پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان

word
138
7 MB
30395
1389
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۹۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان

  پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد.

  منطقه مطالعاتی، محدوده دهستانهای حوضه آبریز کبگیان، به مساحت 8/845 کیلومتر مربع، بین عرض جغرافیایی 26 °30 تا  54 °30 شمالی و طول جغرافیایی 6 °51 تا  38 °51 شرقی واقع در شهرستانهای بویراحمد و دنا را شامل می شود که از نظر اقلیمی جزو مناطق سرد و مرطوب محسوب می شود و جزئی از زیرحوضه های کارون بزرگ است. از بین عناصر اقلیمی، نوسانات رطوبت و دما مؤثرترین متغیرهای تعیین کننده پوشش گیاهی و تغییرات آن می باشد و  بر روی بیشتر شاخص های گیاهی از جمله تراکم، تولید و وضعیت (مناسب، متوسط و نامناسب) آنها مؤثر است.

  با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه نوسانات عناصر اقلیمی (بارش و دما) با تغییرات پوشش گیاهی (میزان تولید مرتع) می باشد، بنابراین اثرات ترسالی ها و خشکسالی های متناوب و پی در پی بر میزان تولید مرتع، در محدوده حوضه کبگیان مورد بررسی قرار گرفته است. در تعیین دوره های تر و خشک، از میانگین متحرک 3 و 5 ساله استفاده شد. جهت بررسی وضعیت خشکسالی و ترسالی منطقه مورد مطالعه، از روش شاخص استاندارد بارندگی (SPI) استفاده شده است. به منظور تعیین رابطه نوسانات عناصر اقلیمی با میزان تولید مرتع، علاوه بر بررسی و تحلیل این رابطه با استفاده از روشهای آماری روابط و مدل های رگرسیون و ضریب همبستگی، با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره و تجزیه با روش ورود (Step wise) مؤثرترین زمان بندی های بارش و دما بر تغییرات میزان تولید مراتع در منطقه مطالعاتی مشخص شد. به طور کلی نتایج حاصله وجود رابطه معنی دار بین تولید و بارش سالانه را تأیید و وجود رابطه معنی دار بین تولید و میانگین دمای سالانه را رد می کند. با این وجود بین بعضی از دیگر زمان بندی های دما و بارش مانند حداکثر دمای فروردین و مجموع بارش ماه های دی تا خرداد، با میزان تولید علوفه مراتع منطقه نیز، ارتباط معنی داری وجود دارد.

  بر اساس اثبات رابطه معنی دار بین بعضی از زمان بندی های عناصر  اقلیمی با میزان تولید مرتع منطقه،  برای تعیین مناطق بحرانی از لحاظ تولید مرتع و مرتعداری و تعیین وضعیت آن در سه سطح (مناسب، متوسط و نامناسب) در سالهای نماینده خشکسالی و ترسالی، از نرم افزار Arc Gis استفاده شد. نقشه های حاصله برای وضعیت تولید مراتع با توجه به نوسانات اقلیمی، نشان دهنده اثرات زیست محیطی در قالب افزایش مناطق بحرانی از لحاظ تولید مرتع در سالهای خشک و کاهش مناطق بحرانی از لحاظ تولید در ترسالی ها، در منطقه مورد مطالعه می باشد.

   

   کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد، کبگیان، عناصر اقلیمی، تغییرات کمی مراتع، شاخص استاندارد بارش (SPI)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  فصل اول

   

  چارچوب کلی تحقیق

  1- بیان مسأله

       اگر چه اقلیم به وضعیت کلی و پایدار هوای یک منطقه اطلاق می شود و از ثبات نسبی برخوردار است اما این ثبات در فرایندهای کوتاه مدت صادق است و ممکن است در دراز مدت اعتبار چندانی نداشته باشد. چنانکه مطالعه گذشته زمین نشان می دهد شرایط آب و هوا همراه با سایر تحولات درونی و بیرونی کره ی زمین دستخوش تغییر قرار گرفته است و دوره های سرد و گرم و یا خشک و مرطوب مکرر جای یکدیگر را گرفته اند (مریانجی و همکاران، 1382: 3).

       ماهیت عناصر اقلیمی، نظامی کمابیش متغیر دارند که در مناطق مختلف جهان مشاهده می شود. در بین عناصر اقلیمی، دما و بارش دارای نوسان های زیادی هستند. در عرضهای جغرافیایی کم که در معرض شدید تابشند، نوسان دما کم و در عرض های معتدله و بالاتر نوسانات سالانه دمایی بیشتر است. همچنین بارش در مناطق مختلف جهان دارای نوسانات زیادی است (علیجانی و کاویانی، 1384: 26).

       از آنجایی که اقلیم بر پراکنش پوشش گیاهی تأثیرگذار است و نوسانات اقلیمی نیز شامل افت و خیزهای کوتاه مدت عناصر اقلیمی (دما و بارش) در یک دوره زمانی کوتاه مدت می باشد، لذا این نوسانات می تواند بر طبیعت، به خصوص پوشش نباتی (گیاهی) تأثیرگذار باشد (پورخباز و همکاران، 1381: 15). بطوری که رشد و سطح توسعه پوشش گیاهی با این عناصر رابطه دارد. مراتع به دلیل وضعیت اکولوژیکی حساس، تحت تأثیر نوسانات اقلیمی، بویژه بارش و درجه حرارات هستند (نوری و همکاران، 1389: 2).

       اصولاً پوشش گیاهی طبیعی، منعکس کننده کلیه اثرات عوامل آب و هوایی است. بنابراین جای تعجب نیست اگر مشاهده می شود که بین مناطق گیاهی و مناطق اقلیمی، تطابق کامل برقرار است. پس هماهنگی بارزی بین انواع اقلیم و انواع گیاه وجود دارد. رابطه عمیقی بین اقلیم و نوع پوشش گیاهی وجود دارد که در مجموع عامل اقلیم، یکی از عوامل تعیین کننده نوع پوشش گیاهی هر منطقه جغرافیایی است (نگارش، 1380: 6).

       بدون شک طبیعت (اجتماعات رویشی) در سطح جهان بطور گسترده ای متأثر از نوسانات آب وهوایی است. به عبارتی نقشه های مربوط به پراکندگی جوامع رویشی با خطوط اصلی اقلیمی منطقه، تطبیق دارد (جعفرپور، 1381: 15). در ایران نیز تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر اقلیم و نوسانات اقلیمی ملموس است. اما باید توجه داشت که ایران از لحاظ اقلیمی سرزمینی است بسیار متنوع. طبق مطالعات انجام شده در ایران، به عنوان مثال در نواحی جنوبی کشور، نوسان بالای بارش مشاهده می شود که اینگونه نوسانات در پوشش گیاهی مناطق مختلف اثرگذار است (علیجانی، 1379: 4- 1).

       استان کهگیلویه و بویراحمد در پیش رس جریانات باران زای مدیترانه ای است که از جنوب غربی و غرب وارد کشور می شود و مقدار قابل توجهی از رطوبت جریانات را به صورت ریزشهای جوی دریافت می کند. همچنین این استان متأثر از جریانات اقیانوس اطلس شمالی و خلیج فارس است که اولی پس از عبور از قفقاز، از سمت شمال غربی و دومی از سمت جنوب غربی به کشور وارد می شود. رژیم بارندگی منطقه مانند دیگر نقاط ایران مدیترانه ای و در نتیجه دارای یک دوره خشکی 5 تا 8 ماهه است که از اوایل اردیبشهت تا پایان آبان و گاهی تا آذر ماه ادامه دارد ( یوسفی، 1378 : 17). ضمناً از طرف دیگر تحت تأثیر پرفشار جنب حاره ای در فصل تابستان می باشد. دماهای نسبتاً بالا در مواقع حاکمیت این پرفشار، افزایش تبخیر و تعرق گیاهان در این منطقه را به دنبال دارد که این به نوبه خود برتغییرات سطح و رشد گیاهان منطقه تأثیرگذار است.

  شرایط توپوگرافی حاکم بر استان (بلندترین ارتفاع، دنا با 4430 متر و پائین ترین ارتفاع، چره زن با 197 متر ارتفاع از سطح دریا) باعث گردیده که از نظر اقلیمی به دومنطقه (سردسیری با آب و هوای سرد و مرطوب و گرمسیری با آب و هوای گرم و خشک) تقسیم گردد. این استان با توجه به قرار گرفتن در کمربند خشکی، بطور متناوب با پدیده خشکسالی روبرو گردیده است (هدایتی دزفولی، 1384: 1). این پدیده علاوه بر کشتزارها، منابع طبیعی، جنگلها و مراتع این استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

      مدیریت هیچ منبعی بدون شناخت دقیق و علمی آن میسر نیست. با توجه به پویا بودن مراتع و وقوع تغییرات کوتاه مدت و دراز مدت در آن، شناخت این منبع باید عمیق تر صورت بگیرد تا دربردارنده اطلاعاتی در خصوص روند و چگونگی تغییرات باشد. تشخیص روند و میزان تغییرات که لازمه مدیریت دراز مدت مراتع  می باشد، نیاز به اطلاعاتی طولانی مدت دارد تا داده های پایه ای مورد نظر تامین گردد و امکان تحلیل چگونگی تغییرات و نقش عوامل خارجی میسر شود. بنابراین طراحی سیستمی برای بررسی مداوم رویشگاه های مرتعی کشور ضروری است تا با توجه به گستردگی مراتع در مناطق مختلف آب و هوایی و شرایط مدیریتی متفاوت، اطلاعات لازم تامین گردد (ارزانی و همکاران، 1382: 10-5).

       حوضه آبخیز رودخانه کبگیان واقع در 20 کیلومتری شهر یاسوج « مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد» ، با مساحت 8/845 کیلومتر مربع، بخشی از شهرستان های بویراحمد و دنا است که نزدیک به 72.5 درصد از مساحت آن را جنگل و مرتع و 27.5 درصد دیگر را اراضی زراعی، مسکونی، صخره ای و غیرقابل بهره برداری از نقطه نظر مرتع تشکیل می دهد.

  در این تحقیق، داده های آماری مربوط به عناصر دما و بارش ایستگاههای باران سنجی و تبخیرسنجی منطقه مطالعاتی و همچنین داده ها و یافته های مربوط به میزان تولید مراتع بررسی شده و رابطه نوسانات عناصر اقلیمی (دما و بارش) با تغییرات پوشش گیاهی (میزان تولید علوفه مراتع) منطقه، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد که نتایج حاصل از آن می تواند توسط برنامه ریزان عرصه های مختلف از جمله کشاورزی، مدیریت بحران، هواشناسی، منابع طبیعی، محیط زیست و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

  1-2- اهمیت مسأله

       از آنجایی که تغییرات در پارامترهای کمی از جمله فراوانی، ترکیب و ساختار پوشش گیاهی و تولید در مراتع، متأثر از عوامل غیر زنده [1](مانند بارندگی) و عوامل زنده[2](مانند چرای دام)  می باشد، بنابراین تشخیص عوامل و جدا نمودن آنها در نحوه تصمیم گیری در امر مرتعداری مهم است (Anderson & et al, 1981).

  در مجموع پوشش گیاهی در ارتباط نزدیکی با اقلیم تحلیل می شود (Alexander, 2000). پس این تحلیل ها می تواند اطلاعات کاربردی مناسبی برای شناخت پوشش گیاهی و در نتیجه منابع طبیعی کشور و اتخاذ سیاستهای حفاظتی و بهره برداری از این منابع ارائه نماید. بنابراین با توجه به اهمیت پوشش گیاهی و بخصوص مراتع بعنوان پتانسیل های زیست محیطی منطقه، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تغییرات آن بسیار با اهمیت می باشد. در این میان با توجه به اهمیت اقلیم در رابطه با پوشش گیاهی در منطقه، انجام چنین مطالعه ای حایز اهمیت است که هدف اصلی این پژوهش نیز می باشد.

  1-3- ضرورت مسأله

       تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر نوسانات اقلیمی در کشورمان ملموس است (علیجانی، 1379: 4- 1). نوسانات اقلیمی (دما وبارش)، از عوامل مهم تأثیر گذار بر پوشش گیاهی اند. رژیم دما عمدتاً ثابت بوده ولی نوسان و تغییر سال به سال بارندگی از عوامل عمده ای است که پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار می دهد. نوسان بارش بر روی بیشتر شاخص های گیاهی از جمله: تراکم، تولید و وضعیت (وضعیت مناسب، متوسط و نامناسب) آنها تأثیرگذار است. در اثر نوسان بارش از سالی به سال دیگر در مناطق خشک ونیمه خشک، رشد گیاهان و در نتیجه میزان تولید آنها دچار تغییر شده و این تغییر در گیاهان یکساله به مراتب بیشتر است (حسینی و همکاران، 1380: 455). از بین مؤلفه های اقلیمی، رطوبت و دما مؤثرترین مؤلفه های تعیین کننده پوشش گیاهی در مقیاس کلان می باشند. در سالهایی که دوره خشکی طولانی باشد، قسمت اعظم پوشش گیاهی ممکن است کاملاً خشک شوند. بر عکس، در سالهای پرباران در اثر شرایط مطلوب به سرعت رشد خود را از سر می گیرند ( نگارش، 1380: 7). توزیع نامنظم و نوسانات عناصر اقلیمی مشکلی است که موجب می گردد بسیاری از استانهای کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد، خسارات بسیار سنگینی را تحمل نمایند. بطوری که بارندگی های شدید و رگباری در زمانهای کوتاه، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلابهای مخرب را بدنبال دارد. از طرفی این استان به طور متناوب با پدیده خشکسالی روبرو شده است.

  وقوع این ناهنجاریها و نوسانات اقلیمی بر روی ابعاد مختلف محیط زیست از جمله پوشش گیاهی تأثیرات مثبت و منفی را بر جای می گذارد. خشکسالی های دهه اخیر پوشش گیاهی را در این استان با خسارات زیادی مواجه کرده است. در این میان حوضه کبگیان نیز از این امر مستثنی نبوده و نوسانات اقلیمی باعث تغییرات شدید پوشش گیاهی، تولیدات دامی و درآمد بهره برداران پوشش نباتی شده است. بنابراین بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی شامل: خشکسالی ها و ترسالی ها بر روی پوشش گیاهی، یک ضرورت محسوب می گردد. به طور کلی در کشور ما طی سالهای اخیر کارهای زیادی در زمینه اثرات اقلیم بر پوشش گیاهی به ویژه کشاورزی انجام شده، اما در زمینه تأثیر اقلیم بر مراتع، کارهای زیادی انجام نگرفته است. لذا با توجه به تأثیر مستقیم مراتع بر اقتصاد خانوار و تولیدات پروتئینی حاصل از دام در منطقه و در مجموع وابستگی حیات دامی و به تبع دامپروری و دامداری به مرتع و نیز کمبود اطلاعات و منابع مطالعاتی درباره منطقه مطالعاتی ضرورت انجام این تحقیق مطرح می شود.

  1-4- اهداف تحقیق

  - تعیین ارتباط بین نوسانات مهمترین عناصر اقلیمی با تغییرات میزان تولید مرتع در منطقه مطالعاتی

  - تعیین مهمترین زمان بندی های اقلیمی تأثیرگذار بر پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی با تأکید بر بارش و دما

  - بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات تولید مرتعی منطقه، ناشی از نوسانات اقلیمی

   

   

  1-5- کاربردهای تحقیق

  - مشخص کردن نوسانات اقلیمی در منطقه طی دوره آماری مورد مطالعه

  - شناسایی عناصر اقلیمی مؤثر در تغییرات پوشش گیاهی منطقه و میزان تأثیر هر کدام از این عناصر، جهت استفاده در برنامه ریزی های محیطی و حفاظت از منابع طبیعی گیاهی

  -پهنه بندی خشکسالی و ترسالی منطقه و شناسایی مناطق مستعد و بحرانی از لحاظ تولید مرتع طی دوره های خشکسالی و ترسالی

  1-6- سوال های تحقیق

  1. نوسانات بارش و دما بر تغییرات کمی پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه در دوره (1371-1386) چه تأثیری داشته است؟

  2. آیا بین نوسانات بارش و دما و تغییرات کمی پوشش مرتعی منطقه مطالعاتی در دوره آماری (1371-1386) رابطه معنی داری وجود دارد؟

  1-7- فرضیه ها

  1. بین نوسانات سالانه بارش و تغییرات میزان تولید پوشش مرتعی حوضه، رابطه معنی داری وجود دارد.

  2. بین نوسانات سالانه دما و تغییرات میزان تولید پوشش مرتعی حوضه، رابطه معنی داری وجود دارد.

  1-8- محدودیتها و مشکلات

   - کمبود اطلاعات و منابع مطالعاتی درباره منطقه مطالعاتی و همچنین کمبود تحقیقات، طرح ها و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش

  -  نبود داده های پوشش گیاهی (میزان تولید سالانه مراتع و کشاورزی) برای یک دوره آماری بلند مدت

  - وجود خلأ آماری در داده های پوشش گیاهی طی دوره آماری مورد نظر برای محدوده مورد مطالعه

  - عدم وجود ایستگاه سینوپتیک در محدوده حوضه آبریز کبگیان به منظور بررسی همه جانبه عناصر اقلیمی حوضه

  ABSTRACT

  Heights multiplicity and intense changes in altitude and Naturally large fluctuations in temperature, humidity, annual precipitation and  etc caused that Kohgilouye and Boyerahmad Province which posited in the southwestern half of Iran has been locate as a bridge in the four-way between the world of vegetative habitats of four regions (Iran and Turan, desert and Arabic Send and Sudan and the Mediterranean.

  The studding area, contains the territory of Kabgyan catchment area rural districts, whit 845.8 km2, which located in Boyerahmad and Dena towns, between 30.26 to 30.54 degrees North latitude and 51.6 to 38.56 degrees east, that in terms of climate  known as one of cold and humid regions and is part of big Karoon subbassin.

  Between climate elements, humidity and temperature fluctuations is the most effective variables in determining the vegetation and its changes. The rainfall fluctuation is effective on most of vegetation indices, including compression, production and situation (good, average and bad).

  Kohgilouyeh and Boyerahmad province and consequently the studding area, considering located in drought belt, alternatively have been facing with the drought phenomenon and its kinds that occurrence of this drought was effected on vegetation.

  Considering that the main purpose of this study is survey the relationship between climatic elements fluctuations (temperature and precipitation) and vegetation changes (production quantity of Ranges), so the effects of alternative and successive droughts and wet years on the production of pasture, in Kabgyan basin territory has been studied.

  In determining wet and dry periods, the three and five-year moving average was used.

  To check the situation of drought and wet in studding area, the standard precipitation index (SPI) method is used.

  For determine the relationship between climatic fluctuations elements with Ranges production, in addition to review and analyze this relationship using statistical methods of relationships and regression models and correlation coefficients, the most effective timing of precipitation and temperature on production quantity changes in the study area ranges were determined by use of Multivariate regression equations and the Analysis by method entry (Step wise).

  Overall the obtained results, confirm a significant relationship between range production and annual rainfall and rejects a significant relationship between range production and mean annual temperature. However, there is the significant relationship between some of the other temperature and precipitation timing with range production.

  According to demonstrate (proof) a significant relationship between some of the climatic elements timing with range production quantity in studding area, to determine Critical areas in terms range production and Range Management, and its status in three levels (good, average and poor) in representative years of drought and wet, Arc Gis software was used. The obtained maps for the state rangeland production according to climatic fluctuations, showing the environmental impact in the form of increase the critical areas in terms of range production in dry years and reduce the critical areas in wet years, in the studding area.

  Keywords: Kohgilouyeh and Boyerahmad, Kabgyan, Changes climatic elements,  Quantity changes of Ranges, Standard precipitation index, GIS

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان

  فهرست:

  مقدمه: ............................................................................................................................................................................1

  فصل اول: چارچوب کلی تحقیق: ......................................................................................................................3

  1-1- بیان مسأله: ........................................................................................................................................................4

  1-2- اهمیت مسأله: ...................................................................................................................................................6

  1-3- ضرورت مسأله: ..................................................................................................................................................6

  1-4- اهداف تحقیق: ..................................................................................................................................................7

  1-5- کاربردهای تحقیق: ..........................................................................................................................................8

  1-5- سؤال های تحقیق: ...........................................................................................................................................8

  1-5- فرضیه ها: ..........................................................................................................................................................8

  1-7- محدودیت ها و مشکلات: ...............................................................................................................................8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق: .....................................................................................................9

  2-1- مفهوم اقلیم: ...................................................................................................................................................10

  2-2- عناصر اقلیمی: ...............................................................................................................................................10

  2-3- نوسانات و تغییرات اقلیمی: .........................................................................................................................11

  2-4- ترسالی: ............................................................................................................................................................12

  2-5- خشکسالی:.......................................................................................................................................................13

  2-6- شاخص استاندارد بارش (SPI): .................................................................................................................14

  2-7- مفهوم مرتع: ...................................................................................................................................................15

  2-8- مفهوم تولید علوفه مرتع: .............................................................................................................................15

  2-9- تغییرات زیست محیطی پوشش گیاهی: ..................................................................................................15

  2-10- پیشینه تحقیق: ...........................................................................................................................................16

  2-10-1- پیشینه تحقیق در تحقیقات داخلی:..................................................................................................16

  2-10-2- پیشینه تحقیق در تحقیقات خارجی: ...............................................................................................18

  فصل سوم: شناخت ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه:..........................................................................21

  3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: .................................................................................................22

  3-2- خصوصیات هندسی حوضه آبریز: ..............................................................................................................23

  3-2-1- اهمیت بررسی شاخص های هندسی: .................................................................................................23

  3-2-2- خصوصیات هندسی حوضه آبریز کبگیان: ..........................................................................................24

  3-2-2-1- محیط و مساحت حوضه آبریز کبگیان: .........................................................................................24

  3-2-2-2- توزیع ارتفاع در حوضه آبریز کبگیان: .............................................................................................25

  3-2-2-3- ارتفاع متوسط حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................27

  3-2-2-4- شکل حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................................28

  3-2-2-5- مستطیل معادل حوضه آبریز کبگیان: ...........................................................................................29

  3-2-2-6- شیب حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................................30

  3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه: .....................................................................................................31

  3-4- منابع آب حوضه آبریز کبگیان: ..................................................................................................................33

  3-5- خاک شناسی منطقه: ...................................................................................................................................36

  3-6- لرزه خیزی منطقه: ........................................................................................................................................36

  3-7- پوشش گیاهی منطقه: .................................................................................................................................36

  3-7-1- تیپ های مرتعی حوضه کبگیان: .........................................................................................................39

  3-8- اقلیم منطقه: ..................................................................................................................................................40

  3-8-1- عوامل کنترل کننده اقلیم منطقه: .......................................................................................................40

  3-8-2- بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه: ........................................................................................41

  3-8-2-1- وضعیت بارش درمنطقه مورد مطالعه: ............................................................................................41

  3-8-2-2- تحلیل دمای سالانه و ماهانه حوضه: ..............................................................................................45

  3-8-2-3- دوره خشکی بر اساس نمودار آمبروترمیک: ..................................................................................47

  3-8-2-4- رطوبت نسبی: ......................................................................................................................................47

  3-8-2-5- تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد مطالعه: ........................................................................50

  3-8-2-6- وضعیت باد در استان و منطقه: .......................................................................................................50

  3-9- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان: ..........................................................................................................51

  3-9-1- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان به روش آمبرژه: ........................................................................52

  3-9-2- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان به روش دمارتن: .......................................................................53

  3-10- نگاهی کلی به ویژگیهای انسانی و اقتصادی منطقه مورد مطالعه: ..................................................54

  3-10-1- ویژگیهای جمعیتی حوضه: .................................................................................................................54

  3-10-2- ویژگیهای اقتصادی منطقه: ................................................................................................................54

  فصل چهارم: مواد و روش ها: ...........................................................................................................................56

  4-1- داده ها، دوره آماری و ایستگاه های مورد مطالعه: .................................................................................57

  4-2- روش های استخراج و تحلیل داده ها:.......................................................................................................58

  4-3- روش های مورد استفاده: .............................................................................................................................62

  4-3-1- تعیین دوره های تر و خشک با استفاده از میانگین متحرک: ........................................................62

  4-3-2- بررسی نوسانات عناصر اقلیمی طی دوره آماری مورد مطالعه: .......................................................63

  4-3-2-1- تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها با استفاده از شاخص استاندارد بارندگی (SPI): ............63

  4-3-3- تعیین و بررسی تغییرات تولید مرتع در سال های مختلف دوره آماری: .....................................63

  4-3-4- تعیین رابطه بارش و تولید: ....................................................................................................................64

  4-3-4-1- تعیین مؤثرترین زمان بندی بارش بر میزان تولید مرتع: ...........................................................65

  4-3-5- تعیین رابطه دما و میزان تولید مرتع: ..................................................................................................65

  4-3-6- تعیین رابطه بین خشکسالی و ترسالی با میزان تولید: ....................................................................65

  4-3-7- تهیه تقشه و مدل های مورد نیاز با بکارگیری نرم افزار Arc GIS: .............................................66

  4-3-7-1- تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی و ترسالی: .......................................................................67

  4-3-7-2- تهیه نقشه هم بارش و هم دما برای محدوه مورد مطالعه: ........................................................67

  4-3-7-3- تهیه و پهنه بندی نقشه های وضعیت تولید مراتع با توجه به نوسانات اقلیمی: ...................68

  4-4- آزمون فرضیات: .............................................................................................................................................69

  فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نوسانات بارش و دما و ارتباط آن با میزان تولید مرتع در

  منطقه مورد مطالعه: .............................................................................................................................................72

  5-1- تعیین دوره های تر و خشک با استفاده از میانگین متحرک: .............................................................73

  5-2- تجزیه و تحلیل خشکسالی ها و ترسالی های منطقه مورد مطالعه با شاخص SPI : .....................74

  5-3- تجزیه و تحلیل تغییرات زمانی میزان تولید مرتع با استفاده از آزمون های آماری: ..................... 76

  5-3-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون ANOVA و LSD تولید علوفه منطقه مطالعاتی: ....................77

  5-4- تجزیه و تحلیل رابطه بارش و میزان تولید مرتع در منطقه مطالعاتی: .............................................79

  5-5- تجزیه و تحلیل رابطه دما با میزان تولید سالانه مرتع منطقه مطالعاتی: ..........................................82

  5-6- بررسی و تحلیل رابطه خشکسالی و ترسالی با میزان تولید مرتع منطقه مطالعاتی: ......................85

  5-7- بررسی و تحلیل نقشه های حاصل از مدل های GIS  : .......................................................................87

  5-7-1- تحلیل نقشه های پهنه بندی خشکسالی و ترسالی حوضه کبگیان: ............................................87

  5-7-2- بررسی و تحلیل نقشه های هم بارش حوضه: ....................................................................................89

  5-7-3- بررسی و تحلیل نقشه های هم دمای حوضه: ...................................................................................91

  5-7-4- بررسی و تحلیل نقشه های وضعیت تولید مرتع حوضه: .................................................................93

  فصل ششم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات: ..............................................................................................96

  5-8- آزمون فرضیات تحقیق: ...............................................................................................................................97

  5-9- نتیجه گیری: ..................................................................................................................................................98

  پیشنهادات: ..............................................................................................................................................................102

  منابع و مأخذ: .........................................................................................................................................................103

  پیوست ها: ..............................................................................................................................................................110

   

  منبع:

  - آذرخشی، مریم (1387)، تعیین مناسب ترین شاخص خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک از دید تولید گیاهان مرتعی، مطالعه موردی: استانهای قم، مرکزی و ایلام، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

  2- اداره هواشناسی استان کهگیلویه و بویر احمد، بخش تحقیقات اقلیمی (1389)

  3- ارزانی، حسین و همکاران (1382)، طراحی سیستم ارزیابی ملی جهت بررسی تغییرات مراتع در استانهای مرکزی، اصفهان و یزد، سومین همایش مرتع و مرتعداری در ایران، انجمن مرتعداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

  4- ارزانی، حسین و همکاران (1385)، پوشش گیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 4، جلد 13، صفحات 313-296

  5- استانداری کهگیلویه و بویراحمد (1374)، مطالعات توسعه زمین شناسی و معدن، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان، یاسوج

  6- استانداری کهگیلویه و بویراحمد (1386)، سالنامه آماری 1385، معاونت توسعه، نظارت و برنامه ریزی ، دفتر آمار و اطلاعات

  7- استانداری کهگیلویه و بویراحمد (1388)، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، معاونت برنامه ریزی

  8- اکبرزاده، مرتضی و میرحاجی، سیدتقی (1385)، تغییرات پوشش گیاهی تحت تأثیر بارندگی در مراتع استپی رود شور، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان، شماره 3

  9- ای. ام. نیکول (1386)، چرای دام در مرتع و چراگاه، ترجمه حسین ارزانی و کمال الدین ناصری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم

  10- باغستانی میبدی، ناصر و زارع، محمدتقی (1386)، بررسی روابط بارندگی و تولید علوفه سالانه در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد، نشریه منابع طبیعی، شماره 75

  11- باقری، محمدرضا (1372)، بررسی مناسب ترین نظام بهره برداری از مراتع حوضه کبگیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

  12- بذرافشان، جواد (1381)، مطالعه تطبیقی برخی شاخص های خشکسالی هواشناسی در چند نمونه اقلیمی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

  13- پورخباز، علیرضا و پورخباز، حمیدرضا (1381)، عمده ترین آشفتگیهای زیست محیطی قرن حاضر، مشهد، شرکت به نشر،

  14- جاودانی، راضیه (1389)، بررسی تأثیر نوسانات اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان، مطالعه موردی: شهرستان های نیکشهر و ایرانشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  15- جعفرپور، ابراهیم (1381)، اقلیم شناسی، تهران، سرا،

  16- جهان بخش اصل، سعید و همکاران (1388)، ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی دشت سراب و تحلیل دو دوره خشکسالی و ترسالی، فصلنامه جغرافیا، سال هفتم، شماره 23، صفحات 134- 118

  17- حسینی، سید زین العابدین، میرحاجی، سید تقی و صفری، علیرضا (1380)، رابطه بارش با تولید یونجه دیم؛ مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی مراتع همند، دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری، سازمان جنگل ها و مراتع کشور

  18- خلیلی اقدم، نبی و سعیدی، قاسم (1384)، بررسی تغییرات دمایی و بارندگی فصل پاییز سردشت طی 14 سال گذشته، بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی، جلد پنجم، شماره سوم و چهارم،

  19- دلخوش، مصطفی (1386)، تأثیرخشکسالی بر پوشش گیاهی سیستان و بلوچستان، فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 73

  20- رمضانی، نبی الله (1380)، تحلیل و پیش بینی خشکسالی ها و ترسالی های استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه تربیت معلم

  21- سازمان آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش آمار و اطلاعات (1389)

  22- سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، بخش تحقیقات جنگل و مرتع (1389)

  23- سنجری، سارا (1386)، راهنمای کاربردی (ARC GIS 9.2)، انتشارات عابد

  24- شاه حسینی، منصوره (1387)، ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی محصولات کشاورزی شهرستان زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  25- شکویی، حسین (1378)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، تهران، انتشارات گیتا شناسی،

  26- صفدری، علی اکبر و همکاران (1383)، پهنه بندی خشکسالیهای شدید حوزه کارون به کمک شاخص SPI در محیط GIS، نشریه منابع طبیعی ایران

  27- عرفانی، ملیحه (1386)، بررسی ساختار و مقایسه تغییرات وسعت رویشگاه مانگرو در تالاب بین المللی خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان به منظور گزینش زون حفاظتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

  28- عزیزی، قاسم (1382)، ارتباط خشکسالیهای اخیر و منابع آب زیرزمینی در دشت قزوین، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 46

  29- عزیزی، قاسم (1383)، تغییر اقلیم، تهران، نشر قومس

  30- عساکره، حسین (1386)، تغییر اقلیم، انتشارات دانشگاه زنجان، چاپ اول

  31- علیجانی، بهلول (1379)، آب و هوای ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

  32- علیجانی، بهلول و کاویانی، محمدرضا (1384)، مبانی آب و هواشناسی، تهران، انتشارات سمت

  33- علیزاده، امین و همکاران (1376)، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  34- علیزاده، امین (1382)، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد

  35- فتاحی، محمود، ارزانی، حسین و اختصاصی، محمدرضا (1378)، بررسی روند کمی و کیفی تغییرات پوشش گیاهی مراتع پشتکوه یزد در دهه گذشته (1377-1365)، فصلنامه پژوهش و سازندگی ، شماره 44

  36- فرج زاده، منوچهر (1384)، خشکسالی از مفهوم تا راهکار، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  37- قائمی، میرطاهر (1380)، بررسی تأثیر خشکسالی در وضعیت،گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان، مجموعه مقالات دومین همایش ملی مرتع و  مرتعداری در ایران

  38- قطره سامانی، سعید (1384)، کاربرد هواشناسی در کشاورزی، بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی، جلد پنجم، شماره سوم و چهارم

  39- کاظمی، ابراهیم و همکاران (1381)، تیپهای گیاهی مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

  40- کریمی، محمد (1386)، بررسی خشکسالی های اخیر منطقه ایرانشهر و اثرات آن در بخش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  41- کریمی، هادی (1369)، مرتع داری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم،

  42- کوهی، نادر (1384)، رابطه فراوانی و طول مدت خشکسالی با مقیاس زمان، فصلنامه علمی- ترویجی خشکی و خشکسالی کشاورزی، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، شماره 18

  43- لشنی زند، مهران (1383)، بررسی اقلیمی خشکسالی های ایران و راهکارهای مقابله با آن (مطالعه موردی: شش حوضه واقع در غرب و شمال غرب ایران)، رساله دکترای اقلیم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

  44- محمدی، حسین (1385)، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران،

  45- محمدی، حسین (1385)، ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی (2003-1999)، مجله پژوهشهای جغراافیایی، شماره 58

  46- مریانجی، زهره و برهانی، رضا (1382)، بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)، مجله سپهر، شماره 47

  47- مسعودیان، سید ابوالفضل (1385)، اقلیم شناسی سینوپتیک و کاربرد آن در مطالعات محیطی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان،

  48- مسعودیان، سید ابوالفضل و کاویانی، محمدرضا (1387)، اقلیم شناسی ایران، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان

  49- مسعودیان، سید ابوالفضل (1372)، هیدرواقلیم حوضه ماربر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

  50- مقدم، محمدرضا (1377)، مرتع و مرتع داری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  51- مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1386)، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، تهران، انتشارات کتاب نو، چاپ دوم

  52- مهدوی، مسعود و طاهرخانی، مهدی (1383)، کاربرد آمار در جغرافیا، انتشارات قومس

  53- میرداوودی اخوان، حمیدرضا و همکاران (1385)، شناخت عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان، شماره 24

  54- نجمایی، محمد (1369)، هیدرولوژی مهندسی، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

  55- نگارش، حسین (1380)، تنوع پوشش نباتی و نقش اقتصادی و درمانی آنها در بلوچستان، ویژه نامه جغرافیا و توسعه، سال هفتم، شماره 16

  56- نوری، غلامرضا، جاودانی، راضیه و کریمی، صادق (1389)، تعیین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 1370 تا 1386، مطالعه موردی: شهرستان ایرانشهر، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  57- وودوارد، اف - ای (1374)، اقلیم و پراکنش گیاهی، ترجمه میرخالق ضیاء تبار احمدی و محمود راینی، بابلسر، دانشگاه مازندران

  58- هدایتی دزفولی، اکرم (1384)، بررسی خشکسالی و روند آن در استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله نیوار، شماره 59-58

  59- یوسفی، مسعود (1378)، بررسی اثر تعرضات انسان و دام بر ساختار جنگلهای بلوط یاسوج (منطقه پاتاوه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

  60- Alexander, f, genin,a and lecompte,m (2000), an aid to spatial generalization of external geodynamical studies geodynamical acta, Dynamic phytoclimatology Vol 13, issue 6, 367-376

  61- Anderson J.E. and K.E, Holte (1981),.Vegetation development over 25 years without grazing on sagebrush dominated rangeland in southeastern Idaho. J.Range management, 34 : 25-29

  62-  Buffington L.C. and Herbel, C.H (1965), Vegetation changes on a semidesert grassland range. Ecol from 1858 to 1963, Mong, 35: 139-164

  63- Clarke, T.S (2003), "Trends Analysis of Temperature and precipitation series at canadian sites", Regional climate, canadian journal of Agricultural Economics, 48 (1).

  64- Coates, D. B (1997), The recovery of Nixon Sabi grass pastures following severe drought. Tropical Grasslands, Vol. 31, No.1, pp 67-72

  65- Currie, P. O, & Peterson, G (1966), Using growingseason precipitation to  predict crested wheatgrass. yields.j.Range manage,19:280-284

  66- Felix N.kogan(2002), "Drouths of the late 1980s in the us as derived From NOAA polar-orbiting satellite Data", Bulletin of the American meteorological society ,volume 76, issue 5

  67- Frank, johannes,and b.kostter (2007), "Effects of resent climate trend on the distribution of potential natural vegetation in central germany, international journal of biometerology, volume 52, number 24

  68- Goudi. A (1992), Environmental change, Oxford university prss.  

  69- Green D (1992), Rangeland Assessment in N.S.W. in the Australian Rangeland society, 7th Biennial Conference, pp 267-268

  70- Hayes Michael, j (1999), Drought indices, National Drought Mtigation Center (NDMC)

  71- Hennessy J.T., R.P.Gibbens, J.m.Tromble and M.Cardenas (1983) ,Vegetation changes from 1935 to 1980 in mesqite duneiands and former grasslands of southern New Meico. J. Range manage, 36: 370-374

  72- Hong,seung Bum and v.lakshimi (2007), "Relation between vegetation biophysical properties (may1995) and surface temperature using multisensor satellite data, journal of climate ,vol 20

  73- Karin, W (1984) Estimating grazing yield from commonly available data. J. Rangemange, 37: 471-475

  74- Kbumalo, G. & Holcheck, J ( 2005) , Relationship between chihuahuan desert perennial grass production and precipitation, Randgeland ecology and management, number 58(3), pp 239-246

  75- Moyo, C. S., Sikosana, J. L. N. & Gambiza, J (1995), Recovery of eutrophic rangeland after a severe drought. Rangelands in sustainable biosphere. Proceedings of the Fifth International

  76- O, Connor T.G and P.W. Roux (1995), Vegetation changes (1949-1971) in a semi-arid, grassy dwarf shurb lands in the karro, south Africa: influence of rainfall variability and grazing by sheep. Journal of Applied Ecology, 32:612-626.

  77- Reezer.V, K.Nadrowski & G.Miehe ( 2006), Variation of Precipitation and its effects on phytomass production and consumption by livestock and large wild herbivores along an altitudinal gradient during a drought, South Gobi, Mongolia, Journal of arid environments, number 66, pp 135-150

  78-Smakhtin V,u, D.Ahughes (2007), automated estimation and analyses of meteorological drought characteristic from monthly rainfall data, Environmental muddling and software, 22,pp 880-889

  79- Withtaker V.I (1975), Agricultural meteorology: Jeralam(monson), pp183 – 305

  80-Wang xaio,chung and guang-sheng, zhou and R.ceulemas (2002), effects of elevated temperature on groth and gas exchang in dominant plant species from maowusa sand land, china. photosynthetica, volume 41, number 4

  81- Yajing,bao, and s.guo bao ( 2007), Study on the spatial differences and its time lag effect on climate, factor of the vegetation in the longitudinal rang-gorg region,chines sciencesتحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد، مطالعه موردی محدوده حوضه آبریزکبگیان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس