پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word
106
720 KB
30755
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA)

  دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی

   

  امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد مالی (بازده دارایی) شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بمنظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شده است. برای بررسی صحت فرضیه ها، اطلاعات از بین جامعه آماری هدف تحقیق که شامل مدیران و کارشناسان شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی 5 ساله (1386 تا 1390) می باشند، جمع آوری شد. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع حذفی می باشد که در نهایت 20 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش سرمایه فکری از ابزار پرسشنامه که توسط بونتیس (1998) ساخته شده و مستند به تحقیقات موضوعی مرتبط با طیف لیکرت می باشد استفاده شد، همچنین به منظور سنجش متغیرهای وابسته از صورت های مالی ارائه شده شرکت های موجود در جامعه آماری استفاده شد. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار spss و روش تحلیل همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های خودروسازی عضو بورس است همچنین در میان مولفه های سرمایه فکری، سرمایه انسانی با ضریب همبستگی 0.637 و سرمایه ارتباطی با ضریب همبستگی 0.598 به ترتیب بیشترین همبستگی را با عملکرد مالی داشته اند و بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.

  کلمات کلیدی:سرمایه فکری(IC)، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، عملکرد مالی(ROA)

  مقدمه

  شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود چون اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، 1390)از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. (همتی و همکاران، 1389) در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکتهاست. (رحیمیان و همکاران، 1391)سرمایه فکری شامل تمام منابعی از سازمان است که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه فکری به شکلی موثر و کارامد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012)استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند.پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنیم، نقش و جایگاه صنعت خوردرو در میان صنایع فعال در بازار ایران می باشد. طبق آخرین رده بندی سیصد شرکت بزرگ کشور در سال 1389 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است از میان22 گروه صنعتی فعال درایران، گروه قطعات خودرو و وسایط نقلیه جایگاه اول را از نظر فروش به خود اختصاص داده اند.(رحیمیان و همکاران، 1391) از این رو، با توجه به اهمیت سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها و نیز جایگاه صنایع خودروسازی و ساخت قطعات در این تحقیق سعی داریم ارتباط بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های فعال در صنایع خودرویی را مورد بررسی قرار دهیم.صنعت خودروسازی ایران،پس از صنعت نفت فعال ترین صنعت ایران است در سال 2009 ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را کسب کرد.با توجه به اینکه صنعت خودرو تا این اندازه حائز اهمیت می باشدهمچنین اخیراً با توجه به تورم قیمت خودرو تصمیم گرفتم  که برای پایان نامه خود در این زمینه کار کنم.

  2-1.بیان مساله تحقیق

  امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابعند. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.(سینایی و همکاران، 1390). به رغم پذیرش نقش انکارناپذیر سرمایه فکری و دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت ها، اغلب سامانه های سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها و انعکاس آن در صورت های مالی نیستند، در حالی که اهمیت آنها در افزایش ثروت سهامداران، کسب سوداوری پایدار، افزایش سهم شرکت ها از بازارهای جهانی، ارزیابی عملکرد فعلی واحد تجاری و همچنین پیش بینی های آتی، همواره مورد توجه بوده است. از آنجایی که شرکت ها در انجام برنامه ریزی های راهبردی به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیرامون خود می پردازند، بنابراین ناگزیر به کسب اطلاعات جامع درباره ظرفیت ها، کفایت و کارایی منابع داخلی خود هستند. Marr, 2004)) محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد (قلیچ لی و همکاران، 1387) عوامل نامشهود و سرمایه فکری به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه در اقتصاد دانش محور، توانایی لازم برای انجام برنامه های راهبردی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. (Marr, 2004) در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است (مدهوشی و اصغرنژاد، 1388)

  از طرفی به دنبال توسعه فن آوری اطلاعات در دهه 1990، الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و عامل دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی گردید. (Chen, 2004) در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند (قلیچ لی و همکاران، 1387) بر این اساس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر استراتژیک دانش خواهد بود. (ملکیان و زارع، 1389)

  ظهور اقتصاد جدید که اساسا با اطلاعات و دانش هدایت می شود، منجر به افزایش علاقه فزاینده ای به سرمایه فکری (IC) شده است. (Tan et.al, 2007) سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد.به این دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تاثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. (عباسی و گلدی صدقی، 1389) بطور کلی در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است.(Bontis, 1999) سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمانی متجلی می شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا می کند.(شمس و خلیلی، 1390). سرمایه فکری در این تحقیق از سه  بعد سرمایه انسانی ، ارتباطی و سختاری تشکیل شده است.

  جانوسویچ[1] و همکاران ( 2013)، احمد خان[2] و همکاران(2012)، باسوکی[3] و همکاران(2012)، لیبو[4] و همکاران(2011)، پلومن[5] و همکاران(2007)، رادرز[6] و همکاران نشان دادند که سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارد. همچنین رحیمیان و همکاران در سال 1391 به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداختند و نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود ندارد.

  بنابر بیان مساله مذکور که بیان کننده اهمیت توجه به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت هاست، در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس بررسی و مورد تبیین قرار گیرد.

   

  پرسش اصلی:

  آیا رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

  پرسش های فرعی:

  آیا رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

  آیا رابطه معناداری بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

  آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

   

   

   

   

   

  3-1.ضرورت و اهمیت تحقیق

  سازمان ها به چهاردسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:

  1)بهبود مدیریت داخلی 2) بهبود گزارش دهی به خارج سازمان 3) مبادلات این سرمایه 4) دلایل قانونی بهبود حسابداری.

  در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارایی های مشهود که در واقع سهام ناشی از داراییهای نامشهود تلقی میشود روز به روز بیشتر توجّه سرمایه گذاران را جلب می نماید.مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره)،

  دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و مؤفقّیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. از طرف دیگر، با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. با این وجود، متأسفانه اکثر صنایع در کشورهای مختلف دنیا در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی های ملموس ایجاد شده بودند.. در این میان، نظریه سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است(مدهوشی، اصغرنژاد،1388).

  بنابراین بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای است که این سرمایه کمتر شناخته شده)سرمایه فکری(در ارزش واقعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده امروزی دارد.

   

  4-1.اهداف تحقیق

  سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس.

  تعیین رابطه بین   سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده  در بورس.

  تعیین رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس.

  تعیین رابطه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس.

  تعیین رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس.

   

   

  5 -1.نوع روش تحقیق

  با توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی است لذا نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی پیرسون است.

  چون دراین تحقیق متغیرها انتخاب، مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق، توصیفی میباشد و چون نتایج حاصل از آن برای صنایع پذیرفته شده در بورس  بکار می رود پس تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

   

   

   

   

   

  6-1.چارچوب نظری تحقیق

  چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است. (خاکی، 1387)

  شکل 1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی است، نشان می دهد.

  شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق(ملکیان،1389)

   

  7-1.فرضیه های تحقیق

  فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

  فرضیه اصلی:

   بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معنا داری وجود دارد.

  فرضیات فرعی:

  بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی  شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

  بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

  بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

   

  8-1 .قلمرو تحقیق

  گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی، و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

  قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد.

  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، شامل شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس می باشد.

  قلمرو زمانی: مطالعه در مورد تحقیق و جمع آوری داده ها و اطلاعات در بازه زمانی 5 ساله (1386 تا 1390) صورت گرفته است. 

  9-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  تعریف (مفهومی و عملیاتی) متغیر ها به قرار زیر است :

  سرمایه فکری:

  تعریف مفهومی

   مجموعه ای از اطلاعات، دارایی های فکری، تجربی، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود.در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود.(نمامیان و همکاران،1390)که با مولفه های زیر اندازه گیری می شود.

  تعریف عملیاتی

  در این پژوهش سرمایه فکری , به وسیله سوالات 1 تا 42 پرسشنامه بونتیس (1998) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

   

  سرمایه انسانی:

  تعریف مفهومی

   موجودی دانش افراد یک سازمان است، که شامل شایستگی ها و طرز فکر کارکنان است.این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود. (نمامیان و همکاران،1390)

  تعریف عملیاتی

  در این پژوهش سرمایه انسانی , به وسیله سوالات 1 تا 15 پرسشنامه   بونتیس (1998) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

  سرمایه ارتباطی:

  تعریف مفهومی

  شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمان ها می توانند شامل مشتریان، واسطه ها، کارکنان، تامین کنندگان،اعتباردهندگان،سرمایه گذاران و. باشند. (نمامیان و همکاران،1390)

  تعریف عملیاتی

  در این پژوهش سرمایه ارتباطی , به وسیله سوالات 29 تا 42 پرسشنامه   بونتیس (1998) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

  سرمایه ساختاری:

  تعریف مفهومی

  شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است.( نمامیان و همکاران،1390)

  تعریف عملیاتی

  در این پژوهش سرمایه ساختاری , به وسیله سوالات 16 تا 28 پرسشنامه   بونتیس (1998) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

   

  عملکرد مالی: 

  تعریف مفهومی

  اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره (Ahmad khan et al., 2012)

   

   

   

  نسبت بازده دارایی ROA (معیار عملکرد مالی):

  تعریف عملیاتی

  یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کلّ دارایی های آن شرکت می باشد .ROA یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولّد) به ما می دهدکه از طریق تقسیم سود سالیانه به کلّ دارایی شرکت محاسبه می شود.ROA به صورت درصد بیان می شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه گذاری Return On Investment (ROI) اشاره دارد.این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود: (تهرانی،1391)

   

  [1] Janosevic  

  [2] Ahmad khan

  [3] Basuki

  [4] Libo

  [5] Ploman

  [6] Roderz

  Abstrac

  Abstract of the research

  In today's knowledge-based economy, intellectual capital is the main factor of excellence and improvement of companies' performance. Managers should be aware of the degree of available intellectual capital in their company to be able to manage it favorably. Consumers of financial statements should know the degree of their company's intellectual capital in order to predict future of the company and make conscious decisions. Therefore identifying and correct evaluation of intellectual capital of companies is necessary both for managers and consumers of financial statements that everyday its importance is increased. Therefore the aim of this research is considering the relationship between intellectual capital and dimension of its financial performance (return on assets) car companies accepted in Tehran stock exchange. From the view of aim this research is applied and in the view of method it is correlation. In order to answer the questions of the research, one main important hypothesis and 3 sub-hypotheses have been written. For considering the accuracy of hypothesis, the information was collected from aimed statistical society of the research that includes managers and experts of car companies accepted at stock exchange during 5 years (2007-2011). Sampling method of this research is exclusive type that finally 20 companies were chosen as sample. For testing intellectual capital the questionnaire tools was made up by Bontis(1998) and documented on subject research related to Likert range, was used , also for testing dependent variable, the financial statement presented by available companies of statistical society was used. Finally in order to analyze data, SPSS software and correlation analysis method and regression method were used. The results showed meaningful relationship between intellectual capital and financial performance at car companies being member of stock exchange also amongst parameters of intellectual capital, human capital with correlation coefficient of 0.637 and communicational capital with correlation coefficient of 0.598  have had the most correlation with financial performance and there isnot meaningful relationship between structural capital and financial performance.

  Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, communicational capital, returns on assets

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  فهرست مطالب

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  .1-1مقدمه ............................................................................................................................ 2

  .1-2بیان مسئله  تحقیق .......................................................................................................... 3

  .1-4ضرورت و اهمیت تحقیق ............................................................................................... 6

  .1-5اهداف تحقیق ................................................................................................................ 7

  .1-6نوع روش تحقیق ........................................................................................................... 7

  .1-7چارچوب نظری تحقیق .................................................................................................. 8

  .1-8فرضیات تحقیق ............................................................................................................. 8

  .1-12قلمرو تحقیق................................................................................................................ 9

  .1-14تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................. 9

   

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  .2-1مقدمه.............................................................................. ......................................................13

  .2-2اهداف واحدهای انتفاعی.................................................. .......................................................14

  .2-2-1حداکثر نمودن سود....... .............................................................................................................14

  .2-2-2حداکثر نمودن ثروت..... .............................................................................................................14

  .2-3نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی.............................. ........................................................15

  .2-4مفهوم عملکرد شرکت....... ..............................................................................................................16

  .2-5ارزیابی عملکرد............................................................... ..........................................................18

  .2-5-1اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد................................................................................................19

  2-6.ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملکرد........................... .........................................................20

  .2-7رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد...................................................................................21

  .2-8معیارهای ارزیابی عملکرد مالی......................................... .........................................................24

  .2-8-1معیارهای عملکرد حسابداری...................................................... ......................... .. ...................24

  .2-8-2معیارهای عملکرد اقتصادی........................................... ......................... ............... ... ......... 27

  .2-9سود حسابداری.............. .............................................................................................. ............... 29

  .2-9-1اهداف گزارشگری سود حسابداری............................... ........................................ .................30

  .2-9-2سودمندی سود.............. ...............................................................................................................31

  .2-10 نرخ بازده دارایی ها(ROA..............................................................................................................32

  .2-11سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری............................................................... .............34

  .2-12مفهوم سرمایه فکری................................................................................................. ........................35

  .2-13ویژگی های سرمایه فکری........................................................................................ .........................37

  .2-14اجزای سرمایه فکر...................................................................................... ......................................37

  .2-15سنجش سرمایه فکری و مدل های توصیفی آن......................................... ... ....................................39

  .2-16ارزش سرمایه های فکری برای سازمانها.............................................. ... ... ... ... ... ... ... ...............45

  .2-17پیشینه تحقیق.......................................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... .........................45

  2-18.نتیجه گیری و استنتاج مدل تحقیق .......................................... ... ... ... ... ... ....................................49

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  .3-1مقدمه........................................................................................ ... ... ............................. ....................51

  .3-2روش تحقیق................................................................................................................. ...... ................51

  .3-2-1نوع تحقیق بر مبنای هدف................................................................................................................51

  .3-2-1-1تحقیق بنیادی یا پایه ای...............................................................................................................52

  .3-2-1-2تحقیق کاربردی...........................................................................................................................52

  .3-2-2نوع تحقیق بر مبنای روش............................................................. ... ... ... ....................................52

  .3-3جامعه و نمونه آماری................................................... ................... ...................................................53           3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری....................................... ................... .......................................54

  .3-4ابزارها و روش های جمع آوری داده............................................ ......................................................56

  .3-4-1روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات................................... ....... ..............................................58

  .3-4-1-1روایی............................................................................. ..... ......................................................59

  .3-4-1-2پایایی.................................................................................. ........................................................59

  .3-4-1-2-1روش آلفای کرونباخ......................................................................... .....................................60

  .3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................ ..............................................63

  .3-6نتیجه گیری......................................................................................... ................... ............................63

   

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  .4-1مقدمه.................................................................................. .................... ..........................................65

  .4-2تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.......................................... .................... ... ............................65

  .4-2-1سرمایه فکری و خرده مقیاس های آن....................................... .....................................................66

  سرمایه انسانی ......................................................................................................... ....................................67

  سرمایه ساختاری.............................................. ..................................... .................... .................................68

  سرمایه ارتباطی (مشتری )............................................................... .................... ... ... ... ...........................69

  .4-2-2عملکرد مالی (بازده داراییROA ) ............................................. .................... ...............................70

  بررسی نرمال بودن متغیرها.................................................................................................. ..........................71

  .4-3آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................... .....................................72

   

   

   

   

  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

  .5-1مقدمه.............................................................................................. .................... ...............................75

  .5-2نتایج آمار توصیفی.......................................................................... .................... ...............................76

  .5-2-1توصیف متغیر سرمایه فکری و خرده مقیاس های آن........................ ...........................................76

  .5-2-2توصیف متغیر عملکرد مالی (بازده دارایی ROA) .............. ........... .................... .........................77

  .5-3نتایج آمار استنباطی.............................................................................. . .............................................77

  پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق..................................................................... .....................................79

  .5-5پیشنهادات بر اساس سوال های تحقیق............................................. ... .................. ........................80

  .5-6محدودیت های تحقیق........................................................... .................. .........................................82

  .5-7پیشنهادات برای تحقیقات آتی در این زمینه........................ ................ ...............................................83

  پیوست.................................................................................................. .................. ... ...... ........................84

  منابع.............................................................................. .................. .................. ...... ..................................9

  منبع:

  منابع

  آذربایجانی کریم و سروش یار، افسانه و یاریان کوپایی، سمانه (1390) جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی، حسابرس، شماره 52.

  استونر جیمز. ای. اف، ادوارد فری من آر، گیلبرت، دانیل آر. (1386) "مدیریت" ترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، جلد اول.

  اعتباری، محمد و پوراسفندیانی، حامد(1384) "زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو" سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،13-1.

  انصاری، عبدالمهدی و کریمی، محسن(1387) "بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش افرینی براس سهامداران با تاکید بر معیارهای اقتصادی"، حسابدار، شماره 200

  انواری رستمی،علی اصغر و تهرانی، رضا و سراجی، حسن(1383)"بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و  مالیات و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37

  انواری رستمی،علی اصغر و سراجی، حسن(1384) سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، سال 12

  7.      بولو، قاسم و طالبی، میثم (1390) " معیارها و مدل های اندازه گیری سود" بورس اقتصادی،شماره 3

  8.      پاکروان، لقمان و خوبیاری، مجید (1390) " ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی" تازه های اقتصاد ،شماره 63

  تقوی، مهدی، ”مدیریت مالی ۱“، انتشارات درسنامه، 1381

  تهرانی، رضا، "مدیریت مالی"، انتشارات نگاه دانش، ویرایش سوم، چاپ یازدهم،1391

  11.  جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1384) "مدیریت مالی" انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

  12.  خاکی،غلامرضا"روش تحقیق در مدیریت"،انتشارات بازتاب،چاپ سوم،تهران،(1387)   

  خاکی، غلامرضا "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" چاپ ششم، انتشارات بازتاب، 1389.

  رحیمیان، نظام الدین و خان حسینی، داود و معزز، الهه و نسبتی، نیکو (1391) "بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز.

  رمضانی سید مهدی (1387) بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، شماره 74، صص 11-4.

  رهنورد، فرجه اله (1387)، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4(پیاپی 31)

  سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه "روشهای تحقیق در علوم رفتاری" چاپ دوازدهم، 1385.

  سکاران،اوما" روش های تحقیق در مدیریت"،ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،موسسه آموزش عالی  و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ پنجم،تهران،(1386)

  سینایی، حسنعلی و حاجی پور، بهمن و طاهری، خدیجه (1390)،"بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت"، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5.

  شمس، شهاب الدین و خلیلی، مهدی (1390)،"بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 1، صص 65-51.

  صالحی، سید مرتضی و نیکوکار، غلامحسین و محمدی، ابوالفضل و تقی نتاج، غلامحسین (1390) "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری" مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 7، صص 142-127.

  صالحی کردابادی،سجاد و رضایی دیزگاه،مراد و رضایی کلیدبری،حمیدرضا" مطالعه ی کیفیت خدمات و رضایت مراجعه کنندگان در سازمان های دولتی (مطالعه ی موردی استان گیلان)" دو ماهنامه ی توسعه ی انسانی پلیس، سال هفتم،شماره ی 33 ، بهمن و اسفند (1389)

  فرهادی، سید محمد و رشیدی، محمدمهدی و اصیلی، غلامرضا (1381) چالش های جدید ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی موثر در سازمانهای تحقیقاتی، مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

  قلیچ لی، بهروز و خداداد حسینی، سیدحمید و مشبکی، اصغر (1387)،"نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی" ، دوماهنمامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 32.

  کاظمی یزدی، مرتضی (1376). «نقش قانون تجارت و گزارشگری مالی در انگلیس»، حسابدار، شماره 119، صص 55- 49.

  کردستانی، غلامرضا و کشاورزهدایتی، مریم (1389) "سود حسابداری در برابر سود اقتصادی"، کنکاش، حسابدار رسمی، شماره 12

  مدهوشی، مهرداد و اصغرنژاد امیری، مهدی (1388)، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 57، صص 116-101.

  ملکیان اسفندیار و جعفر اصغری(1385)"مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها در راستای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته ‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران"، بورس، شماره 55-54، ص‌ص 33- 24 

  ملکیان، اسفندیار و زارع بهنمیری، محمدجواد (1389)، "تبیین اثرات سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 2 (پیاپی 40).

  30.  مهدوی، غلامحسین و حسینی ازان آخاری (1389) " بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟" پژوهشنامه اقتصادی،شماره25،پیاپی 31

  صفدری، سمیه (1391) "تعین ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  " دوماهنامه مهندسی توسعه بازار

  عباسی، ابراهیم و گلدی صدقی، امان (1389)، "بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص 74-57.

  مکرمی، یدالله (1374). «هدف از صورتهای مالی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی: بیانه پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان»، حسابدار، دوره دهم، شماره 110، صص 13-6.

  ملکیان، اسفندیار و زارع ، محمد جواد،(1389)، تبیین اثرات فکری بر عملکرد مالی شرکت های دارو سازی، پژوهش نامه مدیریت اجرایی، علمی_پژوهشی، سال 10،شماره2، 135-177.

  ملکیان، اسفندیار و اصغری، جعفر (1385) مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده داراییها در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، بورس،شماره 54-55

  مومنی،منصور" تحلیل های آماری با استفاده از SPSS" چاپ اول،ناشر مولف،(1389 )

  میرغفوری،سید حبیب الله و شفیعی رودپشتی،میثم و ندافی، غزاله(1391) "ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها" ، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 4

  مهرمنش، حسن و امینی، محمد(1391) "سرمایه فکری"ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین، شماره سی ونهم 

  نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1390) بررسی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی 3/61، صص 163-197.

  نمامیان، فرشید و قلی زاده، حسن و باقری، فاطمه (1390)  "سرمایه فکری و روش های اندازه گیری" آن دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، صص 16-1.

  نیکومرام، هاشم و اسحقی، فاطمه(1389) "رابطه بین تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های ارزشی و رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مجله مطالعات مالی، شماره 6

  همتی، حسن و معین الدین، محمود و مظفری شمسی، مریم (1389)  "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی" ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال دوم، شماره 7صص 48-23

  همتی، حسن و مهرابی، امین(1388) "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مدیریت مالی، شماره 5

  Ahmad Khan, Furqan and Ghafoor Khan, Raja Abdul and Aslam Khan, Muhammad (2012)" Impact of Intellectual Capital on Financial Performance of Banks in Pakistan:Corporate Restructuring and Its Effect on Employee Morale and Performance", International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No.6

  Bramhandkar, A,  Erickson,  S, Applebee,  I.(2007). "Intellectual Capital and  Organizational Performance  an  Empirical  Study  of  the Pharmaceutical  Industry",  ECKM  2007,  8th European  Conference  on Knowledge Management, Barcelona.

  Bannany, Magdi(2008), “A Study of Determinants of Intellectual Capital Performance in Banks:  the UK case,” Journal  of  Intellectual  Capital,  Vol.9, N0.3, pp.487-498.

  Bontis, N. (1999), “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field“. International Journal of Technology Managing. Nos 5/6/7/8. 62-433.

  Carroll, Stephen J. and Craig E. Schneier,(2011) "Performance Appraisal and Review Systems" ,Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

  Chan K.H.  Impact  of  intellectual  capital  on  organizational  performance:  an  empirical  study  of companies in the Hang Seng Index (part 1). The Learning Organization. 2009, 16 (1): 4~21

  Chen, J., Zhu., Z. and Xie, H.Y. (2004), "Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study". Journal of Intellectual Capital ,Vol.5 ,No.1, pp.195-212.

  Chen,  M.Y,  Lin,  J.Y,  Hsiao,  T.Y,  Thomas,  W.L.(2008). " Censoring model  for  evaluating  intellectual  capital  value  drivers",  Journal  of Intellectual Capital, Vol.9, No.4, pp:639-654.

  De Wet J.H., and E. Du Toit,(2007)" Return on Equity:A Popular, But Flawed Measure of Corporate Financial  Performance",  SAJBM,  38(1)

  Ferguson, R. and D. Leistikow.)2007( "Search for the Best Financial Performance Measure"., Financial Analysts Journal, Vol. 54, No. 1, 80-86

  Holmen J.(2005). " Intellectual  Capital  Reporting", Management Accounting Quarterly, Vol.6, No.4.

  Janosevic, stevo and Dzenopoljec, Vladimir and Bontis, Nick (2013) " Intellectual Capital and Financial Performance in Serbia" Knowledge and Process Management, Volume 20 Number 1 pp 1–11.

  Kang J., K. Kim, and W. Henderson,(2002) Economic Value Added  (EVA): A  Financial  Performance

  Kamath G.B. The intellectual capital performance of Indian banking sector. Journal of  Intellectual Capital, 2007, 8 (1): 96~123.

  Measure,  Journal of Accounting and Finance Research, 10(1), 2002, pp. 48-60

  Libo, fan and YUAN, Xin and WANG ,Su(2011)" Research on the Relationship Between Intellectual Capital and Company Performance An Empirical Analysis Based on Panel Data" M & D FORUM ,18(3) 

  Mu Shun Wang,(2011) "Intectual Capital and Firm Performance"Annual Conference on Innovations in Business & Management

  Marr, B., Gray, D. and Neely, A. (2003), “Why Do Firms Measure Their IC”, Journal of intellectual capital, vol. 4, No. 4, pp. 441-464.

  Marr Bernard (2004) "Measuring and benchmarking intellectual capital" Benchmarking: An International Journal,Vol. 11 No. 6, pp. 559-570

  Martinez,  I,  Garcia,  M.E.(2005).  Assessing  the  quality  of  disclosure on  intangibles  in  The  Spanish  Capital  Market,  European  Business Review, Vol.17, No.4, pp:305-313.

  Mavridis, D.(2005).  Intellectual  capital  performance  drivers  in  the Greek  banking  sector,  Management  Research  News,  Vol.28,  No.5, pp:43-62.

  Pablos,  patrica  ordonezde.(2004). "measuring  and  reporting  structural capital", journal of intellectual capital, Vol.5, No.4, pp:629-647.

  Patton, Michael Quinn, (2010)" Evaluating Performance: Appraisal Programs: An Overview" Theodore Roosevelt Building, United States Office of Personnel Management

  Pazdzior,artur,(2012) "MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN A COMPANY" manaegement,knoeledge and learning, international conference

  Rolstandas, A., (1995), "Performance Measurement: A Business Process Benchmarking Approach", Chapman & Hall, New York, NY.

  Steven Firer and Smithchell Williams.  Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance. Journal of Intellectual Capital, 2003, (4): 5~ 6

  Talukdar, Abhijit(2008) What is Intellectual Capital? And why it should be measured? , available at WWW.ATTAINIX.COM.

  Tan, H. P., Plowman, D., Hancock, P. (2007), “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies“. Journal of Intellectual Capital. No 1, pp. 76-95.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس