پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

word
139
414 KB
30254
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۰۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی

  گرایش : مدیریت آموزشی

  [1]چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا پایایی945/0 و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون پایایی865/0 و برای پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ پایایی869/0بدست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد.

  نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: :1-بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد2-در بررسی ابعاد توان مندی روان شناختی نتایج نشان داد که بین شایستگی,خودمختاری,تاثیرگذاری,اعتماد با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بین معنی داربودن با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد 3-بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد4-در بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری نتایج نشان داد که بین نداردجبران منصفانه و مناسب,شرایط کاری ایمن و بهداشتی,یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان,فضای کلی زندگی,وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بین تامین فرصت رشد و امنیت توسعه, قابلیت های انسانی,قانون گرایی در سازمان با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد

  کلیدواژه: کیفیت زندگی کاری، توامندی روان شناختی، رضایت شغلی

  [1]

  توانمند سازی منابع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزشی درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بستر ها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد می باشد. توانمند سازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود، به این معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقلال در انجام فعالیت ها را دارند، باور داشته باشند که توانایی تاثیر گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنی داری و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می شود.احساس توانمندی، بحث نسبتا جدیدی است که تاثیر بسزایی در عملکرد کارکنان سازمان دارد؛ چنانچه افراد احساس توانمندی کنند، منافع سازمانی و فردی متعددی از قبیل خلاقیت، انعطاف پذیری، حل مسئله عملکرد شغلی با کیفیت بالا، رضایت شغلی، سلامت و بهداشت روانی را در بر خواهد داشت. علاوه بر این افراد توانمند، خود کنترل و خود تنظیم هستند. آن ها به آسانی قبول مسئولیت  می کنند و دیدگاه مثبتی درباره خود، دیگران و محیط دارند و به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساسا دیگران را به عنوان همکار و شریک می بینند نه رقیب. هنگامی که تضاد یا مشکلی در موقعیت شغلی اتفاق می افتد، به جای بی تفاوت بودن و مشکل را به گردن دیگران انداختن، در جستجوی راه حل برای آن هستند. آن ها انتقاد پذیرند و دائما در حال یادگیری هستند(قربانی زاده و خالقی نیا، 1388).کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال ۱۹۷۰ وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش آن مفهوم می گذرد، از آن به عنوان یک متغیر که بتواند رضایت مندی کارکنان را تأمین کند یاد شده‌است و عمدتا در پاسخ به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنان جوان در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفت. بنابراین دهه ی ۱۹۸۰ کیفیت زندگی کاری مجددا به طور عمده مورد توجه قرار گرفت و افراد   می کوشیدند درک کنند که کیفیت زندگی کاری واقعا و دقیقا چیست و مفاهیم آن چگونه می تواند به منظور بهبود سازمان‌های آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد (لاولر، ۱۹۸۳).

  هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد.

  1-2-بیان مسئله:

          دانشگاه  دارای نظام هنجاری خاص روانی ا ست این هنجارهای درونی که جزءویژگیهای جهانی محیط های علمی است سبب می شود تازندگی دانشگاهی وبه تبع آن زندگی اساتید دانشگاه از وی‍‍ژگیهای هنجاری برخوردار شود هرچه این نظام هنجاری وکیفیت زندگی علمی اساتید تقویت شود کارکردهای دانشگاه توسعه می یابد وبرعکس با ضعیف شدن هنجارها وپایین آمدن کیفیت زندگی دانشگاه در معرض افول کارکردی قرارمی گیرد (فراستخواه ،2008) توجه به کیفیت زندگی کاری وایفای نقش فعال از سوی کارکنان درتصمیمات مرتبط با شرایط کاری با هدف بالابردن رضایت آنها در زمینه توسعه وبهبود بهره وری کارکنان صورت گرفته وعمدتا نیز در حوزه صنعت بودکه بعدا به سایر حوزه های فعالیت از جمله حوزه فعالیتهای علمی کشانده شدابعاد مختلف این مفهوم ذهنی که با تحقق خویشتن، کنترل نفس، رضایت شغلی، کیفیت زندگی فردی وابعاد اجتماعی، انسانی وتعامل یک حرفه یا شغل سروکار دارد اگرچه در سازمانهای مختلف مفاهیم متنوعی دارداما از یک مخرج مشترک یعنی شان ومقام ومرتبه انسانی برخورداراست(متال،دیویس[1]، 2008)

    در دانشگاههای ایران استخدام رسمی وامنیت شغلی با توجه به سیر طولانی جایابی اعضاءهیت علمی،اختصاص بورس دریافت اعلام نیاز وموضوعاتی از این قبیل به موضوعی تنش زا تبدیل شده است حجم کاری،ساعات تدریس اساتید در مواردی مانع فعالیت انهادر سایرحوزه هایی نظیر پژوهش وارئه خدمات شده است موضوع ازاد علمی در دانشگاههای ایران به دلیل پذیرش حدودثغور وتعاریفی که مدیران ارشد از آن ارائه می کنند موضوع چالش برانگیز است پژوهشی که میرکمالی ونارنجی در خصوص کیفیت زندگی کاری آنها درسطح نسبتا نامطلوب قراردارد علارغم اینکه رضایت شغلی آنها در سطح نسبتا بالایی گزارش شد(میرکمالی،نارنجی ثانی ،2009 )

  منابع انسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین استراتژیهای بهبود وتوسعه در سازمان ها به شمار می روند در دهه اخیر توجه به منابع انسانی به عنوان رویکرد جدید در سازمانها مدنظر قرارگرفته است سازمانهای عصر حاضر پایگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند وارزشمند در نظر دارند وپیش از پیش به ارتقای کیفیت زندگی ورضایت شغلی کارکنان توجه دارند، بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیت علمی مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین استراتژی های منابع انسانی واقداماتی است که براین اساس استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به تدوین استراتژی منابع انسانی واقداماتی است که برای رضایت جسم وروح وحفظ کرامت انسانی کارکنان به عمل می ایداقداماتی که شامل امکانات رفاهی، درمانی، امنیت شغلی، طراحی شغل، اهمیت شغلی، توسعه وپیشرفت شغلی آموزش وبهسازی ومواردی از این قبیل می شود ودر مجموع با عنوان کیفیت زندگی کاری وزندگی شخصی خود تعامل بر قرار می کند(2006/176)

      توانمندی به معنای اعطای قدرت،  مشارکت در تصمیم گیری ، دریافت اطلاعات مناسب، استقلال عمل، خلاقیت و نوآوری در کار، داشتن دانش مهارتهای لازم ومسئولیت پذیری می باشدکه در دوسطح فردی وسازمانی اعمال می شود.

  فرایند توانمند سازی روان شناختی در سطح فردی به معنای فراهم آوردن فرصتهایی جهت کار با دیگران، یادگیری مهارتهای تصمیم گیری و مدیریت منابع وتوانمندسازی کارکنان است، توانمند سازی به عنوان یک فن مدیریتی در واکنش به نیاز کسب وکار در سازمانهای جهانی به کار گرفته می شودودر حرکت به سمت نتیجه محوری یکی از استراتژی های بر جسته مدیریت در همه سازمانها می باشد توانمند سازی کارکنان بررضایت شغلی، حس تعهد، مسئولیت پذیری، بهره وری وکیفیت ارائه خدمات تاثیرمثبت دارد . مفهوم توانمندسازی به معنی آماده سازی نیروی کار با وجه بالایی از انعطاف پذیری و آزادی در تصمیم گیری سازمانی است. توانمندی روان شناختی یک فرایند مستمراست ودر استقرارواجرا نیازمند ایجاد هماهنگی باسیستم و از مهمترین ابعاد لازم در ایجاد توانمندی فرهنگ سازمانی است وایجاد فرهنگ سازمانی توانمند نیاز به منابع انسانی است. کاسیو کیفیت زندگی کاری را ادراک کارکنان از)فیزیکی جسمی، بهداشت فیزیکی ،جسمی وروانی(ذهنی) خود در محیط کار تعریف کرده وعوامل آن را بدین شرح برشمرده است. مشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حس تعارض، ارتباط ،سلامت، امنیت شغلی، جبران برابر ومحیط  امن وافتخار آمیز(میرکمالی ،2005)و(والتون[2]،1993)و نیز کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار به ویژه پیامد های ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی،سلامت روحی تعریف می کند،با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامد های شخصی،با تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تاکید دارد رضایت شغلی به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می شود یعنی هر چه فرد رضایت شغلی بالایی داشته باشد به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته واز طریق آن نیازهای خود را ارضا نموده ودر نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت رضایت شغلی همچنین به تصور وبرداشت هر فرد از کار خود و نوع احساسات ونگرش های مثبت افراد در خصوص شغل خود نیز تعریف شده است رضایت شغلی نه تنها یکی از عوامل مهم انگیزشی در تدریس اساتید ومعلمان  می باشد ،بلکه یکی از نشانگرهایی است که اساتید با رفتار خود آن را به دانشجویان و فراگیران نیز منتقل کرده وبنابراین اهمیت آن به وضوح معین است. رضایت شغلی در ساده ترین بیان عبارت است از احساس عاطفی مفید و مثبتی که پس از انجام کار در فرد حاصل می گردد. البته رضایت شغلی یک عامل مجرد و تنها نیست بلکه ارتباطی بینابین و پیچیده ای از وظایف شغلی، مسئولیت پذیری، کنش و واکنش ها انگیزه ها، تشویق ها و گروه هاست رضایت شغلی نقش بسیار اساسی در عملکرد اساتید دارد وعدم توجه به رضایت آنان موجب توقف رکود نسبی، تحلیل ونزول تدریجی خواهد شد.

  1-3-اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

  یکی از ارکان اصلی  زیر بنای هر سازمان منابع انسانی ان است که قطعا بدون توجه به ابعاد وانگیزه ها وتمایلات درونی آنها نیل به اهداف سازمانی مشکل خواهد بود دراین راستا سازمانهایی موفق خواهند بود که به میزان تحریک پذیری و نقش عوامل مختلف در انگیزش افراد و نهایتا شناخت ابعاد و زوایای مختلف روان آدمی وکشف توانایی ها و استعدادهای بالقوه وی در عرصه تشکیلات سازمانی توجه کافی مبذول نمایندو بتوانندوی را در مسیر اهداف کلی سازمان هدایت و رهبری کند یکی از عوامل که می توانند میزان بهره وری را در سازمانها ارتقا بخشد نیروی انسانی است که آن هم تحت شرایط مختلف و متاثر از عوامل گوناگون ممکن است نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد،تحقیقات نشان داده است افراد با اعتماد به نفس بالا از بهره وری بالاتری نسبت به افراد با اعتماد به نفس پایین بر خوردارند،هدف از انجام این پژوهش کشف توانمندی روان شناختی ،کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد واحد بندر عباس  است اهمیت تحقیق حاضر این می باشدکه بررسی شناخت رابطه بین توانمندی روان شناختی ،کیفیت زندگی کاری  اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد اساتید این واحد را بشناسیم و از آن برای اساتید به کار بریم وضرورت انجام  این تحقیق اختلاف نظرها و خلاءهای  تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فوایداحتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد

  کسب زندگی کاری  که اشاره به مجموعه ای از نتایج برای اساتید  نظیر رضایت مندی شغلی وفرصت های رشد روان شناختی،امنیت شغلی و روابط مناسب کارفرما،کارکنان و میزان پایین حوادث دارد .کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از کارها یا عملکرد کار سازمانی نظیر مدیریت مشارکت ،غنی سازی شغلی ،سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند ،تضمین شغل و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد.

   

   

  1-4-اهداف تحقیق

  1-4-1 هدف کلی:

         هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس است.

   

  1-4-2 اهداف جزئی:

  1-تعیین رابطه بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  2- تعیین رابطه بین ابعاد توانمندی روان شناختی بارضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  3- تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد

   بندر عباس

   4- تعیین رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

  1-5 سوالات تحقیق:

  1-به چه میزان بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد ؟

  2-به چه میزان بین ابعاد توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد ؟

  3-به چه میزان بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد ؟

  4-به چه میزان بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد ؟

   

  1-6 فرضیه ها

  1-بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه

  وجود دارد

  2-بین ابعاد توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد

  3-بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد

  4-بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد

   

  1-7-  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات:

  1-7-1-تعاریف مفهومی

  توانمند سازی به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای تصمیم گیری مستقل را بدست آورند. این فرایند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است. مهم‌ترین مفهوم توانمند سازی، تفویض اختیار به پایین‌ترین سطوح سازمان است. فرایند تصمیم گیری باید از درجه بالای عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروه‌های کاری نیز باید مسؤل یک قسمت کامل از فرایندهای کاری باشند (لاولر، 1994 :64).

  مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد درباره کارش است. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد. هنگامی که درباره نگرش کارمندان بحث می‌شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً این دو «رضایت شغلی» و «نگرش» را به جای یکدیگر به کار می‌برند.

  رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند. از نظر سازمانی سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می‌شود.(شفیع‌آبادی 1372 :126).

  کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است(سلمانی.1384.ص16).

  1-7-2-تعاریف عملیاتی

  توانمندی روان شناختی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی سپریتزر و میشرا به دست می آورند.

  کیفیت زندگی کاری: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون به دست می آورند.

  رضایت شغلی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ به دست می آورند.

   

  [1] - Matil & Dapuis

  [2]- Waltion

  Abstract:

  The study investigated the relationship between psychological empowerment and quality of work life and job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar Abbas was performed. Research hypotheses are: 1 - the ability of psychological job satisfaction of teachers of Islamic Azad University of Bandar Abbas, there are two - the dimensions of capability and psychological job satisfaction of teachers of Islamic Azad University of Bandar Abbas, there are 3 - the quality of work life satisfaction Job faculty of Islamic Azad University of Bandar Abbas, there are four - the quality of work life and job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar Abbas, there is method to this study, cross correlation is used to determine the reliability of the questionnaire Alpha method Crowe Nbakh was
  Statistical methods used in this study included descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (simple regression and multiple regression) is.

  job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar relationship exists between Meaning the job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar Abbas, there is no 3 - the quality of work life and job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar Abbas, there are four - the reviewgrowth opportunities and security, development, human capabilities, legalism in the job satisfaction of teachers of Islamic Azad University, Bandar Abbas, there is no

  Keywords: 

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

  چکیده     .........................................................................................................................................................................................................................................       1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه     ..............................................................................................................................................................................................................................         3

  1-2 بیان مسئله    ...................................................................................................................................................................................................................        4    

  1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ...............................................................................................................................................................        6

  1-4  اهداف تحقیق  ......................................................................................................................................................................................................................       8

       1-4-1 هدف کلی ....................................................................................................................................................................................................................   8

      1-4-2 اهداف جزئی ..............................................................................................................................................................................................................    8

  1-5 سوالات تحقیق..........................................................................................................................................................................................................................     8

  1-6 فرضیه های تحقیق...............................................................................................................................................................................................................        9

  1-7 تعاریف متغیرها.........................................................................................................................................................................................................................      9 

     1-7-1تعاریف مفهومی.........................................................................................................................................................................................................     9

     1-7-2 تعاریف عملیاتی ....................................................................................................................................................................................................     10 

  فصل دوم :ادبیات تحقیق  

  2-1 مبانی نظری تحقیق ...............................................................................................................................................................................................     12

    2-1-1توانمندسازی ..................................................................................................................................................................................................................           12

    2-1-2 تعریف توانمند سازی .....................................................................................................................................................................................          12

  2-1-3 مفاهیم توانمند سازی.............................................................................................................................................................................................          15

    2-1-4 توانمندسازی به مثابه یک عنصر ارتباطی ....................................................................................................................................          17

    2-1-5 توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی ...............................................................................................................................       18

    2-1-6  توانمندسازی وقدرت .....................................................................................................................................................................................         20

    2-1-7 توانمند سازی وغنی سازی شغل ........................................................................................................................................................         20   

    2-1-8 توانمند سازی ومشارکت کارکنان ....................................................................................................................................................            21 

    2-1-9 توانمند سازی وتفویض اختیار ............................................................................................................................................. .................          22

    2-1-10 رویکردهای توانمندسازی ......................................................................................................................................................................             24 

    2-1-11رویکرد مکانیکی .................................................................................................................................................................................................          24                 

    2-1-12 رویکردارگانیکی .............................................................................................................................................................................................              26

  2-1-13 ابعاد توانمند سازی روان شناختی ..................................................................................................................................................       28        

  2-1-14 احساس شایستگی ........................................................................................................................................................................................              29

  2-1-15 احساس خودمختاری ..............................................................................................................................................................................              30

    2-1-16 احساس موثر بودن ....................................................................................................................................................................................              31 

     2-1-17 احساس معنی دار بودن ..................................................................................................................................................................                 32    

     2-1-18 احساس اعتماد ..........................................................................................................................................................................................             34 

     2-1-19 مدل های توانمند سازی ...............................................................................................................................................................          35

     2-1-20 مدل توماس وولتهوس ....................................................................................................................................................................             36

     2-1-21مدل اسپریتزر..................................................................................................................................................................................................         36

    2 -1-22 مدل توانمند سازی یاهیا ملهم ...................................................................................................................................................             38

    2-1-23 رضایت شغلی ...............................................................................................................................................................................................              39

       2-1-24تعاریف رضایت شغلی ..........................................................................................................................................................................           40

  2-1-25 نظریه های رضایت شغلی ..................................................................................................................................................................      41

  2-1-26 نظریات بروفی .................................................................................................................................................................................................         41

  2-1-27نظریه های پارسون ......................................................................................................................................................................................          41 

  2-21-28نظریه های کورمن ......................................................................................................................................................................................         42

  2-1-29عوامل موثر بر رضایت شغلی ........................................................................................................................................................       45

  2-1-30 پیامدهای رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی ..........................................................................................................         50      

  2-1-31رضایت شغلی وعملکرد ....................................................................................................................................................................       52

  2-1-32 میزان حرفه ای بودن ورضایت شغلی ..............................................................................................................................        53

  2-1-33 تحصیلات ورضایت شغلی ...........................................................................................................................................................      53

  2-1-34مدل های رضایت شغلی ..................................................................................................................................................................           53

  2-1-35 نتایج رضایت شغلی ................................................................................................................................................................................  .    55

  2-1-36 رضایت شغلی وعملکرد ........................................................................................................................................................................   55

  2-1-37رضایت شغلی وترک خدمت ..........................................................................................................................................................      57

  2-1-38 رضایت شغلی وغیبت ...........................................................................................................................................................................     57

  2-1-39 مفهوم وتعاریف کیفیت زندگی کاری ..................................................................................................................................     58

  2-1-40 تاریخچه کیفیت زندگی کاری ................................................................................................................................................      61

  2-1-41 رویکردهای کیفیت زندگی کاری ..................................................................................................................................       62

  2-1-42 اهداف کیفیت زندگی کاری  ...................................................................................................................................  . ........          65

  2-1-43نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری ...................................................................................           69  

  2-1-44تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری ........................................................................................................................................         71       

  2-1-45  مدیریت کیفیت فراگیر ...............................................................................................................................................................        71  

  2 -1-46توانمند سازی کارکنان ................................................................................................................................................................      71 

  2-1-47مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان ...........................................................................................................................     72   

  2-1-48شاخص های کیفیت زندگی کاری ....................................................................................................................................        73

  2-1-49مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون .........................................................................................................................        74

  2-1-50 پرداخت منصفانه وکافی ..............................................................................................................................................................         74 

  2-1-51 محیط کار ایمن وبهداشتی ........................................................................................................................................................     75         

  2-1-52تامین فرصت رشد وامنیت مداوم .........................................................................................................................................    76

  2-1-53 وابستگی اجتماعی زندگی کاری ..........................................................................................................................................       76

  2-1-54فضای کلی زندگی...................................................................................................................................................................................      77

  2-1-55 یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ..............................................................................................................................       77

  2-1-56 قانون گرایی در سازمان ...............................................................................................................................................................................    78

  2-1-57توسعه قابلیت های انسانی .......................................................................................................................................................................    78

  2-1-58راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری ........................................................................................................................................    79

  2-1-59 انسانی تر کردن کار ........................................................................................................................................................................................      79

  2-1-60 طراحی شغل ..........................................................................................................................................................................................................    79

  2-2 مطالعات انجام شده....................................................................................................................................    82

    2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور.......................................................................................................................................   82

   2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور ..............................................................................................................................................   84

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  3-1 روش تحقیق ..............................................................................................................................................................................................     87

  3-2 جامعه آماری ،نمونه آماری وروش نمونه گیری ........................................................................................................................   87

  3-3 روش وابزار جمع آوری اطلاعات ...........................................................................................................................................................    87

  3-4 روایی .......................................................................................................................................................................................................................................    88

  3-5 پایایی ......................................................................................................................................................................................................................................    88

  3-6روشهای تجزی وتحلیل اطلاعات ............................................................................................................................................................      88

  فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1 توصیف داده های پژوهشی.........................................................................................................................................................................     90

  4-1-1 توصیف نمونه تحقیق برحسب جنسیت................................................................................................................................      90

  4-1-2  توصیق نمونه تحقیق بر حسب مقطع تحصیلی ..............................................................................................................    91

  4-1-3 توصیف نمونه تحقیق برحسب وضعیت تاهل .................................................................................................................... 92  

  4-1-4 توصیف نمونه تحقیق برحسب شغل .............................................................................................................................................    93

  4-2-آزمون فرضیه ها ............................................................................................................................................................................................................  94

  4-2-1 آزمون فرضیه 1 ..................................................................................................................................................................................            94

  4-2-2 آزمون فرضیه 2 ....................................................................................................................................................................................          97

  4-2-3 آزمون فرضیه 3 ....................................................................................................................................................................................          101

  4-2-4 آزمون فرضیه 4.......................................................................................................................................................................................        104

  فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1 نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................................................       110

  5-2 پیشنهادات ..............................................................................................................................................................................................................        112

     5-2-1پیشنهادات اجرایی.............................................................................................................................................................................        112

     5-2-2 پیشنهادات پژوهشی ................................................................................................................................................................         112

     5-2-3 محدویت های تحقیق ...............................................................................................................................................................      113

     منابع وماخذ.................................................................................................................................................................................................     114

    پیوست ها .....................................................................................................................................................................................................        119

  چکیده لاتین ............................................................................................................     128

  منبع:

  منابع و مآخذ

  -اسکات، دی سینتیا، دنیس تی ژاف، توانمند سازی، ترجمه محقق، مرتضی، انتشارات سازمان بهره وری، 1375.

  -ایرانزاده، سلیمان، مهرگان، فرهاد، آک شورش (1388)بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خود اثربخشی، رضایت شغلی وبهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ومهاباد، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بیست ویکم

  -اورعی یزدانی، حمید، نگرش بر توانمند سازی، چاپ اول، مطالعات بازرگانی، تهران، 1381.

  -ابطحی،سیدحسین و عابسی،سعید(۱۳۸۶).توانمندسازی کارکنان، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  -بلانچارد، کارلوس و راندولف، مدیریت توانا سازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی، مهدی، چاپ اول، نشر مدیران، تهران، 1378.

  -تامیلنسون،پال؛ جانکینز، میشل (1376) نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترک خدمت کارکنان، ترجمه: محمد رضا زالی، تازه های مدیریت، 5(18)، 30-37. 

  -دَفت. ریچارد ال – تئوری سازمان  و طراحی ساختار – جلد اول -  علی پارسیان – سید محمد اعرابی – چاپ اول – تهران – شرکت چاپ و نشر بازرگانی – 1374 صفحات (711، 844، 874، 878 ).

  -دلاور، علی(1378) روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی، رشد

  -رابینز، پی استیفن. (1996)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1386). تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ دوازدهم

  -ساروقی احمد – تعهد سازمانیو رابطه آن با تمایل به ترک خدمت  - مدیریت دولتی – شماره 35 – صفحه 65 الی 72 – 1375

  - سید جوادین ،سید رضا :سخدری ،کمال، (1384 ). کیفیت زندگی کاری در سازمان های کار آفرین بر اساس الگوی والتون (گزارش )،تهران ،مولفین .

  -سلمانی ، داود(1384) ، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،چاب اول .

  -شفیع آبادی، محمد، (1372)، رضایت شغلی و بهره وری، تهران: انتشارت نتشر روز

  -طالبیان، احمدرضا(1387). توانمندسازی کارکنان بر اساس نگرش راهبردی. دومین همایش توانمندسازی منابع انسانی. تهران: بنیاد توانمندسازی منابع انسانی.

  -عبدالهی، بیژن(1384) "توانمند سازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری "فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 35 و 36 ص 37-64

  -عبدالهی، بیژن (1384) "توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد". مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. گروه پژوهشی صنعتی آریا.

  -عابسی،سعید و کرد،باقر(1388). شناسایی وتبیین مدل توانمندسازی کارکنان درسازمانهای دولتی ایران(مطالعه موردی استان یزد). دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت. سال دوم. شماره سوم ،75-94.

  -فرهنگی، علی اکبر؛اسکندری، مجتبی(1382). معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 40 و39،99-123.

  -قربانی زاده، وجه اله و خالقی نیا، شیرین(1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمند سازی کارکنان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شماره 2، بهار 1388، صص105-85.

  -میر سپاسی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات ترمه

  -محمدی، محمد.(1380) "توانمند سازی نیروی انسانی "، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره های 31 و 32 ، صص 211-232

  -میرکمالی، سید محمد نارنجی ثانی، فاطمه (1387)بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی بین اعضای هئیت علمی دانشگاهها ی تهران وصنعتی شریف، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی  ،شماره 48

  -میرکمالی ،سید محمد ،حیات ،علی اصغر،نوروزی،علی ،جراحی ،نازنین (1388) بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران ،دوماهنامه علمی –پژوهش دانشگاه شاهد ،سال شانزدهم ،شماره 39

  -معدنی پور ،محمود، (1381 ). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با بهره وری و عملکرد سازمان ها .مجله توسعه مدیریت ،شماره 44 ،آذر ماه .

  -نورشاهی ،نسرین ،سمیعی ،حسین (1390)بررسی کیفیت زندگی کاری اعضاءهئیت علمی دانشگاههای دولتی ایران وارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی شماره 59

  -وتن دیوید. ای. و کمرون، کیم. اس.، توانا سازی و تفویض اختیار، ترجمه اروعی یزدی، بدرالدین، تهران، انتشارات موسسه تحقیات و آموزش مدیریت،1381.

  -هومن. حیدرعلی – شناخت روش علمی در علوم اجتماعی – چاپ دوم – تهران – چاپ دیبا – 1374.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

  -1.Cascio, W.F, Managing Human Resources :Productivity, Quality of Work Life ,Profits, 2005 ,Mc Grawhillco, 1981, p.323

   

  -.Farasatkhah,m.(2008);Dimen Sions and Accessories Industry,Market Knowledge; Tehran, Culture, Art and  Communication

   

   

  -.Matel, Pierre Gean  and Dupuis,  Gilles(2006);Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems and Presentation  of a New Model andM instrument  social  Indicators no 77

   

  -.Walton,  Richard E.,(1973)Quality of Work Life, What is it?

  Sloan  Management  Review,  Fallتحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس