پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان

word
109
943 KB
30485
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۱۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان

  پایان نامه  تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A.)

  رشته :مدیریت دولتی          گرایش: مدیریت نیروی انسانی

  چکیده تحقیق:

  هدف از تحقیق حاضر بررسی  سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه وتحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری در سال مالی ١٣92 بوده است. به این منظور96 نفر از مدیران میانی 6  بانک تجاری شامل بانکهای ملت، ملی ایران، صادرات ایران، سپه، تجارت و رفاه کارگران بطور تمام شمار مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. متغیر مستقل تحقیق حاضر سبک تصمیم گیری مدیران و متغیر وابسته تحقیق، رویکرد مالی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی است. ابزارگردآوری داده ها در خصوص سنجش متغیر مستقل،  پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات وبروس مربوط به سال 1995 است که شامل ٢٥ مورد توضیح درباره ٥ سبک تصمیم گیری(عقلایی، شهودی، وابسته ، اجتنابی و فوری) است. این پرسشنامه استاندارد بوده و در تحقیقات متعددی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته، ضمن این که در پژوهش های جداگانه ای، اعتبار آن مورد سنجش واقع شده است و اعتبار آن با مصاحبه با افراد متخصص، مورد تایید قرار گرفته است. اعتماد ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مقدار 0.7 محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی رویکرد مالی بانک های یاد شده در سال 1392، از گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و صورتهای مالی  حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی درسال 1390 استفاده شده است. بعد از توزیع و دریافت پرسشنامه و استخراج داده ها،یافته های پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها، ابتدا نرمال بودن متغییرها بررسی گردید و پس از اطمینان از نرمال بودن متغییرها از نرم افزار spss و آزمون ضریب  همبستگی پیرسون  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها هم چنین نشان دادند بانک های با مدیران سبک تصمیم گیری عقلایی و وابسته، رویکرد مالی بالاتری دارند وبانکهایی که مدیران آن ها سبک تصمیم گیری اجتنابی، شهودی و فوری دارند، رویکرد مالی آن ها پایین تر است.

  واژه های کلیدی:

  سبک تصمیم گیری مدیریت، رویکرد مالی، بانک، ساختار سرمایه، رشد، سودآوری 

  مقدمه:

  منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، اداره، کارخانه و یا هر مؤسسه است. نوع عملکرد افراد در هر سازمان رابطه مستقیم با بهره وری آنان دارد. به عنوان مثال یک انسان افسرده، مأیوس و بی انگیزه نمی تواند آنطورکه باید در محیط کار خود منشأ اثر باشد وبالعکس، یک انسان سلامت، بانشاط، با انگیزه و امیدوار با کارایی، خلاقیت، ابتکار و توانمندی بالا و با عالیترین بهره وری و راندمان کاری می تواند نیروی ارزشمندی برای سازمان خود باشد و در نهایت به بهره وری سازمان کمک شایسته ای بنماید(آزمندیان، 1391).

  در دهه های اخیر، انواع موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار،کارکرد وسبکهای مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات وارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته اند(چنگ مینگ یو، 2005).

  در این فصل، ابتدا به تشریح بیان مساله و سپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق و در آخر به قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

  بیان مسئله:

  موضوع ارزیابی رویکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب‏نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه‏گیری نمود،‏ نمی‏توان مدیریت کرد»

  درصورتیکه ارزیابی رویکرد بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقاء و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به رویکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود و در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود(آزمندیان، 1391).

  یکی از سازمانها و نهادهای موجود در یک سیستم که جهت تنظیم معادلات اقتصادی و اجتماعی نقش  ایفاء  می  نماید بانک است. دراین میان مدیر بانک به عنوان مسئول یک تشکیلات، هدف خاصی را تعقیب می کند ودر این عرصه نقش اصلی، سبک تصمیم گیری مدیر است. امروز مدیران بانک‏ها جهت برنامه‌ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه‏گیری و ارزیابی رویکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. در عین حال مدیران باید این نکته اساسی را مد نظر قرار دهند که سبک تصمیم گیری که همه متخصصان دانش مدیریت روی آن توافق کامل داشته باشند وجود ندارد، بلکه همه آن ها بر روی این نکته تاکید دارندکه موقعیتهای مختلف مستلزم سبک های مدیریتی متفاوتی می باشد، بنابراین مدیران نباید در آرزوی بهترین سبک مدیریتی باشند(رضائیان، 1368).

  هرسی و بلانچارد بیان میدارندکه:آرزوی اینکه یک سبک ایده آل  واحد برای مدیریت و رهبری داشته باشیم غیر واقع بینانه به نظر می رسد(علاقه بند،1381).

   بانک‏ها،‏ به‏خصوص بانک‏های دولتی که از نظر ساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است،‏ ارتقاء حتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،‏کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می‏ نماید. در سراسر جهان، عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند است. به دلیل نقش بسیار مهم واساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی رویکرد بانکهای موجود در سیستم بانکی کشورکه بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند مانند سایر موسسات اقتصادی وبخش عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است(حقیقت و نصیری،  ١٣٨٢).

   رفتارهای رقابتی به مدیران اجازه می‌دهد تا از هدر رفتن منابع با ارزش سازمان جلوگیری نموده و منابع مورد نیاز را برای ارائه محصولات و یا خدمات بهتر در دسترس همگان قرار دهند (دعائی و همکاران، 1388).

  امروزه بانکداری در تمام دنیا به کسب وکاری کاملاً رقابتی تبدیل شده است با توجه به این که محصولات اصلی و واقعی ارائه شده به مشتریان در همه بانک ها کمابیش همسان هستند، نیاز شدید به تمایز از رقبا اجتناب‌ناپذیر است(امیرشاهی و همکاران، 1388).

  همچنین رقابت در دنیای پرتحول وپویای تجارت امروزی، به خصوص دنیای بانکداری، بهبود رتبه بانکهای ایرانی از نگاه موسسات رتبه بندی جهانی و همچنین توجه ویژه دولت و مجلس محترم به بانکها، موضوع بهبود رویکرد بانکهای دولتی را دارای اهمیت بالایی کرده است(وزارت امور اقتصادی ودارایی، ١٣٨9).

  اعتماد عمومی به بانک عمده ترین دارایی آن محسوب می گردد. بروز حتی یک رکود جزیی در رویکرد بانک از نظر مردم می تواند علامتی مبتنی برضعف آن تلقی گردد. این چنین نشانه ضعفی ممکن است، اطمینان مردم را نسبت به بانک تضعیف نموده، رقابت در بازار را برای بانک دشوارتر سازد. از دست دادن اعتماد مردم ممکن است سبب شود سپرده گذاران وجوهشان را از بانک برداشت نمایند. از این رو وضعیت نقدینگی بانک تحت فشار قرار می گیرد. عدم اعتماد به بانک هم چنین می تواند بهترین وام گیرندگان را تشویق کند تا برای حمایت از منابع تامین مالی خود، بانکهایشان را متنوع سازند. احتمال نمی رود بانکی که به طور قابل ملاحظه ای درآمد کمتر از متوسط درآمد های گروه مشابه داشته باشد، قادر به رقابت برابر با آن ها باشد. رویکرد ضعیف یک بانک ممکن است آنرا وادار کند که تلاش نماید تا ازطریق اعطای وام های ریسک دار یا عرضه خدمات مبتنی برکارمزدکه بانکهای معتبر از آن اجتناب می کنند، بردرآمد خود بیافزاید. علاوه برآن، بانک ممکن است سعی داشته باشد از طریق اعمال کنترل بیش از حد بر کارکنان یا به تعویق انداختن هزینه های اختیاری لازم در زمینه هایی مانند آموزش، ماشینی کردن و ذخایر پوشش دهنده زیان ناشی از وام، هزینه های خود را کاهش دهد(وزارت امور اقتصادی ودارایی، ١٣٨9).

  با توجه به وابسته بودن رویکرد مالی به سبک تصمیم گیری مدیران،  در این پژوهش تلاش  شده است  اثر سبک تصمیم گیری مدیران  به عنوان متغییر مستقل با تکیه بر 5 سبک تصمیم گیری عقلایی[1]، شهودی[2]، وابسته[3]، اجتنابی[4] و فوری[5]  اسکات و بروس[6] بر رویکرد مالی و مولفه های آن(ساختار سرمایه، سود، رشد) به عنوان متغییر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

  در تحقیق حاضر به این مسئله توجه شده آیا بین سبک تصمیم گیری مدیران و رویکرد مالی بانک ها رابطه معناداری وجود دارد؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق:

  صاحب‌نظران تا اوایل دهه 1950 عامل اصلی عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه‌های مالی و فیزیکی می‌پنداشتند. راهکار منطقی ناشی از چنین چارچوب فکری این بود که کشورها می‌بایست از راه های گوناگون سرمایه مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را به دست آورند. اما با گذشت چند دهه از این تجربه ناموفق، اکنون روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی، الزاماً موجب تسریع در روند توسعه این گروه از کشورها نمی‌گردد. بلکه کشورهایی که از سازمان‌های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می‌توانند سرمایه‌های فیزیکی و مالی را نیز به نحو مناسب‌تری تأمین و تجهیز نموده و این منابع را به گونه‌ای اثربخش به کار گیرند(فطرس و همکاران، 2011).

  رویکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه سازمانی محسوب می شود چراکه هر سازمانی دارای هدفی است که فلسفه آن را تشکیل می دهد و نیل به اهداف آن در گرو بسیج امکانات(سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می باشددر میان امکانات یک سازمان،  نقش محوری  و اصلی به عهده نیروی انسانی می باشد. چرا که ترکیب بهینه عامل انسانی با عامل سرمایه و سایر عوامل موثر در سازمان، به دلیل فراهم نمودن زمینه ی افزایش انگیزه نیروی انسانی، امکان تحقق اهداف سازمانی را افزایش می دهد. چرا که اگر نیروی انسانی انگیزه و رضایت از شغل خویش نداشته باشد، رویکرد کاری وی نیز کاهش می یابد. در این میان برخورد مناسب مدیر بانک سبب ایجاد روحیه قوی و در نتیجه رویکرد بالاتر کارکنان خواهد شد(میرکمالی،1383).

  بانکهای دولتی با استفاده از سپرده های[7] مردم و منابع دولت، اقدام به سرمایه گذاری[8] و ارائه خدمات می نمایند و در اصل، وکیل سپرده گذاران و نماینده دولت به شمار می آیند(حقیقت ونصیری ، ١٣٨٢).

   بنابراین ضرورت دارد مدیران بانکهای دولتی در شرایط فعلی و با توجه به روی کارآمدن موسسات مالی و اعتباری جدید، تاسیس بانکهای خصوصی، ورود بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری، صدور مجوز تاسیس بانکهای خارجی در کشور و تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی، با ایجاد ساز وکار مناسب وتصمیمات درست و به موقع و با بهبود رویکرد مجموعه خود ضمن رقابت با سایر رقبا، نسبت به جذب سپرده بیشتر و افزایش سرمایه گذاری  و سودآوری و نیز تحقق اهداف اجتماعی بکوشند. زیرا در واقع اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و فرار سپرده های مردم شده و این منابع را به سمت بازارهای غیررسمی پول نظیر دلالی ،رباخواری و... سوق می دهد. ضمن اینکه باعث اتلاف منابع دولتی نیز می شود. ما با انجام این تحقیق، سعی در شناخت انواع سبکهای تصمیم گیری مدیران بانکهای تجاری داریم تا با توجه به آن زمینه های بهبود تصمیم گیری و در نهایت بهبود رویکرد مالی بانکهارا فراهم آوریم .

  اهداف تحقیق:

  اهداف تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد:

  1-شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری

  2-شناسایی رویکرد مالی بانک های تجاری

  3-سنجش رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری استان گیلان

  4-ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک ها

  چارچوب نظری تحقیق:

  چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عوامل که در مورد مساله تحقیق با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(سکاران، 1385).

  در این تحقیق سبک تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر مستقل بیان گردیده است و رویکرد مالی  به عنوان متغیر وابسته بیان گردیده است .

  منظور از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک است که با شاخصهای ساختار سرمایه، سودآوری ورشد سنجیده می شود هرکدام از این شاخصها دارای زیر شاخه می باشند.که در ذیل آورده شده است:

   ساختار سرمایه( نسبت مالکیت، نسبت بدهی، هزینه پرسنلی به درآمد کل)

  سودآوری(هزینه عملیاتی به درآمد کل، نسبت مالکیت، هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل)

  رشد(هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل، نسبت مالکیت(وزارت امور و اقتصاد و دارایی،1389)

  در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام تحقیق، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال 1390 و با استفاده از  بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی استفاده شده است.

  بانک ملی ایران در سال 1390 در بخشهای ساختارسرمایه و سودآوری،کارا و در بخش رشد ناکارا بوده است.

  بانک ملت در سال 1390 در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری، ناکارا ودر بخش رشد کارا بوده است.

  بانک صادرات ایران در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا ودربخش سودآوری کارا بوده است.

  بانک سپه در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده است.

  بانک تجارت در سال 1390در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده است.

  بانک رفاه در سال 1390 در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری،ناکارا و در بخش رشد کارا بوده است.

   

   

  سبک تصمیم گیری عقلایی

  با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده مدل مفهومی تحقیق بشرح ذیل پیش نهاد شده است.

  سبک تصمیم گیری وابسته

  سبک تصمیم گیری اجتنابی

  رویکرد مالی

  سبک تصمیم گیری

  سبک تصمیم گیری شهودی

   

   

   

   

   

  سبک تصمیم گیری فی البداهه

          

  فرضیات تحقیق:

  بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری رابطه معناداری وجود دارد.

   

   سایر فرضیه ها:

  1)بین سبک تصمیم گیری عقلایی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

  2)  بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

  3) بین سبک تصمیم گیری وابسته  مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

  ٤) بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

  5) بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

  تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای تحقیق:

   تعریف نظری به تعریف یک واژه توسط واژه‌های دیگر اشاره دارد.به عبارت دیگر در اینگونه تعریف از واژه‌های انتزاعی و ملاک های فرضی استفاده می‌شود.تعریف نظری به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک کرده و نقش مهمی را در فرآیند تدوین فرضیات ایفا می‌کند(سرمد و همکاران، 1383).

  تصمیم: تصمیمات انتخاب هایی هستند که از بین دو یا چند گزینه اتخاذمی شوند و در واکنش متقابل به یک مشکل گرفته می شوند(ویلهلم استینبرگ[9]،2003)

   در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری حل مسأله نیز گفته می شود. در تصمیم گیری عقلایی مدیر گرچه از دانش کافی برخوردار بوده و اطلاعات مورد نیاز  را تا حد ممکن در اختیار داشته باشد، نهایتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آینده در یک شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار می گیرد وبرای دستیابی به نتایج مورد نظر تا حدودی به شانس و احتمال متوسل می شود.در نتیجه همواره با نوعی تردید ودودلی رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و تردید و عدم اطمینان او موجب سستی و عدم قاطعیت درتصمیم گیری و انحراف از مسیر صحیح ومناسب گردد(مجله اقتصاد ومدیریت شماره 24 و 25 ).

   1- تصمیم گیری عقلایی : دیدگاه های منطقی وساختار مند به تصمیم گیری

  2 - تصمیم گیری شهودی : تکیه بر ظن، احساس وادراک درتصمیم گیری ها

  3- تصمیم گیری وابسته : تکیه بر راهنمایی وپشتیبانی دیگران در تصمیم گیری ها

  4- تصمیم گیری اجتنابی : به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

  5- تصمیم گیری فوری: تمایل بر تصمیم گیری ناگهانی وبدون تفکر قبلی ( اسپایسر وسادلر اسمیت، ٢٠05)

   

   

   

  رویکرد مالی:

  منظور از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک است که با شاخصهای ساختار سرمایه ، سودآوری ورشد سنجیده می شود.هرکدام از این شاخصهادارای زیر شاخه می باشند.( وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1389)

  مهمترین شاخصهای مالی که در اکثر بررسی های مالی در تمام دنیا از بانکها صورت می گیرد و توسط بانک توسعه بین المللی و موسسات رتبه بندی معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زیر می باشد:

  ساختار سرمایه :

  ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است.مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر شده است.از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است و سرمایه بانک تکیه گاهی است که به بانک اجازه می دهد علیرغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی راداشته باشد وبه عملیات خود ادامه دهد (وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389).

  سودآوری:

  درآمد و سودآوری زیاد برای یک بانک، نشانگر توانایی آن درحمایت از عملیات حال وآینده می باشد.به طور مشخصتر درآمد وسودآوری، تعیین کننده ظرفیت جذب سرمایه به وسیله ساختن زیر بنای مناسب سرمایگذاری برای توسعه و پرداخت سود کافی به سهامداران می باشد.(وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)

  رشد:

  این شاخص نشان دهنده رشد رویکرد بانک در مولفه های مختلفی نظیر رشد سپرده ها، رشد تسهیلات اعطایی ،رشد درآمد و... می باشد.( وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)

  تعریف عملیاتی:

  تعریف عملیاتی، تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. این نوع تعریف فعالیت های محقق را در اندازه‌گیری یا دست کاری یک متغیر مشخص می‌سازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آن چه که باید انجام گیرد و شیوه انجام آن (سرمد و همکاران، 1383).

  برای بدست آوردن  ارقام مورد نیاز سبک تصمیم گیری مدیران، از پرسشنامه اسکات و بروس(1995)استفاده شده است. با استفاده از پرسشنامه 25  سوالی با طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه‌گیری شده است. در این پرسشنامه سوال‌های 3-7-11-13-25 برای سنجش سبک عقلایی، سوال های 1-4-12-16-17 برای سنجش سبک شهودی، سوال های 2-5-10-18-22 برای سنجش سبک وابسته، سوال های 6-14-19-21-23 برای سنجش سبک اجتنابی، سوال های 8-9-15-20-24 برای سنجش سبک فوری تدوین شده است. برای سنجش از مقیاس فاصله ای استفاده شده است.

  در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام تحقیق، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال 1390 و با استفاده از  بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی استفاده شده است

  قلمرو موضوعی :

  حوزه نگرشی این تحقیق، سبکهای تصمیم گیری است.بنابراین در حوزه مباحث مدیریت رفتارسازمانی طبقه بندی می شود.همچنین رویکرد مالی در حوزه مباحث مدیریت مالی طبقه بندی می شود.

  دوره زمانی :

  دوره زمانی این تحقیق، از آبان1391 تا تیر ماه 1392 بوده است.

  دوره مکانی:

  این تحقیق از نظر قلمرو مکانی شامل بانکهای تجاری استان گیلان می باشد.منظور شش بانک از بانکهای  هستند که هدف اولیه تاسیس وفعالیت آن ها انجام امور تجاری می باشد.این بانکها عبارتند از ملی، ملت، تجارت، صادرات ایران، رفاه وسپه

   

   

  [1] Rational

  [2] Intuitive

  [3] Dependent

  [4] Avoidant

  [5] Spontaneous

  [6] Scott and Bruce

  [7]  Deposit

  [8] Investment

  [9] Wilhelm Steinberg

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان

  فهرست:

  فهرست منابع

  منابع فارسی

  1-آذر ،عادل، مومنی،منصور( 1383 )،آمار وکاربرد آن در مدیریت،جلد اول،چاپ دهم،تهران،انتشارات سمت

  2-آذر ،عادل، مومنی،منصور( 1383 )،آمار وکاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ دهم،تهران،انتشارات سمت

  3- باقریان، محمد و همکاران، ( 1380 ) تصمیم گیری حکیمانه رویکردی جدید به مدیریت ،چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی

  4-حاضر، منوچهر، ( 1377 )، تصمیم گیری در مدیریت ،چاپ سوم ،موسسه چاپ و انتشارات مرکزآموزش مدیریت

  5-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک تجارت برای سال مالی1390

  6-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک رفاه کارگران برای سال مالی  1390

  7-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک سپه برای سال مالی 1390

  8-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک صادرات ایران برای سال مالی1390

  9-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک ملت برای سال مالی 1390

  10-سازمان حسابرسی، ( 1390 )،گزارش حسابرسی بانک ملی ایران برای سال مالی1390

  11-ساسان گهر، پرویز،( 1387 )،گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1387

  12- سرمد،زهره،بازرگان ،عباس،حجازی،الهه،( 1380 )،روش های تحقیق در علوم رفتاری،چاپ پنجم،تهران،انتشارات آگاه

  13-شلاگ هفرنان، ( 1384 )، بانکداری نوین در تئوری وعمل ،ترجمه پارساییان، علی وشیرانی،علیرضا،چاپ اول،انتشارات بانک سپه

  14-ایران نژاد پاریزی،  ساسان گهر، مهدی ،پرویز، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، ناشر:موسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول، 1371

  15-حاجی کریمی، عباسعلی، مدیریت منابع انسانی، تهران انتشارات بازرگانی،1378

  16-حافظ نیا،محمد،( 1377 )،روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،انتشارات سمت

  17-حقیقت، جعفر،نصیری، ناصر، ( 1382 )، بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی

  داده ها، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، شماره 9و 10

  18- خاکی،غلامرضا،( 1379 )،روش تحقیق در مدیریت،تهران،مرکز انتشارات دانشگاه آزاداسلامی

  19-سلمانی،داود،( 1384 )،کیفیت زندگی کاری ،چاپ اول،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  20- صالحی صدقیا نی،جمشید ، ابراهیمی،ایرج ( 1378 )، آمار وکاربرد آن در مدیریت ،جلد(1و2)، چاپ اول،تهران،انتشارات هستان

  21-کریستوفر بارلتروپ ، دایانا مک نافتن ، ( 1384 )، تفسیر گزارش ها وصورت های مالی بانک ها،انتشارات پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  22-معاونت امور بانکی،بیمه وشرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی، ( 1389 )، ارزیابی رویکرد بانک ها در سال 1389

  23- معاونت امور بانکی،بیمه وشرکت های دولتی وز ارت امور اقتصادی ودارایی، ( 1390 )، ارزیابی رویکرد بانک ها در سال 1390

  24- معاونت امور بانکی،بیمه وشرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی، ( 1389 )،مجموعه مقالات اولین همایش نقش ورویکرد نظام بانکی در تحقق اهداف برنامه سوم توسعه

  25-معاونت امور بانکی،بیمه وشرکت های د ولتی، ( 1388)،نقش ورویکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه

  26-مورهد،گریفین،( 1382 )،رفتار سازمانی ،ترجمه الوانی،سیدمهدی،معمارزاده،غلامرضا،چاپ

  هفتم،انتشارات مروارید

  27-مهرگان،محمدرضا،( 1383 )،مدل های کمی در ارزیابی رویکرد سازمان ها ،چاپ اول،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

  28-ونوس،داور،دانایی فر،حسن( 1381 )،فرهنگ جامع مدیریت،تهران،انتشارات صفار

  29-هربرت ای سایمون، ( 1371 )،رفتار اداری ،بررسی در فراگردهای تصمیم گیری در سازمان اداری ،ترجمه طوسی ، محمد علی،چاپ اول،مرکز چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

  منابع انگلیسی:

  -1-Anura De Zoysa,Siriyama Kanthi Herath,The impact of owner/managers’ mentality on financial performance of SMEs in Japan,Journal of management development vol25 no.7،2007،662-666.

  2- B.charles Tatum,Richard Eberli, Carin kottraba, Travis Bradberry,Leadership, decision making and organizational justice, management decision 41/10, 2003،1006-1016.

  3- Bowman, sarah Y,Decision Making Styles of a Medical centers management group:A case study, Bisiness sourse premier, 92, vol 70,issue 3.

  4- Darwish A. Yousef, Predictors of decision making styles in a non-western country, Leadorship and organization Development Journal, 19/7, 1998366-373.

  5- David P.Spicer, Eugene Sadler – Smith,An examination of the general decision making style questionnair in two uk samples,Journal of managerial psychology vol.20,no2،2005,

  137-149

  6- Frederick A.Russ, Kevin M.MC Neilly and James M.comer, Leadership, Decision making and performance125 of sale manages, :A Multi-Level Approach,Journal of personal selling and sales management,Vol.XVI, n3،1996,1-15

  6- Gyn-Chang Yu,Jong Sung Park,The effect of downsizing on the financial performance and employee productivity of Korean firms,International Journal of manpower vol.27no.3،2006،230-250

  7- Jeff Hoi Yan Yeung,Willem Selen,Chee- Chuong Sum,Bao Feng Huo,Linking financial performance to strategic orientation and operational priorities,International Journal of Physical Distribution and Logistics Management,vol.36no.3،2006،210-230

  8- Leonic Jooste,Cash flow ratios as a yardstick for evaluating financial performance in African business,Management Financial,vol.32 no.۷،2006،569-576

  9- Ming-Chin Chen,Shu-Ju Cheng,Yuhchang Hwang,An empirical investigation of relationship between intellectual capital and firm’s market value and financial performance,Journal of Intellectual Capital,vol6 no۲،2005،159-176

  10- Patrick E.connor, Boris W.Becker,Personal value systems and Decision –Maleiny style of public managers,Public personnel management, vol 32, no 1،2003،155 – 180

  11- Petrus Wilhelm steinberg, Decision making style within Different Hierarchical levels in the south African military Healfh service, Department of management practice,2003,Faculty of Economic sciences

  12- Peter Thunholw,Decision–making style: habit, style or both?, Personality and Individual differenece, 36،2004, 931-944

  13- Richard Ebrelin , B.charles Tatum,Organizational gustice and decision making,Management decision ,vol43, no7/8 ,2005, 1040-1048

  14- Robert Loo ,A Psychometric evaluation of the General Decisin making style Inventory,Personality and individual Difference, 29,805-905

  15- Shoshana Shiloh,Shelly Koren,Dau Zakay,Individual differences in compensatory decision making style and need for closure as correlates of subjective decision complexity and difficulty,personality and differences,30،2001،699 - 710

  16- Terryl Fox, J.Wayne Spence ,An examination of the decision styles of Project managers:Evidence of significant diversity,Information and management ,36, 1999, 313-320

  17- Yuan Wang, Trust and Decision Making Styles in Chinese township – village enterprises,Journal of Managerial Psychology,vol 18,no 6،2003،541 – 556

   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس