از این تشخیص، آنالیز فعالیتهای در حال انجام انسانها در یک ویدیو ناشناخته است. به صورت کلی می‌توان آنالیز حرکات انسانی را به سه دسته تقسیم کرد: 1- تشخیص فعالیت انسانی[1]، 2- تعقیب حرکات انسانی[2] و 3- آنالیز حرکات قسمتهای مختلف بدن انسان[3]. هر کدام از این دسته آنالیزها می‌توانند بر روی فریم‌های دو یا سه بعدی انجام پذیرند. در بسیاری از مسائل کاربردی بعد از یافتن انسانها در تصاویر و تعقیب آنها، به دنبال دسته‌بندی فعالیت‌هایشان هستیم. تشخیص فعالیت، یک پروسه برچسب گذاری بر روی فعالیت‌های انسانی است که می‌تواند با استفاده از سنسرهای گوناگونی نظیر بینایی و صوتی صورت گیرد. در این پژوهش ما فقط از مشاهدات مربوط به حوزه بینایی که می‌تواند از یک یا چند دوربین گرفته شده باشد، استفاده می‌کنیم.  برچسب یک فعالیت خاص، نامی است که تقریبا میانگین افراد با شنیدن آن، همان فعالیت را متصور شده و بتوانند همان‌گونه انجام دهند. به عبارتی دیگر برچسب فعالیت بهترین توصیف کننده یک نمونه فعالیت است که توسط افراد مختلف در شرایط متفاوت انجام شده اند.

  با نگاه عمیق تر به مساله تشخیص فعالیت، می‌توان آنرا از دیدگاههای متفاوت با برخی از حوزه‌های هوش مصنوعی نظیر پردازش زبان طبیعی، پردازش متن و نیز تشخیص صوت شبیه دانست. استفاده از منظرهای مختلف جهت آنالیز این مساله خالی از لطف نیست. به عنوان مثال، برای تعریف دقیقتر فعالیت و تشخیص آن ازمفاهیم زبان طبیعی و نحوه صحبت انسان استفاده می‌کنیم. انسانها در صحبت‌های روزمره خود از جملات استفاده می‌کنند. هر جمله ساده از فاعل، مفعول و فعل تشکیل شده است. برای بیان مفاهیم دیداری موجود در یک فیلم نیز تقریبا همین ساختار وجود دارد. از این زاویه فاعل یا انجام دهنده فعالیت، معمولا انسانها هستند. مفعول، معمولا می‌تواند انسانهای دیگر یا اشیا و یا محیطی باشد که فاعل روی آن فعالیت خود را انجام می‌دهد. در نهایت، فعل نشان دهنده نوع فعالیت یا تعامل بین فاعل و اشیا است. از دیدگاه پردازش صوت همانگونه که در این حوزه اجزایی مانند فونم‌ها، حروف و کلمات یک جمله می‌سازند، توالی و ترتیب حرکات با یکدیگر نیز یک فعالیت معنی‌دار را تشکیل می‌دهند. با توجه به تشابهات موجود، به نظر می‌رسد که با بررسی روشهای مختلف در حوزه‌های مطرح شده بتوانیم به حل کارآمدتری در مساله خود دست یابیم.  

  انواع مختلفی از فعالیت‌های انسانی وجود دارد. فعالیتها را با توجه به پیچیدگی آنها به 4 سطح مختلف تقسیم بندی می‌کنیم[1]:

  1.[4]: حرکات اولیه اجزا بدن است که اتمیک بوده و برای توصیف حرکات معنی‌دار انسانی کاربرد دارد. مانند باز کردن دست از آرنج یا جمع کردن آن، دست را مشت کردن و غیره

  فعالیت یک انسان[5]: فعالیت‌های ساده که می‌توانند شامل چندین حرکت از حرکت‌های دسته اول در بعد زمان باشند را در دسته دوم قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر ترکیب حرکات اتمیک انسان، یک فعالیت را تشکیل می‌دهد. مانند راه رفتن، تکان دادن دست و غیره.

  تعامل فعالیت‌های انسانی[6]: در این دسته دو یا چند انسان و یا انسان و اشیا با هم در ارتباطند. مانند دعوای دو نفر با یکدیگر و یا دزدیدن کیف فردی توسط دیگری که نمونه ای از تعامل دو انسان با یک شی می‌باشد.

  فعالیت‌های گروهی[7]: عملیاتی که توسط گروهی از انسانها با یکدیگر یا با اشیا صورت می‌گیرد. مانند رژه رفتن یک گروه از سربازها، ملاقات گروهی و غیره

  به عنوان مثال بازی تنیس یک تعامل فعالیت انسانی است. این تعامل شامل چندین فعالیت است مانند سرویس زدن، برگشت توپ یا زمان استراحت و غیره. هر کدام از این فعالیتها خود شامل حرکات اولیه است. مثلا سرویس زدن شامل پرتاب توپ به سمت بالا، بردن راکت به عقب، حرکت راکت و ضربه زدن به توپ. باید دقت شود که انتخاب حرکات اولیه، مساله‌ای مهم و تاثیرگذار در ادامه روند تشخیص می‌باشد. به عنوان مثال، حرکت بازو نمی‌تواند یک حرکت کافی برای قسمتی از فعالیت بازی تنیس باشد، این در حالی است که این حرکت می‌تواند یک حرکت کافی در فعالیت نوشیدن باشد. بنابراین استخراج حرکات اولیه یک فعالیت تا حدودی وابسته به نوع فعالیت می‌باشد و تعریف دقیق به صورت کامل مقدور نیست.

  کاربردها

   توانایی تشخیص فعالیت‌های پیچیده انسانی کاربردهای گوناگونی دارد. از جمله سیستم‌های نظارت اتوماتیک در مکان‌های عمومی نظیر فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها که نیازمند تشخیص حرکات و فعالیت‌های غیر نرمال و مشکوک در مقابل فعالیت‌های معمولی و عادی می‌باشند[1]. به عنوان مثال در فرودگاه‌ها تشخیص برخی فعالیت‌ها مانند رها کردن یک کیف توسط یک شخص یا انداختن کیف دستی یک شخص در سطل زباله می‌توانند جز حرکات مشکوک به حساب آیند. همچنین با استفاده از دوربینهای نظارتی در فروشگاههای بزرگ و معابر عمومی، می‌توان حرکاتی مانند دزدی و یا برخی تهدیدها را کنترل نمود. ‏شکل 1-1- نشان‌دهنده برخی کاربردهای تشخیص فعالیت با استفاده از دوربین‌های نظارتی مستقر در فروشگاه‌ها و معابر عمومی است.

  از دیگر کاربردهای این مساله می‌توان به حوزه پزشکی اشاره نمود. به عنوان مثال می‌توان با استفاده از آنالیز مدل حرکتی انسانها برخی موارد نظیر میزان تاثیر دارو بر روی حرکات بیمار، میزان بهبود حرکات بیماران و یا ورزشکاران بعد از انجام عمل جراحی و یا تشخیص به موقع برخی بیماریها که در سیستم‌های حرکتی تاثیرگذارند، را مورد بررسی قرار داد[1,2]. همچنین در تشخیص فعالیت‌ها به صورت بلادرنگ می‌توان بیماران، سالمندان و کودکان را نظارت و در مواقع اضطراری خبررسانی کنیم تا از بروز خطرات احتمالی بعدی جلوگیری به عمل آید. ‏شکل 1-2- موید همین مثالها است.

  در حوزه علوم شناختی نیز می‌توان با پایش حرکات کودکان در محیط‌های به خصوص مانند مراکز جمعی یا یک محیط مجازی با شرایط خاص به آنالیز رفتارهای آنان پرداخته و برخی خصوصیات نظیر منزوی بودن، بیش فعالی و غیره را تشخیص داد. (‏شکل 1-3-)

  از دیگر کاربردهای این موضوع این است که با آنالیز دقیق حالات مختلف بدن حین انجام فعالیتهای گوناگون، می‌توان به صنعت پویانمایی کمک قابل ملاحظه ای کرد[1]. نمونه ای از این مساله در‏شکل 1-4- نشان داده شده است. همچنین در سطوح بالاتر تشخیص حرکات و رفتارهای انسانی و تعامل آنها با یکدیگر و نیز با اشیا مانند تعامل انسان با کامپیوتر با استفاده از حرکات دست و دیگر اعضا مورد توجه قرار می‌گیرد.

  چالش‌ها و خصوصیات محیط

  در تشخیص فعالیت انسانی، به صورت کلی روش معمول این است که ابتدا ویژگی‌های مناسب از ویدیو استخراج شده و سپس به فعالیت مورد نظر برچسب متناظر با آن تعلق خواهد گرفت. در حقیقت با یک مساله دسته بندی سر و کار داریم. در این قسمت، به بررسی چالش‌هایی که در بیان مساله و حل آن تاثیرگذار است، می‌پردازیم[2].

  چالش‌های محیطی: در بسیاری از مسایل مطرح در حوزه بینایی ماشین، محیطی که فعالیت در آن صورت می‌گیرد، در حل مساله تاثیر بسزایی دارد. در برخی مواقع یافتن شخص عامل در محیط پویا و یا پوشیده شده جزیی توسط شی دیگر، بسیار دشوار است. همچنین شرایط نور و روشنایی می‌تواند ظاهر اشخاص را تغییر دهد. از دیگر دشواریهایی که در این قسمت ممکن است با آن مواجه شویم، تغییر زاویه دید و نیز دوربین متحرک است که باعث تغییر مشاهدات می‌شود. البته اگر از چند دوربین در زوایای مختلف استفاده شود، این مشکل را تا حدی کم کرده اما خود مشکلات دیگری به همراه دارد.

  چالش گوناگونی زیاد نمونه‌های یک کلاس با یکدیگر و با دیگر کلاسها: انسانهای مختلف یک فعالیت را به صورتهای متفاوتی انجام می‌دهند. برای نمونه فعالیت راه رفتن در افراد مختلف با طول قدم‌های متفاوت و حرکات گوناگون نظیر حرکتهای مختلف دست صورت می‌گیرد. همچنین مقیاس ظاهری افراد از لحاظ اندازه متفاوت است. در برخی موارد مشاهدات یکسان می‌تواند فعالیتهای متفاوت را بسازد. روش خوب آن است که آنقدر کلی باشد که بتواند تفاوتهای درون یک کلاس را شناخته و بین فعالیت‌های کلاس‌های مختلف تمایز قائل شود. در برخی از محیط‌ها، یک توزیع از داده‌های کلاس با داشتن برچسب می‌تواند پیشنهاد خوبی باشد. در مساله تشخیص فعالیت، تنوع زیاد داده‌های درون کلاسی به عنوان بلا و چالشی عمیق مطرح می‌شود. به عنوان مثال، دو نمونه از فعالیت پرش با نیزه در ‏شکل 1-5- قابل مشاهده است. در این اشکال (به ازای هر 15 فریم یک فریم نمایش داده شده است)، می‌توان تفاوت این دو نمونه که هر دو متعلق به یک فعالیت هستند را مشاهده نمود. به عنوان مثال زاویه دید مختلف، شرایط محیطی متفاوت، مقیاسهای مختلف و مهمتر از همه مراحل کلیدی و اصلی متفاوت در انجام یک فعالیت می‌تواند تشخیص آن را با دشواریهای زیاد همراه سازد.

  برای اینکه چالش این قسمت بهتر مشخص گردد، به عنوان مثالی دیگر می‌توان به فعالیت دویدن با نمونه‌های زیر اشاره نمود. در نمونه‌های مختلف این فعالیت نمونه‌های گیج کننده که شبیه دیگر فعالیتها مانند راه رفتن و غیره هستند، وجود دارد (‏شکل 1-6-الف و ‏شکل 1-6-ب). همچنین از آنجایی که در یک صحنه افراد مختلفی عمل دویدن را انجام می‌دهند، مانند ‏شکل 1-6-ج و ‏شکل 1-6-د استخراج حرکات کلیدی یک فعالیت با در نظر گرفتن توالی زمانی بین آنها امکانپذیر نیست.

  اختلاف و گوناگونی زمانی: سرعت انجام یک فعالیت در افراد مختلف متفاوت است. این امر مخصوصا زمانی که از ویژگی حرکت استفاده می‌شود، بسیار مهم است. به عنوان نمونه در حرکت دویدن سرعتها کاملا متفاوت و فعالیت به طرق مختلف انجام می‌شود. یک الگوریتم پایدار نباید نسبت به سرعت‌های مختلف حساس باشد. (‏شکل 1-7-)

  مشخص کردن و برچسب گذاری داده‌ های آموزشی: بسیاری از پژوهش‌ها از پایگاه داده‌های موجود که برچسب گذاری شده است، استفاده می‌کنند. اما در برخی از بررسی‌ها که فیلم‌های واقعی مورد آزمایش قرار می‌گیرند، هنوز تعداد داده‌های آموزشی و آزمایشی و نیز برچسب مناسب به فعالیتهای مختلف یک محدودیت است. برخی از روش‌ها بر اساس نسبت دادن برچسب به فعالیتها به صورت اتوماتیک تعریف شده‌اند که در عین حال مستلزم تصحیح انسانی می‌باشد. بدون داشتن برچسب از روشهای یادگیری بدون ناظر استفاده می‌شود، اما تضمینی در نتایج معنادار نیست. اما از آنجایی که حجم عظیمی از نمونه‌های بدون برچسب به راحتی از منابع اینترنتی قابل دسترسی است، بهتر است که با اینگونه روشها از حداقل امکانات حداکثر استفاده را نمود.

  پیچیدگی بالای زمانی و مکانی در آنالیز ویدیو: از دیگر چالشهایی که در این مساله با آن مواجه هستیم این است که پردازش ویدیو نیازمند پیچیدگی زمانی و حافظه مصرفی زیاد می‌باشد. این امر موجب می‌شود که الگوریتم‌های کند مقیاس پذیری بالایی نداشته باشند و همچنین در بسیاری از موارد با مشکل کمبود امکانات سخت افزاری مواجه ‌شویم. 

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  Abstract

   

   

  Proposing an efficient model based on elicited substructural features for human action recognition

   

  Video understanding is an important goal of several computer vision problems. To achieve this goal, a video is decomposed into a set of key components and the interactions between the components are modeled. Human action recognition is a challenging example of video understanding in the field of computer vision.

  Vision-based human action recognition is the process of labeling image sequences with action labels and has several applications, e.g., motion capture, medical and bio-mechanical analysis, ergonomic analysis, human computer interaction, surveillance and security. However, in action recognition problem, due to large intra-class variations, extracting action primitives is highly challenging. While video frames come in the form of intensity matrices, in order to cope with this problem, a high-level abstraction of images is required. Therefore, besides low-level vision, attention to high-level visual tasks toward action abstraction is still an open question. The main difficulty is to bridge the gap between the low-level pixel-representation and the high-level abstract image descriptors.

  In the past decade, researchers were not successful in developing an effective abstraction mechanism. Instead, they tried to engineer hand-crafted descriptors to discriminate different components of the image. Although successful, these discriminative models are domain-specific and require a large amount of labeled training data. In addition, these models are subject to over fitting, because the amount of labeled data is hardly sufficient for learning the large number of model parameters. Generative models address this issue by imposing additional constraints on the model parameters to perform well in generating images as well as discriminating them. That is, instead of hand-crafting image descriptors, features constituting a generative model can be used to regularize the parameters of a discriminative model. In this way, unsupervised feature learning method as a part of generative models with considering some prior knowledge of data, is introduced to transform the low-level descriptors into the richer representations.

  This research is concerned with the design and development five different frameworks toward action abstraction. These proposed frameworks consist of three main stages. In the first stage, feature extraction based on fusion multiple features is performed. In this way, video patches are factorized into ‘shape bases’ that describe spatial characteristic and ‘motion bases’ which express temporal structures. In the second stage, quantizing the bag of visual words to obtain the human action dictionary is performed. A rich codebook of these bases is obtained via sparse coding technique as a part of unsupervised feature learning method. Each video is approximately modeled as a linear combination of both intrinsic shape and motion bases. Also, in order to consider temporal structure of an action, we take the advantages of group sparse coding methods. Next, the model coefficients are integrated by spatial and temporal max pooling to generate the final representation. In the final stage, classification is performed based on hidden markov model (as a generative model), single and multiple linear SVM (as a discriminative model).

  The contributions of this study include fusion of mulicues, reduction of quantization error, exploration the temporal geometry of action components and representation of higher level spatial and temporal features which leads to reduction in model parameters and memory complexity over an efficient computational time. We evaluate our method on the KTH, Weismann, UCF-sports and UCF50 human action datasets. The achieved results are either comparable to, or significantly better than previously presented results on these datasets.

   

   

  Keywords: Human action recognition, Unsupervised feature learning, Sparse coding, Group sparse coding, Prior knowledge, Structure of data, Multiple classifier system.

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی

  فهرست:

  1- مقدمه. 2

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- کاربردها 14

  1-3- چالش‌ها و خصوصیات محیط... 6

  1-4- تعریف کلی مساله. 11

  2- مروری بر پژوهشهای گذشته. 24

  2-1- مقدمه. 24

  2-2- روشهای تک لایه. 24

  2-2-1- معرفی انواع روش‌های زمان- مکان.. 15

  2-2-2- جمع بندی و مقایسه روش‌های زمان-مکان.. 23

  2-2-3- روشهای متوالی.. 25

  2-2-4- جمع بندی و مقایسه روشهای متوالی.. 26

  2-3- روشهای چندلایه (سلسله مراتبی). 26

  2-3-1- روشهای آماری.. 27

  2-3-2- روشهای نحوی.. 27

  2-3-3- مدل توصیفی.. 28

  2-3-4- جمع بندی و مقایسه روشهای سلسله مراتبی.. 28

  3- مطالعه ابزارهای مورد استفاده 31

  3-1- مقدمه. 31

  3-2- ابزارهای مورد استفاده در استخراج ویژگی.. 31

  3-2-1- هیستوگرام گرادیان جهت دار. 31

  3-2-2- شار نوری.. 32

  3-3- ابزارهای مورد استفاده در یادگیری ویژگی‌های سطح بالاتر. 44

  3-3-1- الگوی کلی در یادگیری ویژگی بدون ناظر. 36

  3-3-2- روشهای متداول در یادگیری ویژگی بدون ناظر. 37

  3-3-3- تجزیه تجربی مودی.. 61

  3-4- ابزارهای مورد استفاده در دسته بندی.. 62

  3-4-1- مدل مخفی مارکوف... 62

  3-4-2- ماشین بردار پشتیبان: 56

  4- روش پیشنهادی.. 61

  4-1- مقدمه. 61

  4-2- تعریف چارچوب اصلی.. 61

  4-3- مراحل انجام کار. 62

  4-3-1- بیان ویدیو. 64

  4-3-2- استخراج ویژگی.. 76

  4-3-3- کوانتیزه کردن کلمات و ساخت دیکشنری.. 68

  4-3-4- ادغام. 88

  4-3-5- دسته بندی.. 89

  4-4- چارچوبهای پیشنهادی.. 92

  4-4-1- چارچوب اول: 92

  4-4-2- چارچوب دوم: 92

  4-4-3- چارچوب سوم: 83

  4-4-4- چارچوب چهارم: 84

  4-4-5- چارچوب پنجم: 86

  5- نتایج. 95

  5-1- پایگاه داده‌های موجود. 95

  5-2- تنظیم پارامترهای مساله. 102

  5-3- نتایج.. 104

  6- بحث.. 120

  6-1- نوآوریها و مزایا و معایب آنها 120

  6-2- مقایسه چارچوبهای پیشنهادی.. 113

  6-3- کارهای پیشنهادی جهت آینده. 114

  6-4- جمع بندی.. 115

  7- فهرست منابع. 116

   

  منبع:

   

  1.J. K. Aggarwal, and M. S. Ryoo, “Human Activity Analysis: A Review”, ACM Computing Surveys Journal (CSUR), Vol. 43, No. 3, pp. 1-47, 2011

  2.R. Poppe, “A survey on vision-based human action recognition”, Image and Vision Computing, Vol. 28, pp. 976–990, 2010.

  3.M. Blank, L. Gorelick, E. Shechtman, M. Irani, and R. Basri, “Actions as space-time shapes”, IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 29, No. 12, pp. 2247–2253, 2007.

  4.A. Bobick, and J. Davis “The recognition of human movement using temporal templates”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 23, No. 3, pp. 257-267, 2001.

  5.E. Shechtman, and M. Irani, “Space-time behavior based correlation”, CVPR, 2005.

  6.Y. Ke, R. Sukthankar, and M. Hebert, “Spatio-temporal shape and flow correlation for action recognition”, CVPR, 2007.

  7.M.D. Rodriguez, J. Ahmed, and M. Shah, “Action MACH: a spatiotemporal maximum average correlation height filter for action recognition”, CVPR, 2008.

  8.Z. Li, Y. Fu, T. Huang, and S. Yan, “Real-time human action recognition by luminance field trajectory analysis”, ACM International Conference on Multimedia, 2008.

  9.Y. Sheikh, M. Sheikh, and M. Shah, “Exploring the space of a human action”, ICCV, 2005.

  10.Yilmaz, and M. Shah, “Recognizing human actions in videos acquired by uncalibrated moving cameras”, ICCV, 2005.

  11.G. Johansson, “Visual perception of biological motion and a model for its analysis”, Perception & Psychophysics, Vol. 14, pp. 201-211, 1973.

  12.I. Laptev, T. Lindeberg, “On Space-Time Interest Points”, International Journal of Computer Vision, Vol. 64, pp. 107-123, 2005.

  13.P. Dollár, V. Rabaud , G. Cottrell, S. Belongie, “Behavior Recognition via Sparse Spatio-Temporal Features”, IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance (PETS), 2005.

  14.A. Oikonomopoulos, I. Patras, and M. Pantic, “Spatiotemporal salient points for visual recognition of human actions”, IEEE Trans. On Systems Man and Cybernetics (SMC) – Part B: Cybernetics, Vol. 36, No. 3, pp. 710–719, 2006.

  15.S.F Wong, and R. Cipolla, “Extracting spatiotemporal interest points using global information”, ICCV, 2007.

  16.T.K Kim, S.F Wong, and R. Cipolla, “Tensor canonical correlation analysis for action classification”, CVPR, 2007.

  17.G. Willems, T. Tuytelaars, and L. VanGool, “An Efficient Dense and Scale-Invariant Spatio-Temporal Interest Point Detector”, ECCV, 2008.

  18.I. Laptev and P. Perez, “Retrieving actions in movies”, ICCV, 2007.

  19.W.L Lu, James J. Little, “Simultaneous tracking and action recognition using the PCA–HOG descriptor”, Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 2006.

  20.P. Scovanner, S. Ali, and M. Shah, “A 3-dimensional SIFT descriptor and its application to action recognition”, International Conference on Multimedia, 2007.

  21.J. Yamato, J. Ohya, and K. Ishii, “Recognizing human action in time-sequential images using hidden Markov model”, CVPR, 1992.

  22.A.Veeraraghavan, R. Chellappa, and A. Roy-Chowdhury, “The function space of an activity”, CVPR, 2006.

  23.R. Lublinerman, N. Ozay, D.  Zarpalas, and O. Camps, “Activity recognition from silhouettes using linear systems and model (in) validation techniques”, ICPR, 2006.

  24.F. Lv, and R. Nevatia, “Recognition and segmentation of 3-D human action using HMM and multi-class adaBoost”, ECCV, 2006.

  25.B. Chakraborty, O. Rudovic, J. Gonzalez, “View-invariant human-body detection with extension to human action recognition using component-wise HMM of body parts”, International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2008.

  26.N.M. Oliver, B. Rosario, and A.P. Pentland, “A Bayesian computer vision system for modeling human interactions”. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 22, No. 8, pp. 831-843, 2006.

  27.S. Park, J.K. and Aggarwal, “A hierarchical Bayesian network for event recognition of human actions and interactions”. Multimedia Systems, Vol. 10, No. 2, pp.164-179, 2004.

  28.E. Yu, and J.K. Aggarwal, “Detection of fence climbing from monocular video”, ICPR, 2006.

  29.Y. Shi, Y. Huang, D. Minnen, A.F. Bobick, and I.A. Essa, “Propagation networks for recognition of partially ordered sequential action”, CVPR, 2006.

  30.Y.A. Ivanov, and A.F. Bobick, “Recognition of visual activities and interactions by stochastic parsing”. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 22, No. 8, pp. 852-872, 2000.

  31.D. Moore and I. Essa, “recognizing multi tasked activities using stochastic context-free grammar using video”, AAAI, 2002.

  32.M.S. Ryoo, and J.K. Aggarwal, “Recognition of composite human activities through context-free grammar based representation”, CVPR, 2006.

  33.A. Gupta, P. Srinivasan, J. Shi, and L.S. Davis, “Understanding videos, constructing plots learning a visually grounded storyline model from annotated video”, CVPR, 2009.

  Th. Brox, A. Bruhn, N. Papenberg, and J. Weickert, “High accuracy optical flow estimation based on a theory for warping”, ECCV, 2004.

  A. Coates, “Demystifying Unsupervised Feature Learning”, PhD thesis. Stanford University, 2012.

  F. Bach, “Consistency of the group Lasso and multiple kernel learning”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 9, pp.1179–1225, 2008.

  G. Csurka, C. Dance, L. Fan, J. Willamowski, and C. Bray, “Visual categorization with bags of keypoints”, Workshop on statistical learning in computer vision, ECCV, 2004.

  R. Tibshirani, “Regression shrinkage and selection via the lasso”, Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), pp.267–288, 1996.

  A. Coates, and A. Y. Ng, “The Importance of Encoding Versus Training with Sparse Coding and Vector Quantization”, ICML, 2011.

  40.J. DiCarlo, D. Zoccolan, and N.C. Rust, “How Does the Brain Solve Visual Object Recognition?”, Neuron perspective, Vol. 73, 2012.

  F. Murray, and K Kreutz-Delgado, “Visual Recognition and Inference Using Dynamic Overcomplete Sparse Learning”, Neural Computation, MIT Press, Vol. 19, pp. 2301–2352, 2007.

  S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, “Speed of processing in the human visual system”, Nature, Vol. 381. No. 6582, pp. 520–522, 1996.

  K. Yu, T. Zhang, and Y. Gong, “Nonlinear learning using local coordinate coding”, Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 22, pp. 2223–2231, 2009.

  B. Xie, M. Song, D. Tao, “Large-scale dictionary learning for local coordinate coding”, BMVC, 2010.

  K. Sj¨ostrand, “Matlab implementation of LASSO, LARS, the elastic net and SPCA” 2005.

  J.Wang, J. Yang, K. Yu, F. Lv, T.S. Huang, and Y. Gong, “Locality-constrained Linear Coding for image classification”, CVPR, 2010.

  J. Mairal, F. Bach, J. Ponce, G. Sapiro, and A. Zisserman, “Supervised Dictionary Learning”, NIPS, 2008.

  J. Mairal, G. Sapiro, and M. Elad, “Learning Multiscale Sparse Representations for Image and Video Restoration”, Multiscale Modeling and Simulation, Vol. 7, No. 1, pp.  214-241, 2008.

  G. shenghua, L.T. Chia, and I.W.H. Tsang, “Multi-layer group sparse coding for concurrent image classification and annotation”, CVPR, 2011.

  H. Lee, C. Ekanadham, and A.Y. Ng, “Sparse deep belief net model for visual area V2”, NIPS, 2007.

  J. Chua, I. Givoni, R. Prescott Adams, and B. J. Frey, “Learning structural element patch models with hierarchical palettes”, CVPR, 2012.

  J. Mairal, R. Jenatton, G. Obozinski, and F. Bach, “Learning Hierarchical and Topographic Dictionaries with Structured Sparsity”,  CoRR abs/ 1110.4481 , 2011

  R. Jenatton, J.Y. Audibert, and F. Bach, “Structured Variable Selection with Sparsity-Inducing Norms”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 12, pp. 2777-2824, 2011.

  S. Bengio, F. Pereira, Y. Singer, and D. Strelow, “Group Sparse Coding”, NIPS, 2009.

  P. Garrigues, and B. A. Olshausen, “Group Sparse Coding with a Laplacian Scale Mixture Prior”, NIPS, 2010.

  N. E. Huang, Z. Shen, S. Long, M. Wu, H. Shih, Q. Zheng, N. Yen, C. Tung, and H. Liu, “The empirical mode decomposition and Hilbert spectrum for nonlinear and nonstationary time series analysis”,  Proc.R. Soc. London, Vol. 454, pp. 903–995, 1998.

  L.R. Rabiner, “A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition”, IEEE Proceedings, Vol. 77, No. 2, 1989.

  Ch.J.C. Burges, “A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition”, Journal of Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 2, No. 2, pp. 121-167, 1998.

  Introduction to Pattern Analysis, Ricardo Gutierrez-Osuna, Texas A&M University, support vector machines, lecture 21, 22.

  B. Yao, X. Jiang, A. Khosla, A. L. Lin, L. J. Guibas, and L. Fei-Fei, “Human Action Recognition by Learning Bases of Action Attributes and Parts”, ICCV, 2011.

  D. Weinland, and E. Boyer, “Action recognition using exemplar-based Embedding”, CVPR, 2008.

  W.Yang, Y. Wang and G. Mori, “Recognizing human actions from still images with latent poses”, CVPR, 2010.

  B. Yao and F.-F. Li, “Action Recognition with Exemplar Based 2.5D Graph Matching”, ECCV, 2012.

  P. F. Felzenszwalb, R. B. Girshick, D. McAllester, and D. Ramanan, “Object detection with discriminatively trained part-based models”, IEEE Trans. on PAMI, Vol. 32, No. 9, pp. 1627-1645, 2010.

   A. Yao, J. Gall, and L. Van Gool, “Coupled action recognition and pose estimation from multiple views”, IJCV, Vol. 100, No. 1, pp. 16–37, 2012.

  S.M. Yoon, and A. Kuijper, “Human action recognition based on skeleton splitting”, Expert Systems with Applications, Vol. 40, No. 1, pp. 6848-6855, 2013.

   L. Shao, and R. Gao, “A Wavelet Based Local Descriptor for Human Action Recognition”, BMVA, 2010.

  M. Jain, H. J egou, and P. Bouthemy, “Better exploiting motion for better action recognition”, CVPR, 2013.

  H. Wang, A. Kl¨aser, C. Schmid, C.L. Liu, “Action Recognition by Dense Trajectories”, CVPR, 2011.

  S. Dickinson, A. Leonardis, B. Schiele, and M. Tarr, “The Evolution of Object Categorization and the Challenge of Image Abstraction Object Categorization”, Computer and Human Vision Perspectives, Cambridge University Press, pp. 1–37, 2009.

  D.M. Blei, A. Y. Ng, M. I. Jordan, “Latent Dirichlet Allocation”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 3, pp. 993-1022, 2003.

  H. Kwong, R. Grosse, and A. Y. Ng, “shift-invariant sparse coding for audio classification”, conference on uncertainty in artificial intelligence, 2007.

   J. Yang, K. Yu, Y. Gong, and T. Huang, “Linear spatial pyramid matching using sparse coding for image classification”, CVPR, 2009.

  M. Elad, M. Aharon, “Image Denoising Via Sparse and Redundant Representations Over Learned Dictionaries”, IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 15, No. 12, pp. 3736-3745, 2006.

  E. Barshan, “Probabilistic Generative Models for Visual Recognition”, PhD thesis proposal presented to the University of Waterloo, 2013.

  S. Sadanand, and J. J. Corso, “Action Bank: A High-Level Representation of Activity in Video”, CVPR, 2012.

  M. Raptis, I. Kokkinos, and S. Soatto, “Discovering discriminative action parts from mid-level video representations”, CVPR, 2012.

  L. Wang, Y. Qiao, and X. Tang, “Motionlets: mid-level 3D parts for human motion recognition”, CVPR, 2013.

  Y. Su, M. Allan, and F. Jurie, “Improving object classification using semantic attributes”, BMVC, 2010.

  80.Y. Wang, P. Sabzmeydani, and G. Mori, “Semi-latent dirichlet allocation: A hierarchical model for human action recognition”, Workshop on human motion understanding, modeling, capture and animation, 2007.

  M. Ranzato, J. Susskind, V. Mnih, and G. Hinton. “On deep generative models with applications to recognition”, CVPR, 2011.

  H. Lee, R. Grosse, R. Ranganath, and A. Y. Ng, “Convolutional deep belief networks for scalable unsupervised learning of hierarchical representations”, International Conference on Machine Learning, 2009.

  I. Akhter, Y. Sheikh, S. Khan, T. Kanade, “Trajectory Space: A Dual Representation for Nonrigid Structure from Motion”, IEEE Trans. on PAMI, Vol. 33, No. 7, pp. 1442 – 1456,  2010.

  J. Mairal, F. Bach, J. Ponce, G. Sapiro, “Online Learning for Matrix Factorization and Sparse Coding”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 11, pp. 19–60, 2010.

  J. C. Nunes, S. Guyot, and E. Delechelle, “Texture analysis based on local analysis of the bi-dimensional empirical mode decomposition”, Machine Vision Application, Vol. 16, pp. 177–188, 2005.

  C. Damerval, S. Meignen, and V. Perrier, “A fast algorithm for bidimensional EMD”, IEEE Signal Processing Letters, Vol. 12, No. 10, pp. 701–704, 2005.

  Y. Xu, B. Liu, and S. Riemenschneider, “Two-dimensional empirical mode decomposition by finite elements”, Proc. R. Soc. London, Ser. A, Vol. 462, pp. 3081–3096, 2006.

  G. Xu, X. Wang, and X. Xu, “Improved bi-dimensional EMD and Hilbert spectrum for the analysis of textures”, Pattern Recognition. Vol. 42, pp. 718–734, 2009.

  N. E. Huang and Z. Wu, “A review on Hilbert-Huang transform: method and its applications to geophysical studies”, Rev. Geophys. 46, RG2006, 2008.

  R. Jenatton, “Structured Sparsity-Inducing Norms: Statistical and Algorithmic Properties with Applications to Neuroimaging”, Ph.D thesis. Ecole Normale Suprieure de Cachan, 2011.

  Y.L. Boureau, N. Le Roux, F. Bach, J. Ponce, and Y. LeCun, “Ask the locals: Multi-way local pooling for image recognition”, ICCV, 2011.

  S. Danafar, and N. Gheissari, “Action recognition for surveillance applications using optic flow and SVM”, ACCV, 2007.

  J. Niebles, H. Wang, H. Wang, and L. Fei-Fei, “Unsupervised learning of human action categories using spatial-temporal words”, British Machine Vision Conference, 2006.

  Ch. Thiel, “Multiple Classifier Fusion Incorporating Certainty Factors”, Master's Thesis, Institute of Neural Information Processing, University of Ulm. 2004.

  Ch. Schuldt, I. Laptev, and B. Caputo, “Recognizing human actions: a local SVM approach”, ICPR, 2004.

  D. Weinland, R. Ronfard, and E. Boyer, “Free viewpoint action recognition using motion history volumes”, Computer Vision and Image Understanding (CVIU) Vol. 104, No. 2–3, pp. 249–257, 2006.

  J. Liu, J. Luo, and M. Shah, “Recognizing Realistic Actions from Videos in the Wild, CVPR, 2009.

  Ki. K. Reddy, and M. Shah, “Recognizing 50 Human Action Categories of Web Videos”, Machine Vision and Applications Journal, 2012.

  I. Laptev, M. Marszalek, C. Schmid, and B. Rozenfeld, “Learning realistic human actions from movies”, CVPR, 2008.

  H. Kuehne, H. Jhuang, E. Garrote, T. Poggio, and T. Serre, “HMDB: A Large Video Database for Human Motion Recognition”, ICCV, 2011.

  J. Liu, S. Ali, and M. Shah, “Recognizing human actions using multiple features”, CVPR, 2008.

  J. C. Niebles, and L. Fei-Fei, “A hierarchical model of shape and appearance for human action classification”, CVPR, 2007.

  Z. Zhang, Y. Hu, S. Chan, and L.T. Chia, “Motion context: A new representation for human action recognition”, ECCV, 2008.

  D. Tran, and A. Sorokin, “Human activity recognition with metric learning”, ECCV, 2008.

  C. Thurau, and V. Hlavac, “Pose primitive based human action recognition in videos or still images”, CVPR, 2008.

   I.N. Junejo, E. Dexter, I. Laptev, and P. Perez, “Cross-view action recognition from temporal self-similarities”, ICCV, 2008.

  A. Klaser, M. Marszalek, and C. Schmid, “A spatio-temporal descriptor based on 3d-gradients”, British Machine Vision Conference, 2008.

  E. Acar, T. Senst, A. Kuhn, I. Keller, H. Theisel, S. Albayrak and T. Sikora, “Human Action Recognition using Lagrangian Descriptor“, IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), 2012.

  S. Nowozin, G. Bakır, and K. Tsuda, “Discriminative Subsequence Mining for Action Classification”, ICCV, 2007.

  T. Kim, S. Wong, and R. Cipolla, “Tensor canonical correlation analysis for action classification”, CVPR, 2007.

  J. Liu, and M. Shah, “Learning human actions via information maximization”, CVPR, 2008.

  S. Ali, and M. Shah, “Human Action Recognition in Videos Using Kinematic Features and Multiple Instance Learning”, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell, Vol. 32, No. 2, pp. 288-303, 2010.

  A. Kovashka and K. Grauman, “Learning a hierarchy of discriminative space-time neighborhood features for human action recognition”, CVPR, 2010.

  Q.V. Le, W. Y. Zou, S.Y. Yeung, and A.Y. Ng, “Learning hierarchical invariant spatio-temporal features for action recognition with independent subspace analysis”, CVPR, 2011.

  B. Solmaz, S. M. Assari, and M. Shah. “Classifying Web Videos Using A Global Video Descriptor”, Machine Vision and Applications, 2012.

  O. Kliper-Gross, Y. Gurovich, T. Hassner, and L. Wolf, “Motion Interchange Patterns for Action Recognition in Unconstrained Videos”, ECCV, 2012.

  F. Shi, E. Petriu, and R. Laganiere, “Sampling strategies for real-time action recognition”, CVPR, 2013.

  H. Wang and C. Schmid, “Action Recognition with Improved Trajectories”, ICCV, 2013.

   تحقیق در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, مقاله در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, پروژه درباره پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب‌ های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیت های فیزیکی انسانی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس