پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

word
114
1 MB
30699
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت دولتی      گرایش مدیریت منابع انسانی

  چکیده

  رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود. تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت به تعداد 580 نفر می باشند، حجم نمونه 197 نفر می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 197 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی است، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، و از حیث رابطه بین متغیرهای تحقیق، از نوع رگراسیون می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ابعاد مور نظر اورگان و پرسشنامه رهبری خدمتگزار مبتنی بر ابعاد مورد نظر پاترسون استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگراسیون با روش همزمان استفاده شده است.

  نتایج این تحقیق نشان می دهد، که که متغیرهای رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 903/0 و مقدار ضریب تعیین برابر815/0 است بدین معنی که 5/81 درصد از تغییرات  رفتار شهروندی سازمانی را بوسیله رهبری خدمتگزار می توان تبیین نمود.

  واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رهبری خدمتگزار، شعب بانک ملی 

  مقدمه :

  با رشد فزاینده بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشور، بخش خدمات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد یافته است. سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، مبادلات بین المللی، حمل و نقل و ارتباطات، گسترش بازار پول و سرمایه، جمع آوری سپرده، توزیع اعتبارات از مهمترین خدماتی هستند که تأثیری عمیق بر جریانات کلان اقتصادی داشته و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با فعالیتهای شبکه بانکی در ارتباط هستند، گسترش این خدمات از یک سو و لزوم اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور از سوی دیگر به ظهور نهادهای پولی – مالی متعدد طی سالیان اخیر منجر شده است، این امر بانکهای کشور را وارد مرحله جدیدی از رقابت نموده، از این رو، عمده نگرانی و تکاپوی آنها در جهت رشد، توسعه و حتی بقا، شکل گرفته است. لذا در محیط کسب و کار امروزی، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری از منابع و سرمایه هایی هستند که با توجه به فضای رقابتی حاکم، بسیار پرهزینه می باشند ، پس مدیرانی موفق و پیروز از این میدان خواهند بود که این منابع را اثربخش تر، کارآتر و با بهره وری بیشتر به کار گیرند.

  بدون شک، نیروی انسانی، به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می شود و مدیران پیوسته در جستجوی شیوه هایی برای حداکثر کردن تلاش، بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان خود هستند، آنها خواهان افرادی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند، در واقع سازمانها به دنبال نسل ارزشمندی از کارکنان هستند که وجه تمایز سازمان اثربخش از غیر اثربخش می باشند (Podsakoff et al, 2000, p.516) . سازمانهای امروزی باید با هنجارهای موجود هماوردی کنند. بنابراین نیازمند افرادی هستند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی پا فراتر گذارند، این اقدام فراتر از نقش به «رفتار شهروندی سازمانی[1]» اشاره دارد (Morrison ، به نقل از مقیمی ، 1385) .

  1- 2) بیان مسأله :

  در دو دهه گذشته واژه «رفتار شهروندی سازمانی» توجه فراوانی را در حوزه مدیریت به خود جلب کرده است. به ویژه محققان و پژوهشگران رفتار سازمانی بخش وسیعی از فعالیتهای خود را در این زمینه به کار گرفته اند، بطوریکه با گذشت بیست و پنج سال از شروع مطالعات رفتار شهروندی سازمانی واژه ای نام آشنا در تمام سازمانهاست. امروزه موفقیت هر سازمان بستگی زیادی به عملکرد کارکنانی دارد که محدود به نقش و وظیفه سازمانی خود نبوده و فراتر از نقش و انتظار معمول در ادبیات سازمان و مدیریت عمل می کنند (Dipaola & Moran ، به نقل از ابراهیم پور ، 1390).

  قبل از سال 1983، مطالعه رفتار سازمانی، شامل پیش بینی، تشریح، هدایت، کنترل و تغییر رفتارهای کارکنان بود و افراد بر مبنای رفتارهایی ارزیابی می شدند که بر مبنای شرح شغل و مطابق با وظایف رسمی، از آنها انتظار می رفت؛ اما پس از آنکه رفتار شهروندی سازمانی وارد تئوریهای مدیریت شد، رفتارهایی فراتر از آن مدنظر قرار گرفت که امروزه جزء جدائی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب می شود این رفتارها، با عناوینی نظیر رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای فرانقشی، رفتارهای خودجوش و رفتارهای داوطلبانه تعریف می شوند. آنچه که در این نوع رفتارها مطرح است دواطلبانه بودن آنهاست و درک تفاوت آن از رفتارهای رسمی و اجباری اهمیت فراوان دارد، در همکاری داوطلبانه، افراد، تمام تلاش ها ، بصیرت و انرژی خود را برای شکوفایی توانائیهای خود به نفع سازمان ابراز می نمایند، از منافع فردی خود می گذرند و مسئولیت پذیری را در راستای منافع جمع در اولویت قرار می دهند.

  هرچند، هریک از واژه های یادشده خاستگاه متفاوتی دارند اما به طور کلی به مفهوم یکسانی اشاره دارند که در این پژوهش با عنوان رفتار شهروندی سازمانی شناخته می شود. این نوع رفتار نقش بسیار مهمی در اثربخشی سازمانی ایفا می کند (Dipaola & Moran ، به نقل از ابراهیم پور ، 1390) علیرغم اینکه نوشته بارنارد [2] به سال 1983 در خصوص تمایل به همکاری و مطالعات صورت گرفته توسط کتز و کان[3] در سالهای 1964 تا 1966 در مورد رفتارهای فرانقشی ، ممکن است مبنای مطالعات پژوهشگران در این خصوص باشد ؛ اما واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان[4] مطرح گردید و امروزه این واژه از مقبولیت بیشتری در بین پژوهشگران برخوردار است. اکنون مدتهاست که اهمیت و ضرورت این رفتارها برای سازمانها و مدیران روشن شده است و باید زمینه به گونه ای فراهم شود که کارکنان تمام تواناییها، ظرفیت و تلاش خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند و این میسر نخواهد شد ؛ جز آنکه عوامل مؤثر بر رفتارهای فرانقشی شناسایی و بستر مناسب برای پیاده سازی این رفتارها فراهم شود (زارعی متین و دیگران ، 1389).

  مطالعات گسترده ای طی دو دهه اخیر برای شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است ، بررسی های فراتحلیلی نشان می دهد پنج عامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی مورد تأکید محققان بوده است : ویژگیهای فردی، ویژگیهای شغلی، ویژگیهای سازمانی، رفتار رهبری و عوامل محیطی (ابراهیم پور و دیگران ، 1390).

  از بین عوامل فوق رفتار ویژگی های رهبری به دلیل وجود ابزار سنجش ، متغیرهای موجود در مدل، پیامدها و نتایج مثبت و با ارزش، در بین مدیران سازمانی، از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار است و بخش قابل توجهی از وقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص می دهد.

  تحقیقات اولیه در این حوزه توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته و عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایش ها و حمایت گری رهبر متمرکز است. پژوهش های بعدی در این حوزه که بوسیله پودساکف و همکارانش انجام گرفته، قلمرو رفتارهای رهبر را به انواع مختلف رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده است (Podsakoff et al, 2000). از سویی رهبری خدمتگزار یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در دنیا رو به افزایش و در کشور ما انگشت شمار است. واژه رهبری خدمتگزار در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان «خدمتگزار در نقش رهبر» ابداع شده است و در تقویت آن چنین بیان می کند :رهبران خدمتگزار روی خدمت رسانی به دیگران تأکید می کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می کنند (Greenleaf, 1977) .

  با توجه به تحقیقات انجام  شده در سالهای اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت رهبری خدمتگزار به عنوان

  سبک مدیریت موفق در سازمان های امروزی و نیز بررسی رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقیقات اندکی در ایران و به طبع  آن در بانک ملی انجام شده است .با در نظر گرفتن موارد فوق، بررسی جایگاه بانک ملی در بین رقبای بزرگ تجاری نشان می دهد این بانک در جایگاهی که شایسته نام بزرگترین بانک ایرانی باشد، قرار ندارد. بنابراین وجود شکاف میان وضع مطلوب و موجود، توجه به سبک رهبری و عملکرد نیروی انسانی را ضروری می سازد.

  با توجه به پیشینه مطرح شده و لزوم توجه به رفتارهای فراتر از نقش و نیز اهمیت عوامل مؤر بر این رفتارها، این تحقیق در مدد بررسی میزان تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک ملی شعب شهر رشت می باشد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که :

  آیا سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است ؟

  1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق :

  جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد. مطالعات تجربی مختلفی که در این زمینه انجام شده (بورمن و موتوویدلو[5]، پودساکف و مکنزی[6]، 1994 میلادی، اورگان و کانوکسی[7] ، 1998 میلادی) ضمن تأیید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتار شهروندی سازمانی، ممکن است به موفقیت سازمان کمک کند در قالب موارد زیر به طور خلاصه بیان کرده اند (مقیمی، 1385):

  افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان

  کاهش نیاز به تخصیص منابع کمیاب

  تقویت توانایی سازمان برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد

  آزادسازی منابع سازمانی و تخصیص آن برای مقاصد مولدتر

  افزایش ثبات عملکرد سازمان

  توانمندسازی سازمان برای سازگاری با محیط متغیر (Podsakoff et al,  2000) .

  از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی برای بقا، رشد و توسعه سازمانی حیاتی است و می تواند بهره وری را حداکثر ساخته و عملکرد سازمانی را ارتقا بخشد (Murphy  et al ,  2002 , P. 288) ، در این تحقیق به بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته می پردازیم. مقایسه پنج بانک بزرگ کشور از نظر میزان موفقیت آنها در زمینه اصلی بانکداری یعنی جذب منابع و به تبع آن سودآوری در استان گیلان و شهر رشت نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان آنها وجود دارد. این تفاوت از آن جهت قابل تأمل است که در کشور ما تمامی بانک ها از سیاست ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تبعیت می کند، از طرفی هر گونه نوع آوری در زمینه بانکداری به سرعت توسط رقبا مورد استفاده قرار می گیرد و نیز تقریباً بیشتر تکنولوژی های مورداستفاده ، مشابه هم هستند . آنچه که در این میان از اهمیت به سزائی برخوردار خواهد قاعدتاً رفتار رهبر در استفاده بهینه منابع انسانی موجود خواهد بود.

   

  1- 4) اهداف پژوهش:

  با توجه به مطالبی که عنوان شد اهداف این پژوهش عبارتند از :

  الف : اهداف اصلی:

  1-4-1) سنجش تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت

  ب: اهداف فرعی :

  1-4-1-1) بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد نظر اورگان

  1- 5) سؤالات پژوهش :

  الف : سؤالات اصلی :

  1-5-1)آیا رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهررشت تأثیرگذار است ؟

  ب : سؤالات فرعی :

  1-5-1-1) آیا رهبری خدمتگزار بر آداب اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  1-5-1-2) آیا رهبری خدمتگزار بر نوع دوستی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  1-5-1-3) آیا رهبری خدمتگزار بر وجدان کاری کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  1-5-1-4) آیا رهبری خدمتگزار بر جوانمردی  کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟

  1-5-1-5) آیا رهبری خدمتگزار بر نزاکت کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟

   

   

  1-6) چارچوب نظری تحقیق:

  مدل مفهومی تحقیق بنیانی است که تمام پژوهش بر آن  استوار است ، این چارچوب شبکه ای است توصیفی و منطقی، مبتنی بر روابط میان متغیرها که از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه پیشینه نظری بدست می آید. در این تحقیق، تأثیر مستقیم ابعاد اصلی رهبری خدمتگزار بر اساس مدل پاترسون، بر رفتار شهروندی سازمانی موردنظر اورگان بررسی می شود.

   

  آداب اجتماعی

  مدل نظری تحقیق

  قابلیت اعتماد

  تواضع و فروتنی

  خدمات رسانی

  مهرورزی

    نوع دوستی

   

  رفتار شهروندی سازمانی

  رهبری خدمتگزار

  وجدان کاری

   

    جوانمردی

  نزاکت

   

   

   

   

   

  نمودار شماره 1-1) مدل مفهومی تحقیق : تأثیر رهبری خدمتگزار بر  رفتار شهروندی سازمانی  (Vondy,  2010) .

  1-7) فرضیه های تحقیق :

  این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی است که با توجه به ابعاد آن تعداد پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است .

  الف : فرضیه اصلی تحقیق :

  ا-6-1) رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهرشت تأثیرگذاراست

   

  ب : فرضیه های فرعی تحقیق :

  1-6-1-1) رهبری خدمتگزار بر آداب اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .

  1-6-1-2) رهبری خدمتگزار بر نوع دوستی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .

  1-6-1-3) رهبری خدمتگزار بر وجدان کاری  کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .

  1-6-1-4) رهبری خدمتگزار بر جوانمردی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .

  1-6-1-5) رهبری خدمتگزار بر نزاکت  کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .

   

  1-8) تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق :

  برای انجام این تحقیق از متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته واز متغیر رهبری خدمتگزار به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است . لذا به تعریف مفهومی و عملیاتی هریک از متغیر ها می پردازیم:

  1-8-1) تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی  :

  در سالهای اخیر واژه رفتار شهروندی سازمانی توجه طیف وسیعی از مدیران ، محققان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است . پژوهشگران سازمانی نشان داده اند که برخی از کارکنان در سلامت و اثربخشی سازمان با انجام وظایفی فراتر از نقش خود مشارکت می نمایند(موچینسکی[8] ،  به نقل از مهداد 1389) .

  مطابق تعریف اورگان، رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود (Applebaum ، به نقل از رامین مهر ، 1388).

  محققان مختلف پیامدهای فردی و سازمانی زیادی برای این رفتار ذکر کرده اند . در سطح سازمانی، افزایش عملکرد و اثربخشی، به طور عمده ای، مطرح است. مسأله دیگر که به عنوان پیامد مهم رفتار شهروندی سازمانی به آن اشاره شده است، افزایش توان سازمان در جذب و حفظ نیروهای خبره و کارآمد است، بالابودن سطح این رفتارها در سازمان ، آن را به محیطی جذاب، ‌برای کار و فعالیت تبدیل می کند (پودساکف و همکاران 2000 ، به نقل از عرب زاده ).

  در سطح فردی نیز پیامدهای مختلفی برای این رفتار ارائه شده است که از جمله می توان به بحث رضایت شغلی و تعهد سازمانی اشاره کرد و نیز اگر در سازمان رفتارهای عملکرد زمینه ای، ارزش تلقی شوند؛ پاداش مضاعفی در پی خواهد داشت (عباس پور ، 1385).

  1-8-2) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی:

  علیرغم مطالعات بسیار گسترده درباره رفتار شهروندی سازمانی طی سالهای اخیر ، هنوز درباره ابعاد این مفهوم ، اجماع کاملی وجود ندارد. تقریباً 30 نوع از این رفتار قابل شناسایی است و تعاریف متعددی از این رفتار به عمل آمده که همپوشانی زیادی بین آنها وجود دارد، از آنجا که مولفه های موردنظر اورگان ، در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است، در این تحقیق نیز همین ابعاد ، مورد بررسی قرار می گیرند :

  1- آداب اجتماعی (فضیلت مدنی) : رفتارهایی از قبیل حضور در ساعات غیراداری ، افزایش اطلاعات عمومی ، شناساندن نقاط قوت سازمان به دیگران ، اظهار نظر در خصوص مشکلات سازمان و مشارکت فعالانه برای حل مسائل سازمان ، سؤالات 1 تا 4 پرسشنامه این تحقیق، با شاخص هایی مثل توجه به بیانیه ها و اطلاعیه های مربوط به سازمان و نیز ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود عملکرد، این ویژگی را تبیین می نماید.

  2- نوع دوستی [9]: رفتارهایی مفید و سودبخش از قبیل ایجاد صمیمیت ، همدلی و دلسوزی میان همکاران در یک سازمان، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کارکنانی را که دارای مشکلات کاری هستند، مورد حمایت و مساعدت قرار می دهد. البته صاحبنظرانی مثل پودساکف با عبارت رفتار امدادی از این مؤلفه یاد می کند(اسلامی ، به نقل از رامین مهر ، 1388). در این تحقیق ، سؤالات 5 تا 8 پرسشنامه، با شاخصهایی نظیر رفتارهای کمک کننده، کمک به کارکنان جدیدالاستخدام و کمک به رفع تضاد میان کارکنان، این ویژگی را تبیین می نماید.

  3- وجدان کاری (وظیفه شناسی) [10]: افراد در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی به فعالیت خود ادامه می دهند یا فراتر از سطح وظیفه مورد انتظار فعالیت می نمایند، در پرسشنامه این تحقیق سؤالات 9 تا 13 با شاخصهایی نظیر حضور به موقع در محل کار،  حفظ تجهیزات و ملزومات اداری، انجام وظایف برابر مقررات و بدون نیاز به کنترل و نظارت دائمی این ویژگی را تبیین می کند.

  4- جوانمردی [11]: شکیبایی در برابر ناملایمات ، شرایط نامساعد و موقعیتهای نامطلوب بدون اعتراض ، نارضایتی و گلایه مندی . سؤالات 14 تا 18 پرسشنامه ، با شاخصهایی نظیر حمایت کارکنان از تغییر و تحول در سازمان حتی اگر این تحول به ضرر آنها ، اما به نفع سازمان باشد ، تحمل شرایط نامطلوب و ناراحتی های تحمیلی همکاران،  این ویژگی را تبیین می نماید.

   

  [1] - Organizational Citizenship Behavior

  [2] - Chester Barnard

  [3] - Katz and Kahn

  [4] - Batman and Organ

  [5] - Borman and Motowidlo

  [6] - Podsakoff and Mackenzie

  [7] - Organ and Konovsky

  [8] - Muchinsky

  [9] - Altruism

  [10] - Conscientiousness

  [11] - Sportsmanship

  The impact of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behavior in Melli Bank Branches of Rasht City

  A summary of the organizational citizenship behavior, individual and voluntary behavior that is rewarded by the official system directly in your organization is not design, but will enhance the effectiveness of the Organization's performance and effectiveness. the present research, in order to check the impact of servant leadership on organizational citizenship behavior employees of the Melli Bank branches in Rasht City Research Statistical community is Melli Bank branches in Rasht City to staff a number of 580 people have using a simple random sampling method, the number of 197 persons were selected as the sample statistics. This research, in terms of the purpose, application and descriptive in terms of data collection, the work research methods, and in terms of their research, the relationship between the variables of the type is Regression. In order to collect the required data, organizational citizenship behavior questionnaire based on the dimensions of the Organ & servant leadership questionnaire based on desired dimensions Patterson has been used. To Test  the hypothesis  of the research has been used of Regression test method..

  Survey results indicate, that servant leadership and organizational citizenship behavior variables employees have positive and meaningful purpose. Correlation coefficient or the intensity of the relationship between 0.903 and the value of the coefficient of determination is 0.815 This means that 81.5  percent of the organizational citizenship behavior changes by servant leadership can be clarified.                                                                                                                                      

  Key words: Organizational citizenship behavior, Servant leadership, Melli Bank branches 

 • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

  فهرست:

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                       صفحه

  چکیده                                                                                                               1

  فصل اول :کلیات تحقیق                                                                       

    مقدمه                                                                                                          3                                                                                                          

    بیان مسأله                                                                                               4    

    اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                      7

    اهداف پژوهش                                                                                                  8

    سوالات پژوهش                                                                                      8

    چارچوب نظری تحقیق                                                                             10

   فرضیه های تحقیق                                                                                   11

   تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق                                                        12

   قلمرو پژوهش                                                                                        18

  فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق                                  

  2-1.      رفتار شهروندی سازمانی                                                                                     20

  2-1-1.  مقدمه                                                                                                 20

  2-1-2.  تعریف                                                                                                         20

  2-1-3.  تاریخچه                                                                                              23

  2-1-4.  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی                                                                      24

  2-1-5.  راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی                                                               28

  2-1-6.  نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی                                                       29

  2-2.      رهبری خدمتگزار                                                                                    34

  2-2-1.  مقدمه                                                                                                           34

  2-2-2.  ریشه های رهبری خدمتگزار                                                                       36

  2-2-3.  تعریف رهبری خدمتگزار                                                                           37

  2-2-4.  مدلهای رهبری خدمتگزار                                                                           40

  2-2-5.  عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی                                                           44

  2-3.      بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع                                                 45

  2-3-1.  مقدمه                                                                                                 45

  2-3-2.  پژوهش های انجام شده در خارج از کشور                                                       49

  2-3-3.  پژوهش های انجام شده در داخل کشور                                                          49

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق                                                            

  3-1.      مقدمه                                                                                                 56

  3-2.      روش پژوهش                                                                                       56

  3-3.      جامعه آماری                                                                                         57

  3-3-1.  حجم نمونه                                                                                           57

  3-3-2.  روش نمونه گیری                                                                                   58

  3-4.      روش گردآوری داده ها                                                                                      58

  3-5.      ابزار گردآوری داده ها                                                                              58

  3-5-1.  نحوه تدوین پرسشنامه                                                                              59

  3-6.      روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                                      64

  3-6-1.  اعتبار یا روایی                                                                                       64

  3-6-2.  قابلیت اعتماد یا پایایی                                                                              65

  3-7.      روش های تحلیل آماری                                                                                     65

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1.      مقدمه                                                                                                 69

  4-2.      توصیف متغیرهای تحقیق                                                                           69

  4-2-1.  سطح تحصیلات                                                                                               70

  4-2-2.  وضعیت سابقه شغلی                                                                                71

  4-2-3.  سن                                                                                                   72

  4-3.      نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                    73

  4-3-1.  رفتار شهروندی سازمانی                                                                                     74

  4-3-2.  نوع دوستی                                                                                           74

  4-3-3.  وجدان کاری                                                                                         74

  4-3-4.  آداب اجتماعی                                                                                       74

  4-3-5.  جوانمردی                                                                                            74

  4-3-6.  نزاکت                                                                                                74

  4-3-7.  رهبری خدمتگزار                                                                                    75

  4-3-8.  خدمت رسانی                                                                                       75

  4-3-9.  تواضع و فروتنی                                                                                    75

  4-3-10. قابلیت اعتماد                                                                                       75

  4-3-11. مهرورزی                                                                                            76

  4-4.      تحلیل استنباطی و روابط بین متغیرها                                                             76

  4-4-1.   آزمون فرضیه های تحقیق                                                                          76

  4-4-1-1.آزمون فرضیه اصلی                                                                                76

  4-4-1-2.آزمون فرضیه فرعی اول                                                                           78

  4-4-1-3.آزمون فرضیه فرعی دوم                                                                          80

  4-4-1-4.آزمون فرضیه فرعی سوم                                                                          82

  4-4-1-5.آزمون فرضیه فرعی چهارم                                                                       83

  4-4-1-6.آزمون فرضیه فرعی پنجم                                                                         85

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                               

  5-1.       مقدمه                                                                                                         89

  5-2.       نتیجه گیری                                                                                         89

  5-2-1.   نتایج توصیفی                                                                                       89

  5-2-2.   نتایج تحلیل استنباطی                                                                              90

  5-3.      پیشنهادات                                                                                           93

  5-4.      محدودیتهای پژوهش                                                                               94

  5-5.      پیشنهاد به محققین آتی                                                                                      95

            منابع                                                                                          

           الف : منابع فارسی                                                                                               96

          ب :منابع لاتین                                                                                           97

           چکیده انگلیسی                                                                                         98

  منبع:

  منابع و مآخذ:                                        

  ابراهیم پورو همکاران، 1387،" بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز صدا و سیما"، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 5، صص 65-51

  اسلامی و همکاران، 1391،"بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمان، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی در شعب بانک ملت تهران" ، پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 16 ، شماره 8 صص 72-54

  رامین مهر، ح و  طبرسا، غ، 1389،" ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی"، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، صص117-103

  زارعی متین، ح،" شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با عملکردسازمانی" ، فرهنگ مدیریت،  سال چهارم،  شماره 12، سال 1385صص 125-101

  شوقی و همکاران، 1390، "بررسی ارتباط میان رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی در شرکت آلومینیوم پارس ساوه)" ، نشریه ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ، دوره 3، ص45

  صنوبری، م و رضایی، ع.م،1389 ،" رابطه ویژگیهای شغلی و رفتارهای شهروندی"، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 32

  فرهنگی و همکاران، 1390،"بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان" ، نشریه علمی و پژوهشی ایران ، صص 189-170

  قلی پور و همکاران، 1388،" بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی" ، نشریه مدیریت دولتی 1، شماره 2، صص 118 – 103

  مقیمی، س.م، 1384،" رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل"، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره یازدهم، صص 48- 19

  مقیمی، س.م، 1385،" بررسی ارتباط رفتار شهروندی و سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی"، فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره13، صص 192- 171

  میرسپاسی، ن، 1389، "بررسی رابطه رفتار شهروندی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه یک"، برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال 11،  شماره 100، ص 121

   

   

   

  منابع لاتین:

  . Anderson, Jon Aarum, 2009," When a servant leader comes knocking", Leadership and Organization Development Journal, Vol. 30, No. 1, Pp. 4-15.

  , International Journal of Economics and Management Sciences

  . Brikenmeier et al, 2003, "The father of Europe: An analysis of the supranational servant leadership of Jean Monnet",  International  Journal of Organization Theory and Behavior, Vol. 6, No. 3, Pp. 374.

  4. Dennis, R. S. 2004. "Servant leadership theory: Development of the servant leadership theory assessment instrument". A Dissertation presented for the degree Doctor of Philosophy.

  5. Graham, J. W. 1991. "Leadership, moral development, and citizenship behavior". Business Ethics Quarterly. 5(1), 43-54.

  6. Greeleaf, R. K. 1977. "Servant Leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness". New York: Paulist Press.

  7. Humphreys, J. H, "Contextual implications for transformational and servent leadership; A historical investigation. Management Decision", Vol. 43, No. 10, 2005, Pp. 1410-1431

  8. Kumar Aneel, Abbas, Qaisar, Ali Ghumro, Ikhtiar," Job characteristics as predictors of job satisfaction and motivation", Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1 No. 4

  9. Laub, J., 1999, "Assessing the servant organization: Development of the servant organizational leadership (SOLA) instrument", Dissertation Abstracts international, Vol. 60, No.2, Pp.308

  10. L.Banks Dawn, 2006, "Relationships between Organizational Commitment", Core Job Characteristics, and Organizational Citizenship Behaviors in United States Air Force Organizations, AFIT/GLM/ENS/06-01.

  11. LePine, Jeffrey A. and Erez Amir, "The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior:A Critical Review and Meta-Analysis", Journal of Applied Psychology,  2002, Vol. 87, No. 1, 52–65

  12. Niehoff et al, "The Influence of Empowerment and Job Enrichment on Employee Loyalty in a Downsizing Environment",  Group & Organization Management, Vol. 26 No. 1

  13. Patterson, K. A, 2003, "Servant leadership: a theoretical, Servant Leadership Roundtable", Regent University, Virginia Beach.

  14. Podsakoff, Philip M. Mackenzie, Scott B., Beth Paine, Julie, and Bachrach, Daniel G., 2000, "Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research", Journal of Management, , vol. 26, No. 3

  15. Russell, R.F., & Stone , A. G., 2002, "A review of servant leadership attributes: developing a practical model", Leadership & Organization Development Journal, Vol.23, No.3, Pp 145-157.

  16. Sendjaya, Sen & Sarros, James ,2002, "Servant Leadership: Its Origin, Development, and Application in Organizations", Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 9, No. 2.

  17. Smith, B., Montagno, R. & Kuzmenko, T., 2004,. "Transformational and Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons", Journal of  Leadership & Organizational Studies, Vol. 10, No.4

  18. Smith, C. A. & Organ, D. W. & Near, J. P. 1983. "Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents", Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663.

  19. Stone, A.G., Russell, R.F., & Patterson, K. 2004. "Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus". The Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361.

  20. Spears, L. C, 2005, "The understanding and practice of servant-leadership", Servant Leadership Roundtable, Regent University, Virginia Beach.

  21. Whittington, J. Lee, Goodwin, Vicki L2004 Murray, Brian, "Transformational leadership, goal difficulty, and job design: Independent and interactive effects on employee outcomes", The Leadership Quarterly 15pp 593–606.

  22. Wong, P.T. P., & Page, D., 2012, "An opponent-process model and the revised servant leadership profile". Servant Leadership Roundtable, Regent University, Virginia Beach. 2003,Vol. 1, No. 9تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , پروژه درباره پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس