پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

word
144
334 KB
30264
1394
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۷۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- سنجش و اندازه گیری

  چکیده

  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل در سه بخش منابع استرس، پیامد های استرس و فعالیت های کاهنده استرس تحت عناوین منابع استرس در خانواده، منابع استرس در شغل، منابع استرس درمواجهه با عوامل قدرت اجتماعی، پیامد های روانی – رفتاری، پیامد های هیجانی ،پیامد های فیزیولوژیک – بدنی، پیامد های هیجانی، فعالیت های کاهنده استرس بین فردی و فعالیت های کاهنده درون فردی می باشند که بر روی هم تقریباً 167/53 % از واریانس را تبیین میکند.ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری با پرسشنامه سلامت روان  744/0 و به لحاظ آماری معنا داربا 99% اطمینان و 1% خطا تائید می شود و روایی ملاک پرسشنامه هری را بیان می کندو بالاترین همبستگی بین پرسشنامه استرس هری با نمره زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی سلامت روان 657/0 می باشد.

  کلمات کلیدی: استرس، منابع استرس، پیامدهای استرس، تحلیل عامل اکتشافی

  بیان مساله

  هانس سلیه[1] «پدر علم روان شناسی استرس» از سال 1935 مفهوم استرس یا تنیدگی[2] را به عنوان نشانگان یا مجموعه واکنش های فیزیولوژیکی نامعین نسبت به عوامل زیان آور محیط با ماهیت فیزیکی یا شیمیایی در نظر گرفت و بدین ترتیب راه را بر بیش از پنجاه سال پژوهش در مقیاس بین المللی در شاخه های متعدد پزشکی و علوم اجتماعی گشود (استورا ؛دادستان،1378)در اغلب پژوهش ها،استرس بر اساس خواسته های محیط از فرد و پاسخ های منفی فرد به خواسته های برونی، مشخص شده است. تنیدگی  یک پدیده جهانی است و خصیصه اصلی آن اینست که تمامی ابعاد روان شناختی،جسمانی، خانوادگی و اجتماعی افراد آدمی را به میان می کشد. این مفهوم که در چهار سوق علوم انسانی،زیست شناختی و فیزیکی قرار گرفته، توانسته است در خلال 90 سال اخیر، نزدیک شدن این علوم به یکدیگر را تسهیل کند و به بارور سازی قلمروهای جدیدی مانند عصب – مصون سازی[3]، که در حد فاصل مصونیت شناسی و عصب- روانپزشکی قرار دارد، و یا روان تنی ملهم از روان تحلیل گری، منتهی شود. تا کنون تنیدگی به منزله «بیماری» جوامع پیشرفته صنعتی مورد نظر قرار گرفته. جوامعی که در آنها، انسان محروم از ساختار مذهبی،خانوادگی و اجتماعی مناسب، به منابع روان شناختی و جسمانی خود، کاهش یافته و دیگر نمی تواند به شیوه ای رضایتبخش، با خواسته های روزمره محیط خود و دگرگونیهای آن مقابله کند. اما امروزه تنیدگی در کشورهای در حال توسعه و یا حتی کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته نیز به اشکال گوناگون در حال ظهور و بروز است. مسئولیت ایجاد شرایط یک محیط جدید اجتماعی و فردی برای حمایت از «زندگی» در واقع بر عهده سازمان ها و ارگان های تصمیم گیرنده سیاسی و اقتصادی ملی و بین المللی است برای سنجش میزان استرس برای برنامه ریزی های آتی نیاز به یک ابزار جدید به خوبی احساس می شود چرا که  صاحب نظران معتقدند صرف نظر از مسائل مرتبط با روش های آماری، مساله اصلی،یعنی تدارک یک پرسشنامه معتبر،هنوز لاینحل مانده است.

  مطالعه روایی و اعتبار تست هری در کشور هندوستان توسط سازنده آزمون دکتر هری انجام شده است. برای ساخت سیاهه استرس هری بر پایه متون چاپی مرتبط و تبادل اطلاعات با کارشناسان در این زمینه قرار بر این شد یک سیاهه برای اندازه گیری استرس با 5 مقیاس ساخته شود. که از 128 سال اولیه تهیه شده نهایتاً 66 سوال باقی ماند.برای اثبات اعتبار آزمون گشتاور حاصلضربی ضریب همسانی درونی توسط فرمول اسپیر من براون 0.74 محاسبه شد.و ضریب همبستگی پیش آزمون – پس آزمون 0.79 بود و همسانی درونی زمانی 0.88 بود. برای اثبات روایی HSI ، روایی درونی سوالات به 5 استاد روان شناسی ارائه شد که به مقدار کافی قدرت تشخیص و تجربه در منطقه داشتند. آنها تمامی سوالات را خواندند و سطح استرس را به دقت تعیین کردند .

  در پژوهش پیش رو در پی دریافت این موضوع بودیم که :

  آیا پرسشنامه استرس از همسانی درونی کافی برخوردار است؟

  پرسشنامه استرس هری از چه عواملی اشباع شده است

  آیا پرسشنامه استرس هری با پرسشنامه GHQ-28  و زیر مقیاس های آن رابطه دارد؟

  نمرات پرسشنامه استرس چگونه در سطح شهر تهران توزیع میشود؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  استرس، کنش وری فرد در قلمرو اجتماعی، روان شناختی،جسمانی و خانوادگی را دچار اختلال می کند. نارضایی حرفه ای،کاهش تولید، افزایش خطاها و تصادفات،تنزل سطح قضاوت،و کندی زمان واکنش را در پی دارد؛ بر اساس ایجاد تغییرات روانشناختی مانند افزایش تحریک پذیری، اضطراب، تنش،حالت عصبی و ناتوانی در مهار خود،روابط اجتماعی و خانوادگی را مختل می کند؛ در ایفای نقش حرفه ای یا پدری ضعف و سستی به وجود می آورد؛  با تضعیف نظام مصون کننده بدن، فرد را مستعد ابتلا به بیماریها می سازد، کار آمدی وی را قبل و بعد از بروز بیماری کاهش می دهد و به افزایش بار تنیدگی کسانی که باید این غیبت ها و کم کاریها را جبران کنند منجر می شود. تنیدگی تغییرات رفتاری نا مطلوبی مانند اعتیاد به مواد، مشروبات الکلی و یا داروها ایجاد میکند، احتمال طلاق و خود کشی را افزایش می دهد. استرس دراز مدت، بیماریهای مزمن مانند بالا رفتن فشار خون، بیماریهای قلبی،بیماری قند یا حمله های نفس تنگی و ... را در پی دارد؛بیماریهایی که به صورت زودرس سلامت فرد را مختل می کند و در موارد شدید به مرگ نا بهنگام منتهی می شوند. . اهمیت مساله تنیدگی در بهداشت روانی مردم جوامع کنونی،مارا بر آن داشت که در پی یافتن ابزاری مناسب برای سنجش میزان استرس باشیم. پرسشنامه استرس هری از این جهت انتخاب شد، که طراحی و ساخت پرسشنامه در کشور هندوستان، که دارای ویژگی ها مشترک زبانی و فرهنگی وسیع با کشورایران می باشد، انجام شده بود. ریشه مشترک هند اروپایی زبان های هندی و فارسی و نیز اشتراکات فرهنگی نشات گرفته از مراودات تاریخی دو کشور پرسشنامه هری را برای انجام پژوهش مناسب نشان میداد. و شهر تهران به عنوان یکی از مهاجر پذیر ترین شهر های کشور دارای تنوع فرهنگی گسترده ایست و اغلب فرهنگ های قومی و مذهبی در این شهر دارای نماینده هستند و این اجتماع گسترده نیز ما را بر آن داشت تهران را به عنوان محل نمونه گیری برای انجام  پژوهش حاضر انتخاب نماییم.

  اهداف تحقیق

  بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه استرس هری جهت دستیابی به ابزاری برای سنجش استرس افراد و بررسی رابطه آن با سلامت روان مردم شهر تهران از اهداف اصلی این پژوهش است.

  سوال های تحقیق

  سوال های اصلی :

  آیا پرسشنامه استرس از همسانی درونی کافی برخوردار است؟

  پرسشنامه استرس هری از چه عواملی اشباع شده است؟

  آیا پرسشنامه استرس هری با پرسشنامه GHQ-28  و زیر مقیاس های آن رابطه دارد؟

  سوال فرعی

  نمرات پرسشنامه استرس چگونه در سطح شهر تهران توزیع میشود؟

  تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

  تعاریف نظری

  استرس

  استرس اغلب مفهومی منفی دارد. کاستی و کمبود، بیماری و آزردگی ها. اغلب به عنوان استرس محسوب می شوند. استرس همچنین می تواند در نتیجه عواملی مانند ترفیع شغلی، جابجایی، عشق اول و دوست داشتن باشد.(هری،2013)

  ایوانوویچ و ماتسون[4] (1980) استرس را به عنوان یک پاسخ تطبیقی به واسطه ویژگی های فردی یا فرآیند روان شناختی که پیامد هر کنش درونی می باشد، تعریف می کنند. شرایط یا رویدادی که جایگاه ویژه ای بر جسم یا روان فرد دارد.

  هانس سلیه (1974) پیشگام روشن نمودن زوایای استرس و معرفی کننده مفهوم استرس به دایره علم بوده است. همانگونه که در بالا مشاهده شد روان شناسان مختلف تعاریف متفاوت از استرس ارائه دادند.

  برن و اکسترند[5] (1982) استرس را (( هر وضعیتی که در خلال آن بدن تمایل به بسیج منابع خود دارد و در طول مدتی که مورد استفاده قرار میدهد بیشتر از حدی باشد که باید انرژی تولید می کند. ))عنوان می کند.

  شان موقام[6] (1981) استرس هر وضعیتی است که بیش از ظرفیت فرد به او فشار وارد کند.

  استرس همچنین می تواند باعث اختلالات جسمانی شود زیرا سیستم داخلی بدن به صورتی تغییر می کند تا استرس را تحمل کند. بعضی از اختلالات جسمانی دارای اثر کوتاه مدت می باشند مانند دل پیچه وبقیه دارای اثر طولانی مدت تری هستند، استرس طولانی مدت می تواند موجب بیماریهای وخیم شنوایی، کلیه ها، عروق خونی و سایر قسمت های بدن شود.

  سلامت روان

   سازمان بهداشت جهانی[7] سلامت را "حالتی کامل ، جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری" بیان می کند که عبارت است از تامین، حفظ و رشد بهداشت در بعد فردی و و اجتماعی، فردی دارای سلامت روانی می باشد که می تواند فعالیت روزمره خود را به نحوی انجام دهد که با افراد و خانواده و اجتماع ارتباط درست برقرار کرده و از زندگی روز مره لذت ببرد(همایی،1379). سلامت روانی، سلامت اجتماعی و کیفیت مرتبط با سلامت زندگی، سازه های مرتبط با سلامت ذهنی اما متمایز از آن هستند.

  ریف[8]( 1989،1985) برای سلامت روانی شش مولفه را مطرح کرد که عبارتند از:

  پذیرش خود: یکی از مولفه های کلیدی بهزیستی، داشتن نگرش مثبت در مورد خود است

  هدف و جهت گیری در زندگی: توانایی پیدا کردن معنا و جهت گیری در زندگی است

  رشد شخصی: یا توان شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود.

  تسلط بر محیط: یکی دیگر از کلیدهای رسیدن به بهزیستی، تحت کنترل داشتن جهان پیرامون است

  خود مختاری: به این معناست که فرد بتواند بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند، حتی اگر برخلاف عقاید و رسوم پذیرفته شده در جامعه باشد.

  روابط مثبت با دیگران : عبارت است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با دیگران و اشتیاق برای برقراری چنین رابطه ای و نیز عشق ورزیدن به دیگران.

  آزمون

   وسیله یا روشی نظامدار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است (سیف،1383)

  تعاریف عملیاتی:

  استرس

  در این پژوهش از سیاهه استرس هری (HSI) استفاده می گردد

  سلامت روان

  در این پژوهش از تست GHQ-28  استفاده می شود.

  روایی[9]

  اصطلاحی است که به هدفی اشاره می کند که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است (هومن،1386)

  روایی همگرایی[10]

   روایی همگرا به نوعی روایی گفته می شود که از طریق همبستگی های نسبتاً قوی بین اندازه های مربوط به یک سازه کلی مشخص می شود(ثرنداک،1982؛ترجمه هومن،1381)

  اعتبار[11]

   مقصود از اعتبار یک وسیله، اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله یا وسیله مشابه دوباره اندازه گیری کنیم نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است(هومن،1386)

  عامل[12]

   عامل یک سازه یعنی وجود فرضی مکنون و علت زیر بنایی متغیرهاست که فرض می شود در مقیاس سنجش وجود دارد (هومن،1385)

  عامل مشترک[13]

  عامل مشترک عاملی است که بر روی آن چند متغیر بار داشته باشد(هومن،1386)

  میزان اشتراک

  نسبتی از یک واریانس یک متغیر که توسط ساختار عاملی تبیین می شود(هومن،1386)

  ملاک کیسر[14]

   عامل های با ارزش ویژه بزرگتر از 1 را استخراج می کند(هومن، 1386)

  بار عاملی[15]

   اندازه همخوانی بین یک متغیر و یک عامل را بار عاملی می گویند(هومن،1386)

  چرخش عاملی[16]

   عاملهای حاصل از تحلیل اولیه معمولاً چرخش داده می شود تا مطلوبترین طرح که به آسانترین شیوه قابل تفسیر باشد به دست آید و هدف آن دستیابی به ساختار ساده است(هومن،1386)

  چرخش متعامد[17]

   روش متعامد، عامل هایی فراهم می آورد که مستقل از یکدیگرند. اگر عامل ها مستقل از هم باشد،لازم است محورهای عامل ها در جریان چرخش " عمود بر هم" باشند و مجموعه به میزان زاویه قائمه چرخش داده شود(هومن،1386).

  چرخش متمایل[18]

   بعضی اوقات خوشه بندی متغیری نسبت به هم به گونه ای است که محورهای حائل برای نمایش آنها مناسب تر است. به این روش چرخش که محورها نسبت به هم با زاویه ای غیر از قائمه قرار می گیرند، چرخش متمایل گفته می شود. روش متمایل اجازه می دهد عامل ها بعد از چرخش همبسته باشد(هومن،1386).

  تحلیل مولفه های اصلی[19]

   تحلیل مولفه های اصلی که یکی از مدل های تحلیل عاملی اکتشافی است. که عامل ها، واریانس هر متغیر، از جمله واریانس مشترک با سایر متغیر های مجموعه و نیز واریانس اختصاصی را توجیه می کند. تعداد مولفه ها (یا عامل ها) در تحلیل مولفه ای از لحاظ تئوری باید با تعداد متغیرها برابر باشد زیرا همه واریانس هر متغیر توسط عامل ها توجیه می شود(هومن،1386).

  ساختار عاملی[20]

   عبارت است از تعداد عواملی که کل پراکندگی موجود در متغیر های پرسشنامه را توصیف می کند (هومن،1386). منظور از بررسی ساختار عاملی این است که پرسشنامه از چه عواملی تشکیل شده است.

  ارزش ویژه[21]

  مجموع مجذورات بارهای عاملی هر عامل، نسبت واریانس تعیین شده به وسیله آن عامل را منعکس می کند. این مقدار کل واریانس، ارزش ویژه عامل است. هر چقدر ارزش ویژه عامل زیاد باشد آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می کند.

  ضریب آلفای کرونباخ

   روشی برای محاسبه اعتبار تست از طریق یکبار اجرای تست است. این روش به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک سوال به سوال دیگر بستگی دارد(محمودی،1388).

   

  [1] Selye, H.

  [2] stress            

  [3] Neuro- Immunology

  [4] Ivancevich and Matteson.

   2Bourne and Ekstrand.[5]

  3 Shanmugham.[6]

  [7]. World Health Organization

  1Carpl Ryff [8]

  [9]. Validity

   

  2 Convergent Validity. [10]

  3 Reliability. [11]

  4 factor. [12]

  .[13] Commom factor

  2 Criterion Kysr[14]

  3 Load Factor[15]

  4Rotation Factor[16]

  5Orthogonal Rotation[17]

  [18]. Oblique Rotation

    2Principal Component Analysis[19]

  3  The Structure Factor[20]

  4 Eigen Values[21]

  Abstract

  After translation and Validation of appearance ,Psychometric Properties of h.s.i  was scrutiny by Factor Analysis. A sample of 400 people in Tehran were selected by simple random sampling and answered to h.s.i 66. the Result of Exploratory factor analysis shows that 39 questions were fitted for Tehran.

  eight  Factor in Three sections such as  Sources of stress, stress outcomes and stress- Reducing activity was found. Sources of stress in family, Sources of stress in job, Sources of stress in Face of social powers. Psychological – behavioral outcomes. Emotional outcomes Physiological – Bodily outcomes. Interpersonal stress-reducing activities. The individual stress-reducing activities explains 167/53 % of  variance.

  The correlation coefficient between hsi and ghq-28 is  744/0 and statistically significant with 99% confidence and a 1% error is confirmed and shows The criterion validity .

  The highest correlation between h.s.i and ghq-28 anxiety and insomnia subscale score is 657/0.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

  فهرست:

  چکیده................................................................................................................................................................................i

  فهرست...............................................................................................................................................................................ii

  فصل اول

  بیان مساله ............................................................................................................................................................................ 1

  اهمیت و ضرورت تحقیق ......................................................................................................................................................2

  اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................................3

  سوال های تحقیق ................................................................................................................................................................3

  سوال های اصلی ....................................................................................................................................................3

  سوال فرعی.................................................................................................................................................. .........4

  تعاریف مفاهیم و اصطلاحات.................................................................................................................................................4

  تعاریف نظری.........................................................................................................................................................................4

  استرس ..................................................................................................................................................................4

  سلامت روان . ....................................................................................................................................................... 5

  آزمون .....................................................................................................................................................................6

  تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................................................................6

  استرس ...................................................................................................................................................................6

  سلامت روان .......................................................................................................................................................... 6

  روایی ..................................................................................................................................................................... 6

  روایی همگرایی...................................................................................................................................................... 6

  اعتبار .................................................................................................................................................................... 7

  عامل...................................................................................................................................................................... 7

  عامل مشترک ....................................................................................................................................................... 7

  میزان اشتراک ...................................................................................................................................................... 7

  ملاک کیسر .......................................................................................................................................................... 7

  بار عاملی .............................................................................................................................................................. 7

  چرخش عاملی ...................................................................................................................................................... 8

  چرخش متعامد ..................................................................................................................................................... 8

  چرخش متمایل..................................................................................................................................................... 8

  تحلیل مولفه های اصلی........................................................................................................................................ 8

  ساختار عاملی....................................................................................................................................................... 9

  ارزش ویژه............................................................................................................................................................. 9

  ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................................................................................9

   

  فصل دوم

  مقدمه .................................................................................................................................................. ............................... 10

  نظریه های استرس .................................................................................................................................... ........................16

  نظریه کانن........................................................................................................................................................... 16

  نظریه سلیه ..........................................................................................................................................................17

   مدل سه گانه استرس (فشار روانی) ..................................................................................................................18 

  نظریه ایمن شناسی عصبی – روانی....................................................................................................................22

  نظریه مدل پردازش اطلاعات ..............................................................................................................................24

  نظریه فولکمن و لازاروس (الگوی تبادلی) .........................................................................................................25

  میانجی های پاسخ به تنش ........................................................................................................................................28

  نظریه روان کاوی .................................................................................................................................................29

  نظریه رفتار گرایی................................................................................................................................................29

  نظریه شناختی ....................................................................................................................................................29

  طبیعت و منابع استرس ..................................................................................................................................................... 30

  استرس انگیزشی .................................................................................................................................................30

  استرس پاسخی ..................................................................................................................................................30

  استرس انگیزشی پاسخی (ترکیب) ....................................................................................................................30

  منابع یا علت های استرس  ................................................................................................................................................31

  دگرگونی یا رویداد های زندگی  ..........................................................................................................................31

  گرفتاریهای زندگی روزمره  ................................................................................................................................32

   استرس بلند مدت  ............... ............................ ...............................................................................................33

  ناکامی و تعارض ها  ................. ............................ ..............................................................................................34

  تیپ شخصیت A  ...................... ............................ ............................................................................................34

  عوامل ایجاد کننده استرس  .............. ............................ .................................................................................................35

  کار ............................................. ............................ ............................ ..............................................................35

  مردم  ............... ............................ ............................ ........................................................................................35

  زمان  ................ .................................................................................................................................................35

  محیط  .................. .............................................................................................................................................36

  زندگی در خانه  .................... ............................ .................................................................................................36

  شخصیت  ............................. ............................ .................................................................................................36

  علائم و نشانه های استرس  ................... ..........................................................................................................................37

  علائم فیزیولوژیکی استرس  . ........................................................................................................................... 37

  علائم روانی استرس  ............... ..........................................................................................................................37

  علائم رفتاری استرس  .......... .............................................................................................................................38

  علائم ذهنی استرس  ................ .........................................................................................................................38

  علائم احساسی استرس  ............ ...................................................................................................................... 38

  آثار استرس بر دستگاه ایمنی  ................ ........................................................................................................................39

  استرس و بیماری های روان تنی  .......... ............................................................................................................................40

  سردرد های عصبی و میگرنی  ........................ ..................................................................................................43

  بیماری های کرونری قلب  ............................. ....................................................................................................44

  زخم معده  ...................................... ....................................................................................................................45

  استرس و بیماری های پوستی ......... ..................................................................................................................46

  تاثیر عوامل استرس زا بر فرد  .................... .....................................................................................................................46

  عوامل موثر در ارزیابی رخدادهای فشار زا  ............... ......................................................................................................50

  انواع روش های مقابله................................................ .......................................................................................................53

  شیوه های مقابله  ................................ ..............................................................................................................................54

  روش های کنار آمدن با استرس ....................... ................................................................................................................55

  تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس  ............ .............................................................................................................57

  سلامت  ......................................................... .....................................................................................................................60

  سلامت و بیماری ....................... ........................................................................................................................................64

  سلامت جسمانی  ......................... .......................................................................................................................66

  سلامت هیجانی  ............................ .....................................................................................................................66

  سلامت هوشی  ............................................................. ......................................................................................66

  سلامت معنوی  ....................................................... ............................................................................................66

  سلامت اجتماعی  ......................................... ......................................................................................................66

  معیار های سلامت  ......................................................... ...................................................................................................67

  پیشینه تحقیقات  ......................... ....................................................................................................................................68

  مطالعات خارجی  ................................................ ...............................................................................................68

  مطالعات داخلی  ................................................ ..................................................................................................71

   

  فصل سوم

  روش پژوهش ........................................... ........................................................................................................................ 73

  جامعه آماری  ..................... ...............................................................................................................................................73

  نمونه و روش نمونه گیری ............................ .....................................................................................................................73

  ابزار جمع آوری داده ها  .................................. ................................................................................................................73

  سیاهه استرس هری  .................. .......................................................................................................................73

  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) ............................................................................................................74

  فرآیند اجرا ........................................................ ...............................................................................................................74

  فصل چهارم

  یافته های تحقیق  ............................ ................................ ...............................................................................................76

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری  .......................... ..................................... ........................................................................................95

  پیشنهاد های تحقیق  .................................. .................................. .................................................................................101

  محدودیت های تحقیق  ................................... ............................ ...................................................................................101

  منابع..................................................................................................................................................................................102

  فهرست جداول فصل چهارم:

  جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.....................................................................................................76

  جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل...............................................................................................77

  جدول شماره 3: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک جنس............................................78

  جدول شماره 4: میانگین و انحراف معیار نمرات  در هر یک از سوال های پرسشنامه هری............................................................79

  جدول شماره 5: آزمون بارتلت و شاخصKMO ................................................................................................................................82

  جدول شماره 6: مقادیر واریانس    ……………………………………...................................................................................................82

  جدول شماره 7: بار عاملی سوالات........................................................................................................................................86

  جدول شماره 8: ضریب همبستگی بین سیاهه استرس هری و پرسشنامه سلامت روان........................................................88

  جدول شماره9 : همبستگی زیر مقیاس های  پرسشنامه سلامت روان با پرسشنامه هری…….....................................................88

  جدول شماره10:  پایایی سیاهه استرس هری    ……………………....................................................................................................89

  جدول شماره 11: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در خانواده    ……………...............................................................................89

  جدول شماره12: اعتبار سوالات عامل پیامد های روانی- رفتاری    ………………..........................................................................90

  جدول شماره13: اعتبار سوالات عامل پیامد های بدنی – فیزیو لوژیک……………………...............................................................90

  جدول شماره14: اعتبار سوالات عامل پیامد های هیجانی    …………………...................................................................................90

  جدول شماره15: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در شغل ..........................................................................................................91

  جدول شماره16: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس بین فردی ..................................... .........................................91

  جدول شماره17: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس درون فردی .....................................................................92

  جدول شماره18 : اعتبار سوالات عامل منابع استرس در مواجه با عوامل قدرت اجتماعی………………......................................92

  جدول شماره19: پایایی پرسشنامه استرس هری در صورت حذف هر سوال…………………………………................................93

  جدول شماره 20: میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم نمرات پرسشنامه هری به تفکیک مناطق.....................................94

    جدول شماره 21: نرم مقوله ای سیاهه استرس هری95……………………………….…………………………………………………………

   

  پیوست ها:

  پرسشنامه 66 سوالی استرس هری

  پرسشنامه 39 سوالی استرس

  گویه های حذف شده

  جدول A: مقادیر همبستگی بین عامل ها

  جدول B : همبستگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

  جدول C : همبستگی زیر مقیاس نشانه های جسمانی  پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

  جدول D : همبستگی زیر مقیاس اضطراب و بی خوابی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

  جدول E : همبستگی زیر مقیاس C پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

  جدول F: همبستگی زیر مقیاس افسردگی پرسشنامه سلامت روان با عوامل پرسشنامه هری

  جدولG  :   Communalities اولین تحلیل عامل

  جدول H :     واریانس کل اولین تحلیل عامل

  جدول I :   ماتکریکس چرخش یافته اولین تحلیل عامل

  منبع:

  منابع فارسی

  اتکینسون، ریتال،. ال هیلگارد، ارنست،ر.(1384). زمینه روان شناسی. جلد دوم. (ترجمه م. براهنی و همکاران.) تهران: انتشارات رشد

  احمدوند،م.(1381). بهداشت روانی،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

  احمدی، گ. (1390). بررسی عوامل استرس زا ،راهبردهای مقابله ای با سلامت عمومی زنان همسران معتاد و غیر معتاد  شهرستان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  الان کار (1957) ، روان شناسی مثبت. مترجمان : شریفی و نجفی نژاد، تهران : سخن

  استورا، ج. (1387). تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن.( ترجمه پ. دادستان). تهران : انتشارات رشد

  اکبری، ف. (1376). ویژگی های شخصیتی در رویدادهای استرس زا با شیوه مقابله با استرس، پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته روان شناسی عمومی

  امامی نائینی، ن.( 1388). استرس، تهران : انتشارات هنر آبی

  بارون، ر. بیرن،د، بومسکامب، ن.(2006). روان شناسی اجتماعی، (ترجمه ی. کریمی )(1388) تهران: انتشارات نشر روان

  ببی، ا، (1381) روش های تحقیق در علوم اجتماعی 1،( ترجمه ر. فاضل)، تهران : سمت.

  بلورچی ، پ (1367) فشار روانی ، مولف شفر مارتین ، انتشارات درخشش

   پور افکاری، ن (1373).فرهنگ جامع روان شناسی-روانپزشکی.جلد اول،انتشارات فرهنگ معاصر،تهران،

  تقوی، محمد رضا.(1380). بررسی روایی و اعنبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، مجله روان شناسی شماره 20، صفحات 381- 398

  جوشن لو،م. و رستمی،ر. و نصرت آبادی،م (1385) ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع در دانشگاه تهران

  حیدریان پور،ع. صادقیان، ع. (1385) عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره 15، ، شماره 71-80 ،1388 ،1

  دلاور، ع (1382). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش

  دو کوهکی، ف (1381). رابطه بین احساس فشار روانی (استرس)و ویژگی های شخصیتی – هویتی دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد : رشته مشاوره

  دهقان نژاد، ش و همکاران.(1391) بررسی ارتباط مشخصات فردی اجتماعی، سبک زندگی و میزان مواجهه با رویدادهای استرس زا با سرطان کولورکتال

  رائوس، اس.(2007). روان شناسی عمومی، (ترجمه ح. ابراهیمی مقدم، خ. ابوالمعالی، ع. پیکانی، ض. رضاخانی، ب. رنجگر، ا. طاهری، ع. عسگری، ح. محمدی فرد، م. محی الدین بناب، م. مظفری، ف. نبوی آل آقا).(1386)تهران: نشر روان

  رائوس، اس.(1994).روان شناسی عمومی. جلد دوم. (ترجمه ح. گنجی)،(1381). تهران: انتشارات ویرایش

  رضاخانی، س. و همکاران.(1387). منابع استرس دانشجویان. فصلنامه اندیشه و رفتار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.دوره سوم. شماره 9

  رضاخانی، س. (1388).ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فشار روانی و مقیاس های نحوه کنار آمدن با آنها در موقعیت های مختلف زندگی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. پایان نامه دکتری

  رضایی، ف. کجباف، م.وکیلی،ز. دهقانی،ف. (1390)اثر بخشی درمان  شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به آسم. فصلنامه تندرستی،دوره 6. شماره 3. پائیز 1390

  رمضانی،ا (1387). تاثیر آموزش روش های مقابله ای بر میزان استرس شغلی کارکنان زن سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

  زهراکارا،ک. شفیع آبادی. دلاور،ع.(1385)بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس در کاهش اختلالات روان شناختی(افسردگی، اضطراب،فرسودگی شغلی،نارضایتی شغلی) ناشی از استرس شغلی کارکنان لیران خودرو، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره سال پنجم

  زمانی ،ن (1390). بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران بیمارستان روان پزشکی رازی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

  ساپینگتون،ا.(1989) بهداشت روانی، (ترجمه ح. حسین شاهی برواتی)،(1387). تهران :انتشارات روان

   شاملو، س.(1380). بهداشت روانی،تهران: انتشارات رشد

  سلطانی،ا.(1381). راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان، ماهنامه تدبیر،سال سیزدهم. شماره 129

  سیف، ع، (1383)، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران

  شفیع آبادی،ع،ناصری،غ (1386) نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: نشر دانشگاهی

  شولتز،د،(1977) روان شناسی کمال. الگوهای شخصیت سالم، ترجمه گیتی خوشدل.(1380)، انتشارات: نشر نو

  شیخ الاسلامی، ر. لطیفیان، م.(1381) بررسی ابعاد خود پنداره با سلامت عمومی و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال 4، شماره 1

  شیربیم، ز.سودانی، م. شفیع آبادی، ع (1387). اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روانی دانشجویان.فصلنامه اندیشه و رفتار. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. دوره دوم، شماره 8

  صالح پور، م.(1387)، اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر مبنای مدل مک نامارا بر افزایش سلامت عمومی دانش آموزان دختر سال تخصیلی مقطع متوسطه شهرستان کاشمر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی

  صمدی، ه.صمدی،ع.(1384). آمار و روش تحقیق. تهران: انتشارات کتلبخانه فرهنگ

  ضخیمی محمدی،ش.  اصغر زاده حقیقی،س.(1390) بررسی ارتباط شغلی و فرسودگی در پرسنل پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان. دوره دوازدهم. شماره 2. پائیز و زمستان 1390.

  عبدی،ه.(1373). بررسی میزان تنیدگی ناشی از محیط کار و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های مرقبت های ویژه بیمارستان های شهر یزد. پایان نامه (کارشناسا ارشد). دانشگاه علوم پزشکی ایران

  عقیلی نژاد،م و دیگران(1386) بررسی رابطه استرس شغلی،تیپ شخصیتی و رویدادهای استرس زای زندگی در ماموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دوره 31 شماره 4

  عنایتیان، ح (1378) بررسی نگرش های نوعی، نحوه ارزیابی وقایع فشار زا و تدابیر مقابله ای در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی و زخم های گوارشی، پایان نامه کارشناسی ارشد  روان شناسی عمومی،انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

  فقیر پور، م.(1388). روان شناسی و آموزش خانواده( روابط همسران و فرزند پروری) رشت: انتشارات فرهنگ ایلیا

  فهیمی، ص.. بیرامی، م. اکبری، ا. امیری پیچاکالیی، ا. (1381)پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های تمایز یافتگی. مجله اصول بهداشت روانی، سال 1(14)، بهار 1381.

  قاریان، ف.(1380) بررسی رابطه استرس روزانه و بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر،پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

  کاکائی نصرانی، پ. (1379) تاثیر فشار روانی بر سرطان، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. روان شناسی بالینی

  کندیس، آ. (1963). روان شناسی سلامت (بهداشت روانی) (ترجمه فرامرز مهرابی)،(1381) تهران: انتشارات طلوع دانش

  کوپر، کاری،ال.(1981)فشار روانی، راه های شناخت و مقابله با آن، (ترجمه م. قراچه داغی و ن. شریعت زاده) (1373)تهران: انتشارات رشد

  کوهپایه زاده،ج. و همکاران.(1389). بررسی میزان افسردگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 18 شماره 90. آذر 1390

  کیانی، ف. و دیگران.(1390). اثر تعامل استرس مزمن کاری و پریشانی روانی بر گزارش دهی علائم بیماری جسمی در میان کارکنان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. دوره 15. شماره1 فروردین و اردیبهشت 90

  گروسی فرشی، م.صوفیانی،ح (1385) بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز، مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی

  گنجی، ح.(1387) بهداشت روانی،تهران: انتشارات ارسباران

  محمودی، ن،(1388) بررسی عملی بودن، اعتبار یابی و هنجار یابی تست هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد

  محسنی، ر. و همکاران.(1389(. ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامائی، پیراپزشکی، علوم پایه پزشکی،بهداشت و مدیریت توانبخشی.

  محمد نژاد، ف. (1392) ،اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت عمومی و شادکامی بانوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد تهران مرکز

  موسوی نسب، م. تقوی، م.(1386) تاثیر ارزیابی استرس و راهبرد های رویارویی در سلامت روان، مجله پزشکی هرمزگان، سال یازدهم. شماره اول

  میرزایی، ب.(1389). رابطه سبک ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن.طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

  میلانی فر،ب.(1382)بهداشت روانی،تهران: انتشارات قومس

  نظری، ا. (1390) اثر بخشی روش های مقابله با استرس بر سلامت روانی،مولفه های سلامت روانی (اضطراب،استرس وافسردگی) و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند تالاسمی ماژور. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تحقیقات

  نعمت پور،س،شهبازیان،ح.(1385) ارتباط عوامل استرس زای ناشی از دیابت در والدین دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک با سلامت عمومی آنها. مجله علمی پزشکی،دوره5، شماره2

  نیک خواه ، م. (1373) روشهای برخورد با استرس های زندگی ، انتشارات جوانه

  هاشم زاده، ا؛ اورنگی، م؛ بهره دار، م. (1379). استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان درکارکنان بیمارستانهای شهر شیراز. اندیشه و رفتار. 6 )2 و )55 - 62 ، 3.

  همتی راد، گ. سپاه منصور،م.(1387) رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار. دوره دوم. شماره 7

  هنری لو، پ،(1372). استرس دائم،( ترجمه عباس قریب.) تهران: انتشارات درخشش

   هومن،ح.(1385)، تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران: پیک فرهنگ

  یوسفی کهنوج،ا. (1383). بررسی عوامل استرس زا و وضعیت سلامت عمومی در پرستاران بیمارستان های شهید صدوقی شهید رهنمود و اقشار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. پایان نامه دکتری

   

   

  Latin references

   

    Applcton P.L. ,Ellis, N.C., Minchom, P.E. , Lawson,V., Boll, V.,& jones, P.(1997).        Depressive symptoms and self-concept in youth people with spina bfida. Journal of    pediatric psychology,22(50, 707-22

  Barnet, P.A. &Gotlib, I. H. (1989). Psychological functioning and depression. Sidtinguishing among antece deuts, concaomitants and consequences.psychological bulletin, 104 , 97-120

  Balagangadaran, A and Bhagavathy, K.A, A study of personality and perceived risk factors in CHD, Paper presented in Seminar on stress and stress management, Dept.of Psychology, University of Kerala, 1997 

  Bourne, E.L and Ekstrand, G. Psychology, London: CBS College Pub., 1982
   

  Buiker, H, Ekenrood, G.(1991).dynamic role of social support in the link between chronic stress and psychological distress. Journal of personality and social psychology.61,899-909

  Brouling, J.A.(1992). Textbook of psychiatric and mental health nursing Churchill living ston, edinburg. London

  Cassidy,T.(2006). Stress, congntion and health. Routladge, London.

  Chonens,S & Herbert, T,B. (2003). Health psychology: psychological factor and psycal disease from the perspective of human psychoneuroimmunology. Anuual of psychology, 47,113,142.

  Chrousosa,editor, stress: basic Mechanisms and clinical implication. New yourk: McGraw Hill, 1995:p:772

  Cooper, L.C.& Payne, R.(1978). Stress at work. John Wiley. New yourk

  Cooper, CL, Stress Research, issues for Eighties. New York: John Wiley, 1983

  Dharmangadan B., Stress at work-A comparison of five occupations, Psychological studies, 1988, 162-69.

  Delonge,A. Takis, T. kompler, M. Houtman, I.(2004). Longitudinal research and the demond control- support model. Journal of occuparional health psychology.18, 282-305

  Deborn witt Sherman. Nurses, stress and burnout:2004) how to care for your self when canig for patients and their families experiencing life- threating illness. American journal of nursing

  Eckenrode, J., Izzo, C.V., & Smith, E.G. (2007). Physical abuse and adolescent development. R. Haskins, F. Wulczyn, and M.B. Webb (editors), Child protection: Using research to improve policy and practice (pp. 226-242.). Washington, D.C.:  Brookings Institute.

   Hari S. Chandran (2005) stress inventory. : http://EzineArticles .com/?expert=Dr._Hari_S._ Chandran
   

  Herbert, T. B.& cohnes, S(2006). Depression and immunity: Ameta analytic review. Psychological balltin, 113,472-480

  Huffman, Karen.(2006). Living psychology.John Wiley &sons. Inc

  Holmes, T.H,& Rahe, R.(1967). The social Redjustment Rating Scale. J. Psychosomat. Res., 11.

  Ivancevich J.M and Matterson, Stress at work. Scot. Foresman, 1980. 
   

  Kim .G. Wangsuk, shine, Mi- kyong.(2004). Stress, social support, and health among manufacturing women workers. Journal personality and social psychology,65,256-278.

  Kindler, H.A, Personal Stress Assessment inventory, New York : Center for management effectiveness, 1981
   

  Lazarus, Richards.& Folkman. Susan.(1984). Stress, appraisal and coping. New yourk: springer

  Lachman.V.D, Stress Management-A Manual for Nurses, New York: Grune and Stratton Inc, 1983.

  Likert.R ,Technique for measurement of attitude scales, Archieves of Psychology, New York, 1932.

  Lu .L.(1994). University transiton: major and monor life stressors, personality characteristics and mental health. psychological medicin, 24: 81-87

  Magnavitan, industrial mass psychogenicillness: the unfashion able diagnoisis. BR Jmed psycho.2000:73:371-375

  Noritok, Takashi, H. E. pidemiology of stress and health in japan;  Review of current evidence and future direction. J industrial health 1999; 37:174-186

  Ogden. I.(1997) Health psychology. Backinhan: open university press.

  Phared, E. J. (1996). Introduction to Personality, third edition, New Yourk, Harper Collins Vpu lishers, Inc.

  Ryff, C. D & singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry,9, 1-28

  Ryff, C. D.(1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological Well- being. Journal of personality and social psychology, 57, 1069-1081

  Ryff, C. D. & Keyes, C.L.M.( 1995). The structure of psychological Well- being revisited. Journal of personality and social psychology. 69, 719-727

  Sarafino, E. D. (1994). Health psychology. Biopsychosocial intereocations(2nd ed) new yourk: Wiley.

  Sarason, I. G.( 1980). Life stress, self preoccuoation and social support. In I.G. sarason and C.D spilberger (Ed): stress and anixity, vol.7., Washington Halsted.

  Sarason I.G, Assessing the impact of life Changes in stress and anxiety (Ed) Sarason, IG. London: Hemisphere Pub.Co.1979

  Selye,H. (1959). The stress of life, Mc Graw Hill, New yourk.

  Selye.H(1974). Stress without distress. Philadelpia : Lippincott.

  Selye, H.(1980) Guied to stress research vol.1. New yourk, Van Nostrand Reinold.

  Selye H.A, The stress without Distress, Philadelphia: Lippincot, 1974

  Shanmugham, T.E, Abnormal Psychology, New Delhi: TMH Pub. Co.1981

  Sutherland.V.J and Cooper.C.L, understanding stress: A Psychological perspective for Health professionals, London: Chapman and Hall 1990

  Raylor, S. E.(1995)  Health Psychology. (3rd ed). New yourk : McGraw Hill. Inc.

  World Health Organisation (2001). Mental health: new understanding, New Hope. The world health report. Geneva, World Health Organozation

  Yeybrew, Benjamin, B.(1992). The ABCs of stress.asubmarine perspective.

  Wolff, s.(1971). Patterns of social adjustment and disease., In: Society, stress and disease, vol.1, London: Oxford university pressتحقیق در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس