پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

word
165
962 KB
30478
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

  پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
  رشته : مدیریت بازرگانی          گرایش : مالی

   

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در بین تمام سرپرستی های  بانک ها و بیمه های استان گیلان انجام شد.  جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه  استاندارد (1998)  bontis و به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون با نرم افزارSPSS.19 برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد.

  بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که  متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد .همچنین تاثیر مدیریت سرمایه فکری  و ابعاد آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان مثبت و معنادار می باشد ، نتایج آزمون فرضیه ها با توجه به متغیرهای تعدیلگر اندازه و سابقه فعالیت نشان می دهند که متغیر تعدیلگر سابقه فعالیت های مختلف رابطه بین مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها را در استان گیلان تعدیل می نماید ولی این فرضیه ها در مورد متغیر تعدیلگر اندازه های مختلف مورد تایید نمی باشند .

   

   واژگان کلیدی : سرمایه فکری،  سرمایه انسانی،  سرمایه ساختاری،  سرمایه ارتباطی،  عملکرد مالی.

  مقدمه

  جهان امروز جهانی متکی بر سازمان ها، به عنوان نهادهایی برای رفع نیاز انسان مدرن، در عرصه های گوناگون است. بنابراین امروزه زندگی انسان به نحوی جدا نشدنی با شیوه فعالیت سازمان ها گره خورده است، به نحوی که هر جامعه ای که در آن سازمان ها به شکلی شایسته تر وظابف خود را به انجام می رسانند سطح رفاه بهتری را برای مردم خود تامین می کنند .

  از عرصه های مهم در ادامه حیات جوامع امروزی، عرصه اقتصادی است. اقتصاد نیز مانند بقیه حیطه های زندگی مدرن برای اجرای کارکردهای خود وابسته به سازمان هاست، بازارهای مالی از بخش های مهم در عرصه اقتصاد دنیای نوین بوده (مظلومی و همکاران، 1392،ص2) و دو صنعت بانکداری و بیمه از صنایع پیشرو و پر اهمیت در بازارهای­مالی هستند که بررسی عملکرد­مالی آن­ها مهم­ترین هدف­تحقیق حاضر است .

  عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . زیرا تمام تلاش های یک سازمان درتمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند، به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است(,2007,P.1066  Lin & Kuo ). به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند(Wagner.et al.,2012,P.3) ، بنابراین سازمان ها برای بررسی وضعیت خود نیاز به سنجش عملکرد مالی و غیر مالی خود دارند ( آذر و دانشور،1386،ص124)

  جوشی،کاهیل وسیدو[1] در سال 2013 در تحقیقی مطرح نمودند که یکی از شیوه های ارتقای عملکرد مالی سازمان ها توجه به سرمایه فکری است .et al.,2013.P.269) Joshi) ، سرمایه فکری نوعی سرمایه است که به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می شود که یک دارایی ارزشمند در سازمان می باشد  (Srivihok,2008).

  سرمایه فکری متشکل از مواردی چون دانش،اطلاعات ،مالکیت معنوی وتجربه است که می توان از آنها برای ثروت آفرینی بهره گرفت. سرمایه فکری در نمایی وسیع تر ومقبول متشکل از سه محور انسانی ،ساختاری وارتباطی است. سرمایه انسانی را می توان مشتمل بر مواردی چون دانش،تحصیلات،مهارت ونوآوری وتوان حل مساله دانست. سرمایه ساختاری شامل تمامی ذخائر غیر انسانی دانش در شرکت ها است. ونهایتا سرمایه ارتباطی در دانش نهفته در کانال های بازاریابی و ارتباط با مشتریان واقع است (قربانی و همکاران، 1389). در این فصل، بیان مسئله، اهمیت تحقیق و فرضیه ها، چارچوب نظری، تعاریف مفهومی و عملیاتی؛ و نیز قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

   

  1--2 بیان مسأله

  امروزه سازمان ها و مدیران برای سازگاری با تغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راه های نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند(فیضی،1386) و نسبت به رقبا از عملکرد بهتری برخوردار باشند برای عملکرد مقیاسهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از مقیاس های مالی استفاده می شد، از دهه ی 1980 بسیاری از پژوهشگران مقیاس های مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند(رهنورد ، 1387). عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است(Tangen,2004). . با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پرنوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی 10 سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان ، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیش از این می دانند (یوسفی،1389).

  سنجش عملکرد شرکت ها درواقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریتی در مدیریت سازمان های مدرن هستند و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط­پیچیده و پویای امروز کجاست،­برای سازمان­ها اهمیت فراوانی دارد(حسن­زاده و زارع،1387،ص­9)­.

  با توجه به این که سازمان ها با محیطی روبه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمان ها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفاده می کنند. دانش و سرمایه های فکری به عنوان استراتژی های پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ها تشخیص داده شده است (پهلوانیان، 1391 ) .

  امروزه سرمایه فکری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سود آوری شرکت محسوب می شود. دو عامل مهم که موجب افزایش کیفیت عملکرد شرکت ها طی دو دهه گذشته شده است، جهانی شدن و فزونی تغییرات فناوری است. در این محیط ، سرمایه فکری و دارایی های نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی های مبتنی بر دانش فراهم کننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند ( مجتهدزاده و همکاران ، 1389 ، ص 110 ) . امروزه جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه های فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشارکت در بازارهای امروزین، در هر شکل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملکرد خود نیازمندند (خاوند کار و همکاران، 1387 ).

  با توجه به این که دارایی های دانشی در سازمان های دانش محور زیادی، به عنوان منابع اولیه مزیت رقابتی به حساب می آیند(Lev,2001).محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی وغیره را در برگیرد. دراین میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. از طرف دیگر در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند. ( Meer-Kooistra et al.,2001,P.459)

  سرمایه انسانی را می توان مهمترین دارایی های سازمان تلقی کرد. بنابراین انتظار می رود سازمان هایی که

  از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن ها نیز بالاترباشد. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی سازمان ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد(روشنی اصل و همکاران، 1392،ص2).

  تحقیق حاضردر دو حوزه بیمه و بانک جهت بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد مالی صورت گرفته است . صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به طوری که عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند؛ بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند. سازمان های بیمه ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به عبارت دیگربه کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا کند، صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و بروندادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیرزیاد است (حسن زاده و زارع،1387،ص 9).

  ظهور عصراطلاعات و اقتصاد دانش محور ،سازمان ها را از تاکید بر منابع مالی وپولی به سمت دارائی های نامشهود کشانده است . صنعت بانکداری از جمله بافت هایی است که به چند دلیل ،این منابع نامشهود را
  می توان در آنجا بیشتر جستجو کرده وبه اهمیت استراتژیک آنها دست یافت . نخست ،برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف آنها سود آوری است ،مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند اهداف چند گانه وبا ماهیت غیر مالی در کنار مسائل مالی داشته باشند . دوم ،حتی اگر بخش های تولیدی وخدماتی ورودی های کاری یکسانی مانند منابع انسانی ،دانش ،پول ،مواد خام وکارخانه را به کار ببرند ،بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به طور قطع نا مشهود هستند ، در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی نا مشهود است .(شهائی وخائف الهی ،1389 ، ص 74) .

  با توجه به این که برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشور باید صورت گیرد توجه به نظام بانکی کشور است، بنابراین در جهت تحقق اهداف بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند، همچنین باید درک کنند که سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد(شجاعی و باغبانیان، 1388،ص2) .

   

  با توجه به این که تحقیقات پیشین رابطه معناداری را بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی بنگاه ها نشان می دهد (بروجردی و همکاران،1389،ص 10 و شهایی و خائف الهی،1389،ص  82 و Chen et al, 2004و ,2013.P.269 , &cahill sidhu, Joshi) پژوهش های انجام شده نیز در زمینه سرمایه فکری نشان دهنده این مطلب می باشد که در سازمان هایی که سرمایه فکری وجود دارد، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می کنند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه سرمایه فکری به یک ضرورت غیرقابل اجتناب، تبدیل شده است. زیرا سازمان ها از طریق سرمایه فکری می توانند شاخص های عملکرد مالی خود را بهبود و توسعه دهند. از آن جا که در سال های اخیر توجه روزافزونی به بررسی سرمایه های فکری و تاثیر آن ها بر عملکرد بنگاه ها بخصوص در حوزه مالی شده است،این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی در جامعه مورد مطالعه رابطه ای معنادار وجود دارد؟

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

  اندیشمندان و صاحب نظران برای توصیف عصرکنونی اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی،عصر اطلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار برده اند. قرن بیست و یک ، قرن دانشی محوری است­.در عصری که اطلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه­فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر ­دارایی­های مشهود و فیزیکی،­ارجحیت­ بیشتری پیدا می­کند­( ­سیدنقوی و همکاران­،­1391­،­ص­54 )­.
  دارایی های فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جزو مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد(Abeysekera,2006) . اگرچه اهمیت سرمایه فکری با توجه به بازار رقابتی امروز، همواره در حال افزایش است اما اکثر سازمان ها ، با مشکلات زیادی به دلیل نادیده گرفتن اثر سرمایه فکری شان رو به رو می شوند؛ چرا که وجود سرمایه فکری به دلیل ماهیت و ویژگی های آن در این شرکت ها پنهان مانده است.,2011) .( Maditinos et al

  از دیگرخصوصیت بارز عصر حاضر، عملکرد و ایجاد ارزش بر پایه دارایی های نامشهود است. این در حالی است که ثروت در گذشته از منابع فیزیکی و مالی یک شرکت بدست می آمد و صاحبان سرمایه، همواره سعی در بهبود اوضاع اقتصادی خود از طریق بهبود و افزایش دارایی جاری و دارایی ثابت داشتند. با پیدایش
  دارایی های نامشهود و تأکید هرچه بیشتر بر ایجاد ارزش از طریق آن ها، حوزه جدیدی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری به نام سرمایه فکری به وجود آمده که در نتیجه آن انقلاب عظیمی در حیطه ارتباطات و تکنولوژی رخ داده است. این انقلاب، ذینفعان را وادار به تغییر دیدگاه، درباره نحوه افزایش ثروت و قوانین ایجاد ارزش و عملکرد صحیح نمود که دانش، آغازگر این حرکت بود (Manuel  et al.,2011) .در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است ( مجتهدزاده و همکاران ، 1389 ) . با توجه به این که بررسی عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به وسیله این عامل مدیریت می‌تواند مطمئن باشد که سازمان عملکرد بهتری دارد یا نه، با وجود اهمیت عملکرد و ارزیابی آن پی بردن به عوامل مؤّثر و مرتبط با آن نیز دارای اهمیت است زیرا با دانستن رابطه میزان و شدّت ارتباط عوامل مؤّثر بر عملکرد می‌توان با تغییر و دستکاری آنها عملکرد را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت . درحقیقت ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعّالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معّین وهمچنین شناخت­متغیرهای تأثیرگذار برآن از فرآیندهای مهم و راهبردی محسوب می­شوندکه ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان­­،­نقش قابل توجّهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت شرکت­ها دارد.

  در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است ، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارها ی مالی امکان پذیر نمی باشد. نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشهای مؤثری برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیدهای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد و هم چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار میباشند زیرا آنها می توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی ) هر یک از بانک های موجود در کشور ایران اهمیت ویژه ای یافته است
  ( گلبازخانی پور و همکاران ، 1392 ، ص 86 ) .زیرا موسسات مالی مهم ترین نهادهای اقتصادی یک
  کشور به شمار می روند که رشد و شکوفائی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی موسسات مذکور نیز کارائی لازم را ندارند
  (ریاضت،1381 ،ص136).با توجه به عقب ماندگی نظام بانکی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانک داری جهانی و بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز عرصه گسترده ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می توان به دستاوردهای قابل توجهی نایل شد.در این میان بررسی عملکرد سرمایه فکری در صنعت بانک داری کشورجای بحث دارد تا مشخص شود چه اندازه بر وجود سرمایه فکری در سازمان تاکید می شود و تاثیر آن بر عملکرد مالی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد(شجاعی و باغبانیان،1388،ص108).از دیگر بنگاه های مالی صنعت بیمه در بازار سرمایه است . بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کاری مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق می گیرد . صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی
  می نماید ( کریمی ، 1392 ، ص 183 ) .صنعت بیمه، با برخورداری از مجموعه وسیعی نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند . در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزاد سازی تعرفه های بیمه ای و توانمند سازی صنعت بیمه انجام گرفته است . این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت اقتصادی باشد . رویکرد ساختار و عملکرد در مباحث اقتصاد خرد عمدتاً از سال 1956 مطرح شده است . بنابراین رویکرد ، نرخ سودآوری بنگاه ها در صنایع متمرکز به طور متوسط بیشتر است (پیرویان و زارع نژاد ، 1391 ، ص 5 ) .

  علیرغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، نتایج تحقیق های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت و کمیت اطلاعات ،گزارش شده شرکت ها در مورد این منبع کلیدی وجود دارد. به عقیده بریننان(2001) بخش هایی که سهم دارایی های نامشهودشان پایین تر است، انگیزه کمتری برای افشای اختیاری سرمایه فکری در گزارش های سالانه دارند.

  مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که دانش و سرمایه فکری اهمیت زیادی پیدا کرده و به یک کالای مهم در ایجاد ارزش در واحد تجاری تبدیل شده است. اقدامات اقتصادی شرکت ها به شدت بر پایه دانش و فناوری قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکری و دارایی های نامشهود مرتبط است.

  عدم ارائه گزارشاتی در مورد شناسایی و ارزیابی و ارتقاء و نحوه استفاده از سرمایه فکری در سازمان اختلاف بین سرمایه گذاران را منجر می شود و آنان را به دو گروه آگاه و ناآگاه از مسایل و مشکلات و امور سازمان تقسیم می کند، همچنین موجب می شود سرمایه گذاران آگاه بازد ه های غیرعادی بالاتری را بدست آورند و ثروت بیشتری توسط سرمایه گذاران ناآگاه به ویژه انتقال یابد(آهنچی و یوسفی،1390،ص13).

  بنابراین با توجه به مشکلات ذکرشده و سیاست های دولت مبنی بر ارتقا و بهبود صنعت بیمه کشور و ایجاد محیطی رقابتی در کشور، شرکت های بیمه خصوصی علاوه بر اینکه باید بر این مشکلات غلبه نمایند باید جهت رسیدن به موقعیتی هم ردیف و حتی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی تلاش کنند و این امر اتفاق
   نمی افتد مگر با مدیریت عملکرد صحیح و بهبود دائمی فرآیندهای آن(حسن زاده و زارع،1388،ص5).
  با توجه به مطالب ارایه شده تحقیق حاضر می کوشد تا به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق در بنگاه های مورد نظر با توجه به تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد مالی آن ها بپردازد.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از :

  الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مساله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مساله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سئوال اصلی تحقیق در مورد رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی ، می توان به اهداف مورد نظر دست یافت که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1-سنجش میزان سرمایه فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

  2- سنجش میزان عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

  3- سنجش اولویت اثر گذاری ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

  4- سنجش نقش تعدیل­گری اندازه وسابقه سازمان در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان .

  5- تعیین رابطه بین سرمایه­فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد­مالی سرپرستی بانک­ها وبیمه­های استان گیلان.

  6- آزمون مدل تحقیق .

  ب) اهداف کاربردی : نتایج این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان متمرکز شود .

   

  1-5- چهارچوب نظری

  چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش ها بر آن استوار است ، این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهائی که در پی اجرای فرایندهائی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی، پیشینه تحقیق شناسائی شده است. پس از شناسائی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط  میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های متناسب با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را مشخص می کند همان گونه که بررسی پیشینه متغیرهائی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافته های پژوهش های پیشین هستند را شناسائی می کند، یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم
  می آورد (سکاران ، 1390،ص 94-95) .

  با توجه به ادبیات تحقیق و روابط اشاره شده بین متغیرها، مدل مفهومی تحقیق را می توان به صورت شکل 1 که برگرفته از 2013) , &cahill sidhu, Joshi) می باشد ترسیم کرد.

  در این مدل متغیر عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته، سرمایه فکری با مولفه های سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه وسابقه سازمان  به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است.­به طور کلی، این تحقیق به دنبال تاثیر سرمایه های فکری و ابعاد آن بر عملکرد مالی بصورت مستقیم و همچنین با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر اندازه وسابقه سازمان در سرپرستی بانک ها و
  بیمه های استان گیلان می باشد.

   

   

  سرمایه های فکری

  سرمایه انسانی

  سرمایه ساختاری

  سرمایه ارتباطی

  عملکرد مالی

   

   

  سابقه فعالیت

  اندازه سازمان

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از مدل( Joshi ,,cahill,sidhu 2013 )

   

  1-6- فرضیه های تحقیق

  مطابق مدل ارائه شده فرضیه های تحقیق عبارت است از:

   

  فرضیه اصلی تحقیق:

  مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان تاثیر دارد .

  2. تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی در سرپرستی بانک ها وبیمه ها با سابقه های فعالیت مختلف تفاوت معنا داری دارد.

  3. تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی در سرپرستی بانک ها و بیمه ها با اندازه های مختلف تفاوت معنا داری دارد.

   

   

   

  فرضیه های فرعی تحقیق:

  1.  مدیریت سرمایه انسانی بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با سابقه های فعالیت مختلف تاثیر دارد .

  2.مدیریت سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با سابقه های فعالیت مختلف تاثیر دارد .

  3. مدیریت سرمایه ارتباطی بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با سابقه های فعالیت مختلف تاثیر دارد .

  4.  مدیریت سرمایه انسانی بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با اندازه های مختلف تاثیر دارد .

  5.مدیریت سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با اندازه های مختلف تاثیر دارد .

  6. مدیریت سرمایه ارتباطی بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان با اندازه های مختلف تاثیر دارد .

   

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  منظور از عملیاتی کردن ، قابل مشاهده ساختن یک تئوری و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است (خاکی ، 1378،ص178). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است :

   

  1-7-1- عملکرد مالی

  عملکرد[2] به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار وهمچنین اهداف مالی اشاره دارد (Li et al.,2006,P.109). عملکرد مالی حدی است که در آن افزایش درآمد یک شرکت از محصول ‌(محصولات) اصلی‌اش نسبت به رقبایش بیشتر است (Kim,2006) و منعکس کننده دستیابی به اهداف اقتصادی آن شرکت می باشد,2014,P.2) (Gerschewski & Xiao ‌‌، در تحقیق حاضر متغیر عملکرد با استفاده از معیارهای مالی که شامل مولفه های سوددهی، درآمد، سهم بازار و رشد فروش است به وسیله پرسشنامه و با سئوال از شعب بانک ها و بیمه های که در استان گیلان فعالیت می کنند اندازه گیری می شود.

  سود دهی : سود باقی‌مانده یک شرکت پس از فروش محصول یا خدمت پس از کسر هزینه‌های مرتبط (حقیقت و موسوی، 1386،ص 32).

  درآمد: شامل تمام ورودی های حاصل از از فروش محصول یا خدمت می باشد.

  سهم بازار: درصدی از یک صنعت یا کل بازار فروش است که توسط یک شرکت خاص در طول مدت‌زمان مشخص به دست آمده است و از شاخص‌های مهم عملکردی شرکت شناخته شده است. سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است. سهم بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می‌‌شود ( رضایی کلیدبری و همکاران،1393،ص 10).

  رشد فروش:­از شاخص‌های ارزیابی فعالیت شرکت است(رضایی کلیدبری و همکاران،1393،ص 10).

   

  1-7-2- سرمایه فکری

  سرمایه فکری پاسخی به اهمیت دارایی ها و ارزش های ناملموس سازمانی می باشد( Cheng et al.,2010) .

  به طور کلی از تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه فکری دو نتیجه کلی استخراج می شود، این دو نتیجه عبارتنداز: دارایی های ناملموس ( سرمایه فکری ) نمی توانند به خودی خود در حالت ایستایی بماند، به بیان دیگر، این دارایی های دانشی نمی توانند به طور جدا از ارزش دارایی های دیگر در سازمان ارزش خود را حفظ کنند . سرمایه فکری نتیجه اثرات شبکه ای استفاده از انواع منابع سازمانی، انسانی و فکری می باشد
   ( چوپانی و همکاران ، 1391 ، ص 33 ) .به بیان دیگر سرمایه فکری به عنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی به هم وابسته است نشان داده می شود: سرمایه انسانی[3] ، سرمایه ساختاری[4] و سرمایه مشتری[5] ،رابطه ای (Ramirez et al.,2007) ، که در ذیل به آنها می پردازیم :

   

   

  1-7-2-1-سرمایه انسانی

  سرمایه انسانی، پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی در اجرای وظایف آن محسوب می شود. سرمایه انسانی، به قابلیت ها، مهارت ها و تخصص اعضای انسانی اطلاق می شود ( 266  et al.,2013,P..Joshi ) . اهم شاخص های سرمایه انسانی، عبارتند از: شایستگی حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان می باشد(Rodov & Leliaert,2002) . در این پژوهش در بخش سرمایه انسانی عواملی چون :

  شایستگی کارمندان

  کارگروهی

  آموزش و ارتقاء کارمندان

  خلاقیت و هوش کارمندان

  و ... را با پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار می دهد(Bontis,1998).

   

   

  1-7-2-2- سرمایه ساختاری

  سرمایه ساختاری به ساز و کار و ساختار یک واحد تجاری مرتبط است و می تواند کارکنان را در عملکرد بهینه فکری یاری کند و بدین ترتیب سازمان قادر خواهد بود، عملکردش را بهتر کند . به عبارت دیگر سرمایه ساختاری دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی م یماند، به کل سازمان تعلق دارد، قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران می باشد (266 et al.,2013,P..Joshi) . سرمایه ساختاری را می توان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد و از کارکنان­( سرمایه انسانی­) در کارشان حمایت می­کند، اطلاق­کرد. این نوع سرمایه به­عنوان زیربنایی حمایت­کننده، سرمایه­انسانی را قادر می­سازد به­وظایفش ­عمل­کند. سرمایه­ساختاری تحت تملک­سازمان است و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می­کنند،­در سازمان وجود دارد  (Bhartesh & Bandyopadhyay,2005) . در این پژوهش در بخش سرمایه ساختاری عواملی چون :

  هزینه

  درآمد

  ایده

  کارایی

  فرهنگ سازمانی

  و ... را با پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار می دهد(Bontis,1998).

  1-7-2-3- سرمایه  مشتری/ ارتباطی

  سرمایه مشتری یا ارتباطی شامل وابستگی های برون سازمانی مانند وفاداری مشتریان، حسن شهرت و روابط شرکت با تأمین کنندگان منابع آن می باشد. این موضوع از طریق ارزش دریافتی یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان تعریف می شود. سرمایه مشتری شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط آن با مردم و سازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان و همچنین سودآوری خالص به ازای هر مشتری می گردد ( 267  et al.,2013,P..Joshi ) به طور کلی، می توان گفت که مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است (Chen et al.,2008).  در این پژوهش در بخش سرمایه مشتری / ارتباطی عواملی چون :

  رضایت مشتریان

  سهم بازارروابط مستمر و پایا

  وفاداری مشتری

  خواسته ها و نیازهای مشتریان

  و ... را با پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار می دهد(Bontis,1998).

   

   

  1-8-قلمرو تحقیق

  یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو اجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در کنترل داشته باشد . بنابر این مطالب مذکور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد :

  الف) قلمرو موضوعی- این تحقیق از لحاظ موضوعی به طور کلی در قلمرو مدیریت مالی قرار داشته  که در زمینه آن بر مدیریت سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان پرداخته شده است .

  ب ) قلمرو زمانی- جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق در سال 1393 می باشد.

  ج) قلمرو مکانی- قلمرو مکانی تحقیق حاضر را سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان تشکیل می‌دهد

   

  1-Joshi ,cahill,sidhu

  1-Performance

  1-human capital

  2-structural capital

  3-customer capital

  Abstract

  The study examines the impact of intellectual capital management on financial performance of banks and Insurance supervisor in Guilan province. Descriptive – correlation methodology was used in this study. The statistical community, banks and insurance Gilan Province, Based on data collected from 29 banks and 18 insurers operating in the province, Sampling of all the branches of banks and insurance province was conducted. Data was collected using a standardized questionnaire bontis(1998)  and the field was used. For data analysis, regression techniques to test the research hypotheses were SPSS.19 software. Research hypothesis suggests that human capital variables have the greatest impact on the management of intellectual capital. The impact of intellectual capital management and the financial performance of banks Insurance Gilan province is positive and significant, Moderator of these variables to test hypotheses regarding the size and experience showThe size and experience of the relationship between intellectual capital management on the financial performance of banks and insurance supervisor in the province are moderated.

  Key words: intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, financial performance.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده.............................................................................................................. 1

  فصل اول : کلیات تحقیق...................................................................................... 2

  1-1- مقدمه....................................................................................................... 3

  1-2- بیان مسأله.................................................................................................. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................ 7

  1-4- اهداف تحقیق............................................................................................ 10

  1-5- چهارچوب نظری....................................................................................... 11

  1-6- فرضیه های تحقیق...................................................................................... 12

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................... 13

  1-7-1- عملکرد مالی.......................................................................................... 13

  1-7-2- سرمایه فکری......................................................................................... 14

  1-7-2-1-سرمایه انسانی...................................................................................... 15

  1-7-2- سرمایه ساختاری...................................................................................... 15

  1-7-2-3- سرمایه  مشتری/ ارتباطی......................................................................... 16

  1-8- قلمرو تحقیق............................................................................................ 16

  فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق............................................................... 17

  2-1- مقدمه..................................................................................................... 18

  بخش اول : سرمایه فکری........................................................................................ 19

  2-2- معرفی سرمایه فکری.................................................................................... 19

  2-3- اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری................................................................ 23

  2-4-  اجزای سرمایه فکری................................................................................... 24

  2-5- ویژگی ها و استراتژی های سرمایه فکری............................................................ 29

  2-6- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری............................................................... 30

  2-7- نقاط قوت و ضعف و روش های جدید برای مدیریت سرمایه های فکری....................... 37

  2-8- مدیریت موفق سرمایه فکری........................................................................... 38

  2-9- رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی............................................................. 39

  بخش دوم : عملکرد مالی....................................................................................... 40

  2-10- تشریح مفهوم عملکرد................................................................................ 40

  2-11- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی................................................................. 42

  2-12- رویکردهای سنجش عملکرد......................................................................... 43

  2-13- اهداف ارزیابی عملکرد............................................................................... 46

  2-14- سطوح ارزیابی عملکرد............................................................................... 47

  2-15- مدل های ارزیابی عملکرد  سازمانی................................................................. 48

  2-16-ارزیابی عملکرد مالی.................................................................................. 58

  2-17-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد...................................................... 59

  2-18- مدل های ارزیابی عملکرد............................................................................ 60

  2-19- واحدهای اندازه گیری عملکرد...................................................................... 62

  2-20- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد..................................................... 63

  2-21- ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد کارآمد........................................................... 65

  2-22-شاخص های عملکرد.................................................................................. 66

  2-23- مفهوم عملکرد در بانک............................................................................... 69

  2-24- مفهوم عملکرد در بیمه................................................................................ 73

  2-25-جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص های جهانی............................................ 75

  2-26- مدل های ارزیابی عملکرد در شرکت ها بیمه...................................................... 77

  بخش سوم : پیشینه تحقیق....................................................................................... 78

  2-27-تحقیقات داخلی........................................................................................ 78

  2-28- تحقیقات خارجی..................................................................................... 81

  2-29-روابط بین متغیرها ومدل تحقیق...................................................................... 85

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق.......................................................................... 87

  3-1- مقدمه..................................................................................................... 88

  3-2- روش اجرای تحقیق.................................................................................... 88

  3-3- جامعه آماری............................................................................................. 89

  3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه.............................................................. 89

  3-5- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................ 90

  3-6- روایی و پایائی ابزار اندازه گیری...................................................................... 91

  3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها............................................................ 93

  فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................... 94

  4-1- مقدمه..................................................................................................... 95

  4-2- توصیف متغیر های تحقیق.............................................................................. 95

  4-3- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف....................................................................... 99

  4-4- فرضیه های تحقیق.................................................................................... 100

  فرضیه اصلی تحقیق........................................................................................... 100

  فرضیه های فرعی تحقیق...................................................................................... 102

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها................................................................... 107

  5-1- مقدمه................................................................................................... 108

  5-2- نتایج آمار توصیفی.................................................................................... 108

  5-3- نتایج نهایی فرضیه ها................................................................................. 112

  5-4-پیشنهادهای تحقیق بر اساس تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها........................................ 116

  5-5- پیشنهادهای تحقیق های آتی......................................................................... 118

  5-6-محدودیت های تحقیق................................................................................ 119

  منابع و ماخذ................................................................................................... 120

  منابع فارسی.................................................................................................... 120

  منابع لاتین...................................................................................................... 126

  پیوست ها....................................................................................................... 131

  1-پرسشنامه.................................................................................................... 131

  2-لیست بانک ها و بیمه ها.................................................................................. 135

  3-ضریب آلفای کرونباخ..................................................................................... 136

  4-خروجی های تحقیق....................................................................................... 139

  5-کیس سامری................................................................................................ 151

  منبع:

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی

  1- ابزری ، مهدی . رنجبریان ، بهرام . فتحی ، سعید . قربانی، حسن ، 1388 ، "تأثیر بازاریابی داخلی بر- بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری"، ،چشم اندازمدیریت،شماره 31 ،ص ص 42-25.

  2-ابونوری،اسمعیل.سپانلو، هادی، 1384 ،" تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی"، دانشور،
  شماره14، ص15-1.

  3-آذر ، عادل ؛ دانشور مریم ، 1386 ، " مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه " ، فصلنامه صنعت بیمه ، سال بیست و دوم ، شماره 2 ، تابستان ، 1386 ، شماره مسلسل 86 ، ص ص 152-123.

  4-آذر ، عادل و مؤتمنی ، علیرضا ، 1383 ، " اندازه گیری بهره وری در شرکت های تولیدی به وسیله مدل (DEA) " ، دو ماهنانه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، دی ماه ، سال یازدهم ، شماره 8،ص44.

  5- آرمسترانگ ، مایکل ، 1385 ،"مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی" ، ترجمه :سعید صفری ، انتشارت
  جهاد دانشگاهی.

  6-احمدیان ، مجید ؛ قربانی ، رحیم ، 1392 ،" بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی " ، مجله اقتصادی ، شماره های 11 و 12 ، بهمن و اسفند ، ص ص 130-111.

  7- اسمعیل زاده مقری ، علی ؛ همت فر ، محمود ؛ زمانیان ، علیرضا ، 1389 ،" بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره ششم ، ص ص 12-1.

  8-آشنا ، مصطفی ؛ یوسفی ، حمیدرضا ؛ صادقی ، فرزانه ، 1388 ، " سرمایه فکری ، سرمایه ای ارزشمند و موثر در سازمان امور مالیاتی کشور " ، فصلنامه تخصصی مالیات ، دوره جدید، شماره ششم ، ص ص  155-139.

  9- افجه علی­اکبر،قادرپور­هانا،1389، " بررسی تاثیر­مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان­" ، فصلنامه مدیریت­دولتی­،  دوره  1، شماره  3،صص 140-113.

  10- الوانی، سیدمهدی ، 1380 ، " مدیریت عمومی" ، نشر نی، تهران، ص 119.

  11- ایران زاده سلیمان, برقی امیر ، 1388 ،"  ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) " ، مدیریت صنعتی :   تابستان , دوره  4 , شماره  8  ، ص ص 86-67.

  12- بابایی نیولویی ، نیلوفر ؛ رحیمی ، غلامرضا ؛ بهلولی زیناب ، نادر ، 1391 ، " بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاهها " ، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3 ،پاییز و زمستان ، ص ص 96-53.

  13-برادران حسن زاده،رسول. نژاد ایرانی،فرهاد. لطف اللهی حقی،ماهرخ ، 1388 ،" بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم­گیری مدیران بانک ها دولتی و غیردولتی( با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی)" ، فراسوی مدیریت، سال سوم ، شماره 11،ص ص 211-185.

  14-بهرنگی، محمدرضا. 1388 ، " سازمان خلاق و نوآور یک سرمایه فکری از منظر مدیریت بر آموزش"، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری.

  15- بیاضی طهرابند ، علی  ؛ عقیلی ، حسن  ؛ معین نجف آبادی ، فقیهه ، 1388 ، " مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانها " ، تدبیر ، آذر ، شماره 211 ، ص ص 54-49.

  16- پرهیزگار ، محمد مهدی ؛ حاجی کریمی ، عباسعلی ، 1386 ، " سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور  ( مطالعه‌ی موردی، بانک ملت ) " ، دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان ، ص ص 140-113.

  17- پهلوانیان، حسین ، 1391 ، " سرمایه فکری دارایی پنهان برای برتری در رقابت " ، ماهنامه مهندسی مدیریت ، 5 (46 ) ، ص ص 67-64.

  18- پیرویان ، افسانه  ؛ زراء نژاد ، منصور ؛ 1391 ، " بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران " ، تازه های جهان بیمه سال شماره 176 ، 17-4.

  19-جعفری،مصطفی و دیگران ، 1384 ، " بازنگری مدل های انداره گیری سرمایه فکری یک رویداد کل نگر " ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تهران.

  20-چوپانی ، حیدر ؛ زارع خلیلی ، مجتبی ؛ قاسمی ، عقیل ؛ غلام زاده ، حجت ، 1391 ، " بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه توسعه ) " ، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، دوره دوم ، شماره 1 ، صص17-1.

  21-حاجی کریمی، عباسعلی و بطحایی، عطیه. 1388 ، " مدیریت سرمایه های فکری (مزیت راهبردی ارزش آفرینی سازمانی ) مفاهیم و کاربردها. "،  چاپ اول ، تهران: نشر بازرگانی.

  22- حاجی پور،بهمن ؛ کرد،مرتضی ، 1390 ، " اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی نو آوری و عملکرد مالی شرکت " ، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان و پائیز - شماره 62 ، ص ص 162-143.

  23- حسن پور ، داود ؛ یزدانی ، حمیدرضا ، 1391 ،" بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 19 ،
  شماره 4 ، ص ص 32-15.

  24-حسن زاده ، حمیدرضا ؛ زارع ، محمدصادق ، 1387 ، "تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان "، فصلنامه صنعت بیمه ، سال بیست وسوم ، شماره ٣ و ٤ ، پاییز و زمستان ، شماره مسلسل 91-92 ، ص ص 36-7.

  25- حسن‌زاده ، رقیه ،1391، "رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت‌های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  26- حسینی، س.م. شیخی، ن، 1391 ،" تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود ،10، عملکرد شرکت : مطالعه صنعت مواد غذایی ایران "، مطالعا ت مدیری ت راهبرد ی، 3 ، 57-31.

  27- خردمند ابراهیم ؛ ناظم فتاح ، 1389 ، "بررسی رابطه بین فرهنگ سارمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی"، واحد تهران شمال ، فصلنامه مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) بهار, دوره 3, شماره 12 ، ص ص181-159.

  28-خاکی ، غلامرضا ، 1387 ،" روش تحقیق در مدیریت" ، انتشارات بازتاب .

  29- خاوند کار، جلیل؛خاوند کار، احسان؛ متقی، افشین ، 1387 ،" سرمایه فکری "، جلد اول، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.

  30-دارابی ، رویا ، 1391 ،" تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری ،  سال اول، شماره چهارم، زمستان ، ص ص  131-106.

  31-دانشفرد،کرم اله. وحدانی، کاوه.آغاز،عسل،1389، " بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان"، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،شماره 4،سال2،ص55-72

  32-دفت،ریچارد ال ،1377،"تئوری و طراحی سازمان" ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ، دفتر
  پژوهشهای فرهنگی.

  33-دستگیر، محسن و محمدی، کامران ، 1388 ، "سرمایه فکری: گنج تمام نشدنی سازمان"، ماهنامه تدبیر، شماره 214 ،
  ص ص 34-28.

  34-رحیمی، غفور ،1385،"ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره 173.

  35-رضایی کلیدبری ، حمیدرضا ؛ گودرزی چگینی ، مهرداد ؛ علوی فومنی ، سیده فاطمه ،1393، "تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی" ، مدیریت بازرگانی ، دوره 6 ، شماره 1 ، ص 88-67.

  36-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،1387،  "مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت"، پیام مدیریت،

  شماره 26، ص181-101.

  37-ریاضت فرهاد،1381،"ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل"،صنعت بانک،پیاپی 19، ص ص 168-135.

  38-  سالاریان زاده ،محمدحسین ؛  یوسفیان اسپلی ،شیوا ،" استقرار نظام ارزیابی عملکرد حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی "، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت .

  39-سکاران ، اوما، 1390 ،"روش های تحقیق در مدیریت" ، مترجمان : صائبی و شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  40- سید نقوی  ،میرعلی ؛ سپندارند ، صادق ؛ رامین مهر ،  حمید ، 1391 ، "بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران "، مدیریت بازرگانی ، دوره 4 ،
  شماره 12 ، ص ص 70-53.

  41-شجاعی ، عبدالناصر ؛ باغبانیان ، مصطفی ، 1388 ، "بررسی ارتباط فکری و عملکردی سازمانی صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی استان کردستان "، فصلنامه مدیریت­صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد­سنندج­، سال­چهارم ، شماره 9 ، پاییز ، ص ص 117-107.

  42- شمس شهاب الدین،خلیلی مهدی،"بررسی رابطه سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،چشم انداز مدیریت مالی وحسابداری،1390،شماره 1،ص ص 65-51.

  43- شهائی بهنام ،خائف الهی احمد علی ، 1389 ،"بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شعب بانک سپه در تهران" ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره 2،شماره 5،ص ص 90-73.

  44- شهایی بهنام،  قربانی محمدجواد,  , موسوی سجاد, انواری رستمی علی اصغر ، 1389 ، "چشم انداز مدیریت­بازرگانی " ، چشم انداز مدیریت پیام مدیریت،   زمستان , دوره  10 , شماره  4 پیاپی 37 ، ص ص 40-27.

  45- شیخ زاده،رجب علی ، 1388 ، "الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان های مأموریت محور" ، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی  ، شماره 2 ، ص ص 84-57.

  46-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،1390،" طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری"، مدیریت بازرگانی، دوره3،شماره7، ص 149-127.

  47- صحت ، سعید  ؛ نظرمند ،آسیه ؛ احسان فر گلشن ، 1390 ،" توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه: موانع و راهکارها "،
  تازه های جهان بیمه سال سیزدهم فروردین شماره 154 ص ص 22-5.

  48-طالب نیا ، قدرت الله ؛ حسینی ، داودخان ؛ معززملاقاسم ، الهه ؛ نیکو نسبتی ، محمد ، 1391 ، "بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم ، شماره 5 ، ص ص 66-51 .

  49-طبرسا، غلامرضا ،1378، "بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی"، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و
  استخدامی کشور.

  50-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، 1387، " ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12 ، زمستان ،ص ص20-12.

  51- عالم تبریزی اکبر،حاجی بابایی علی،رجبی فرد ایمان ، 1388 ،" سرمایه فکری"،تهران:مرکز آموزش و تحقیقات
  صنعتی ایران.

  52-عباسقلیپور، محسن.، 1389، "عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها"،  شماره 106، بانک و اقتصاد، ص 29-24.

  53-عباسی، ابراهیم، صدقی، امان گلدی، 1389 ،" بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 60 ، تابستان ، ص ص63-62.

  54-عفتی داریانی ، محمد علی ، 1386 ، "مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی" ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .

  55-فیض ، داود ؛ احسانی ، رضا ، 1386 ،" را ه های ارتقای جایگاه صنعت بیمه در بازار سرمایه "، تازه های جهان بیمه ، شماره 117 و 118 ، ص ص 12-5.

  56- قلیچ لی بهروز،مشبکی اصغر ، 1385 ،" نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان"،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 75 ، ص ص 147-125.

  57- قهرمانی اقدم ،­غلامحسن ؛­کهن ، مهدی ، 1391 ،­"سرمایه های­فکری و مدیریت منابع­ انسانی "،­روزنامه دنیای اقتصاد ، 
  شماره 2798 ، صفحه 28 (اندیشه اقتصاد ).

  58- کریمی ، سیدمحمد ، 1392 ،" ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز آینده "، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت ، سال یکم، شماره 2 ، تابستان ، صفحات 202-183.

  59- کورنگ بهشتی، سیامک.، 1381، "وظایف مدیران مالی بانک ها"، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 28 و 29،
  ص 137-133.

  60-مجتهدزاده ، ویدا ؛ علوی طبری ، سیدحسین ؛ مهدی زاده ، مهرناز ، 1389 ، "رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران ) "، بررسی­های حسابداری و حسابرسی ، دوره 17­، شماره 60، تابستان ، ص ص 119-109.

  61-مرادی ، محسن  ؛  غفوری فرد ، مهدی ، 1391 ، "رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" ، فصلنامه پژوهش حسابداری ، دوره 2 ، شماره 1 ، ص ص 38-20.

  62-مهر علی زاده ، یدالله ؛ شاهی ، سکینه ؛ حسینی ، شهیده ، 1390 ،" تلاشی برای تدوین شاخصهای سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخصها در دانشگاه شهید چمران اهواز"،دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ، سال سوم ، شماره 4 ، بهار و تابستان ، ص ص  96-65.

  63- مهرنوش ، حسن ، 1391 ، "سرمایه فکری" ، ماه نوین ، ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین ، شماره 39 ، اردیبهشت ،
  ص ص 35-30.

  64- نشریه سیگما ، 2013 ، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره 3.

  65- نمازی، محمد، ابراهیمی، شهلا، 1388 ، "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی، زمستان ، شماره 4 ، ص 10.

  66- نمامیان ، فرشید ؛ قلی زاده ، حسن ؛ باقری ، فاطمه ، 1390 ، "سرمایه فکری و روش های اندازه گیری آن" ،
  دومین کنفرانس مدیریت اجرایی ، 1 و2 تیرماه .

  67- نورالسنا، رسول  ؛ کریمی قرطمانی، مصطفی  ؛  صبری لقایی  ،کامیار ، 1391 ،" رویکردهای موجوددرمحاسبه شاخص قابلیت فرایند درپایش پروفایلها" ، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. 

  68-نوری بروجردی ، پیمان ؛ محمودی ، محمد ؛ هارون کلایی ، کاظم ، 1389 ،" سنجش مدل های ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی" ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره پنجم ، ص ص 31-43.

  69- نوه ابراهیم عبدالرحیم,حمصی سمیه ، 1389 ،" ارزیابی مراکز علمی- کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی "، رهبری و مدیریت آموزشی،  دوره  4 , شماره  3 ,ص ص

  70-  والمحمدی ، چنگیز ؛  روشن ضمیر ، شروین ، 1392 ،" بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع" ، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، سال بیست و سوم، شماره 72 ، ص ص 142-119.

  71- وفایی یگانه،محمد ، 1392 ، "گزارشی از بازار بیمه ایران" ، تازه های جهان بیمه ، خرداد 1392 - شماره 180 ،
  ص ص 49-45.

  72-هدایتی،ع.کلهر،ع.، 1383، "عملیات بانک داری2"،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

  73- Abeysekera, I. (2006). “ The project of intellectual capital disclosures: researching the research”. Journal of Intellectual Capital, Vol. 7 No. 1,

  74- Ahmadvand, Ali Mohammad; Torbati, Reza; Porreza, Amir (1391) “Designed Conceptual model of performance management and strategy formulation using BSC and EFQM”, Journal of HumanResource Management Research, University of Imam Hossein (AS),the fourth year. (In Persian)-Akbarian, M. and Najafi,

  75- Ahangar Reza Gharoie , (2011) , “The relationship between intellectual capital and financial performance: An empirical investigation in an Iranian company” , African Journal of Business Management Vol. 5(1), pp. 88-95

  76- Al-Ali N (2004). “Comprehensive intellectual capital management: stepby- step, John Wiley & Sons, Inc. “, Hoboken, New Jersey.

  77- Allen NC, Bagade S, McQueen MB, Ioannidis JP, Kavvoura FK, Khoury MJ, Tanzi RE, Bertram L. ,(2008) , “Systematic meta-analyses and field synopsis of genetic association studies in schizophrenia: the SzGene database “, Nat Genet. 2008 Jul;40(7):827-34. doi: 10.1038/ng.171.

  78- Bahrami,S. , (2009), “In Intellectual Capital in Higher Education”. Association of Higher Education. Isfahan

  79- Bahrami, S. , (2011) , “An study of  relationships among strategic management”, intellectual capital at universities. PhD Thesis, Isfahan University

  80-Bambang Soedaryono , Murtanto , Ari Prihartini , (2012) , “Effect Intellectual Capital (Value Added Intellectual Capital) to Market Value and Financial Performance of Banking Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange” , International Conference on Business and Management 6 – 7 September, Phuket – Thailand , pp 89-106

  81- Bhartesh, K. R. & Bandyopadhyay, A. K. (2005). “Intellectual Capital: Concept and its Measurement”. Finance India 19( 4): 1365- 1374.

  82- Bontis, N .(1998). “Intellectual Capital: An exploratory study that develops measure and models “, Management Decision, 36.2. 63-76.

  83- Bose S, Thomas K.(2007), “Applying the Balanced Scorecard for better Performance of Intellectual Capital” , Journal of Intellectual Capital;4 : 653-665.

  84- Brooking, A., (1996) , “Intellectual Capital: Core Asset for Third Millennium Enterprise”, International Thomson Business Press, London.

  85- Can˜ibano, L. and Sa´nchez, P., (2004), “Measurement, management and reporting on intangibles: state of the art”, Accounting and Business Review, pp. 56-68.

  86-Cao, Mei. Zhang, Qingyu,(2011),” Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm Performance”, Journal of Operations Management 29 ,163–180.

  87- Chang ,W, Hsieh,J,(2011),” The dynamics of intellectual capital in organizational development” African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp.2345-2355, 18 March

  88- Cheng, M., Lin, J., Hsiao, T., and Lin, T. (2010). “Invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance”. Journal of Intellectual Capital 11 ( 4): 433-450.

  89- Chen, J., Zhu, Z., and Xie, H. Y. (2004). “ Measuring Intellectual Capital: A new Model and Empirical Study”. Journal of Intellectual Capital 5(1): 195-212.

  90- Chen, Y.-S. (2008). “The Positive Effect of Green Intellectual capital on Competitive Advantages of Firms”. Journal of Business Ethics 73, 271-286.

  91- Cho, J.Y., Chak, K., Andreone, B.J., Wooley, J.R., Kolodkin, A.L. (2012). “The extracellular matrix proteoglycan perlecan facilitates transmembrane semaphorin-mediated repulsive guidance”.  Genes Dev. 26(19): 2222--2235.

  92- Daugherty PJ, Stank TP, Ellinger, AE (1998). “Leveraging logistics/distribution capabilities: the effect of logistics services on market share”, Journal of Business Logistics, 19(2): 35-51.

  93- Desheng, Wu, Zijiang, Yang, Sandra, Vela & Liang, Liang , (2006), “Simulation analysis of production and investment performance of Canadian life and health insurance companies using data envelopment analysis”, Computer & Operation Research, Article in Press.

  94- Edvinsson, L& Malone, M S. , , (1997). “ Developing a model of managing in Intellectual capital”. European Management Journal 4(3).pp 356-364.

  95-Gonzalez . B ,etal ,(2005) , “ Cultural vs . Opevational Market Orientation and Objective vs . Subjective performance : pevspective of production and operations “ . industrial Marketing Management , vol . 34 , pp.797-829

  96- Hassan Saleh Al-Dhaafri1 & Abdullah Kaid Al-Swidi , (2013) , “The Entrepreneurial Orientation and the Organizational Performance:  Do Enterprise Resource Planning Systems Have a Mediating Role? A Study on Dubai Police” , Asian Social Science; Vol. 10, No. 2;

  97-Holtom BC, Mitchell TR, Lee TW, Inderrieden EJ (2005). “Shocks as causes of turnover: what they are and how organizations can manage them”, Human Resource Management, 44(3): 337-352.

  98-Huang CC, Luther R, Tayles M (2007). “An evidence-based taxonomy of intellectual capital”, Journal of Intellectual Capital, 8 (3): 386-408.

  99- Fornell, C. , (2000) , “Customer asset management, capital efficiency, and shareholder value, Performance measurement, past, present and future Conference”, 20th July Cambridge University UK. http://www.cranfield.ac.uk/som/cbp/claeskeynote.htm.

  100- Jalali Naini, S. G., Aliahmadi, A. R., & Jafari-Eskandari, M. (2011). “Designing a mixed performance measurement system for environmental supply chain management using evolutionary game theory and balanced 12 scorecard: A case study of an auto industry supply chain. Resources”, Conservation and Recycling, 55(6), 593-603.

  101-Johnson W.H.A (2002). “leveraging intellectual capital through product and process management of human capital”, journal of intellectual capital, 3(4): 415-429.

  102-joshi mahesh,cahill daryll, sidhu jasvinder,(2013) , “intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector ,journal of intellectual capital”, pp264-285

  103-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. ,(1992), “The balanced scorecard ± measures that drives performance”, Harvard Business Review, Vol. 70, pp. 71-9.

  104-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. , (2001), “The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment”, (Boston, MA: Harvard Business School Press).

  105- Khanqah V. Taghizadeh, Khosroshahi M. Akbari, Ghanavati E. , (2012) , “ An Empirical Investigation of the Impact of Intellectual Capital on Firms’ Market Value and Financial Performance: Evidence from Iranian Companies “, Int. J. Manag. Bus. Res., 2 (1), 1- 12

  106- Kurien, G. P. & Qureshi, M. N. (2011). “Study of Performance Measurement Practices in Supply Chain Management, “ International Journal of Business Management and Social Sciences,2(4), 19-34.

  107-Li .Suhong, Bhanu Ragu-Nathanb, T.S. Ragu-Nathanb, S. Subba Raob‚ (2006), “ The Impact Of Supply Chain Management Practices On Competitive Advantage And Organizational Performance”‚ The International Journal Of Management Science-Omega 34 ,Pp. 107 – 124

  108- Lin C.Y., Kuo, T..H.,( 2007),”The Mediate Effect Of Learning And Knowledge On Organizational Performance”, Industrial Management & Data Systems , 107(7),Pp.1066.1083.

  109- Marr, Bernard & Schiuma, Gianni & Neely, Andy., , (2004), “ Intellectual capital- Defining key performance indicators for organizational knowledge assets”. Business Process Management Journal10(5).pp551-569.

  110- Marr, Bernard &Starovic Danka., (2003),  “Understanding corporate value: managing and reporting Intellectual capital”. Available from : W W . cimaglobal.com /cps/rde/xbcr/ SIDOAAAC5644 E569109/live/MgRptIntcap_tecrpt_Pdf.

  111-Maditinos,D, Chatzoudes,D, Tsairidis,Ch, Theriou,T,(2011)، “The impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance”, Journal of Intellectual Capital Vol. 12 No. 1, 011pp. 132-151

  112-Manuel Castelo Branco & Catarina Delgado, Cristina Sousa, Manuel Sa.(2011). “Intellectual capital disclosure media in Portugal”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 16, No.1, p.38.

  111-McElroy MW (2002). “Social innovation capital”, Journal of Intellectual Capital, 3(1):1, 30-39.

  113- Meer-Kooistra, J. v. D., & Zijlstra, S. (2001). “Reporting on intellectual capital. Accounting”. Auditing& Accountability Journal 4, 456-476.

  114- Mondal Amitava, “ Intellectual capital and financial performance of Indian banks”, Journal of  Intellectual Capital,2012,no 4,pp515-530

  115- Olarararrieta.S & Fridman.R,(2008),”Market Orientation ,Knowledge-Related Resource & Firm Performance/Journal Of Business Research/Vol:61/Pp623-630.

  116- Pablos, Patricia Ordonez de., (2003) ,  “Intellectual capital reporting in Spain: A comparative view. Journal of Intellectual Capital,.  4 (1).pp61-81.

  117-Phusavat ,Kongkiti, Comepa, Narongsak, Sitko-Lutek, A., and Keng-Boon, Ooi. (2011). “Interrelationships between intellectual capital and performance”. Industrial Management & Data Systems, Vol. 111 Iss: 6, pp.810 – 829

  118-Panigyrakis.G&Theodoridis.P,(2007),”Market Orientation & Performance: An Emperial Investigation In The Retail Industry In Greece “, Journal Of Retailing &Customer Service,Vol:14,Pp.134-149

  119- Rahim, S. H.,And Malik, M. I. ,(2010), “Emotional Intelligence and Organizational Performance:(A CaseStudy of Banking Sector in Pakistan) “ , International Journal of Business and Management, Vol. 5,No. 10

  120- Radnor. Zoe , Mary McGuire, (2004) “ Performance management in the public sector: fact or fiction? “,International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 Iss: 3, pp.245 – 260

  121- Ramírez -Córcoles, Yolanda ,. Santos Peñalver, Jesús F & Tejada Ponce, Ángel et al. (2007). “ Intellectual Capital in Spanish University”. Journal of Intellectual Capital 4, 732-748.

  31- Rodov, I & Leliaert P. (2002). “ FIMIAM: Financial Method of Intangible Assets Measurement”. Journal of Intellectual Capital 3(3): 323-336.

  122- Roos, G., Roos, J. , (1997), “Measuring your Company's Intellectual Performance” , Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, pp. 413-426.

  123- Saeed Fathi , Shekoofeh Farahmand ,  Mahnaz Khorasani , (2013) , “ Impact of Intellectual Capital on Financial Performance” ,  International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences January 2013, Vol. 2, No. 1 , pp 6-17

  124- Seleim A, Ashour A, Bontis N (2004). “ Intellectual capital in Egyptian software firms”, The Learning Organization, 11(4/5): 332-346.

  125- Srivihok, A, (2008), “Intellectual Capital of Enterprises in Thailand:Measurement Model by Baysean Network Algorithm”. Communications of the IBIMA, Vol 3, pp 193-199.

  126- Sin.L & Tse.A.C,)2005), “An Analysis Of The Relationship Between Market Orientation & Business Performance In The Hotel Industry”,Hospitaly Management,Vol:24,Pp.555-557.

  127-Singh.S&Ranchod.A, , (2004) , “Market Orientation & Customer Satisfaction”, Journal Of  Industrial Marketing Management,Vol:33,Pp.135-144.

  128- Starovic, D., and Marr, B. , (2003), “Understanding corporate value: Managing and reporting intellectual capital”. London: Chartered Institute of Management Accountants.

  129- Sveiby, K. E. , (2000) , "A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide in Strategy Formulation ." Journal of Intellectual Capital. 2 (4): 344-358.

  130- Ulrich D (1998). Intellectual capital: competence * commitment, Sloan Management Review 39(2): 15-26.

  131-Tangen .Stefan, )2004), “Performance measurement: from philosophy to practice”,

  International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 Iss: 8,

  pp.726 – 737

  132-Taylor .C.R , Et Al ,(2008), “Does Having A Market Orientation Lead To Higher Levels Of Relationships & Business Performance? Evidence From The Korean Robotics Industry “, Industrial Marketing Management/Pp1-8.

  133-Van den Berg, H., (2002) , “A Models of intellectual capital valuation: A comparative evaluation”, Available from: http:// business queensu.ca/knowledge/consortium

  134-Wang WY, Chang CF (2005). “ Intellectual capital and performance in causal models: evidence from the information technology industry in Taiwan”, Journal of Intellectual Capital, 6(2): 222-36.

  135- Wagner .Stephan M. , Grosse-Ruyken .Pan Theo , Erhun. Feryal .,(2012), “The Link Between Supply Chain Fit And Financial Performance Of The Firm”,Journal Of

  Operations Management, Volume 30, Issue 4, Pages 340–353.

  136- Wagner Jr , Oliver M. Beckers , Amanda E. Tolle ,( 2013) , “Tradeoffs limit the evolution of male traits that are attractive to females” , Downloaded from rspb.royalsocietypublishing.org on March 29,

  137- Zéghal, Anis Maaloul, (2010) , “Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 11 Iss: 1, pp.39 – 60.

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس