پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

word
149
992 KB
30652
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۹,۳۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته : مدیریت بازرگانی  گرایش: تحول

  چکیده :

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری  تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامه  استاندارد و به صورت میدانی و در خصوص متغیر عملکرد با جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها در دوره سه ساله 90 تا 92 از شعبات دریافت شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی که در آن مؤلفه های خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط در نظر گرفته شده است و عملکرد مالی مدیران بانک ها بدون در نظر گرفتن سابقه کاری مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با ورود سابقه کاری به عنوان متغیر تعدیل گر کلیه فرضیه ها رد می گردد.

   

  واژگان کلیدی :

  هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی ، مدیریت روابط، عملکرد.

  مقدمه

  تغییرات فن آوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. هم اکنون تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند (بابائی و شفائی،1391،ص171) . در این میان بانک ها نهادهائی مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به وجوه نیاز دارند . از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند.  به موازات ورود بانک های خصوصی در بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است.  بانک ها برای رقابت با یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار[1] و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد[2] در جذب مشتریان هستند ، این روند باعث شده که عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شود و به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها تبدیل شده است (موتمنی و همکاران،1389،ص142)، زیرا مدیران بانک ها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آن ها حائز اهمیت است. در این راستا، آن ها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می نمایند .

  بانک های تجاری موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه گذاری، نمی خواهند یا نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای سرمایه گذاری به منابع مالی محتاجند، فراهم می سازد و از آن جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان قیمت تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام، مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی ها با کیفیت پایین تر و درآمد بیشتر و یا دارایی ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی را کاهش دهد و یا دارایی هایی با سررسیدهای کوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تامین نماید؟ این ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک ها همیشه با آن ها درگیرهستند (رستمی و همکاران ، 1390، ص 20).

  باید توجه نمود که مدیران، به عنوان سرمایه های انسانی، حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارائی[3] سازمان هستند. در این میان هوش هیجانی[4]به عنوان ابزاری نوین و شایسته در اختیار مدیران بانک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تامین رضایت این افراد محسوب می شود. گلمن[5] معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیاد دارد، اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد . زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید، سریع تر گسترش می یابد، چرا که افراد به مدیر و فرد بالا دست خود نگاه می کنند(ودادی و همکاران ،1388،ص3). بنابراین هوش هیجانی مدیران می تواند پشتیبانی باشد برای این که بتوانند کارکنان را به صورت خودجوش به سمت هدفی خاص پیش ببرند (ناظم و لاجوردی ،1390، ص 129) . مدیران برخوردار ازهوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری[6]، رضایت مندى و تعهد[7] کارکنان محقق می سازند (کیوان لو و همکاران،1389،ص 48).

  محققان اعتقاد دارند که از روی هوش هیجانی می توان عملکرد شغلی[8] را نیز پیش بینی کرد (Day and Carroll,2004,P.1443). گلمن (1998)، براین باور است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است (et. al.,2013,p.658  Sanchez-Ruiz) . به عبارت دیگر هوش هیجانی بیانگر توانائی اداره مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل استرس ها[9] است و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (رضائیان و کشته گر،1387،ص30 ).  

  نتایج تحقیقات نشان می دهد که سطح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و با افزایش سابقه کاری، هوش هیجانی در افراد بیشتر شکل می گیرد و به تکامل می رسد (راد و همکاران ، 1389، ص174) . با این توضیحات تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان بپردازد.

  1-2 بیان مسأله

  در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به  این که بسیاری از بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد مالی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است ( موتمنی و همکاران، 1389،ص141) . عموماً منظور از عملکرد شعب بانک ها، افزایش حجم سپرده (جذب سپرده،فرآیند جمع آوری و جذب نقدینگی در قالب انواع سپرده های مردمی اعم از دیداری، غیر دیداری، کوتاه مدت و بلند مدت) می باشد، که به عنوان شاخص عملکردی در نظر گرفته می شود .رابینز[10] معتقد است عملکرد یعنی محاسبه و یا سنجش نتیجه ها. به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک سازمان به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند et. al ,2012,P.3) .( Wagner  

  برای ارزیابی عملکرد معیارهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از معیارهای مالی استفاده شده است، از دهه 1980 بسیاری از محققان معیارهای مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند (رهنورد ، 1387، ص110).

  نیلی[11] و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری، فرآیند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است. یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است. عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25). به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).یکی از عواملی که عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد هوش هیجانی[12] می باشد (سرافرازی و معمارزاده، 1389، ص64)، در این میان هوش هیجانی به عنوان ابزاری نوین و شایسته در اختیار مدیران بانک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تأمین رضایت این افراد محسوب می شود.

  هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خوآگاهی روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا برد. هوش هیجانی اشاره به رفتارهای مربوط به احساسات و توانایی های خود درک شده افراد دارد و در واقع مربوط به درک، بیان، جذب و تنظیم احساسات افراد است که منجر به رشد عاطفی و فکری می گردد (Day & Carroll,2004,P.1444) که در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی[13] (آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس) و خود مدیریتی[14] (خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری) و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مولفه های آگاهی اجتماعی[15] (نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی) و مدیریت روابط[16] ( شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی) بیان می گردد (قورچیان و محمدخانی ، 1389 ، ص134) .

  گلمن معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید سریع تر گسترش می یابد چرا که هر فردی به مدیر و فرد بالادست خود نگاه می کند، در سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها ، نیروی انسانی و به خصوص مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردارند، مدیران با کارکنان در ارتباط نزدیک هستند و کارکنان نیز با مشتریان ارتباط نزدیک دارند (ودادی و همکاران، 1388،ص3). توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آن ها در روابط انسانی، درک هیجان های خود و دیگران و مدیریت آن ها بسیار مهم می باشد ( جهانیان،1389،ص1). تحقیقات نشان داده است که در بانک ها روسای شعبی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند در کارها حساب شده تر عمل می کنند ، انعطاف پذیری بیشتری داشته و با ارباب رجوع رفتار مناسب تری می نمایند ، در تصمیم گیری هایشان سنجیده تر عمل می کنند و الگوئی برای کارکنان گروه خود به حساب می آیندBarchard,2001,p.1).)، واضح است که تمام این هنجارها در افزایش عملکرد مالی بانک ها نقش مهمی را ایفا می کند .

  از آن جا که تأثیر هوش هیجانی مدیران در سازمان های مختلف متفاوت است تلاش شده است که تأثیر هوش هیجانی مدیران بر عملکرد مالی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد به طوری که سئوال اصلی آن است که " آیا بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی مدیران شعب بانک ها با توجه به سابقه کاری آن ها رابطه ای مثبت وجود دارد ؟"

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  موسسات مالی مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفائی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی مؤسسات مذکور نیز کارائی لازم را ندارند (ریاضت،1381 ،ص136). بانک ها محل امن و مناسبی برای نگهداری دارایی های نقدی افراد بوده و با ارائه خدمات مناسب مالی و تنوع بخشیدن به حساب های خود با عرضه انواع حساب ها ، متناسب با نیازهای افراد مختلف در زمان های گوناگون به صورت مهم ترین مر کز جمع آوری دارایی های نقدی عمل می نمایند . از سوی دیگر، بانک ها پروژه های مختلف سرمایه گذاری را تأمین مالی می کنند و هر اقتصاد پویایی برای تداوم رشد و توسعه خود نیاز به جریان دائمی سرمایه گذاری دارد . لذا بانک ها به عنوان واسطه وجوه، بایستی با شناخت کامل عوامل مؤثر بر جذب سپرده های بانکی، در جهت افزایش این منابع بکوشند در این راستا عملکرد بانک ها به عنوان شاخصی در جهت موفقیت بانک ها در نظر گرفته شده است . عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . عملکرد بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف تعیین می شود . سازمان های با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند، این امر در سازمان های با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد . بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد سازمان تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است (سایمونز، 1385، ص ص 250-249) ، زیرا تمام تلاش های یک سازمان درتمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند، به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (Lin & Kuo,2007,P.1066). به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند et. al ,2012,P.3) .( Wagner  با توجه به این که بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر از کارائی مطلوبی برخوردار نبوده اند، لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد (ریاضت،1381،ص136) عملکرد در این تحقیق یعنی افزایش جذب سپرده مشتریان یا به عبارتی افزایش حجم سپرده ها می باشد . در این میان رابطه میان هوش هیجانی مدیران و عملکرد مورد تأیید قرار گرفته است (Javidparvar et. al.,2013,P.5). این جاست که به ضرورت تأثیر هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد در یک سازمان پویا پی می بریم. در واقع با شناخت روحیات فردی و نیز اجتماعی افراد و آموزش چگونگی عکس العمل در رویارویی با عوامل محیطی می آموزیم که بهترین رفتار را با مشکلات اداری یا سازمانی داشته باشیم و در مواقع بحران بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم (سرافرازی و معمارزاده، 1389،ص65). اهمیت این تحقیق را می توان به بررسی تأثیر رابطه هوش هیجانی مدیران بر بهبود عملکرد بانک ها در جامعه مورد مطالعه دانست.

  1-4 اهداف تحقیق

  اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از :

  الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مسأله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلی تحقیق در رابطه با سنجش هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست یافت که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.

  تعیین ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.

  آزمون فرضیه های تحقیق.

  ب) اهداف کاربردی : نتایج این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز شود.

   

   

  1-5 چهارچوب نظری تحقیق

  چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق ها بر آن استوار است، این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهائی که در پی اجرای فرآیندهائی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی، پیشینه تحقیق شناسائی شده است. پس از شناسائی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط  میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های متناسب با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را مشخص می کند همان گونه که بررسی پیشینه متغیرهائی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافته های تحقیق های پیشین هستند را شناسائی می کند، یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، 1390،ص ص 94-95) . بررسی محققان مختلف نشان می دهد که سطح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و با افزایش سابقه کاری، هوش هیجانی در افراد بیشتر شکل می گیرد و به تکامل می رسد (راد و همکاران ، 1389، ص174) در این تحقیق از یافته های حاصل از مدل گلمن در سال 2001 برای متغیر هوش هیجانی استفاده شد، عملکرد با استفاده از معیارهای مالی که شامل منابع،تسهیلات، مطالبات و هزینه ها می باشد سنجیده می شود ،  همچنین متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل شامل ابعاد خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می باشد از طریق مقیاس لیکرت مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر که در نمودار( 1-1 ) آمده است، نشان می دهد که متغیر عملکرد به عنوان متغیر وابسته، هوش هیجانی با مؤلفه های خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط به عنوان متغیرهای مستقل و سابقه کاری مدیران به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است.

   

   

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق

  1-6 فرضیه های تحقیق

  مطابق مدل ارائه شده فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از:

  1.بین هوش هیجانی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد.

  با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

  1.بین خودآگاهی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .

  2.بین خود مدیریتی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .

  3.بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .

  4.بین مدیریت روابط و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد.

  1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  * عملکرد [17]: به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار وهمچنین اهداف مالی اشاره دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد(رهنورد،1387،ص105) همچنین عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است Tangen,2004 ,P.730)). در تحقیق حاضر متغیر عملکرد با استفاده از معیارهای مالی که شامل منابع،تسهیلات، مطالبات و هزینه ها می باشد ،با تهیه گزارشات مالی بانک ها در دوره سه ساله 90 تا 92 بررسی می شود.

  هوش هیجانی : صفت هوش هیجانی به عنوان توانائی ها و امیال مربوط به احساسات خود درک شده و میزان کنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود است (Cleveland,2014,P.10) . به اعتقاد سالووی و مایر (1990) ، هوش هیجانی نوعی هوش اجتماعی[18] است که با توانائی نظارت بر هیجانات خود و دیگران، تشخیص آن ها و استفاده از اطلاعات برای راهنمائی اعمال و تفکر خود سروکار دارد ( رهنورد و جویبار،1387، ص 106).  

   اندازه‌گیری میزان هوش هیجانی در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی و خود مدیریتی و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مؤلفه های آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می باشد (قورچیان و محمدخانی ، 1389 ، ص134) که به شرح زیر است :

  خود آگاهی: توانائی درک احساسات و نقاط قوت و ضعف خود می باشد (رضائیان و کشته گر، 1387، ص 30) این مؤلفه شامل سازه‌های آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.

  خود مدیریتی : توانائی اداره حالات ، تنش ها و قابلیت های درونی خود می باشد (رضائیان و کشته گر، 1387، ص 30)  این مؤلفه شامل سازه‌های خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.

  آگاهی اجتماعی : توانائی درک صحیح افراد و گروه ها می باشد (رضائیان و کشته گر، 1387، ص 30)  این مؤلفه شامل سازه‌های نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.

  مدیریت روابط : توانائی ایجاد عکس العمل های مطلوب در دیگران می باشد (رضائیان و کشته گر، 1387، ص 30)  این مؤلفه شامل سازه‌های شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی  می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.

  1-8 قلمرو تحقیق

  یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی تحقیق خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در کنترل داشته باشد . بنابر این با توجه به مطالب مذکور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد :

  الف) قلمرو موضوعی- قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه علم مدیریت بوده و بررسی های انجام شده حول محور هوش هیجانی و تأثیر آن بر عملکرد مالی مدیران بانک ها می باشد.

  ب ) قلمرو زمانی- جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق در زمستان سال 1392 می باشد.

  ج) قلمرو مکانی- قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شعب بانک های استان گیلان تشکیل می‌دهد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

   

   

   

  فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

   

  فصل دوم :

  مروری بر ادبیات تحقیق

   

  عملکرد

  هوش هیجانی

  پیشینه تحقیق

   

   

   

   

   

  بخش اول : عملکرد

  2-1-1 مقدمه

  هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد,2004,P.243) Ittner& Cavalluzzo).  بانک ها نیز همانند سایرسازمان ها در ایران برای ارایه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده و کمتر به مقایسه ی نسبت خروجی ها به ورودی های شعب پرداخته می شود. به طور مثال در اغلب شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس خروجی های شعب که شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زیان است ارزیابی عملکرد شعب را انجام می دادند، اما در دهه ی اخیر و با ورود بانک های خصوصی به این حوزه، رقابت در صنعت بانکداری متبلور شده است؛ به گونه ای که بانک های دولتی در ادوار مشخص نسبت به پایش عملکرد خود اقدام تا ضمن بهره برداری از تکنولوژی روز، توجه به نیاز مشتریان و... از گردونه رقابت خارج نشوند.

  بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژی های جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدل های مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی[19] خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند( صالحی و همکاران،1390،ص 128).

  در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه می شود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن میپردازیم . پس از آن در بخش بعدی این فصل هوش هیجانی و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و مورد بررسی قرار می گیرد .

  2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد

  متغیّر وابسته در این تحقیق عملکرد است. عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد  کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.

  در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود(رهنورد،1387،ص2) . هولتون[20]  و بتنز[21] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است، ایشان هم چنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین[22] معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .

  برنادین[23] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد به صورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجی ها و نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . راچ[24] معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آن ها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد ، گروه ها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل[25] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،1385،ص ص 4 -3).

  2-1-3 ارزیابی و سنجش عملکرد

  ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (رحیمی، 1385، ص 33) . ارزیابی عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در سازمان ها است( دانشفرد و همکاران، 1389، ص56). اندازه گیری عملکرد به عنوان فرآیند تعیین میزان اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته است (cho et al.,2012,p.802).

  در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرآیند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری ، فرآیند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25).

  پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش آشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Kelvin,1999,p.3).

  ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارائی و اثربخشی صورت می گیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا" اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).

  دمینگ[26]  بر این امر تاکید دارد که کلید فرآیندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . فتیزانز[27] بر این باور است که ارزیابی هر فرآیند کاری ، امری ضروری است .

  در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد،توسعه وبهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکزشده است.سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص ص11-10):

  *نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .

  *دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .

  *هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده ومچ گیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگی های بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .

   

   

  به نظر می رسد ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقای سطح کارکرد و نهایتا" اثربخشی فعالیت های سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص12).

   

  2-1-4 فرآیند ارزیابی عملکرد

  مسأله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است ، سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا این که کاپلان[28] و نورتن[29] در اوایل دهه 1980 سیستم های حسابداری مدیریت را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند ،که این ناکارائی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها ، پویائی محیط و پیچیدگی بازار بود(Kaplan&Norton,1992,pp9-71). استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود (Ghalayini et. al,1997,p.1) . نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند ، بدین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعدد برای استفاده سازمان های مختلف ایجاد گردید . بهبود مستمر عملکرد سازمان ها ، نیروی عظیم هم افزائی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . دولت ها ، سازمان ها و موسسات تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسائی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تعیین شده و شناسائی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ، هرفرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات  با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدفدار می باشد. در فرآیند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگوئی که انتخاب شود رعایت نظم و توالی و فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد (رحیمی،1385،ص ص 42-41).

  تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعین واحد سنجش آن ها .

  تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه .

  استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص .

   

  [1] Market share

  [2] Performance Improvement

  [3] Efficiency

  [4] Emotional Intelligence

  [5] Daniel Goleman

  [6] Productivity

  [7] Commited

  [8] Job Performance

  [9] Tension

  [10] Estiphen P.Robbins

  [11] Nily

  [12] Emotional Intelligence

  [13] Self-Awareness

  [14] Self-Management

  [15] Social Consciousness

  [16] Relationship Management

   

  [17] Performance

  [18] Social Intelligence

  [19] Competitive Advantage

  [20] Jim Holton

  [21] Betnes

  [22] Kane

  [23] Bernadin

  [24] Brum Rach

  [25] Hartle

  [26] Deming

  [27] Fetisans

  [28] Kaplan

  [29] Norton

  Abstract:

  Objective of the present research is study on the relationship between Emotional Intelligence (EI) of the directors and financial performance of the Banks’ branches. Statistical society of the research is directors of Saman, Sepah and Tejarat Banks’ Branches in Guilan Province that sampling was fulfilled through simple random sampling. Data collection in relation to variable of “emotional intelligence” was received using standard questionnaire in field aspect, and in relation to variable of “performance”, data collection of the Banks was received during three-year course of 2011 to 2013. Data analysis was fulfilled through multiple regression and Pierson Correlation Coefficient statistical techniques applying SPSS Software for testing the research hypothesis. Study on the research hypothesis indicates that there is positive and significant relationship between emotional intelligence that consciousness, self-managing, social awareness and management components of the relationships have been considered therein, with financial performance of the Banks’ directors without considering the work records of the directors that after entering the work records as a modifier variable, all hypothesis will be rejected.

  Keywords:

   Emotional intelligence, Consciousness, Self-managing, Social awareness, management of relationships, Performance.      

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

  فهرست:

   فهرست  مطالب

  چکیده :.......................................................................................................................................... 1

  فصل اول : کلیات............................................................................................................................. 2

  1-1 مقدمه....................................................................................................................................... 3

  1-2 بیان مسأله................................................................................................................................. 5

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................... 7

  1-4 اهداف تحقیق............................................................................................................................. 8

  1-5 چهارچوب نظری تحقیق................................................................................................................ 9

  1-6 فرضیه های تحقیق..................................................................................................................... 10

  1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق....................................................................................... 10

  1-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................................ 12

  فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق................................................................................................. 13

  بخش اول : عملکرد.......................................................................................................................... 14

  2-1-1 مقدمه............................................................................................................................. 14

  2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد......................................................................................................... 15

  2-1-3 ارزیابی و سنجش عملکرد.................................................................................................... 16

  2-1-4 فرآیند ارزیابی عملکرد........................................................................................................ 18

  2-1-5  جایگاه اندازه گیری عملکرد................................................................................................ 19

  2-1-6 اهداف ارزیابی عملکرد........................................................................................................ 20

  2-1-7 مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد........................................................................................ 21

  2-1-7-1 روش الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)............................................................................. 22

  2-1-7-2 روش ارزیابی متوازن (BSC)............................................................................................. 23

  2-1-7-3 تحلیل پوششی داده ها (DEA)......................................................................................... 27

  2-1-7-4 فرآیند الگو برداری ( Benchmarking)............................................................................. 28

  2-1-7-5 روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE))........................................................... 30

  2-1-7-6  مدل بالدریچ................................................................................................................ 32

  2-1-8 مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف...................................................................................... 32

  2-1-9 مفهوم عملکرد در بانک....................................................................................................... 39

  بخش دوم : هوش هیجانی.................................................................................................................. 44

  2-2-1 مقدمه............................................................................................................................. 44

  2-2-2 پیشینه ی هوش هیجانی....................................................................................................... 45

  2-2-3 تعاریف هوش هیجانی......................................................................................................... 49

  2-2-4  ابعاد هوش هیجانی............................................................................................................ 51

  2-2-5 تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی......................................................................................... 54

  2-2-6 مدل ها و نظریه های هوش هیجانی......................................................................................... 54

  2-2-6-1 نظریه های هوش هیجانی.................................................................................................. 54

  2-2-6-2 نظریه های های توانایی.................................................................................................... 55

  2-2-6-3 نظریه های ترکیبی.......................................................................................................... 55

  2-2-7 مدل های هوش هیجانی....................................................................................................... 55

  2-2-7-1 مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997 ).................................................................................. 55

  2-2-7-2 مدل ترکیبی گلمن ( 1995 )............................................................................................. 58

  2-2-7-3 مدل ترکیبی بار-آن ( 1997 )........................................................................................... 59

  2-2-8 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس..................................................................................... 63

  2-2-9 هوش هیجانی در سازمان و مدیریت......................................................................................... 64

  2-2-10 کاربردهای هوش هیجانی در محیط....................................................................................... 66

  2-2-11 اصطلاحات مرتبط با هوش هیجانی....................................................................................... 67

  2-2-11-1 هوش های چند گانه..................................................................................................... 67

  2-2-11-2  هوش سازمانی............................................................................................................ 67

  2-2-11-3 هوش اجتماعی............................................................................................................ 68

  2-2-11-4 هوش اخلاقی............................................................................................................. 68

  2-2-11-5 هوش معنوی............................................................................................................... 69

  2-2-11-6  هوش فرهنگی............................................................................................................ 69

  2-2-12 هوش رقابتی.................................................................................................................. 70

  2-2-13 تقویت هوش هیجانی........................................................................................................ 70

  2-2-14 جمع بندی تئوری های هوش هیجانی.................................................................................... 71

  2-2-15 ویژگی مدیر با هوش هیجانی............................................................................................... 72

  2-2-16 رابطه هوش هیجانی و عملکرد............................................................................................. 74

  بخش سوم : پیشینه تحقیق.................................................................................................................. 76

  2-3-1 تحقیق های انجام شده......................................................................................................... 76

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق....................................................................................................... 80

  3-1 مقدمه..................................................................................................................................... 81

  3-2 روش اجرای تحقیق................................................................................................................... 81

  3-3 جامعه آماری............................................................................................................................ 82

  3-4 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه........................................................................................... 83

  3-5 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 84

  3-6 روایی و پایائی ابزار اندازه گیری.................................................................................................... 86

  3-6-1 روایی پرسشنامه.................................................................................................................... 86

  3-6-2 پایایی پرسشنامه................................................................................................................. 86

  3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات............................................................................. 88

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات................................................................................. 89

  4-1 مقدمه..................................................................................................................................... 90

  4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان............................................................................ 91

  4-2-1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان........................................................................................... 91

  4-2- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان..................................................................................... 92

  4-2-3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................ 93

  4-2-4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان.............................................................................. 94

  4-3 توصیف متغیر های تحقیق............................................................................................................ 95

  4-3-1 توصیف هوش هیجانی......................................................................................................... 95

  4-3-2 توصیف خودآگاهی............................................................................................................ 96

  4-3-3 توصیف خودمدیریتی.......................................................................................................... 97

  4-3-4 توصیف آگاهی اجتماعی...................................................................................................... 98

  4-3-5 توصیف مدیریت روابط........................................................................................................ 99

  4-3-6 توصیف متغیر عملکرد....................................................................................................... 100

  4-3-7 توصیف ابعاد عملکرد....................................................................................................... 101

  4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق..................................................................................... 102

  4-5 آزمون فرضیه های تحقیق........................................................................................................... 103

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد................................................................................................. 110

  5-1 مقدمه................................................................................................................................... 111

  5-2  نتایج آمار توصیفی.................................................................................................................. 111

  5-2-1 نتایج بررسی توصیفی داده ها.............................................................................................. 111

  5-3 نتایج آزمون فرضیه ها............................................................................................................... 112

  5-4 پیشنهادهای تحقیق................................................................................................................... 115

  5-5  پیشنهادهای تحقیق های آتی....................................................................................................... 117

  5-6 محدودیت های تحقیق............................................................................................................... 117

  منابع.......................................................................................................................................... 118

  پیوست ها.................................................................................................................................... 128

   

   

  فهرست جداول

  جدول2-1 مقایسه استراتژی‌هایی که با و بدون استفاده از الگوبرداری.............................................................. 29

  جدول 2-2 ارزیابی عملکرد بانک های خارجی و معرفی شاخص های عملیاتی................................................. 42

  جدول 2-3  مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران.............................................................................. 52

  جدول 2-4  مدل هوش هیجانی مایر و سالووی ( 1997 )........................................................................... 57

  جدول  2-5 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی......................................................................... 59

  جدول 2-6  مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن......................................................................................... 60

  جدول 3-1 جدول پرسشنامه توزیع شده بین شعب بانک ها......................................................................... 84

  جدول 3-2 صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه................................................................. 85

  جدول 3-3  سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها................................................................................... 85

  جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.................................................................................... 87

  جدول 4- 1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان......................................................................................... 91

  جدول 4- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان................................................................................... 92

  جدول 4- 3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان......................................................................... 93

  جدول 4- 4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان............................................................................ 94

  جدول4-5 توصیف متغیر هوش هیجانی................................................................................................. 95

  جدول4-6 توصیف متغیر خودآگاهی..................................................................................................... 96

  جدول4-7 توصیف متغیر خودمدیریتی................................................................................................... 97

  جدول4-8 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی............................................................................................... 98

  جدول4-9 توصیف متغیر مدیریت روابط................................................................................................ 99

  جدول4-10 توصیف متغیر عملکرد.................................................................................................... 100

  جدول4-11 توصیف ابعاد عملکرد در سال های 90،91 و 92.................................................................... 101

  جدول4-12 آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق.............................................................. 102

  جدول 4-13 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار.............. 103

  جدول4-14 ضرایب مدل های رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار.................... 103

  جدول4-15همبستگی بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار............................................. 104

  جدول4-16 ضرایب مدل های رگرسیون بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار...................... 105

  جدول4-17 همبستگی بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار.......................................... 105

  جدول4-18 ضرایب مدل های رگرسیون بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار.................... 106

  جدول4-19 همبستگی بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار....................................... 106

  جدول4-20 ضرایب مدل های رگرسیون بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار................. 107

  جدول4-21 همبستگی بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار........................................ 108

  جدول4-22 ضرایب مدل های رگرسیون بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار................... 108

  .منبع:

  منابع فارسی

  1- ابزری ، مهدی . رنجبریان ، بهرام . فتحی ، سعید . قربانی، حسن ، 1388 ، "تأثیر بازاریابی داخلی بر- بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری"، ،چشم اندازمدیریت،شماره 31 ،ص ص 25-42.

  2-ابونوری،اسمعیل.سپانلو، هادی، 1384 ،" تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی"، دانشور،شماره14، ص1-15.                                                                         

  3-اخوان ، پیمان ، 1383 ، الگو برداری ، ماهنامه تدبیر ،فروردین ، شماره 143

  4- آرمسترانگ ، مایکل ، 1385 ،"مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی" ، ترجمه :سعید صفری ، انتشارت جهاد دانشگاهی.

  5-آذر ، عادل و مؤتمنی ، علیرضا ، 1383 ، اندازه گیری بهره وری در شرکت های تولیدی به وسیله مدل (DEA)، دو ماهنانه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، دی ماه ، سال یازدهم ، شماره 8،ص44.

  6-آذر،عادل . مومنی،منصور . 1384 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت، تهران ، چاپ هشتم ، جلد دوم.

  7-استوار،صغرا و امیرزاده خاتونی،ماندانا ،1387 ،"بررسی رابطه میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز"،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال اول،شماره دوم.

  8-آقایار و شریف درآمدی،پرویز،1385،" هوش هیجانی ، کاربرد هوش هیجانی در قلمرو هیجان "،انتشارات سپاهان اصفهان .

  9-اکبرزاده، نسرین. (1383) ، هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران) ،چاپ اول، انتشارات فارابی.

  10-الوانی،مهدی،دده بیگی،مینا،1386،"تاثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت"، فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال دوم،شماره 7،ص29-1.

  11.بابایی،محمدعلی .،"تاثیر هوش عاطفی بر اثربخشی مدیران"، 1384، تدبیر، شماره 166، ص 36-39.

  12-بابائی،محمدعلی .شفائی،نازنین،1391، "بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل موثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها "، چشم اندازمدیریت بازرگانی، شماره 12، صفحه 171- 188.

  13-برادبری، تراویس،1384،" هوش هیجانی "،ترجمه مهدی گنجی، انتشارات ساوالان تهران

  14-برادران حسن زاده،رسول. نژاد ایرانی،فرهاد. لطف اللهی حقی،ماهرخ ، 1388 ،" بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانک ها دولتی و غیردولتی( با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی)" ، فراسوی مدیریت، سال سوم ، شماره 11،ص ص 211-185.

  15-پاشاشریفی،حسن،1384،"مطالعه مقدماتی نظری هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان"،فصلنامه نوآوری های آموزشی،سال چهارم،شماره 11 .

  16-جهانیان، رمضان،1390، " بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض در مدیران" ، (پژوهشگر)فصلنامه مدیریت، سال هشتم.

  17- جمالی، فریبا ،1381، "بررسی رابطه نگرش مذهبی، احساس معنابخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه‌های تهران". پایان‌نامه. (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه الزهراء.

  18-حافظ نیا، محمدرضا ، 1382 ، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی" ، انتشارات سمت .

  19- حسن‌زاده ، رقیه ،1391، "رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت‌های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  20- حسن زاده.رمضان،1386،"انگیزش و هیجان"،انتشارات ارسباران تهران.

  21- حسینی،سید محمود. محمدی،امیرسالار. پیشوایی ،میرسامان ، 1389 ،" راهبرد زنجیره تأمین و . انتخاب سامانه تولید"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2، - ص ص 112.

  22- حسینی، فاطمه،1383، "درباره هوش هیجانی چه می دانید؟ "روزنامه همشهری،سال دوازدهم،شماره29

  23- خاکی ، غلامرضا . .1387 ،" روش تحقیق در مدیریت" ، انتشارات بازتاب .

  24- خائف الهی، احمد علی و دوستار ،محمد،1382 ، "ابعاد هوش هیجانی"، مدیریت و توسعه، شماره18، ص62-52

  25- خسروی ، مهدی ،1390،" balance score cart"، به نقل از کاپلان و نورتون.

  26- داوود باقر زاده، زهرا عیوضی.، " هوش هیجانی: ابزاری برای مدیران"،پرتال جامع علوم انسانی، ص 1-15.

  27-دانشفرد،کرم اله. وحدانی، کاوه.آغاز،عسل،1389، " بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان"، فصلنامه،شماره 4،سال2،ص55-72 رهبری و مدیریت آموزشی

  28- دکتر اکبر اعتباریان، علی امید پناه، 1387، " رابطه ی هوش هیجانی و رضایت شغلی"، اندیشه و رفتار، دوره ی دوم، شماره ی  تابستان.

  29-دوستار،محمد،1385،"تبیین مدل تاثیر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری"،رساله ی دوره ی دکتری،دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس .

  30-دهکردی،مهناز،1386،"شناسایی و مقایسه ی ترکیب های سه گانه ی سنخ های جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و شوهرانشان از لحاظ بهداشت روانی ، رضایت زناشویی و هوش هیجانی"،پایان نامه دکتری در رشته علوم تربیتی،دانشگاه شهید چمران اهواز .

  31-رابینز، استیفن ،1385 ، "رفتار سازمانی" ، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ نهم .

  32-راد ، سید سعید . خواجه ئیان ، داتیس.اعظمی، امیر ،1389، "بهبود عملکرد در مدیریت بازار با استفاده از هوش هیجانی" ، پژوهشنامه علوم اجتماعی،  شماره 64،صفحه 155-184.

  33-رستمی، محمدرضا. قاسمی، جواد. اسکندری، فرزانه،1390،" ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،مجله حسابداری مدیریت،سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار

  34-رجایی،علیرضا،1389،"هوش معنوی . دیدگاهها و چالش ها"،فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره؟

  رحیمی، غفور ،1385، " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره 173.

  36-رضائیان، علی. کشته گر، عبدالعلی،1387،" بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی " ، پیام مدیریت، شماره 27،صفحه 27 -39.

  37-روستا ، احمد . ونوس،داور.ابراهیمی، عبدالحمید، 1380 ،"مدیریت بازاریابی" ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت .

  38-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،1387، " مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت"، پیام مدیریت، شماره 26، ص101-118.

   39-ریاضت فرهاد،1381،" ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل"،صنعت بانک،پیاپی 19، صص 135-168.

  40-سادات خشوعی،مهدیه،1387،"رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه"،مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

  41-سایمونز، رابرت، 1385 ،" نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی"،مترجم:مجتبی اسدی، گروه پژوهشی صنعتی آریانا .

  42-سبحانی نژاد،مهدی و یوزباشی،علیرضا،1387،"هوش هیجانی و مدیریت در سازمان"،نشر یسطرون تهران

  43- سرافرازی، مهرزاد.، معمارزاده، غلامرضا،1389، " بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه پزشکی استان فارس"،  پژوهشنامه   ، شماره 64،ص 59-120.

  44-سرمد ، زهره .عباس بازرگان،عباس. حجازی، الهه،١٣٩٢, " روش های تحقیق در علوم رفتاری " ،ویرایش اول, چاپ بیست و پنجم.

  45-سکاران ، اوما، 1390 ،"روش های تحقیق در مدیریت" ، مترجمان : صائبی و شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

  46- سید جوادین، سیدرضا ، 1386 ، "بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی"، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

  47-شامرادلو، مهران ، 1383 ،"مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی.

  48- صادق ملکی آوارسین ، میرمحمد سید کلان ،1387، "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان" ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار ، سال دوم، شماره 2، تابستان ، 132 – ص ص 1

  49-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،1390،" طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری"، مدیریت بازرگانی، دوره3،شماره7، ص 127-149.

  50- طایی،محمدرضا،1389، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان،دانشگاه صنایع و معادن ایران.

  51-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، 1387، " ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12 ، زمستان ،ص12-20

  52- طبری، مجتنی.، قربانی، مهرناز. ، 1388، "نقش هوش هیجانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران "، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال ششتم، ویژه نامه 16،.

  53-عباسقلیپور، محسن.، 1389، "عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها"،  شماره 106، بانک و اقتصاد، ص 24-29.

  54-عفتی داریانی ، محمد علی ، 1386 ، "مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی" ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .

  55- فتحی ، سعید ،1386، "تببین الگوی عوامل مؤثر بر اندازه گیری ارتباط بین فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی ، شرکت‌های تجاری" ، رویکردی فرا تحلیلی رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس

  56- فهیم دوین،حسن،محمدامیر تاش،علی،کریمی،یوسف و هادوی،فریده،1386"رابطه هوش عاطفی با راهبردی های مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه الگو"،فصلنامه حرکت،شماره32،ص216-201

  57-فیاض،مرجان و نثار احمدی،هدی،1385،"هوش فرهنگی ، نیاز مدیران در قرن تنوع"،ماهنامه تدبیر،سال هفدهم،شماره172 .

  58-قورچیان نادرقلی,محمدخانی کامران،1389،" رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی"، مدیریت فرهنگی تابستان; 4(8):121-137.

  59- کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید، 1388، "دستاورد اجرا"، عاطفی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، انتشارات گروه ناب.

  60- کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین ، 1379 ، "بهره وری" ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  61- کریمی ،1385، "تورج مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی" ، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم،شماره 171،ص ص 22- 27.

  کلانتری ،صمد و ربانی ، رسول و هزار جریبی ، جعفر ،1389 ،"بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات" ، دانش‌نامه علوم اجتماعی،شماره 23، ص ص 171-189.

  63- کورنگ بهشتی، سیامک.، 1381،" ظایف مدیران مالی بانک ها"، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 28 و 29، ص 133-137.

  64-کیوان لو . فهیمه ، کوشان . محسن ، سید احمدی . محمد .،1389،" رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری." ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار. دوره. 1،. ﺷﻤﺎره 18 ، ص 47-54 .

  65- گلمن ، دانیل . ترجمه : پارسا، نسرین .، 1380، "هوش هیجانی(توانایی های محبت کردن ومحبت دیدن) " ، تهران ، انتشارات رشد .

  66-گلمن،دانیل، لنینیک،داگ و کیل،فرد،2007،"هوش اخلاقی ، بالابردن عملکرد تجاری و موفقیت رهبری"،ترجمه؟،انتشارات دانشگاه وارتون.

  67- محمد عرب ، حجت زراعتی ، حسین شعبانی نژاد ، مسعود غلامعلی لواسانی ، علی اکبری ساری ، مهدی ورمقانی،1390 ،"  بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران"، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره2 ،تابستان ، شماره مسلسل 37.

  68-مختاری پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی و امیری، شعله ، 1386 ،" بررسی رابته بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان"،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان

  69- مختاری پور، مرضیه.، سیادت، سیدعلی.،1384،".مدیریت و رهبری با هوش هیجانی"  . تدبیر ، شماره166.صفحه 18-20

  70- ملک زاده، غلامرضا، 1389 ، "هوش سازمانی. ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور"، فصلنامه تخصصی ، پارکها و مراکز رشد فناوری، شماره 22

  71- مؤتمنی ، علیرضا . جوادزاده ، محمد .تیزفهم ، مهدی ،1389، " ارزیابی عملکردراهبردی بانک ها"، مطالعات مدیریت راهبردی ، صفحه 141-159 .

  72-ناظم، فتاح.، لاجوردی، آژند.، 1390، "بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت" ،مدیریت آموزشی، سال3،شماره2،پیاپی10.

  73- نجفلوی ،محمد ، 1371 ،" بررسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان"، دانش مدیریت، شماره 18 ، ص 90

  74- نصرآزادانی، بهروز، مالکی‌پور، احسان، شیخ‌بهایی، حسین،1389، "چالش‌های برنامه‌ریزی راهبردی در شهرداری‌ها (شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته) "، مشهد، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

  75-ودادی ، احمد ، صفرزاده ، حسین ، احمدپور ، مهین ،1388 ، " هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران"، مجله مدیریت کسب و کار ، شماره 2 ، تابستان.

  76-هدایتی،ع.کلهر،ع.، 1383،" عملیات بانک داری2"،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.

  77-هادی زاده مقدم،اکرمو فرجیان،مرجان،1387،"بررسی تاثیر گذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی"،پیام مدیریت،شماره28،صفحه128-103

   

   

  منابع انگلیسی

   

  1- Agnoli, Sergio., Mancini, Giacomo., Pozzoli, Tiziana., Baldaro, Bruno., Maria Russo, Paolo., Surcinelli, Paola.,2012,” The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children”, Personality and Individual Differences 53 ,660–665.

  2- Barchard, K.A. & Hakstian, A.R.,2001, ”The Relation of Emotional Intelligence to Traditional Cognitive and Personality Variables”. Paper presented the June 2001 Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ste-Foy, Quebec.

  3-Bradley, P., 1996”A performance measurement approach to the reengineering of manufacturing enterprises”, in CIMRU., NUI Galway: Ireland.

  4-Bar-on,R,2000, ” Emotinal and social intelligence : insights from the emotional Quotient Inventory,In R. Bar-On & J.D.A.Parker (Eds) ”,The handbook of emotional intelligence],(pp363-388).San Francisco:Jossy-bass.

  5-Cao, Mei. Zhang, Qingyu,2011,” Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm Performance”, Journal of Operations Management 29 ,163–180.

  6-Caruso, D. R,.&Wolff, C.,2001, ”Emotional intelligence in the workplace .In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry” . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press.

  7-Cavalluzzo, Ken S. Ittner, Christopher D., 2004,” Implementing performance measurement innovations: evidence from government “,Accounting, Organizations and Society 29 ,243–267.

  8-Cho, Dong Won. Lee, Young Hae. Ahn, Sung Hwa. Hwang, Min Kyu. ,2004,” A framework for measuring the performance of service supply chain management, Computers & Industrial Engineering 62, 801–818.

  9- Ciarrochi,.Smith, L., J., &Heaven, P. C. L. , 2008, ”The Stability And Change Of Trait Emotional Intelligence, Conflict Communication Patterns, And RelationshipSatisfaction: A One-Year Longitudinal Study”. Personality And Individual Differences, NO.45,P. 738–743.

  10- Cleveland, Emily Sutcliffe., 2014,” Digit ratio, emotional intelligence and parenting styles predict female Aggression”, Personality and Individual Differences 58 ,9–1.

  11-Cooper,R.K.,& Sawaf,A.,1997, ”Executive EQ : emotional intelligence in leadership angorganizations”,New York : Grosset/Putnam.

  12-Day .Arla L. , Carroll .Sarah A. ,2004, ”Using An Ability-Based Measure Of Emotional Intelligence To Predict Individual Performance”, Group Performance, And Group Citizenship Behaviours, Personality And Individual Differences 36 ,P.1443–1458.

  13-Cooper,R.K., Sawaf,A. ,1997,” Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations”,New York,Grosset,P 61-69.

  14-Garkaz. Mansour, Mehrvarzi. Morteza, 2012,” Examining The Relationship Between Emotional Intelligence And Brokerage Firms Performance In Tehran Stock Exchange”, International Research Journal Of Applied And Basic Sciences, Vol., 3 ,NO.(4), P.886-890,

  15-Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. 1997, ”An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness”, International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25

  16- Goleman, D. ,1998, ”Working with the Emotional intelligence”. A Bantam Book.

  17-Golman,D.,1995, ” emotional intelligence”,New York,NY: Bantam books.

  18-Gonzalez . B ,etal 2005 , ” Cultural vs . Opevational Market Orientation and Objective vs . Subjective performance : pevspective of production and operations ” . industrial Marketing Management , vol . 34 , pp.797-829

  19- Hedland,J.& Stenberg,R.I,2001,2001, ”Too many intelligence ? intergrating social, emotional intelligence”, San Francisco:Jossy-bass.

  20-Javidparvar. Leila, Agha Hosseini. Taghi, Berjisian. Rasoul, 2013,”The Relationship Between Emotional Intelligence And Leadership Performance In Primary Schools Managers Of Isfahan”, International Journal Of Scientific And Research Publications, Volume 3, Issue 8, ISSN 2250-3153.

  21-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. 1992, ”The Balanced scorecard: Measures that Drive  performance ”, Harvard Business Review, January-February, pp.71-9

  22-Kooker,B.M,Shoultz,J. and Codier,E.,2007, ” Identifying Emotional Intelligence in Professional Nursing Practice” Journal of Professional ursing,Vol.23.No1.pp30-36

  23- Lam, Laura Thi., Kirby, Susanl., 2002,” Is Emotional Intelligence an Advantage?

  An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance”, The Journal of Social Psychology, 2002, 142(1), 133–143.

  24-Li .Suhong, Bhanu Ragu-Nathanb, T.S. Ragu-Nathanb, S. Subba Raob‚ 2006, ”

  The Impact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And

  Organizational Performance”‚ The International Journal Of Management Science-

  Omega 34 ,Pp. 107 – 124

  25- Lin C.‐Y., Kuo, T.‐H., 2007,”The Mediate Effect Of Learning And Knowledge On

  Organizational Performance”, Industrial Management & Data Systems , 107(7),Pp.1066‐1083.

  25-Lyons. Joseph B., Schneider. Tamera R., 2005,” The Influence Of Emotional Intelligence On Performance”, Personality And Individual Differences, NO. 39 ,P. 693–703.

  26- Mansour Garkaz , Morteza Mehrvarzi ,2012, ” Examining the Relationship between Emotional Intelligence and Brokerage Firms’Performance in Tehran Stock Exchange” , International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (4), 886-890, Available online at http://www. irjabs.com

  26-Mayer,J.D., & Salovey,P.1997, ” What is emotional intelligence”?,Basic Bokks , NewYork .pp3-31

  27- Mayer,J.D., & Salovey,P.,Caruso,D.R.2000," emotional intelligence as Zeitgeist as personality,and as a Mental sbility,In Bar-On,Parkre،J.D(eds),hand book of emotional intelligence, Sanfiranciso : Jossey-bass

  28-  Mcenrue Mary Pat, Groves S. Kevin, Shen Winny,2009,  Emotional Intelligence Development: Leveraging Individual Characteristics, Jornal Of Management Development, Vol. 28 No.2, Pp 150-174

  29-MüNevverÇetin, Melisa ErdilekKarabay, Mehmet NaciEfe, 2012 ,” The Effects Of Leadership Styles And The Communication Competency Of Bank Managers On The Employee’s Job Saticfaction: The Case Of Turkish Banks”, Procedia - Social And Behavioral Sciences , No.58 ,P. 227 – 235.

  30-Nasser Sanoubar , Alireza Fazlzadeh , Salmani beshak , Kazem Rezaei , 2012 , ”SURVEY OF THE RELATION BETWEEN MANAGERS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMERCIALIZATION OF INNOVATION , INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS COPY RIGHT ”  Institute of Interdisciplinary Business Research 752 NOVEMBER 2012 VOL 4, NO 7

  31- Olarararrieta.S & Fridman.R,2008,”Market Orientation ,Knowledge-Related Resource & Firm Performance/Journal Of Business Research/Vol:61/Pp623-630.

  32-Panigyrakis.G&Theodoridis.P,2007,”Market Orientation & Performance: An Emperial Investigation In The Retail Industry In Greece “, Journal Of Retailing &Customer Service,Vol:14,Pp.134-149.

  33- Petrides, K. V., & Furnham, A. ,2001, ”Trait emotional intelligence: psychometric investigation with reference to established trait taxonomies”. European Journal of Personality, Vol.15, pp. 425-448.Retrieved fromhttp://www.ioe.ac.uk.

  34- Petrides, K.V. , Norah Frederickson, Adrian Furnham. ,2004,” The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school”, Personality and Individual Differences 36 ,277–293.

  35- Quoidbach, Jordi ., Hansenne, Michel., 2009,” The Impact Of Trait EMOTIONAL INTELLIGENCE ON NURSING TEAM PERFORMANCE AND COHESIVENESS”, Journal Of Professional Nursing, Vol 25, No 1 (January–February),: Pp 23–29

  36-Rahim.Saddam Hussain , Malik. Muhammad Imran, 2010,” Emotional Intelligence &  Organizational  Performance: (A Case Study Of Banking Sector In Pakistan)”, International Journal Of Business And Management, Vol. 5, No. 10.P.191-197.

  37- Rahim, S. H.,And Malik, M. I. ,2010, “Emotional Intelligence and Organizational Performance:(A CaseStudy of Banking Sector in Pakistan) “International Journal of Business and Management, Vol. 5,No. 10

  38-Sanoubar. Nasser, Fazlzadeh. Alireza, Beshak. Salmani, Rezaei. Kazem, 2012,” Survey Of The Relation Between Managers’ Emotional Intelligence And Commercialization Of Innovation”, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 4, No 7,P.752-762.

  39- Santrock, John w. ,2001, Educational Psychology, mc Graw. Hill Stern R. (2000). Social and emotional learning: what is it? How can we use it to help our children? From http://www.about our kids.org/articlese social emotional.Htm1

  40-Sanchez-Ruiz .Maria-Jose, Mavroveli.Stella, Poullis.Joseph, 2013,” Trait Emotional Intelligence And Its Links To University Performance: An Examination” ,Personality And Individual Differences 54 , P. 658–662.

  41- Schneider, Tamera R. , Joseph B. Lyons, Maria Williams,2005,” Emotional intelligence and autonomic self-perception: Emotional abilities are related to visceral acuity”, Personality and Individual Differences 39 ,853–861.

  42- Shipley, N.L., Jackson, M.J. & Segrest, S.L. ,2010, ”The Effects Of Emotional Intelligence, Age, Work Experience, And Academic Performance”. Research In Higher Education Journal (9), 1-18.

  43- Sin.L & Tse.A.C,2005,”An Analysis Of The Relationship Between Market Orientation & Business Performance In The Hotel Industry”,Hospitaly

  44-Singh.S&Ranchod.A,2004,”Market Orientation & Customer Satisfaction”, Journal Of  Industrial Marketing Management,Vol:33,Pp.135-144.

  45-Tangen .Stefan, 2004, ”Performance measurement: from philosophy to practice”,

  International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 Iss: 8,

  pp.726 – 737

  46-Taylor .C.R , Et Al ,2008,”Does Having A Market Orientation Lead To Higher Levels Of Relationships & Business Performance? Evidence From The Korean Robotics Industry “, Industrial Marketing Management/Pp1-8.

  47- Van Rooy David L., Alonso ,Alexander., Viswesvaran., Chockalingam,2005,” Group differences in emotional intelligence scores: theoretical and practical implications”, Personality and Individual Differences 38 ,689–700

  48- Wagner .Stephan M. , Grosse-Ruyken .Pan Theo , Erhun. Feryal .,2012, ”The Link Between Supply Chain Fit And Financial Performance Of The Firm”,Journal Of

  Operations Management, Volume 30, Issue 4, Pages 340–353.

  49- Weisinger.H. ,1998.,” Emotional intelligence at work. The untapped edge for success san Francisco: jossey –Bass”

  50- Wong, C. S. & Law, K. S. ,2004, ” The Effects of leader and follower Emotional Intelligence erformance and attitude: An Explanatory study”. The leadership quarterly, 13, 3, 243-274 .تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس