پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

word
169
685 KB
30750
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۹۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مدیریت اجرایی

  چکیده :

  مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.

  روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه مورد مطالعه شامل 106 نفرازمدیران سطوح عالی ،میانی وعملیاتی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند وابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی وپایایی آن موردبررسی وتاییدقرارگرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی درنرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.

  یافته ها:پس ازتجزیه وتحلیل داده ها درسه معیار مالی،بالینی،منابع انسانی مشخص گردیدکه سیستم اطلاعاتی دردومولفه مالی(.   )وبالینی( ) معنی دارشدند ودرمولفه منابع انسانی معنی دار نشد .

  نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران درمنابع انسانی وهمچنین تاثیر کمتر بر معیاربالینی توصیه می شود که دلایل عدم توجه به این دو امر دربیمارستانها مورد بررسی قرار گیرد

  واژگان کلیدی :سیستم اطلاعات بیمارستان . مدیریت .مدیریت دانش

  مقدمه :

  رشد روز افزون صنایع ارتباطی ، مخابراتی ، انفورماتیکی ، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه می کند . انقلاب فن آوری اطلاعات درکلیه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، امنیتی کشور تاثیرات قابل توجه بر جای گذاشته است . امروزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت باایجادارتباطات دقیق،سریع وگسترده بین اجزای سازمان موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری وکاهش خطرات ناشش ازتصمیم گیری های اشتباه گشته اند.بیمارستانها به واسطه نوع خدمات ،محیط پیرامون وساختار ومشتریان خود بیشترازسایر سازمان ها محتاج به روزبودن وسرعت درانتقال اطلاعات برای اخذتصمیم گیریهای مدیریتی خودهستند(21).  

  سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS)[1] یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادل اطلاعات جامع بیمار بین بخش ها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار ، بهبود کیفیت ، افزایش رضایت مندی و کاهش هزینه می باشد(21).

  مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم گیری موثر نخواهند بود . بنابراین در مدیریت نیاز به سیستم اطلاعاتی جامع می باشیم ، زیرا همه فرایند مدیریت به کسب اطلاعات مناسب و دقیق متکی است . سیستم اطلاعات بیمارستانی از طریق ارائه ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات، نه تنها موجب بهبود تصمیم گیری در اقدامات بهداشتی – درمانی می شود بلکه در توسعه ی عملکرد سازمانی نیز نقش بسزا و موثری دارد(22).

   نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد مدیریت بیمارستان و کادر درمانی آنها نقش مسجل و انکار ناپذیر است و اکثر دانشمندان و علمای مدیریت به بدون تردید استفاده از آن را توصیه نموده ، مدیران نیز اعتقاد دارند که برای ایجاد تحول در
   بیمارستان ها ناگزیر به استفاده از آن هستند(23) .

  موضوع دیگری که در این تحقیق بررسی شده است مدیریت دانش می باشد . دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن 21 است . مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی ، انتخاب ، سازمان دهی ، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند یاری می رساند. به کمک مدیریت دانش ، مفاهیم و روش ها ، روشن هستند ، چالش ها واضح اند و می توان بر آنها غلبه نمود ، منابع مشخصند و می توانند قابل توجه باشند (24) .

  مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و پیش بینی آینده می نمودند . در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و نقش گسترده تری می یابد . دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون سازمان ها در حال انتشار است . فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق ، نگهداری مدیریت دانش به وجود آورده است(26) . لذا تولید اطلاعات و دانش و از اهمیت خاصی جهت تصمیم گیری های مدیران در سطح بیمارستان و دانشگاه های علوم پزشکی دارد که این نقش در بیمارستان ها به عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .

  در این فصل شرح موضوع و زمینه پژوهش ، سوالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست ، اهداف و سابقه تحقیق ، ذخیره های پژوهش ، کاربردهاومزایای حاصل از پژوهش ، روش انجام تحقیق، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری ، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان خواهد شد. در خاتمه ساختار کلی پایان نامه ارائه خواهد شد.

  1-1 شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن :

  امروزه فناوری اسلاعات برای تسهیل در انجام امور و کسب مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها در سازمان های مختلف بکار گرفته شده است. سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند نیز از این امر مستثنی نمی باشند. بیمارستان شناخته شده ترین سازمان ارائه دهنده این نو5نث7غع خدمات است که نقش بیسار مهمی در حفظ و بهبود سلامت شهروندان بازی می کند. (1)

  سیستم اطلاعات بیمارستان  یکی از گسترده ترین نوع سیستم اطلاعاتی بکار رفته در محیط بیمارستان می باشد. این تعریف مطالعات کلی مختلفی را در بر می گیرد. اما بطور کلی سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مدیریت اداری، مالی، فعالیت های تکنیکی در بیمارستان طراحی شده است.

  بیمارستانهای برای ایجاد تحول در خدمات و امور مالی به اطلاعات وابسته هستند. در دهه ی اخیر تغییراتی بنیادی در روش های پرداخت هزینه ها، رقابت ، فن آوری ارائه ی خدمات و آمارهای جمعیتی به وجود امده که این تغییرات مراکز مراقبت سلامت را ناپایدارو متزلزل نموده است . پیشرفت ایجاد شده در فن اوری اطلاعات و سرعت تغییرات در محیط های سازمانی، اولین چالش را برای مدیران اجرایی به وجود اورده است.

  در پاسخ به این چالش، حیطه ی اطلاع رسانی مراقبت سلامت نیز توسعه یافته ، تاکید به استفاده از فن اوری هایی دارد که تصمیم گیری در مراقبت از بیمار را به وسیله ی ارائه کنندگان خدمات، موردحمایت قرار می دهد. این تاکید در اطلاع رسانی خدمات بالینی، تحقق در آموزش  مدیریت بیمارستانها نیز مشهود است(2).

  سیستم اطلاعاتی بیمارستانی این قابلیت را برای مدیران بیمارستان فراهم می نماید که در هر زمان و مکانی به اقدامات لازم برای تصمیم گیری دسترسی پیدا می کند و براساس اطلاعات واقعی محیط کاری خود تصمیم گیری نماید. تصمیم گیری مدیریت بر اساس اقدامات واقعی منجر به افزایش کارایی و توسعه درعملکرد و در نهایت موجب کارآیی و اثر بخشی بیمارستان می شود(26).

  پیشرفت های شگرفت و خیره کننده فناوری اطلاعات یکی پس از دیگری رخ می دهد که فناوری اطلاعات [2](IT) یکی از موضوعات موثر بر مدیریت دانش سازمانی می باشد(27). تکنولوژی اطلاعات می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهای موثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تامین کند

  تکنولوژی اطلاعات به خودی خود قلب مدیریت دانش نیست و هیچ پروژهای تنها به خاطر کاربرد آخرین تکنولوژی های اطلاعات تبدیل به پروژه مدیریت دانش نمی شود .

  تکنولوژی اطلاعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا می کند تکنولوژی اطلاعات به تنهایی تامین کننده دانش نسبت به تکنولوژی اطلاعات می تواند به افراد در پیدا کردن اطلاعات کمک کند اما این خود افراد هستند که باید تعیین کنند آیا اطلاعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یاخیر . برای تبدیل اطلاعات به دانش به افراد باید اطلاعات راتفسیر ، تحلیل و درک کرد و آن را در متن جای داد(3).

  از طرف دیگر مشکلات و گرایش های نزد مدیران بیمارستان ها از قبیل تماس به جایگزین پرونده های کامپیوتری به جای پرنده های دستی ، افزایش حجم داده ها بیمارستانها گرایش به استفاده از سیستم یکپارچه اطلاع رسانی به جای سیستم های درون بخشی  ،اضافه شدن بیماران  ودریافت کنندگان خدمات به عنوان کاربران بر خط سیستم اطلاعات بیمارستان در کنار مدیران و ارائه دهندگان خدمات ، استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مراقبت بیمار و مقاصد مدیریتی و کاربرد آن برای برنامه ریزی در تحقیقات بالینی واپیدمیولوژیک همگی توجیه پذیری برای ایجاد و توسعه ی سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستانها هستند(4) .

  تولید اطلاعات و دانش از اهمیت خاص جهت تصمیم گیری مدیران ، در سطح بیمارستان ها دارد که این بخش در بیمارستان بر عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .

  با توجه به گسترش بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بیمارستان های کشور در سالهای اخیر و اهمیت هدفمند بودن این حرکت واینکه تا حدی اهداف اصلی بکارگیری این سیستم در بیمارستان ها برآورد شده است در این پژوهش سعی به بررسی تأثیر بکارگیری این سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش محور مدیران بیمارستان شده است .

  1-2- زمینه پژوهش :

  موارد اشاره شده زیر ، زمینه ساز انجام این پژوهش می باشد .

  .تاثیرکاربردسیستم اطلاعات بیمارستان بر افزایش کارایی واثربخشی دانش مدیران بیمارستانها.

  .عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه ارتباط سیستم اطلاعاتی بیمارستان با دانش مدیران بیمارستان 

  .عدم انجام پژّوهش در مورد نتایج کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان دربیمارستانهای دولتی بندرعباس که ازسیستم اطلاعاتی بیمارستان استفاده می کنند .

  1-3 پرسش های پژوهش

  مساله اصلی در این تحقیق را می توان بصورت زیر عنوان کرد :

  تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستانی در مدیریت دانش مدیران بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی بندرعباس).

   جهت بررسی مسئله اصلی تحقیق پایه به سئوالات اصلی تحقیق که به شرح زیر می توان پاسخ داد:

  آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان توانایی تامین داده های صحیح و معتبر مالی را برای استفاده مدیران بیمارستان دارد؟

  آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانش مدیران را در جهت اداره منابع انسانی بیمارستان افزایش می دهد.

  آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان توانایی تامین داده های صحیح و معتبر بالینی را برای مدیران دارد.

   آیا استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستانی بر مدیریت دانش مدیران بیمارستانهای دولتی بندرعباس تاثیر مثبت دارد.

  1-4-  اهداف پژوهش

  این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است :

  تعیین تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعاتی بیمارستان در تولید اطلاعات مالی برای استفاده مدیران در بیمارستان ها.

  تعیین تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در تولید اطلاعات بالینی برای استفاده مدیران در بیمارستانها.

  تعیین تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعاتی بیمارستانی در افزایش دانش مدیران در اداره منابع انسانی در بیمارستان ها

  تعیین اثرسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش محورمدیران بیمارستان های آموزشی درمانی بندرعبای که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشند.

  1-5-  سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

  سیستم اطلاعات بیمارستان یک سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستان می باشد. با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان در بیمارستان پدید آمد.

  ناکارآمدی روش های دستی،رشدتحقیقات پزشکی درجهان ،پیشرفت صنعت بیمه وتغیردرروش بازپرداخت به مرکز طرف قرارداد،روش های نوین اموزش پزشکی،عظیم تجهیزات وامکانات پزشکی،افزایش سطح تخصصی کارکنان وتحول درنحوه سرویس دهی ومدیریت بیمارستانی،رشد روزافزون هزینه های درمانی ،افزایش انتظارات بیماران ،ضرورت ارتباط مراکز پزشکی ومتخصصان بایکدیگرازمهمترین ضرورت ها ودلایل اتو ماسیون سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .علاوه برانهاوجودیک سیستم اطلاعات مدیریتی خوب برای ارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار ضروری می باشد(28).

  مهاجین و همکاران درپژوهش انجام شده که درمورد تاثیر به کارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان نقش سیستم رادر صرفه جویی هزینه ها ومدت زمانی که کارکنان صرف جمع آوری، ذخیره وبازیابی اطلاعات وامور مدیریتی میکنند مورد بررسی قرارداند(29).مطالعه ای نیز توسط مرادی وهمکاران تحت عنوان نقش HIS  دربهبود عملکردبیمارستان دربیمارستان شیخ مفید مشهد انجام دادند(30).تحقیقی توسط هامبورج (Hamborg) و همکاران تحت ارزشیابی پرسشنامه محورقابلیت استفاده سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی انجام شده است (31).مطالعه ای  نیز درمورد فاکتورهایی که برپذیرش سیستم­های اطلاعات دربیمارستانها موثراست در چین انجام شد(24).

  1-6- فرضیه های پژوهش:

  فرضیه های اصلی تحقیق به شرح زیراست:

  فرضیه اول:سیستم اطلاعاتی بیمارستان توانایی تامین داده های صحیح و معتبر مالی را برای استفاده مدیران بیمارستان دارد.

  فرضیه دوم: سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانش مدیران را در جهت اداره منابع انسانی بیمارستانها افزایش میدهد

  فرضیه سوم: سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی توانایی تامین دادههای صحیح ومعتبر بالینی رابرای مدیران بیمارستان دارد.

  فرضیه چهارم:استفاده سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برمدیریت دانش محورمدیران بیمارستانهای دولتی بندرعباس تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.

  1-7-کاربرد های پژوهش

  این تحقیق جهت استفاده تمامی مدیران دربیمارستانها ودانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشوربکارمیرود.

  1-8 - مزایای حاصل ازپژوهش:

  با اجرای صحیح وکامل این پژوهش سازمان از مزایای زیربهرمند می شود:

  - ارتقاءمدیریت دانش مدیران بیمارستانهاجهت مدیریت جامع بیمارستانها.

  - بهبود در عملکردپزشکان وپرستاران و کادر درمانی بیمارستانهابرای درمان بیماران.

  - دسترسی سریع به اطلاعات ومنابع آماری وتحلیلی برای استفاده مدیران دربیمارستان­ها.

  - افزایش توانایی مدیران دربرنامه ریزی دقیق منابع انسانی.

  1-9- روش تحقیق:

  تحقیق به شکل رابطه علی ومعلولی بااستفاده ازطراحی پرسشنامه بین مدیران سطوح عالی،میانی وعملیاتی بیمارستان های دولتی بندرعباس انجام خواهد شد.

   

  1-10- روش وابزارگردآوری اطلاعات:

  روش گرداوری اطلاعات پژوهش حاضر ازدوبخش تشکیل شده است:

  1-10-1- مطالعات کتابخانه­ای:

  برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طورعمده ازکتب ،مقالات ومنابع لاتین وفارسی حاصل ازجستجودراینترنت،بانک ها ومنابع اطلاعاتی وکتابخانه ها استفاده شده است.

  1-10-2- تحقیقات میدانی:

  به منظورجمع اوری اطلاعات مورد نظروسنجش متغیرهای تحقیق ازپرسشنامه استفاده شده است.دراین پژوهش اطلاعات دربیمارستان به سه رده اطلاعات مالی،اطلاعات منابع انسانی،اطلاعات بالینی تقسیم شد.سپس بامطالعات کتابخانه ای شاخص هاکه دراین سه زمینه برای مدیران جهت تصمیم گیری مورد نیاز می باشدشناسایی گردید ودرمرحله بعد این شاخص ها بصورت پرسشنامه طراحی شدکه روایی وپایایی ان بررسی وتایید گردید ودرنهایت پرسشنامه دراختیار مدیران جامعه پژوهش قرار گرفت تامشخص کند چه میزان ازاین شاخص هاازطریق سیستم اطلاعات بیمارستان قابل استخراج است.

  1-11- جامعه آماری:

  این تحقیق جهت استفاده دربیمارستانهاودانشگاه های علوم پزشکی می باشدلذاازمدیران دربیمارستان هادرسه سطح عالی،میانی،عملیاتی استفاده شده است.جامعه اماری دراین تحقیق باتوجه به اینکه دربندرعباس سه بیمارستان دولتی ازسیستم های اطلاعاتی بیمارستانی استفاده می کنندحدود106نفر می باشد.

  دراین پایانامه فرضیه های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب باسوالات
   پرسشنامه هابااستفاده ازآمارهای:

  1-توصیفی به منظورشاخص های مرکزی پراکندگی محاسبه وتجزیه وتحلیل می شوند.

  2-استنباطی بااستفاده ازآزمون میانگین براساس TوZ وآزمون نسبت ها براساس Z بااستفاده ازنرم افزارSpSS15وMicrosaft office-xpتجزیه وتحلیل داده هاانجام خواهد شد.

  1-12- قلمروزمانی ومکانی تحقیق:

  قلمروزمانی این پژوهش به تاثیراتی که سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران دربیمارستان ها می گذارد دارد.ارائه مرقبت های بهداشتی باکیفیت،مستلزم اینست که ارائه دهندگان مراقبت وبیماران اطلاعات زیادی راازمنابع مختلف ومتنوع باهم ادغام کنند.

  بعلاوه افزایش قابلیت دسترسی اسان ونیزاستفاده ازاطلاعات صحیح وفوری برای مدیران وپزشکان،پرستاران وسایرکارکنان بیمارستان موجب تسریع درروند درمانی بیماران بستری در بیمارستان می شود.

  1-13- ساختار کلی پایانامه:همانطوریکه در شکل1-1نشان داده شده است این پایانامه ازپنج فصل تشکیل شده است.درفصل اول کلیات پژوهش شامل شرح موضوع و منطق پشتوانه ان، زمینه پژوهش،دامنه پژوهش، پرسش های پژوهش، اهداف و ضرورت ها ومزایای پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.

  فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده وبه دنبال آن درفصل سوم روش تحقیق و­ بررسی فرضیه­های ارائه شده و فصل چهارم تجزیه وتحلیل فرضیه های ارائه­ شده و فصل پنجم به نتایج یافته ها، برداشت های حاصل ازتحلیل ها، دستاوردها و پیشنهادات تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

  1 Hospital Information seystem(

  Information Tecnology.    [2]

  Impact of Hospital information system (HIS) on knowledge based management in Educational hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences

  Abstract:

  Introduction:

  Hospital information system (HIS) is one of the influencing factors on knowledge management of medical care organization. The purpose of this study was to determine impact of using HIS on knowledge management of managers in Medical-Educational Hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences.

  Methods:

  This study was of the kind of descriptive analytic study. Study sample was made of 106 managers among high, middle and tactical levels in Medical-Educational Hospitals of HUMS. Data gathering tools was a questionnaire that its validity & reliability was examined and verified. Data analysis was done using SPSS version 16.

  Findings:

  After data analysis in 3 criteria: financial, clinical and human resources it was found that HIS was significant in 2 financial (t 21,0/05 =1.72) and clinical (z 0 =1.96) variables and wasn’t significant in human resources variable. ggjty

  Results:

  According to the study findings that HIS has no effect on human resources and low effect on clinical variable, it is recommended to study reasons not paying attention to these variables in hospitals.

  Key words: Hospital Information Systems, Management, knowledge management

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

  فهرست:

   

   صفحه 

  عنوان

  3

  فصل اول

  4

  مقدمه

  6

  1-1-شرح موضوع پژوهشی و منطق پشتوانه آن

  9

  1-2- زمینه پژوهش

  9

  1-3- پرسش های پژوهش

  10

  1-4- اهداف پژوهش

  11

  1-5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

  12

  1-6- فرضیه های پژوهش

  13

  1-7- کاربردهای پژوهش

  13

  1-8- مزایای حاصل از پژوهش

  13

  1-9- روش تحقیق

  14

  1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  14

  1-10-1- مطالعات کتابخانه ای

  14

  1-10-2- تحقیقات میدانی

  14

  1-11- جامعه آماری

  15

  1-12- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

  16

  1-13- ساختار کلی پایان نامه

  18

  فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

  19

  20

  بخش اول :

  مقدمه

  20

  1-1- مدیریت دانش-2

  22

  2-1-2- داده، اطلاعات و دانش

  24

  2-1-3- دانش مستتر و آشکار

  25

  2-1-4- مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلق دانش

  27

  2-1-5- تعاریف مدیریت دانشی

  28

  2-1-6- اهمیت مدیریت دانشی

  30

  2-1-7- نقش افراد در مدیریت دانشی

  32

  2-1-8- نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانشی

  35

  35

   

  38

   

  بخش دوم :

  2-2-1-  سیستمهای اطلاعاتی

  تاریخچه اطلاعاتی در سازمان 2-2-2

  39

  2-2-3-  سیستم مدیریت اطلاعات

  40

   بخش سوم :  سیستم اطلاعاتی بیمارستان

  42

  2-3-1 تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان وپنج مرحله کامپیوتری کردن بیمارستان­ها

  49

  2-3-2- اهمیت کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان

  53

  2-3-3-  اهداف استفاده از کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان

  58

  2-3-4- تاریخچه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستان

  60

  2-3-5-  مروری برمطالعات انجام شده پیرامون تحقیق

  69

  2-3-6- اجزای سیستم اطلاعاتی

  70

  2-3-7- مزایای HIS

  74

  فصل سوم

  75

  مقدمه

  75

  3-1-روش جمع آوری داده ها

  76

  79

  3-2-طراحی پرسشنامه

  3-3-روایی وپایایی

  82

  3-4-متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

  85

  3-5- فرضیه هاونمای شماتیک تحقیق

  88

  3-6- معیارها و شاخصهای تحقیق وجداول شاخص های مالی ،منابع انسانی،بالینی

  93

  3-7- روشهای آماری

  94

  فصل چهارم

  95

   مقدمه

  96

  4-1- آمار توصیفی نمونه آماری

  107

  4-2- آمار توصیفی معیار مالی وجداول مولفه های مالی

  111

  4-3- آمار توصیفی معیار منابع انسانی وجداول مولفه های انسانی

  115

  4-4- آمار توصیفی معیار بالینی وجداول مولفه های بالینی

  120

  4-5- آمار استنباطی

  120

  4-5-1- تجزیه و تحلیل فرض اول

  122

  4-5-2- تجزیه وتحلیل فرض دوم

  124

  4-5-3- تجزیه تحلیل فرض سوم

  126

  4-5-4- تجزیه وتحلیل فرض چهارم

  129

  فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

  130

  مقدمه

  131

  5-1- نتایج ودستاوردهای حاصل از تحقیق

  131

  5-1-1- فرضیه فرعی اول

  136

  5-1-2-  فرضیه فرعی دوم

  138

  5-1-3-  فرضیه فرعی سوم

  142

  5-1-4- فرضیه اصلی

  145

  5-2-  پیشنهادات

  منابع ومآخذ                                                                                              146

  پرسشنامه                                                                                                       152

  چکیده انگلیسی                                                                                               159

  منبع:

  منابع وماخذداخلی پژوهش :

  1-عباسی ، زهره،2008، اولین کنفرانس مدیریت دانش  .

   2- حسن زاده ، سعید،1389، بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان برکیفیت وکارایی پزشکی

  3- شهبازی ، صادق ،1388،ارتبط مدیریت دانش بانواوری وفناوری اطلاعات ونقش انها دربهبود کارایی واثربخشی فرایندها ، گروه خلاقیت ونواوری دانشگاه صنعتی

  4- اسدزاده، جلالیان، ملیحه، آرام،1387، مقاله مدیریت دانش . hTTp// :www .irandac/ data-j/vo14/sarfzadeh-hazeri-him

  5-عباسی،زهره،1389، مروری برمدل های پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها. zohre_abbasi@yahoo.com-

  6-توربان، افرایم، ٢٠٠٦ ، فناوری اطلاعات در مدیریت ترجمھ حمیدرضا ریاحی)، انتشارات دانشگاه پیام نور).

  7- احمدی ،رفیعی ،مریم ،فروغ ،1390،مدیریت اطلاعات پرستاری ،نشردانش

  8- خاکی، غلامرضا، ١٣٨٢ ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.

  9- شارعی،علی اصغر ، 1388، بررسی  تاثیر ارتباط  فناوری اطلاعات ومدیریت کیفیت جامع برکارآیی واثربخشی سازمان های صنعتی وخدماتی،مرکزاطلاع رسانی وزارت صنعت ومعادن.

  10- عبدالکریمی ،مهنوش ،1381،مدیریت دانش،فناوری اطلاعات وخلاقیت ونقش ان دربهبود کارایی واثربخشی فرایند ها.

  11- مقدم،ستوده،علی امین،مریم،2007، کنفرانس ملی مدیریت دانش-ارایه مدلی برای توسعه مدیریت دانش درسازمانهای تحقیقاتی .

  12- افراز،عباس ،1389،،مقاله"مدیریت دانش (آشکار-ضمنی) فناوری اطلاعات"5-9.

  13-اسلامی یحیی.نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا . پایان نامه جهت اخذکارشناسی ارشد مهندسی صنایع . تهران : دانش گاه تربیت مدرس؛ 1375 .ص 46)-24).

  14- صمدی لیلا. بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی. پایان نامه جهت اخذکارشناسی ارشد. تهران : دانشگاه تربیت مدرس؛ 1376 .ص( 50 -32)

  15- مینانرگس. راهنمای برنامه ریزی برای سیستم اطلاعاتی براساس متدولوژیBSP ;1379ص(23-24)

  16- منوچهری ژیلا. بررسی دیدگاه مدیران و روسای بیمارستانهای تهران در زمینه سیستمهای اطلاعات مدیریت وارائه الگوی مناسب برای طراحی ساختار سیستم اطلاعات مدیریت در بیمارستان با استفاده از متدولوژیBSP پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران؛128-50 ،28- 1380 .ص 65)

  beheshti.kaums.ac.ir17- کمیته تخصصی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: سایت

  18- خاکی، غلامرضا، ١٣٨٢ ، روش تحقیق با رویکردی به  پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.

  19- دانایی فرد و الوانی و آذر، حسن و سید مھدی و عادل، ١٣٨٧ ، روش شناسی پژوھش کمی در مدیریت: رویکری جامع، انتشارات صفار- اشراقی

  20- کامپنهود و کیوی، لوک وان و ریمون، ١٣٨٧ ، روش تحقیق در علوم اجتماعی(ترجمه عبدالحسین نیک گهر) انتشارات فرھنگ معاصر).

   

  منبع خارجی پژوهش:

  21-MoglidG.medical record  organization..2ed.newdelhi:jappy­ brothers; 2001 p125

  22. Abdelhak M, Grostics H, Jacobs E. Health information management of a strategic resource.2nd ed .USA: WB. Saunders; 2001.

  23- Duffy ,D.,novamber1998."CIU(Enterprise sectionz)

  24-New bold sk.Information system for mananing pation care.Indienemeann jA.nersing-dminstration:managing pation care.2ed.stamford:apleton&lange; 2002.p323-39                                                                                              

   25- understanding Hospital information system   Adopation in china .Fpeng@ pgrad. unimelb. edu.au                                                                  

  26-introdaction to nursing information.2ed.new York.spring;2003.Hannah k,Ball M, Edwards M                                                                                          

   27 -Reichertz p.Hosptal information system.internatinal jornal of medical information (2006):75(80):268-81                                                              

  28- Moradi Gh ,sarbazM.Infrastructure of HER.jornal of medical record scientific association2003;50-3                                                                                                

  29- Mahajan V.milton.the use of computer in hospital1977;7(5):95-107          

  30 - Moradi G,Sarbaz M,kimiyafar K,shafiei Y.the role of hospital information system on dr sheikh hospital performance promotion in mashhad .jornal of HIS-2008;159-166.

  31- Homborg kc,Vehse B,Bludau HB.Questionnaire based usability evaluation of hospital information system.Electronic jornal of  information system evaluation-2004;7:21-30

  32- Holt G.D., Love P.E.D, Li H., 2000, "The learning organization: toward a paradigm for mutually beneficial strategic construction alliances",International journal of project management, 18, pp. 415-421.

  33- Teresa L. Ju , Chia-Ying Li , Tien-Shiang Lee, 2006, " A contingency model for knowledge management capability and innovation" International Industrial Management & Data Systems Vol. 106, No. 6, Page 855-877.

  34- Tsang, W., 1997, Organization Learning and Learning Organization, Human Relations, Vol. 50, No. 1, pp. 73-89.

  35- Marianne Gloet. , Mile Terziovski., 2004 , " Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance" Journal of Manufacturing Technology Management Volume 15 , No. 5, Page 402 –409.

  ) http://www.mim.gov.ir/Article/9-23-11.asp)

  36- Jung, D.I., Chow, C. and Wu, A., 2003, “The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings ”,The Leadership Quarterly, Vol. 14 No. 2003, pp. 525-44.

  37 - Yang , 2004,"The construct of the Learnin Organization: Dimensions, Measurment and validate".

  38- Sternberg, R., 1991, "An vestment of creativity and its development", Human Development, 34.

  39- Mumford, M.D. and Licuanan, B., 2004, “Leading for innovation: conclusions,issues and directions ”, The Leadership Quarterly, Vol. 15 No. 1, pp. 163-71.

  40-http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sarfzadeh_hazeri.htm

  41- Schneider B., Brief A., Guzzo R., 1996, Creating a climate and culture for sustainable organizational change, Organizational Dynamics, 24, 7-19.

  42-http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sarfzadeh_hazeri.htm).

  43- Bridging the “know–do” gap in global health: What is knowledge management? http://www.who.int/kms/en (accessed 10 April 2006).

  44- Ajami S. A Survey of hospital information systems in Isfahan hospital. Esfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2003[Book in Persian].

  45- Hoseini A, Mogaddasi H, Jahanbakhsh M. Diabet clinical information system in several countries. Journal of Health Information Management 2006; 3(1):33-39[Article in Persian].

  46. American Health Information Management Association. Health Information Management: Professional definition [Monograph on the internet)2006. Available from: www.Ahima.org, Accessed at 2006

  47-Austin CJ. Information System for health services administration. 3nd ed. Miching: Health Administration press; 1998. P. 43-65.

  48-World Health Organization. Health information system in support of health system performance assessment. Regional Office for South-East Asia, 2001.

  49- M. M. Yusof, A. Papazafeiropoulou, R. J. Paul and K. Stergioulas, “Investigating evaluation frameworks for health information systems”.

  International Journal of Medical Informatics, 2008, vol. 77, pp. 377–385.

  50- L. Roussel, R. C. Swansburg, R. J. Swanburg, “Management and Leadership for Nurse Administrators”. Contributor Russell C.

  Swansburg, Richard J Swansburg. Jones & Bartlett Publisher, 2005.

  51- R. Haux, E. Ammenwerth, and A. Buchauer (Ed) (2001). The Requirements Index for Information Processing in Hospitals. Version1.0b.Germany: Inattitut für edizinische iometrie und Informatik (imGi). Supported by the Deutschungsgemeinschaft (DFG), Adopted by the DFG’s Computing FacilitiesI

  52- M. F. Collen, “A vision of health care and informatics in 2008”, J Am Med Inform Assoc. 1999 Jan- Feb;6(1), 1999, pp. 1-5.

  53-Devaraj and Kohli 2000;England,Stewart and Walker 2000;Tomasi,Facchihi and Maia 2004

  54- Abdelhak M, Grostics H, Jacobs E. Health information management of a strategic resource.2nd ed .USA: WB. Saunders; 2001

  55-Karen A، Wager ،frances wickham lee،john P،Glaser. Health information systems 2009; pp.232-233

  56-. Adler-Milstein, and D. W. Bates, Paperless healthcare: Progress and challenges of an IT-enabled healthcare system, Business Horizons, vol. 53, no 2, 2010

  57-Journal of Health Information Management 2006; 3(1):33-39[Article in Persian].

  58- R. Hillestad, J. Bigelow, A. Bower, F. Girosi, R. Meili, R. Scoville, et al., “Can Electronic Medical Record Systems Transform Health Care? Potential Health Benefits, Savings, and Costs,” Health Affairs, vol. 24 no. 5, 2005, pp. 1103–1117

  59- Mahdavi MT. Information Management. Tehran: IRANDOC; 1989. [In Persian].

  60- J. Walker, “Electronic Medical Records and Health Care Transformation,” Health Affairs, vol. 24, no. 5, 2005, pp. 1118–1120.

  61- Jalali Fard B. Review of View Point of Medical Record Administrators of Educational Hospitals Affiliated of Iran, Shahid Beheshti & Tehran

  Medical Sciences of University from Use of CPR. [Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Sciences, Faculty of Medical Information & Management; 2000  

  62- Staggers N, Snyder Halpern R. History and trends in clinical information systems in the United States. Nursing Scholarship 2001; 33: 175-81. Administration press; 1998. P. 43-65.

  63-( Ghazi-Saeedi M, Davarpanah A, Safdari R. Health information management. 1th ed. Tehran: Mahan press; 2007) [Persianght

  64- Ball MJ, Simborg DW. Healthcare information management systems: a practical guide. 1st Edition, management systems: a practical guide. 1st Edition, Springer: UK, 1995, 55

  65- Kimiyafar K, Moradi G, Sadooghi F, Sarbaz M. Views of users towards the quality of hospital information system in training hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences-2006. Journal of Health Information Management. 2007;4:43-50. [Persian]

  66 - Kimiyafar K. A study on the views of users about the quality of hospital information system in training hospitals in Mashhad University of Medical Sciences. Tehran: Iran University of Medical Sciences and Health Services: 2006;55. [Persian]

  67 - Moradi G, Sarbaz M, Kimiyafar K, Shafiei N, Setayesh Y. The role of hospital information system on dr Sheikh

  Hospital performance promotion in Mashhad. Journal of Health Information Management. 2008;5:159-166. [Persian]

  68 - Highsmith J.A., Adaptive Software Development A Collaborative Approach to Managing Complex Systems, New York, Dorset House Publishing, 2000)

  69- Carlson C. Health management information systems. Department For International Development DFID); 2007. Available from: URL www. eldis. org/ healthsystems/ hmis/ index.htm)

  70-Andersson A, Hallberg N, Eriksson H, Timpka T. A Management Information System Model for Process-Oriented Health care. Department of Computer Science and  epartment of Health and Society, Linköping University, Sweden; 2004. Available from: URL:http://cmbi.bjmu.edu.cn/news/report/2004/medinfo2004/pdffiles/papers/5164Andersson. pdf

  71-Cibulskis RE, Hiawalyer G. Information Systems for Health Hector Monitoring in Papua New Guinea. Bulletin of the World Health Organization (WHO). 2002; 80(9):752-8. Available from: URL: http:// www. who.int/ bulletin/ archives /en/ 80 (9) 752.pdf

  72- Chishimba P, Limbambala E, Gwai E, Kachaka C. The HMIS in Zambia: A Trace on the Implementation Steps. In: Programmes ZIH. Zambia: Central Board of Health; 2003. Available from: URL:http://www.cboh.gov.zm/documents/HMIS/HMIS Background Document - Final – November 12.pdf

  73-Turner AM, Stavri Z, Revere D, Altaomore R. From the group up: Information needs of nurses in rural public health department in Oregon.JMLA.96(4):335-42,2008 Oct. Available from: URL: http://ovidsp.tx.ovid.com/spa/ovidweb.cgi

  74 -Personal communication to CBO from Len Bowes, Senior Medical;2010

  75 - Siika AM, Rotich JK, Simiyu CJ, Kigotho EM, Smith FE, Sidle JE, et al. An electronic medical record system for ambulatory care of HIV-infected patients in Kenya. Int J Med Inform 2005; 74(5): 345-55.

  76- Lejbkowicz I, Denekamp Y, Reis S, Goldenberg D. Electronic medical record systems in Israel's public hospitals. Isr Med Assoc J 2004; 6(10): 583-7.

  77 -http://www.nikmaram.blogfa.com

  78 - Anderson JG. Clearing the way for physicians' use of clinical information systems. Communications of the ACM. 1997:40;83-90.

  79-Magasing finacical and clinical features of hospital information system.HO 2008/07 STP

  80-Clinical information systems definition in biohealthmatics.com, a US based career networking portal for biotechnology and healthcare informatics.2008

  81-Healthcare information systems definition in Centre for Development of Advanced Computing, an Indian research centre for health informatics.2008

  82- Berg M. Implementing information system in health care organizations: Myths challenges. Medical Information 2001; 64: 143-56.

  83- Kaplan B, Brennan P. Toward an informatics research agenda: Key people and organizational issues.Journal of American Medical Informatics Association 2001; 8: 235-41.تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , پروژه درباره پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس) , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس