پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

word
244
2 MB
30732
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۳۱,۷۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته MBA گرایش عمومی

  چکیده :

                         سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که  تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روشهای تحقیقی که قادر به تبیین فرآیند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر اساس این روش تحقیق، سازمان ملل بعنوان مهمترین سازمانی که درگیر فرآیند برنامه ریزی برای جهان میباشد، برای مطالعه انتخاب گردید چرا که با محدود نمودن پژوهش به آن، امکان تحقیق(با توجه به محدودیتهای زمانی) فراهم میشد و از سوی دیگر گستردگی آن و وجود بانکهای اطلاعاتی متعدد و اسناد در دسترس، امکان انعطاف پذیری و جستجو برای محقق و عقیم نماندن تولید نظریه را فراهم میکرد. با استفاده از فرآیند این روش تحقیق، پارادایم فعلی برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و مقوله محوری آن یعنی ایدئولوژی توسعه انسانی و نقش آن در یکپارچه سازی چهار ایده ایجادگر سازمان ملل یعنی تامین امنیت، بسط حقوق بشر، استقلال کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی شد که مقایسه آن با اسناد بعدی، امکان اشباع نظریه را نیز فراهم نمود. بکارگیری ابزار روند نیز منجر به شناخت برخی نقاط عطف در فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل گردید از جمله میتوان بر نقش مکتب کینز، رویکردهای رشد اقتصادی، منابع انسانی، نیازهای اساسی و معیشتی در سازمان ملل، تاثیرات علم ارعاب،مکتب اقتصادی شیکاگو، اعانه محوری و نفوذ مکتب شیکاگو در صندوق بین مللی پول و بانک جهانی و پیامدهای این تاثیرات بر توسعه انسانی و برنامه های ناشی از آن، تاکید کرد.

   

  کلمات کلیدی :

  برنامه ریزی برای جهان، ایدئولوژی توسعه انسانی، سازمان ملل، نظریه مبنایی نظام مند

  مقدمه :

       هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روشهای کمی تفاوت دارد[i]. 

  1-2 بیان مساله[ii]  :

  1-2-1 انگاره های محقق :

       دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ " حلف الفضول "، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد[iii](آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروههای بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمانهای تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند[iv]، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن[v] و حتی فراجهانی شدن[vi]، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم[vii]، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خواهان اخذ مالیات از شرکتهای آلاینده  محیط زیست در کشورهای در حال توسعه هستند و دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز تمایل به دریافت یارانه از کشورهای توسعه یافته بدلیل نقش عمده آنها در آلودگی محیط زیست دارند. جمع بین این دو دیدگاه نیاز به همکاری بین مللی دارد تا امکان حل مشکل آلاینده هایی چون دی اکسید کربن بوجود آید(آزاد، 1389)). بنابراین برای مبارزه با فقر، استفاده از فرصت و امکانِ سازمانی جهانی چون سازمان ملل به ذهن متبادر میشود. ایجاد سازمانی برای هماهنگی فعالیتهای جهانی، همان ایده ای است که در ابتدا برای برنامه ریزی درباره صلح جهانی و سپس برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و بعدها برای سایر فعالیتها، منجر به تاسیس و سپس فربه شدن سازمان ملل با سازمانهای تخصصی متعدد گردیده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد–تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). همانطورکه گفته شد بنظر میرسد که محو فقر شدید در درون یک برنامه جامع با نگاه و توجه به سایر برنامه ها و عوامل تاثیرگذار میتواند موفق شود و با نگاهی اجمالی به روند برنامه ریزیها در سازمان ملل نیز، شاهد یکپارچگی بیشتر در برنامه ریزیها طی دهه1990هستیم که درنهایت منجر به تهیه اهداف توسعه هزاره سوم گردیده است. اما در عمل بنظر میرسد که برنامه های طراحی شده در سازمان ملل و آثار اجرای آنها چندان در بین شهروندان جهانی احساس نمیشود و حتی بسیاری از نخبگان و یا تصمیم گیران دولتی، از این برنامه ها اطلاعی ندارند چه رسد به اینکه در اجرایی شدن آنها بکوشند. تغییر سیاستهای کشورها در طی سالهای اجرای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم نیز خود مزید بر علت میشود و دستاوردهای محو فقر یا مشاهده نمیشوند یا در آنجا که مشاهده میشوند در معرض تهدیدند. با این اوصاف، پرداختن به دغدغه محو فقر، مستلزم تفکر درباره پدیده برنامه ریزی برای جهان در سازمانی چون سازمان ملل میباشد، بویژه که با تغییراتی چون جهانی شدن و فراجهانی شدن[viii]، ظهور فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، بحرانهای اقتصادی جدید و تروریسم، درک پیچیدگیهای این برنامه ریزی اهمیت مییابد تا با چنین درکی امکان بازنگری عملکرد سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه در تحقیقات آتی فراهم شود. از سوی دیگر، با کندوکاو در سرفصلهای تحقیقاتی نظریه پردازان دانشگاه هاروارد[1] در زمینه برنامه ریزی(مدرسه کسب و کار هاروارد،2011) و از جمله در کارهای پورتر[2] (بویژه تحقیق وی و همکارانش با عنوان ارائه بهداشت جهانی که به ضرورت تلفیق آموخته های مدیریت استراتژیک با برنامه ریزیهای بهداشتی برای جهان با توجه به تفاوت کشورهای فقیر و غنی از نظر زیرساختها و منابع انسانی و مالی می پردازد(جین، واین تراب، راتیگان، پورتر و کیم، 2008))، خلاء دانش در زمینه برنامه ریزی برای جهان، در ذهن جرقه می خورد[ix]. لذا بنظر میرسد، بررسی این سئوال که"سازمان ملل چگونه برای جهان برنامه ریزی می نماید؟"، دغدغه ارائه نظریه در زمینه برنامه ریزی و پرداختن به موضوعی بدیع و حرکت در سپهر علم را نیز ارضاء نماید[x]. شکل1-1، فرآیند فکری منجر به طرح سئوال چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان را نشان میدهد.

  1-2-2- دغدغه های سازمان ملل:  

       برنامه ریزی برای جهان از مهمترین فعالیتهای سازمان ملل میباشد. شاید در نگاه اول نحوه برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان، بدون ابهام به نظر برسد. در شکل1-2، سیستم سازمان ملل در یک نگاه مشاهده میشود. اما آنچه از توصیف این سیستم درک میشود(سیدو، 2003)، تنها درکی مکانیکی را فراهم میسازد که چندان برای برنامه ریزان سازمان ملل، رهگشا نیست. سازمان ملل امروزه با دغدغه هایی مواجه است که پاسخگویی بدانها مستلزم درک دقیقتر فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، میباشد. هیچگاه تا این حد، خدمات مختلف از سازمان ملل تقاضا نمیشده است. برای مثال در کشور بروندی، یکپارچه شدن خدمات ارائه شده توسط سازمان ملل و پیگیری این خدمات برای دوران پس از خروج صلح بانان در سال 2005، حائز اهمیت بودند. دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و یکپارچه سازی

  شکل 1-1- سطوح مختلف برنامه ریزی برای محو فقر شدید[xi].

  اقدامات سازمان ملل در بروندی را داد تا اولویتهای تعیین شده برای برقراری صلح طی دوره 2007-2008 را پیگیری نماید. این تشکیلات موقت، زمینه انتقال آرام قدرت تا دسامبر 2010 را فراهم ساخت و سپس دفتر سیاسی کوچکی جایگزین آن شد که یکی از پیشرفته ترین نمونه هایِ یکپارچه سازی سیستم سازمان ملل تا به امروز میباشد. رهبری جدید این تشکیلات، اصول فرآیند برنامه ریزی مأموریت یکپارچه شده نوینی را فراهم نمود و از درسهای حاصل از تجربه یکپارچه سازی سازمان ملل در سیرالئون استفاده کرد تا به هدف جلوگیری از جزیره ای عمل کردن بخشهای مختلف سازمان ملل در بروندی، نائل شود. این تشکیلات شامل اداره کوچکی بود که در رأس آن نماینده اجرایی دبیرکل قرار میگرفت و در کنار وی هماهنگ کننده محلی، هماهنگ کننده اقدامات بشر دوستانه و نیز معاون نماینده اجرایی، همکاری مینمودند. تیم کشوری سازمان ملل در زمینه اقدامات بشر دوستانه و نیز امور توسعه، به این تشکیلات کمک میکردند که شامل سازمانهای تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل مثل برنامه توسعه ملل متحد، یونیسف[3]، سازمان بهداشت جهانی، فائو[4]، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه جهانی غذا، یونسکو[5]، مبارزه با ایدز ملل متحد، سازمان بین مللی کار، بانک جهانی و... میگردید. بانک جهانی و صندوق بین مللی پول نیز با این تشکیلات از طریق جلسات هفتگی

  ارگانهای اصلی سازمان ملل

  مجمع عمومی

  شورای امنیت

  شورای اقتصادی و اجتماعی

  دبیرخانه

  دیوان دادگستری بین مللی

  شورای قیمومیت 5

  این سند رسمی سازمان ملل متحد نیست و جامع نیز نمی باشد.

  5. شورای قیمومیت از 1 نوامبر 1994 با استقلال پالائو (آخرین سرزمین تحت قیمومیت ملل متحد)، به حالت تعلیق درآمد.

  4. آژانسهای تخصصی، سازمانهای مستقلی هستند که با سازمان ملل و با یکدیگر کار میکنند و از طریق هماهنگی بین آنها و از طریق رئیس هیأت اجرایی هماهنگی درونی (در سطح دبیرخانه داخلی) انجام میشود. این بخش برای تاسیس این سازمانها بعنوان آژانسهای تخصصی سازمان ملل، در فهرست قرار گرفته است.

  2. به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش میدهد.

  1. فقط به مجمع عمومی گزارش میدهند.

  3. وظیفه گزارش دهی به مجمع عمومی را ندارد ولی همکاریهای موقتی با مجمع عمومی و از جمله در موضوعات مالی و توسعه ای دارد.

  ارکان فرعی :کمیته های اصلی و دیگر کمیته های دوره ای (اجلاسیه) - کمیسیون خلع سلاح - شورای حقوق بشر - کمیسیون حقوق بین ملل -  کمیته های ثابت و نهادهای موقتی

  برنامه ها و صندوقها : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، اداره کمیسیونر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، مرکز تجارت بین مللی، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، اداره جرم و مواد مخدر ملل متحد، صندوق توسعه سرمایه ای ملل متحد1، آژانس امداد و امور پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک، داوطلبان ملل متحد، نهاد ملل متحد برای عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان، برنامه محیط زیست ملل متحد، برنامه غذای جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه اسکان ملل متحد

   موسسات تحقیقاتی و آموزشی: موسسه تحقیقات جرایم و دادگستری بین منطقه ای1، موسسه ملل متحد برای تحقیق در خلع سلاح، موسسه ملل متحد برای آموزش و تحقیق، موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی، کالج کارکنان سیستم ملل متحد، دانشگاه ملل متحد.

  نهادهای دیگر: ،برنامه مشترک ملل متحد برضد ایدز  استراتژی بین مللی ملل متحد برای کاهش بلایا، اداره ملل متحد برای خدمات پروژه ای

  ارکان فرعی : کمیته های مبارزه با تروریسم -کمیته کارکنان نظامی-دادگاه جنایی بین مللی برای رواندا -ماموریتهای سیاسی و عملیاتی حفظ صلح -دادگاه جنایی بین مللی برای یوگسلاوی سابق، کمیته تحریمها (موقتی)-کمیته های ثابت و ارکان موقتی

  ارکان فرعی مشورتی: کمیسیون ایجاد صلح ملل متحد

  سازمانهای مرتبط: کمیسیون مقدماتی برای سازمان پیمان جامع ممنوعیت آزمایش هسته ای 2، آژانس بین مللی انرژی اتمی، سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی 3، سازمان تجارت جهانی

  کمیسیونهای کارکردی : پیشگیری از جرم و عدالت کیفری - داروها و مواد مخدر - جمعیت و توسعه- علم و تکنولوژی برای توسعه - توسعه اجتماعی- آمار- وضعیت زنان- توسعه پایدار- انجمن جنگل ملل متحد.

  کمیسیونهای منطقه ای :کمیسیون اقتصادی برای آفریقا، کمیسیون اقتصادی برای اروپا،کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوس آرام، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی برای آسیا غربی

  نهادهای دیگر:کمیته خط مشی توسعه-کمیته خبرگان در اداره عمومی-کمیته سازمانهای غیردولتی-انجمن دائم موضوعات بومی-گروه خبرگان ملل متحد در اسامی جغرافیایی-کمیته ها و خبرگان ثابت ویا اجلاسیه ای و نهادهای موقت و مرتبط دیگر.

      دپارتمانها و ادارات : اداره اجرایی دبیرکل، دایره مدیریت، دایره سلامت و ایمنی، اداره امور حقوقی، اداره ملل متحد در ژنو، دایره امور اقتصادی و اجتماعی، دایره امور سیاسی، اداره هماهنگی امور انسان دوستانه، اداره مشاور ویژه در آفریقا، اداره نماینده عالی برای کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، دایره پشتیبانی میدانی، دایره اطلاعات عمومی، اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد، اداره نماینده ویژه دبیرکل برای کودکان و درگیریهای مسلحانه-  جزایر کوچک در حال توسعه، دایره مدیریت کنفرانس و مجمع عمومی، دایره عملیات حفظ صلح ، اداره خدمات نظارتی داخلی، اداره امور خلع سلاح، اداره ملل متحد در نایروبی، اداره ملل متحد در وینا

  آژانسهای تخصصی 4 : سازمان بین مللی کار، صندوق بین مللی پول، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، سازمان بین مللی هوانوردی، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان بین مللی دریانوردی، سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه بین مللی مخابرات، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی مالکیت معنوی ، ،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان گردشگری جهانی

  گروه بانک جهانی : بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه، کانون توسعه بین مللی ، شرکت مالی بین مللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-2 سیستم سازمان ملل (برگرفته از وبگاه سازمان ملل).

  با تیم مدیریت یکپارچه ملل متحد(شامل سران آژانسهای سازمان ملل و سران تشکیلات یکپارچه بروندی)، هماهنگ شده بودند. این تدبیر مانع بخش بخش شدن فعالیتهای سازمان ملل در بروندی شد. این امر همچنین، به رهبر تشکیلات اجازه داد تا در مورد جنبه های بحرانی تثبیت صلح، هدایت استراتژیک را برعهده گیرد و هماهنگی بین جایگاه سازمان ملل با دولت بروندی و مشارکت کنندگان بین مللی در امر توسعه را فراهم سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما همیشه اینگونه نیست. امروزه همکاری اثربخشتر بخشهای مختلف و پراکنده سازمان ملل بعنوان یک چالش روزانه در برابر مدیران آن قرار دارد. گرچه در گزارش بدوی سال 2000 میلادی هیات عملیات صلح سازمان ملل بر صدور احکام و قطعنامه های بدون ابهام و مبتنی بر ارزیابی های واقع بینانه از الزامات مأموریتهای سازمان ملل، تأکید شده است ولی در عمل مدیران سازمان ملل که در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک مشغول بکارند، همچنان باید احکامی را اجرا نمایند که پیچیده، ضد و نقیض و اغلب مبهم میباشند(موسسه بین مللی صلح، 2010). شکافهای موجود در خط مشی گذاری، یکی از پنج شکاف حاکمیت جهانی، میباشد. خط مشی گذاران سازمان ملل، نمایندگان کشورهای خود میباشند و دستورات و منافع ملی خود را دنبال میکنند. اما از آنجاییکه منبع اکثر چالشهای امروزی و ابعاد تاثیرگذاری آنها، جهانی است، بنابراین راه حل اثربخش آنها نیز جهانی خواهد بود و سیاستگذاریها نباید در سطح ملی باقی بمانند(ویس، 2009) درحالیکه اغلب باقی میمانند.این درحالی است که امروزه با بحرانهای مختلف بلندمدتی در سطح جهان مواجهیم که در سایه روزمرگی ها و بحرانهای موقتی چون بحرانهای مالی، مورد غفلت واقع میشوند. مهمترین این بحرانها عبارتند از: امنیت غذایی، امنیت انرژی و نیز تغییرات آب و هوایی. تغییرات و افزایش قیمت مواد غذایی طی سالهای اخیر پدیده ای است که با افزایش قیمت سایر کالاها مثل موادخام، مطابقت ندارد. برای مثال طی ماههای ژانویه تا مه2008 قیمت جهانی برنج نسبت به دوره مشابه سال قبل،150درصد افزایش یافت درحالیکه قیمت مواد خام به قیمتهای طبیعی پایان سال بازگشتند. یا قیمت موادغذایی با روندی متفاوت درطی سالهای2007 تا2008صعودی بوده است. ضرورت بکارگیری انرژیهای غیرفسیلی و پایدار موضوع دیگری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تغییرات آب و هوایی نیز باعث برخی بلایای طبیعی میشوند که این بلایا بیشترین تأثیر را بر فقرا خواهندگذاشت و یا در جوامعی که تبعیض جنسیتی وجود دارد، زنان احتمالاً 14برابر مردان از بلایای طبیعی، آسیب میبینند(هیزر، 2009).

       همچنانکه مشاهده میشود برای برنامه هایی چون اهداف توسعه هزاره سوم که کاهش فقر شدید، افزایش سطح بهداشت و رفع تبعیض جنسیتی را هدف گرفته اند(ساکس، 2005)، عوامل مداخله کننده جدیدی مطرح شده اند که در دهه های پیشین برجسته نبوده اند و لذا بر پارادایم حاکم بر برنامه ریزی سازمان ملل و پیامدهای مورد انتظار، تأثیرات نامطلوبی خواهند گذاشت. مأموریتهای سازمان ملل در چنین محیطهایی انجام میشوند که اغلب خطیر، ناپایدار و چالش زا هستند. منابع دردسترس سازمان ملل نیز کمیاب و بدون انعطافند. مقررات داخلی، روشهای دست و پاگیر و زمان طولانی مورد نیازشان، بجای تسهیل موفقیت، همانند یک مانع عمل میکنند. در رأس اینها، اندازه گیری یا حتی تشخیص موفقیت دشوار است. برخلاف شرکتهای خصوصی، موفقیت با سود سنجیده نمیشود بلکه با جلوگیری از درگیری، تقسیم صلح، تمدید میزبانی برای پناهندگان و...سنجیده میشود. متأسفانه کارکنان سازمان ملل تنها میتوانند به این اهداف کمک کنند و عوامل زیادی از کنترل آنها خارجند. درچنین محیط بیرحمی، مدیریت باید به مسائل جنبی نیز توجه کند. بخاطر همین محدودیت منابع و موانع بوروکراتیک و سیاسی، مدیریت، میتواند باعث شکست یا موفقیت گردد. البته پیچیدگی و منحصربفردبودن سازمان ملل نباید بهانه ای برای مدیریت بد یا ضعیف آن شود. درحقیقت باید با مدیریت خوب، از پیچیدگی محیطی برای افزایش انعطاف پذیری سازمان و توانمندسازی آن در انطباق، یادگیری و پیشرفت در متنهای متغیر، استفاده شود(موسسه بین مللی صلح، 2010). از اینرو دبیرکل، انتظار دارد تا تدوین کنندگان مأموریت در سازمان ملل به

  آژانسهای تخصصی 4 :

  ILO، سازمان بین مللی کار                                                               IMF، صندوق بین مللی پول

  FAO، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد                                           ICAO، سازمان بین مللی هوانوردی

  UNESCO، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد                   IMO، سازمان بین مللی دریانوردی

  WHO، سازمان بهداشت جهانی                                                        ITU، اتحادیه بین مللی مخابرات

  گروه بانک جهانی                                                                          UPU، اتحادیه جهانی پست

  IBRD، بانک بین مللی برای بازسازی و توسعه                          WMO، سازمان جهانی هواشناسی

  IDA، کانون توسعه بین مللی                                                    WIPO، سازمان جهانی مالکیت معنوی

  IFC، شرکت مالی بین مللی                                      IFAD،صندوق بین مللی برای توسعه کشاورزی

  MIGA، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه                          UNIDO،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

  ICSID، مرکز بین مللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری       UNWTO، سازمان گردشگری جهانی

   

  تجربه بارزی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ و پیچیده دست یابند و سازمان ملل به سازمانی چابک، مدرن و اثربخش، تبدیل شود و با اولویت دادن به اصلاحات مدیریتی، سازمانی عملکردمحور و نتیجه گرا خلق شود تا بتواند انتظارات بالای مردم جهان را برآورده سازد(موسسه بین مللی صلح، 2010). اما آیا سازمان ملل، واقعاً رویایی است که توسط بوروکراتها مدیریت میشود یا بورکراسی ای شده است که توسط رویاپردازان اداره میشود(ویس، امریج و جولی،2010).  

  1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز[xii]:

       محقق به یاد می آورد که همزمان با فراهم شدن فرصت ادامه تحصیل در موسسه مهر البرز، امکان انتخاب موسسه ای دیگر را نیز داشت که بر موضوعاتی چون مدیریت اسلامی و دوگانه هایی اینچنین تأکید داشتند. محقق، علیرغم اعتقادات قلبی و علاقه از روی تحقیق به معارف اسلامی، با این نظر موافق است که استفاده از عباراتی چون مدیریت اسلامی، ناشی از درک نادرست بکاربرندگان چنین واژه هایی از اسلام و نیز مدیریت است و آنچه بعنوان مدیریت اسلامی مطرح میشود حداکثر برداشت برخی، از دیدگاههای اسلام پیرامون مدیریت است که الزاماً ممکن است با نظر اسلام، یکسان نباشد و یا به نظر برخی، اصولاً اسلام در این زمینه ها بی نظر باشد. برداشت علمی تر و رویکرد صحیح تر موسسه مهر البرز در برابر چنین مقولاتی، درکنار رویت تیم تشکیل دهنده مهر البرز، بر توان بالقوه این موسسه در گام برداشتن در راه ایجاد یک مکتب، دلالت دارد. موسسه مهر البرز همچنان که در وبگاه خویش و در بخش حوزه های استراتژی ذکر نموده است بدنبال نهادینه سازی فرهنگ پژوهش محوری و خلق دانش در موسسه است. تحقیق حاضر گامی است در این جهت و با پرداختن به چنین موضوعاتی، مهر البرز میتواند پیشگام ایجاد مکتبی خاص در بین دانشگاههای ایران گردد و برند مناسبی را برای خود فراهم سازد. 

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

  1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل :

       از بدو تاسیس سازمان ملل، درکنار صلح جهانی، حل و فصل دعاوی و جلوگیری از جنگها در دیوان بین مللی دادگستری، از همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بین مللی نیز غفلت نشده است و فصل نهم منشور ملل متحد به همین عنوان اختصاص یافته است. ماده56 این منشور بر اقدامات جمعی اعضاء تصریح نموده است و در بند4ماده1منشور ملل متحد، هماهنگ کردن اقداماتیکه ملل متحد درجهت اهداف مشترک معمول میدارند، از وظایف این سازمان لحاظ شده است و در ماده58 این منشور نیز مجدداً به توصیه های سازمان ملل برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای موسسات تخصصی(در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیتهای بین مللی)، اشاره شده است(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389؛ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382). درهمین راستا، سازمان ملل همه ساله مناسبتهای ویژه ای را تعیین مینماید. مناسبتهایی چون دهه مالاریا، دهه بین مللی ریشه کنی استعمار، دهه بین مللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان، دهه سواد آموزی، دهه آموزش و پرورش برای توسعه پایدار و سالهای بین مللی با عناوینی چون کره زمین، سیب زمینی، دفع بهداشتی فاضلاب، فیبرهای طبیعی، جنگلها و...(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد– تهران، 1389) نموه نه هایی در این زمینه اند. از سوی دیگر، نگاهی به بودجه های عادی سازمان ملل نیز ما را به این نکته رهنمون میشود که برنامه ریزی برای جهان و سیاستگذاری و مدیریت از وظایف برجسته سازمان ملل در بین 14گروه اصلی هزینه های عمومی، میباشند. برای مثال در جدول1-1مشاهده میشود که همکاریهای بین مللی برای توسعه(که میتواند نوعی برنامه ریزی برای جهان را تداعی نماید) اهمیتی نزدیک به همکاریهای منطقه ای برای توسعه(که آن هم میتواند برنامه ریزی برای جهان ولی در سطحی پایینتر باشد)، در بودجه های سازمان ملل دارند(دپارتمان مدیریت سازمان ملل، 2012؛ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1389 ).

   

  [1] Harvard University

  [2] Porter

  [3] UNICEF

  [4] FAO

  [5] UNESCO

   

  [i] بهتر بود بر اساس پیشنهاد دکتر بازرگان در کتاب مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته این تحقیق در چهار فصل طرح مساله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه میشد ولی با توجه به عرف موجود در کشور برای ارئه تحقیقات کیفی، تغییراتی در فصل بندی داده شده است .    

  [ii] در این بخش مساله اصلی تحقیق با عنوان انگاره های محقق و بیان مساله بر اساس پیشنهادت الیس و لوی(2008)، با عنوان دغدغه های سازمان ملل تلفیق شده اند. ترجمه صحیح اصطلاحات مرسوم در روشهای تحقیق از چالشهای پیش روی محققان میباشند. برای مثال عناوینی چون مساله اصلی تحقیق و بیان مساله در کلمه مساله تنها اشتراک لفظی دارند و اشتراک معنایی ندارند و لذا باعث سردرگمی میشوند. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از ابهام و تداخل به جای عبارت " مساله اصلی تحقیق" ، از عبارات "دغدغه اصلی" استفاده شود.     

  [iii] البته کاهش فقر و رسیدن به ثبات نه تنها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد بلکه موفقیت این کشورها، برای کشورهای توسعه یافته نیز اهمیت دارد چرا که هم از نظر انسان دوستانه ارضاء میشوند و هم امنیتشان تامین میگردد و دستیابی به صلح و ثبات و نظم بین مللی، محقق میگردد(آزاد، 1389).

  [iv] توانمندی دولت، اشاره ای است به حکمرانی خوب.

  [v] اصطلاح جهانی شدن سابقه طولانی دارد. برای مثال به این عبارت مارکس توجه فرمایید : " بورژوازی با بهره کشی از بازار جهان در تک تک کشورها، تولید و مصرف را جهانی کرده است " (آژغ، 1387). بسیاری از منتقدان جهانی شدن، آن را در امتداد غربزدگی و حتی فراتر از آن معادل با تفوق همه جانبه آمریکا بر جهان میدانند. اما معنای دقیقتر آن، رشد رابطه متقابل بین اقتصادهای جهانی مختلف است که جوانب مثبت و منفی برای این پدیده، مطرح میشود(ایران نژاد پاریزی و احمدپور، 1388).

  [vi] اصطلاحی که محقق بکار می برد تا نشان دهد که با امکانات ارتباطی فعلی و با وجود شبکه های اجتماعی، به جای همسان شدن همگان با جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی (که توسط منتقدان جهانی شدن مطرح میشود) ؛ امکان بروز تفاوتها برجسته تر شده است آنچنانکه یکنفر با این امکانات میتواند خود را برجسته نماید و برای مثال حتی به ترور سازمان یافته افراد زیادی (همانند واقعه نروژ در سال قبل) بپردازد یا با تاثیر بر شبکه های اجتماعی فعالیتهای خاصی را تشویق نماید (مثل حضور همزمان افراد با شکل وشمایل خاص در مکانهای خاص).  

  [vii] که خود با هدف مرکزی مبارزه با فقر شدید و اهدافی مرتبط با این هدف مرکزی، تدوین شده است

  [viii] و ظهور شبکه های اجتماعی که گاهی از دولتها نیز قویترند و تاثیری بیش از سازمانهای غیردولتی پیدا کرده اند

  [ix] مرور ادبیات و منظومه دانش برنامه ریزی، نیز بر این امر تصریح دارد که در فصول آتی مورد اشاره قرار میگیرد.

  [x] نوشتن درباره چنین موضوعی، همچنین چهار انگیزه بزرگ و عمومی نوشتن برای هر نویسنده ای، یعنی خودپرستی محض(آرزو برای هوشمند جلوه کردن، نقل مجالس بودن، جاودان یاد ماندن)، افسون زیبایی شناسی (درک و دریافت زیبایی در دنیای خارج و رضایت حاصل از این درک)، انگیزه تاریخی (آرزو برای دیدن اشیاء آنچنانکه هستند برای کشف واقعیات و انباشت این تجربه ها برای نسلهای بعدی)، هدف سیاسی (البته سیاسی به معنای وسیع آن و تا حدودی هم معنا با ایدئولوژی و به معنای آرزو برای سوق دادن دنیا در مسیری معین و برای دگرگون ساختن افکار سایر مردمان درباره نوع اجتماعی که باید برای آن به تلاش بپردازند. البته با اینکه امروزه مردم دنیا بطور عام و هموطنان ما ممکن است چنین امری برایشان ناخوشایند باشد ولی باید دانست که این عقیده که علم باید از  سیاست برکنار بماند، خودش یک گرایش سیاسی است که در تحقیق حاضر در هنگام مطالعه آثار مکتب اقتصادی شیکاگو که به ظاهر علمی است به خوبی قابل درک میشود و شبیه چنین شعارهایی است که صلح، جنگ است – آزادی، بردگی است ) را نیز ارضاء می نماید (حسینی، 1388). 

  [xi] پدری داشت روزنامه می خواند، دختر کوچکش که حوصله اش سر رفته بود پیش وی رفت و گفت : پدر بیا بازی کنیم . پدر که بی حوصله بود، تکه ای از روزنامه که عکس نقشه دنیا بود را تکه تکه کرد و به دخترش داد و گفت : برو این نقشه را درست کن. دخترک رفت و بعد از مدت کوتاهی عکس را به پدرش داد. پدر با تعجب دید که دخترش نقشه دنیا رو کاملا درست جمع کرده است پس از او پرسید که نقشه جهان رو از کجا یاد گرفتی؟ دخترک گفت: من نقشه دنیا رو نمی دونم ولی عکس آدم های پشت صفحه رو درست کردم. وقتی آدم ها درست بشن، دنیا هم درست خواهد شد.   پس از پایان تحقیق نیز دیده خواهد شد که ایده توسعه انسانی نیز بر ساخته شدن جهان با توانمند سازی و مشارکت جهانیان، تأکید دارد.

  [xii] ایجاد یک مکتب البته به صلاحیتها و مزیتهای خاصی نیاز دارد. در اینجا مقصود این است که تدوین یک استراتژی در تعیین موضوعات پایان نامه ها ، برای رسیدن به چشم انداز ایجاد یک مکتب توسط دانشگاههای کشورمان ضرورت دارد. البته گاهی شاهدیم که برخی افراد و گاهی یک کتاب به تنهایی نیز می توانند مبدع یک مکتب باشند (برای مثال میتوان به کتاب استراتژی پورتر اشاره کرد(احمدپور داریانی، 1388)). همچنین با توجه به ارائه انواع مکاتب توسط راستگرایان و تساهل آنان در ارائه مکتب، ضرورت ارائه مکاتب با دیدگاهی جدید احساس میشود. البته وجود مکاتب که به هرحال مبتنی بر جهان بینی ها و ایدئولوژیهایی خاص میباشند، به نوعی افق پرواز ذهن را محدود می نماید اما بهرحال ناچار از بکارگیری آن هستیم و علیرغم تبلیغات متعدد در برابر ایدئولوژی و مخالفتهای با آن، نداشتن ایدئولوژی در عمل منجر به استفاده ناخودآگاه از ایدئولوژیهایی میشود که به ظاهر ایدئولوژی نیستند ولی تمام ویژگیهای آن را دارا می باشند. ایدئولوژی در عین محدود کردن افق پرواز ذهن، به هرحال میتواند موجب پرواز ذهن گردد و اگر در استفاده از آنها تعصب نداشته باشیم و به دگماتیسم دچار نگردیم و آنها را به اقتضاء و با توجه به محدودیتهایشان بکار بریم، ایرادات التزام به یک ایدئولوژی نیز برطرف میشود یا کاهش می یابد. درباره ایدئولوژی باختصار میتوان تشبیه استاد سخن مولوی را درباره سخن تکرار کرد که در یکی از مجالس چهل گانه اش در فیه ما فیه می فرماید :" حرف چبود خار دیوار رزان " و این در حالی است که در این مجالس، ابزار اصلی سخن است.  

  Abstract:

  Common fate of humans has put the planning for the world in a special place so that its Intrinsic differences with corporations, non-profit organizations, and international and global organizations planning has made further exploring about it as a necessity. Understanding the current trends in planning for the world is the first step and this research is along this goal (due to the lack of theory in this area). With reviewing the research methods that was enabled to explain the processes and theory generation, the systematic grounded theory was considered as appropriate method. Then according to this method, the U.N. is selected for the study as a organization that is involved with planning for the world because by limiting the study to the U.N., possibility of research is provided and on the other hand the breadth of the U.N. and numerous databases and documents available about its planning processes have provided the flexibility and theory bulding ability. With applying this method, current paradigm of planning for the world, its core category, and its role in the integration of the four ideas that the U.N. is established for them (that is Security and Peace, Human Rights, Independece and Sovereignty, and Economic and Social Development) have identified then comparison it with next documents, has saturated the theory. With applying the trend as a tool, milestones of planning for the world is recognized. These milestones are the Keynesian school, the Economic growth, the Human sourses, the Basic needs, and the livelihood approaches in the U.N. and the Intimidation sience, the Chicago school, and the Aid centered approach's effects and the influence of the Chicago school in Bretton Woods's institutions and the outcomes of these effects on the Human Development Ideology and its planning.      

  Keywords: planning for the world, human development ideology, United Nations, systematic grounded theory.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

  فهرست:

  ن

  فهرست مطالب :

  عنوان

  شماره صفحه

  فصل اول- کلیات پژوهش  

  13

  1-1 مقدمه

  14

  1-2- بیان مساله

  14

  1-2-1 انگاره های محقق

  14

  1-2-2- دغدغه های سازمان ملل

  15

  1-2-3- ایجاد مکتب مهر البرز    

  19

  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

  19

  1-3-1- اهمیت برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

  19

  1-3-2- خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان                         

  21

  1-3-2-1- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی مدیریتی

  21

  1-3-2-2- تفاوت برنامه ریزی برای جهان با جهانی سازی                                        

  22

  1-3-2-3- خلاء نظری با وجود نظریه های اقتصادی و توسعه                                        

  22

  1-3-2-4- خلاء نظری در پایگاههای اطلاعات و اسناد علمی                                      

  23

  1-3-2-5- خلاء نظری در ادبیات برنامه ریزی سازمان ملل                                        

  25

  1-4 گزاره های تحقیق                                                                                     

  27

  1-5 روش انجام کار

  28

  1-6 قلمرو تحقیق

  28

  1-7 اصطلاحات و واژگان تخصصی

  28

  1-8 خلاصه فصل اول

  29

  فصل دوم- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

  31

  2-1- مقدمه

  32

  2-2 برنامه ریزی و انواع برنامه ریزیها

  32

  2-3 برنامه ریزی استراتژیک(تعریف، پارادایم ها و مکاتب)

  37

  2-4 خط مشی گذاری عمومی

  51

  2-5 سنتهای برنامه ریزی

  81

  2-6 نکاتی پیرامون برنامه ریزی برای جهان

  83

  2-7 انتقادات بر روشهای برنامه ریزی

  88 

  2-8- خلاصه فصل دوم

  92  

  فصل سوم- روش شناسی پژوهش

  93

  3-1- مقدمه

  94

  3-2-  روش تحقیق

  94

   

  عنوان

  شماره صفحه

  3-3- جامعه و نمونه آماری

  97

  3-4- ابزار گردآوری داده ها

  99

  3-5- پایایی و روایی

  100 

  3-6- روشهای تجزیه و تحلیل

  105

  3-7- خلاصه فصل سوم

  105

  فصل چهارم-  گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها

  106 

  4-1- مقدمه

  107

  4-2- ایجاد سازمان ملل متحد

  107

  4-3-  مکتب کینز

  109

  4-4- شوک درمانی و علم ارعاب

  114

  4-5- مکتب اقتصادی شیکاگو

  115

  4-6- بنیاد فورد و حقوق بشر

  124

  4-7- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل

  125

  4-8- رویکرد رشد اقتصادی

  130

  4-9- رویکرد منابع انسانی

  131

  4-10- رویکرد نیازهای اساسی

  132

  4-11- رویکرد معیشتی

  133

  4-12-  دوران تاچریسم و ریگانیسم

  134

  4-13- ساکس، استاد جدید شوک درمانی

  137

  4-14- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری

  144

  4-15- توسعه انسانی

  151

  4-15-1-  علل مقبولیت توسعه انسانی

  151

  4-15-2-  معنای توسعه انسانی

  152

  4-15-3-  اصول محوری توسعه انسانی

  156

  4-15-4-  مشخصه های کلیدی توسعه انسانی

  157

  4-15-5-  شاخص های توسعه انسانی

  157

  4-15-6-  اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی

  160

  4-15-7-  روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی

  161

  4-15-8-  ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر

  162

  4-15-9-  ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی

  163

  4-15-9-1-  اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم

  164

  4-15-9-2-  اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم

  165

   

  عنوان

  شماره صفحه

  4-15-10-  بکارگیری توسعه انسانی

  165

  4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی

  166

  4-15-11-  گزارشات توسعه انسانی

  167

  4-15-12-  توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل

  169

  4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل

  169

  4-15-12- 1-1-  اصول توسعه انسانی و فقر

  169

  4-15-12- 1-2-  اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز

  170

  4-15-12- 1-3-  اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک

  171

  4-15-12- 1-4-  اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی

  171

  4-15-12- 1-5-  اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی

  172

  4-15-12- 1-6-  موضوعات متداخل

  173

  4-15-13-  سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی

  173

  4-15-14-  توسعه انسانی در عمل

  174

  4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی

  176

  4-15-14-2-  شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی

  177

  4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی

  179 

  4-15-15-  مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر

  179

  4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل

  180

  4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها 

  180

  4-16- 2- تاثیر اعانه ها

  181

  4-17- خلاصه فصل چهارم

  182

  فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

  185 

  5-1 مقدمه  

  186 

  5-2 بحث و فحص

  186

  5-3 پیشنهادات عملی

  188 

  5-4 محدودیتهای تحقیق

  203

  5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

  203

  5-6 خلاصه فصل پنجم

  204

  پانوشتها

  205

  منابع و مآخذ

  224

  پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند

  232

  پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها

  پیوست سه – ابزارهای تحلیلی

  234

  239

  فهرست جدولها :

  جدول 1-1- بودجه عادی سازمان ملل و  سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.

  جدول 1-2- نمونه ای از جستجو در بانکهای اطلاعاتی.

  جدول 2-1- انواع مدلهای فرآیندی برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.

  جدول 2-2- تفاوتهای فرهنگی کشورهای مختلف

  جدول 4-1- مشخصه های کلیدی توسعه انسانی

  جدول 4-2- ماتریس تناظرِ بین قابلیتهای بنیادی کلیدی در توسعه انسانی با اهداف توسعه هزاره         

  جدول 4-3- تاثیر حاکمیت سود بر اجماع جهانی.

  جدول4-4- رویکردهای برنامه ریزی

  جدول 4-5- نگریستن بلند مدت به رژیم های اعانه جهانی و روند آن (بعنوان نمونه ای از مشارکت جهانی )

  منبع:

  منابع و مآخذ :

  احمدی، علیرضا؛ فتح اله، مهدی؛ تاج الدین، ایرج (1389). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک. تهران: طیف نگار.

  - احمدی خراسانی، مهدی یار. (1387). برنامه ریزی و پیش بینی. دسترسی آن لاین http://www.modiryar.com/index-management/government/strategic/749-1387-10-12-08-40-42.html .

  اخلاصی، امیر (1388). جزوه درس بازرایابی. تهران: دانشگاه مهر البرز.

  اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز، (ترجمه: علی ایثاری کسمائی). تهران: آبارون.

  اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد (1388). منشور ملل متحد. تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد. استخراج از: http://www.unic-ir.org/about_un/manshoor.doc.

  اردلان، علی (1387). راهنمای مدیریت مبتنی بر نتایج برای برنامه ریزیهای بهداشت عمومی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی – رویه ها و شیوه ها، (ترجمه: بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1990).

  -اصنافی ، سید محمدرضا. (1388). حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی. دسترسی آن لاین http://asnafi.blogfa.com/8803.aspx .

  اطهاری، کمال (1377). برنامه ریزی دولتی یا برنامه ریزی اجتماعی. تهران : ایران فردا، شماره 50، ویژه نامه نیم قرن برنامه در ایران.

  الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح (1391). فرایند خط مشی گذاری عمومی. (چاپ نهم). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  اورول، جورج؛ (1388). 1984، (ترجمه: صالح حسینی). تهران: انتشارات نیلوفر.

  بازرگان، عباس (1387). مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته– رویکردهای متداول در علوم رفتاری (چاپ اول). تهران: دیدار.

  بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیستم). تهران: آگاه.

  برژکف، والنتین میخائیلوویچ (1363). خاطرات برژکف، (ترجمه: هوشنگ جعفری). تهران: نشرنو.

  -بنی اسد ، رضا. (1391). چیستی راهبرد- درآمدی بر شکل گیری راهبرد. دسترسی آن لاین http://www.baniasad.ir

  پژوهشکده باقر العلوم (ع)، حلف الفضول. استخراج در بیستم مرداد 1391 از: http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=9974.

  توفیق، فیروز (1377). پیدایش فکر برنامه ریزی در ایران. تهران : ایران فردا، شماره 50، ویژه نامه نیم قرن برنامه در ایران.

  جلالیان، مهرداد (1391). راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی APA Style برای مقالات آکادمیک. نشریه پزشک الکترونیک. سال پنجم شماره یازدهم. دسترسی آن لاین http://www.pezeshkelectronic.ir.

  جلالی پور، بهناز و آزاد، محمد. (1392). اقتصاد ایران تحمل یک شوک دیگر را ندارد- توصیه فرشاد مومنی به رییس جمهور منتخب. روزنامه شرق. شماره 1777 تیر 1392.

  جیمز، اوتسن (1389). خلاصی از دست کارشناسان دولتی:آنها نمی دانند چه چیزی برای مردم بهتر است. تهران: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2294، اسفند 1389.

  حجاریان، سعید (1390). الهیات در رودخانه سیاست. ماهنامه مهرنامه. شماره 16 آبان 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.

  حجاریان ، سعید. (1392). رو سینه را هفت آب شوی از کینه‌ها. روزنامه شرق. شماره 1772 تیر 1392.

  حسن زاده، محمد؛ زارع پور، زهرا (1382). سازمانهای بین مللی. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

  حسن قلی پور، حکیمه؛ قلی پور، آرین؛ محمدی قاضی محله، مهدی؛ روشندل اربطانی، طاهر (1389). الزامات، ضرورتها و مکانیزمهای تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت. نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. دوره 2 شماره 6 (1389).

  خاکی، غلامرضا (1389). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی (چاپ ششم). تهران: بازتاب.

  دانایی فرد ، حسن (1389الف). چالشهای مدیریت دولتی در ایران. (چاپ سوم). تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  دانائی فرد، حسن (1389ب). استراتژیهای نظریه پردازی (چاپ اول). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  دانائی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ سوم). تهران: صفار-اشراقی.

  دانائی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1389). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ سوم). تهران: صفار-اشراقی.

  دانش فرد ، کرم اله (1391). جزوه درس خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد.

  دانش فرد، کرم اله و کیایی، مجتبی. (1389). مشارکت شهروندان درخطمشی گذاری عمومی. فصلنامه مدیریت دولتی. سال اول، پیش شماره سوم زمستان 1389. دسترسی آن لاین WWW.SID.IR.

  دشتی، محمد (1386). نهج البلاغه. تهران: سنبله.

  دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا (1385). اصول و مبانی برنامه ریزی. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 7، مهر و آبان 1385.

  رحمانی ، تقی. (1392). دولت روحانی و نان شب مردم. تیر 1392.

  رضایی، حسن (1390). جزوه درس بازرایابی استراتژیک. تهران: دانشگاه مهر البرز.

  ریچ، هاینز وی؛ کونتز، هرولد (1388). اصول مدیریت ( چشم انداز جهانی). (ترجمه: علی پارسائیان). تهران: ترمه.

  زائری، اسداله؛ 1387. تأسیس و ساختار سازمان ملل. دسترسی آن لاین http://zayeri.blogfa.com/post-14.aspx.

  زاهدی، شمس السادات (1387). مدیریت فراملیتی و جهانی: نگرشی تطبیقی. تهران: سمت.

  سبحانی، جعفر (1373). فروغ ابدیت. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

  شریعتی، علی (دهه 1350). فرهنگ و ایدئولوژی.

  شهبازی، عبداله؛ (1384). فراروایتهای جادویی در اندیشه آقای حجاریان. وبگاه شخصی عبداله شهبازی.

  شیخ زاده، محمد؛ عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390.

   صانعی، مهدی. (1385). حکمرانی خوب ؛ مفهومی نو در مدیریت دولتی. ماهنامه تدبیر. سال هفدهم، شماره 178 ، اسفند 1385. دسترسی آن لاین http://drsayad.blogfa.com/post-1397.aspx

  طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی (1390). اصالت اقتصاد یا اصالت ریاضیات در گفتگو با مسعود نیلی و فرهاد نیلی. ماهنامه مهرنامه. شماره 17 آذر 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.

  قمری، داریوش (2012). راهنمای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد. تهران: دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران.

  کرسول، جان؛ کلارک، ویکی پلانو (1390). روش های پژوهش ترکیبی. (ترجمه: علیرضا کیامنش و جاوید سرایی). تهران: آییژ.

  کلاین، نائومی (1390). دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه. (ترجمه: مهرداد شهابی و  میرمحمود نبوی). تهران: کتاب آمه.

  کمالی، یحیی. (1392). توصیف، تحلیل و مقایسه سنت های برنامه ریزی. دسترسی آن لاین http://www.yahyakamali.blogfa.com/post-137.aspx

  محسنی، رضا (1381). سیستم برنامه ریزی جهانی EIA.: مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 63، پاییز و زمستان 1381.

  محمدی، جمال. (1383). آمارتیا سن و نظریه انتخاب اجتماعی گفتگوی گارتنر و پاتانایک با آمارتیا سن در سال 1989. نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 34، زمستان 1383.

  محمدی مهر، غلامرضا (1389). روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق). تهران: گنجینه علوم انسانی-دانش نگار.

  مهدوی، مریم؛ (1390). رشد بدون توسعه: گفتگو با احمد موثقی. ماهنامه مهرنامه. شماره 18 دی 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.

  مورتی، کریس (1388). چالشهای مدیریت در هزاره سوم. (ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی و عادله سادات احمد پور). تهران: نشر مدیران.

  نئوکلوس، مارک (1391). فاشیسم. (ترجمه: حسن مرتضوی). تهران: انتشارات آشیان.

  نراقی، احسان (1389). پایان یک رویا در نقد مارکسیسم. تهران: نشر ثالث

  نوری نائینی، محمدسعید. (1383). بازخوانی اندیشه های آمارتیا سن در توسعه و آزادی – تبیینی ایرانی از نگرشهای آمارتیا سن. نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 34، زمستان 1383.

  نیکچه فراهانی، حمید (1386). نقش گروههای ذینفع در فرآیند خط مشی گذاری عمومی(بررسی موردی تاثیر سازمان نظام پزشکی بر خط مشی گذاری عمومی در ایران). (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی. دسترسی آن لاین http://modiriatedolati.blogfa.com/cat-4.aspx

  ورزشکار، احمد. (1390). جزوه درسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. 

  وردی نژاد، فریدون. (1390). طرح ریزی استراتژیک- روشها، مراحل وشیوه ها. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=14612,8.

  -وردی نژاد، فریدون و مرآتی، عاطفه. (1389). ویژگی ها و تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=37073,8 .

  وردی نژاد، فریدون؛ رمضان پور، الیکا؛ ناصری، نجمه؛ فرزدی، نازنین؛ ولی زاده، صنم. (1388). تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=31011,8.

  ویتینگتون، ریچارد. (2001). چیستی راهبرد- درآمدی بر شکل گیری راهبرد، (ترجمه: حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).

  هایامی، یوجیرو (1389). اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، (ترجمه: غلامرضا آزاد). تهران: نشر نی.

  هریسون، پال (1387). اندرون جهان سوم: کالبد شکافی فقر. (ترجمه: شهریار آژغ). تهران: اختران.

   

  Abbott, Kenneth, W., & Snidal, Duncan. (2010). International regulation without international government: Improving IO performance through orchestration. The Review of International Organizations Volume 5, Issue 3, September 2010.

  American planning association. (2012). Planning for Public Health. Retrieved July 2013 from: http://www.planning.org/research/publichealth.

  Bryson, John, M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. (4th ed.). San Francisco: John Wiley & Sons.

  Bozeman, B., (1979).Public Management and Policy Analysis.New York: St. Martin’s Press.

  Brettonwood project, (2012). what are the Bretton Woods Institutions?, Retrieved august 2012 from: www.brettonwoodproject.org/item.shtml?x=320747. 

  Brown, M. M., (2011). The Unfinished Global Revolution: The Limits of Nations and the Pursuit of a New International Politics. New York: The Penguin Press.

  Bureau of Strategic Planning, (2011). Results‐Based Programming, Management and Monitoring (RBM) approach as applied at UNESCO: Guiding Principles. Paris: Bureau of Strategic Planning.

  Coleman, Gerry and O'Connor, Rory, (2007). Using grounded theory to understand software process improvement: A study of Irish software product companies. Information and Software Technology, 49 (6). pp. 654-667.2007 Elsevier

  Danaee fard, H., & Eslami, A., (2010). Discovering theory of organizational indifference: A grounded theory strategy. European Journal of Scientific Research Volume 40, Number 3, 2010.

  Dye, Thomas. (2010). Understanding Public Policy. (11th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

  Eaves, Y.D., (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Jurnal of advanced nursing 35(5), (2001).

  Ellis, T. J., & Levy, Y. (2008). Framework of Problem-Based Research: A Guide for Novice Researchers on the Development of a Research-Worthy Problem. Informing Science. the International Journal of an Emerging Transdiscipline Volume 11, 2008.

  Gore, C., (2010). The MDG paradigm, productive capacities and the future of poverty reduction. IDS bulletin. Volume 41, Number 1, January 2010. 

  Grubel, Herbert, G. (1977). Canada's stake in the new international economic order. Canadian Public Policy / Analyse de Politiques Volume 3, Number 3, Summer 1997.

  Haq, Khadija, (2010). Thoughts on Development Philosophy, Policy and Practice - Speeches and Articles by Mahbub ul Haq in the 1990s. Islamabad: Mahbub ul Haq Human Development Centre. Retrieved august 2012 from: http://www.mhhdc.org.

  Haq, Mahbub, (1996). A global compact for human development. Islamabad: Mahbub ul Haq Human Development Centre. Retrieved august 2012 from: http://www.mhhdc.org/html/articles_DrHaq.htm.

  Haq, M., Jolly, R., Streeten, P., Haq, K, (1994). The UN and Bretton Woods Institutions: New challenges for the twenty-first century. New York: St. Martin's Press. Retrieved august 2012 from: http://ns-rt.org/books/The UN and the Bretton Woods Institutions.pdf. 

  Harvard University, (2012), Academic Units, Retrieved august 2012 from: http://www.hbs.edu/units.

  Heyzer, N., (2009). Economic and social survey of Asia and Pacific 2009 addressing triple threats to development (ESCAP). Singapore: Lee Kuan Yew School of public policy.

  International Peace Institute, (2012). The Management Handbook For UN Field Missions. Retrieved august 2012 from: http://www.ipacademy.org/images/pdfs/handbook/management_handbook_linked.pdf

  Jain, S. H., Weintraub, R., Rhatigan, J., Porter, M. E., & Kim, J. Y., (2008).  Delivering global health. Student British Medical Journal 16, no. 227 (June 2008). Retrieved august 2012 from: http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=pub&facId=6532 and http://student.bmj.com/student/view-article.html?id=sbmj0806227.

  Jolly, R., (1994). Poverty eradication and human development: Issues for the Twenty-first century. Cambridge Review of International Affairs. Volume 8, Issue 1, 1994.

  Jolly, R., Emmerij, L., & Weiss, T. G., (2005). The Power of UN Ideas: Lessons from the First 60 Years. New York: united nation intellectual history project series. Retrieved august 2012 from: http://www.unhistory.org/publications/UNIdeas.pdf.

  Jolly, R., Emmerij, L., & Weiss, T. G., (2009). The UN and human development. New York: united nation intellectual history project series. Retrieved august 2012 from: http://www.unhistory.org/briefing/8HumDev.pdf.

  Jones, Bill. & Norton, Philip. (2010). Politics UK. (7th ed.). Kentucky: Routledge.

  Kishore, Kamal. (2010). Mid-Term Review of the Hyogo Framework for Action-United Nations International Strategy for Disaster Reduction. New York: UNISDR.

  Kriemadis, T., Theakou, E (2007). Strategic planning models in public and non-profit sport organizations. SMIJ. Volume 3, Number2, 2007.  Retrieved august 2012 from http://www.choregia.org/23.pdf.

  Patrick, Stewart, M. (2013). Global Development 2.0: Assessing a New UN Roadmap. Retrieved July 2013 from: http://blogs.cfr.org/patrick/2013/06/05/global-development-2-0-assessing-a-new-un-roadmap.

  Prabhu, K.S., Scott, T., Hamel, J.Y., Calev, S., Thompson, B., (2010). The Human Development Journey. Human Development Report Office and the Learning Resource Centre/OHR/BOM of UNDP, 2010.

  Richter, S.M., Burns, K.K, Botha, A.D., (2012). Research Planning for Global Poverty and Homelessness Policies and Services: A Case Study of a Joint Canadian-South African Initiative. Online Journal of Social Sciences Research. Volume 1, Issue 3, 2012.  Retrieved august 2012 from http://www.onlineresearchjournals.org/JSS.

  Robbins, L., (1937). Economic planning and international order. London: Macmillan.

  Royalroads University.The academic programes. Retrieved august 2012 from: http://www.royalroads.ca/prospective-students/master-global-management

  Sachs, J. D. (2005). Investing in Development A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals UN millennium project. The UK and USA: Earthscan.

  Sachs, J. D. (2005). The end of poverty: Economic possibilities for our time. New York: Penguin. Retrieved august 2012 from: http://www.amazon.com/dp/B001CJS6E0/ref=rdr_ext_tmb#reader_B001CJS6E0

  Sidhu, G. (2003). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations: A Guide. New York and Geneva: UN Non-Governmental Liaison Service (NGLS).

  Takasu, Y., (2012). Mainstreaming Human Security in the Global Agenda. Journal of Human Security Studies. Volume 1, 2012.

  The Earth Institute Columbia University, (2012). Research Centers and Programs, Retrieved august 2012 from:  http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1010.

  Therien, Jean –Philippe., (2012). The united nation and human development : from ideology to global policies. Global policy. Volume 3, Issue 1, February 2012. 

  Tietz, Rigo. (2013).Executive Teams in Research-Based Spin-Off Companies -An Empirical Analysis of Executive Team Characteristics, Strategy, and Performance. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

  United Nations, Department of Management, (2012). REGULAR BUDGET 2012-2013, Retrieved February 2012 from: http://www.un.org/en/hq/dm/pdfs/oppba/Regular%20Budget.pdf.

  UNU, (2011). UNU Strategic Plan 2011–2014. Tokyo: The United Nations University. Retrieved august 2012 from: http://i.unu.edu/media/unu.edu/annual_reports/000/022/366/unu_strategic_plan_2011-2014_en.pdf.

  Vancil, R., (1997). Strategy Formulation in Complex Organizations. New Jersey: Prentice Hall.

  Vandermoortele, J., (2011). Focus the MDG story : Intention denied. Development and Change. Volume 42, Issue 1, 2011. 

  Weiss, T. G., (2009). The UN’s Role in Global Governance. Ralph Bunche Institute for International Studies, & the CUNY Graduate Center. Retrieved august 2012 from: http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf.

  Wikipedia, (2012). BRICS, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS.

  Wikipedia, (2012). Discovery-driven_planning, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery-driven_planning.

  Wikipedia, (2012). League of Nations, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations.

  Wikipedia, (2012). Planning, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/Planning.

  Wikipedia, (2012). Planning_fallacy, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_fallacy.

   Wikipedia, (2012). Vienna Declaration and Programme of Action, Retrieved august 2012 from: http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Declaration_and_Programme_of_Actio.

  Winnetka public schools district 36, (2011). Strategic Planning Best Practices: Literature Review. Retrieved august 2012 from: http://www.winnetka36.org.

  Wost, Claudia Pahl, & Gupta, Joyeeta, & Petry, Daniel. (2008). Governance and the Global Water System: A Theoretical Exploration. Global Governance Volume 14, Number 4, October-December 2008.

  Zhang, H., Law, E., Miller, R. C., Gajos1, K. Z., Parkes1, D. C., & Horvitz, E., (2012). Human Computation Tasks with Global Constraints. Retrieved august 2012 from: http://groups.csail.mit.edu/uid/other-pubs/chi2012-mobi.pdf.

  Zhou, Gideon, & Hardlife, Zvoushe. (2012). Public Policy Making in Zimbabwe: A Three Decade Perspective. International Journal of Humanities and Social Science Volume 2, Number 8, April 2012.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, مقاله در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, پروژه درباره پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس