پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

word
177
644 KB
30241
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۰۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی بالینی

  چکیده

  مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین  و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده  که اساس شخصیت  روحی معنوی  انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی  نا ایمن  سالمندان شهر رشت می باشد. در مطالعه  آزمایشی  حاضر که از نوع پیش آزمون – پس آزمون است و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه 200نفر) 100زن و100مرد) بود و جامعه پژوهشی کلیه سالمندان  مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت بودند .که از میان سالمندانی که در سال 1391-1392در آسایشگاه سالمندان شهر رشت عضویت دارند انتخاب شدند  وبر روی آنها  روش معنا درمانی گروهی کار شد و پرشسنامه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن گرفته شد.نتایج تجزیه وتحلیل دادها وجود اثربخشی معنا درمانی گروهی بین کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن سالمندان را با استفاده از همبستگی کنونی مورد تائید قرار دادند .همچنین وجود اثربخشی زیر را مورد تائید قرار داد.بین  مقیاس معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.وهمچنین بین معنا درمانی گروهی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن رابطه وجود دارد.در  طرح این پژوهش از پیش آزمون –پس آزمون باگروه کنترل است که بصورت داوطلبانه انتخاب وبصورت تصادفی جایگزین می شود ،بهترین روش تجزیه تحلیل دادها ی استخراج شده این تحقیق  از تحلیل کو واریانس  چند متغیره انکوا از طریق spssانجام شده است برای این پژوهش با توجه به نمرات پیش و پس آزمون بدست آمده از دو گروه آزمایش و کنترل در بین سالمندان شهر رشت(با سطح اطمینان 95/0 )درصد،  دارای اختلاف معنی دار آماری بوده  است و در دو فرضیه فرض H0رد وفرض H1تایید شده است

  بحث ونتیجه گیری:مطالعه نشان داد که  معنا درمانی گروهی بنظر می رسد  بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن تاثیر گذار است .

  کلید واژها:  معنادرمانی گروهی- کیفیت زندگی- سبک دلبستگی ناایمن- سالمندان

  مقدمه:

  بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،1383) در حال حاضر25 در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور1383) در کشور ما نیزبیش از4میلیون سالمند بالای 60 سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی 20سال آینده به بیش از 10میلیون برسد (محتشم امیری.،1381) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[1].2000)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[2]2003).برسیهای انجام شده نشان داده 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و 30درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان 30.5 درصد در طول عمر در مردها 19.2   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[3] .، 2003).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،1384).

  معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،2007) ،هاتوکا واوی مار(2004)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (2004)  ال فورد و همکاران(2005 )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[4].،2005) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[5].،2000)

  بیان  مسئله:

  فرایند پیر شدن [6]senescence نامیده میشود از ریشه لاتین   senescenceبه معنی  پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستمهای بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاهها.معهذا این باور که پیری بدون  استثناء  با نقص جسمی و هوش عمیق  همراه است  افسانه ای بیش  نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک[7].، 2003 ).

  باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها  حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای  درمی آیند  این حساسیت هانسبت به  امور و  جزئیات  داخلی زندگی  بیشتر می شود ونشاط از بین می رود  وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد(  محتشمی.نوغانی.، 1380)

  به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال 2050جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر 14سال  بیشترگردد. (ترکاشون.،1388 )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند 1400 جمعیت سالمندان  60 ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد  (مرکز امار ایران.  1382) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات  شناختی و روانی این دوره  از زندگی می باشد  (ترکاشوند.، 1388 ).

  اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین  جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص  ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد  جوانتر همراه است .چون سالمندان  ممکن است بیماریهای جسمی و  ناتوانایی  مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، 2003 ).

  یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است  در سطح معمول بالینی  افسردگی  نشانگانی است که تحت سلطه خلق است  و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،1382 ).

  بررسیهای انجام شده نشان داد که 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و30 درصد از افسردگی رنج می برند .

  باتوجه به متفاوت  بودن  این قشر از افراد  دیگر جامعه  و نیز  متفاوت بودن  نوع   تشخیص  ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند.  در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب  سالمندان  از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان   معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی  بلند مدت است .  و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد.   معنا درمانی، سالمندانی که حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک[8] 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،1371

  معنا درمانی از نظر فرانکل  دارای دو معنای بهم  پیوسته است معنا و روح. بنابر این  معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان  سروکار دارد.  آنچه  در  انسان مهم و با ارزش  بوده و وی را از حیوان متمایز می کند بعد روحی و معنوی اوست. دومین  ویژگی مهم که انسا ن   را از حیوان متمایز می کند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد که انسان از قید سه چیز رها باشد که عبارتند از :1 غرایز  2-توارث 3- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانکل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف   به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلکه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی   کوشش   می شود که مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو کند به مراجع کمک می شود تا به   عالی ترین فعالیت حیاتی ممکن  دستررسی پیدا کند. لازم است به مراجع کمک شود تا نه تنها  به تجربه هستی  بپردازد و   کوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلکه لازم است او متعهد انجام کاری شود که مسئولیتی  را بپذیرد و تکلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانکل[9] ،1975؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.1371 ).

  سل تالکسی (2011)کیفیت زندگی را ارزیابی  ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند   کیفیت   زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم  ارزشی که در آن زندگی می کند  اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده  وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی  را به صورت بین سطح انتظار ات  انسان ها و سطح   واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه  پژوهش ها نشان می دهد که آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن  تأثیراتی   گوناگونی دارد.هنگامی که مراجعان اظهار می کنند که در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.که آنها پذیرفته اند که زندگی دارای معنی و  مفهوم است که نمی توانند   آن را پیدا کنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است که افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر که هیچ مفهوم تفکیک ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده  می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان کمک کنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا کنند ،

  اهمیت و ضرورت پژوهش:

  سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت شناسی است که در باروری ومرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر به سالخورده  شدن  جامعه  کاهش  مرگ ومیر خصوصا مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری وبه طبع آن کاهش  رشد جمعیت است  که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع ایران شده است( میرزائی،.  1388)

  می گویند کودکان در زمان حال جوانان در آینده وسالمندان در گذشته زندگی می کنند. سالمندان به  دوره   جوا نی بازگشت می کنند.و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند و در نتیجه به زمان حال فضا و مفهوم می باشندسالمندان بیشتر از جوانان کار خود را دوست دارند و به آن توجه می کنند آنها انگیزه بیشتری برای کار دارند و برای مسائل اخلاقی کار اهمیت بیشتری قائلند انها چه از نظر کار و چه از نظر شکوفائی شخصیت [10] راضی تر از   جوانان به نظر می رسند( اکبری و همکاران. 1387).

  احساس بی معنایی و خلاء وجودی تا بدان جا در حال گسترش و افزایش است که در حقیقت باید آن را اپیدمی عصبیت نام نهاد. شواهد فراوانی در نشریات حرفه ای و رسمی وجود دارد که نشانگر آن است که احساس بی معنایی محدود به کشورهای سرمایه داری نمی شود ، بلکه آن را می توان در جوامع کمونیستی نیز مشاهده کرد. این موضوع حتی در کشورهای جهان سوم نیز قابل توجه است. مطابق تحقیقات( دیانا یانگ) " نسل های سالخورده از خلاء وجودی رنج می برند". "کارل مارشال " هم احساس کسانی را که در سنین بعداز 50سالگی برای کمک مراجعه  می کنند ، به عنوان احساس بی هدفی توصیف کرده است. ثابت شده است که شیوه های معنا درمانی نسبت به سایر شیوه های درمانی برتری دارند (فرانکل[11]، 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ، 1383). فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنی می گوید : " آن زندانی که امیدی به آینده خود نداشت محکوم به فنا بود" . وی با از بین رفتن امید ودلبستگی، اتکای روحانی خود را نیز از دست می داد ، باعث سقوط خود می شد و گرفتار پوسیدگی روحی و جسمی می شد. در زندان فشرده اسیران نازی به خوبی پیدا بود که آنهائیکه تصور می کردند وظیفه ای و کاری در انتظارشان است بیش از دیگران احتمال زنده ماندن داشتند. این مسئله بعداً به وسیله کارشناسان آمریکایی در کره و ژاپن نیز تایید گردید (فرانکل ،1967؛ ترجمه معارفی ، 1384).

   

  اهداف پژوهش:

   

  اهداف کلی:مطالعه اثر بخشی معنادرمانی گروهی برکیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن بر افراد

  سالمند شهرستان رشت

   

   

   

  اهداف ویژه:

   

  مطالعه اثر بخشی معنا درمانی گروهی  برمیزان کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت

  مطالعه اثر بخشی معنا درمانی گروهی  برتغییر جهت دلبستگی نا ایمن افراد سالمند شهرستان رشت

   

  سوالات پژوهش:

  1.آیا  معنا درمانی  گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟

  2.آیا معنا درمانی  گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟

   

  فرضیه های پژوهش:

  1.آموزش معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی افراد سالمند تاثیر گذار است.

  2.آموزش معنادرمانی گروهی بر تغییر سبک دلبستگی ناایمن افراد سالمند تاثیز گذار است.

   

  تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی:

  تعریف نظری :مفهوم  کلی می باشد که نه تنها شامل جنبه های زندگی مانند اجتماعی،فیزیکی،عاطفی ومعنوی است ، به نیازهای فردی از قبیل امیال و آرزوها هنجارها فرهنگی ،اجتماعی نیز توجه دارد (اسداد.بیدمشکی. الهه ،.1386)

  تعریف عملیاتی :

  دراین تحقیق میزان کیفیت زندگی .نمره ای است که سالمندان از پرشنامه کیفیت زندگی فرم 26سوالی کوتاه سازمان جهانی بهداشت کسب می کند

   

   

  تعریف نظری و عملیاتی دلبستگی:

  تعریف نظری:

  سبک های دلبستگی مبتنی بر این است که پیوندهای عاطفی نخستین که بین( کودک و ابژه ویاسالمندان ووآبژه درون سازی)  می شوند .به گستره ی وسیع روابط بین شخصی فرد ومحیط  تعمیم  می یابد والگوی این روابط .یعنی سبکهای دلبستگی در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند.

  تعریف عملیاتی:

  تعریف عملیاتی سبک دلبستگی:طبقات و سبک دلبستگی ازمودنی ها از طریق پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان  به  دست می اید نقل (هازن و شور.،1993[12]  )

   

  تعریف نظری وعملیاتی معنا درمانی:

  تعریف نظری:

  این نظریه توسط فرانکل (1959)تهیه و تدوین شده است . فرانکل در) تعریف معنا درمانی[13]( می گوید : معنادرمانی عبارت است از کمک به مراجع برای یافتن معنا در زندگی. او در کار مشا وره با مراجعان سعی می کند که مراجع را به سوی هدفی خاص هدایت کند ، که معنایی در زندگی پیدا کند  . معنا درمانی برای دغدغه های وجودی روی افزایش آگاهی وجودی و کمک به مراجعان برای پیدا کردن معنا در درون متن روابط انسانی تمرکز می کند.  آموزش به مراجعان برای افزایش مسئولیت  پذیری برای معنا ، کمک بهمراجع برای گوش دادن و ندای وجدان ، سؤال از مراجعان در باره معنا ، افزایش افق دید در باره منشاء معنا ، ایجاد معنا بوسیله سؤالات سقراطی ، کاربرد لوگودرام ، معنا های  پیشنهادی ، تعبیر رویاها ، قصد متناقض و عدم توجه از واژگان اصلی معنی درمانی بشمار می روند( بهفر.،1384  )

   

   

  تعریف عملیاتی معنا درمانی:

  منظور از معنا درمانی در این تحقیق ، همه شیوه ها و روشهای درمانی است  که برای درمان بیماران توسط فرانکل و پیروانش به کار رفته و در کتاب های فرانکل ذکر شده است(  بهفر.، 1384.) در روش شناسی محتوا و ساختار آن برای( 12 )جلسه درمانی طبق فرم ضمیمه بیان شده است.

   

  تعریف نظری و عملیاتی سالمندی:

   تعریف نظری:

  افرادی هستند سن انها  60 سال ویا بالاتراست ودگرگونی ها ناشی از افزایش سن در آنها به وجود  آمده است) شاملو.،1385 )

  تعریف عملیاتی:

  در این پژوهش گروه افراد سالمند رنج سنی  54تا80 سال را در بر می گیرد

   

  1 :nasbit

  2:astaks

  [3] :wang

  [4] :ford.L

  [5] :karson

  [6] : senescence

  [7] :sadok.kaplan

   

  [9] :frankl

  [10] :parsonaliti

  [11] :frankl

  [12] : Hausen.shor

  [13] :meaning therapeutic

               

  Abstract

  Introduction

  Senescence has been the most sensitive and the most risky age of human that the mental and the spiritual basis of human personality would be established in this period, and if the elderlies doesn't be considered and cared enough, they may be depressed and feel lonely.

  Methodology and Purpose

  This study aims to investigate the effectiveness of group logo-therapeutic on the life quality and the insecure attachment style of the elderlies in the city of Rasht. In this experimental study that is a kind of pretest and posttest study, we used a random sampling and the sample size was as 200 people)100man.100woman). The research population was all of the elderlies ofRasht Elderlies and Handicapped Housing that they have been the members of there since 2012-2013. We used the group logo-therapeutic method for them and they filled a questionnaire of the life quality and the insecure attachment style.

  Data Analysis

  The results of the data analysis confirmed the effectiveness of group logo-therapeutic between the life quality and the insecure attachment style by using current correlation. Also, it approved the following effectiveness. There is a significant relationship between the life quality and the group log-therapeutic scale. Also, there is a relationship between the group logo-therapeutic and the insecure attachment style. This research is a kind of pretest-posttest study with a control group that its members would be selected voluntary and they would be replaced randomly. The best method to analysis the data extracted from this study is Multivariate Analysis of Covariance (ANCOVA) through spss. With respect to the pretest and posttest scores obtained from the control and the test groups of elderlies in the city of Rasht (with a 0.95% level of confidence), this study has a statistically significant difference and it has been rejected in H0 hypothesis and it has been approved in H1 hypothesis.

  Discussion and Conclusion

  The study indicated that the group logo-therapeutic can impact on the life quality and the insecure attachment style.

  Keywords:Logo-therapeutic, Group Logo-Therapeutic, Life quality,Insecure Attachment Style, Elderlies

                                                 

 • فهرست و منابع پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

  فهرست:

  فهرصت مطالب

  عنوان                                                                                                             صفحه

  چکیده فارسی…............................................................................................................1

   

  (فصل اول(کلیات طرح پژوهش

  مقدمه….…..……….....................................................................................................3

  بیان مساله.......................................................................................................................4

  اهمیت و ضرورت پژوهش .................................................................................................7

  اهداف پژوهش...............................................................................................................9

  سؤالات پژوهش............................................................................................................. 9

  فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................9

  تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی....................................................................................9

  تعریف  نظری وعملیاتی  دلبستگی ........................................................................................10

  تعریف نظری و عملیاتی معنا درمانی......................................................................................10

  تعریف نظری و عملیاتی سالمندی.........................................................................................11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  مقدمه بر نظریه معنا درمانی..................................................................................................13

   

   

  عنوان

  اصول معنا درمانی.. ........................................................................................................14

  نظریه معنا درمانی فرانکل..................................................................................................14

  پیشنهاد های برای جستجوی معنا .......................................................................................15

  روان نژندی اندیشه زاد  ....................................................................................................19

  گروه درمانی وجود گرا .....................................................................................................20

  ارزش زندگی  ..............................................................................................................21

  معنا خواهی در دیدگاه فرانکل ............................................................................................21

  نا امیدی وجودی ............................................................................................................23

  حفظ خلا ء وجودی  .......................................................................................................23

  انسان در جستجوی معنای غایی ..........................................................................................24

  مفهوم مرگ در نظریه فرانکل...............................................................................................25

  علت شناسی در نظریه فرانکل.............................................................................................26

  مثلث روان نژندی ...........................................................................................................26

  خود شکوفایی در معنا درمانی  ............................................................................................27

  اثر بخشی......................................................................................................................28

  روان درمانی در نظریه فرانکل................................................................................................28

  مداخلات درمانی و تکنیک  در نظریه فرانکل.............................................................................30

  روشهای افزایش آگاهی وجودی............................................................................................31

  آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا...................................................................................32

  پرسش از مراجعان در باره معنا..............................................................................................32

  گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا...........................................................................32

  توضیح دادن  .................................................................................................................33

  ضرب المثل های پیشنهادی  ................................................................................................33

  استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی............................................................................33

  به کار گیری تشبیهات  ........................................................................................................34

  استخراج معنا از طریق نم........................................................................................................34

  پیشنهاد معنا  ....................................................................................................................35

  تجزیه و تحلیل رویا............................................................................................................35

  قصد متضاد ......................................................................................................................36

  مرحله بعد ترس بیمار..........................................................................................................................................36

  اندیشه زدایی ...................................................................................................................37

  روحانیت پزشکی ...............................................................................................................37

  اصلاح نگرش ها .................................................................................................................38

  درمان گروهی سالمندان...............................................................................................................39

  نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان...............................................................................41

  روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان.........................................................................42

  مرور زندگی..........................................................................................................................43

  نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری....................................................................................43

  نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری.............................................................................44

  نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن..........................................................................45

  نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی....................................................................................46

  نظریه رابرت باتلر:.............................................................................................................47

  نظریه بازسازی اجتماعی....................................................................................................48

  نظریه جدا سازی  سالمندی................................................................................................49

  نظریه زیستی شناختی  پیری...............................................................................................50

  اختلالات روانی سالمندی.................................................................................................51

  (سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده............................................................51

  پختگی پایان دوره بزرگسالی.............................................................................................52

  ظرفیتهای جدید تحول.....................................................................................................53

  تغییرات در سطح بدنی ...................................................................................................54

  روی آورد فعالیت..........................................................................................................55

  روی اورد عدم تعهد.........................................................................................................................................55

  مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند...................................................56

  سقوط غیر قابل توجیه حیاتی.............................................................................................57

  روان درمانی در سالمندان...................................................................................................57

  شادی در سالمندان..........................................................................................................59

  ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان...................................................................................60

  نگرش ما بر سالمندان........................................................................................................60

  برخورد صحیح با سالمندان.................................................................................................61

  کیفیت زندگی................................................................................................................62

  تاریخچه کیفیت زندگی.....................................................................................................63

  ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد........................................................................65

  تعاریف کیفیت زندگی.......................................................................................................66

  تعاریف موجود از کیفیت زندگی............................................................................................67

  اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی...................................................................................68

  سنجش کیفیت زندگی.......................................................................................................70

  احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی...........................................................................................................72

  ویژگیهای کیفیت زندگی......................................................................................................72

  مولف کیفیت زندگی..........................................................................................................73

  کیفیت زندگی.Qualitref lif.........................................................................................................74

  ارتباط کیفیت زندگی با سلامت..........................................................................................................................75

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی.............................................................................................................................76

  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت.............................................................................................77

  سنجش کیفیت زندگی........................................................................................................79

  تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان...................................................................................84

  درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد.......................................................................87

  خوشبینی و کیفیت زندگی..................................................................................................89

  کیفیت زندگی درسالمندان...................................................................................................89

  غفلت از کیفیت زندگی سالمندان..........................................................................................92

  نگرش ما به سالمندان........................................................................................................93

  عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس...........................................................................93

  دلبستگی.......................................................................................................................94

  نظریه دلبستگی................................................................................................................95

  نظریه های مختلف درمورد دلبستگی.......................................................................................96

  نظریه روان تحلیل گری......................................................................................................96

  نظریه فروید....................................................................................................................97

  نظریه وینی کات..............................................................................................................98

  نظریه اشپیتز....................................................................................................................99

  نظریه اریکسون .............................................................................................................100

  نظریه تحولی-شناختی......................................................................................................101

  نظریه یادگیری................................................................................................................102

  نظریه رفتار شناسی طبیعی..................................................................................................102

  نظریه بالبی....................................................................................................................103

  دلبستگی در گذر عمر ........................................................................................................106

  دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی............................................................................................110

  اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان..........................................................................................111

  روابط دلبستگی بزرگسالان..................................................................................................113

  گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان.......................................................................................114

  ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان.................................................................................114

  پیشینه پژوهش داخلی و خارجی...........................................................................................119

   

  فصل سوم – روش پژوهش

  جامعه آماری ..................................................................................................................126

  نمونه آماری ...................................................................................................................126

  روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات......................................................................126

  روش پژوهش .................................................................................................................127

  ابزار های پژوهش .............................................................................................................127

  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش...........................................................................130

  نحوه آموزش معنا درمانی گروهی ...........................................................................................130

  خلاصه آموزش معنا درمانی ..................................................................................................130

  فصل چهارم

  توصیف داداها.......................................................................................................................................133

  تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول)……………………………...………………..139

  تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم)………………....……………………………...142

  فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

  نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی..................................................................................147

  تحلیل و اثبات فرضیه اول…………………………...……………...…………………........148

  تحلیل و اثبات فرضیه دوم.....................................................................................................149

  پیشنهادهای کاربردی..........................................................................................................................................151

   پیشنهاد های پژوهش …......................……………………….....…..………………………152

  محدودیتها.........................................................................................................................................................153

  منابع فارسی……………...……………………….....…………………………………154

  منابع انگلیسی………………........……………………….....…………………………..159

  پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پکیج معنا درمانی) …….…......…….....…...………………….162

  پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………....………………………….....……………184

  پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………......…………………….185

  پیوست شماره 4:خروجی spss........................................................................................................................186

  چکیده انگلیسی………………………….......……………………………………............187

  منبع:

  منابع

  -بوئری،جرج .(1385). نگاهی به آثار ویکتور فرانکل (رنج ،اما زیستن ). ترجمه : مسعود فریامنش.

  -پروچسکا، جیمز،ا.(1381) نظریه های روان درمانی . ترجمه : یحیی سید محمدی. تهران ، انتشارات رشد. 

  -پور ابراهیم، تقی و همکاران (1388) . مقایسه اثر بخشی دو شیوه مشاوره گروهی معنا درمانی با مشاوره فردی

  چند الگویی بر کاهش افسردگی سالمندان آسایشگاههای تهران . پایان نامه دکترای روانشناسی .تهران . دانشگاه

  علامه طباطبایی.

  -ترخان ، مرتضی (1385)، اثر بخشی شیوه شناختی – رفتاری بر کاهش پرخشگری دانشجویان و بررسی اثر

   بخشی این کاهش بر سلامت عمومی آنها . ارایه شده در دومین کنگره روانشاسی ایران . دانشگاه علوم بهزیستی

   و توانبخشی

  -جونز، نیلسون(2001). نظریه معنا درمانی ویکتور فرانکل. فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی . ترجمه: سید محمد حسین بهفر(1384)

  -جونز، نیلسون ( 2001 ). نظریه وجود گرایی (درمان وجودی). فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی .ترجمه : نظامی. (1383.)

  -خلعتبری ، جواد (1387). آمار و روش تحقیق .تهران. انتشارات پردازش

  -حسینیان، الهه (1386). بررسی اثر بخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی بیمارستان شفای شهر اهواز. مجله علوم رفتاری . دوره 3. شماره 4

  -فرانکل، ویکتور، امیل(1955). انسان در جستجوی معنای غایی ترجمه: احمد صبوری و عباسی شمیم (1381).

  تهران . انتشارات صدرا.

  -فرانکل، ویکتور امیل(1384). .پژوهش در معنا درمانی ، ترجمه: نهضت صالحیان  و مهین میلانی. انتشارات صدرا

  -پور یزدی.، احمد رضا (1385)، دکتر امیل فرانکیل( بنیانگذار معنا درمانی) فرا دیدی بر روانشناسی و روان درمانی وجودی . چاپ اول . انتشارات دانش.

  -نورکراس، جان.  سی و جیمزُا پروچاسکا ( ۱۹۹۹).  نظریه های روان درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی(.۱۳۸۳) .تهران . انتشارات رشد.

  -هدایتی ، ناجی(1385). اثر بخشی معنا درمانی بر کاهش ناامیدی دانش آموزان هنرستان آزادگان شهرستان  سقز. پایان نامه چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی.

  - صادق مقدم؛لیلا.سید باقر فلاحی؛مسعود(1389)؛بررسی تاثیر برنامه گروه درمانی و میزان افسردگی سالمندان مقیم در آسایشگاه کهریزک تهران

   - امیری محتشم ،فرازمند، زهرا. .طلوعی، اسماعیل.محمودحسین(1381.)،بررسی علی بستری سالمندان  در بیمارستانهای آموزش شهر رشت –مجله دانشکده پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی گیلان،11(42(

  - تاجور؛مریم(1383):کتاب بهداشت سالمندان ،مروری بر جنبه های زندگی آنان:تهران انتشارات نسل فردا. 6-1

  -دادستان؛پریرخ( 1388).روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی.تهران انتشارات سمت

  -سارا سون، ایرون جی ، ساراسون ، باربارا آر (1382): مترجمان.نجاریان. بهمن اصغری مقدم ؛محمد علی.

  دهقانی، محسن جلد 1.2 تهران :انتشارات رشد چاپ  پنجم

  - سادوک -کاپلان( 2003.) مترجم : پور افکاری.نصرت الله .خلاصه روانپزشکی جلد 1و2 .تهران انتشارات شهر اب .چاپ دوم

  -کوری. ماریان اشنایدر. کوری جرالد(.1942). مترجمان .بهاری. سیف لله رنجگر بابر امعلی .حسین شاهی بروائی حمید رضا .میر هاشمی . مالک .نقشبندی.سیامک . گروه درمانی .تهران .نشر روان چاپ سوم

  - میرزایی و شمس قهفرخی (1386)-میرزائی. محمد (1387) بررسی عوامل موثر بر سلامت خود ادراک سالمندان ایران .فصلنامه سالمندان. دوره 3 شماره 8

  - نیک روان مفرد.ملاحت( 1378). سالمندان و خانه سالمندان. خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری سالمندی .تهران :دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 8.

  -نصیری،ح رضویه،الف .(1385)بررسی کیفیت زندگی دانشجویان  دانشگاه شیراز بر اساس  مجموعه مقالات سوم  (whoqol-bref) مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی . سراسری بهداشت  روانی دانشجویان 3و3 خردادماه( 1385)

  - اکبری ، بهمن .توزنده جانی،محسن .ابوالقاسمی،شهنام(1381).درامدی بر روانشناسی عمومی.مشهد :نشر مرندیز.چاپ دوم

  - حیدرنیا. محمد علی. (1378). سلامت سالمند. خلاصه مقاله اولین کنگره سراسری سالمندی.تهران :دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 13-14

  -اسلامی نسب، علی) 1373. (روانشناسی اعتماد به نفس.  تهران. انتشارات مهرداد.

  -اخوت ، ولی اله (1356 ). اصول نظری و عملی روان درمانی . تهران . آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.

  -شولتز دوآن(1977).روانشناسی کمال(الگوی شخصیت سالم ). ترجمه: گیتی خوشدل .(1369)تهران . انتشارات پیکان

  -قنبری هاشم آبادی ، بهرام علی (1383) . تهیه یک الگوی مداخله ای بر اساس رویکرد یکپارچه گرای روان درمانی گروهی و آزمون اثر بخشی آن در درمان وابستگی به مواد مخدر و افزایش سلامت روان معتادان زندانی مرد . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علامه طباطبایی.

  -قنبری،زهرا.گودرزی،محمود (1385). مجله علمی – پژوهشی تحقیقات زنان. سال دوم.شماره چهارم.

  -کاپلان ، سادوک (2003). خلاصه روانپزشکی . ترجمه نصرالله پور افکاری (1382).تهران .

  -کریمی ،یوسف ( 1375). روانشناسی اجتماعی. تهران. انتشارات ارسباران .

  -کوهی ، م (1387) . اثر بخشی معنا درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره متوسطه ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علامه طبا طبایی .

  -نورکراس، جان.  سی و جیمزُا پروچاسکا ( ۱۹۹۹).  نظریه های روان درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی.۱۳۸۳ .تهران . انتشارات رشد.

  - ییلاق بیگی ؛مانک (1388.).رابطه عزت نفس  با سازگاری و مقاومت اثر بخشی آموزشی خود آگاهی و مقابله با استرس بر سازگاری عاطفی و اجتماعی  استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامس واحد تنکابن. استاد راهنما:خلعتبری.جواد.مشاور قربان شیرودی.شهره

  -هالچین ؛ریچارد پی .ویتبورن، سوزان کراس.( 1385.):مترجم :سید محمدی، یحیی.اسیب شناسی روانی.جلد 2.1 ،تهران نشر روان چاپ سوم.

  -نویان شرف ، محمد حسین (1387).چرا پیر می شوی؟ مقدمه ای بر مبانی سلولی و ملوکولی پدیده  پیری .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان-چاپ اول

  -محتشم امیری.زهرا- فرازمند ،اسماعیل- طلوعی ،محمود حسین(1381):بررسی علل بستری سالمندان در بیمارستان آموزشی شهر رشت. مجله دانشکده علوم پزشکی گیلان اسفند(1381) ص 13 -19

  -کلدی، علی رضا/ پرستاری توانبخشی و رفاه سالمندان .دومین کنگره سراسری پرستاری و توانبخشی.تهران(1384) ، 48

  -قاضی،قاسم(1383).نظریه ها و روش های مشاوره وروان درمانی اول. تهران.انتشارات جنگل

  -ذاکر ،صدیقه (1385(نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین، فصلنامه  قبسات شماره 8

  -علی اکبری ،مهناز و همکاران،(1390).اثربخشی معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی  زنان سالمند  فرهنگسرای شهر تهران.ارایه شده در سومین کنگره روانشناسی ایران.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  -منتظری، علی و همکاران (1389) مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه دار شهر زاهدان

  . فصلنامه پایش .سال یازدهم .شماره اول.بهمن-اسفند ص111-116

  - بشارت؛محمد علی(1384).ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

  دانشگاه تهران (گزارش طرح پژوهشی)

  - بشارت ؛محمد علی( 1383).بررسی سبک های دلبستگی با برون گرایی و نوروز گرایی. مجله علوم روانشناختی 10؛110-122

  - بشارت ؛محمد علی (1385).تبیین اختلال های شخصیت  بر اساس نظریه دلبستگی. دو فلصلنامه روانشناسی معاصر2،41-48

  - بشارت محمد علی.نادعلی،ح .زبردست،علی و صالحی،محمد(1387).کمال گرایی ومقابله با تنیدگی –روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،24،18-7

  - بشارت،محمد علی(1390).،سبک های دلبستگی و نارسا یی هیجانی  پژوهش روانشناختی24.،80-63

  -بشارت ،محمد علی(1391).مبانی درمانی نظریه دلبستگی .رویش روانشناسی،1،38-15

  -بشارت ،محمد علی(1385).سبک های دلبستگی و ترس از صمیمیت. مجله علوم روانشناختی ،17،15-5

  -گلی نژاد،محمد(1380) .بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی  دانشجویان ساکن خوابگاه های

    دانشگاه تهران .پایانامه ارشد دانشگاه تهران  

  -مظاهر، محمد علی(1379).نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش ازدواج .مجله روانشناسی 15، دوم وچهارم شماره 4و 2

  انگلیسی:

  سایت اینترنتی سالمند مرکز تحقیقات سالمندان-www.iranian.aging.com

  Adults TAC  WWW.Samhsa.gov/older

   

  1-carson. V.B. (2000):mentalth nursing.2ed.hiladelphid:saundevs: 693

  2-chid-jungh sieh(.2010).the effect of reminiscence musi therapy sessions  on changes in

  depre ssive  symptoms in elderiy person with dementid,page of 83-94

  3-hsieh hf,wangjj.(2003) Effect of  reminiscence therapy on depression in older adults

  :asgstematic review .int jnurs stud.(2003).:40(4):335-450

  4-hanaoka.h.oka  murah.study on effects of life revied actities on the qulity of life of the 

  elderly :arando mized  control lled.psyohother pshchoson( 2004):73(5):302-11

  5-Ernest,bohlmeijer )2007(.thesis of reminiscence and depression  in latar life

  6-Elrord h.wilison f .mckee kj ,chung  mc,Bolton g. goudie fp , (2005): sychosocial bene fits  of solitary  reminiscence  writing: an exploratory study aging  ment health 9(4):305-14

  7-satokes sA. (2003):Gordon sE.common  stressors experienced dg the well elderly clihical implications.JGerontol nurs 29(5):38-46

  8-wang.kenneth t.; yuen mantak:slaney. Robert b. (2009). Perfectionism ,depression,

  loneliness, and life satisfaction a study of  high school students in hong kong .counseling

  psychologist,v37 n2 p249-274

  9-sher.s.r.&paquette.j.a . (2003).loneliness and peer relation in childhood.current

  deirections in psychological science.12(3).75-78

  10-center of mathematical and experimental psychology  research(2006).loneliness and

  depression in middle and late childhood. The relationship ot attachment and  parental

  styles.the journal of genetic psychology.167(2).335-365

  11-Carson,V.B.(2000). "Mental Health Nursing", (2nd ed). PP: 401-402.

  12-Cohen.L.R. & D.A.Hien (2006). Treatment outcomes for women with substance

  abuse and PTSD who have experienced complex Traumd. Psychiatric  services

  57,pp,.100-101

  13-Frankel,V.E)1975).The unconscious  God: psychotherapy and Theoligy. New Yourk :

  simon and Schuster. (originally published in 1048  as Der unbewussie Go tt. Republished

  in )1997( as man,s search for ultimate meaning.

  14-Kang, Kyung- Ah, Im. Jae- Im. Kim. Hee. Su, kim shin- Jeong- song, ikyungsin,

  songyong(2004). The Effect of logotherapy on the Suffering

  15-sharf,R,S.(2000)theories of pychotherpay and counseling: concept and

  case.belmont.CA:wads worth

  16-mikulincer.m&shaver.P.R(2004).security-based self-reprentatinon in  adulthood:adult

  attachment: theory.research.and chinical implications(pp.159-195).new York:Guilford

  press

  17-kaplan .h.l.sadok.b,j.(1985)sponsis psy chiatry.behavioral scierres chinical

  psychiatry.new York.

   

  18- Lopez C, Antoni M, Penedo F, Weiss D, CruessS, Segotas MC, et al.) 2011(;. A pilot study of cognitivebehavioral stress management effects on stress,quality of life, and symptoms in persons withchronic fatigue syndrome. J Psychosom Res70(4): 328-334.

   

  19- Taylor RR, O'Brien J, Kielhofner G, Lee SW,Katz B, Mears C.) 2010(; The occupational and quality oflife consequences of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis in young people. Br JOccup Ther73(11): 524-530

   

  20- Bartels H, Pedersen SS, van der Laan BF, StaalMJ, Albers FW, Middel B .) 2010(;  The impact of Type Dpersonality on health-related quality of life intinnitus patients is mainly mediated by anxiety anddepression. Otol Neurotol31(1): 11-18.

   

  21-besharat,M,A(2011).Development and validation of adult  attachment inventory. Procedia social and behavioral scinces,30,475-479.

   

  22-Dodd,Z(2010).effects of  adult romantic attachment and social  support on resilience and depression in patients  with acquired disabilities.retrieved apr 7, 2012 from proquest dissertations and  theses database (UMINO.3436559).

   

  23-Ivarsson,T.,Granqvist,P.,Gillberg,c., &broberg, A.G.(2010).atachment states of mind in adole scents with  obsessive –compulsive disorder and/or deapressive disorders :Acontrolled study. Child ado-lescnt psychiatry ,19,845-853تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس