پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان

word
165
2 MB
30733
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

  توسعه صادرات و بین المللی شدن شرکت ها در یک تقسیم بندی کلی به وضعیت دو عامل وابسته است: ال) محیط داخلی سازمان و ب) محیط خارج سازمان . یک مجموعه از عوامل خارجی موثر بر عملکرد صادراتی سازمان را می توان عوامل اداری خدماتی نامید. به عبارت دیگر یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی، تولید و آماده سازی محصول در فرایند خروج کالا از کشور با عملکرد نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که در این پژوهش به شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده این بخش از فرایند صادرات پرداخته شد.

  جامعه آماری این پژوهش کلیه بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان در سال 1392می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی و تحلیل می باشد. به کمک نمونه گیری تصادفی تعداد 35 بنگاه به منظور انجام پژوهش میدانی انتخاب گردیدند. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری فعالیت‌های اداری خدماتی صادرات وجود دارد. دو فعالیت «ارزیابی کالا توسط کارشناس سرویس ارزیابی ..» و «حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را نشان می‌دهند. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم نیز همانند فرضیه‌ی اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری این سازمان‌ها و نهادها وجود دارد. کمترین مانع‌گری را سازمان بازرگانی در مسیر اداری خدماتی صادرات ایجاد می‌نماید. «انتقال دهندگان ارز» و «مراجع حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را دارند. در آزمون فرضیه سوم، نتایج نشان داد که فعالیت « دریافت کالا (توسط گمرک مرزی) و تطبیق محموله با پروانه صادر شده » با تغییر سابقه صادرات، با افزایش مانع‌گری مواجه‌ است. مطابق فرضیه‌ی چهارم نیز، با افزایش اندازه سازمانی، مانع گری «شرکت پستی» افزایش پیدا می­کند.

  مقدمه

  در ادبیات توسعه ی اقتصادی راهکارهای مختلفی برای حرکت در مسیر توسعه شناخته شده است. تجربه ی توسعه ی اقتصادی در کشورهای متنوع است، اما هر راه از نقاط قوت و محدودیت هایی برخوردار می باشد. در این چارچوب توجه به تولید و بازرگانی صادرات گرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، صادرات نماد تفکر و پتانسیل تولید و اشتغال یک جامعه محسوب می شود زیرا ثروت و دارائی را برای مردم جامعه ارمغان می آورد. رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی، موجب کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تعویق اجرای برنامه های اقتصادی کشور از نوسانات غیرطبیعی بازار شده و ریسک سرمایه گذاری ها را پوشش می دهد. در این شرایط است که رکن اصلی در کارآمدی سرمایه، یعنی امنیت سرمایه گذاری مهیا شده و حرکت چرخ توسعه آغاز می گردد .

  به طور کلی داد و ستد کالا میان افراد بشر و جوامع مختلف، از دیر باز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده است. هر چند این ضوابط یا مقررات ممکن است بسیار ساده و ابتدایی بوده و شکل مدون و مکتوب نداشته باشد. به مرور زمان با رشد جوامع و رونق و توسعه ی هر چه بیشتر داد و ستد، شررایط و مقررات تجارت از اهمیت و اعتبار لازم برخوردار شد و دولت ها با اهدافی نظیر «ایجاد نظم و برقراری ضابطه در امر مبادلات خارجی»، «کسب درآمدهای ارزی»، «حفظ مصالح جامعه»، «حمایت از حقوق مصرف کننده»، «پشتیبانی از صنایع نوپا»، «جلوگیری از رقابت های ناسالم» و «حفظ سطح اشتغال» و در پاره ای موارد «ملاحظات سیاسی»، به تدوین و تصویب مقرراتی دست زدند که «اصول و قواعد تجارت» یا «مقررات صادرات و واردات» نامیده شد .

  اما افزایش بی رویه ی قوانین و مقررات، نه تنها بازرگانان را دچار سردرگمی و یاس می- کند، بلکه کارمندان و مدیران آن ها و حتی قانون گذاران را از درک صحیح قوانین مختلف عاجز می سازد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که همیشه وجود مقررات موجب پیدایش تشریفات نمی شود؛ گاه، فقدان مقررات و روش های روشن و ممیز، زمینه ساز ایجاد تشریفات خود ساخته است .

  این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در زمینه ی موانع پیش روی صادرکنندگان، ضمن تحلیل اقسام موانع پیش روی صادرات، با نظر سنجی از صادرکنندگان به شناخت مهمترین موانع بخش اداری- خدماتی صادرات غیر نفتی در استان هرمزگان پرداخته و عوامل موثر بر ماهیت این موانع را مورد تحلیل قرار می دهد. در واقع، آن بخش از فرایند صادرات که یک صادرکننده پس از تولید و آماده ی صدور شدن کالا، در خروج محصول از کشور و وصول آن به خریدار با آن مواجه است، مورد واکاوی و بررسی گلوگاه های ممکن قرار می­گیرد .

  1-2) تشریح و بیان مساله

   از دیر باز، انگیزه ها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است؛ بعضی از نظرات ایشان حتی با وجود به قدمت ابزار آن ها، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. به عنوان مثال نظریات اندیشمند بزرگ علم اقتصاد، «جان استورات میل»، که با نقل قول و الهام از «دیوید ریکاردو» در قرن نوزدهم ارائه شده و به طور خلاصه شامل موارد ذیل می- باشد :

  1- به وسیله ی صادرات، یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمی- تواند تولید کند .

  2- با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می- شوند که از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان خود رشد می یابد .

  3- توسعه ی صادرات، به طور طبیعی موجب کاهش قیمت ها شده و در نهایت مصرف کنندگان از آن منتفع خواهند گردید .

  4- گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازمان دهی تولید برای بازارهای بزرگ تر شده و در نتیجه روش های تولیدی مناسب تر و کم هزینه تر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، به کار گرفته می شود .

  5- حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع می شود (هاشمیان اصفهانی، 1384، صص. 38-37) .

  بنابراین توسعه ی صادرات موجب افزایش درآمد و استغال شده و به علت صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا بهبود روش های تولیدی، کارایی و بهره وری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت؛ و چنانچه ظرفیت های استفاده نشده ی تولید و اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد، (که عملاً وجود دارد) افزایش تولید و صادرات، نه تنها قیمت های داخلی را افزایش نمی دهد، بلکه افزایش کارایی، صرفه جویی های مقیاس و بهبود تکنیک های تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با داده های ثابت) گسترش داده و قیمت های کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش می دهد (هاشمیان اصفهانی، 1384، ص. 38) .

  موفقیت سازمان های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست. تشویق سازمان ها به صادرات و بین المللی شدن شرکت های نوپا، به وضعیت دو عامل وابسته است: الف) محیط داخلی (نظیر ویژگی های جمعیتی موسسه ی بازرگانی (تعداد، سن، جنسیت، تحصیلات و ...) و نیز شایستگی های سازمان، انگیزه ها و نگرش های مدیر ارشد) و ب) محیط خارجی (نظیر نوع و سطح رقابت برای منافع کمیاب در بازار داخلی و سیاست ها و خدمات تشویقی جهت انجام صادرات در شرکت های نوپا) (وستد، 1995، ص. 9)؛ از این رو توجه به ابعاد مختلف توانمندسازی سازمان ها، پرورش محیط داخلی آن ها و تلاش جهت هم سو سازی محیط خارجی سازمان با اهداف صادراتی شرکت ها از اصول گریز ناپذیر سیاست گذاران در تدوین مشی های صادراتی و توسعه ی صادرات است .

  تصویر 1. فرایند صادرات.

  * منبع : (مولوی خراسانی، 1382، ص. 21 و 77-71)

   

  با توجه به فرایند عنوان شده در تصویر 1، در صدور کالا دو بخش عمده قابل تشخیص است :

  1- بازاریابی، عقد قرارداد و تهیه و بسته بندی کالا

  2- بازرگانی (ارسال کالا به مشتری) (مولوی خراسانی، 1382، ص. 70)

  یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول، در فرایند خروج کالا از کشور (بازرگانی محصول)، با عملکرد نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که می توان آن را با توجه به تعریف ارائه شده از وستد، در مورد عوامل موثر صادرات (در صفحه ی قبل)، از عوامل خارجی موثر بر موفقیت صادراتی بنگاه نامید .

  توسعه ی دو روند مهم در عرصه ی بین المللی (روند جهانی شدن و رشد فناوری)، دولت ها را به این امر ترغیب و تشویق می نماید که هر چه بیشتر و مناسب تر در جهت ایجاد و توسعه ی هماهنگی ساختاری در بدنه ی اصلی و رسمی دولت و نهادهای دولتی قدم برداشته تا بتوانند در این عرصه ی متحول و رقابتی به حیات خود ادامه دهند (دعایی، 1385، ص. 5). کشورهای مختلف برای موفقیت نظام صادراتی خود، سازمان ها و نهادهای مختلفی را تاسیس کرده اند، باید توجه داشت که تعداد نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و مرتبط با صادرات غیرنفتی نمی- تواند توسعه ی صادرات را تضمین کند، بلکه کارآمد بودن آن ها است که در این جهت می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. کما اینکه ممکن است تعداد دستگاه های مزبور زیاد باشد که خود از طریق شیوع بوروکراسی نادرست به عنوان عاملی بازدارنده در صادرات کشور محسوب گردد (نادری، اخوی و حکیمی، 1371، ص. 318) .

  انواع سازمان های دست اندرکار امر صادرات که می توانند در تسهیل و تسریع امر صادرات در کشورمان موثر باشند عبارتند از : اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل وم نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات .

  حال این سوال اساسی مطرح می شود که در حالی که محصول، تولید شده و آماده ی صدور است، بیشترین مشکلات یک بنگاه صادراتی، در فرایند تعامل با سازمان ها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی متولی امر صادرات به منظور خروج کالا از کشور، در مواجه- ی با کدام قسمت از این فرایند رخ می دهد؟ و کدام دستگاه (های) خصوصی یا دولتی نقش مهمتری را در ایجاد این موانع ایفا می کند؟ فرایند مذکور در این پژوهش به نام «فرایند اداری- خدماتی صادرات» خوانده می شود .

  مساله ی دیگر اینکه آیا «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» به عنوان دو متغیر تعدیل گر، در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات تاثیرگذار است؟

  این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و با نظر سنجی از صادرکنندگان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هاست .

   

   

  1-3) ضرورت انجام تحقیق

  نسبت کل صادرات ایران به صادرات جهان و نسبت صادرات غیرنفتی ایران به صادرات جهان نشان دهنده ی سهم ناچیز نیم درصدی صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کشور ما در کل صادرات جهان است؛ این در حالی است که کشور ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را دارا می باشد. همچنین در حالی که صادرات سرانه ی جهان حدود 950 دلار می- باشد صادرات سرانه ی ایران (با احتساب صادرات نفت و گاز) حدود 30 دلار است. در این راستا به منظور هماهنگی با رشد اقتصاد جهانی، ایجاد تغییرات ساختاری در صادرات کشور به ویژه صادرات غیرنفتی ضروری است (دعایی، 1385، صص. 27 و 26) .

  بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران نشان می دهد که تاکنون موانع صادراتی به صورت تفکیکی در حوزه ی «اداری- خدماتی» صادرات، با جامعیت این پژوهش مورد واکاوی قرار نگرفته است. در این تحقیق تمام فعالیت های بازرگانی مربوط به صدور کالا و عملکرد تمامی بخش های دست اندرکار صادرات محصول، مورد تحلیل و مقایسه قرار می- گیرد، در حالی که در بررسی های گذشته فقط بخشی از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به پژوهش انجام شده توسط «عظیمی» و «کشاورزیان» اشاره نمود که درخصوص موانع «اداری و اجرایی» توسعه ی صنعتی استان آذربایجان شرقی (به سفارش سازمان مدیریت صنعتی) صورت گرفته است. همچنین در تحقیقات صورت گرفته در ایران، تاثیر متغیرهای تعدیل گر «اندازه ی سازمانی» و «تجربه ی صادراتی» در مسائل صادراتی بنگاه ها، پژوهش نشده است .

  درخصوص بررسی تاثیر عامل «اندازه ی سازمان» بر ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی صادرات، و چگونگی تعریف این عامل باید گفت، مطابق پژوهش- های صورت گرفته، تعداد کل کارکنان به طور قابل توجهی با دیگر معیارهای عمومی اندازه ی سازمان مرتبط است، لذا این معیار می تواند شاخص صحیحی برای سنجش اندازه در سازمان باشد (رابینز، 1386، ص. 131). معیارهای دیگری نیز نظیر «حجم معاملات فروش»، برای سنجش شاخص اندازه ی سازمان مورد استفاده قرار گرفته اند (لئونیدو، 2000، ص. 136). در این پژوهش، تعریف سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی» در زمینه ی تقسیم بندی سازمان های کوچک و بزرگ، مورد استناد قرار می گیرد که براساس آن، مؤسسات بزرگ مؤسساتی هستند که 50 نفر یا بیشتر کارمند داشته باشند و مؤسسات کوچک، مؤسساتی هستند که کمتر از 50 نفر کارمند داشته باشند (پایگاه اطلاع رسانی سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران»، 1389، پاراگراف3) .

  در زمینه ی بررسی تاثیر «تجربه ی صادراتی» بر ماهیت و میزان موانع اداری خدماتی صادرات، اندازه گیری شاخص «تجربه ی صادراتی» با معیارهای متفاوتی صورت پذیرفته است. ویلیامز در بررسی «استفاده ی اطلاعات بازاریابی صادراتی بر بنگاه های کوچک و متوسط»، تجربه ی صادراتی را با معیار «سال های صادرات» سنجیده است (ویلیامز، 2003، ص. 53) .

  اکلدو، سیلواکومار؛ و گومس تجربه ی صادراتی را به گونه ی دیگری تعریف می کنند : اولین نوع تجربه، «تجربه ی جغرافیایی» است، که به آشنایی با محیط بازار خارجی اشاره می کند؛ و دومین نوع تجربه، «تجربه ی صنعتی» [تجربه ی تجارت یک کالای خاص] خوانده می شود که به ویژگی ها و قوانین صنعت [تجارت کالای خاص]، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی مشتری اشاره می کند (به نقل از مجوچی، باجوچی، و میرهوفر، 2005، ص. 723) .

  در این پژوهش از شاخص «تجربه ی تجاری» برای سنجش «تجربه ی صادراتی» استفاده می شود؛ و «تعداد سال هایی که بنگاه مبادرت به صادرات نموده است»، به عنوان معیار سنجش «تجربه ی صادراتی» مورد آزمون قرار گرفته است .

   

   

   

  1-4) فرضیه های تحقیق

  در این مطالعه ، به منظور پاسخ گویی به سؤالات تحقیق (که در بخش «تشریح و بیان مساله» ذکر شد)، فرضیه های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد :

  1- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

  2- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .

  3- تجربه ی صادراتی بنگاه ها، در ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی پیش روی آن ها تاثیر گذار است .

  4- ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی بنگاه ها با تغییر اندازه ی بنگاه صادراتی، تفاوت می کند .

   

  1-5) اهداف اساسی  از انجام تحقیق

  این تحقیق با نظرسنجی از فعالان صادراتی و آزمون فرضیات مطرح شده در پی دست یابی به اهداف ذیل است :

  شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات .

  شناسایی مهمترین نهادها و سازمان های مانع گر در فرایند اداری- خدماتی صادرات و بررسی نقش این سازمان ها در کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات و محصول صادراتی» .

  تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات .

  بررسی تاثیر اندازه ی سازمان در ماهیت موانع اداری- خدماتی بنگاه های صادراتی .

   

   

  1-6)  نتایج مورد انتظار  پس از انجام این تحقیق

  تعیین مهمترین موانع، در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گامی در جهت تسهیل فرایند صادرات کالا و خدمات کشور بوده و موجب هدایت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان صادراتی به سمت گلوگاه های واقعی در مسیر صادرات و تلاش موثر برای رفع موانع پیش روی این امر می باشد. علاوه بر این، در صورت تایید تاثیر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» بر ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، خط و مشی گذاری بازرگانی کشور می- تواند آموزش های عملیاتی به بنگاه های کوچک را در زمره ی وظایف سازمان های متولی این امر قرار دهد. ضمن اینکه شرکت های بازرگانی با آگاهی از اهمیت این امر می توانند در امر خودآموزی فرایند ادارای- خدماتی صادرات برای محصول (محصولات) خاص صادراتی شرکت خود، اقدامات مقتضی را صورت دهند. در صورت عدم تایید فرضیه ی تاثیر «تجربه» در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، عامل عدم ثبات قوانین صادراتی می تواند به عنوان یکی از مسائل دخیل در این امر مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .

   

  1-7) قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی این تحقیق، بنگاه های صادراتی در استان هرمزگان است .

  قلمرو زمانی این پژوهش (از جمع آوری اطلاعات تا تحلیل نهایی نتایج) در شش ماهه ی دوم سال 1392 خواهد بود .

  قلمرو مکانی این تحقیق کلیه­ی بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان است .

  1-8) تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش

  بنگاه : به دو مفهوم «شرکتی که محصولی را تولید کرده و به منظور تحصیل سود، عرضه می نماید»، یا «شرکتی که به خرید و فروش کالا یا خدمات می پردازد»، می باشد (دیکشنری معاصر آکسفورد، 1379، ص. 525) .

  موانع صادراتی : بخش (هایی) از فرایند صدور محصول- از بازاریابی و تولید محصول تا بازرگانی و وصول محصول به دست مشتری- که با صرف انرژی، هزینه و زمان، موجب تأخیر در صدور کالا، کاهش صدور محصول، یا هر نوع تدثیر منفی در تعامل صادراتی با خریدار می- گردد .

  تجربه ی صادراتی : معیار مورد استفاده برای سنجش تجربه ی صادراتی در این تحقیق «سال های صادرات» می باشد. به عبارت دیگر تعداد سال هایی که بنگاه در آن به کسب تجربه ی تجاری در زمینه ی صادرات پرداخته است ملاک اندازه گیری «تجربه ی صادراتی» خواهد بود .

  اندازه ی سازمان : معیار سنجش اندازه ی سازمان در این پژوهش، «تعداد کل کارکنان سازمان» است .

  جهانی شدن (جهانی سازی) : صندوق بین المللی پول جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری می داند (صندوق بین المللی پول به نقل از میرمطهری، 1386، پاراگراف 4) .

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع :

  آریان پور، امیر حسین. (1358). پژوهش. تهران: امیر کبیر.

  اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (1388). واژه نامه ی نظام استانداردسازی و کیفیت. بازیابی 1389 از http://www.isiri.org

  اسماعیلی، حمدیرضا. (1389). ضرورت نهاد داوری در دعاوی بازرگانی. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، (45)، 11.

  اسماعیلیان، مهدی. (1385). راهنمای جامع 14 SPSS. تهران: موسسه ی فرهنگی هنری دیباگران.

  ایلیا ترخیص. (فاقد تاریخ). استانداردهای صادرات و واردات. بازیابی 1388 از

  بهرامی ارض اقدس، محسن. (1389). لزوم معرفی مرکز داوری اتاق ایران به عنوان حکَم میان فعالان اقتصادی. بازیابی 1389 از

  http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=11171:1389-04-07-07-14-18&catid=466:-----1389

  بهروزی فر، مرتضی. (1383). اثر تحریم های یک جانبه بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی. فصلنامه ی پژوهشنامه ی بازرگانی، (33)، 239-195.

  ترابی، مهرنوش، وصالی، ساناز. (1388، 12 آذر). آثار و تبعات تحریم بانک ها در اقتصاد. دنیای اقتصاد. بازیابی 1389 از

   

  پاکدامن، رضا. (1377). عوامل حقوق بازدارنده و محدود کننده ی صادرات ایران. مجموعه ی مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل. تهران: موسسه ی مالعات و پژوهش های بازرگانی.

  پایگاه اطلاع رسانی سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران». (1389). آمار صنایع کشور. بازیابی 1389 از

  http://www.iraniec.ir/Site.aspx?ParTree=131312

  توانایان فرد، حسن. (1385). فرهنگ تشریحی اقتصاد. تهران: جهان رایانه.

  جلالی، جلال الدین. (1377). جهانی شدن اقتصاد: مفهوم و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن. مجموعه ی مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل. تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  چابکرو، غلامرضا. (1385) بررسی وضعیت موجود و تنگناهای صادرات محصولات منتخب زراعی استان فارس. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  حاجی زاده، خسرو. (1379). بررسی موانع صادرات صنایع دستی (بافته های داری) در استان آذربایجان غربی و راهکارهای توسعه ی آن. پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانشکده ی مدیریت. بازیابی 1388، از www.irandoc.ac.ir

  حسنلو، حمید رضا. (1389). اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه ی APA (ویرایش 3). زنجان: آذر کلک.

  حسینی، سید علی. (1384). کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران. مجموعه ی مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ی ایران: هم اندیشی پژوهشگران و نظریه پردازان کشور (جلد 1). تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  حسینی، یعقوب. (1382). آمار ناپارامتریک روش تحقیق و نرم افزار آماری 0.10 SPSS. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  خاکی، غلامرضا. (1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.

  خبرگزاری ایسکانیوز. (1388). اهم فعالیت های اداره ی کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد. بازیابی 1389 از

  http://iscanews.ir/fa/PrintableNewsItem.aspx ?

  20)خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). (فاقد تاریخ). اکونومیست: سهم ایران از صادرات جهانی تنها 54/0 درصد است. بازیابی 1389 از

  http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1611038

  21)دعایی، حبیب اله. (1385). مدیریت صادرات و واردات. مشهد: بیان هدایت نور.

  22)دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (1386). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.

  23)دریساوی، رضا. (1388). بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی. توسعه ی صادرات، 13(79)، 45-38.

  24)رابینز، استیفن. (1386). تئوری سازمان، ساختار و طراحی سازمانی (ویرایش 3). (ترجمه ی سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد). تهران: صفار.

  25)سازمان توسعه و تجارت ایران. (فاقد تاریخ). سوالات متداول. بازیابی 1389 از

  &

  26)سعادت، رحمان. (1385). شناسایی موانع و تنگناهای زیرساختی بخش بازرگانی استان ها برای تقویت صادرات کالاو خدمات قابل صدور آن ها. تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  27)شیرالی، فرهاد. (1389). تاثیر تحریم های اقتصادی بر بازار ایران. بازیابی 1389 از

   

  28)فتحی، یحیی. (1381). موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای صادرات ایران در بازارهای هدف. تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  29)قاضی زاده، مصطفی. (1382). بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه ی استراتژی مناسب جهت افزایش صادرات غیر نفتی. رساله ی دکترا چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانشکده ی مدیریت. بازیابی 1388، از www.irandoc.ac.ir

  30)کاتلر، فیلیپ. (1385). دایره المعارف بازاریابی از A تا Z_ (ترجمه ی عبدالحمید ابراهیمی، احمد درخشان و هرمز مهرانی). تهران: نشر همای دانش.

  31)کاتلر، فیلیپ، و آرمسترانگ، گری. (1384). اصول بازاریابی (ویرایش 8). (ترجمه ی علی پارساییان). تهران: آیلار. گمرک جمهوری اسلامی ایران. (فاقد تاریخ). عملکرد گمرک در سال 1380. بازیابی 1389 از www.irica.gov.ir/persian/static/stview.aspx?id=21102

  32)گمرک جمهوری اسلامی ایران. (فاقد تاریخ). وظایف و اهداف گمرک جمهوری اسلامی ایران. بازیابی 1389 از  http://www.irica.gov.ir/Persian/Static/StView.aspx?ID=202

  33)گوهریان، محمد ابراهیم. (1379). مدیریت صادرات غیر نفتی. تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  34)معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. (1383). مجموعه ی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن (ویرایش اول). تهران: مولف.

  35)مصطفوی، قاسم (1377). بررسی عوامل موثر در بی ثباتی درآمدهای صادراتی کالاهای صنعتی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی علوم اداری، بازیابی 1388 از www.irandoc.ac.ir

  36)میرزایی، حمید، و مدیرشهلا، ناصر. (1386). مفاهیم اساسی در روش های تحقیق. تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  37)نادری، ابوالقاسم، اخوی، احمد و حکیمی، شیرین. (1371). بررسی مسائل و مشکلات صادرات غیر نفتی. تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  38)وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران. (فاقد تاریخ). اهداف و وظایف. بازیابی 1389 از http://www.moc.gov.ir/pages-Targets.aspx

  39)هاشمیان اصفهانی، مسعود. (1384). تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی جهت تقویت مزیت های نسبی صادرات صنعتی (ویرایش2). تهران: موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  40)Al-Aali Abdulrahman. (1995). Obstacles facing Saudi Arabian food and chemical exporters. Journal of International Journal of Commerce and Management, 5(3), 17-31.

  41)Crick, D., Chaudhry, S. (1997). Export problems and government assistance require by UK exporters, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 3(1), 3-18.

  Dave, C., Alobaidi, M. and Chaundhry, S. (1998). Perceived obstacles of Saudi-Arabian Exporters of non oil products. Journal of Practice: Applied Marketing Science, 4(7), 187-199.

  Hart, S. J. (1994). Export Marketing Research and the Effect of Export Experience in Industrial SMEs. International Marketing Review, 12 (6), 4-22.

  Kaleka, A., Katsikeas, C. S. (1995). Exporting problems: The relevance of export development.

  Journal of Marketing Management, 11, 499-515.

  Katsikeas, C, S., Morgan, R. E. (1994). Differences in perceptions of exporting problems based on firm size and export market experience. European Journal of Marketing, 28(5), 17-35.

  Leonidou, L. C. (1995). Export barriers: Non-exporters ̓ perceptions. International Marketing Review, 12, 4-25.

  Leonidou, L. C. (2000). Barriers to export management: An organization and internationalization analysis. Journal of International Management, 6,121-148.

  Longman Dictionary Of Contemporary English (3th ed.).(1379). Tehran: Kaleme publisher.

  Majocchi, A., Bacchiocchi, E. Mayrhofer, U. (2005). Firm size, business experience and export intensity in SMEs: A longitudinal approach to complex relationships. Journal of International Business Review, 14,716-738.

  Soontiens, W. (2002). Management international trade: An analysis of South African SMEs and regional exports. Journal of Management Decision 40(7), 710-719.

  Westhead, P. (1995). Exporting and non-exporting small firms in Great Britain. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research . 1(2), 6-36.

  Wiliamz, J. E. M. (2003). Export information use in small and medium-sized industrial companies. International Marketing Review. 20(1), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی در استان هرمزگان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس