پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب)

word
163
2 MB
30722
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۱۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب)

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A)

  گرایش استراتژیک

  چکیده

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب می­باشد. برای این منظور مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی­نمودن دانش سازمانی، بیرونی­سازی دانش سازمانی، پیوند و ترکیب دانش سازمانی، درونی­سازی دانش سازمانی تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان (رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص) مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب می‌باشد که تعداد آنها 63 نفر می­باشد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید یعنی از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بر اساس مؤلفه­های مدیریت دانش جهت سنجش مدیریت دانش و پرسشنامه ACHIEVEمربوط به هرسی و گلداسمیت برای سنجش عملکرد کارکنان بوده است. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش 873/0 و برای عملکرد کارکنان 921/0 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته­اند. که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، اطلاعات حاصل از آن با استفاده از روش­های آماری توصیفی تلخیص و طبقه­بندی شد و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از روشهای آماری استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون وANOVAبا استفاده از نرم­افزارSPSSاستفاده شد.نتایج حاصل بیانگر آن است که مدیریت دانش و ابعاد آن بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب تأثیر دارد.

  واژگان کلیدی: مدیریت دانش،عملکرد کارکنان، مدلACHIEVE

  مقدمه

  در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی همچون کاردانشی، نیروی دانشی، مدیریت دانش و سازمان‌های دانشی(سازمان‌های دانش مدار) ازتشدید این روند خبر می‌دهند. پیتر دراکر با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان داده است که در آنها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند. سازمان دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد(الوانی، 1380، 283). مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می‌کنند و به منزله سرمایه‌ی فکری و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت‌ها درگزارش‌های خود منعکس می‌سازند. این مؤسسات، استقرار مدیریت دانش در سازمان را، به عنوان بخشی از استراتژی سازمان ضروری می‌دانند(استیسی، 1389). بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که دانش به عنوان مهم‌ترین منبع راهبردی، نقش و اهمیت فزاینده‌ای در موفقیت سازمان‌هاو ایجاد مزیت رقابتی پایدار ایفا خواهد کرد، به گونه‌ای که مدیریت اثر بخش دانش به چالش اصلی سازمان‌ها تبدیل خواهد شد(اسویبی 1996، اسپندر 1996، داونپورت 1998، دراکر 1993). تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل نوینی را برای سازمانها بهوجود آورده است. جریان بی پایان دانش، بازارها را در حالت تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمان‌ها را ملزم به تغییرات مستمر می‌کندو در خصوص تقلید نیز محدودیت‌های فراوانی را به وجود می‌آورد(از همین منظر نیز تأکید ویژه‌ای بر اقتصاد مبتنی بر دانش می‌شود) (اصیلی و دیگران، 1384). سیاستمداران نیز بر این باورند که نظام اقتصادی جهانی مرحله جدیدی را آغاز کرده است که از آن به عنوان «اقتصاد دانش» یاد می‌شود. تغییر سریع، مشخصهاصلی اقتصاد دانش است، تجارب پذیرفته شده کسب و کار، حتی تجاربی که جهانی تلقی می‌شوندبهسرعت رنگ کهنگی به خود می‌گیرد. سازمان‌ها باید با افزایش، انتشار و گسترش داخلی این دانش به چرخه واقعی ایجاد دانش روی آورند و فراتر از آن، در سازوکارهای مؤثر برای حفظ، پردازش و بازیابی دانش را در سازمان ایجاد و تقویت نمایند(البرزی، 1384). دانش استراتژیک‌ترین منبع سازمانی و محوررقابت و حتی بقاء در محیط‌های غیر رقابتی محسوب می‌شود. به این دلیل لزوم مدیریت این منبع استراتژیک برای آن‌ها مطرح شده است. استراتژی دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند که نیازهای فعلی و آتی خود را به دانش شناسایی نمایند و آگاهانه به مدیریت این دانش بپردازند(اخوان و حیدری، 1386). مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان سازمان و نیز پیاده­سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنواندارائی‌های سازمان است. به گفته پیتر دراکر، «راز موفقیت سازمان در قرن 21، همان مدیریت دانش است». بنابراین مدیریت سازمان‌هاباید با تکیه بر دانایی برتر، امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبودی عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. در واقع، مدیریت دانایی مقوله‌ایمهم‌تر از خود دانایی محسوب می‌شود که سازمانها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن کند(طبرسا و اورمزدی، 1387).«لارنس پروساک» (در «تاونلی»، 1380) معتقد است شش الزام محیطی، سازمان‌ها را به سوی توجه به دانش می‌کشاند. نخست آن که جهان به سرعت در حال تغییر است، که این امر به معنای زوال سریع دانش و نیاز به خلق هر چه سریع‌تر دانش جدید می‌باشد. دانش باید آگاهانه مدیریت شود و اگر کارمندان به سرعت بیاموزند، سازمان خواهد توانست در وضعیت رقابتی به حیات خود ادامه دهد. دوم آن که، در تولیدات هوشمند مانند تولید شرکت‌های نرم افزاری، دانش به عنوان بخشی از تولید ارائه می‌گردد. چنین اطلاعاتی اگر قرار باشد ارزش تولیدی بیابد، باید روزآمد باشد. سوم آن که، جهانی شدن موجب ایجاد نظام‌های تولیدی توزیعی می‌گردد. بر این اساس هرچه اتکای سازمان بر اطلاعات خارج از سازمان بیشتر باشد، تلاش بیشتری در جهت تأمین دسترسی‌های مورد نیاز به دانش و اشاعه آن باید انجام گیرد. چهارم آن که، تغییر و تحول در سراسر سازمان در حال افزایش است. دانش و تجربه شغلی افراد طی دوره‌ای شکل می‌گیرد، اما امروزه مشاغل در سازمان‌هاتغییر می‌یابند و افراد مکرراً در شغل جابه­جا می‌شوند. همچنان که سرعت تغییر افزایش می‌یابد و افراد هم مکرراً شغل‌هایشان را تغییر می‌دهند، اطلاعات و دانش هم که معمولاً در شخص و فرآیند خاصی متمرکز بود، به طور روزافزونی به وسیله گروه‌هایچندکاره[1]- در حالی که سریعاً خود را با نظام‌ها و محیط‌های متغیر هماهنگ می‌کنندو در فاصله‌های زمانی محدود ارائه می‌شود. تغییر توصیه امروز است، افزایش تغییر و اطلاعات سازمانی، نیاز فراوان به مدیریت دانش برای دست‌یابیبه اثر بخشی را موجب شده است. پنجم آن که، برای انجام مؤثرتر فعالیت‌های مجازی، به دانش ذهنی بیشتری نیاز است. ششم آن که دانش، تولید کننده دانش جدید است. همزمان با بصیرتر و تعاملی شدن نظام‌ها، فرصت‌های جدیدی نیز برای استفاده از دانش جدید به طور کنشگرایانه به وجودمی‌آید. با توجه به تعاریف فوق می‌توان گفت که مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در سازمان‌های امروزی کاملاً پذیرفته شده، از این رو سازمان‌ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود بهوجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند.

  1- 1بیان مسئله

  امروزه دانش جزء لاینفک موفقیت سازمان‌ها محسوب می‌شود. این مسئله در سازمان‌های فرهنگی که سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود در این نوع از سازمان‌ها بسیار با اهمیت می‌باشد، دانش نقش حیاتی می‌باشد. اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه مهم حاصل می‌شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه‌ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری‌های نیروافزا جای خود را به فناوری‌های دانش­افزا می‌دهند (احمد پورداریانی،1381،87-85). همه سازمان‌ها برای بقا نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات بدیع و تازه‌اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. برای اینکه در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد(الوانی، 1385، 223).دانش، دارایی واقعی سازمان‎هایی است که برای حضوریموفق در عرصه پر رقابت جهانی و یکپارچگی سیستم‎ها، ارزش‎ها و منابع سازمانی خود تلاش می‎کنند. مدیریت دانش با ابزارهای فنی و ارزش‎های انسانی چندگانه سر و کار دارد، لذا می‌تواند نشان دهد که چگونه سازمان‎های هوشمند و یادگیرنده می‌توانند فرآیندهای خود را با استفاده از یک رهیافت «دانش‌مدار» مجدداً طراحی نمایند. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان‎های دانش محور می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. منابع نقد و بررسی و چشم‌اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهنده تأثیرات این دیدگاه در عرصه‌های استراتژیک سازمان‌های تجاری است(نلسون و وینتر، 1992). دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرآیندهای سازمانی به کار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه‌های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که نوآوری و خلاقیت راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب به کار گیرد. معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولاً مشخص نیست. در عین حال، اگر سازمانی دانش را در کارها و فعالیت‎های رایج خود مفید دانست باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‎های کاری بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند. سازمان‌ها به منظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی، باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند (نوناکا و تاکوچی، 1995) و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی و توزیع دانش و تبدیل اطلاعات مهم و تخصصی که بخشی از حافظه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان قرار دارند، کمک می‌کند. این ساختار دهی به دانش باعث کارا و اثربخش شدن فرآیندهای حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه­ریزی استراتژیک و تصمیم­گیری می‌شود. مدیریت دانش بر شناسایی دانش و استخراج آن به روشی سیستماتیک تأکید دارد. بنابراین مدیریت دانش شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان و شیوه‌ای برای بهره‌وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها و بهینه­سازی دانش سازمانی برای افزایش عملکرد از طریق روش‌های متفاوت است(گودرزی و دیگران، 1388، 240). مدیریت دانش شیوه شناسایی، در اختیار گرفتن، سازماندهی و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش می‌باشد که پس از آن توزیع می‌شود و سپس در دسترس دیگران قرار می‌گیرد تا برای خلق دانش بیشتر استفاده شود(رادینگ، 1383، 32). مدیریت دانش نوعی فن­آوری است که بر دانش تأکید دارد و بر آن است تا از طریق به‌کارگیری مؤثر دانش به حل مشکلات بپردازد(ساکایی، 1377). مهم‌ترین شکاف بین تحقیقات مفهومی و تئوریک انجام شده در زمینه مدیریت دانش فقدان شواهد تجربی در مقیاس بزرگ مبنی بر تأثیر قابل توجه مدیریت دانش با عملکرد سازمان است. با برسی حجم قابل توجه مطالعات و مجلات مدیریت دانش آشکار می‌شود که مطالعات نسبتاً اندکی در مورد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان انجام گرفته است (21 ،2006 ،Mckeen et al). موفقیت هر نهادی به ویژه دانشگاه تا حد زیادی به کارایی و اثربخشی اعضا بستگی دارد. در علوم تربیتی، عملکرد به معنای رفتار قابل مشاهده‌ی استاد، دانشجو یا مؤسسه‌ی آموزشی بستگی دارد (کاویانی، 1382، 21-20). نظر به این که، کلیه‌یسازمان‌های آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند و طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می‌کنند و با در آمیختن با ارزش‌ها، راهبردها و تجارب، مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده سازمان را شکل می‌دهند. آن چه در این فرآیند مهم است، آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است. مؤسسات آموزش عالی در نقش سازمان‌های دانش محور عمدتاً فعالیت‌های خود را معطوف به یادگیری، خلق و نشر دانش می‌کنند. دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت‌های مربوط به دانش را انجام می‌دهد. بنابراین لازم است جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی تصریح، آن گاه با نظریه‌یمؤلفه‌های اصلی مدیریت دانش روندی را برای هماهنگی فعالیت‌های مربوط به فرآیندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین ترتیب ارزش سرمایه‌های فکری را برای حضور فعال و مستمر در جامعه‌ی بشری به تصویر کشید (طباطبایی، 1384، 77-73 ).بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، آگاهی از وضعیت مناسب مدیریت دانش در یک سازمان و چهار بعد آن از ضروریات می‌باشد. در این راستا هدف این تحقیق این است تا با استناد به نظریه‌ها و تحقیقات انجام گرفته در حوزه مدیریت دانش بر اساس نظریه‌ی نوناکا و تاکوچی،  عملکرد سازمانی کارکنان بررسی شود و با توجه به اینکه هم اکنون استقرار مدیریت دانش در مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرستان میاندوآب جهت بهبود عملکرد کارکنان به عنوان یک نیاز شناخته می‌شود و موضوع جدیدی جهت بهبود عملکرد کارکنان می‌باشد لازم است درباره این موضوع بحث بیشتری صورت بگیرد.

   

  1-2 مسئله تحقیق

  مدیریت دانش و ابعاد آن چه تأثیری بر عملکرد سازمانی کارکنان در مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب دارد؟ و ترتیب اولویت تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان به چه صورت می­باشد؟

   

   

  1- 3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  علاقه و توجه به مدیریت دانش به طور وسیعی در صنایع کشورهای مختلف و هم در تحقیقات دانشگاهی و محافل علمی رو به گسترش است. به طوری که مدیریت دانش در بسیاری از سازمان‌ها نقش کلیدی را دارد. راه حل‌های مدیریت دانش باعث می‌شود تا دانش سازمانی در تمام بخش‌های سازمان به خوبی پخش و مورد استفاده قرار گیرد (2000 ،Rowley). مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه گیری می‌نمایند و آن را به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه­بندی شرکت‌ها در گزارشات خود می‌آورند(موسوی، 1384، 23 – 12). این موسسه‌ها استقرار مدیریت دانش در سازمان را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می‌دانند. مدیریت دانش به مثابه بخش ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر می‌گیرد (زعفریان و دیگران، 1387، 76).از مهم‌ترین عواملی که موجب شده تا سازمانها به موضوع مدیریت دانش تمایل نشان دهنده آن است که مدیریت دانش(عباس زاده، 1385، 102-101) :

  موجب افزایش بهره‌وری و سوددهی می‌شود.

  همکاری را تقویت می‌نماید و موجب بروز و رشد خلاقیت و نوآوری می‌شود.

  موجب تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان می‌شود.

  توان سازمان را برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می‌دهد.

  امروزه حضور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش (و استفاده از مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی) به عنوان یک امر ضرورت شناخته شده است (117 ،2002 ،Vestal). توسعه آموزش‌ها در یک ساختار مناسب هر چند  می‌تواند مفید باشد، اما اگر دانش کسب شده مدیریت نشود و توسعه دانش در راستای نیازهای جامعه نباشد، این سرمایه عظیم نمی‌تواند مشکلات زیادی را حل کند. بدین منظور، باید این تفکر بین محققان و دانشگاهیان القا شود که آنچه باعث ماندگاری و پیشرفت علمی می‌شود، تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده با دیگران است و عدم انتشار آن زیان بخش خواهد بود. بر این اساس، برای دست یابی به پیشرفت‌هایسریع علمی کشورمان و برای دست یابی به قدرت برتر منطقه (به ویژه از لحاظ علمی) طبق چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، هم افزایی در تحقیقات و فعالیت‌های دانشگاهی و کم کردن شکاف علمی با کشورهای پیشرفته تنها در نتیجه توجه به مدیریت دانش میسر خواهد بود. در صورت ایجاد چنین رویکردی، می‌توان از کلیه منابع به طور مستمر و بهینه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده و از دوباره­کاری‌ها و پرداختن به فعالیت‌های موازی جلوگیری کرد. همچنین از این رهگذر، دانش ذهنی ایجاد شده در نزد پژوهشگران به دانش عینی تبدیل می‌گردد و ضمن جلوگیری از به هدر رفتن تجربیات و اطلاعات، نشر آنها امکان پذیر می‌شود و شرایط لازم برای ماندگاری و موفقیت دانشگاه‌هادر عرصه رقابتی نیز فراهم خواهد بود. باید به این باور دست یافت که تمام دانشگاه‌های رقیب، از پیش به چنین اقداماتی (مدیریت دانش) متوسل شده‌اند و این امر یک نیاز مبرم برای تمام مدیران نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شود. بنابراین، بررسی وضعیت آشکار دانشگاه‌ها از لحاظ میزان برخورداری از مدیریت دانش یک فعالیت مقدماتی و مهم محسوب می‌شود.

   علی رغم گسترش تئوریک موضوع مدیریت دانش مقالات نسبتاً کمی وجود دارد که ارتباط صریحی بین فعالیت‌های مدیریت دانش و عملکرد خود آن را نشان دهد(54 ،2003 ،Kalling)؛ به عبارت دیگر بیشتر تحقیقات مدیریت دانش بر فرآیندهای شناسایی، ذخیره کردن و انتشار دانش به طریقی سازماندهی شده متمرکز بوده‌اند (122 ،2003 ،Shu-mei). بنابراین با توجه به ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای امروزی، یکی از مهم‌ترینبخش‌هایی که نیازمند مدیریت دانش می‌باشد، بخش دولتی می‌باشد و تحقیق حاضر در راستای این امر صورت گرفته تا مسئولان و دست‌اندرکارانمرکز آموزش علمی- کاربردی موردمطالعه را نسبت به اهمیت مدیریت دانش در عملکرد سازمانی کارکنان و نقش مؤثر آن در تولید دانش، آگاه سازد و با ارائه راهکارهایی به آنان در اجرای بهتر مدیریت دانش یاری برساند.

   

  ۱-4 اهداف تحقیق

  ۱-4-۱هدف اصلی

  تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان وایجاد راهکارهایی به منظوربهبود عملکردکارکنان در مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب از طریق افزایش اثربخشی مدیریت دانش.

  ۱-4-2 اهداف فرعی

  1-4-2-1 تعیین تأثیر اجتماعی­سازی دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب.

  1-4-2-2 تعیین تأثیر بیرونی­سازی دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب.

  1-4-2-3تعیین تأثیرترکیب دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب.

  1-4-2-4تعیین تأثیر درونی­سازی دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی– کاربردی شهرستان میاندوآب.

   

   

  1-4-3 اهداف کاربردی

  هدف کاربردی این تحقیق، جلب نظر و توجه  مدیران و مسؤلان مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرستان میاندوآب به اهمیت کاربرد مدیریت دانش بربهبود عملکرد واثربخشی کارکنان و به بارگیری آن در قلمرو مکانی مورد نظر می­باشد.

  1-5 چارچوب نظری تحقیق

  در تحقیق حاضر مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد زیر مطالعه و اندازه گیری می­شود:

  [1]. Multi functional

  Abstract

  The aim ofthis study wasto investigate the effectof knowledge managementonemployee performancelearning centerstaff -Applicationofcity of miandoab. Forthispurpose,knowledgemanagement,NonakaandTaguchi underlinestheoryin four dimensions; Thesocialorganizationof knowledge, organizationexternalknowledge, linkingandcombiningorganizational knowledge, within organizationalknowledgeis defined andthis context,amain hypothesisandsub-hypothesisis set tofour. The research populationof employeesis(formal, contract, the Contractor specified) of Science Education Center-Applicablecityof Miandoab.Thatnumberis63and dueto the limitedsample, the entire samplewas selectedasthepopulationcensus methodis used. Data collectioninthis study wasbased ona standard questionnaireto measureknowledge managementknowledge management Andachievea questionnaireto measureemployee performanceisrelated toHerseyandGldasmyt. ReliabilityusingCronbach's alphaforknowledge management 0/873 And foremployee performance is a 0/921 And thequestionnairewasconfirmedbycontent.And then assess its validity and reliability, most of the was population.Aftercollected, the dataissummarizedusingdescriptive statisticsandwereclassified. Andinferential statisticstotestthe research hypothesesofKolmogorov-SmirnovandPearson correlation andANOVAusingSPSSsoftwarewas used. The resultsindicate thatknowledge managementofan impactonemployee performance CenterScience Education-Appliedof Miandoabcity.

  Keywords:knowledge management, employee performance, ACHIEVE Model

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب)

  فهرست:

  فصل اول: طرح تحقیق

  مقدمه .............................................................................................................................................................3

  1-1 بیان مسئله ..............................................................................................................................................4

  1-2 مسئله تحقیق ..........................................................................................................................................6

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................................................................................7

  1-4 اهداف تحقیق ........................................................................................................................................8

  1-5 چارچوب نظری تحقیق .........................................................................................................................9

  1-6 مدل تحلیلی تحقیق .............................................................................................................................10

  1-7 سؤالات تحقیق ....................................................................................................................................11

  1-8 فرضیه­های تحقیق ................................................................................................................................11

  1-9 قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

  1-10 تعریف مفهومی متغیرها ....................................................................................................................12

  1-11 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق .....................................................................................................15

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  بخش اول: مدیریت دانش .............................................................................................20

  مقدمه ...........................................................................................................................................................21

  2-1 مدیریت دانش .....................................................................................................................................22

  2-1-1 تاریخچه مدیریت دانش ..................................................................................................................22

  2-1-2 سلسله مراتب دانش ........................................................................................................................23

  2-1-3 مفاهیم .............................................................................................................................................23

  2-1-3-1 داده .........................................................................................................................................23

   2-1-3-2 اطلاعات .................................................................................................................................24

    2-1-3-3 دانش ......................................................................................................................................25

     2-1-3-4 خرد ........................................................................................................................................25

  2-1-4 ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش ..................................................................................................26

  2-1-5 سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی ............................................................................27

  2-1-6 سلسله مراتب دانش (هرم دانش) ...................................................................................................27

  2-1-7 انواع دانش ......................................................................................................................................29

     2-1-7-1 دانش نهفته (ضمنی) ...............................................................................................................29

     2-1-7-2 دانش صریح (آشکار) .............................................................................................................29

     2-1-7-3 دانش فردی ............................................................................................................................30

     2-1-7-4 دانش جمعی ..........................................................................................................................30

  2-1-8 مدیریت دانش ................................................................................................................................33

     2-1-8-1 تعاریف ..................................................................................................................................33

     2-1-8-2 مفهوم مدیریت دانش .............................................................................................................35

     2-1-8-3 اهمیت بکارگیری مدیریت دانش ...........................................................................................35

  2-1-9 اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی .................................................................36

  2-1-10 مزایای مدیریت دانش ...................................................................................................................38

  2-1-11 چرا باید از مدیریت دانش بهره جست؟ .......................................................................................39

  2-1-12 مشکلات نبود مدیریت دانش .......................................................................................................40

  2-1-13 موانع مدیریت دانش .....................................................................................................................41

  2-1-14 نظام مدیریت دانش ......................................................................................................................42

     2-1-14-1 تعاریف ................................................................................................................................42

     2-1-14-2 مزایای به­کارگیری نظام مدیریت دانش ...............................................................................43

     2-1-14-3 رویکردهای نظام مدیریت دانش .........................................................................................43

     2-1-14-4 اجزاء و عناصر نظام مدیریت دانش ....................................................................................45

  2-1-15 مدل­ها و نگرش­های مدیریت دانش ............................................................................................46

     2-1-15-1 مدل عمومی دانش در سازمان ............................................................................................46

     2-1-15-2 مدل ادل و گراسیون ...........................................................................................................48

     2-1-15-3 مدل بویسوت .....................................................................................................................49

     2-1-15-4 مدل نوناکا ...........................................................................................................................50

     2-1-15-5 مدل نوناکا و تاکوچی ...........................................................................................................52

     2-1-15-6 مدل چو ...............................................................................................................................53

     2-1-15-7 مدل استیوهالس ...................................................................................................................54

     2-1-15-8 مدل پیتر گوتشاک ................................................................................................................55

     2-1-15-9 مدل بهات (Bhatt) ............................................................................................................56

     2-1-15-10 مدل هیسینگ .....................................................................................................................58

    2-1-15-11 مدل هفت سی ...................................................................................................................59

     2-1-15-12 مدل سوناسی و سوری ......................................................................................................60

  2-1- 16 کارکنان دانش مدار ......................................................................................................................60

  2-1-17 منابع مدیریت دانش ......................................................................................................................61

  2-1-18 قابلیت فرآیند مدیریت دانش ........................................................................................................62

  2-1-19 موفقیت بهره­گیری از مدیریت دانش ...........................................................................................63

  2-1-20 نگرش صاحب نظران در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش .......................................65

  بخش دوم: عملکرد کارکنان .........................................................................................67

  مقدمه .........................................................................................................................................................68

  2-2 عملکرد کارکنان ..................................................................................................................................69

  2-2-1 مفهوم عملکرد ................................................................................................................................69

  2-2-2 عملکرد و شاخص­های بهبود آن ....................................................................................................69

     2-2-2-1 استراتژی­های بهبود عملکرد ..................................................................................................69

      2-2-2-2 آموزش .................................................................................................................................71

    2-2-2-3 رضایت شغلی ......................................................................................................................72

      2-2-2-4 ترک خدمت یا تمایل به ترک خدمت در کارکنان ................................................................73

      2-2-2-5 تعهد سازمانی ........................................................................................................................73

  2-2-3 عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان .......................................................................................74

     2-2-3-1 عوامل عملکردی.....................................................................................................................75

  2-2-4 سیستم عملکرد فردی .....................................................................................................................76

  2-2-5 استفاده از مدل (ACHIEVE) .....................................................................................................77

  2-2-6 مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد ...................................................................................................78

  2-2-7 آشنایی با مفهوم ارزیابی عملکرد ....................................................................................................79

  2-2-8 اهمیت و ارزیابی مدیریت عملکرد .................................................................................................80

  2-2-9 هدف مدیریت عملکرد ...................................................................................................................82

  2-2-10 نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد ...................................................................83

  2-2-11 شاخص­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها ........................................................................................83

   

  بخش سوم: پیشینه تحقیق .............................................................................................85

  2-3 بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع ..............................................................86

     2-3-1 پژوهش­های صورت گرفته خارج از کشور ................................................................................86

     2-3-2 پژوهش­های انجام گرفته داخل کشور .........................................................................................87

  بخش چهارم: معرفی سازمان محل انجام تحقیق ................................................................................89

  فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

  مقدمه ...........................................................................................................................................................93

  3-1 روش تحقیق ........................................................................................................................................93

  3-2 جامعه آماری .......................................................................................................................................93

  3-3 روش و ابزار گردآوری داده­ها .............................................................................................................94

  3-4 اعتبار و روایی ابزار جمع­آوری اطلاعات ............................................................................................95

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری .................................................................................................97

  3-6 مدل عملیاتی متغیر مستقل ..................................................................................................................98

  3-7 مدل عملیاتی متغیر وابسته ..................................................................................................................99

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  مقدمه ........................................................................................................................................................101

  4-1 آمار توصیفی .................................................................................................................102

     4-1-1 جنسیت .....................................................................................................................................102

     4-1-2 وضعیت تأهل ............................................................................................................................103

     4-1-3 میزان تحصیلات ........................................................................................................................104

     4-1-4 گروههای سنی ..........................................................................................................................105

     4-1-5 سابقه خدمت ............................................................................................................................106

  4-2 آمار استنباطی .....................................................................................................................................107

  4-2-1 بررسی توصیفی متغیرها ...........................................................................................107

  4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه­های تحقیق .....................................................................................................108

  4-3-1 آزمون نرمال بودن داده­های بدست آمده برای متغیرهای تحقیق ....................................................108

  4-3-2 آزمون فرضیه­های فرعی ................................................................................................................108

  آزمون فرضیه 1 .......................................................................................................................................108

  آزمون فرضیه 2 .......................................................................................................................................110

  آزمون فرضیه 3 .......................................................................................................................................111

  آزمون فرضیه 4 .......................................................................................................................................113

  4-3-3 آزمون فرضیه اصلی .......................................................................................................................114

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  مقدمه .........................................................................................................................................................117

  5-1 نتیجه­گیری .........................................................................................................................................117

  5-1-1 آزمون فرضیه اصلی .......................................................................................................................117

  آزمون فرضیه فرعی اول .........................................................................................................................117

  آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................................................117

  آزمون فرضیه فرعی سوم .......................................................................................................................118

  آزمون فرضیه فرعی چهارم ....................................................................................................................118

  5-2 نتیجه­گیری کلی و بحث ....................................................................................................................118

  5-3 پیشنهادات .........................................................................................................................................119

  5-4 پیشنهاد برای مطالعات محققان آینده.................................................................................................121

  5-5 محدودیت­های تحقیق  ......................................................................................................................121

  منابع و مآخذ .............................................................................................................................................123

  پیوست­ها ...................................................................................................................................................133

   

  منبع:

  منابع و مآخذ:

  ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (1385)، "مدیریت دانش در سازمان"، تهران، انتشارات پیوند نو، چاپ اول .

  2.ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (1385)، "مدیریت دانش، مجله مدیریت و توسعه"، شماره 25، صفحه 53 تا 64 .

  3.اجتهادی، مصطفی (1386)، "سرمایه اجتماعی"، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 53 .

  4.احمدپورداریانی، محمود (1381)، "کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)"، انتشارات پردیس، چاپ اول، صفحه 87 – 85 .

  اخوان، پیمان و اولیایی، انوش و دسترنج،  نسرین و ثقفی، فاطمه ( 1389)، "توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2.

  اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز (1386)، "مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی"، نشریه مدیریت فردا، سال پنجم، شماره 18، صفحه 24 تا 40 .

  7.استیسی، رالف (1389)، "تفکر استراتژیک و مدیریت تحول"، مترجم: مهزیار کاظمی موحد.

  8.افزار، عباس (1387)، "مدیریت دانش: مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صفحه 30 .

  افزاره، عباس (1384)،"مدیریت دانش، مفاهیم، مدلها، اندازه­گیری و پیاده­سازی"، مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر، فصل دوم، صفحه30 .

  10.امیر خانی، طیبه و پور عزت، علی اصغر (1387)، "تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی"، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صفحه 32- 19 .

  11.امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385)، "بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران"، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6، صفحه 45 – 11 .

  12.انصاررنانی، قاسم و قاسمی، محمد (1388)، "ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی از مجرای زنجیره ارزش فعالیت­های سازمان"، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال اول، شماره 2، نیمه دوم 1388 .

  13.انواری­رستمی، علی اصغر و شهائی، بهنام (1388)، "مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2، صفحه 3 تا 18 .

  14.اورگازاکیس و همکاران (1383)، "کشف دنیای مدیریت دانش: توافق ها و اختلاف نظرها در میان پژوهشگران و اندیشمندان"، مترجم: پریسا خاتمیان فر، نشر سماء قلم.

  15.ایران نژاد پاریزی، مهدی (1380)، "ابزارهای تفکر استراتژیک"، ماهنامه تدبیر، شماره 45 .

  16.آرمسترانگ، مایکل (1380)، "راهبردهای منابع انسانی"، ترجمه خدایار ابیلی، انتشارات فرا .

  17.آقازاده، هاشم (1383)، "تفکر استراتژیک یک قابلیت اصلی"، ماهنامه تدبیر، شماره 149 .

  18.بات گانب دی (1383)، "مدیریت دانش در سازمانها بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان)"، ترجمه محمد ایرانشاهی، فصلنامه علوم اطلاع رسانی، شماره 18 .

    باقی، فرشته (1381)، مدیریت دانش، "نشریه صنایع الکترونیک"، شماره 6، صفحه 54 تا 57 .

  20.باقی­نژاد، جعفر و قهاری، اعظم (1386)، "مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمانها"، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد .

   بختیاری، حسین (1388)، "ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در عصر اطلاعات"، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی .

  22.البرزی، صدرالله (1384)، "مدیریت دانش"، مجله مدیریت نوین، شماره 3.

  23.برگرن، برایان (1386)، "مبانی مدیریت دانش"، ترجمه محمد قهرمانی و سید محمد باقری، کرج، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول .

  24.تسلیمی، محمد سعید و فرهنگی، علی اکبر و اسماعیلی، وجیهه (1385)، "سازوکارهای یادگیری سازمانی مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده"، فصلنامه دانش مدیریت، سال نوزدهم، شماره 73، صفحه 3 تا 18 .

  تقوی، مصطفی و شفیع زاده، حمید (1388)، "اصول . مبانی مدیریت دانش، فصلنامه رشد فناوری"، سال پنجم، شماره 18، صفحه 48 تا 55 .

  26.جعفری مقدم، سعید (1382)، "مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش"، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول، صفحه 52 تا 91 .

  27.جعفری مقدم، سعید (1385)، "مستند ستزی تجربیات مدیران"، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت .

  حسن زاده، م. و فاطمی،س. ا. و عمرانی، س. (1388)، "مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنش ها"، مجموعه مقالات همایش علمی، تهران: کتابدار .

  حسن زاده، محمد (1386)، "مدیریت دانش در طراحی آموزشی"، تهران، نشر کتابدار.

  30.حسن­زاده، احمد (1388)، "بررسی عوامل زیر ساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران"، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 35 .

  حسن­زاده، محمد (1384)، "مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (رویکرد مقایسه ای)"، مجله اطلاع رسانی و کتابداری - اطلاع شناسی، شماره 9 و 10، صفحه 7 تا 22 .

  حسنی، احمد (1388)، "بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به راهنمایی غلامرضا جندقی، مشاوره حسن زارعی متین"، دانشگاه تهران، (پایان نامه کارشناسی ارشد).

  33.حسین زاده، علی و ناصری، محسن (1386)، "عدالت سازمانی"،تدبیر، شماره 190 صفحه 46-45 .

  حق­نظر، فرشته (1388)، "تبیین و سنجش عوامل زمینه ای مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش مطالعه موردی: واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد .

  حمیدی زاده، محمدرضا (1385)، "محک زنی رویکردهای طراحی و استقرار مدیریت دانش"، فصلنامه رشد فناوری، سال سوم، شماره 9، صفحه 22 تا 29 .

  خاکی، غلامرضا (1387)، "روش تحقیق در مدیریت"، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم .

  خاکی، غلامرضا (1388)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ پنجم .

  38.خدیوی، اسدالله و علیی، حسن (1386)، "بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز"، فصلنامه علوم مدیریت، شماره 2، صفحه 150 .

  دانش فرد، کرم اله وذاکری، محمد (1388)، "تأثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور"، فصلنامه بصیرت، سال هفدهم، شماره 45، بهار 1389، صفحه 21 تا 37 .

  داونپورت، تامس و پروساک، لارنس (1379)، "مدیریت دانش"، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، انتشارات ساپکو، چاپ اول .

  41.دباغی، آزاده و ملک، امیرمهدی (1389)، "ارائه روشی برای ارزیابی و رتبه بندی چشم انداز سازمانها"، مجله مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 4 .

  42.دعایی، حبیب الله و دهقانی، جلال (1389)، "تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1 .

  43.رابینز، استیفن (1387)، "مبانی رفتار سازمانی"، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ بیستم .

  44.رابینز، استیفن پی (1378)، "رفتار سازمانی"، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، جلد سوم، چاپ سوم، صفحه 102 تا 109 .

  رادینگ، آلن (1386)، "مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات"، ترجمه محمد حسین لطیفی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول .

  رجایی پور، سعید، رحیمی، حمید (1387)،"بررسی رابطه بین فرآیند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای

  47.رحمانی، تیمور و عباس نژاد، حسین و امیری، میثم (1386)، "بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بررشد اقتصادی ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره 2 .

  رحیمی، غفور (1385)، "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامه تدبیر، شماره 173، مهرماه، صفحه 48 – 42 .

  رضائیان، علی و احمدوند، علی محمد و تولایی، روح الله (1388)، "بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمانها"، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 27.

  رفعتی شالدهی، حسن و حسنوی، رضا و به­آذین، فرید و بنی طباء، سید علیرضا (1387)، "بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقات نظامی"، نشریه طب نظامی، پاییز 1387، شماره 10(3)، صفحه 237 تا 252 .

  زعفریان، رضا و اسماعیل زاده، مونا و شاهی، نسا (1387)، "ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)"، نشریه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 2، صفحه 75 تا 102 .

  52.ساعدی، مهدی و یزدانی، حمیدرضا (1388)، "ارائه مدل فرآیندی برای پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2 .

  53.ساکایی (1377)، "انقلاب ارزش دانش"، به نقل از مجله توسعه مدیریت، شماره 49 .

  سجادی سینی، محمد و حسینی، سیدعلی و شفقت، کمیل (1386)، "بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در بخش های دولتی"، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش .

  سرلک، محمدعلی و فراتی، حسن (1387)، "سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته"، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول .

  56.سعادت، اسفندیار (1379)، "مدیریت منابع انسانی"، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، صفحه 179 .

  57.سلمانی، داوود (1384)، "کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی"، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 2 .

  58.سید جوادین، سیدرضا (1381)، "مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان"، تهران، انتشارات نگاه دانش .

  59.سیف­اللهی، ناصر و داوری، مجیدرضا (1387)، "مدیریت دانش در سازمانها"، جلد اول، تهران، آراد کتاب، چاپ اول، جلد اول، تهران .

  شریف­زاده، فتاح وبودلایی، حسن (1387)، "مدیریت دانش در سازمان های اداری، تولیدی و خدماتی"، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ اول .

  شفیع زاده، حمید (1386)، "مدیریت دانش: نظریه ها، فناوری ها و رویکردها"، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، شماره 13، صفحه 38 تا 44 .

  62.طباطبایی، حسین (1384)، "مدیریت سازمانها و بهره وری نیروی انسانی"، ماهنامه تدبیر، شماره 131، فروردین 1384، 77 – 73 .

  طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین (1387)، "تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه تهران"، مجله پیام مدیریت، شماره 26، صفحه 39 تا 69 .

  64.عالم تبریزی و محمد رحیمی، ع (1387)، "مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانها"، تهران، صفار .

  65.عباس­زاده، حسن (1385)، "اخلاقیات در سازمانها با تأکید بر دیدگاه اسلامی"، ماهنامه تدبیر، شماره 177، صفحه 102 -101 .

  66.عباسی، محمدرضا و مکی، منوچهر (1386)، "ضرورت نوآوری در اجرای برنامه های مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران"، فصلنامه رشد فناوری، شماره 24، صفحه 21 – 12 .

  عزیزی، شهریار و اسدنژاد، مهدی و زارع، علی و  حسینی، سید سجاد (1389)، "بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش بین سازمانهای دولتی و خصوصی"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 4 .

  68.عسگری، علی (1370)، "بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهره­وری نیروی انسانی"، ضمیمه شماره 1

  69.عسگریان، مصطفی (1370)، "مدیریت نیروی انسانی"، تهران، جهاد دانشگاهی (ماجد) .

  70.فرقانی، علی و حق بین، اشکان (1388)، "ارزیابی نقش فرهنگ و سرمایه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور"، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، شماره 20 .

  فرهودی، فائزه و درودی، فریبرز (1387)، "لزوم به کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت های سازمان های نوین"، علوم و فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 24، صفحه 89 تا 104 .

  72.قائمی، محمد حسین (1387)، "رابطه شاخص مالی و شاخص های  بهره­وری در شرکت های تولیدی"، مجله حسابرس، صفحه 27 – 23 .

  قلی پور، حسن و فرهنگی، علی اکبر و کمالیان، امین رضا(1386)، "بررسی تاثیر دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی(مدیران و کارشناسان) شرکت صنایع پتروشیمی"، تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، صفحه 145 .

  74.کاظمی، سیدعباس (1381)، "بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها"، انتشارات سمت، صفحه 31 .

  75.کاویان، بهنام (1382)، "بررسی اخلاق کار و تعهد در بخش دولتی و خصوصی"، ماهنامه تدبیر، شماره 165، صفحه 21 -20 .

  گاندهی، اسمیتی (1384)، "مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانه ها"، ترجمه مریم صرافی زاده و افسانه حاضری بغدادآباد، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره چهارم، شماره 4 .

  77.گریفین، مورهد (1375)، "رفتار سازمانی"، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید، چاپ دوم، صفحه 125 تا 133 .

  78. گودرزی، محمود و ابوترابی، مجتبی و دستی گردی، مهدی و دستی گردی، کاظم (1388)،"ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی"، مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی،ایران/ تهران، شماره 2، صفحه 214 – 201 .

  ماهیار، علیرضا و امامی، سعید (1385)، "مدیریت دانش؛ راهکار نوین گسترش اطلاعات"، دو ماهنامه گزارش کامپیوتر، سال بیست و هشتم، شماره 168، صفحه 9 تا 14 .

  مقدسی، علیرضا (1387)، "مبانی فناوری اطلاعات"، ترجمه دکتر علی احمدی، مشهد، انتشارات دانشگاه امام رضا، چاپ اول .

  81.منوریان، عباس (1385)، "مدیریت دانش و دانایی"، کار و جامعه، شماره 73 و 74 .

  موسوی،  عباس (1384)."مدیریت دانش"، مجله اصلاح و تربیت، شماره 46، صفحه 12 تا 23 .

  موسی خانی، محمد و اجلی، مهدی و  صفوی، سید رحیم (1389)، "ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در زمینه مدیریت دانش"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 14، شماره 2 .

  84.میرسپاسی، ناصر (1384)، "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"(تمرین و مقالات)(چاپ اول)، انتشارات میر، تهران .

  مینگ یو، چنگ (1384)، "نقش و تأثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی"، ترجمه محمدعلی نعمتی، مجله الکترونیکی مرگز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره پنجم، شماره اول .

  نوروزیان، میثم (1384)، "کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی"، مجله تدبیر، شماره 156، صفحه 24 تا 29 .

  87.نوناکا ایکوجیرو (1385)، "شرکت های دانش آفرین، چگونه شرکت های ژاپنی نوآوری را محقق می سازند"، ترجمه علی عطافر، انتشارات سماقلم .

  88.نوناکا، تاکوچی (1995)، "سازمان های دانش زا"، به نقل از مجله تدبیر، شماره 163 .

  89.والمحمدی، چنگیز (1388)، "تعیین و اولویت­بندی عوامل اصلی اجزای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانهای کوچک و متوسط"، فصلنامه مدیریت، شماره 16 .

  90.الوانی، سیدمهدی (1382)، "یادگیری الگویی"، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 16، صفحه 13 تا 14 .

  91.الوانی، مهدی (1385)،"مدیریت عمومی"، نشر نی، تهران،صفحه 223 .

  هاشمیان بجنورد، ناهید و منهاج، محمدباقر (1386)، "دانش چیست؟ مرور ادبیات، مقایسه تعاریف، ارائه تعریفی جدید"، مجله رهیافت، شماره 40، صفحه 17 تا 24 .

  هیئت علمی دانشگاه اصفهان"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، بابلسر، سال هشتم، شماره 4(بیایی 31)، صفحه 59 – 76 .

  94.       Armestrong، M. (1994). Performance Management، Key STRATEGIC AND Partical Guidelines. Great Britian: Kogan Page Limited.

  95.       Aryee,S.(2004), Exhange Fairness and empoloyee Performance:An exaAt work:links to conflict and innovation , Empoloyeerelations.Vol. 29 NO.2، PP.208-220.

  96.       Baumard، P، (1999) "Tactic Knowlede in organization،" Avalable at: Kwnoledg.com/docs

  97.                        Bhatt, G. "Organizing Knowledge in the Knowledge development cycle”, Journal of KnowledgeManagement: Journal of Business Transformation, (2000), Vol.4 No.1, pp. 15-26

  98.       Drucker، P. F. (1999). "Management Challenges for the 21 st. Century،" HarperBussiness، 1 st. edition.

  99.       Fisher، J. (1997). Improving Human Performance in a Process Management Enviroment. CMA managing، 5، 21-30.

  100.Gary H. Judy, Densten L. Iain (2005), Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management, Internet.

  101.  Gary H. Judy, Densten L. Iain (2005), Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management, Internet.

  Glaser, R. (1998), Measuring the knower: toward a theory of knowledgeequity, California Management Review, Vol. 40, No. 3, P: 175-194.

  103.  Gold، A. H.، Malhotra، A.، Segars، A.H. (2001). "Knowledge Management: an Organizational Capabilites Perpactive." Management info system: 18(1)، 185-214.

  104.                   Halawi، Leila. (2005) Knowledge Managament system success in knowledge base organization، NOVA south Eastern University.

  105.  Hales، Steve، (2001) "Dimension Knowledge and its management." 16. Hitt، Ireland، Hoskhson. (2005) "Strategic management: Competitiveness and Globalization concept،" (6-th edition)، Thomson south western.

  106.                   Hall، Heather leigh. (2005) knowledge Management in times of changes: thcit and explicit knowledge transfers، university of north tedas.

  107.  Hansen، Morten T. ، Nohira، Nitin، Tierney، Thomas (1999)، Whats Your Strategy for Managing Knowledge?، Harvard Review، Vol. 77، Issue 2.

  108.  Hee Han، Kwan & Park، Jun Woo (2009). Process-centered Knowledge madel and enterprise ontology for the development of knowledge management system. Expert System with Aplication، 36، 7441-7447.

  109.  Herl et al.(1999) H.E. Herl، H.F.J. O،Neil، G.K.W.K. Chung and J. Schacter،Reliability and Validity of computer-based knowledge mapping system to measure content understanding. Computer in Human Behavior، 15 (3/4)، 315-333.

  110.  Hersey، H &Goldsmith، M 1980،"A Situational approach to performance planning،" Training and Development Journal، Madison، vol. 34، No.11، P.38.

  111.  Hersey، P.، Blanchard، K. H.،& Gohnson، D. E. (1996). Management of organizational behavior: utilizing of human resources (7th Ed). California: prentice-hall international inc.

  112.  Hung، Y.C.، Haung، S.M.، Lin، Q.P.،& Tsai، M.L. (2006). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management Data System، 105(2)، 164-183.

  113.Kalling. m. (2003) . knowledge management and the organizational links with performance journal of knowledge management. 7(3)67-81.

  114.  Kalling. m. (2006) . knowledge management and the organizational links with performance، journal of knowledge management. 7(3)67-81.

  115.  Lee H.، Choi B.،"Knowledge Manaement enablers، Processes، and organizational performance: anintegrative view and empirical examination": Management information Journal: Vol.20، No.1، 2003.

  116.  Maier، Ronald. (2007). "knowledge management systems: information and Comunnication Technologies for Knowledge management،" Springer 2007.

  117.  Maule، R.W. (1997). Cognitive maps، AI agents and personalized virtual environment in internet learning experience. Internet Reserch، 8(4)، 347-358.

  118.Mckeen J.k zackMH satyendra singh(2006)”knowledge management  organizational performance: sn explatory survey”procedings of thr 39th Hawaii international conference on system science-2006 (available online at www.scencedirect.com).

  119.  Miller، J. (2005). Building a Knowledge Map: an Explotary study for the Solids Test Group of an Enviromental Testing Laboratory. A Disseration Submitted of the Graduate Faculty of the School of Communications and Information Systems in Partial Fulfilment of the Requirement for the degree of Doctoral of Science In Information System and Communications Robert Morris University.

  120.Nelson, R.R. and Winter, S.G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Changes, Belknap press of Harvard University, Cambridge, MA.

  121.  Nelson, R.R. and Winter, S.G. (1992), An Evolutionary Theory of Economic Changes, Belknap press of Harvard University, Cambridge, MA.

  122.  Nevo، D. & Chan، Y.E. (2007). Adelphi Study of knowledge management systems: Scope and requirements. Information & Management، 44 (6)، 583-597.

  123.  Newman، B. and k. W. Conard، (1999) "A frame work for characterizing knowledge management method،" Practices، and Technologies.

  124.Nonaka, I., Takeuchi, H., "TheKnowledge Crating Company-How Japanese Companies Create the Dynamics ofinnovation", Oxford University Press, Oxford (1995).

  125.NonakaI.and H.Takeuchi.1995. the knowledge – creating company. New YorkOxford press.

  126.  Prati,M,Douglas,c,Ferris,G,Ammeter,A,&Buckley,R,(2003),Emotionalintelligence,Leadership effectivness,and team outcomes,International Psychology، Vol.23 No.2.PP 118-134

  127.  Quaddus، Mohammed & Xu، Jun (2005). Adoption and diffusion of knowledge management systems: field studies of factors and variables. Knowledge-Based System، 18 (2-3)، 107-115. Retrieved April 15، 2005، from: http://www.science direct.com/science/article/B6V0P-4F00RVB-1/2fle2168el5e0ec8d02a490ac9afcfd7.

  128.  Rifat o shannak: (2006):”measuring knowledge management performance”:European journal of scientific Research،ISSN 1450-21x  vol.35 no.2(2009)،p.242-253.(available online at www.Eurojournals.com/ejsr).

  129.  Rowley، J. (2000) "Is higher education ready for knowledge management،" International Journal of education management، Vol. 14، No 7.

  130.  Sharifuddin، S. & Rowland، F. (2004) "Knowledge management in Public organization: a study on relationship between organizational elements & a performance of knowledge trandfer" Journal of knowledge management، Vol. 8، No، 2، pp: 95-107.

  131.Shu-mei tseng:(2003) :”knowledge management system performance measure index”:expert system with application 34 734-745. (available online at www.sciencedirect.com).

  132.  Toumi، I.، 11KKa، P.،&Phill، (2001). The future of knowledge management. Retrieved from http://www.euvopa.eu.int/com.

  133.  Turban E، Leidner D، Mclean E، Wetherbe J. information technology for management. Transforming Organizations in the Digital Economy. New York: John Wiley & sons inc: 2005.

  134.  Turuch، E. (2001). "Knowledge management: auditing and reporting intellectual capital." Journal of General management، 26(3)، 26-40.

  135.  Vestal، Wesely، (2002)، Measuring Knowledge Management ، American prodactivity & Quality Center.

  136.  Wakefield، R.L. (2005). Identifying Knowledge Agents in a KM strategy: The Use of the Structure Influence Index. Information & Management، 42 (7)، 936-945.

  137.  Wang، Y.M. (2009). Examining the dimensionality and measurement of user-preceived knowledge and information qulity in the KMS context. Journal of Information science، 35 (1)، 94-109.

  138.  Ward. Thomas، E. (2006) Implementing knowledge management to support executive dexidion making in a joint military environment، capella university.

  139.  Wiig، Karl، (1999) "Succssesful Knowledge management،" European Management Journal، P.40.

  140.  Yang، JYh-Bin(2007)،"Developing a knowledge map for construction scheduling using a novel approach،" Automation in construction، Vol. 16، pages 806-815.

  141.Zahidul Islam hanif mahtab & Dr.zainal ahmad:(2006)” the role of knowledge management practices on organizational context and organizational effectivenss“: ABAC journal vol.28.ni.1.(journaly-aprilpp42-53).تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس