پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

word
217
5 MB
30315
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۸,۲۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

  موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

  چکیده

  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

  واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.  

  مقدمه

  ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

  ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

  بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

  تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

  قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

   بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

  کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

  پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

  بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

  1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

  2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

  3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و ...) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

  1-2-بیان مسأله

  واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

  1- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

  2- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

  ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را "اعتبارسنجی" گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌نماید. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

  1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

  مدل احتمال خطی[3]

  مدل­های پروبیت و لوجیت[4]

  مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی[5]

  2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

  برنامه­ریزی ریاضی

  درختواره­های طبقه­بندی (الگوریتم­های تقسیم­بندی بازگشتی)[6]

  مدل­های نزدیک­ترین همسایگان[7]

  فرآیند سلسله مراتب تحلیلی[8]

   

  سیستم­های خبره[9]

  شبکه­های عصبی مصنوعی[10]

  ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، "مدیریت سبد اعتباری[11]" نام دارد.

  بانک‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی‌های کیفی و کمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد.

  اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری

  هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.

  این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید.

  چنین سازوکاری داری ویژگی‌های زیر است:

  بر اساس چنین سازوکاری فرآیند‌های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.

  از طریق این سازوکار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانک از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملکرد شعب میسر می‌شود.

  به‌وسیلۀ چنین سازوکاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانک به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد که به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوکار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ها تنظیم می‌کند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌کند.

  بدین ‌ترتیب، مشتریان با کیفیت بانک با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌کیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محکم موفق به اخذ وام می‌شوند.

  در نتیجه، چنین سازوکاری ضمن توسعۀ بازار بانک به سمت مشتریان معتبر، ریسک اعتباری سبد وام بانک را به‌نحومؤثری تحت کنترل و نظارت مدیران بانک قرار می‌دهد.

  اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌کارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث کاهش ریسک اعتباری بانک می‌شود، ولی این کاهش ریسک به بهای کاهش درآمد بهرۀ بانک تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به ‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسک اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانک خواهد شد.

  بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسک و بازده است. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرفاً ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌کند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن‌ها در ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک تعدیل گردد.

  از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وام‌های بانک فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوکار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانک کاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.

  بدین‌ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک می‌کند.

  مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وام‌های باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌کند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌ سازی وام‌های اعطایی بانک وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می‌دهد.

  عدم‌توجه به ریسک اعتباری، بانک‌ها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر
  وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات کاهش بازده سرمایه­گذاری بانک و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد بود.

  سازوکار مدیریت ریسک اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتکا از ریسک اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌کارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به کاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.

  چنین سازوکاری مطابق با پیمان‌های کمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوکاری بانک با رعایت استانداردهای ریسک اعتباری کمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانک‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانک‌ها، نهادهای مالی و... از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام‌ هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.

   

  متدولوژی اجرایی

  متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسک اعتباری در بانک مستلزم طی فرآیند عمومی مدیریت ریسک یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرآیند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.

  1. اعتبارسنجی

  در این بخش ریسک وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانک می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملکرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.

  در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حکایت می‌کند. خروجی اصلی مدل‌های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نکول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن‌ها در قالب طبقات اعتباری است.

  بر اساس احتمال نکول، مبلغ در معرض نکول[12] و زیان مشروط بر نکول[13] می‌توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه کرد. هم‌چنین بر اساس توزیع به‌دست آمده می‌توان سنجۀ ریسک اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.

  در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشکال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.

  از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار[14] مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.

  در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌گردد.

  دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسک مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.

  2. مدیریت سبد وام

  در این بخش ریسک اعتباری بانک در قالب سبد وام مورد‌ بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسک است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانک است.

  بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسک مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسک اعتباری[15] استخراج می‌شود. هم‌چنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.

   

   

   

  زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک

  اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام‌ها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامکان می‌باید اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد.

  بنابراین، می‌توان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌کارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است.

  بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسک بازار بررسی‌های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود: 1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

  2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

  سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  بنابراین بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند به همین دلیل دائماً با ریسک های مختلفی روبرو می شوند به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

  بنابراین در تحقیق حاضر درباره اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد بحث شده است. که شامل1- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. 2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین  مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) می باشد.

  1-4-1- اهداف تحقیق

       4-1-1- هدف کلی یا هدف اصلی تحقیق:

  هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت می باشد.

  4-1-2- اهداف فرعی تحقیق

  اهداف فرعی تحقیق به شرح زیرمی باشد:

  در تحقیق حاضر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد. همانند ریسک بازار بررسی‌های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود:

  1-بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

  2- بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است)  با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

  سوالات و فرضیات تحقیق

       1-5-1- سوالات تحقیق

            1-5-1-1- سوال اصلی تحقیق:

  1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) بامطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-5-1-2- سوالات فرعی تحقیق:

  1-1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی (حقیقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-3- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  2-4- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  2-5- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  2-6- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-5-2- فرضیات تحقیق

       1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق:

  فرضیه کلی یا فرضیه اصلی تحقیق حاضر بیان می کند که: " بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد."

  1-5-2-2- فرضیات فرعی تحقیق

  1- بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی
  (که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

  1-1- بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

  1-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

  1-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

  2- بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

  2-1-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

  2-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

  2-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

  1-6-قلمرو تحقیق:

      1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
       می باشد.

       1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق: بدلیل اهمیت موضوع و از آنجایی که قصد داریم میزان خطا را کاهش   بدهیم و به نتایج واقعی دست یابیم قلمرو زمانی تحقیق حاضر بین سال های 1391-1381، در نظر گرفته شده است. لذا داده های مربوط به تحقیق از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج شده­اند.

  1-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، می باشد.

   

  1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها

      1-7-1-ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش.

  به‌دلیل وجود تعداد زیاد طرف‌حساب،از اشخاص معمولی گرفته تا دولت‌ها، و همچنین وام‌های مختلف از وام‌های اتومبیل تا معاملات مشتقات.

  ریسک اعتباری اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و به همین دلیل هم موسسات نیز این ریسک را به طرق مختلفی مدیریت می‌کنند.

  در ارزیابی ریسک اعتباری یک طرف‌حساب، موسسه باید به سه موضوع توجه داشته باشد:

  احتمال نکول: احتمال این‌که شخص، طی دوره‌ تعهد یا در یک دوره‌ زمانی خاص مانند یک سال، تعهداتش را نکول کند، چقدر است؟ اگر احتمال نکول برای یک دوره‌ زمانی یک ساله محاسبه شود می‌توان آن را فراوانی نکول مورد انتظارنامید.

  محدوده خطر اعتباری (اکسپوژر اعتباری): در صورت وقوع نکول، چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود؟

  نرخ بازگشت: هنگام وقوع نکول چه کسری از اعتبارات در خطر را می‌توان از طریق اقداماتی مانند اعلام ورشکستگی یا سایر روش‌های تسویه بازیابی کرد؟

  زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش
  مدنظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهدو نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.

  مطالبات معوق: مطالباتی که وام گیرنده به هر دلیلی از پرداخت یا بازپرداخت وام امتناع ورزد تلقی میگردد. که مجموع این مطالبات در قالب مطالبات معوق بانکی منظور می شوند.

  مفهوم ریسک: زمانی که به تعاریف مراجعه می‏کنیم متوجه می‏شویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلایل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. با این وجود
  می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت هایی ارائه شده‏اند که سه عامل مشترک را
  می توان در آنها مشاهده کرد. بنابراین ما در موقعیت هایی با ریسک مواجه می شویم که:

  اولاً: عمل یا اقداممان بیش ازیک نتیجه به بار می آورد.

  ثانیاً: تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمی دانیم کدامیک حاصل خواهدشد.

  ثالثاً: حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامدهای نامطلوبی رابه همراه داشته باشد.

  مهمترین ریسک های بانکی:  مهمترین ریسک هایی که مؤسسه مالی مانند بانک با آنها مواجه است به 3 دسته تقسیم می شوند:

   ریسک اعتباری: ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری.

  ریسک بازار: ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دارایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و ...)

  ریسک عملیاتی: ریسک مربوط به زیان های مستقیم یا غیرمستقیم که منشاء آنها فرآیندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان، افراد، سیستم و یا وقایع خارج از سازمان می باشند.

  از آنجا که نیاز به شناسائی و مدیریت انواع ریسک های مالی و بانکی، وجود یک مرکز بین المللی که وظیفه سیاست گذاری و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ریسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد، ضروری ساخته است از اینرو بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری[16](BIS) کمیته بال[17] را که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف می باشد راه اندازی نمود. این کمیته همچنین وظیفه  تعیین استانداردهای مربوط به ریسک های بانکی را بر عهده دارد.

  بر اساس مفاد بیانیه کمیته بال (1)، کفایت سرمایه معیاری است برای سنجش میزان سرمایه بانک که به شکل درصدی از در معرض خطر بودن اعتبارت بیان می شود، حداقل نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بال (1) 8 درصد در نظر گرفته شده است.

  کمیته بال دردستورالعمل جدیدخود که در سال 1999 تحت عنوان بال (2) منتشر کرد تغییرات جدیدی را در نحوه محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده است. تعریف کفایت سرمایه بر اساس مفاد کمیته بال (1) و (2) به شرح ذیل است:

  ضمناً اجرای مفاد بیانیه بال 2 از سال 2006 در دستور کار کمیته قرار دارد.

  بیانیه بال(1): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری.

  بیانیه بال(2): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی.

  تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیر رکود و بحران اقتصادی افزایش
   می یابد.

  تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم و غیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن و ناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افراد وسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می گویند.(نظیر ایجاد نقص در سسیستم های کامپیوتری، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانکی، سرقت واختلاس، اختلال در تسویه
  حساب­ها، خطا های عمدی و غیر عمدی انسانی).

  تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال

  ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی از گستره وسیعی ازاحتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می باشند.

  عمدتاً این ریسک را درمؤسسات مالی وبانکی، ریسکی می دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود.

  این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می باشند[18] نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به نحویکه معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است.

  از جمله تعاریفی که برای ریسک های عملیاتی در سازمان ها ارائه شده‏اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تعریف شمارۀ(1): هر گونه ریسکی بجز ریسک های اعتباری و بازار.

  تعریف شمارۀ(2) : ریسک هایی که بواسطه انجام عملیات مؤسسه مالی بوجود می آیند.

  تعریف شمارۀ (1)، درحقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی می باشد بدین ترتیب که ریسک عملیاتی را بعنوان زیان ناشی از هرنوع فعالیتی غیر از فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شود، قلمداد می کنند. این تعریف بسیار گسترده بوده و شامل ریسک های استراتژیک و ریسک شهرت و ... نیز می شود. در واقع این تعریف از ریسکهای عملیاتی، عملاً ریسک های دیگری را نیز شامل خواهد شد که معمولاً جز ریسک های عملیاتی محسوب نمی شوند.

  تعریف شمارۀ(2)،نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نمی باشد، زیرا تنها زیان های مستقیم ناشی از عملیات سازمان راشامل می شود. در صورتیکه بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان می باشند که از آن جمله می توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.

  بنابراین به تعریف جامعتر و کاملتری از ریسک های عملیاتی نیاز داریم که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.

   

  اهمیت ریسک های عملیاتی

    به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است:

  1-رشد نمایی استفاده از تکنولوژی.

  2-افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه.

  با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره‏وری سازمانی شده است، اما رشد تکنولوژی،سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب می توان به مثال زیر اشاره کرد:

  اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته بصورت دستی در سازمان  انجام
  می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد،هم اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهتری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند.

  امّا این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.

  ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود، بطوریکه اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است.

   ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 

  این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها بلکه برای هر مؤسسه مالی از سوی کمیته بال ارائه شده است.در تعریف فوق تأکید روی علل ریسک عملیاتی است از فواید این امرمی توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد. بنابر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می باشند ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. بنابراین، باتوجه به تعریف ارائه شده این گزاره که "ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می باشد" دیگر صحیح نمی­باشد. بنابر تعریف فوق ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط باتکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود

   

  [1]. counterparty

  [2]. default

  [3]. linear probability model

  [4]. probit & logit models

  [5]. discrimination analysis models

  [6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)

  [7]. nearest neighbors models

  [8] .analytical hierarchy process

  [9]. expert systems

  [10]. artificial neural networks

  [11]. credit portfolio management

  [12].  exposure at default (EَAD)

  [13].  loss given default (LGD)

  [14]. transition matrix

  [15]. credit value at risk (CVaR)

  [16]  Bank for International Settlements

  [17] Bassel Committee

  [18]  تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی.

  Subject: The Survey of the Relationship between Credit Risk Management and  Deferred receivables of Mellat Bank

  Abstract

  The purpose of the present study has been to examine the relationship between the credit risk management and Mellat Bank pending claims as a case study of Semnan Province Mellat Bank branches management. The statistical society of the present research has been Semnan Province Mellat Bank. Also, the statistical sample of the present research is as a case study of Semnan Province Mellat Bank branches management and based on a time series between the years 2002-2012. So, among the data related to the research that is extracted by an information centralized system related to the facilities of Semnan province Mellat Bank branches management, it is included as a statistical sample in the present research. And in the next stage, the above data has been used for the statistical analysis in order to assess the relationships between the research variables. Also, from the view of method, the present research is descriptive and from the kind of correlation studies in all investigations. In addition, the data analysis method has been the correlation analysis or variance analysis that tries to explain a cause and effect relationship between the credit risk management (As a research independent variable that includes: 1-client’s received loans credit risk individually (which corresponds to analyze the securities risk individually), and 2-loan portfolio credit risk (which is equivalent to the securities portfolio risk analysis)), and Mellat Bank pending claims (as a research dependent variable) on Semnan Province Mellat Bank branches management. Therefore, the results of the present research show that the relationship between the credit risk management and Mellat Bank pending claims and as a case study of Semnan Province Mellat Bank branches management have been significant. And they indicate the significant relationship between two variables of the credit risk management and Mellat Bank pending claims and as a case study of Semnan Province Mellat Bank branches management in the level error of 5% (percent), as well as in the level of confidence of 95% (percent). Therefore, regarding the statistical software outputs (SPSS), that have been shown in the above tables, it can be stated that since the significance level (sig) is less than five percent, the theory of H0 is rejected in the error level of five percent and the existence of the correlation between these two variables is confirmed. And these results can be generalized about all research statistical society i.e. Mellat Bank.

   

  Key words: Management a Bank's Credit risk,Read Deferred, Management of Bank Mellat Semnan province.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              شماره صفحه

  موضوع:"بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت)"...................................................................................................................................................1

  چکیده........................................................................................................................................................................1

  کلمات کلیدی: ..........................................................................................................................................................1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه................................................................................................................................................................3

  1-2-بیان مسأله .........................................................................................................................................................4

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................10

  1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11

  1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11

  1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11

  1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11

  1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11

  1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11

  1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11

  1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12

  1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12

  1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12

  1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13

  1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13

  1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13

  1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13

  1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19

  2-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................................................................20

  2-2-1- ادبیات تحقیق.............................................................................................................................................20

  2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20

  2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20

  2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21

  2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23

  2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26

  2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26

  2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27

  2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28

  2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29

  2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30

  2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30

  2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32

  2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34

  2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36

  2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36

  2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39

  2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41

  2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44

  2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48

  2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50

  2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50

  2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51

  2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53

  2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55

  2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56

  2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56

  2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57

  2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60

  2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60

  2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61

  2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62

  2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63

  2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69

  2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72

  2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73

  1-تاریخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75

  2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76

  3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها............................................................................................................................76

  4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79

   

  2-2-2- پیشینه تحقیق...............................................................................................................................................80

  2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی.................................................................................................................................80

  2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی...............................................................................................................................85

  3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92

  3-2- روش تحقیق...................................................................................................................................................93

  الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93

  1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93

  2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94

  3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94

  ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94

  تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94

  تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94

  تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94

  3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95

  3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97

  شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97

  3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100

  3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102

  3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102

  3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102

  فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102

  فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102

  فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102

  فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102

  2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102

  2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102

  3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102

   3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102

  3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103

  3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103

  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103

  الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104

  ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106

  4-2-توصیف آماری داده ها..................................................................................................................................106

  4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................................108

  4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108

  3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108

  4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها.....................................................................................................................109

  4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها.......................................................................................... 109

  4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109

  4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق...............................................................................................................111

  4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق...........................................................................................111

  4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111

  فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111

  4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115

  فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115

  4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119

  فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119

  4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123

  فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123

  4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127

  فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127

  4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131

  فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131

  4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135

  فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135

  4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139

  فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  مقدمه............................................................................................................................................................145

  5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145

  5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145

  5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146

  5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147

  5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148

  5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149

  5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150

  5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151

  5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152

  نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154

  محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  

  5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156

  5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156

  5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158

  فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159

  الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159

  ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164

  فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                            شماره صفحه

  جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی.......................................................................................24

  جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری......................................................................................................... 25

  جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390................................................... 42

  جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390............................................................. 44

  جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار...................................................... 46

  جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس ازاجرای قانون بانکداری بدون ربا). 47

  جدول2-6: روش شاخص استاندارد......................................................................................................................... 59

  جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................................ 71

  جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال................................................................................................................ 71

   جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91..................... 72

  جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91....... 72

  جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391).................................................. 99

  جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق........................................................................................................... 101

  جدول 3-2: نرخ سود بانکی.................................................................................................................................. 101

  جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381...................................... 107

  جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107

  جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............................................................................ 107

  جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108

  جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق.............................................................................108

  جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها درجامعه آماری تحقیق .......... 110

  جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی).......................................... 110

  جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)........................................... 110

   

  جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)................................................................................ 110

  جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................................... 111

  جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق.................................................... 112

  جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه اول تحقیق.............................................. 113

  جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق........................ 114

  جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق................................................................................................................................... 116

  جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق................................................... 117

  جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق.............................................. 117

  جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق..................... 118

  جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق........................................................................................................................................................... 120

  جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه سوم تحقیق................................................ 121

  جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق............................................ 121

  جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه سوم تحقیق................... 122

  جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق................................................................................................................................ 124

   جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق............................................ 125

   جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق....................................... 125

  جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق................. 126

   جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق................................................................................................................................. 128

  جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه پنجم تحقیق.............................................. 129

  جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق......................................... 129

  جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق.................. 130

  جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................. 132

  جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه ششم تحقیق.............................................. 133

  جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.......................................... 133

  جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.................. 134

  جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق........................................................................................................................... 136

  جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق.......................................... 137

  جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق..................................... 137

  جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق............. 138

  جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.......................................................................................................................... 140

  جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق........................................ 141

  جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق.................................... 141

  جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق............. 142

  جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک.......................................................................................... 155

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اشکال و نمودارها

  عنوان                                                                                                            شماره صفحه

  نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک.................................................................................................................. 31

  نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی.................................................................................................................. 32

  شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی................................................................................................... 57

  شکل-2-1- تاریخچه بانک ملت............................................................................................................................. 75

  نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق).................................... 90

  نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق......................................................... 114

  نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق.......................................................................................... 115

  نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق......................................................... 118

  نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق.......................................................................................... 119

  نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق........................................................ 122

  نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق.......................................................................................... 123

  نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق..................................................... 126

  نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق...................................................................................... 127

  نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق....................................................... 130

  نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق...................................................................................... 131

  نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق..................................................... 134

  نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق...................................................................................... 135

  نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق.............................................. 138

  نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق............................................................................... 139

  نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق............................................. 142

  نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................. 

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ تحقیق:

  الف). منابع و مآخذ فارسی:

  ابوالحسنی، اصغر وحسنی مقدم،رفیع؛(1387)."بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران"، تهران:  مجله اقتصاد اسلامی، 1387، ش30، ص162. 

  ابوالحسنی،اصغر وحسنی‌مقدم، رفیع،(١٣٨٧)،"بررسی انواع ریسک‌ها و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران"، تهران:‌ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،‌ سال هشتم، ش30،ص145.

  ارشدی، علی، (1389)،" ارزیابی ومقایسه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1389". تهران:
  تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد وبیست و هفت،صص:11-4.

  اصغری، مجید، خوانساری، رسول، سیاهکارزائه، محمد سجاد، (1386). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای بکار گیری آنها در صنعت بانکداری. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_036).

  اصلی، شعله، (1390)."مدیریت ریسک اعتباری با نکاهی برالگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها". تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران. صص:34-1.

  اکبریان، رضا ودیانتی،محمدحسین؛ (1382). "مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی"،فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره24، ص162.

  اکبریان، رضا ودیانتی، محمدحسین، (1385)."«مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا". تهران، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، ش25.

  انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: انتشارات محراب.

  آقامهدوی، اصغر‌ و موسوی، سیدمحمدمهدی،(‌١٣٨٧)،"ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری جهت کنترل آن"، تهران: فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، ش‌٩.

  بانک مرکزی(1392). بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی.تهران: سایت بانک مرکزی.

  بختیاری،حسن (1388)،روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانکها. http://www.modiryar.com.

  بری­گام، اوجین اف، گاپنسکی، لوئیس سی وآردی وز، فیلیپ،(1384). مدیریت مالی میانه،ترجمه:علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه، ص37.

   

  بقایی حسین‌آبادی، علی،(1380). ریسک مبانی نظری، کاربردها وضرورت ادراک آن، تهران، مجله توسعه مدیریت، آبان 1380 ، ش31، ص44.

   

  پهلوانزاده، مسعود،(1388)."مروری بررویکردهای جدیدنسبت کفایت سرمایه دربانکها براساس بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل".

  تبریزی،عبده؛رادپور،میثم،(1390). ریسک بازار.دورۀ آموزشی مدل‌سازی واندازه‌گیری ریسک.تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.

  تفضلی، فریدون؛ (1387)."اقتصاد کلان"، تهران: نشرنی،ص553.

  جمشیدی، ابوالقاسم؛(1382). "بازار سرمایه"، تهران:انتشارات رسا، ص123.

  حاجی آقایی، بهشاد،(1386)،"انواع ریسک وپوشش های آن"،تهران:تازه های اقتصاد، 1387 سال شم، شماره 122،صص: 65-58.

  خان، طریق‌الله، احمد، حبیب،(١٣٨٧)، "مدیریت ریسک، بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی". ترجمه سیدمحمدمهدی موسوی‌بیوکی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

  خاوری، محمودرضا،(1390)،" تحلیل سیاستهای پولی و بانکی کشور درسال1390برمبنای بسته سیاستی و نظارتی".تهران: مجموعه مقالات بیست ودومین همایش بانکداری اسلامی انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری در ایران، شهریور1390،صص:31-19.

  دکتر فلاح شمسی،میرفیض،(1387)، "مدل های اندازه گیری ریسک اعتباری در بانک ها وموسسه های اعتباری"،. تهران: نشریه تازه های اقتصاد ، شماره 109،صص:28-22.

   

  راعی، رضا ، سعیدی، علی (1387). مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک، تهران، سمت، چاپ سوم، ص46.

  رشیدی، مهدی؛ (1383)."بانکداری بین‌المللی1"،تهران:مؤسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی، 1383، چاپ دوم، ص229.

  ساندراراجان، وی واریکو، لوکا،(1381)، "جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی اسلامی در نظام بین‌المللی"،« مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

  سروش، ابوذر و صادقی، محسن؛(1386)." مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره،تهران:فصلنامه علمی– پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ش27، ص171.

  سیف، ولی اله،(1390)،"ارزیابی سیاست پولی در اقتصاد ایران"،. تهران: مقاله تازه های اقتصاد، بهار1390، شماره 131،صص:110-108.

  شاهچرا، مهشید،(1389)،" تغییرات در مقررات کمیته بال".تهران: تازه های اقتصاد،سال هشتم،شماره 129،صص:156-151.

  شایان آرانی، شاهین؛(1380). "مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولتی"،. تهران: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ اول، ص252.

  شیوا، رضا ومیکائل پور،حسین؛(1382).مدیریت ریسک درحوزه بانکداری، مجموعه سخنرانی ها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، 1382، چاپ اول، ص195.

  صدری، محمدباقر،(1384)،" بانک ها و تورم"، تهران: فصلنامه بانک صادرات، زمستان1384، شماره35،ص:4.

  صغری، مجید،خوانساری،رسول،سیاهکارزاده، محمدسجاد،(1386)." بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری وزیرساختهای لازم برای به کارگیری آن ها درصنعت بانکداری". تهران: سایت مرجع دانش(سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق.

  صفدری، نفیسه،(1386)،" اعتلای سیستم بانکی با پوشش ریسک ناشی از مطالبات معوق". تهران:  تازه های اقتصاد، سال ششم، شماره122، ص:67.

  عصمت پاشا، عبید‌الله،(1382).،" فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی". ترجمه علی صالح‌آبادی، تهراان:  فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش 9، بهار1382،صص: 140- 129.

  عقیلی‌کرمانی، پرویز،( 1381).، "مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا". مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

  فلاح شمس، میرفیض و همکاران، (1387)."مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی واعتباری". تهران:  انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران،ص:147.

  قدسی پور،سید،حسن،سالاری،میثم،دلاوری،وحید.،(1391)." ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا". تهران: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(دانشگاه علم و صنعت). شماره1،جلد 23،خرداد 1391،صص:54-44.

  کهزادی، نوروز؛(1382)."مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک"، مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی) تهران، موسسه عالی بانکداری ایران،1382، چاپ اول ،ص144.

  محمد رحیمی، امیر، محمدی، محسن،(1386)."بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن". تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک،لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_099).

  مصباحی مقدم، غلامرضا وصفری، محمد؛ (1388). بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک ازدیدگاه آموزه‌های اسلامی، تهران: فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش36، ص124.

  معصومی‌نیا، غلام علی،(١٣٨٧). " ابزارهای مشتقه؛ بررسی فقهی و اقتصادی". تهران: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.

  موسویان، سیدعباس،(١٣٨٦). (الف)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  مهدوی‌نجم‌آبادی، سید‌حسین،(١٣٨١).، «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، مجموعه مقالات همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

  نصرت آبادی، حسن،(1390). «پول»، web site: www.magiran.comsh.

  نیازی، مهدی؛(1384). "مروری بر ریسک فعالیت‌های بانکی و راهکارها"،تهران: مجلّه بانک و اقتصاد، 1384، ش62، ص21.

  نیلی، مسعود، سبزواری،حسن، (1387).،« برآورد و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش تجربه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)»، تهران: مجله علمی و پژوهشی شریف، 1387، شماره چهل و سوم، صفحه2.

  ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد،(1382). مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس وحجت‌الله گودرزی، تهران، نگاه دانش، 1382، اوّل، ص32.

  هال، جان؛ (1384). "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"،مترجمان: سجاد سیاح وعلی صالح‌آبادی، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز، ص147.

  ب). منابع و مآخذ لاتین:

  Agusto and Co., 5th Floor, UBA House, Lagos (accessed from www.agusto.com).  

  Ahmad,  N.H. and Ariff,  M.  (2007).Multi-country  Study  of  Bank  Credit  Risk Determinants, International Journal of Banking and Finance, 5(1), 135-152.

  Ahmed,  A.S., Takeda,  C.  and Shawn,  T.  (1998). Bank  Loan  Loss  Provision: A Reexamination of Capital Management and Signaling Effects, Working Paper, Department of Accounting, Syracuse University, 1-37.

  Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC Banking   Sector.International Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887,   Issue65, 72-8.

  Basel  Committee on  Banking  Supervision  (2001). Risk  Management  Practices  and Regulatory  Capital: Cross-Sectional Comparison (available at www.bis.org).

  Ben-Naceur,  S.  and  Omran,  M.  (2008). The  Effects  of  Bank  Regulations, Competition and  Financial Reforms on MENA Banks’ Profitability, Economic Research Forum Working Paper No. 44.

  BGL  Banking  Report  (2010).  Getting  Banks  to  Lend  Again  The  Banker’s  Magazine  of  July  2012, publication of The Financial Times Ltd., London.

  Chen, K. and Pan, C. (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan, Web Journal of Chinese Management Review, 15(1), 1-16.

  Coyle, B. (2000). Framework for Credit Risk Management, Chartered Institute of   Bankers,  United Kingdom.

  Demirguc-Kunt,  A.  and  Huzinga,  H.  (1999). Determinants  of  Commercial  Bank Interest  Margins  and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Economic Review, 13(2),379-40.

  Drehman, M., Sorensen, S. & Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy   Perspective”, Bank  of  England  Working  Paper No.339.

  Epure, M. and Lafuente, I. (2012). Monitoring Bank Performance in the Presence of Risk, Barcelona GSE Working Paper Series No.61.

  Felix, A.T and Claudine, T.N (2008). Bank Performance and Credit Risk   Management,  Unpublished Masters Dissertation in Finance, University of Skovde. Fitch Rating, a subsidiary of Fitch Group, London and New York (accessed from www.fitchratings.com).

  Gieseche,  K.  (2004). “Credit Risk Modelling and Valuation: An Introduction”, Credit Risk:    Models  and Management, Vol.2, Cornell University, London.

  Gujarati,  D.N.  and  Sangeetha,  S.  (2007). Basic  Econometric, 4th Edition,  McGraw-Hill  Education  Books Ltd., India.

  Kargi, H.S. (2011). Credit Risk and the Performance of Nigerian Banks, AhmaduBello University, Zaria.

  Kithinji, A.M. (2010). Credit Risk Management and Profitability of Commercial Banks in Kenya, School of Business, University of Nairobi, Nairobi.

  Lindgren, H. (1987). Banks, Investment Company, Banking Firms, Stockholm Enskilda Bank (1924-1945). Institute for Research in Economic History, Stockholm School of Economics, Stockholm.

  Marsh,  I.W.  (2008). The Effect of Lenders’ Credit  Risk  Transfer  Activities  on Borrowing Firms’ Equity Returns, Cass Business School, London and Bank of Finland.

  Michalak,  T.  and  Uhde,  A.  (2009). Credit  Risk  Securitization  and  Banking  Stability: Evidence from  the Micro-Level for Europe”, Draft, University of Bochum, Bochum

  Partnoy, F. and Skeel, D. (2006). Financial Times of 17 July, 2000.

  Psillaki, M., Tsolas, I.E. and Margaritis, D. (2010). Evaluation of Credit Risk Based on Firm Performance, European Journal of Operational Research, 201(3), 873-888.

  Shao, Y. and Yeager, T.J. (2007). The Effects of Credit Derivatives on U.S. Bank Risk and Return, Capital and Lending Structure, Draft, Sam M. Walton College of Business, Arkansas.

  Standards  and  Poors,  a  subsidiary  of  The  McGraw-Hill  Companies,  New  York  (accessed  from www.standardandpoors.com).

  KOLAPO, T. Funso, AYENI, R. Kolade, OKE, M. Ojo., (2012). CREDIT RISK AND COMMERCIAL BANKS’ PERFORMANCE IN NIGERIA: A PANEL MODEL APPROACH. Australian Journal of Business and Management Research.Vol.2 No.02 pp: [31-38] |, May-2012.

  Greuning H.V., and Bratanovic S. B., (2003) “Analyzing and Managing Banking Risk: A framework for assessing corporate governance and Financial Risk”, The World Bank, Washington D.C.

  Q. Q. Aboagye, S. K. Akoena, T. O. Antwi-Asare and F. A. Gockel, (2008).“Explaining Interest Rate Spreads in Ghana”, African Development Review, vol 20(3),378 - 399.

  Aboagye, A. Q and J. Otieku, (2010), “Are Ghanaian MFIs’ Performance Associated with Corporate Governance?” Corporate Governance, vol 10, no.3, 307-320.

  Basel Committee on Bank Supervision (BCBS), 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. In Basel Committee Publications, No 107.

  Beasley, M.S. (1996), An Empirical Analysis of the relation between the Board ofDirector Composition and Financial Statement Fraud”, Accounting Review, Vol.71No 4, pp 443-65.

  Corbett, Jeff,(2007),"How are Mortgage Interest Rates Determined?", Mortgage news, January30,2007.

  Web site: www.century21.ca,"ABC's of Mortgage Loan Insurance",2011.

  Altman E et al (1968), Financial rations discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy, the Journal of Finance; 4: 589-609

  Azar, Adel and Momeni, Mansoor(2006), Statistice and its application in management, Tehran; SAMT Publication(In Persian)

  Besel committee on banking supervision (2000), Credit rating and complementary sources of credit quality information , working paper, N3.

  Cheng EWL, Chaing YH, Tang BS(2007), Alternativw approach to the credit scoring by DEA: evaluating borrowers with respect to PFI project, Journal of Building and Environment ; 42:1752-1760.

  Emel AB et al (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, Journal of Socio-Economic Planning Sciences;37:103-123.

  Daghih, Mostafa (2004), Designing the credit ranking model of legal customer in the commercial bank, MS thesis, faculty of Management , Imam Sadegh Univercity,(In Persian).

  Fallah Shamsi, Mirfeiz(2004), Designing the credit risk model in the Iran's banking system, phD thesis, faculty of Management, Tehran University,(In Persian).

  Gholizadeh, Mohammad Hassan(2004), Designing the ranking model of companies in Tehran stock exchange using data envelopment analysis, PhD thesis, daculty of Management , Tehran Univercity,(In Persian).

   

  John B. Caouette, Edward I. Altman, paul Narayanan (1998), Management credit risk: the next grate financial challenge: john wiley & sons, N.Y.

   

  Jorge and Shuri (1988), Resource Allocation, Tehran : Papiroos Publication( In Persian).

  KIM J AN(1999), Application of factor analysis in social research with spss software commands, Tehran: Salman Publication( In Persian).

  Kiss France(2003), Credit Scoring Process from a knowledge management prospective, Budapest university of technology and economice, p:96-97.

  Lee Ts et al(2002), Credit scoring using a hybrid neural discriminant technique, Journal of Expert systems with application, 23:245-254.

  Lee TS and Chen IF(2005), A two-stage hybrid credit scoring model using artifical neural network and multivariate adaptive regression alpines Expert system with application ; 28: 743-752.

  Mansoori, Ali(2003),  Designing the mathematical model of allocation of bank facilities – classic models And neural networks approaches, PhD thesis , faculty of Management, Tarbiat Modarres Univercity,(In Persian).

  Mashayekhi , Alinaghi et al (2005), Analysis of the key factors affecting the application of information technology in government organizations in Iran: Application if Delphi Metho the Journal of Modarress; 4:14-29,(In Persian)..

  Mehregan , mohammad Reza (2004), Quantitative models in performance assessment of organizations, Publication of faculty of Management of Tehran Univercity,(In Persian).

  Min JH and Lee YC(2007) , A practical approach to credit scoring , Journal of Expert system with applications; doi: 10.1016/j.eswa.2007.80.070.

  Mohtashami, Toktam and Salami, Habibollah(2006), Factors discriminating low risk and high risk corporate credit applicants: the case of Keshavarzi bank , MS thesis , faculty of economice and agricultural development, Tehran Univercity,(In Persian).

  Oryani, Bahare(2005), Credit risk rating of the bank customer by data envelopment analysis ( casa study: the branches of Tehran Keshavarzi Bank in 1380), MS thesis , Department of Economics, BU- Ali Sina Univercity,(In Persian).

  Ruintan , Pooneh(2006), The study of effective factors on credit risk of banking client( case study: Keshavarzi Bank of Iran), MS thesis , faculty of Economice and political Science , Shahid Beheshti Univercity,(In Persian).

  Sinky Jr, Joseph F (1992), Commercial bank financial management , 4th Edition; Macmilla.

  Thomas Lc (2000), A survey of credit and behavioral scoring: forecasting financial risk of lending to consumers, International Journal of Forecasting; 16:149-172.

  Zekavat, Morteza(2002), Credit risk models of Tosee saderat Bank, MS thesis, Higher Instute of Banking in Iran (In Persian).

  Yeh Q.J (1996), The applicaton of data envelopment analysis in conjunction with financial rations for bank performance evaluation, European Journal of Operational Research society; 47(8):980-988تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس