پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک

word
108
763 KB
30769
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۰۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک

  پایان نامه جهت دریافت مدرک  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

  چکیده

  امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر کیفیت خدمات مقدمه ای در واقع اصل اولیه برای این افراد جلب اعتماد مشتری است. آنها نیاز مشتری را می شناسند و با محصولات یا خدمات خود آن نیاز را به سرعت و به گونه ای حرفه ای بر آورده می کنند. در این میان خلاقیت و نوآوری فاکتوری است که آنها همیشه مد نظر دارند و برای هر کاری که انجام می دهند نیز همیشه دلیلی محکم و مشتری پسند دارند. در واقع ایجاد اطمینان در مشتری و جلب اعتماد او سخت ترین کار برای کسانی است که کالا یا خدماتی را برای عرضه در بازار ارائه می دهند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی مالی در نظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگری نیاز به مدیریت و رساندن آن به بالاترین میزان بازدهی را دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در کلیه شعب بانک ملت استان گیلان شهرستان رشت می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک ملت در شهرستان رشت می باشند و با استفاده از فرمول حجم نمونه، حجم نمونه 110 نفر تعیین شده است. در این تحقیق روش پژوهش براساس هدف ، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. همچنین برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که به منظور ارزیابی روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و برای پایایی سوالات آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین از آمار توصیفی جهت بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه و همچنین از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL جهت بررسی صحت و سقم فرضیه ها استفاده شده است. در نتایج پژوهش ما دریافتیم که بین مدیریت ارتباط با مشتری با مسئولیت پذیری کارکنان، قابلیت اطمینان پذیری کارکنان و تضمین خدمات از سوی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

  واژگاه کلیدی : مسئولیت پذیری کارکنان، قابلیت اطمینان ، تضمین خدمات ، مدیریت ارتباط با مشتری

  مقدمه

  امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر مالکیت مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی مالی در نظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگری نیاز به مدیریت و رساندن آن به بالاترین میزان بازدهی را دارد.شرکت ها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند تا مشتریان کنونی را نیز حفظ کرده و رابطه ای دائمی با آنها به وجود آورند. آنها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیشتر از دست دادن یک قلم فروش است و آن  به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می تواند در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصولات شرکت می باشد، انجام دهد.پس باید مدیریت ارتباط بامشتری به منظور حفظ مشتریان کنونی و برآورده کردن نیازها، و جلب اعتماد آنان بکار گرفته شود.

  بیان مسئله

  یکی از راهکارهای اساسی که یک موسسه خدماتی می تواند با توسل به آن خود را از سایر رقبا متمایز کند ارایه دائمی کیفیت خدمات برتر به مشتریان می باشد و بسیاری از سازمان ها و شرکت ها خدماتی به این نکته مهم پی برده اند که ارایه خدماتی دارای کیفیت ، می تواند مزیت رقابتی نیرومندی برای آنان به ارمغان آورد و به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده پاسخی مناسب داده شود. در سازمان های خدماتی یکی از مهمترین عوامل در جهت حفظ و جذب مشتریان جدید کیفیت خدمات می باشد. در واقع در سازمان های خدماتی ارایه کیفیت بهتر و مناسب یکی از استراتژی های اساسی برای بقای سازمان      می باشد(Payne,2004). خدمتی دارای کیفیت می باشد که بتواند نیازها و انتظارات مشتری را برآورده کند و با سطوح انتظارات مشتریان منطبق باشد، انتظارات مشتری نیز با آن چه مشتریان خواهان آنند و آن چه احساس می کنند ارایه دهنده خدمات باید به آن ها عرضه کند، در ارتباط است. اگر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های خدماتی به خوبی طراحی و اجرا گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد شد(پور حیدری و همکاران، 1389). مدیریت ارتباط با مشتری([1] (CRMبه بنگاه ها اجازه   می دهد تا به آسانی مشتریان سودمند را شناسایی نموده و تلاش های بازاریابی را بر مشتریانی که از بنگاه خرید می نمایند، متمرکز کنند. درک بهتر مشتری کنونی به بنگا ه ها اجازه می دهد تا با تعامل ، پاسخگویی و ارتباط موثر با آنها در جهت حفظ اعتماد مشتریان و نرخ حفظ مشتریان را به طور چشم گیری افزایش دهند(Plessis,2004). یعنی به عبارتی دیگر کیفیت خدمات بر مبنای ابعاد سه گانه شامل، ابعاد قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، پاسخگویی کارکنان مورد ارزیابی قرار می دهد. اجرای CRM در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی ، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی شده است. مدیریت کارا و موثر ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت مشتری، ایجاد مشتریان وفادار و افزایش نرخ نگهداری مشتریان می گردد(kevork,2006). مدیریت ارتباط مشتری به سازمان  خدماتی کمک می نماید تا وفاداری و سودآوری مشتری را در قالب تکرار خرید، مبالغ خرید و دوره خرید مورد ارزیابی قرار دهد(امیری ، 1388).

  مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود. برقراری روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است. به عبارتی دیگر مدیریت ارتباط با مشتری روشی دیگر جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی می باشد. بنابراین با توجه به این که سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی آنها محسوب می شوند، در نهایت به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می نگرند که نیازمند مدیریت صحیح  می باشد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺪﻟﻮژی و ﻧﺮم ﻫﺎ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ابزارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ به ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨد. در نهایت با توجه به اهمیت مشتری به عنوان یکی از ارکان حیات یک سازمان و تاکید مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات می توان نام برد(امیران،1388). در این پژوهش در صدد هستیم تا به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان و مدیران کلیه شعب بانک ملت استان گیلان پرداخته ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ، ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

  1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺮکت های بانک ها و ﺗﻌﺪد موسسات اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت بانکی، موسسه های فعال در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار بانک ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد بانک های خصوصی و دولتی، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دارای اﻧﺘﺨﺎب بانک ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﻣالی ﺧﻮد میﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻴﺎن بانک ها و موسسات اعتباری در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﻌﻠﻲ و وﻓﺎدار ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت بانکی، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی و ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ بانکی در اﻳﺮان، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد اﺳﺖ تا رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت خدمات را بررسی نماید. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ، ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻨﻔﻌﺎن بانک ها ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ(سالارزهی ،1390). با پیاده سازی صحیح مدیریت ارتباط با مشتری در این بانک، موجب بهبود کیفیت خدمات از سوی کارکنان و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود را فرآهم آورده و به این ترتیب موجب پیشرفت و موفقیت بیشتر بانک گردند.

  1-4)اهداف تحقیق

  الف) هدف اصلی تحقیق:

  بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت خدمات ارائه شده از سوی کارکنان در شعب بانک ملت استان گیلان

  ب) اهداف فرعی  تحقیق:

  بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مسئولیت پذیری کارکنان در شعب بانک ملت استان گیلان

  بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با قابلیت اطمینان پذیری خدمات از سوی کارکنان در شعب بانک ملت استان گیلان

  بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با پاسخگویی کارکنان در شعب بانک ملت استان گیلان

  1-5) مدل مفهومی تحقیق

  با توجه به پیشینه و فرضیه های تحقیق ، مدل مفهومی مطالعه حاضر ارائه شده است:

  ابعاد کیفیت خدمات

  اطمینان پذیری خدمات

  پاسخگویی کارکنان

  مسئولیت پذیری کارکنان

  شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش

  براساس ادبیات پژوهش مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل بالا نشان داده شده است که  در این مدل متغیر مستقل، ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. همچنین متغیر وابسته در این تحقیق، کیفیت خدمات درنظر گرفته شده است که شامل ابعادی چون مسئولیت پذیری کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، تضمین خدمات از سوی کارکنان می باشد.

  1-6) فرضیه های تحقیق

  براساس چهارچوب نظری و سوالات تحقیق و اهداف مطرح شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به قرار زیر است:

  الف) فرضیه اصلی                                                                                                  

        -  مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت خدمات در شعب بانک ملت استان گیلان تاثیر دارد.

  ب)فرضیه های فرعی

   مدیریت ارتباط با مشتری بر مسئولیت پذیری کارکنان در شعب بانک ملت تاثیر دارد.

  مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت اطمینان پذیری کارکنان از ارائه خدمات در شعب بانک ملت تاثیر دارد.

  مدیریت ارتباط با مشتری بر پاسخگویی کارکنان در شعب بانک ملت تاثیر دارد.

   1-7) قلمرو تحقیق

  1-7-1) قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی در این تحقیق کارکنان شعب بانک ملت در استان گیلان شهرستان رشت می باشد.

  1-7-2) قلمرو زمانی

  زمان گردآوری اطلاعات بهار 1393 می باشد.

  1-7-3) قلمرو موضوعی

  موضع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت ارتباط مشتری با ابعاد کیفیت خدمات بانک های خصوصی استان گیلان(مطالعه موردی:بانک ملت شهرستان رشت) می باشد.

  1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  1-8-1) مفاهیم مفهومی

  پاسخگویی: پاسخ گویی شامل انتظاری است که فرد از طرف دیگران مورد ارزیابی قرار           می گیرد(قاسم زاده علیشاهی و همکاران،1392).

  قابلیت اطمینان پذیری: توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل اعتماد می باشد، به طوری که انتظارات مشتری تامین شود(گرجی،1387).

  مسئولیت پذیری: تاکید بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست ها، سوالات و شکایت مشتری دارد(سبحانی نژاد و فردانش،1379).

  مدیریت ارتباط با مشتری: راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قوی تر با آنها منجر شود(امیری،1388).

  1-8-2) مفاهیم عملیاتی

  پاسخگویی کارکنان: در این تحقیق سرعت پاسخگویی، نحوه برخورد حین پاسخگویی به مشتری، میزان اشتیاق، جوابگو بودن به مسئولان سطوح بالاتر نسبت به دلیل عدم رضایت مشتری، درک بهتر از نیاز مشتری و ...پرداخته شده است.

  اطمینان پذیری کارکنان: اطمینان عمل به تعهدات است. یعنی اگر سازمان خدماتی در زمینه زمان ارائه خدمت، شیوه ارائه خدمت و هزینه وعده هایی می دهد باید به آن عمل نماید.

  مسئولیت پذیری کارکنان: معیار تعریف مسئولیت پذیری مدت زمانی است که مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ به سوالاتش منتظر بماند.

  مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان: با عواملی همچون ارتباط نزدیک تر با مشتری، سرعت در ارائه خدمات، استفاده از تکنولوژی ، برطرف نمودن مشکلات، ارتباط بلند مدت با مشتری، پیش بنیی نیازهای مشتری و .... سنجیده می شود. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری جنبه های ارتباط و تعاملات با مشتریان و کاربران می باشد.

  1 Management Customer Relationshi

  مقدمه

  امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران ، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر مالکیت مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی مالی در نظر بگیرند که مانند هر دارایی دیگری نیاز به مدیریت و رساندن آن به بالا ترین میزان بازدهی را دارد(Payne,2004). شرکت ها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند تا مشتریان کنونی را نیز حفظ کرده و رابطه ای دائمی با آنها       به وجود آورند. آنها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیشتر از دست دادن یک قلم فروش است و آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می تواند در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصولات شرکت می باشد، انجام دهد( امیری،1388).  اگر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به خوبی طراحی و اجرا گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد شد. زیرا درک بهتر مشتری کنونی به بنگاه ها اجازه می دهد تا با تعامل، پاسخ گویی و ارتباط موثر با آنها، نرخ حفظ مشتریان را به طور چشمگیری افزایش دهند(Kevork,2006). مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان کمک می نماید تا وفاداری و سود آوری مشتری را در قالب تکرار خرید ، مبالغ خرید و دوره خرید مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها کمک می کند تا به این سوال ها پاسخ دهند: چه کالاها یا خدماتی برای مشتریان ما مهم است؟ چگونه باید با مشتری خود ارتباط برقرار کنیم؟(Wilson,2002).

   

   

  2-2) مروری بر نظریه های دانشمندان درباره کیفیت

  الف ) ادوارد دمینگ

  مدیریت امروز دکتر ادوارد دمینگ را به عنوان «پدر مدیریت کیفیت» درنظر می گیرد. اولین کلید ارتقای کیفیت فراگیری روشهای آماری کنترل فرایندهاست. دومین کلید دستیابی به ارتقای مستمر کیفیت این است که مدیریت و ارتقای کیفیت یک مسئولیت همگانی است و سوم اینکه هر کاری جزئی از یک سیستم است که می توان آن را به روش های مختلف سازماندهی کرد تا پاسخگوی نیازها و انتظارات مشتریان باشد (شریف زاده،1379).

  شهرت دمینگ نتیجه نظریه های او و به خصوص «برنامه 14 نکته ای»، «چرخه دمینگ» و نظریه  بیماری های مرگبار اوست. 14 نکته او فلسفه ای برای مدیریت ارائه می کند:

  1 - ایجاد ثبات در هدف بهبود فرآورده و خدمت؛

  2 - پذیرش فلسفه نوین؛

  3 - خودداری ازمتکی بودن به بازرسی های گسترده؛

  4 - اجتناب از روش های کسب و کار تنها برپایه عامل قیمت؛

  5 - بهبود مداوم سیستم های تولید و خدمات؛

  6 - نهادینه کردن آموزش؛

  7 - نهادینه کردن رهبری؛

  8 - برطرف کردن ترس در کارکنان؛

  9 - فروپاشی سدهای میان وظایف ستادی؛

  10- زدودن شعارهای تهی و تعیین هدف های تولیدی برای کارکنان؛

  11 - زدودن سهمیه های کمکی؛

  12 - زدودن سدهای موجود در راه احساس غرور و استادی کارکنان؛

  13 - نهادینه کردن برنامه های منسجم تحصیلی و آموزش؛

  14 - اقدام و عمل در به ثمر رساندن دگرگونی سازمان. این چهارده نکته، اساس کار دمینگ برای تغییر صنایع آمریکا در همه جا، در شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در زمینه ساخت محصولات صنعتی یا خدمات هستند(شریف زاده،1379).

  «بیماری های مرگبار» کیفیت به تعبیری که دمینگ از آنها دارد در مسیر تحول وجود دارد و این بیماریها عبارتند از:

  ●فقدان انسجام هدف در برنامه ریزی محصول یا خدمات؛

  ●تاکید بر سود کوتاه مدت؛

  ●سیستم رتبه بندی و بازنگری های سالانه که به نتایج نهایی تاکید دارد. افراد به خاطر خوب کارکردن درسیستم پاداش می گیرند نه به خاطر بهبود آن؛

  ●تحرک مدیریت به شکل «جهش شغلی»؛

  تکیه صرف مدیریت به ارقام مشهود، درست به اندازه این ارقام مشهود اعداد ناشناخته یا حتی غیرقابل شناخت اهمیت دارد. مثلاً تاثیر عدم رضایت مشتری درفروش آتی(شریف زاده،1379).

  دمینگ برای تحقق ارتقای مستمر کیفیت روشی سیستماتیک ارائه کرده است که به چرخه دمینگ معروف است. در بهبود سیستم عمل کردن به شیوه ای است آگاهانه و منطقی، در غیر این صورت به آنچه می رسیم که دراصطلاح تحریف سیستم نامیده می شود و تنها به بدتر شدن امور می انجامد، چرخه دمینگ به چرخه شورات نیز شهرت دارد که مبنای خوبی برای بهبود سیستم است(شریف زاده،1379).

  ب) جوران

  دکتر جوزف جوران همچون دمینگ به دلیل توصیه هایش به ژاپنی ها شهرت یافت. تاکید او بیشتر بر مشتری بود. از دیگر نقطه نظرات او این است که سازمان ها باید هزینه کیفیت را کاهش دهند. این با رویکرد دمینگ که هزینه کیفیت را نادیده می گیرد کاملاً متفاوت است. جوران کیفیت را «مناسب برای استفاده» تعریف می کند و یک رویکرد 10 ماده ای به کیفیت دارد(شریف زاده،1379).

  ●توصیه های دهگانه جوران

  1 - از نیاز به ارتقا آگاه شده و برای آن فرصتی فراهم کنید؛

  2 - برای ارتقا هدف تعیین کنید؛

  3 - برای دستیابی به هدف سازماندهی کنید؛

  4 - آموزش دهید؛

  5 - برای حل مشکل، پروژه اجرا کنید؛

  6 - پیشرفت را گزارش دهید؛

  7 - تقدیر کنید؛

  8 - نتایج را منتقل کنید؛

  9 - موفقیت را حفظ کنید؛

  10 - برنامه ریزی سالانه حرکت را حفظ کنید(شریف زاده،1379).

   ج) تاگوچی

  تاگوچی یک مهندس ژاپنی است که ایده ها و اقداماتی انقلابی را به حوزه کیفیت جامع وارد کرده است. کار او در زمینه طراحی آزمایش ها که ژاپن از اوایل دهه 1950 بدین سو به آن اقدام می کند، روش هایی قوی را در طراحی محصولات و فرایندهای جدید ارائه کرده است. در این روش ها، آزمایش هایی انجام می شود، برای تشخیص پارامترهای طراحی که اثر اغتشاش (عوامل چون دما، فشار یا خطای انسانی) را که بر عملکرد موثرند به حداقل می رسانند. روش تاگوچی امکان آن را ایجاد کرده است که این اطلاعات حیاتی با تعداد آزمایش و تجربه بسیار کمتری فراهم شود. نتیجه آن است که محصولات و فرایندها به منظور مقاومت در برابر اغتشاش ایجاد می شوند. به نظر تاگوچی، طراحی، جزء اصلی هزینه محصول نهایی است و توسعه محصول سه مرحله دارد:

  - طراحی سیستم: طراحی سیستم توأم با نوآوری است و نیاز به دانش مهندسی دارد؛

  - طراحی پارامتر: مرحله کلیدی است که در آن مقادیر پارامتری محصول و سطوح عمل عوامل فرایند، به طوری که حداقل حساسیت را به عوامل اغتشاش داشته باشد، تعیین می شود؛

  - طراحی تلورانس: به معنی صرف پول برای مواد، اجزاء یا ماشین آلات مرغوب تر است اما تنها درصورتی که انحرافات کاهش یافته حاصل از طراحی پارامتر، کفایت لازم را نداشته باشد(شریف زاده،1379).

  تابع زیان ایده مهم دیگری است که تاگوچی بیان کرده است و تاثیر بسیار در اندیشه و عمل کیفیت     داشته است. این ایده جایگزین دیدگاه سنتی می شود که براساس آن محصولات درصورتی که حدهای مشخصات را محقق کنند قابل قبولند. چنین دیدگاهی به معنی آن است که حدی وجود دارد که محصول به علت ناتوانی برای تحقق مشخصات در آن حد، غیرقابل قبول می شود. تاگوچی استدلال می کند که انحراف در محصول حتی در حیطه حدهای مشخص شده «زیانی برای اجتماع» در دوره عمر محصول ایجاد می کند و هرچه محصول از ارزش موردنظر خود دورتر می شود، انحطاط در عملکرد آن بیشتر خواهدبود. تاگوچی بر این باور است که زیان متناسب با مربع انحراف از ارزش موردنظر است. محصولی که به مشتری می رسد، اگر نتواند کارکرد خود را داشته باشد، زیانی وارد می کند. این زیان ازطرف مشتری در هزینه های تعمیر و جایگزینی وازطرف سازنده در هزینه های تضمین، افت اعتبار شرکت و از دست رفتن شغل و بازار جلوه می کند. برای به حداقل رساندن این زیان، بهبود کیفیت باید تا رسیدن به کمال هدف ادامه یابد. دیگر حدهای مشخصات فنی هدف نیستند. فعالیت بهبود، هرگز نباید متوقف شود(شریف زاده،1379).

  بهبود کیفیت مشهورترین اثر کاربرد روش های تاگوچی است. اما قدرت واقعی این سیستم توانایی توجه آن به نتایج مهم نهایی، چه برحسب سرمایه گذاری و چه ازنظر هزینه کیفیت است(شریف زاده،1379).

  و) ایشی کاوا                                                            

   ایشی کاوا، مدافع کاربرد هفت ابزار کنترل کیفیت[1] است که به قرار زیرند:

  - نمودارهای پارتو[2]  = اولویت بندی اقدام؛

  - نمودارهای علت و معلول[3]= تشخیص علتها؛

  - لایه بندی[4]= علت ها در زیرمجموعه؛

  - برگه های کنترل [5] = جمع آوری داده ها؛

  - هیستوگرام ها[6] = نمایش انحراف ها؛

  - نمودارهای پراکندگی [7]= بررسی روابط عامل دوگانه؛

  - نمودارهای کنترل = نمایش انحراف فرایند(شریف زاده،1379).

  او معتقد است که این ابزارها باید به طور خاص توسط اعضای گروه کیفیت به کار رود. ایشی کاوا، پیشاهنگ جنبش گروه کیفیت در ژاپن است. دایره های کیفیت گروه های کوچکی از کارکنان در یک حوزه کاری مشخص شرکت هستند. آنها به بحث، بررسی، اندازه گیری و تحلیل مسائل مرتبط با کار به صورت داوطلبانه و منظم می پردازند و به سرپرستی یک سر دسته از هفت ابزار کنترل کیفیت استفاده می کنند. تیم مذکور پس از مشورت با مدیریت به اجرای تغییرات اقدام می کند. به نظر ایشی کاوا، فعالیت دایره کیفیت باید بخشی از فعالیت کیفی در سطح فراگیرنده شرکت باشد. او معتقد است که پیش از اقدام به ایجاد دایره کیفیت، مدیریت باید کیفیت جامع و نحوه کارکرد این دایره را بفهمد. اعضای این دایره نیز باید دورنمایی گسترده در مورد کیفیت در کل سازمان داشته باشند. برای حفظ فرهنگ حل مسئله در سازمان، مدیریت باید

  به هماهنگ کردن و ارزیابی فعالیتهای کیفیت اقدام کند. به عقیده ایشی کاوا مفهوم «کیفیت جامع» مشارکت هرکسی است که درشرکت به عنوان عضوی از یک تیم عمل می کند. او تاکیددارد که عنصرانسانی کیفیت که وی به آن معتقد است «احترام به انسانیت» است(شریف زاده،1379).

   

  [1] Seven tools of quality control

   

   

  [2]  Pareto charts

  [3] Cause and effect diagrams

  [4] Stratification

  [5] Check sheet

  [6] Histograms

  [7] Scatter diagram

  Abstract

  Today, companies and organizations in customer-oriented economies to operate during this period, the customer is the real ruler of the market and this approach has resulted in overcapacity. So companies need to learn how to focus on the product, focusing on Customer Ownership move. They should consider clients as a financial asset like any other asset that is needs to manage and deliver the highest ROI. In addition to corporate strategies to attract new customers and existing customers to deal with, they have sought to maintain a constant relationship with create. The main objective of this study was to investigate the relationship is between quality CRM services in all branches of Mellat Bank city of Rasht in Gilan province. Survey of clients of private banks is the city of Rasht.  In this research, is based on objective research methods, and applications based on the method of data collection, descriptive - survey. Data were gathered by the questionnaire is used to assess the validity and reliability of the experts questions, was used Cronbach's alpha. The descriptive statistics for the demographic variables and the structural equations using LISREL software is used to verify the hypothesis. We found that the results of the customer relationship management with accountability, reliability, scalability and service guarantees significant relationship exists.  

  Keywords: accountability, reliability, service assurance, customer relationship management

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس