پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

word
109
457 KB
30831
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۱۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت بیمه

   

  چکیده

  یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلمات کلیدی: تابع تقاضا، بیمه درمان، هرینه بهداشت، درآمد سرانه، تورم

  مقدمه

  در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک‌های جدیدی که حیات و آرامش انسان‌ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز می‌گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه‌های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می‌رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره‌گیری از چهارچوب‌های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، 1389).

  هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

  1-2-بیان مسئله

  شرکت های بیمه به دلیل نوع فعالیت هایشان در زمره امور بازرگانی قراردارند و به لحاظ جنبه خدماتی بودن فعالیت هایشان، نوعی تعهد و کالای غیرملموس و غیر محسوس را عرضه می کنند که مشتری (بیمه گذار) به هنگام انجام هزینه های خرید (پرداخت حق بیمه) قادر نیست ارزیابی دقیق از آن به دست آورد (Singerman, 2010) از این رو فروشنده (بیمه گر) باید رعایت حد اعتماد (که اصول بنیادین در صنعت بیمه است) را پیش از ارائه خدمت در بیمه گذار و بیمه شده ایجاد و تقویت نماید تا بتواند از رقبا پیشی بگیرد و تحقق این امر از طریق اطلاع رسانی  شفاف، بازاریابی و ارائه خدمات مطلوب میسر خواهد بود. از مناسب ترین راهکارها جهت جذب بیمه گذاران بالقوه، می توان با توجه به خواست ها، انتظارات و عوامل موثر بر تقاضای بیمه گذاران بالقوه اشاره کرد. همچنین برای پی بردن به علل سوددهی بیمه درمان برای شرکت های بیمه ای باید ویژگی های سمت عرضه و تقاضای آن شناسایی شود تا بتوان راه حل هایی درجهت بهبود و ارتقای آن ارائه داد (قنبری و همکاران، 1389).

  الگوی اقتصادی خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه ، غالبا با بهره گیری از چهارچوب های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد. چنین الگو هایی، سطح مطلوبیت را متغیری پنهان می دانند که تصمیم مصرف کننده، به صورت خرید یا عدم خرید پوشش بیمه ای، وضعت آن را مشخص می کند(پژویان و پورپرتوی، 1382). در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل از تک معادلات تقاضا استفاده می شود. در روش های اقتصاد سنجی، الگو سازی می تواند مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد یا فروض کلان باشد. الگوهای مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد، شکل سیستمی توابع تقاضا است و به تخصیص کل بودجه مصرف کنده به یک مجموعه از کالاهای مختلف مربوط می شود. این توابع از طریق حداکثر کردن تابع مطلوبیت خاص به دست می آید.

  با توجه به مدل اقتصاد سنجی مذکور؛ مسئله اصلی تحقیق این است که چه عواملی بر تقاضای بیمه درمان در کشور موثر است. تا از این رهگذار بتوان کشش عوامل شناسایی شده را بدست آوریم. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر اینست که متغیرهای اثرگذار بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گیرئ تا با شناخت این عوامل شرکت‌های بیمه بیتوانند در برنامه‌ریزی‌های به رونق این شاخه بیمه‌ای کمک کند.

  1-3-ضرورت انجام تحقیق

  در بحث بیمه درمان مکمل، با توجه به نبود مرز مشخص بین این شاخه از بیمه و بیمه درمان پایه به طوری که بتوان آن‌ها را از یکدیگر متمایز نمود و عدم شفافیت بسته خدمتی مکمل و از سویی، کیفیت نامناسب خدمات و عدم سازماندهی آنها در قالب بسته‌های خدمات بیمه درمان مکمل، خدمات ارائه شده از مطلوبیت لازم برخوردار نیستند، علاوه بر این ضرر و زیان قراردادهای بیمه مکمل درمان باعث شده که شرکت های بیمه‌ای از صدور این بیمه نامه‌ها اکراه داشته باشند. به طور مثال در سال‌های 1385 و 1386 ضریب خسارت رشته بیمه درمان به ترتیب برابر با 65.16 درصد و 73.96 درصد بوده است (گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور،1387-1379). به همین دلیل این رشته مهم بیمه‌ای که صنعتی نوپاست چندان توسعه پیدا نکرده است. برای پی بردن به علل سوددهی پایین بیمه درمان برای شرکت‌های بیمه‌ای باید ویژگی های سمت عرضه و تقاضای آن شناسایی شود تا بتواند راه‌حل‌هایی در جهت بهبود و ارتقای آن ارائه داد (دقیقی اصلی و همکاران، 1389). بیمه‌های درمان با توزیع احتما خسارت بین افراد بیمه شده هزینه‌های بیماری را بین تعداد زیادی افراد تقسیم کرده و نه تنها بار هزینه ‌ها را برای بیماران کاهش می دهد بلک برای کلیه بیمه‌شدگان اطمینان خاطر به ارمغان می‌آورد که به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و خصوصی (تجاری) ارائه می شود. محدوده ارائه خدمات به بیماران آن قدر وسعت دارد که ارائه کلیه خدمات در چارچوب بیمه پایه (اجتماعی)، از دیدگاه اقتصادی مقدور نمی باشد همچنین سیر صعودی هزینه‌ها تشخیصی، ورود فناوری‌های پزشکی گران‌قیمت، پیشرفت‌های علم پزشکی و ابداع روش‌های جدید، پوشش تمامی هزینه‌های درمانی در حیطه بیمه‌های پایه سلامت در بخش عمومی را عملا غیر ممکن کرده است. نتیجه طبیعی این فرآیند ورود بیمه‌های خصوصی به عرصه خدمات درمانی خواهد بود که ضرورت ایجاد و توسعه این نوع بیمه ها را در کشور عملی کرده است (نصرت نژاد و همکاران، 1393).

  از این‌رو بررسی عواملی که بر تقاضای بیمه درمان وجود دارد و همچنین کشش درآمدی مصرف کنندگان ضرورت دارد. در تحقیق حاضر تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی برای استان‌های کشور تخمین زده شده است.

  1-4- چارچوب نظری

  چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند.یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،32). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. چارچوب نظری تحقیق حاضر برگرفته از مدل اقتصادسنجی می باشد که توسط محقیقن زیادی از جمله دقیقی اصلی و همکاران در سال 1389 استفاده شده است.

  در پژوهش حاضر با انتخاب متغیرهای مهم و موثر بر تقاضای بیمه درمان در استان های منتخب، شکل کلی به شرح زیر می باشد:

  MED: حق بیمه درمان

  INC: درآمد سرانه

  EXP: مخارج بهداشت و درمان

  INF: تورم

  تابع زیر نشاندهنده رابطه بین حق بیمه درمان مکمل  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :

   

  t : دوره زمانی مورد نظر از سال 1388 الی 1392 می باشد.

  i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است 30 استان کشور (منهای استان البرز).

  1-5-سوالات تحقیق

  1-5-1- سوال اصلی

  عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان در استان‌های منتخب کدامند؟

  الویت عوامل شناسایی شده چگونه است؟

  1-5-2-سوالات فرعی

  آیا بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین حق بیمه درمان سرانه  و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد؟

  آیا بین حق بیمه درمان سرانه و  نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد؟

  کشش درآمدی برای بیمه درمان در استان‌های منتخب چگونه است؟

  1-6- فرضیه های تحقیق

  بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین حق بیمه درمان سرانه  و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین حق بیمه درمان سرانه و  نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد.

  بیمه درمان، کالایی ضروری است.

  1-7- اهداف تحقیق

  1-7-1-هدف اصلی

  شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمانی در استان های منتخب

  1-7-2-اهداف فرعی

  سنجش تاثیر درآمد سرانه بر حق بیمه درمان در استان های منتخب

  سنجش تاثیر مخارج بهداشتی بر حق بیمه درمان در استان های منتخب

  سنجش تاثیر نرخ تورم بر حق بیمه درمان در استان های منتخب

  تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

  1-8-  قلمرو پژوهش

  1-8-1 قلمروزمانی

  قلمرو زمانی این پژوهش نیمه دوم سال 1393 می باشد.

  1-8-2 قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی پژوهش، شامل  استان‌ها کشور می باشد.

  1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش

  قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه  رفتار مصرف کننده می باشد.

  1-9- کلیات روش انجام کار

  به جهت کاربرد نتایج این تحقیق در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف، کاربردی نامید. از نظر نحوه گردآوری داده‌های پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود، متغیرهای تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی وازنوع همبستگی می‌باشد و برای انجام آن از مراحل زیر استفاده شده است:

  تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.

  تجزیه و تحلیل داده ها : مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد. اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق  بهادار تهران می باشد.

  روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود.

  ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری : در  این مرحله، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و ... استفاده خواهد شد.

  تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه می گردد.

  همچنین تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است و از ابزارهای مصاحبه و اطلاعات ثانویه استفاده می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی بیمه مرکزی کشور، سالنامه آماری استان ها و مرکز آمار ایران استفاده شده است. مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با استفاده از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  1-10- خلاصه فصل

  در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق ،تعریف متغیر های تحقیق.

   

  1-11- ساختارگزارش تحقیق

   این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

   فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، بیان مسئله، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های تحقیق  مد نظر قرار گرفته است .

   فصل دوم : در این فصل به سعی  شده است به مسئله بیمه درمان بالاخص بیمه تکمیلی و عوامل موثر بر آن از ابعاد مختلف نگریسته شود و در پایان، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی شده است.

   فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .

   فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

  فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است .

  مقدمه

  بیمه یک نهاد اقتصادی است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها ایفا می کند. بیمه از شاخه های مهم بخش خدمات به شمار می رود، که از یک سو باعث نوعی تامین و احساس امنیت برای شرکت ها و موسسات فعال اقتصادی در رابطه با امکانات و سرمایه هایشان می شود. همچنین بستری مناسب برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از نظر اقتصادی مطلوب بوده و در مسیر اهداف توسعه اقتصادی دولت می باشد، فراهم می کند (صحت و اسماعیلی، 1386). امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی دررشد و توسعه اقصادی کشورها دارند ودر این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده به هیچکس پوشیده نیست. ازسوی دیگر افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه، اکثر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگاردر عرصه کسب و کار انداخته است. بنابراین آنها ناگزیرند، راههایی را بیابند که کسب رضایت بیشتر مشتریان و وفاداری آنها را در پی دارد. از راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود سیستم پرداخت خسارت است. بهبود کیفیت سیستم پرداخت خسارت منجربه افزایش رضایت مشتریان خارجی می‌گردد (مردای، 1389). همچنین، بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. جمعیت انبوه ایران و ضرورت عرضه و ارائه خدمات بیمه ای و تامین و امنیت خاطردادن به افراد جامعه و کمبودهای مدیریتی موجود درراه خدمت رسانی بیمه ای به صورت مساله‌ی با اهمیت در جامعه مطرح شده است (میرابی، 1387). در مقیاس جهانی، بیمه گران با یکدیگر رقابت می کنند و طیف وسیعی از محصولات را  به مشتریان پیشنهاد می دهند. شرکت های بیمه برای بقا در بازار رقابت باید به طور مستمر کیفیت، شفافیت و صداقت محصولاتشان را برای حفظ و به بدست آوردن مشتریان در دراز مدت، به روز رسانی کنند. شرکت های بیمه به مجموعه ای از پیشنهادات و ارزش موقعیت نیاز دارند  تا محصول را به مشتریان بالقوه هدف تحویل دهند به طوری که به تحقیقاتی نیاز دارند تا بتوانند محصولات را مطابق با انتظار مشتریان تطابق دهند ( Biswamohan and Bidhubhusan, 2012).

  از سویی دیگر از آنجا که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست، به ناچار برای بهبود و معالجه ، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو، اعمال جراحی و مخارج بیمارستانی می شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، طرح های گوناگون بیمه درمان ارائه شده است (دقیقی اصلی و همکاران، 1389). بیمه‌های درمان از جمله بیمه‌های رایج در ایران است. در ایران، این نوع بیمه به دو دسته کلی بیمه درمان اولیه (پایه یا اجباری) و بیمه درمان تکمیلی (اختیاری) تقسیم می‌شود. بیمه درمان اولیه تا حدودی برای پوشش برخی هزینه‌های درمانی خانواده ها مناسب است. در بیمه اولیه، بیمه شدگان سه گروه هستند. گروه اول، کارکنان موسسات خصوصی و دولتی مشمول قانون کار هستند. گروه دوم، کارکنان رسمی موسسات دولتی و مشمول قانون استخدام کشوری هستند. گروه سوم نیز کارکنان موسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری و قانون کار و نیز کارکنان موسسات نظامی و انتظامی هستند. در دهه‌های اخیر، با پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی و ناتوانی سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمانی اولیه، بیمه گران برای رفع نگرانی خانواده‌ها و تامین بخش عمده درمان، به عرصه بیمه درمان وارد شده اند و بیمه‌های درمان (اختیاری) موسوم به بیمه گروهی مازاد درمان را به متقاضیان عرضه می کنند (محمدبیگی، 1387).

  بیمه‌های درمانی تکمیلی از شاخه‌های اصلی بیمه اشخاص است و انواع مختلف پوشش های آن حامی افراد و خانواده هاست. در این نوع بیمه، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، متعهد می شود که اگر بیمه شده در طول مدت قرار داد، بیمار شود یا اثر حادثه آسیب یا ضایعه‌ای به بدن و سلامتی او وارد شود، هزینه‌های پزشکی انجام شده را تا حداکثر مبلغی که در قرارداد تعهد کرده است، پرداخت کند(شیخان، 1391).

  در کشور ایران با توجه به گستردگی تنوع پوششی بیمه‌های اشخاص، متاسفانه این بیمه کم‌تر از 15 درصد حق بیمه تولیدی در سال 1386 را در برگرفته است و عمدتا با حدود 8 درصد حق بیمه تولیدی و 9 درصد خسارت پرداختی، به دلیل سنگین بودن هزینه‌های درمانی از بیمه تکمیلی درمان استقبال نشده است (بیمه مرکزی ایران، 1387).

  هدف فصل دوم ارائه ادبیات و پیشینه تحقیق است. از این‌رو ابتدا به مبحث بیمه و انواع آن پرداخته شده است و پس از بیان تاریخچه صنعت بیمه در ایران به طور اخص به تاریخچه بیمه درمانی پرداخته ایم. در نهایت مروری بر مطالعات انجام شده در ا داخل و خارج از کشور داشته ایم.

  2-2-تاریخچه بیمه

  شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی ها با استفاده از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می کردند تا اگر یکی از سناورها غرق شد ، شناورهای دیگر محموله را به سلامت یه ساحل برسانند. پدیده هایی مانند «زیان همگانی» یا خسارت مشترک و وام دریاییی که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب کرد در حقیقت مولود خطرهایی از قبیل غرق کشتی، طوفان، راهزنی های دریایی و سعی در جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی بوده است(نادری ،1383).

  سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود .در واقع پیدایش بیمه در ایران با تأسیس نمایندگی بیمه توسط دو مؤسسه روسی بنام های نادژدا و قفقاز مرکوری در سال 1289 شمسی آغاز شد و بعد از آن نیز مؤسسه های بیمه خارجی دیگری ماننند آلیانس در سال 1304 و یورکشایر در سال 1308 که دومؤسسه بیمۀ انگلیسی بودند؛ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. تا سال 1314 شمسی 13 شرکت بیمه خارجی بساط نمایندگی خود را گسترده بودند تا این که در سال 1314 شمسی با پیشنهاد یک ایرانی آشنا به فن بیمه به نام الکساندر آقایان ، طرح و زمینۀ تأسیس یک شرکت بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران فراهم گردید و دولت سرمایۀ آن را تأمین کرد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آن دوران ، با وجود رقابت های مکارانۀ مؤسسه های بیمۀ خارجی ، اولین قدم مفید و ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران استو تصویب قانون بیمۀ ایران در سال 1316 شمسی برای تنظیم روابط بیمه ای گام مثبت دیگری در راه تحریم موقعیت حقوقی و اجتماعی بیمه در ایران است. زیرا بیمه یک نهاد جدید امروزی است  به همراه تمدن و تکولوژی به ایران آمده است وبرای آن که در جامعۀ سنتی ماجا بیفتد احتیاج به قانون و مشروعیت داشته است (همان، 153).

  2-2-1-تاریخچه بیمه درمانی در ایران

  در سال 1326 اولین بیمه درمانی برای کارکنان شرکت دخانیان ایران و تا سال 1328 تعدادی از سازمانهای دولتی بطور پراکنده تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند در این سال سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه کارکنان دولت تاسیس گردید که کارکنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معینی هزینه های درمانی آن را تعهد می‌نمود. در سال 1352 سازمان بیمه خدمات درمانی تاسیس گردید و در سال 1356 سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 مجدداً سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا گردید و بصورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درمانی تحت عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشکی در تشکیلات بهداری به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در مهرماه 1374 با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای خداپسندانه و مترقی بیمه همگانی با رقه امید در دل آحاد جامعه فروزان گردید و با تلاش متهدانه مسئولین محترم بیمه خدمات درمانی ثمره این سهم به بار نشسته و عینیت یافت که لازمه تداوم این کار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشکالات و موانع موجود در سیستم اجرائی و پیدا کردن راه صحیح، اصولی، علمی و قانونی تا گامی موثر در جهت پیشرفت جامعه برداشته شود (http://tebyan-zn.ir/detailed-papers).

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

  فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  1-1-مقدمه. 3

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4- چارچوب نظری.. 5

  1-5-سوالات تحقیق.. 6

  1-5-1- سوال اصلی.. 6

  1-5-2-سوالات فرعی.. 6

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

  1-7- اهداف تحقیق.. 7

  1-7-1-هدف اصلی.. 7

  1-7-2-اهداف فرعی.. 7

  1-8-  قلمرو پژوهش... 7

  1-8-1 قلمروزمانی.. 7

  1-8-2 قلمرو مکانی.. 8

  1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش... 8

  1-9- کلیات روش انجام کار. 8

  1-10- خلاصه فصل.. 9

  1-11- ساختارگزارش تحقیق.. 9

  2-1-مقدمه. 12

  2-2-تاریخچه بیمه. 13

  2-2-1-تاریخچه بیمه درمانی در ایران. 14

  2-3-بیمه تکمیلی.. 15

  2-4-ابعاد خدمات بیمه‌ای.. 16

  2-5-انواع بیمه. 17

  2-5-1-بیمه عمر. 17

  2-5-2-بیمه های به شرط فوت... 18

  2-5-3-بیمه های به شرط حیات... 19

  2-5-4-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز ) 20

  2-5-5-بیمه اعتبار. 21

  2-5-6-بیمه درمان. 21

  2-5-6-1-انواع بیمه درمان. 22

  2-6-عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان. 22

  2-6-1-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادی.. 22

  2-6-2-ساختار اقتصادی.. 23

  2-6-3-هزینه‌های اجرایی.. 23

  2-6-4-توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان. 23

  2-6-5-یکپارچگی بین جامعه. 23

  2-7-تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان. 24

  2-8-چالش‌های بیمه درمان. 25

  2-9-خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی.. 26

  2-9-1-صدور گروهی.. 27

  2-9-2-.قرارداد اصلی.. 27

  2-9-3-هزینه پایین.. 28

  2-9-4-قابلیت انعطاف... 28

  2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی.. 28

  2-10-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا 28

  2-11-علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان. 31

  2-12-مبانی نظری تابع تقاضا 32

  2-12-1-مبانی نظری بیمه درمانی.. 33

  2-13-نتیجه گیری.. 34

  2-14-پیشینه تحقیق.. 36

  2-14-1-مطالعات داخلی.. 36

  2-14-2-مطالعات خارجی.. 40

  3-1- مقدمه. 45

  3-2- روش کلی تحقیق.. 45

  3-3- روش گردآوری اطلاعات... 47

  3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47

  3-7- روش انجام کار. 47

  3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 48

  3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48

  3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 49

  3-7-3-1- مدل پانل دیتا 49

  3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 49

  3-7-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا 50

  3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 51

  3-7-3-2- روش برآورد. 52

  3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. 53

  3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 54

  3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 54

  3-8- فرضیات تحقیق.. 54

  3-9- خلاصه فصل.. 55

  4-1- مقدمه. 57

  4-2- آمار توصیفی.. 57

  4-3- متغیر وابسته. 57

  4-3-1- حق بیمه درمان. 57

  4-4- متغیرهای مستقل.. 59

  4-4-1- مخارج بهداشتی.. 59

  4-4-2-درآمد سرانه. 60

  4-4-3- تورم. 61

  4-5- آمار استنباطی.. 62

  4-5-1-مراحل برآورد مدل. 63

  4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 63

  4-5-2-تخمین  مدل. 64

  5-1- مقدمه. 73

  5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 73

  5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 73

  5-4- بحث درباره نتایج.. 74

  5-5- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق.. 75

  5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 76

  5-7- محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای پژهش های آتی.. 76

  منابع و ماخذ. 78

  پیوست... 82

  منبع:

  ماخذ

  ابریشمی، حمید (1370). اقتصادسنجی کاربردی، موسسه تحقیقات پولی و مالی، چاپ اول، تهران.

  احمدپور، محمدحسن، 1381، مطالعه تطبیقی شیوه‌های خصوصی سازی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران، رساله دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

  امیری،هوشنگ ،1382،از فروهر تا عباس زادگان،انتشارات دل آگاه ،ص53

  اوترویل ،ژان فرانسوا ،1381،مبانی نظری ئ علمی بیمه ،ترجمه همتی ،علی ،انتشارات بیمه مرکزی ایران،ص251

  اوبر،ژان لوک ،1378،بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص ،ترجمه محمود صالحی ،انتشارات بیمه مرکزی ایران ،ص27

  باقری گیگل،اکبر،1384،بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های عمر با تاکید بر تجربه سایر کشورها و علل موفقیت بیمه گران استان خراسان ،فصلنامه صنعت بیمه ،سال 20 ،ش 2،ص7.

  بیمه مرکزی ایران (1387). برنامه تحول در صنعت بیمه کشور.

  جلالی لواسانی، احسان (1384). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های اشخاص، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره2، شماره مسلسل 78، صص 158-117.

  خاکی، غلامرضا، 1387، "روش تحقیق در مدیریت" انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ پنجم ، تهران.

  دقیق اصلی، علیرضا، فقیه نصیری، مرجان، آقاسی کرمانی، صنم (1389). برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره 3، شماره مسلسل 99، صص 143-119.

  دورانتون، مائوریس (1380). مدیریت و سازماندهی طرح‌های مراقبت های درمانی، ترجمه حسن‌زاده، علی، گروه برنامه‌ریزی و اقتصاد درمان سازمان تامین اجتماعی، تهران.

  رئیسی، پوران، قادری، حسین، نصرت نژاد، شیرین (1385) رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه‌های درمان مکمل؛ 1382-1369، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 9، شماره 24، صص16-7.

  روزبهانی، ویدا (1392)، بیمه درمان اجتماعی، عوامل کلیدی اثرگذار بر حرکت به سوی پوشش بیمه همگانی، فصلنامه بیمه سلامت، سال هفدهم، شماره 52، صص19-25.

  زارع، حسین (1380). معرفی اجمالی بیمه‌های مکمل درمانی، نشریه بیمه همگانی خدمات درمانی، شماره 19.

  سکاران ، اوما ، 1387، "روشهای تحقیق در مدیریت" ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

  شیخان، ناهید (1391). بیمه تکمیلی درمان در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره48، صص270-247.

  صمدی، علی حسین، 1388، روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.

  صحت، سعید، اسماعیلی، محمدحسین، 1386، عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیت و سوم، شماره 4، شماره مسلسل88، صص 89-61.

  فرجادی ،منوچهر ،1354،بیمه های عمر و بازنشستگی ،مدرسه علی بیمه تهران ،ش 8 ،ص28

  کاموئی، مینا (1387). تخمین تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی در مناطق شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

  کریمی، آیت (1384). کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت، تهران، روابط عمومی بیمه پارسیان.

  گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، 1387-1379، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا.)

  گجراتی، دامودار، 1388، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.

  مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت  ، دوره 12 ،شماره 35 ،سال 1388.

  محمدبیگی، علی اعظم، بخشی، فرشید (1387). دانستنی‌های بیمه درمان اجباری، اختیاری، خانواده، گروهی، انتشارات پوشش گستر، چاپ اول، تهران.

  غفوری، سید مهدی.(1383). بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 3، شماره مسلسل75، صص 135-152.

  مرادی، م،1389، طراحی و تدوین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه کار آفرین)، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره13.

  معینی، مریم (1385). برآورد کشش ذرآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و یکم، شماره3.

  میرابی ،وحید رضا ،1387،مطالعه و تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت خدمات با مشتری (CRM) در صنعت بیمه ،ص 85  ،مطلب پژوهش های مدیریتی.

  نخعی آغمیونی، کاموئی،مینا (1389). برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران: تحلیل توبیت، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره مسلسل 99، صص 28-3.

  نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ، 1378 ، خدمات فرهنگی رسا ، تهران.

  نصرت‌نژاد، شیرین، پوررضا، ابوالقاسم، معینی، مریم، حیدری، حسن (1393). عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران، فصلنامه بیمارستان، سال سیزدهم، شماره 2، شماره مسلسل 49، صص37-45.

  هژبرکیانی ، کامبیز ، بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران ، 1376 ،تهران ، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  هندرسن، جیمزمیچل، کوانت، ریچارد.ا (1386). تئوری اقتصاد خرد ریاضی، ترجمه قره باغیان، مرتضی، پژویان، جمشید، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ نهم.

  Biswamohan, Dash, Bidhubhusan, Mishra, (2012)., E-CRM Practices and Customer Satisfaction in Insurance Sector, Research Journal of Management Sciences, Vol. 1(1), pp:2-6.

  Cawley, J & Simon, KI (2005)., 'Health insurance coverage and the macro economic', Journal of Health Economics, vol. 24.

  Cline, Richard R and Mott, David A. (2003) Exploring the Demand for a Voluntary Medicare Prescription Drug Benefit; AAPS Pharmsic, May14,5(2) Article 19.

  Costa- Font, Joan , Font- Vilalta, Montserrat (2004) Preference for National Health Service Use and the Demand for Private Health Insurance in Spain; The Geneva Papers on Risk and Insurance,.29(4), 705-718.

  Claire F, Colm H.( 2009), A Dynamic Model of Demand for Private Health Insurance in Ireland , Working Paper in University College Dublin and the University of Ulster

  Fransva, (2002). J., Theorical and Practical Basis of Insurance, Tehran: Iranian Central Insurance, pp: 46-47.

  Ham C, Coulter A. International experience of rationing (or priority setting). In: Coulter A, Ham C. The global challenge of health care rationing. 1 st Edition, Open University Press: Buckingham, 2000: 1-12

  Salale, V., et al.,( 2008). Family Formation and the Demand for Private Health Insurance. School of  Economics, UNSW, Sydney Australia.

  Somerset.R.water( 1993).,Travel Industry World.

  Segal L, ChenY. (2001).Priority Setting Models For Health, The Role for Priority Setting and a Critique of Alternative Models A Summary. Report to the Population Health Division. Department of Health and Aged Care, Monash University: Australia,

  Royalty, AB & Hagens, J (2005)., 'The effect of premiums on the decision to participate in health insurance and other fringe benefits offered by the employer: evidence from a real-world experiment', Journal of Health Economics, no. 24, pp. 95-112.

  Witter, S, Ensor, T, Jowett, M, Thompson,R. (2004), Health Economics for Developing Countries; Translators: Abolghasem Pourreza: Institute for Management & Planning Studies.

  Williams A. Priority setting in public and private health care systems: a guide through the ideological jungle. Journal of Health Economics 1988; 7: 173-83

  http://tebyan-zn.ir/detailed-papers

  http://www.mellatinsurance.com/index.php/darman-takmili

   تحقیق در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, مقاله در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, پروپوزال در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, تز دکترا در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, پروژه درباره پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب, رساله دکترا در مورد پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس