پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word
104
781 KB
30588
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۵۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

  چکیده:

  پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه ‌آن است. ساختار مالکیت و ترکیبات مختلف سهامدارن، تاثیرات مختلفی را بر عملکرد شرکت‌ها دارد. امروزه سهم سرمایه فکری به‌دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت بر کارایی‌ سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های ۸۷ تا ۹۲ می‌‌باشد. اطلاعات لازم از جامعه آماری با استفاده از صورت‌های مالی‌ شرکت‌ها و گزارش‌های آماری مختلف منتشر شده توسط سازمان بورس به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که تعداد ۸۸ شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می‌‌باشد. نتایج تحقیق رابطه معناداری را بین ساختار مالکیت و کارایی سرمایه فکری نشان می‌‌دهد. به این ترتیب که بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معکوس‌ و معنا‌داری وجود دارد. همچنین این رابطه بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری نیز بر قرار است و در نهایت بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

   

  واژه‌های کلیدی: ساختار مالکیت، سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار تهران

  مقدمه

  بخشی از تحولات مهم در حسابداری در سایه تشکیل شرکت‌های بزرگ و جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان همان مدیران واحد تجاری بودند و هیچ‌گونه تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت مطرح نبود، به طور‌‌یکه مالکان خود بر تمامی عملیات شرکت کنترل داشتند. ساختار مالکیت١، یکی از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی یکی از مولفه‌های اصلی و مهم رشد می‌باشد. امروزه سهم سرمایه فکری٢به‌دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. ظهور عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور، سازمان‌ها را از تاکید بر منابع مالی‌ و پولی‌ به سمت دارایی‌های نامشهود کشانده است. اما اساسا این دارایی‌ها، منابع قابل توجهی‌ برای جریان نقدی آتی شرکت‌ها دارند. ناتوانی‌ در گزارشگری سرمایه فکری نشان دهنده ضعف حسابداری متداول وسنتی‌ است. البته ارزش گذاری آن‌ها در معاملات تجاری مشکل بوده و با روش‌های موجود به سادگی‌ امکان پذیر نیست. اینکه آیا بین ساختار  مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر، موضوع اصلی این پژوهش می‌باشد.

  ۱-۲ بیان مساله

    پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند و ‌آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری تشویق کنند و به این ترتیب اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به دستیابی به عملکرد بهتر کمک کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه ‌آن است. تحقیقانی که توسط بونین و همکاران انجام شد، نشان‌دهنده این است که ساختار مالکیت و ترکیبات مختلف سهامدارن، تاثیرات مختلفی را بر عملکرد شرکت‌ها دارد. امروزه سهم سرمایه فکری به‌دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت نیز با توجه به تصمیم‌گیری‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بر سرمایه فکری شرکت‌ها تاثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت ازسمت اقتصاد صنعتی‌ به اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزش گذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. در این پژوهش به بررسی این پرسش می‌پردازیم که آیا بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد؟

  ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

  از نظر تئوریکی، انتظار می‌رود که اجرای سیستم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها موثر باشد؛ زیرا حاکمیت شرکتی موثر می‌تواند پیامدهای نامناسب تضاد منافع مثل سوء استفاده از قدرت بین مدیران و مالکان را کاهش دهد. یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی، شناخت نوع ساختار مالکیت و تعیین ترکیب بهینه ‌آن است و این‌که کاهش هزینه‌های نمایندگی باعث بهبود عملکرد می‌شود. در نظر گرفتن ترکیب سهامداران در تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌تواند راهنمای مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید و نادیده گرفتن آن منجر به بروز مشکلاتی در تصیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. ایجاد و کارایی سرمایه فکری اهمیت بسیاری در اقتصاد دارد و شرکت‌ها به‌درستی متوجه شدند که این دارایی‌های نامشهود تنها مزیت رقابتی ‌آن‌ها به حساب می‌‌آیند. شرکت‌هایی که به آن توجه می‌کنند، نسبت به آنان که بی‌توجه هستند، از نظر ایجاد ثروت و ارزش برنده به حساب می‌آیند. بنابراین بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری ضروری به نظر می‌رسد، زیرا به‌کارگیری اقدامات مناسب مدیریتی می‌تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شود که به نوبه خود افزایش عملکرد سرمایه فکری شرکت را نیز به همراه دارد.

  ۱- 4 چارچوب نظری تحقیق

  در این پژوهش از مدل زیر برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است:

  که در آن  در برگیرنده متغیر وابسته (سرمایه فکری) می باشد که با استفاده از مدل ارزش افزوده پالیک اندازه‌گیری می‌شود.  شامل متغیرهای مستقل تحقیق (ساختار مالکیت) است که به سه جز مالکیت نهادی، شرکتی و انفرادی تقسیم شده است.  نیز متغیر کنترلی را تشکیل می‌دهد که اندازه شرکت می‌باشد و  جمله اخلال مدل است (بودانویکس و اورابانک، 2013).

  1- 5 اهداف تحقیق

  هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.اهداف به شرح زیراست:

  ۱) تبیین رابطه بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران.

  ۲) تبیین رابطه بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران.

  ۳) تبیین رابطه بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران.

  نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به مالکان نهادی، انواع مختلف سرمایه‌گذاری، کارگزاران بورس، مدیران شرکت‌ها، دانشگاهیان ، بانک‌ها، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران و فعالان بورس اوراق بهادار می‌تواند مفید واقع شود.

  ۱-6 فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به مراتب فوق، فرضیه‌های تحقیق عبارتند از:

  فرضیه اصلی:

  ۱) بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه فرعی:

  ۱) بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

  ۲) بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

  ۳) بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

  1-7 تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

  الف) ساختار مالکیت: ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است که در این تحقیق به سه نوع مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و مالکیت نهادی تقسیم شده است.           

  مالکیت شرکتی:                      

  برابر درصد سهام نگهدای شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه است که شامل همه شرکت‌های سهامی است (نمازی و کرمانی،1387).

  از منظر بین المللی مالکیت شرکتی به صورت مجموعه ساز و کارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان را نتیجه می دهد. از دیدگاه نظریه‌ی نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می‌کند. بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد. این گروه به طور عمده به اطلاعات در دسترس عموم (صورت‌های مالی منتشره) اکتفا می‌کنند. بخش دیگر در اختیار سهامداران عمده است که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم‌اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. بر اساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.

  مالکیت انفرادی:

  برابر درصد سهام نگهداری‌ شده توسط اعضای خانواده هیات مدیره است (رز،2005).

  به طور کلی دو دیدگاه در زمینه تاثیر مالکیت انفرادی بر سودآوری وجود دارد. در دیدگاه اول چنین استدلال می‌شود که افزایش سودآوری، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریان‌های نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. زیرا پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران را کاهش می‌دهد و موجب کاهش قدرت مدیران می‌شود. در مقابل در دیدگاه دوم چنین استدلال می‌شود که مالکیت انفرادی ممکن است در جهت همگرایی منافع بین مدیر و سهامداران و کاهش مشکلات جریان‌های نقدی آزاد موثر باشد، لذا، مالکیت انفرادی به سودآوری بیشتر منجر می‌شود.

  مالکیت نهادی

  برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است. که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، موسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است (کومار،2003).

  سهامداران نهادی یک گروه از نظارت کنندگان خارجی به شمار می روند. اگر سرمایه گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند براساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سودآوری و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. و چنین استدلال می شود که سودآوری و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نماینگی به دلیل فعالیت‌های نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رای خود، مدیران را به سودآوری بیشتر وادار کنند.

  ب)مفاهیم سرمایه فکری

  سرمایه فکری(IC): سرمایه فکری، یک دارایی ناملموس است که به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌‌شود که می‌‌تواند سهم بازار شرکت را از طریق دانش و اطلاعات افزایش دهد(لو و دیگران، ۲۰۰۹)1.

  کارایی سرمایه به کار گرفته شده(CEE)۱: ین نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی‌ از بکارگیری دارایی‌های فیزیکی‌ و مشهود می‌‌باشد. یعنی‌ به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است. این نسبت از تقسیم ارزش افزوده سرمایه به کار گرفته شده حاصل می‌‌شود.

  کارایی سرمایه انسانی(HCE) ٢: شاخصی است بر مبنای سرمایه انسانی‌ و سرمایه انسانی‌ نیز شامل دانش، حرفه، مهارت و تجارب اعضای یک سازمان است که با ارزش‌ترین دارایی برای سازمان محسوب می‌‌شود.

  کارایی سرمایه ساختاری(SCE)٣: شاخصی است بر مبنای سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری مشتمل بر فلسفه و نظام‌های تسهیل کننده قابلیت‌های سازمانی می‌‌باشد. به عبارت دیگر سرمایه ساختاری زیر ساختی حمایتی در جهت توانمند سازی سرمایه انسانی‌ در دست یابی‌ به اهداف عملکردی است.

  1-8 قلمرو تحقیق

  1-8-1  قلمرو موضوعی تحقیق

  قلمرو موضوعی تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  1-8-2  قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی تحقیق در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است.

  1-8-3  قلمرو زمانی‌ تحقیق

  مبنای زمانی‌ در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می‌‌باشد.

  ۱-9 خلاصه فصل

  پژوهش حاضر در پنج فصل ارایه خواهد شد. همان‌طور که ملاحظه گردید، در این فصل، بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی به کار رفته و قلمرو تحقیق تشریح شد. در ادامه سایر فصل‌ها به شرح زیر تنظیم و ارایه شده است:

  در فصل دوم مروری فشرده بر ادبیات در زمینه تحقیق صورت گرفته است. به نحوی که ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده، تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده، ارایه گردیده است. فصل سوم نیز اختصاص به روش تحقیق و معرفی‌ انواع آزمون‌ها دارد که در ازمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده، فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. فصل پنجم ضمن خلاصه‌ای از موضوع تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد

  مقدمه

  امروزه همه می‌‌دانند که اینترنت و شبکه‌ی جهانی، پیام‌آور ظهور دوره جدیدی به‌نام عصر دانش و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه ۱۹۸۰آغاز گردید، بر تولید و توزیع انبوه تاکید می‌شد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت تجارت و صنعت می‌شود، دانش بشر است. این دارایی نامشهود به‌عنوان سرمایه فکری شناخته می‌شود و گسترش سرمایه فکری، حوزه حیاتی ایجاد منفعت است.. در این میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست‌اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. در ادامه به بیان نظریه‌های مختلف پیرامون ساختار مالکیت، انواع نظریه‌های مرتبط با آن و روش‌های مختلف برای اندازه‌گیری سرمایه فکری به تفصیل ارایه می‌گردد.

  ۲-۲ ساختار مالکیت

   یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. منظور از ساختار مالکیت شرکت‌ها، ترکیب مالکان سهام است. بدین معنی که انواع مختلف مالکان سهام (سهامداران نهادی و سهامداران شخصی) می‌توانند ساختارهای مالکیت متفاوتی ایجاد کنند که نحوه تأثیرگذاری هر یک از این ساختارهای مالکیت بر سیاست‌های مالی و ساختار سرمایه، ممکن است متفاوت باشد.ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها و نحوه تقسیم‌بندی مالکیت شرکت‌ها بین سهامداران جزء و سهامداران کلی و یا تقسیم‌بندی مالکان شرکت بین گروه‌های مختلف حقیقی و نهادی در قالب گروه‌های مختلف، مانند دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دیگر تأثیرات نظارتی و کنترلی متفاوتی بر روی عملکرد شرکت دارد. بخشی از ساختار مالکیت در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس مردم همانند، صورت‌های مالی منتشرشده اتکا می‌کنند، این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی حرفه‌ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازه‌ای آتی و راهبردهای تجاری شرکت را از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت به دست می‌آورند (استا،1390).

  2-2-1 انواع ساختار مالکیت

   ساختار مالکیت شرکت‌ها بر اساس میزان کنترل و نفوذ مالکان بر سیاست‌های اتخاذی شرکت همچنین میزان نفوذ مالکان و سهامداران بر عملکرد مدیریت به انواع مختلف تقسیم می‌شود:

  2-2-1-1 ساختار مالکیت مستقیم۱

   زمانی‌که در ترکیب ساختار مالکیت شرکت هیچ‌گونه سهامدار عمده (فردی یا نهادی) وجود نداشته باشد و کنترل شرکت در اختیار و تملک سهامداران جزء (کمتر از ۵ درصد) باشد، در نتیجه سیاست‌های شرکت تحت تأثیر و نفوذ گروه خاصی از سهامداران (سهامداران عمده) قرار نداشته و عملکرد شرکت تحت نظارت و کنترل تمامی سهامداران می‌باشد این نوع ترکیب مالکیت را ساختار مالکیت مستقیم می‌گویند. در این نوع از ساختار مالکیت سهامداران به میزان مالکیت جزئی خود بر شرکت اعمال نفوذ می‌کنند و هیچ یک از سهامداران و مالکان شرکت به تنهایی توان اعمال نفوذ بر مدیریت و تصمیمات اتخاذی آنان را ندارد (بابایی زکلیلی و دیگران، ۱۳۸۸).

  2-2-1-2 ساختار مالکیت پیچیده (ترکیبی)٢

   زمانی‌که در ساختار مالکیت شرکت یک یا چند سهامدار عمده (مالک بیش از ۲۰درصد سهام) وجود داشته باشد به طوری که این سهامداران عمده بتوانند بر روی سیاست‌های مالی شرکت و تصمیمات مدیریت اعمال نفوذ و تأثیری بااهمیت داشته باشند ساختار مالکیت را ساختار مالکیت پیچیده می‌نامیم. این نوع ساختار مالکیت ترکیبی از سهامداران جزء و عمده بوده که هر گروه از سهامداران در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست‌های شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند (لمون و لینز،2003).

  2-2-1-2-1 ساختار مالکیت غیر هرمی٣

   در این نوع ساختار مالکیت وجود یک یا چند مالک عمده، (مالک بیش از ۲۰ درصد از کل سهام شرکت) در ساختار مالکیت شرکت باعث می‌شود که اعمال نفوذ مالکیتی سایر سهامداران (سهامداران جزء) اثر ضعیف‌تری روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت داشته باشد؛ به عبارت دیگر اعمال نفوذ سهامدار عمده بر شرکت، حق رأی سایر مالکان شرکت را بر روی سیاست‌های شرکت و تصمیمات مدیریت را کم‌رنگ‌تر می‌سازد (چنگ و  زو،2012).

  2-2-1-2-2 ساختار مالکیت هرمی٤

   بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های بزرگ مبادرت به استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه‌ای٥ می‌کنند. این نحوه عملکرد به شرکت قدرت انحصار در بازار را می‌دهد که باعث به وجود آمدن موانعی بر سر راه رقیبان شده و منجر به یکه‌تازی شرکت انحصاری می‌شود. شرکت‌های انحصاری دارای قدرت لازم برای اعمال فشار بر دولت (با استفاده از مفاهیمی همچون ایجاد اشتغال، خودکفایی و استفاده از منابع داخلی و...) جهت دستیابی به حمایت دولت از تولید انحصاری می‌باشد. حمایت دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیات بازرگانی زیاد بر روی کالاهای مشابه خارجی انجام می‌شود که خود این موضوع نیز باعث بالاتر رفتن قدرت انحصاری شرکت می‌شود. شرکت‌های بزرگ دارای قدرت انحصاری در بازار با استفاده از فعالیت‌های انحصارطلبانه و در جهت رسیدن به اهداف خود نظیر افزایش منافع و حفظ منافع ناشی از قدرت انحصار و کسب منافع دو طرفه (منافع ناشی از عملکرد شرکت اصلی و منافع حاصل از شرکت فرعی) اقدام به تأسیس شرکت سهامی (عام و یا خاص) کوچک و فرعی می‌نمایند. سهامدار اصلی این شرکت جدید (شرکت فرعی)، شرکت اصلی و اولیه است؛ به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ باهدف منافع در بازار انحصاری، اقدام به ایجاد یک شرکت ثانویه می‌کنند، سپس با واگذار کردن درصدی از سهام شرکت فرعی به سایر سهامداران، خود به عنوان سهامدار اصلی در ساختار مالکیت شرکت فرعی باقی می مانند و این باعث پدیدار شدن یک ساختار مالکیت هرمی می‌شود (صالح،2009).

  ۲-۲-۲ ترکیب مالکیت

  برخی از مطالعات انجام‌شده در حوزه نوع مالکیت، نشان‌دهنده بهبود در عملکرد مؤسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصی‌سازی نموده‌اند. تفاوت در انگیزه‌های مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً باعث می‌شود که انتظار رود واحدهای مزبور عملکرد پایین تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. برخی از مالکان مثل مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزه‌های قوی تر برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است که عملکرد بهتری داشته باشند اما در مقابل برخی از مالکان نظیر بخش دولتی ممکن است دسترسی به اهداف سیاسی خاص، ایجاد اشتغال و یا توجه به صنایع استراتژیک را بر کسب سود ترجیح دهند. در مؤسسات وابسته به دولت هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است. هدفی که ضرورتاً باهدف کسب سود منطبق نمی‌باشد. طرح مطالعات فوق از سوی نظریه‌پردازان اقتصادی باعث شد تا خصوصی‌سازی در چند دهه گذشته به عنوان سیاست موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله ایران مطرح گردد (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸).

  2-2-2-1 مالکیت شرکتی[1]

  در مالکیت شرکتی عمدتاً سهامداران عمده (شرکت‌ها و مؤسسات تجاری) درصد بالایی از مالکیت سهام شرکت را تشکیل می‌دهند. حضور یک یا تعدادی سهامدار عمده و قوی در ترکیب سهامداران یک شرکت در واقع یک نیروی مثبت به شمار می رود. سهامداران عمده بر خلاف سهامداران جزء و اشخاص حقیقی عمدتاً به استراتژی خرید و نگهداری سهم گرایش دارند تا فروش سهام و عمدتاً برای گرفتن حق رأی و حق مالکیت و کنترل سهام شرکت و معرفی نمودن فردی به نمایندگی شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و با خود شرکت ارتباط بیشتری دارند تا روند قیمت سهم در بازار معاملات زیرا با ارزیابی وضعیت مالی شرکت در صورت افزایش مشکلات داخلی و کاهش توان سوددهی و عدم پوشش هزینه‌های مالی، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند. یکی از مزایای شرکت‌های با مالکیت شرکتی، کنترل و نظارت آسان تر سهام شرکت و داشتن پشتوانه مالی محکم برای تصمیماتی از قبیل افزایش سرمایه و پوشش هزینه‌های مالی می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مالکیت شرکتی را سهامداران عمده تشکیل می‌دهند. در مجامع مربوط به این شرکت‌ها از قبیل مجمع فوق‌العاده و در تصمیم‌گیری‌های مهم مثل افزایش سرمایه و موارد دیگر، این سهامداران عمده شرکت هستند که نقش تعیین‌کننده دارند و هرگونه تصمیمی بایستی با هماهنگی آنان انجام گیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های مختلف بورسی می‌توان دید که عمده شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری انتخاب می‌نمایند. به عنوان مثال، سهامداران عمده شرکت‌های سیمانی عمدتاً شرکت‌های سیمانی هستند و یا سهامداران عمده شرکت‌های تولیدکننده خودرو و قطعات، غالباً شرکت‌هایی هستند که در صنعت خودرو و ساخت قطعات یا صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت دارند. ولی در هر صورت هنگام ارزیابی یک شرکت باید به ترکیب سهامداران آن شرکت نیز توجه نمود که این خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات شرکت دارد. چه بسا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها به خاطر افزایش تولید، فروش و در کل توسعه شرکت‌هایی است که سهامدار عمده آن شرکت بوده و لذا تأثیر مثبتی بر سهام شرکت مزبور می‌گذارند (اروسا و همکاران،2010).

   

  ١ Ownership Structure

  ٢ Intellectual capital 

  1 Lu and et el(2009)

  ۱ Capital employed efficiency

  ٢ Human Capital Efficiency

  ٣ Structure Capital Efficiency

  ۱  Direct Ownership Structure

  ٢  Complex Ownership Structure

  ٣  Non-Pyramid Structure

  ٤  Pyramid Structure

  ٥  Rent-Seeking

  ١ Company Ownership

  The Impact of Ownership Structure on Intellectual Capital Efficiency in Tehran Stock Exchange

  Abstract

  This study examines the impact of ownership structure on intellectual capital efficiency. It is based on the companies listed in Tehran Stock Exchange between 2009_2014. The related data were collected from financial statements and annual reports. For selecting sample, we used systematic elimination method which gave us 88 companies. Since our data comes from several years, we analyzed them using panel data analysis. Based on the test Hausman we used a fixed effect model. In terms of purpose and nature this is an applied descriptive  research. The findings confirm our hypotheses that there is a significant and negative association between institutional ownership and intellectual capital efficiency. We also found that company ownership negatively effects intellectual capital efficiency. Moreover, our study shows that there is a significant and positive relationship between individual ownership and intellectual capital efficiency.

   

  Key‌‌words: Ownership structure, Intellectual Capital, Tehran Stock Exchange

   

    

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  ندارد.
   

  فهرست منابع فارسی:

   

  استا، سهراب(۱۳۹۰)،"بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود"،مجله پژوهش‌های حسابداری مالی‌،شماره ۸، صص‌ ۱۰۶_۹۳

  اصغر‌نژاد امیری، مهدی(۱۳۸۷)،"سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی‌"،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

  انواری رستمی، علی‌ اصغر و سراجی، حسن(۱۳۸۴)،"سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میا‌‌ن سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره۳۹، سال ۱۲، صص‌۶۲_۴۹

  بابایی زکیلی، محمد علی‌ و احمدوند، ژیلا(۱۳۸۸)، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابرسی و حسابداری، شماره۵۸، جلد۱۶، صص‌ ۱۳۰_۱۱۳

  بطحایی،ع(۱۳۸۵)،"بررسی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی‌

  تمامیان، فرشید و قلیزاده، حسن و باقری، فاطمه(۱۳۹۰)،"سرمایه فکری و روش اندازه‌گیری آن"، دومین کنفرانس مدیریت اجرائی، صص‌ ۱۶_۱

  ثریایی، علی‌ و جهانی‌، اصغر(۱۳۹۰)،"ارزیابی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری"،دومین کنفرانس مدیریت اجرائی، صص‌۱۵_۱

  حسن یگانه، یحیی‌(۱۳۸۴)،" فلسفه حسابرسی"، انتشارت علمی‌ فرهنگی‌، شماره ۱، صص‌ ۱۱۱_۹۹

  خاکی،غلامرضا(۱۳۸۲)،"روش تحقیق در مدیریت"،مرکز انتشارات علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی، صص‌۳۰۳

  دلاور، علی(1391)،"روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، انتشارات ویرایش

  دهقان هراتی، شهین و فاضل یزدی، علی‌(۱۳۹۲)،"بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی‌ پژوهشی حسابدری مدیریت،شماره۱۷، صص۶۶_۲۹

  رحمان سرشت، حسین و مظلومی، نادر(۱۳۸۴)،"رابطه عملکرد مدیریت سرمایه  گذاران شرکتی با سهم  مالکیت این نهاد‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مطالعات مدیریت، شماره ۴۷، صص‌۱۶۰_۱۳۵

  رحمانی، علی‌ و عارف منش، زهرا(۱۳۹۱)،"اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام"،پژوهش تجربی‌ حسابداری، شماره۶، صص‌۱۷_۱

  زارع بهنمیری، محمد جواد(۱۳۸۸)، "بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها(مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

  ساروخانی، باقر(۱۳۸۱)،"روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی:اصول و مبانی"،پژوهشگاه علوم انسانی‌ و مطاالعات فرهنگی‌

  ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی(۱۳۸۸)، "روش‌های اندازه گیری و گزارشگری خارجی‌ سرمایه فکری"، ماهنامه حسابداری، شماره ۲۰۷، صص 14-۸

  ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی (1389)، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره1، صص 51-29

  طالب نیا، قدرت الله و خان حسینی‌، داوود(۱۳۹۱)،"بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی‌ شرکت‌های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های تجربی‌ حسابداری، شماره ۵، صص‌ ۶۶_۵۱

  طالبی، کامبیز و داوری، علی‌ و دهقان نجم آبادی، عامر(۱۳۹۲)،"شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارافرینانه در شرکت‌های دانش بنیان"، فصلنامه علمی‌ پژوهشی مطاالعات مدیریت(بهبود و تحول)،شماره۷۱، صص‌ ۴۸_۱۹

  عباس تفرشی، زهرا(1391)، "برریس تاثیر نظام راهبری شرکتی بر افشای سرمایه فکری"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

  عباسی، ابراهیم و صدقی، علی‌(۱۳۸۹)،"بررسی تاثیر عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی‌ شرکت‌ها در بورس تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،شماره ۶۰، صص‌ ۷۴_۵۷

  عطافر، علی‌ و علی‌ نقیان، نسترن(۱۳۹۲)،"مروری بر مدل‌های اندازه گیری سرمایه فکری"،نشریه علمی‌ پژوهشی، شماره۳، صص ۳۵_۲۵

  فاضل یزدی، علی‌ و تقی‌ زاده مهرجردی، روح الله و طحاری مهرجردی، محمد حسن(۱۳۹۲)،"بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی‌ در پیش بینی‌ کارایی‌ سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی شرکت‌های بخش صنعت خودروسازی قطعات"، مجله مهندسی‌ مالی‌ و مدیریت اوراق بهادار، شماره۱۶، صص‌ ۱۵۳_۱۲۷

  قلیچ لی، بهروز و مشبکی، اصغر(۱۳۸۵)، "نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان:مطالعه در شرکت خودرو سازی"، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۷۵، صص‌۱۴۷-۱۲۵

  کرمی، غلامرضا(۱۳۸۷)،"بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی‌ سود"، بررسی‌های حسابرسی و حسابداری،۵۴، صص ۱۰۰_۸۱

  مجتهد‌زاده، ویدا و علوی طبری، سید حسین ومهدی زاده، مهرناز(۱۳۸۹)،"رابطه سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه‌ از دیدگاه مدیران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۶۰، صص‌۱۱۹_۱۰۹

  محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی‌، مهدی(۱۳۸۸)،"بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر باز دهی‌ ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی‌، ۲۸، صص‌۸۸_۹۸

  مرادزاده فرد، مهدی و عدیلی، مجتبی(1390)،"بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پیشرفت‌های حسابداری، سال سوم، شماره 2، صص163_141

  مهدوی، ابولقاسم و میدری، احمد(1384)، "ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره71، صص 132-103

  نادی، زینب(۱۳۸۹)،"بررسی رابطه ساختار هیئت مدیره با سرمایه فکری شرکت ها(مطالعه موردی:شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

  ناظم، فتاح و مطلبی، آزاده(۱۳۹۰)،"ارائه الگوهای ساختاری سرمایه فکری بر اساس یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی‌"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره۵، صص‌ ۵۰_۲۹

  نمازی، محمد و حلاج، محمد و ابراهیمی،شهلا(۱۳۸۸)، "تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی‌ گذشته و اتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابرسی و حسابداری، ۵۸، صص‌ ۱۳۰_۱۱۳

  نمازی، محمد و کرمانی، احسان(1387)،" تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابدری و حسابرسی، شماره53، صص 100-83

  نمازی، محمد(1384)، "بررسی کاربردهای تنوری نمایندگی در حسابداری مدیریت"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره دوم، صص 164-147

  نوروش، ایرج(1388)، "بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت‌ها و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره1، صص 32-25

  هاشمی، سعیده(1392)، "اثر راهبری شرکتی بر ارزش‌‌آفرینی سرمایه فکری"،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، دانشکده مدیریت

  همتی، حسن و مهرابی، امین(۱۳۸۹)،" بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی‌ رجا

  یزدانی، حمیدرضا(۱۳۸۵)،"بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری(سرمایه انسانی‌،سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران"،رساله کارشناسی ارشد تهران،دانشگاه تهران

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست منابع انگلیسی

   

   

  Abeysekera, Indra, Guthrie, J. (2006), “Content analysis of social environmental reporting”, Journal of human resource costing and accounting, 10,2, pp:114_126

  Arosa, B. Iturralde, A. Maseda, (2010),”Ownership structure ad firm performance in non-listed firms: evidence from Spain”, Journal of family business strategy, 1, pp: 80-90

  Barney, J. (1991),”firm Resources and sustained competitive Advantage”, Journal of Management,17,1, pp: 120_99

  Bohdanwicz, L. Vrbanek, G. (2013), “The impact of ownership structure on intellectual capital: evidence from Polish emerging market”, European journal of management, 4, pp: 26-48

  Bontis, N, Keow, W.C.C. and Richardson,S. (2000),”intellectual capital and business performance in Malaysian industries”, journal of intellectual capital,1, pp:100_85

  Bontis,Nick. (1998),”Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models”, Journal of management,36,2, pp:76_63

  Brennan, N. and Connell, B. (2000), “Intellectual capital: Current issues and policy implication”, Journal of intellectual capital,1,3, pp:240_206

  Brooking, A. (1996), “intellectual capital: core assets for the third Millennium Enterprises”, London, Thomas Business Press

  Brunold, J. and Durst,S. (2012),”Intellectual Capital Risks And job rotation”, Journal of business,13,2, pp:195_178

  Chang,S.L.(2007),”Valuing Intellectual capital and firm’s performance: Modifying value added intellectual coefficient in Taiwan IT industry”, PhD Thesis, Ageno school of business, university of golden Gate, USA

  Chareonsuk, chaichan. Chansa-ngavej, chuvej. (2008),”Intangible asset management framework for long term financial performance”, journal of finance,8,6, pp:828_812

  Cheng, p. , Su, L. And Zhu, X. (2012),”Managerial ownership, board Monitoring and Firm performance in a family-concentrated corporate environment”, Accounting and Finance,52,1, pp:1081_1061

  Danish Trade Industry Development Council, (1999_1998)”intellectual capital Accounts, reporting and managing intellectual capital”, Danish agency for Development of Trade and Industry, Copenhagen, Available at: WWW.efs-dk/publicationer/rapporter/engvidenreg(accesse February 2001

  Delgado_Verde, M. , Martin_de Castro, G.,Navas_Lopez, J,E. (2011),”Organizational knowledge assets and innovation capability: Evidence from Spanish manufacturing Firms”, Journal of intellectual capital,11,3, pp:19_5

  Diez, J.M. , Ochoa, M.L. , Prieto, M.B., Santidrian, A. (2010),” Intellectual Capital And Value Creation in Spanish firms”, Journal of Political Economy, 6,2, pp:367_348

  Edvinsson, L. (1997),”Developing intellectual capital at Scandia, long Range planning”, journal of intellectual capital,30,3, pp:331_320

  Firer, S. and Williams, S.M. (2003),”Intellectual capital and Traditional Measures of corporate performance”, Journal of intellectual capital,4,3, pp:360_348

  Gan K and Saleh Z, (2008), “ownership structure and Intellectual Capital. Disclosures: Malaysian Evidence”, Asian journal of Business. & Accounting, 1, pp: 113-130

  Gutheri, J. (2001).”The Management of measurement and the reporting of Intellectual Capital”, Journal of Intellectual Capital, 2,1, pp:31_27

  Holmen, J. (2005),”intellectual capital reporting”, Management accounting quantity, 6,4, pp:32_25

  Itami, H. (1987),”Mobilizing Invisible Assets”, Harvard University Press, London

  Jensen, M.C, (1998),”Self interest, Altruism, incentives of Agency theory”, Foundation of organizational strategy, Harvard university

  Kannan, Gopika, G. Aulbur Wilfrried, (2004),”intellectual property measurement effectiveness”, journal of intellectual capital,5,3, pp:413_389

  Kapyla, J. Kujansivu,P.,Lonnqvist, A, (2013),”National intellectual capital performance: a strategic approach”, Journal of intellectual capital,13,3, pp:362_343

  Kouki, Mondher, and Moncef Guizani, (2009),”Ownership structure and divided policy”, Scientific research, 25, pp:42-53

  Kumar, J. (2003),”Does ownership structure influence firm value? evidence from India stock exchange”, journal of accounting research, 43, pp: 486-453

  Lemon, M. ,Linz, K, (2003), “Ownership structure, corporate governance and firm value: evidence from the east Asian financial crisis”, Journal of finance, 58, pp: 1445-1468

  Liang, Ch_J. , Chen, T.-Y., Lin, Y._L. (2013),”How do different business models affect intellectual capital?”, Journal of Intellectual Capital,14,2, pp:191_176

  Lu, W,-M,. et al. (2000), “Capability and efficiency of Intellectual Capital: The Case of Fables companies in Taiwan”, journal of business,16,3, pp:106_101

  Mavridis, D.G. (2004),”The intellectual capital performance of the Japanese banking sector”, journal of intellectual capital,5,1, pp:115_92

  Mention, A-L., Bontis, N, (2013),”Intellectual capital and performance within the banking sector of Luxembourg and Belgium”, Journal of intellectual capital,4,2, pp:309_286

  Nazari,J,A., Herremans, I.M., Isaac, R.G., Manassian, A, Kline, T.J.B.(2011), “Organizational Culture, Climate and IC: an intention analysis”, Journal of Finance,12,2, pp:248_224

  Norman Mohd, Saleh, (2009),”ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia”, Asian Academy of management journal of accounting and financial, 5, pp: 1-29

  Pucar, S. (2012),”The influence of intellectual capital on expert performance”, International Research journal of Finance and Economics, 13,2, pp:261_248

  Pulic ,A. (2001),”Value Creation Efficiency Analysis of Croatian Banks 2000-1996”, Available Online at:WWW.Vaic-on.net(accessed 8 June 2004)

  Pulic, Ante (2000),”VAICTM- an accounting tool for IC management” international journal of technology management,20,5, pp:714_702

  Pulic, Ante (2004),”intellectual capital-does it create or destroy value?”, journal of measuring business Excellence,8,1, pp:68_62

  Riahi-Belkaoui, A. (2003),”Intellectual Capital and Firm performance of US Multinational Firms”, Journal of Intellectual Capital,4,2, pp:226_215

  Roos, G, and Roos, J. (1997),”Measuring your Company’s intellectual performance”, Journal of business,30,3, pp:426_413

  Rose and Barons, (2005), “The effect of Disclosing intellectual capital(The core Assets for the Third Millennium Economic entities)on the internal and external  financial statements,6,1, pp:221_208

  Saleh, N.M., Rahman, M.R.Ch.A. and Hassan, M.S. (2009), "Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia", Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, No. 1, pp: 1-29

  Sonnier, B.M., Carson, D.C. and Carson,P.P. (2007),”Accounting for Intellectual Capital: The relationship between profitability and disclosure”, Journal of Applied Management and Entrepreneurship,12,2, pp:14_3

  Van menlu, Wei-Kang wang,wei- Ting tung, Fengilin (2010),”capability and efficiency of intellectual capital: The case  of fabless companies in Taiwan”, Expert systems with applications, 16,4,pp:209_194

  Vasile, Bgdan (2008), “Factors of the earing Functions and their influence on the intellectual capital of an organization”, Journal of applied Quantitative methods,3,4, pp:114_101

  Warrad, L. , Almahamid, S.M.,Slihat,N. and Alnimer, M (2013),”The Relationship between ownership concentration and company performance”, Journal of contemporary research business,4,9, pp:70_30

  Welch, E., (2003),”The relationship between ownership structure and performance in listed Australian companies”, Australian Journal o management,  28, pp: 287-305

  .تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس