پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

word
97
903 KB
30343
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۶۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A)

  چکیده

  امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری  موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد .  به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی  ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.

  واژگان کلیدی : عملکرد مالی  ، فناوری اطلاعات  ، تکنولوژی ، منابع انسانی

  مقدمه

  پیچیده شدن محیط پیرامون سازمان ها، افزایش تنوع درتولید، گسترش خدمات، افزایش دانش مشتریان وحق انتخاب آنها از محصولات/ خدمات ازیک سو و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن امکان دستیابی سریع به اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بکارگیری اطلاعات درزمان مناسب موجب ظهور مفاهیم نوینی در دنیای مدیریت گشته است. " فناوری اطلاعات " با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران بر عملکرد های مالی  وبا تکیه بر تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت بهره گیری مناسب ازاطلاعات وافزایش ارزش آفرینی بلند مدت مشتری برای سازمان استفاده گردد.

  فناوری اطلاعات طبقه ای گسترده از برنامه های کاربردی و فناوری های گردآوری، دستیابی و تحلیل حجم انبوهی از داده ها جهت اخذ تصمیمات تجاری مؤثر توسط سازمان است. یک فناوری کسب وکار بطور کلی شامل قوانین مدلسازی، طبقه بندی داده ها، انبار داده و فرآیندهای تجزیه وتحلیل آنلاین می باشد. پس زمینه و هدف بنیادین فناوری در  کسب وکار بهره برداری ژرف از حجم انبوهی از داده ها جهت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. (وانگ و وانگ، 2008 : 623)

  برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت ومعلولی مختلف انجام دهند. سیستم های هوشمندی کسب وکار ابزاری را فراهم می کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستم های فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده های اطلاعاتی، گرد آوری آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. این سیستم ها، داده های مربوط به سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان بدست می آید، گرد آوری  می کنند. ( اولژاک و زیمبا، 2007 : 136)

  از آنجا که مطالعات اخیر فناوری اطلاعات را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند، در پژوهش حاضر کوشش شده است پس از شرح و بیان مساله پژوهشی، ضرورت و اهمیت تحقیق ارائه خواهد شد. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش مطرح می گردد. در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. درنهایت نیز پس از معرفی کلی روش تحقیق مورد استفاده، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش بیان خواهد شد.

   

  1-2 تشریح و بیان مسئله پژوهش

  امروزه سازمانها درمحیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. برای تصمیم گیری درمرحله نخست نیازبه اطلاعات به شکل های مختلف وبا اعتبار بالا است وپس ازآن توانایی تحلیل آنها حائزاهمیت است. بطور منطقی اطلاعات باید از سیستم های اطلاعاتی که درسطوح مختلف سازمان طراحی و بکارگرفته می شود تامین گردد، که دراین رابطه مشکل اصلی پراکندگی داده ها و عدم یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی است.

  داده های عملکردی با استفاده از ابزارهای تحلیلی بگونه ای در اختیار برنامه ریزان قرار گرفته می شود که بتوانند تصمیماتی چند بعدی در فضای رقابتی موجود اتخاذ نمایند. هدف از آن در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، بموقع و با کیفیت برای فرآیند تصمیم گیری می باشد . فناوری در  کسب وکار به منظور درک توانمندی های موجود، روندهای مدرن، راهنمای عملکرد آتی در بازار، استفاده بهینه از فناوری های جدید، شناخت بهتر محیط پیرامون سازمان و عملکرد بهتر در برابر رقبا استفاده می شود. (نگاش، 2004 : 177)

  درحالی که رقابت جهانی در حال گسترش می باشد ،  روش های تصمیم گیری قدیمی دیگر نیازمندی سازمانها را برطرف نمی کند. سازمان ها باید استفاده خوبی از ابزارهای الکترونیکی جهت استخراج اطلاعات از حجم زیاد داده داشته باشند. آموزش و فناوری اطلاعات یک وسیله قابل استفاده توسط سازمان ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار است می توان  با استفاده از فناوری اطلاعات مدرن و هوشمندی کسب وکار قسمت عمده ای از داده که در پروسه عملیات روزانه تولید می شود را جمع کرد و به اطلاعات و دانش تبدیل کرد  تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند. فناوری اطلاعات تبدیل به ابزاری شده  است که سازمان را در سمت برتر رقابت قرار خواهد داد. ( لین و همکاران، 2009 : 4136)

   

  فناوری اطلاعات رویکردی نوین در کسب وکار ومعماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها وتحلیل آنها را براساس نیازهای کاربران امکان پذیر می سازد. هوش تجاری مجموعه ای از نرم افزارها و روش ها می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ذخیره شده در مخزن داده ها، افزایش قدرت تحلیل و جمع بندی آنها می باشد .

  ارزش سیستم های هوش تجاری در تجارت بطورعمده براین واقعیت دلالت دارد که چنین سیستم هایی،اطلاعاتی را ارائه می دهند که ممکن است به عنوان پایه ای برای ایجاد تغییرات اساسی دریک سازمان خاص بکار روند. ازجمله می توان به برقراری زمینه های جدیدی برای همکاری، کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید برای مشتریان اشاره کرد که همگی بیانگر ارزش واهمیت رویکرد جدید فناوری اطلاعات است .

  یک روش برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه هوش تجاری، شناسایی و درنظرگرفتن عواملی است که اصطلاحا عوامل بحرانی موفقیت نامیده می شود.(رکارد و دلونگ 1998  )[1]

  شناسایی عوامل بحرانی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای برای به موفقیت رساندن آن ضروری و لازم است.

  این تحقیق به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. می توان تجزیه و تحلیل و فناوری اطلاعات را یکی از ابزار های کلیدی در فرآیند فناوری اطلاعات در نظر گرفت .

  با این وجود ، حضور فناوری اطلاعات نه پیشرفت و ایجاد دانش را تضمین می کند نه کاربرد علم و گسترش آن را . علاوه بر اینها فناوری اطلاعات ، محیط شغلی و فرهنگ که گسترش و یادگیری پیوسته را تشویق می کند باید به وسیلۀ مدیریت ایجاد و حفظ شود .

  در زمینۀ مدیریت دانش ، مزیت های فناوری اطلاعات با وجود محیطی مناسب برای شرکت و گرایش انسانی بسیار تأثیر پذیر می باشد  . در مجموع این مسأله به  تعهد کارمندان برای اجرای فرآیندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرآیند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .

  علیرغم شعار پیش بینی شدۀ شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر  آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است  اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً  با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی رابطه  فناوری اطلاعات که یکی از  مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.

   

  1-3  اهمیت پژوهش

  امروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و بویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های پردازش تحلیلی برخط و سیستم های فعال کسب وکار، کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی فناوری اطلاعات در هر بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می شود. ( صفری و بابازاده سنگر، 1390 : 25)

  درسال های اخیر سازمانها به دنبال بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارا واثربخشی هستند که بتواند به عنوان یک ابزار برای سازمان، مزیت رقابتی کسب کند. درهمین راستا تحقیقات زیادی انجام شده و بسیاری ازصاحب نظران برآن هستند که پیاده سازی سیستم های مالی می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش کارایی ورقابت پذیری سازمان، ازطریق یکپارچه سازی اطلاعات داخل وخارج موسسه، تحلیل وتفسیر داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری ها بصورت جدی تاثیرگذار باشند.

  دردنیای امروز فناوری ها در کسب و کار های کوچک و بزرگ  حوزه ای بسیار پویا و مورد توجه بوده وسازمانهایی که ازآن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را ازدست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقص به ذینفعانی که به آن نیازدارند، ازوضعیت هوش کسب وکار سازمان وعوامل کلیدی موفقیت که از آن بی خبرند باید اطلاع پیدا کند و در غیر این صورت نمی توان همگام با رشد جهانی شوند و نیز حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های سازمان را دارد، داشته باشد .

  فناوری فردی:   به نرم افزارهای تجاری گفته می شود  که فرد از آنها استفاده  می کند و می تواند جدا از تکنولوژی های جمعی و شراکتی در نظر گرفته شود که در آن اخبار داده ها ، اطلاعات و دانش را با یکدیگر در میان می گذارند.

  تکنولوژی فردی می تواند ازطریق استفاده از نرم افزارهای تجاری اندازه گیری شود دراین مطالعۀ تجربی ، از نرم افزار تجاری مورد نظر ، شامل برنامه ریزی تولید ، مدیریت موجودی ،  سرمایه گذاری و حسابداری ، مدیریت شغلی ، سیستم های تصمیم گیرنده ، ایجاد و پشتیبانی از وب سایت ها ، شبیه سازی فرآیندهای تجاری و ابزارهای مهندسی نرم افزار استفاده می شود. این کاربردها با توصیف مدیر از مزیت های فناوری اطلاعات مطابقت دارد تکنولوژی فردی با خودکار شدن فرآیندهای کاری مشخص می شود .

   یادگیری فردی و آموزش فرآیندی آگاه یا ناخودآگاه است که در آن دانش ضمنی و یا صریح به وسیلۀ شخص از طریق تفسیر و درک اطلاعات ایجاد می شود . در نتیجه این سطح یادگیری ، مهارت های فردی و رفتاری اصلاح خواهد شد . برای این محققان بر این باورند که  یادگیری فردی با رابطۀ بین آنچه فرد می تواند انجام دهد (توانایی) و آنچه او می خواهد انجام دهد (انگیزه) و آنچه آنها باید انجام دهند (تمرکز) رابطه وجود دارد  .

  در این سطح ، درک اجتماعی اشتراکی به محصولات سازمانی ، سیستم ها ، ساختارها و رویکردها و استراتژی برگردانده می شود .

  نتایج نشان داد که یادگیری فردی همراه با فناوری اطلاعات فردی و اجتماعی تأثیر مثبت و چشمگیری بر آموزش  عملکرد های مالی دارد . از طرف دیگر ، برخلاف ، تکنولوژی فردی و جمعی ، یادگیری سازمانی و فردی تأثیر مثبت و چشمگیری بر عملکرد مالی را نشان می دهد  . بنابراین ، فناوری اطلاعات تأثیر چشمگیری (معناداری) بر نتایج دارد تنها زمانیکه در زمینه های مناسب یادگیری قرار گیرد . تجارت های کوچک در بخش های مختلف  با سطوح دانش بسیار با نسبت بیشتر و تناوب بیشتر از ابزارهای فناوری و عملکردهای یادگیری سازمانی استفاده می کنند .

  1-4  اهداف تحقیق

  1-4-1  اهدف اصلی

  هدف اصلی این تحقیق : نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر  عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک  است.

  1-4-2 اهداف فرعی

  1- بررسی رابطه پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   

  2- بررسی رابطه برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  

   3- بررسی رابطه برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی

    4- بررسی رابطه برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   

  5- بررسی رابطه برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  

   6- بررسی رابطه برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT  و عملکرد مالی   

  1-5 سوالات پژوهش

  1-5-1 سوالات اصلی پژوهش

  تا چه میزان الگوی پیشنهادی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی  مورد تایید است؟

  1-5-2 سوالات فرعی پژوهش

  1-  آیا بین پیش بینی در محیط I T  و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد ؟

  2-  آیا بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد ؟

  3- آیا بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

  4- آیا بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

  5- آیا بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد؟

  6- آیا بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

  1-6  فرضیه های پژوهش

  1-6-1  فرضیه اصلی پژوهش

   الگوی عوامل کلیدی موفقیت در فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در شرکت های کوچک شهرک صنعتی  دارای برازش مناسب است.

   

  1-6-2  فرضیه های فرعی پژوهش

  1- بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد ؟

  2-  بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

  3- بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دارد وجود دارد؟

  4- بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد؟

  5- بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

  6- بین برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT  و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

   

  1-7 روش تحقیق

   

  پژوهش حاضر از دید روش و نوع گردآوری اطلاعات، از نوع پژوهش های توصیفی و پیمایشی، به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی، بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی و از بعد نوع ارتباط بین متغیرها، به شیوه همبستگی انجام شده است.

  جامعه آماری پژوهش ، شامل تمامی مدیران و کارکنان رسمی و قراردادی شهرک صنعتی استان یزد و توابع است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده های حاصل از توزیع پرسشنامه نیز، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

   

  1-8  قلمرو تحقیق

  قلمروهای سه گانه پژوهش حاضر به ترتیب در زیر معرفی و تبیین شده اند :

  قلمرو موضوعی این تحقیق از جنبه موضوعی در قلمرو موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت است.و در پی نقش تعاملی  عوامل کلیدی فناوری اطلاعات و عملکرد مالی می باشد .

  قلمرو مکانی : پژوهش حاضر در بین تمامی مدیران و کارکنان مالی شرکت های شهرک صنعتی یزد انجام شده است.

  قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در زمان فعالیت کارمندان در شرکت با توجه به عملکرد اداری و مالی شرکت و استفاده از فناوری اطلاعات در حین انجام کار  در زمستان سال 1392انجام شده است .

   

  1-9 جامعه و نمونه آماری

  جامعه آماری  در این تحقیق  شامل کلیه کارکنان شرکت های کوچک و روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم جامعه مورد مطالعه  190 و تعداد  نمونه  123 می باشد .

   

   

  1-10 روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

  در این تحقیق  کلیه کارمندان و مدیران شرکت های کوچک مد نظر می باشد که  به چندین رشته  تقسیم می شوند  وبه صورت تصادفی یک رشته  انتخاب و پس از آن با توجه به لیست شرکت های کوچک شهرک صنعتی   یزد  چند شرکت    به طور تصادفی ساده انتخاب شد و سپس این جانب (پژوهشگر) به شرکت های  انتخاب شده رفته چندتا از واحد هاراانتخاب کرده به صورت چهره به چهره پرسشنامه را بین آنها پخش می کنیم و پس از پاسخ گویی آن ها را جمع آوری شده است.

  استان یزد شامل 111 کارمندان ارشد و 45 کارشناس و39نفرمدیر(جمعا190)می باشند.

   تعریف واژگان تحقیق

  عملکرد مالی  : در زمانی نه چندان دور، سازمانها در محیطی پایدار و باثبات به سر می‌بردند.به تدریج تغییرات مربوط به علم وفناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به سرعت سازمانها را تحت تاثیر قرار داد.

  عوامل کلیدی موفقیت: ازنظر روکارت، عوامل کلیدی موفقیت به معنای تعداد محدودی از حوزه های فعالیت است که عملکرد رقابتی موفقیت آمیزی در پی خواهد داشت. (رکارد1979)[2]

  درتعریف دیگری برونو و لیدکر اظهار می دارند که عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از مشخصه ها، شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند می توانند اثر قابل ملاحظه ای بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند. (برانو و لیدچر1984)[3]

  هوشمندی کسب وکار: شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی، به اخذ تصمیم بهینه برای فعالیت های مدیریتی می پردازد.

  هوش کسب وکار به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری ومدیریتی اطلاق می گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کندتا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و براساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند.( لانکویس و پیرتیمکی2006)[4]

  برنامه ریزی کسب وکار: برنامه‌ریزی فرآیندی است در تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش‌های آن برای دست‌یابی به اهداف و رسالت بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی.
  در یک تعریف دیگر برنامه‌ریزی کسب وکار به معنای فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده‌ی سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین یک استراتژی برای تحقق آن اهداف و اندازه‌گیری نتایج است. (هیوز، مدیریت دولتی نوین ص 205) .

  کیفیت اطلاعات: کیفیت اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با ارزش اطلاعات دارد. هنگام بازیابی کیفیت اطلاعات، نهایتاً عوامل زیر تعیین کننده خواهند بود : (منبع:  وب سایت تهیه و تنظیم:محمدرضا رزاق)[5]

  تناسب
  اعتمادپذیری
  اعتبار
  معنابخشی در طول زمان
  کامل بودن
  دقت
  زیبایی گرایی
  به هنگام بودن

  شایستگی کاربران: روان شناسان شایستگی را محرک، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کرده اند که منجر به عملکرد شغلی بهتر می شود. مرابیل و ریچارد (1997) می گویند که در انتخاب شایسته ترین ها باید به توانایی ها، شاخص های رفتاری، باورها، ویژگی های شخصیتی، نگرشها و مهارت های افراد توجه شود. (عریضی ، 1384)

  طبق تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی عملکرد (ISPI) مجموعه دانش، مهارت و نگرش هایی که کارکنان را قادر می سازد به صورتی اثربخش فعالیت های مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند شایستگی نامیده می شود.

  متدولوژی سیستم: متدولوژی وسیله شناخت هر علم است. روش‌شناسی در مفهوم مطلق خود به روش‌هایی گفته می‌شود که برای رسیدن به شناخت علمی از آن‌ها استفاده می‌شود و روش‌شناسی هر علم نیز روش‌های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن است.بنابراین برای انجام هر اموری باید یک متدولوژی مشخص داشته باشیم. (ویکیپدیا)[6]

   

  [1]  Rockart & Delong

  [2] Rockart

  [3] Bruno & Leidecker

  [4] Lonnqvist A & Pirttimaki V

  [5] http://daneshnameh.roshd.ir

  [6] Wikipedia

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

  فهرست:

  فهرست مطالب

  موضوع                                                                                                                                                        صفحه

  چکیده............................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  ۱-۱ مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

  1-2 تشریح و بیان مسئله.................................................................................................................................................. 4

  1-3اهمیت پژوهش............................................................................................................................................................ 6

  1-4اهداف تحقیق............................................................................................................................................................... 8

  1-4-1اهداف اصلی......................................................................................................................................................... 8

  1-4-2اهداف فرعی......................................................................................................................................................... 8

  1-5سوالات و فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................... 9

  1-5-1سوالات اصلی پژوهش.......................................................................................................................................... 9

  1-5-2سوالات فرعی پژوهش.......................................................................................................................................... 9

  1-6فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................... 9

  1-6-1فرضیه اصلی پژوهش........................................................................................................................................... 9

  1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش.......................................................................................................................................... 9

  1-7روش تحقیق................................................................................................................................................................ 10

  1-8قلمرو تحقیق................................................................................................................................................................ 10

  1-9جامعه و نمونه های آماری........................................................................................................................................... 11

  1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................. 11

  1-11تعریف واژگان............................................................................................................................................................ 11

   

   

  فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  2-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 15

  2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات..................................................................................................................... 15

  2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT............................................................................................................................... 23

  2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT.................................................................................................................................. 25

  2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT................................................................................................................................... 26

  2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT.................................................................................................................................. 27

  2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT...................................................................................................................... 28

  2-7-1 مدیریت برنامه ریزی.......................................................................................................................................... 28

  2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی............................................................................................................................ 29

  2-7-3 تعریف برنامه ریزی............................................................................................................................................. 29

   

  2-8پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................. 30

  2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران........................................................................................................ 30

  2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران........................................................................................................... 33

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 37

  3-2روش شناسی پژوهش.................................................................................................................................................. 37

  3-3 متغیرهای تحقیق....................................................................................................................................................... 38

  3-4 مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................................................................. 38

  3-5 جامعه آماری.............................................................................................................................................................. 40

  3-6 نمونه آماری................................................................................................................................................................ 40

  3-7 روش گردآوری............................................................................................................................................................ 41

  3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش....................................................................................................................................... 42

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1مقدمه.......................................................................................................................................................................... 45

  4-2آمار توصیفی ............................................................................................................................................................... 46

  4-3 آمار استنباطی............................................................................................................................................................ 52

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1یافته های پژوهش....................................................................................................................................................... 68

  5-1-1یافته های توصیفی پژوهش.................................................................................................................................... 68

  5-2 یافته های استنباطی  پژوهش................................................................................................................................... 69

  5-3 پیشنهادات ................................................................................................................................................................ 71

  5-4 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................................71

  منابع و مآخذ.................................................................................................................................................................... 72

  منابع فارسی..................................................................................................................................................................... 72

  منابع انگلیسی.................................................................................................................................................................. 72

  پیوست...................................................................................................................... 76

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  موضوع                                                                                                                                                صفحه

  جدول(4_1)توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه.....................................................................................................46

  جدول (4_2)توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه........................................................................................47

  جدول(4_3)توضیح سن جمعیت مورد مطالعه .........................................................................................................48

  جدول (4_4)توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه.................................................................................................49

  جدول(4_5)توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه...............................................................................................50

  جدول(4_6)آماره های توصیفی متغیر های تحقیق...................................................................................................51

  جدول(4_7)همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی.......................................................................52

  جدول(4_8)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی.........................................................53

  جدول(4_9)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی...........................................................54

  جدول (4_10)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی..........................................................55

  جدول(4_11)همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی.......................................................56

  جدول (4_12)همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی...................................................................57

  جدول(4_13)خلاصه مدل ..........................................................................................................................................60

  جدول(4_14)خلاصه تحلیل واریانس(ANOVA).......................................................................................................61

  جدول(4_15) نحلیل تی 1...........................................................................................................................................62

   جدول(4_16) تحلیل تی 2.........................................................................................................................................63

  جدول(4_17) تحلیل تی 3.........................................................................................................................................63

  جدول(4_18) تحلیل تی 4..........................................................................................................................................64

  جدول(4_19) تحلیل تی 5..........................................................................................................................................65

  جدول(4_20) تحلیل تی 6..........................................................................................................................................

  منبع:

  منابع و مواخذ

  الف : منابع فارسی

  بلوچر و همکاران.،(1389). حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک، علی پارساییان، نشر ترمه، چاپ پنجم، تهران.

  بیاضی طهرابند، ع.، عقیلی، ح.، معین نجف آبادی، ف.، (1388). مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانها، مجله تدبیر، شماره 211.

  تاناکا کازوئو.،(1386). "مقدمه ای بر منطق فازی برای کابردهای عملی". چاپ سوم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.ش 327 : صفحات 10-3.

  تیموری، ا.، احمدی، م.، (1388)."مدیریت زنجیره تأمین"،چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

  جعفری، ت.، فتحی الماس، م.، (1390). ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها.

    حافظ نیا،محمد رضا . (1387 ). کتاب  مقدمه ای بر روش تحقیق. انتشارات سروش ص23.

  احمدنژاد،محسن . ( 1381 ). عملکرد ، آسیب پذیری و سلامت روانی . مجله علوم ، 24 ،83-73س.

   هاشم نژاد نامقی، بهروز    ، بررسی روابط بین‌عناصر تسهیم اطلاعات و استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین در سازمان،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات.

  غفاری ، فرهاد ؛ جعفری ، پژمان و امیر مداحی ، اشکان ، (1389) ،" بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی در صنعت بانکداری " ، فصل نامه علم مدیریت ایران ، شماره 24 ، ص ص 92-67.

  غفاری آشتیانی ، پیمان ، همپوشی ،(2007) "  بازاریابی رابطه مند و ارتباط با مشتری " ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم ، شماره 181 .

  کاتلر ، فیلیپ و آرمسترانگ ،گری ؛(1376) ، اصول بازاریابی ، ترجمه بهمن فروزنده ، اصفهان ، آترپات کتاب ، چاپ اول .

  کاووسی ، محمد رضا ، (1384) ، روش های اندازه گیری رضایت مشتری ، چاپ اول ، تهران 

   ب : منابع انگلیسی

  13)Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), "A stakeholder Approach to strategic performance Measurement", Sloan Management Review Spring, 25-37
  14)  Bernolak, I. (1997), "Effective Measurement and successful Elements of company productivity: the basis of competitiveness and world prosperity", International Journal of Production Economics, Vol.52,pp.203-13
  15) Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), "An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25
  16) Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The Balanced scorecard: Measures that Drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
  17)Li, p. (2001), "Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, April
  18) Marr, B. and Neely, A. (2001), "Measuring E-business performance", Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Orlando FI.
  19) Marr, B. and Schiuma, G. (2003), "Business performance Measurement: past, present and Future", Management Decision 41/8 ,pp 680-87
  20) Medori, D. and Steeple, D. (2000), "A Framework for Auditing and Enhancing performance Measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,pp 520-33
  21) Neely, A. and Adams, C. (2002), "Perspectives on performance: The performance prism", forthcoming in Journal of Cost Management.
  22) Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda", International Journal

  23)Andreassen T.W., Lindestad B., (1998);" Customer loyalty and complex

  services: The impact of corporate image on quality, customer

  satisfaction and loyalty for customer with varying degrees of service

  expertise", International Journal of Service Industry Management, Vol.

  . 9, No. 1, pp.7-23

  24) Bansal, H. S., Irving, P. G., & Taylor, S. F. (2003)." A three-component model

  of customer commitment to service providers" Journal of the Academy

  of Marketing Science, 32 (3), 234−250.

  25)Beerli A., Martin J.D., Quintana A., (2004);”A model of customer loyalty in the

  retail banking market”, European Journal of Marketing, Vol. . 38, No.

  1/2, pp. 253-275

  26) Bloemer J. , Ruyter K. , Peeters P., (1998);“ Investigating drivers of bank

  loyalty: the complex relationship between image, service quality and

  satisfaction”, International Journal of Bank Marketing, MCB University

  Press, Vol. . 16/7 pp. 276-286

  27) Bolton, Ruth N.(1994), Linking customer satisfaction to loyalty and revenues,

  working paper,GTE laboratories Inc.

  28) Cater, Barbara, Zabkar, Vesna, (2008)." Antecedents and consequences of

  commitment in marketing research services: The client’s

  perspective"Industrial Marketing Management xxx (2008) xxx-xxx.

  29) Cappizzi, M. and Ferguson, R. (2005), “loyalty trends for the twenty

  firstcentury”, journa of consumer marketing Vol. .22 , NO.2

  30) Chen, Tser-Yieth, (1999 ), “Critical Success Factors for various strategies in the

  banking industry”, International journal of Bank Marketing, Vol. .17 ,

  31)Cramer, D. (1996). “Job Satisfaction & organizational Continuance

  Commitment: A Tow - Wave Panel Study”, Journal of organizational

  Behavior, Vol. . 17, NO. 4, pp. 45.

  32) De Ruyter, K., & Semeijn, J. (2002)."Forging buyer–seller relationships for total

  quality management in international business: The case of the European

  cement industry", Total Quality Management, 13(3), 403−417.

  33)Dick, Alan S. and Kunal Basu(1994), Customer loyalty: Toward an integrated

  conceptual framework, Journal of the academy of marketing science,

  VOL. . 22, Pp. 99-113.

  34) Dwyer, R. F., Schurr, P. H., & Oh, S. (1987). "Developing buyer–seller

  relationships. Journal of Marketing" 51(2), 11−27.

  35) Geyskens, I., Steenkamp, J. –B. E. M., Scheer, L. K., & Kumar, N. (1996)." The

  effects of trust and interdependence on relationship commitment: A

  transatlantic study" International Journal of Research in Marketing,

  13(4), 303−317.

  36) Greenberg, J. & Baron, R. A. (2000). “Behavior in Organizations”, Prentic-Hall,

  INC, 7th ed.

  37)Goodman, L. E., & Dion, P. A. (2001). "The determinants of commitment in the

  distributor–manufacturer relationship" Industrial Marketing

  Management, 30(3),

  38) Grewal, D., Levy, M., Lehmann, D.R., (2004). Retail branding and customer

  loyalty: an overview. Journal of Retailing. Vol. . 80, ix–xii.

  39) Shiuan, C. B.; Yu, J.D & Relley, J. H. (2003). “Organizational Commitment,

  Supervisory Commitment & Employee Outcomes in The Chinese

  Context Proximal Phyothesis or Global Hypothesis, Journal of

  Organizational Behavior, Vol. 24, NO. 3, pp. 238-261.

  40) Walter, A., & Ritter, T. (2003). "The influence of adaptations, trust, and

  commitment on value-creating functions of customer

  relationships"Journal of Business & Industrial Marketing, 18(4/5),تحقیق در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, مقاله در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, پروژه درباره پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس