پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

word
224
1 MB
30688
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۹,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش:مدیریت نیروی انسانی

  چکیده:

  براساس مطالعات  انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها از وجود نشانه های تنیدگی شکایت می کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می دهند ، حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟ لازم به توضیح است با توجه با تاثیر شخصیت در تنیدگی این عامل به عنوان یک متغییر تعدیل کننده در تجزیه تحلیل ها مورد توجه قرار گرفت.

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیر ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران به تعداد 150 نفر بودند که از این تعداد طبق فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 108 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید . برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تایید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه تعیین سبک رهبری 96.5%   درصد ، برای پرسشنامه تعیین میزان تنیدگی 88%   درصد و برای پرسشنامه تعیین نوع شخصیت 92% درصد بین نمونه توزیع گردید.

  برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی ، درصد) وآمار استنباطی (آزمون تست ناپارامتریک ،آزمون همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون ، جدول تحلیل واریانس و آزمون فریدمن ) استفاده شده است.

  یافته های تحقیق  تایید می کنند:

  بین سبک رهبری مدیر، نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان صف بانک پارسیان ارتباط معناداری وجود  دارد.

  درضمن نتایج نشان می دهد که میزان تنیدگی کارکنان در هر دو گونه شخصیتی A و B هرچه از سبک رهبری استبدادی – استثماری به سبک مشارکتی نزدیکتر می شویم ، کمتر است. همچنین 96 درصد جامعه مورد بررسی محیط کار را تنیدگی زا معرفی نموده اند.

  نتایج نشان می دهدکه میزان تنیدگی کارکنان در گونه A با میانگین 1.5652 از میزان تنیدگی در شخصیت B با میانگین 1.2448 بیشتر است همچنین در رابطه با مدیران میزان تنیدگی در شخصیت A 1.3727 از میزان تنیدگی در گونه B با میانگین 1.18 بیشتر است.

  در پایان پیشنهاد هایی در دو سطح سازمانی و فردی برای تامین بهداشت روانی کارکنان در سازمان به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی و افزایش کارایی آنان مطرح شده است.

  کلید واژه ها: سبک رهبری استبدادی – استثماری ، سبک رهبری استبدادی – خیرخواهانه ، سبک رهبری مشاوره ای ، سبک رهبری مشارکتی ، تنیدگی ، شخصیت A ، شخصیت B

  مقدمه

  در دنیای امروز تنیدگی[1] زندگی انسان را به شدت تهدید کرده است و اثرات ویرانگر آن در زندگی فردی و اجتماعی کاملاً نمایان است. نگرانی کارکنان نسبت به کار ، انتظارات سازمان ، مشکلات مدیریت و توقعات کارکنان از مدیران سازمان همگی سبب می شود که افراد از لحظه بیداری بامداد تا هنگام آرمیدن شامگاه ، همواره دچار هیجان ها ، تنش ها ، نگرانی ها ، بیم ها و امید های گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی ، عصبی و روانی وی متناسب و سازگار نیست . مجموعه چنین حالت ها و فشار های ناشی از آن در اصطلاح تنیدگی نامیده می شود.(علوی ، 1372)

  موضوع تنیدگی در روان پزشکی سابقه ای طولانی دارد و سالها است که به سبب تاثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد ، به عنوان یکی از موضوع های مهم علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می شود که بدن انسان وظایفی را که در شرایط عادی بسادگی انجام می دهد، در شرایط تنیدگی با دشواری به انجام برساند. بنابراین تنیدگی سبب رسیدن آسیب های فراوان به فرد و سازمان می شود.

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیر ، شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان صف بانک پارسیان شمال و غرب شهر تهران می پردازد. بدین منظور این پژوهش در پنج فصل نگارش شده است.

  فصل اول شامل مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق ، تعریف واژگان ، روش تحقیق و فرآیند تحقیق ، سابقه تحقیق و محدوده تحقیق می باشد. در فصل دوم ابتدا نظریه های مربوط به مباحث اساسی پژوهش یعنی سبک های رهبری ، تنیدگی و شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس رابطه بین سبک های رهبری مدیران و تنیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم ، روش تحقیق به تفصیل مطرح شده است . در فصل چهارم داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و بالاخره در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

  1-2-بیان مساله

  بر اساس مطالعات انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها نشانه هایی را که حاکی از وجود تنیدگی در آنهاست ، قابل مشاهده است (ایوانسوئیچ و ماتسون ، 1980) ، (رابینز، 1993) ، (ابطحی ، 1370) و( رفیعی ، 1373).

  از سوی دیگر اغلب اوقات کارکنانی که تحت شرایط تنیدگی به سر می برند از سبک رهبری مدیران خود شکایت دارند. حال این سوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

  رهبری (Leader ship) یعنی توانایی نفوذ بر گروهی به منظور رسیدن به هدف و یا اهداف(رابینز، 1386). سبک رهبری(Leader ship style)  عبارت است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران و به وسیله دیگران از آن استفاده می کنند و به وسیله افراد درک می شود(مقیمی، 1377) . با تکیه بر یک شیوه یا سبک رهبری نامناسب و یا فن انگیزشی ناهماهنگ ، اهداف سازمانی دچار لطمه خواهد شد و ممکن است کارکنان نیز احساس رنجش و بی میلی ، ستم دیده‌گی و ناامنی و نارضایتی کنند. الگو و مدل مدیریت در هر جامعه تحت تأثیر شیوه های رهبری در آن جامعه  است. بعضی از محققان مدیریت اعتقاد دارند که اختلاف اساسی بین سازمان موفق و سازمان ناموفق در شیوه رهبری آن است . عوامل چون فرهنگ ، زمان ، تجربه و آمادگی برای رهبری و درک و ارزیابی و اولویت‌ها و انتظارات در شیوه ی رهبری کردن اثر می گذارند . رهبر و یا مدیر قبل از آنکه به فکر هدایت پیروان باشد اول باید نیروهایی را که در زیر دستش وجود دارند به درستی شناسایی کند زیرا هر یک از پیروان دارای ویژگی های خاص خود است و انتظار دارد رهبر به نحوی با او برخورد کند تا نیازهایش تأمین شود(خورشیدی،1382).

  شیوه های رهبری مناسب و مقتضی  بر حسب این که هر کدام از کارکنان به چه مدت  عهده دار منصب و شغلی بوده اند با یکدیگر فرق می کنند . ممکن است کارکنان در اولین روز به کارگیری در یک سازمان ، انتظار و وظیفه مداری بالایی از مدیر خود داشته باشند . یعنی آن که مدیر مشخص سازد که از کارکنان چه انتظاری دارد و همچنین این که به تفصیل برای کارکنان مشخص سازد که هر وظیفه و مسئولیتی را چگونه به انجام رسانند اما در مراحل بعد انتظار کارکنان  از مدیریت آن است که آزادی عمل بیشتری به آنان داده شود یعنی آن که بر سر آنچه از آنان انتظار می رود با آنان توافق به عمل آید و اجازه داده شود که کارکنان خود آزادانه تصمیم بگیرند و چگونه آن کار را انجام دهند و سپس از بازخورد مقتضی مدیر در مورد نتیجه و نحوه انجام آن کار آگاه گردند. در سومین مرحله نیز ممکن است کارکنان متوقع باشند که مدیر بازخوردی مثبت و یا منفی راجع به نحوه انجام کارشان به آنها بدهد . نهایتاً یک کارمند که خود از انگیزه ی بالایی برخوردار گردیده ممکن است عمدتاً خود با استقلال بیشتر اوقات کار و شغل خویش رابه انجام رساند ، اگر چه چنین امری می تواند برای بعضی کارکنان خاص به هیچ وجه مناسب و مقتضی نباشد.

  رنسیس لیکرت استاد دانشگاه میشیگان مدت سی سال الگوها و سبک های رهبری و مدیریت را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه این تحقیقات اندیشه هایی را که در درک رفتار رهبری اهمیت دارند بسط داده است . لیکرت در طبقه بندی سبک های اصلی وظیفه مداری و کارمند مداری و مدل چهار سطحی اثر بخشی مدیریت را ارائه کرده است . لیکرت چهار سبک تحت عنوان نظام یک یا سبک استبدادی - استثماری ، نظام دو یا سبک استبدادی – خیرخواهانه ، نظام سه یا مشاوره ای و نظام چهار یا سبک مشارکتی را برای رهبری تعیین کرده است. بطور خلاصه در تئوری لیکرت روش شماره 1 طرفدار کار است ، روش مدیریتی است هوادار استبداد و بسیار تشکیلاتی است. اما روش شماره 4 مدیریتی است طرفدار ارتباطات و بر پایه کار گروهی ، اعتماد متقابل و اطمینان است روش شماره 2 و 3 مراحلی بینابین در میان دو ماکسیمم هستند که به تئوری های X و Y نزدیک ترند. به کمک تئوری سبک های چهاگانه رهبری می توان سازمان ها را از جهت سبک رهبری مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهی سازمانی و نوع رهبری را مشخص ساخت.

  از طرف دیگر امروزه تنش روانی جزء لاینفک زندگی بشر گردیده و تعیین سلامت و یا بیماری افراد دارای اهمیت فراوان است . تنش روانی از طریق ساز و کارهای سایکو نوروفیزیولوژیک بر کارکردهای جسمی و روانی تأثیر می گذارند و در دراز مدت می تواند به ایجاد و یا تشدید اختلالات جسمی یا روان شناختی منجر شود . علل تنش روانی می توانند هم درونی و هم بیرونی باشند . زندگی در جوامع صنعتی آلودگی محیط ویژگی های شغلی موجود در جوامع پیچیده ، نقش های متعدد اجتماعی که زنان و مردان بر عهده دارند ، نوع ارتباطات افراد در محیط های شغلی و ... را می توان از علل بیرونی تنش روانی دانست . در مقابل آمادگی های شخصیتی از جمله داشتن ژن های شخصی زمینه ساز سبک های اسنادی و تجربه های ناخوشایند دوران کودکی و ... از علل درونی تنش روانی اند .

  به طور خلاصه، عوامل متعددی در ایجاد استرس دخالت دارند که این عوامل تحت عنوان منابع بالقوه استرس مطرح اند . الف) عوامل محیط ب) عوامل سازمانی ج) عوامل فردی . اغلب اوقات کارکنانی که تحت شرایط تنیدگی قرار می گیرند از سبک رهبری مدیران خود شکایت دارند . تنیدگی ، حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشار به روان و جسم فرد است . بنابراین کاربرد واژه های فشار عصبی ، فشار روانی و یا فشار روحی معادل دقیقی برای استرس در زبان فارسی نیست . تنیدگی حالتی ناشی از فشار است  نه خود فشار . در یک تقسیم بندی عوامل به وجود آورنده تنیدگی شغلی به پنج دسته عوامل سازمانی ، برون سازمانی ، سازمان گروهی ، فردی و شغلی تقسیم شده است . (لوتانز، 1372)

  اثرهای تنیدگی به شکل های مختلف نمایان می شود . کوکس این اثر ها را به پنج دسته عینی ، رفتاری ،شناختی فیزیولوژیکی و سازمانی تقسیم می کند(میچل، 1383). وقتی تنیدگی در حد اعتدال است عملکرد بالا است . در این حالت ، افراد انرژی خود را به جای مقابله با تنیدگی صرف بالا بردن  عملکرد می کنند . وقتی تنیدگی از حد اعتدال فراتر می رود ، افراد به جای بالا بردن عملکرد انرژی خود را صرف مقابله با تنیدگی می کنند .

  جیمز کوئیک و جاناتان کوئیک آسیب های غیر مستقیمی را که در رابطه با تنیدگی در یک سازمان به وجود می آید مورد مطالعه قرار داده اند . این آسیب ها شامل از دست دادن نشاط و گسستن علاقه ها و تصمیم گیری نادرست است . آنها اظهار می دارند که کم شدن نشاط باعث پایین آمدن روحیه و کم شدن انگیزه و افزایش عدم رضایت می گردد و این آسیب های غیر مستقیم ممکن است در آسیب های مستقیم از قبیل تعویض زیاد کارکنان و پایین آمدن کارایی تأثیر داشته باشد(کاری، 1372) . یکی از مباحث در ارتباط با تنیدگی بررسی شخصیت افراد است . بالگر و زاکرمن مطرح ساختند که شخصیت می تواند نقش مهمی در جریان تنیدگی داشته که چنین نقشی را از طریق  تأثیرگذاری بر میزان در معرض وقایع استرس زا قرار دادن افراد و همچنین از طریق تأثیرگذاری واکنش آنان نسبت به این وقایع ، و یا هر دو اعمال می کنند . درک این نکته مهم است که چندین ساز وکار وجود دارد که به وسیله آنها شخصیت می تواند به عنوان یک متغیر میانجی و تعدیل کننده عمل کند که یکی از مهمترین آنها درک و برداشت افراد از موقعیت ها است و لذا چنین بر می آید که هر عاملی که بر جریان درک و برداشت افراد از موقعیت ها تأثیر بگذارد می تواند در ایجاد تنیدگی در افراد هم نقش داشته باشد .

  در بسیاری از موارد ذیل  دلیل شکست افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان و کمبود هوش یا فقدان مهارت های فنی آنان نیست بلکه علت  همسو نبودن ویژگی های شخصیت آنان با شغلی است که به عهده دارند. به عبارت دیگر ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی هم بستگی دارد . تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد .

  شخصیت ترکیبی از ویژگی های جسمانی و ذهنی است و بیانگر آن است که فرد چگونه می بیند و می اندیشد و رفتار می کند و احساس می کند . گاه تلاش می شود شخصیت با پرسشنامه ها و یا آزمون های مشخص  اندازه گیری گردد . درک شخصیت افراد به درک رفتار سازمانی آنان کمک می کند و از این حیث که هر فرد بر اساس شخصیت  خاص خود مایل به انجام رفتارهایی به طرقی خاص است . تعامل  میان سه تعیین کننده ی عمده بر شکل گیری و رشد شخصیت تأثیر می گذارد . این تعیین کننده ها عبارتند از میراث فیزیولوژیکی فرد و گروه هایی به آنها وابسته است و فرهنگی که در آن عضویت دارد(میچل، 1383).

  به دلایل زیر شخصیت مفهوم مفید و پر اهمیت خود را همچنان حفظ کرده است : نخست این که شخصیت یکی از عملی ترین عواملی است که می توان در اولین تماس با متقاضی شغل از آن برای ارزیابی استفاده کرد و دوم آنکه با مقایسه شخصیت یک فرد با همکارانش به ویژه در محیطی که به تلاش جمعی نیاز است می توان به کارایی کمک کرد. مطالعات متعدد نشان داده که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی بر گزینش عملکردها ، غیبت ها ، استخدام و ... کارکنان تأثیر می گذارد.(دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار / دانشگاه شاهد/آبان 87 سال پانزدهم شماره 31) . حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  نظر به اینکه هر تصمیمی که یک مدیر در سازمان های مختلف اتخاذ می نماید زندگی بسیاری را متاثر می سازد چنانچه این امر برای مدیران به درستی محقق گردد سنگینی این بار مسئولیت ، آنان را به سمتی سوق خواهد داد که در پذیرش مسئولیت ها دقت بیشتر نموده و همواره به این مهم توجه نمایند که در اعمال مدیریت نیز باید مسئولانه اقدام نمایند.

  بدون اگاهی (اطلاعات) نمی توان مسئولانه عمل کرد . فرد آگاه ناچار به عمل مسئولانه است (کن بلانچارد)

  موضوع دانش مدیریت و بخصوص بحث هدایت و رهبری موضوعی است که همراه با زندگی اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بوده است .

  نقشی که رهبران و مدیران  در تغییر و تحولات تاریخ ، پیروزی ها ، شکست ها ، هدایت ها ، گمراهی ها ، سازندگی ها، ویران گری ها و بالاخره رشد و تکامل جامعه انسانی داشته اند،همواره نقشی بسیار مهم و اساسی بوده است (جاسبی، 1385).

  پیروزی هر جامعه چه در سطحی ملی و چه در سطح جهانی در گرو فعالیت و کارآمدی مدیران و تصمیم گیران آن در تمامی سطوح است . (زمردیان ، 1383) . آلفرد مارشال اقتصاددان انگلیسی می گوید: اگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید در جهان به یکباره نابود شوند ولی علم و هنر مدیریت باقی بماند، تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهد داشت (بیان ، 1383).

  یکی از پیچیده ترین وظایف مدیریت ، وظیفه هدایت و رهبری است . رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می کند . اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجوه افتراق بین سازمان های موفق و ناموفق را معلوم کند . بدون شک آن عامل رهبری موثر است . (ایرانژاد پاریزی و ساسان گهر ، 1380). امروزه نقش مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده است که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم را برای رهبری داشته باشند کوشش مستمر به عمل می آید . در واقع اگر این نقش انجام نشود کاری صورت نمی گیرد .

  در قالب وظیفه ی رهبری مدیر باید توان و تمایل فرد با گروه را بسنجد و با توجه به قدرت خود یکی از سبک های رهبری را در برخورد  با آنان برگزیند . (رضائیان ، 1388) . سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر و جهان بینی و شخصیت رهبران است . (ایرانژاد پاریزی ، و ساسان گهر ، 1380). چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد و سازمان می شود و از سوی دیگر به عنوان عامل  به وجود آورنده  تنیدگی در کارکنان عمل می نماید .

  تنیدگی با تأثیر بر افکار ، اندیشه ها و عواطف ، توانمندی روانی و جسمانی را کاهش می دهد و مقاومت بدن و روان را در مقابل عوامل تهدید کننده کاهش می دهد و از طریق مختل ساختن نظام ایمنی بدن فرد را در معرض انواع بیماری های روانی و جسمانی قرار می دهد . (بارون و گرینبرگ، 1385) .

  از آنجا که کارکنان سازمان به عنوان منابع انسانی مهمترین منبع سازمانی محسوب می شوند و باید در جهت حفظ و نگهداری این عامل پر ارزش تلاش نمود . ضرورت حکم می کند ، عوامل به وجود آورنده تنیدگی در کارکنان شناسایی شوند و نسبت به حذف یا کاهش این عوامل اقدام شود . چنین اقداماتی موجب خواهد شد ضمن تأمین بهداشت  روانی افراد ، عملکرد آنها در جهت تحقق اهداف سازمان بهبود یابد .

  1-4- اهداف پژوهش

  1-4-1- اهداف اولیه

  1 تعیین رابطه بین سبک رهبری (استبدادی استثماری) نوع شخصیت و تنیدگی در کارکنان .

  2 تعیین رابطه بین سبک رهبری (استبدادی خیرخواهانه ) نوع شخصیت و تنیدگی در کارکنان .

  3 تعیین رابطه بین سبک رهبری (مشاوره ای ) نوع شخصیت و تنیدگی در کارکنان .

  4 تعیین رابطه بین سبک رهبری (مشارکتی) نوع شخصیت و تنیدگی در کارکنان .

  1-4-2- اهداف ثانویه

  1-شناخت عوامل بوجود آورنده تنیدگی در رابطه با مسئولیت ها و وظایف مدیران.

  2-شناخت عوامل بوجود آورنده تنیدگی در کارکنان.

  3-ارائه پیشنهاد هایی جهت تامین بهداشت روانی کارکنان در راستای حفظ و نگهداری منابع انسانی و افزایش کارایی آنان.

  1-5- سوالات پژوهش

  1-5-1- سوال اصلی

  آیا بین سبک رهبری مدیر ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه وجود دارد؟

  1-5-2 سولات فرعی

  1 آیا بین سبک رهبری (استبدادی استثماری) (نظام یک) نوع شخصیت و میزان تنیدگی درکارکنان رابطه وجود دارد؟

  2 آیا بین سبک رهبری (استبدادی خیرخواهانه) (نظام دو) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه وجود دارد؟

  3 آیا بین سبک رهبری (مشاوره ای) (نظام سه) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه وجود دارد ؟

  4 آیا بین سبک رهبری (مشارکتی) (نظام چهار) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه وجود دارد ؟

  1-6- فرضیه های تحقیق

  1-6-1 فرضیه اصلی

  بین سبک رهبری مدیر ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .

  1-6-2- فرضیه های فرعی

  1-بین سبک رهبری (استبدادی استثماری) (نظام یک) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه معنی داری  وجود دارد .

  2 بین کسب رهبری (استبدادی خیرخواهانه) (نظام دو) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .

  3 بین سبک رهبری (مشاوره ای) (نظام سه) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .

  4 بین سبک رهبری (مشارکتی) (نظام چهار) نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-7- متغیر های پژوهش

  با توجه به بیان مختصری که در مورد سبکهای رهبری به عنوان متغیر مستقل ، فشار عصبی ، فشار روانی و تنش روانی از شغل و یا به تعبیری (تنیدگی) به عنوان متغیر وابسته و گونه های شخصیتی (A و B) به عنوان متغیر تعدیل کننده ارائه شد الگو و مدل مفهومی تحقیق رسم شده است . در این تحقیق منظور از متغیر تعدیل کننده متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  تابع (وابسته) مورد نظر قرار می دهد . تأثیر متغیر تعدیل کننده را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها مورد مشاهده قرار داد .

  شخصیت نوع AوB

  1-8- روش گرد آوری اطلاعات

  این تحقیق از لحاظ اجرا یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی (توسعه ای) می باشد .در تحقیقی پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و توجیهای افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه‌ها استفاده می‌کند (سلیمی ، 1370 :9)

  همچنین با عنایت به اینکه تحقیق در یک سازمان واقعی و  عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و پژوهشگر در شرایط زندگی واقعی سازمان حضور پیدا کرده و خود نیز سابقه کار اجرایی درسازمان مذکور را دارد این پژوهش در زمره مطالعات میدانی نیز قرار می گیرد .

  انتخاب روش انجام تحقیق بستگی  به اهداف  و ماهیت موضوع پژوهش و  امکانات اجرایی پژوهشگر دارد . در انجام تحقیقات علوم اجتماعی از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود . هدف محقق در این روش تحقیق توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است . به عبارت دیگر پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از واقعیت بگیرد . در این گونه پژوهشها پژوهشگر با روابط میان متغیرهای دستکاری نشده در موقعیتهای طبیعی و نه موقعیتهای ساختگی سرو کار دارد و از آنجا که وقایع یا شرایط قبلاً اتفاق افتاده اند یا هم اکنون موجود اند  ، پژوهشگر متغیرهای مناسب را برای تحلیل روابط انتخاب می کند .

  به طور کلی می توان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط  را به طور نظام یافته دنبال کند فرضیه ها رابیازماید غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی و مدارس و کارخانه ها و سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می گردد . در مطالعه میدانی ابتدا پژوهشگر موقعیت اجتماعی و یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها به ارزشها در رفتارهای افراد و گروههای موجود در موقعیت را مطالعه می کند . او هیچ وقت موقعیت مستقلی را دستکاری نمی کند . (خاکی 1378 : 216)

  همچنین جهت جمع آوری داده ها ابتدا به تهیه سه پرسشنامه به منظور سنجش سبک رهبری مدیران ، تنیدگی و شخصیت اقدام شد برای سرعت بخشیدن به کار از پرسشنامه هایی که روایی آنها قبلاً به دست آمده بود استفاده شد. بدین این منظور پرسشنامه های متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس از پرسشنامه هایی که دارای ضریب اعتبار بالایی بودند استفاده شد.

  1-9- جامعه آماری

  جامعه به کل گروه افراد رویدادها و پدیده های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد اتلاق می گردد .یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(عادل آذر ومومنی،1383: 5) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد . در واقع جامعه آماری عبارت است از همه اعضا واقعی که علاقه مند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران،معاونین و کارکنان صف بانک پارسیان  شعب غرب و شمال شهر تهران که تعداد  150 نفر می باشند.

  1-10- روش نمونه گیری

  نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه های که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر است . در گزینش نمونه رعایت نکات زیر ضروری است :

  1 نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود .

  2 در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم اعمال غرض شرط اساسی است .

  3 عوامل موثر در تعیین حجم نمونه یا اندازه نمونه مورد توجه قرار گیرد .

  با توجه به اهمیت انتخاب نمونه و نقش آن در پژوهش نمونه آماری تحقیق حاضر مدیران ،معاونین و کارکنان  صف بانک پارسیان  و دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس می باشد .

  جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید که با جایگذاری در فرمول فوق حداقل حجم نمونه لازم  108نفر می‏باشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است روش نمونه‏گیری تصادفی ساده است.

  1-11- قلمرو پژوهش

  1-11-1- قلمرومکانی

  از بعد مکانی جامعه آماری مورد پژوهش را مدیران ، معاونین و کارکنان صف بانک پارسیان شعب غرب و شمال  شهر تهران تشکیل می دهند.

  1-11-2- قلمرو زمانی

  پژوهش حاضر دربرگیرنده کلیه مدیران ، معاونین و کارکنانی می باشدکه دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس می باشند و در بانک پارسیان مشغول به خدمت هستند.

  1-11-3- قلمرو موضوعی

  بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان.

  1-12- روش و ابزار تجزیه تحلیل داده ها

  برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش کتابخانه ای و شیوه های میدانی استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز فصل دوم که ادبیات موضوع را تشکیل می دهد با مراجعه به کتاب ها و مقالات و سایت های تخصصی به دست آمده است . از آنجا که در این تحقیق پی بردن به رابطه سبک های رهبری مدیران و نوع شخصیت بر میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان می باشد . برای گرد آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . آزمون آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها ضریب همبستگی (پیرسون) (تحلیل همبستگی چندگانه) تحلیل واریانس یک عامله و مقایسه میانگین ها می باشد . در محاسبه خطوط  رگرسیون از شیوه جبری با به کار گیری نرم افزار کامپیوتری SPSS 20 استفاده شده است . پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ توسط نرم افزار20 SPSS محاسبه شده است.

  1-13- محدودیت های پژوهش

  1-با توجه به مطالعه موردی بودن این پژوهش در تعمیم یافته های پژوهش به دیگر سازمان ها بایستی جانب احتیاط رعایت شود.

  2-تمایلات و تعصبات شخصی مدیران و کارکنان نسبت به شعبه خود یا بانک پارسیان ممکن است نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.

  3-مقیاس درجه بندی لیکرت  در این تحقیق برای تعیین دامنه پاسخ ها بکار رفته است ، می تواند تمایل به پاسخ های متوسط را در پاسخ دهندگان افزایش دهد.

  4-عدم انگیزه و همکاری لازم یا سهل انگاری برخی از آزمودنی ها در تکمیل دقیق پرسشنامه و عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه ها.

  1-14- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

  1-14-1- تعاریف مفهومی

  1 مدیران: مدیران ترتیبی می دهند که کارها به وسیله دیگران انجام شود . آنان تصمیم می گیرند منابع را تخصیص می دهند که کارها به وسیله دیگران انجام شود .( رابینز ،1998 : 4).

  2 کارکنان: کارکنان یا پرسنل یک سازمان یا موسسه به گروه یا افرادی گویند که در استخدام آن سازمان بوده و می توانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند .

  ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفی دارد مانند استخدام رسمی ، پیمانی ، ‌قرارداد ساعتی ، قرارداد پیمانکاری ، روزمزد ، مشارکتی و ... . (رضاییان ، 1382)

  3 سبک رهبری: سبک رهبری به عنوان الگوی رفتاری است که بیانگر صفات و خصوصیات رفتاری رهبران از آن یاد می شود . همچنین سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر جهان بینی و شخصیت رهبران است (رضاییان ، 1382) 

  4 شخصیت: شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد است که الگوهای ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد . (پروین ، 1382)

  5 استرس:  به عبارت بسیار کلی و ساده استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روانی یا جسمی به فرد است .

  6 تنیدگی: حالتی پویاست که در آن فرد با موفقیتها و فرصتها ، موانع و محدودیتها یا نیازهای و انتظاراتی مواجه می گردد که نتایج حاصل از آنها برای او مهم است و اما امکان دستیابی به نتایج مذکور نامطمئن و غیرقابل پیش بینی دقیق می باشد . (رابینز ، 1998 : 195)

  7 تنیدگی شغلی:عبارت است از پاسخ انطباقی کارکنان سازمان به یک موقعیت خارجی که به انحرافهای جسمانی ، روانشناختی و یا رفتاری آنان منجر می شود.(لوتانز،195:1998)

  1-14-2- تعاریف عملیاتی:

  1 شخصیت گونه A: گونه شخصیتی که با سخت گرفتن و رقابت جویانه عمل کردن در وقایع و موقعیتها مشخص می شود . افراد متعلق به این گونه شخصیتی مستعد بیماریهای قلبی می باشند . در مقابل A ، گونه B قرار دارند .

  2 شخصیت گونه B: گونه شخصیتی که با آرامش داشتن و آرام بودن و صبورانه عمل کردن در وقایع موقعیتها مشخص می شود . افراد متعلق به این گونه تشخیص کمتر از افراد گونه A در معرض تنیدگی قرار دارند . (ایوانسویچ و ماتسون ، 1990 : 285)

  3- نظام یک (استبدادی استثماری) کاملاً وظیفه آمرانه است . مدیر و رهبری به مسئولان خود اعتمادی نداشته و روابط رهبر وپیرو مبتنی بر ترس و ارعاب است . در این سیستم فرض بر این است که انسان ها اساساً برای امنیت مادی و اقتصادی کار می کنند . در این سبک تمام تصمیمات در رده بالای سازمان اتخاد می شود و دیگران صرفاً مجبورند که دستورها را اجرا کنند . روحیه افراد ضعیف و بازدهی پایین است . در اثر اعمال این روش غیبت از کار افزایش مییابد و کارکنان را باید از نزدیک تحت کنترل قرار داد . (الوانی ، 1382 : 114)

  4- نظام دو (استبدادی خیرخواهانه): تصمیم گیری همچنان بر عهده رهبر بوده و پیروان مجریان بدون چون و چرای اوامرند . طرز سلوک مدیریت با کارکنان محبت آمیز است . امکان ارتباطات پایین به بالا تا حدودی فراهم است و پیشنهادهایی نیز ممکن است ارائه شود . بازدهی این سیستم در مقایسه با سیستم یک ، اندکی بیشتر است .

  کنترل افراد از نزدیک برای تقلیل ضایعات و حفظ کیفیت تولید ضروری است . (الوانی،1382: 115)

  5-نظام سه (سبک مشاوره ای): اطمینان و اعتقاد به مرئوسان در حد مناسبی است و با آنان در تعیین پاره ای اهداف مشارکت می شود . اما مسائل و موضوعات عمده سازمانی همچنان به وسیله رهبر مورد بررسی قرار می گیرند . در این سیستم مدیریت با کارکنان مشورت می کند و از پیشنهادهای آنها استقبال می کند . همچنین علاقه مندی به کار در کارکنان تشویق می شود . این نظام برای کسب تجارب جدید و ایجاد خلاقیت فرصتهایی  به وجود می آورد و نیز حس همکاری و آگاهی نسبت به مسئولیت ها در افراد تقویت می شود و تصمیم گیری ها در امور عادی در سطوح پایین صورت می گیرد . بازدهی همه خوب است و غیبت ضایعات کاهش مییابد . (الوانی،1382: 115)

  6-نظام چهار (سبک مشارکتی): اطمینان و اعتقاد به مرئوسان درحد کمال است و رابطه صمیمانه و مشارکت جویانه در تمام امور بین آنان به چشم می خورد . در این سبک تصمیم گیری ها کاملاً مشارکتی است و گروه های رسمی و غیررسمی با هم درآمیخته اند . به عقیده لیکرت، نظام چهار یعنی مدیریت براساس اشتراک مساعی و شالوده استواری و برای افزایش بازدهی فراهم می آورد . (الوانی،1382 :116)

  [1] Stress

  Abstract

  On the basis of studies, a majority of employees of organizations have complained for the signs of stress, and they often attribute their stress to the style of leader. Now this question arise that says: is there any meaningful relation between the style of managers leadership and employees depression? Whit regard to the impression of personality in stress, it is necessary to explain that this factor has been taken into consider as adjustment in connection whit analysis in answer to discussed.

  The purpose of this research is to investigate the relationship between style of managers Leadership Personality and Stress Of Parsian Bank Liners Staff Northand West of Tehran.

  The purpose of this research is to investigate the relation between style of managers Leadership Personality and Stress Of  Parsian Bank Line Staff  In Tehran North and West Branches.

  The present research in terms of purpose is applicable and in terms of data collection is descriptive – survey and in terms of performance is field. The case study of this statistical population in this research were the staff employees of  Parsian Bank  Northand West of Tehran in      person of which , according to Cochran’s Formula a sample of         people was randomly selected for collecting data , a questionnaire was use after confirming its validity and reliability (cronbach ’ alpha coefficient of         to Leadership style questionnaire and           to Stress Questionnaire  and            to Personality questionnaire )were distributed among sample for analyzing data research , two descriptive statistical method (Frequency , Percentage) and inferential (Nonparametric tests ,Pearson correlation coefficient , Regression analysis , ANOVA , Fridman Test)have been used.

  The result of research confirmed:

  there was a significant relationship between style of managers Leadership Personality and employees'stress.

  The result show that the stress in consultive leadership for both type is less.Also … percent of the studied socied society has introduced the environment as a tension factor.

  The tension of employees in A type personality whit average          is more than the stress of employees in B type with average          About managers in A type personality whit average is         more than the stress of employees in B type with average         .

  Finally, we have propounded some proposals in both indivitual and organization level for the protection of menatal hygine of employees and for perservation of human resources and also for increasing of efficiency

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

  فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول. 3

  1-1-مقدمه. 4

  1-2-بیان مساله. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 9

  1-4- اهداف پژوهش... 11

  1-4-1- اهداف اولیه. 11

  1-4-2- اهداف ثانویه. 11

  1-5- سوالات پژوهش... 11

  1-5-1- سوال اصلی. 11

  1-5-2 سولات فرعی. 11

  1-6- فرضیه های تحقیق. 12

  1-6-1 فرضیه اصلی. 12

  1-6-2- فرضیه های فرعی. 12

  1-7- متغیر های پژوهش... 12

  1-9- جامعه آماری.. 14

  1-10- روش نمونه گیری.. 14

  1-11- قلمرو پژوهش... 15

  1-11-1- قلمرومکانی. 15

  1-11-2- قلمرو زمانی. 15

  1-11-3- قلمرو موضوعی. 15

  1-12- روش و ابزار تجزیه تحلیل داده ها 15

  1-13- محدودیت های پژوهش... 16

  1-14- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 16

  1-14-1- تعاریف مفهومی. 16

  1-14-2- تعاریف عملیاتی. 17

  فصل دوم 19

  2-1- مقدمه. 20

  2-2- سبک رهبری.. 20

  2-2-1- نظریه های رفتاری رهبر. 21

  2-2-1-1- سبکهای مثبت و منفی. 21

  الف) رهبران مثبت.. 21

  ب) رهبران منفی. 22

  2-2-1-2- سبکهای“آیوا”. 22

  2-2-1-3- سبکهای"اوهایو". 25

  2-2-1-4- سبکهای"وایت من". 27

  2-2-1-5- سبکهای شبکه مدیریت.. 29

  2-2-1-6- سبکهای لیکرت.. 32

  2-2-2- نظریه های اقتضایی. 37

  2-2-2-1- مدل اقتضایی رهبری.. 37

  2-2-2-2- مدل  پیوستگی رفتار رهبری.. 39

  2-2-2-3- نظریه چرخه زندگی. 41

  2-2-2-4- نظریه مسیر هدف.. 44

  2-2-2-5- مدل تجویزی رهبری.. 46

  2-3- تنیدگی. 47

  2-3-1- فیزیولوژی تنیدگی. 51

  2-3-2-استرس یا فشار روانی. 54

  2-3-2-1-سندروم سازگاری عمومی. 55

  2-3-2-2-عوامل سازمانی موثر در ایجاد فشار روانی. 57

  2-3-2-3-علل ایجاد کننده فشار روانی مرتبط با شغل ازدیدگاه پژوهشگران. 58

  2-3-2-4-مدل های فشار روانی. 60

  2-3-2-4- استر سورهای سوری روانی اجتماعی در محیط کار. 63

  2-3-3- عوامل به وجود آورنده ی تنیدگی شغلی. 63

  الف) عوامل محیطی. 64

  ب) عوامل سازمانی. 64

  پ) عوامل فردی.. 66

  2-3-4- اثرات تنیدگی. 70

  الف) اثرات فیزیولوژیک.. 70

  ب) اثرات روانی. 74

  ج) اثرات رفتاری.. 75

  د) اثرات سازمانی تنیدگی. 76

  2-4- شخصیت.. 78

  2-4-1- شخصیت و تنیدگی. 79

  2-5- سبکهای رهبری لیکرت و تنیدگی. 82

  2-5-1- سبک رهبری استبدادی استثماری و تنیدگی. 83

  4-5-2- سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی. 85

  2-6- ترور شخصیت در سازمان. 87

  2-6-1- تعریف ترور شخصیت در سازمان. 89

  2-6-2- مشخصات مدیرانی که به ترور شخصیت می پردازند. 89

  2-6-3- بعضی از رویه های ترور شخصیت در سازمان. 90

  2-7- جمع بندی و ارئه مدل مفهومی. 92

  2-8-پیشینه تجربی. 94

  2-8-1-بررسی رابطه بین سبک رهبری و میزان استرس دبیران دبیرستان‌های شهرستان زنجان. 94

  2-8-2-بررسی رابطه سبکهای رهبری و استرس در بین مدیران زن و مرد مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دولتی شهرستان شادگان  94

  2-8-3-ب‍ررسی‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌، شخصیت، می‍زان‌ ت‍نی‍دگی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍تی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ 95

  2-8-4-بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی (فنی- انسانی- ادراکی) مدیران بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران  96

  2-8-5-بررسی عوامل ایجاد فشارهای عصبی در مدیران و نقش آن بر عملکرد مدیران مراکز آموزش علمی –کاربردی وزارت جهاد کشاورزی   96

  2-8-6-پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت کشور. 97

  فصل سوم 99

  3-1- مقدمه. 100

  3-2- انواع پژوهش... 101

  3-2-1- پژوهش کاربردی.. 101

  3-2-2- پژوهش های بنیادی یا پایه ای.. 101

  3-2-3- پژوهش ارزیابی. 101

  3-3- تفاوت پژوهش کاربردی و بنیادی.. 101

  3-3- انواع رویکردهای پژوهشی. 102

  3-4- اهمیت آشنایی مدیران با پژوهش... 102

  3-5- نوع روش تحقیق. 104

  3-6- جامعه آماری.. 105

  3-7- نمونه آماری.. 105

  3-8- روش و ابزار جمع آماری داده ها 107

  3-9-روش و فرآیند اجرای تحقیق. 107

  3-10-ابزار جمع آماری داده ها 108

  3-10-1- پرسشنامه سبک رهبری مدیر. 108

  3-10-2- پرسشنامه تنیدگی. 109

  3-10-3- پرسشنامه شخصیت.. 110

  3-10-4- پرسشنامه اطلاعات شخصی. 111

  3-11-روایی و پایایی پرسشنامه ها 112

  3-12-روش آماری.. 113

  فصل چهارم 114

  4-1-مقدمه. 115

  4-2- توصیف آماری داده ها 115

  4-2-1 تحصیلات جامعه مورد مطالعه. 116

  4-2-1-1 تحصیلات کارکنان. 116

  4-2-1-2: تحصیلات مدیران. 117

  4-2-2 میزان تجربه جامعه مورد مطالعه. 118

  4-2-2-1 میزان تجربه کارکنان. 118

  4-2-2-2 میزان تجربه مدیران. 119

  4-2-3 آموزش درجامعه آماری موردمطالعه. 120

  4-2-3-1 آموزش کارکنان. 120

  4-2-3-2 آموزش مدیران. 122

  4-2-4 میزان تنیدگی در جامعه مورد مطالعه. 124

  4-2-4-1 تنیدگی کارکنان. 124

  4-2-4-2 تنیدگی مدیران. 127

  4-3- تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه ها 140

  4-3-1-بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 140

  4-3-2 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه A.. 141

  الف) فرضیه فرعی1. 141

  ب) فرضیه فرعی2. 144

  پ) فرضیه فرعی3. 147

  ت) فرضیه فرعی4. 150

  ث) فرضیه اصلی. 153

  4-3-3 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه B.. 157

  الف) فرضیه فرعی2. 157

  ب) فرضیه فرعی3. 160

  پ) فرضیه فرعی4. 163

  ث) فرضیه اصلی. 166

  4-3-4 تحلیل واریانس یک عامله. 170

  4-3-4-1- تحلیل واریانس یک عامله در گونه A.. 170

  4-3-4-2- تحلیل واریانس یک عامله در گونه B.. 173

  4-3-5 آزمون فریدمن. 176

  4-3-5-1 گونه شخصیتی A.. 176

  4-3-5-2 گونه شخصیتی B.. 177

  فصل پنجم. 178

  5-1-مقدمه. 179

  5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 179

  5-2-1- فرضیه اول. 179

  5-2-2 فرضیه دوم 181

  5-2-3 فرضیه سوم 181

  5-2-4 فرضیه چهارم 182

  5-2-5- فرضیه اهم. 183

  5-3- نتایج جانبی پژوهش... 184

  5-4-مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق. 187

  5-5- پیشنهادها 189

  5-5-1 پیشنهادهای سطوح سازمانی. 189

  5-5-2 پیشنهادهای سطوح فردی.. 191

  5-5-3 پیشنهاد های پژوهشی. 195

  منابع و مأخذ. 196

  منابع فارسی. 196

  منابع لاتین. 199

  Abstract 200

  فهرست نام ها 201

  پیوست.. 205

  منبع:

  منابع و مأخذ:

  منابع فارسی

  1 ابطحی حسین و مهدی الوانی ، پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور ، مطالعات  مدیریت ، شماره 5 ، صفحه 39-12 ، 1371 .

  2 اتکینسون دنیال و ریچارد س ، اتکنیسون ، ارنست ر . هلیگارد ، زمینه روانشناسی ، جلد دوم ، ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران ، چاپ اول ، رشد ، 1378 .

  3 اردوآبادی م باح ، استرس عاطفی و بهداشت روانی ، ترجمه دنیس مرادخان ، چاپ سوم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1381 .

  4 اقتداری علیمحمد ، سازمان و مدیریت ، چاپ پانزدهم ، مولف 1373 .

  5 الوانی سیدمهدی ، مدیریت عمومی چاپ سوم ، نشر نی ، تهران 1385.

  6 الیوت دوبرت ، فشارهای روحی ، ترجمه شاهرخ وزیری ، چاپ دوم ، خاتون ، تهران ، 1375 .

  7 اوپنهایم1 ، طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، چاپ سوم ، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی ، 1379.

  8-ایرانژاد پاریزی مهدی و پرویز ساسان گهر ، سازمان و مدیریت ، از تئوری تا عمل ، چاپ دوم ، موسسه علوم بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1380 .

  9 باناچاریاگوری ک . و دیچارد اِ . جانسون ، مفاهیم و روشهای آماری ، جلد دوم ، ترجمه  مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی ، چاپ دوم ، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

  10 بارون روبرت و جرالد گرینبرگ ، استرس و نقش آن در محیط کار ترجمه اداره بررسی های اقتصادی ، صنعت سنگین ، شماره 24 ، صفحه 27-21 ، 1372 .

  11 برومند زهرا ، رفتار سازمانی ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1374 .

  12 بلیک رابرت ، شبکه مدیریت ، ترجمه محمود توتونچیان ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1370 .

  13 بهزاد محمود ،استرس (فشار روانی) دانشمند ، ضمیمه 43 ؛ سال سی ام ، صفحه 16-13.

  14 بیان حسام الدین ، آئین مدیریت ، چاپ دوم ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران 1370 .

  15 پارکینسون نورث کوت ، رستم جی و ساپیر ، اندیشه های بزرگ در مدیریت ، ترجمه مهدی ایرانژاد باریزی ، چاپ اول ، موسسه علوم بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1380 .

  16 پروین لارنس ای ، روانشناسی شخصیت ، ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور ، چاپ اول ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، تهران 1372 .

  17 جاسبی عبدا... ، مبانی مدیریت ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، 1373.

  18 دلاوری علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، چاپ اول ، دانشگاه پیام نور ، 1370 .

  19 رابینز استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، جلد اول ، دوم و سوم ، چاپ دوم ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، تهران 1384 .

  20 روا ج ، کلارنس ، مباحث عمده در روانپزشکی ، ترجمه جواد وهاب زاده ، چاپ اول ، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی ، تهران ، 1376 .

  21 رضائیان علی ،  اصول مدیریت بازرگانی ، چاپ چهارم ، سمت تهران ، 1389 .

  22 رضائیان علی ، مدیریت رفتارسازمانی ، چاپ سوم ، دانشگاه تهران ، 1388 .

  23 رفیعی ، مجتبی ، بررسی تأثیر فشارهای عصبی بر عملکرد کارکنان کارخانه ماشین سازی اراک ، (پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه تربیت مدرس)، 1373.

  24 روزنامه اطلاعات فشارهای عصبی ، شماره 19872 ، سه شنبه 10 فروردین 1382 .

  25 زمردیان اصغر ، مدیریت تحول ، چاپ اول ، سازمان مدیریت صنعتی ، تهران ، 1373 .

  26 ساروخانی ، باقر ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ اول ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران ، 1386 .

  27 شاملو سعید ، بهداشت روانی ، چاپ اول ، رشد ، تهران ، 1379 .

  28 شاملو سعید ، مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت ، چاپ اول ، تهران ، 1379 .

  29 شفرمارتین ، فشار روانی ، ترجمه پروین بلورچی ، چاپ دوم ، تهران 1371 .

  30 صادق پور ابوالفضل و جلال مقدس ، نظریه جدید سازمان و مدیریت ، چاپ ششم ، انتشارات فروردین ، تهران ، 1374 .

  31 علوی سیدمتین ، روانشناسی مدیریت و سازمان ، چاپ اول ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران ، 1374 .

  32 علی پور  احمد ، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی حمایت اجتماعی با آسیب پذیری روان تنی در برابر استرس (پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه تربیت مدرس)

  33 فرنچ درک ، هیتر ساورد ، فرهنگ مدیریت ، مترجم محمد صائبی ، چاپ اول مرکز آموزشی مدیریت دولتی ، 1371 .

  34 کارن هان گدک ، هوفمن و شرنی ، بهبود اثر بخشی مدیریت ، ترجمه سیداکبر میرحسینی و بهروز دری ، چاپ اول ، نشر مرندیز . 1372 .

  35 کری کوپر، زندگی با اضطراب ، ترجمه ماشاا... مدیحی ، چاپ اول ، یادآوران ، 1372 .

  36-کیت دیویس ، مقدمه ای بر روابط انسانی ، ترجمه ناصر رحیمی ، چاپ اول انتشارات مرکز مدیریت دولتی ، 1366.

  37-گنجی حمزه ، روانشناسی عمومی چاپ اول ، دانشگاه پیام نور ، تهران ،1389.

  38-لوتانز فرد ، رفتار سازمانی ، ترجمه غلامعلی سرمد ، چاپ اول ، موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، 1372.

  39-ملکی رنجبر فرهاد ، بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارتهای مدیریتی شخصیت و تنیدگی در مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر همدان ، (پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه تربیت مدرس) 1373.

  40-وجدانی فرهاد ، اصول مدیریت بازرگانی ، چاپ اول ، وزارت تعاون ، تهران ، 1374.

  41-هالندر ادوین پی، ولاین آر. آفرمن ، قدرت و رهبری در سازمان ، ترجمه جمشید کمالی و علی اکبر فرهنگی ، مجله دانش و مدیریت ، شماره 14 پاییز 1370 ، صفحه 56-38 .

  42-ساعتچی ، محمود ، روانشناسی کاربردی برای مدیران ، چاپ هشتم ، ویرایش سوم ، 1382

  43-صدیقی ، کمال رابطه بین سبک های رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی همدان ، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

  44- خاکی ، غلامرضا ،1390 ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب.

  45-سعادت ، اسفندیار ، 1386 ، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات سمت.

  46-دانایی فرد ، حسن و همکاران ، 1383 ، روش شناسی پ‍ژوهش کمی در مدیریت ، انتشارات صفار.

   

  منابع لاتین

   

         Arnold Hugh J.,Daniel,C. Feldman, Organizational Behavior, First Edition, McGraw– Hill, New York, .

        -Bernstein Douglas A. et. al., Psycholgy.Zed. Hoghtonmiffiny.Boston..

       -Boyed Bradford B.,Management:Minded Supervision. TihredEd..McGraw–Hill, New York, .

        -Cohen et,al, Effective Behavior in Organizations , Forth Edition. Homewood Ilimois, IRWIN ,usa, .

        -Farber Barry A., Stress and Burnout ,FirstEd.,Pergamon Press Inc.London .

         -Harvay Donald F& Donald R. Brown , An ExperientalApproach To Organizational Development ,       Premeice-            Hall , New Jersey .

        -Harkins , K            “An Examination of competencies in officer corps of the united state coast Guard”.

         - HerseyPaul , Kenneth H . Blanchard , Management Of Organizational Behavior: Utilizing – Hall , Englewood CliftsNew Jersey .

        -IvancevichM., Michal T. Matteson, Stress And Work. First Edition,Scott,Foresman And Company ,          U.S.A , .

        - Koontz Harold , Cyril O’Donnell And Heinz Weihrich. Essentiuls Of Management 4 th Ed. McGraw Hill book   Co., Singapore .

         - Kossen Stan The Human Side Of Organizations .Thired Edition. Harper &Row , New Yorl ,

         - lamming Richard &Bessant, Macmillan Dictionary Of Business And Management , Macmillan, .

         - Luthans Fred, Organizational Behavior, 5ed Ed, McGrow- Hill, New Yirk , .

         - Mitchell Terence R., People In Organization Second Ed. McGraw- Hill, New york , .

         -New strom jhon ,keit Danis, organizational Behavior , Eighth Edition, McGrow-Hill , New York, .

        - Robbins Stephen P. Essential Of Organizational Behavior . Forth Editions Prentic- Hall,NewYork, .                       

          -Roecher , John T.             PMI’s career framework: the case for a project management career path.

         -Seley Hans, The stress of Life ,Second Edition. McGrow -Hill.NewYork, .

         - Singer Marc G., Human Resource Management. First Edition. PWS-KENT, Boston, .

         -Sulivan Shery E., Organizational Stress. Job Satisfaction And Performance, Journal of Management,  No. ,     vol .تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس