پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

word
102
286 KB
30209
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

  پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A))

  رشته : روانشناسی گرایش:  بالینی

    

  چکیده

  چکیده :

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0  p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0  p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

  واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، مشکلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی

  مقدمه

  خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت ، سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد . اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است (احدی و بنی جمال ، 1375). زوجین از ارکان اصلی نظام اجتماعی خانواده هستند که این نظام از بسیاری جهات از قبیل مدت ، شدت ، رضایت ، تعارض و نوع عملکردمتفاوت است . خانواده جایی است که ما بیشترین عشق و یا تنفر را در آن تجربه می کنیم و یا از عمیقترین رضایتها در خانواده لذت می بریم و از عمیقترین دردها در خانواده رنج می بریم . کودکی که به دنیا می آید دارای کامل ترین و عالی ترین امکانات رشدی است و اما ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی پرورش یافته و برترین کمالات را پیدا کند کافی است او سالم به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش قرار گیرد این محیط را زوجین به وجود می آورند، زوجین هستندکه انرژی نهفته در وجود کودک را شکوفا کرده خط و جهت می دهند غالباً فرزندان به دلیل خطاها و ناسازگاری هایشان محکوم می شوند و فراموش می شود که خطاها و عدم آگاهی والدین دلیل بروز مشکلات آنان می باشد.یکی از جنبه های اساسی خانواده ، رابطه والدین با یکدیگر است .تعارض ها و کشمکش های زوجین در خانواده به طور اجتناب پذیر بر روی فرزندان اثر می گذارد. روابط نادرست زوجین با یکدیگر و فرزندان خطر مشکلات رفتاری فرزندان را افزایش می دهد (پترسون[1] ، 1994). برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتماً می بایست عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی های خانواده و روابط زوجین در این نظام است که کانون تربیت به حساب می آید.  و این پژوهش بر آن است که به ، بررسی رابطه ناسازگاری های زناشویی[2] با مشکلات رفتاری[3] و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را بدست آورد.

   

  1-2- بیان مسأله:

  ازدواج به عنوان نهاد اجتماعی پایه و اساس یک ارتباط اجتماعی را تشکیل می دهد . در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز ، آیین و شعائر و عشق به هم جذب شده و به طور آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر می شوند تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند(صادقی،1380). ازدواج محیطی مقدس ، با صفا و به تعبیر قرآنی محل سکون و آرامش است . مهمتر از ازدواج ، سازگاری زناشویی است . سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند .سازگاری زناشویی و ناسازگاری زناشویی از طریق علاقه یا عدم علاقه متقابل ، پذیرش ویا عدم پذیرش متقابل ، درک ویا عدم درک متقابل و ارضای نیازها و یا بی تفاوتی نصبت به یکدیگر ایجاد می شود(عطاری،1384) .مطالعه علمی سازگاری زناشویی از دهه 1990تا کنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است . در واقع سازگاری زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد . رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری روابط است . سازگاری زناشویی یک فرایند است که در طول زندگی زوجین به وجود می آید زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها ، شناخت ویژگی های شخصیتی ، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراوده ای است . زوجین سازگار ، زن و شوهر هایی هستند که توافق زیادی با هم دارند ، از نوع سطح روابطشان راضی اند و همچنین از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارند و وقت و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه ریزی می کنند و در مقابل زوجین ناسازگار از عدم توافق با یکدیگر رنج می برند و همچنین روابط بین آنان سرد و بی روح است که این امر ناخودآگاه باعث می شود که در امر برنامه ریزی و پیشرفت زندگی خلل هایی به وجود آید. مطالعات نشان داده است که سازگاری و ناسازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد خانواده و روابط فرزندان با یکدیگر و والدین و اجتماع تاثیر می گذارد  و باعث سازگاری و ناسازگاری در کودکان می شود( رضازاده ، 1387  ) .

  در زمینه اثرات محیط خانوادگی بر رشد شخصیت کودکان نظرات متفاوتی وجود دارد . برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند که کودک محصولی وابسته به محیط خانواده است و فضای عاطفی خانوادگی می تواند ویژگی های فرزندان را تعیین نماید (یاسایی، 1374 ). در مقابل عده ای دیگر اعتقاد دارند ، هر چند که محیط خانواده در جنبه های شناختی فرزندان موثر است ولی به عنوان تنها عامل ملاحظه نمی گردد و عوامل ارثی نقش موثرتری در این زمینه ایفا می نمایند (ابس[4] و پلیمن[5]، 1997 ) .

  برپایه نظریه لوین[6] (1936) ، شخص و محیط او همزمان با یکدیگر بر فضای زندگی تاثیر می گذارند و از نظر ماهیت و کارکرد هر کدام به دیگری وابسته می باشند . به همین دلیل رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودک و عملکرد اجتماعی او با محیط خانوادگی وی در تداوم مداوم می باشد . این بدان معنی است که ارتباط بین والدین و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در تعامل با پیشرفت های کودک در مدرسه و اجتماع می باشد و ویژگی های فردی والدین و بخصوص مادر تاثیرات محسوسی در این تعامل خواهند داشت ( نیلچیان، 1378 ، فلدمن[7] و نتزل[8]، 1995 ).

  عوامل متعددی از جمله احترام متقابل ، همخوانی باورهای زوج ، سن ازدواج ، مدت زمان زندگی مشترک ، اقوام و آشنایان ، اعتقادات مذهبی ، تعداد و وضعیت سلامت فرزندان در در رضایتمندی و نارضایتی زناشویی موثر می باشد( فاتحی زاده ، احمدی ، 1383 ).

  در سالهای اخیر ، احساس امنیت ، آرامش و روابط صمیمانه میان مرد و زن به سستی گراییده است و کانون خانواده دستخوش فرایندهای ناخوشایند شده است (ستوده ،1379) . ترنهلم و یانسن[9] (1996)، ارتباط زناشویی را فرایندی   می دانند که در آن زن و شوهر به صورت کلامی و به صورت غیر کلامی مثل گوش دادن ، حالت چهره و ژست های مختلف با همدیگر تبادل احساسات و افکار را انجام می دهند . رضایت از زندگی زناشویی سهم عمده ای در تداوم زندگی و تربیت نسل بعدی دارد (به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384) . الیس[10] (1992)، رضایت زناشویی را از احساسات مرتبط با خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده زن یا شوهر ناشی می داند . الیس نقش تفکر در رضایتمندی زناشویی را مهم دانسته است و نادیده گرفتن علائق و طرز تفکر طرف مقابل را موجب دلسردی و ناکامی در روابط زناشویی می داند .

  تحقیقات نشان می دهد که شیوه ارتباطی بر حل موفقیت آمیز تعارضات زوج تاثیر زیادی دارد بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زناشویی ارتباط مثبت و قوی وجود دارد . به علاوه ، هماهنگی ارزشها با سطح رضایت زناشویی زوجین ارتباطی مثبت دارد . زوجهایی که به آسانی افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می گذارند و به پذیرش و درک احساسات یکدیگر قادر هستند رضایت زناشویی بیشتری دارند . زن و شوهرهایی که توانایی برقراری ارتباط مناسب را دارا هستند روابط زناشویی رضایتمندانه تری دارند . تحقیقات متعدد نشان داده اند تعامل منفی زن و شوهر در ایجاد نگرش منفی و وقوع تلاق یا جدایی و یا مشکلات رفتاری اعضای خانواده متغیر پیش بینی کننده قوی است و آموزش مهارتهای ارتباطی و زناشویی برای کسب رضایت زناشویی موثر است (رهنما 1381 ، مهدویان 1375 ، سلیمانیان 1376 ، ذوالفقار پور و همکاران، 1383) .

  خداپناهی (1372)، در پژوهشی نشان داد عامل تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی و سازگاری در ازدواج نقش مهمی دارد . زمانی منفرد (1376)، معتقد است عوامل شخصیتی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی از عوامل مهم و موثر در بروز نارضایتی زناشویی است .

  مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان به صورت رفتارهای متفاوت بروز می کنند که عوامل زیادی در ایجاد آن نقش دارند . مهمترین آنها عوامل زیستی ، محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و خانوادگی است .

  واگن سلر[11] (1994)، معتقد است اکثر مشکلات نوجوانان در خانه و مدرسه را از طریق والدینی که درک خوبی از چگونگی برقراری ارتباط موثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود (ترجمه ملک پور، 1387).

  ترخان (1385)، در برسی خود در مورد تاثیر پرخاشگری والدین بر سلامت روانی فرزندان نشان داد که کاهش رفتارهای پرخاشگرانه والدین موجب بهبود علائم افسردگی و کارکرد اجتماعی فرزندان گردیده است .

  اغلب والدین احساس می کنند بسیاری از موقعیت های زندگی کودکان و نوجوانانشان خارج از کنترل آنان هستند ، در صورتی که با آموزش ، آنان قادر به تربیت بهتر کودکان و نوجوانان در موقعیت های مختلف زندگی ، رشد مهارتهای اجتماعی در آنان و افزایش آگاهی در روابط بین فردی با کودکان و نوجوانانشان خواهد شد (کریستفر سن و مرلوت[12]، 2007).

  سیف نراقی و نادری (1380)، در بین عواملی که در پرورش شخصیت سالم در نوجوانان موثر اند ، تاثیرات متقابل نوجوان و والدین و نحوه برخورد والدین و نوجوان را از مهمترین و بنیادی ترین می دانند و در این زمینه توانمند ساختن خانواده به ویژه مادران را در پیشگیری و یا درمان مشکلات رفتاری به عنوان نقشی سازنده و اساسی بر می شمارند .

  پژوشگران بسیاری رابطه افسردگی مادر را با اختلالات رفتاری فرزندان مورد تاکید قرار داده اند . رابطه میان اختلافات زناشویی و مشکلات رفتاری فرزندان نیز نشان داده شده است ، به طوری که اختلافات زناشویی به عنوان یکی از فشارهای روانی اساسی دوران زندگی فرزند مطرح شده و آثار آن مورد برسی قرار گرفته است (والچاک[13] 2000 ، ترجمه طاهری، 1380).

  مشکلات رفتاری – هیجانی  به شرایطی اطلاق می شود که در آن ، پاسخهای هیجانی رفتاری در مدرسه با هنجارهای فرهنگی ، سنی و قومی تفاوت داشته باشد ، به طوری که بر عملکرد تحصیلی فرد ، مراقبت از خود ، روابط اجتماعی ، سازگاری فرد ، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط کار نیز تاثیر منفی بگذارد . مشکلات رفتاری – هیجانی ، شامل پاسخهای قابل قبول کودک یا نوجوان به عوامل تنش زای محیطی نمی شوند . این اختلالات بر اساس داده های حاصل از منابع مختلف در مورد کارکردهای هیجانی یا رفتاری فرد ، شناسایی می شوند و باید دست کم در دو موقعیت متفاوت ، که یکی از آن ها مدرسه است بروز کند . مشکلات رفتاری – هیجانی می توانند به طور همزمان با سایر معلولیتها نیز ظاهر شود . این اختلالات نارسایی توجه و ناسازگاری را نیز در بر می گیرند (ریوتل[14] ، 2011).

  پیشرفت تحصیلی نوجوانان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها و کشش های این نظام ، در واقع برای جامه عمل پوشاندن به ای امر است . به عبارتی جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش ، نسبت به سرنوشت ، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه ، علاقه مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی ، عاطفی و رفتاری ، آن چنان که باید پیشرفت کند و تعالی یابد . با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است ، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی ، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیر های موثر در مدرسه می انجامد . با این برسی متغیر هایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد ، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش و پرورش است(فراهانی، 1372) .

  مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است . یافته های پژوهشی متعددی نشان داده اند که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطلاعات تاثیر می پذیرد ، هم از عوامل محیطی از جمله عوامل خانوادگی (باتلر و وین[15]، 1995) .

  تحقیق حاضر به دنبال بررسی این سوال است که تاسازگاری های زناشویی چه رابطه ای با متغیر مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر رفسنجان دارد ؟

   

  1-3- اهمیت  و ضرورت پژوهش حاضر

  با توجه به اینکه ناسازگاری های زناشویی باعث پایین آمدن سطح کیفیت زندگی و همچنین تاثیر گذاری بر عوامل مرتبط با خانواده ، مانند فرزندان می شود و این کودکان و نوجوانان نیز از طریق ایجاد ناهنجاری های اخلاقی و مشکلات رفتاری و همچنین پایین آمدن سطح پیشرفت تحصیلی به این شرایط واکنش نشان می دهند . لذا این تحقیق که به بررسی ناسازگاری های زناشویی بر مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقطع دبیرستان می پردازد از اهمیت و ضرورت بالایی برای تعیین درصد تاثیر گذاری  ، بالا بردن سطح آگاهی و همچنین برای رسیدگی به این مقوله برخوردار است .

  اغلب کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری ، احساست منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می کنند . در بیشتر موارد ، معلمان و همکلاسی ها ،آنان را طرد می کنند و در نتیجه فرصت های آموزشی آنان کاهش می یابد (براون و پرسی[16]، 2007) . از سوی دیگر، انزوای اجتماعی این کودکان ، موجبات افت تحصیلی و پرخاشگری هرچه بیشتر آنان را فراهم می آورد . کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری معمولا محبوبیت ندارند . مجموعه این عوامل ، این کودکان را در معرض خطر بروز رفتارهای ضد اجتماعی قرار می دهد . روابط دوستی این کودکان معمولا با کسانی است که آنان نیز دارای مشکلات رفتاری هستند (کافمن[17]، 2001). همه مشکلات هیجانی رفتاری با یکدیگر رابطه دارند . به ندرت می توان کودک یا نوجوانی را یافت که فقط یک مشکل رفتاری داشته باشند (تنکر سلی و لندروم[18]، 1997). بنابر این در حوزه کاربردی این پژوهش می تواند به چند دلیل دارای اهمیت باشد که برخی از این دلایل مربوط به اهمیت خانواده و تشکیل نظام خانواده و خصوصاً آموزشهای مناسب قبل از ازدواج می باشد واز دیگر جنبه های آن میتوان به نقش خانواده و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت می باشد که ریشه یابی برخی از مشکلات تحصیلی دانش آموزان ، ریشه خانوادگی و یا تاثیر آن می باشد که در این خصوص می تواند برای کادر آموزشی مدارس اعم از پیشگیری و شناسایی دانش آموزان در معرض خطر مهم و حیاطی باشد . با وجود مشکلات بسیاری که این افراد با آن مواجه اند ، بیشتر آنان تا سال ها پس از ورود به مدرسه شناسایی نمی شوند و مشکلاتشان زمینه یابی نمی شود مگر اینکه اختلالات رفتاری آنان و مشکلات تحصیلی آنان شدید شود ( دانکن ، فورنس [19]، 1995) . بسیاری از بزرگسالان ، تحمل رفتارهای کودکان و نوجوانان با مشکلات رفتاری را ندارند و به تنبیه آنان نیز متوسل می شوند . این کودکان و نوجوانان در مقایسه با همسالان بهنجار خود ، در جنبه های مهم زندگی محدودیت دارند و در تعاملات اجتماعی با مشکلات جدی مواجه اند . ناتوانی های این کودکان ، از رفتارهای آنان ناشی می شود(واکر[20] و همکاران، 1998)

  مشکلات جسمانی و روانی در خانواده سازگاری و نظام خانواده را متاثر ساخته است و کنشهای جدیدی را مطرح می کند . چنین خانواده هایی به دلیل تحمل استرسهای طاقت فرسا و نیز نقشهای جدید به احساسات و افکاری همچون احساس گناه ، خشم ، و تنفر و ناامیدی دجار می شوند . تحقیقات مختلف بر این نکته تاکید دارند که فشارهای روانی در خانواده می تواند مشکلات و بیماری های متنوعی را در خانواده ایجاد کند (برک هید[21] 1989، جلیلی 1375 ، کوکرین،1992) .

  سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در سلامت و بهزیستی معرفی کرده است (کمپبل[22] ، 2003 )، و یکی از عواملی را که سبب فرو پاشی یا تضعیف کانون خانواده می شود روابط زناشویی ناسالم می باشد . رضایت از زندگی زناشویی نه تنها موجب می شود افراد شادتر ، با نشاط تر و سالم تر زندگی کنند بلکه سهم عمده ای در سلامت والدین ، تربیت نسل بعدی و دوام زندگی دارد ( دانلی[23] ،1993 ).

  با این وجود ، می توان پذیرفت رضایت مندی زناشویی ، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تامین می کند (عسکری ، 2001).این پژوهش به دو دلیل عمده می تواند حائز اهمیت باشد ، اول جنبه اطلاع رسانی این روابط باعث برنامه ریزی مسئولین امر جهت آموزش زوجین و اثرات ازدواج نامناسب خصوصا در امر تحصیل و مشکلات رفتاری دانش آموزان می شود . دوم اینکه برای اولین بار بررسی ناسازگاری زناشویی و ارتباط آن با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است . و از نتایج ان تحقیق مسئولین امر برای برنامه ریزی بهتر، مشاوران ، روانشناسان بالینی ، روانشناسان کودک ، مسئولین آموزش و پرورش و دیگر کسانی که به هر صورت با نوجوانان و یا با امر ازدواج در ارتباط اند سود خواهند برد .

   

  1-4- اهداف پژوهش

  هدف کلی : تعیین رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  1– تعیین رابطه بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری  دانش آموزان

  2 - تعیین رابطه بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

  3- تعیین توان پیش بینی ناسازگاری های زناشوییبرای مشکلات رفتاری  دانش آموزان

  4- تعیین توان پیش بینی ناسازگاری های زناشویی برای پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

   

  1-5- فرضیه‏های تحقیق:

  فرضیه اصلی : بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه(معنادار) وجود دارد .

  بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری  دانش آموزان رابطه ( معنادار) وجود دارد.

  بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ( معنادار) وجود دارد.

  مشکلات رفتاری دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش بینی هستند.

  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش بینی هستند.

  1-6- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

  1-6-1- تعاریف نظری

  ناسازگاری زناشویی : عدم سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک و همچنین عدم رضایت مندی زناشویی که باعث به خطر افتادن سلامت اعضای خانواده و همچنین باعث سست شدن بنیان خانواده می شود (عسکری، 1379).

  مشکلات رفتاری : به مشکلاتی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری فرد با هنجارهای سنی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی تفاوت داشته باشد . به طوری که بر تمام جنبه های عملکردی فرد اعم از (روابط اجتماعی ، تحصیلی ، مراقبت از خود ، سازگاری فرد و ... ) تاثیر منفی بگذارد (ریوتل،شیرت کلیف و فیشر[24]، [25] CEC، 1991).

  پیشرفت تحصیلی : میزان پیشرفت شناختی و دریافتی ؛ دانش ، مهارت ، توانایی به نسبت سن و فرهنگ و ارزشهای از پیش تعیین شده پیشرفت تحصیلی می گویند.

  1-6-2- تعاریف عملیاتی :

  ناسازگاری های زناشویی :در این پژوهش ناسازگاری های زناشویی نمره ای است که آزمودنی از (( پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر[26][27]DAS )) کسب می کند وکسب نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر ناسازگاری زناشویی است. این پرسشنامه توسط اسپانیر (1976) تهیه و ارایه شده است این پرسشنامه دارای 32 ماده است نمره کلی بین 0 تا 151 متغییر است که یک نمرات برابر یا بیشتر از 100 به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از 100 به معنی وجود ناسازگاری زناشویی می باشد.

   

  مشکلات رفتاری : در این تحقیق تعیین مشکلات رفتاری بر اساس عملکرد دانش آموز در محیط مدرسه و گزارش  مشاور مدرسه به هسته مشاوره آموزش و پرورش می باشد . در همین راستا  با  پرسشنامه ی  خود گزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آشنباخ[28] (1991) (YSR)[29] که دارای 34 پرسش است و شامل سنجش ابعاد پرخاشگری ، بیش فعالی ، اضطراب ، افسردگی ، ناسازگاری اجتماعی ، رفتارهای ضد اجتماعی می باشد مشکلات رفتاری دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت.

   

  پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق میزان پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات درسی که دانش آموز کسب می کند مشخص می شود. (برسی ریزنمرات وکارنامه تحصیلی )

   

  [1]-1- peterson

  [2]-2- marital incompatibility

  [3]-3- bihavioral problem

  [4]-1- ebes

  [5]- 2- plomin

  [6]- 3- c . levine

  [7]- 4- feldman

  [8]- 5- netsell

  [9]- 1- trenholm&jansen

  [10]- 2- albert ellis

  [11]1- wagen seller

  [12]2- Kristofferson & merlot

  [13]1- walchak

  [14]2- ruttle

  [15]1- batter &winne

  [16]2- brown &percy

  [17]1- kauffman

  [18]2- tankersley&landrum

  [19]3-danken&forness

  [20]4- alanwaker

  [21]1- birk head

  [22]2- campbell

  [23]- dannelly

  [24]1- ruttle&shirtcliff& fisher

  [25]2- council for exceptional children

  [26]1- spanier

  [27]2 - Dyadic Adjustment  Scale

  [28]3- achenbach

  [29]4- Youth Self-Report

  Abstract:

  The purpose of this study was to investigate relationship between marital incompatibility with behavioral problem and educational advancement. The research was descriptive and correlative population of high school students admitted from the academic adviser of the city of Rafsanjan in academic 92-1391 Education Counseling Center which 200 are formed by using the method based on a random sample of 140 farmers were selected and a sample table.Data collection tools, questionnaires, behavioral problems Eschenbach (1991), a questionnaire Khodayarifard (1976) and student achievement through first and second semester scores was obtained.Data analysis using Pearson correlation and regression analysis were used to analyze and investigate.Results showed a significant positive correlation between behavioral problems and marital discord (p≤0/01) and between marital discord significant negative relationship with academic achievement of students (p≤0/01) exists.Moreover, regression analysis showed that marital incompatibility to be able to predict behavioral problems and academic achievement of students. The study showed that between marital incompatibilityare related to student achievement.

  Keywords: marital incompatibility, behavioral problem, educational advancement

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  چکیده................................................................................................................................................................................ ل

  فصل اول: طرح تحقیق

  1-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 1

  1-2-  بیانمسئله.............................................................................................................................................................. 1

  1-3- اهمیتوضرورت..................................................................................................................................................... 5

  1-4-  اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 7

  1-5- فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................. 7

  1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات ................................................................................................................. 8

  1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات.................................................................................................................. 8

  فصلدوم: پیشینهپژوهش

  2-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 9

  2-2- هوشهیجانی........................................................................................................................................................... 10

  2-2-1-سیرتاریخیهوشهیجانی...................................................................................................................................... 11

  2-2-2-مفهومهوشهیجانی............................................................................................................................................. 13

  2-2-3- ویژگیهایهوشهیجانی....................................................................................................................................... 18

  2-2-3-1- آگاهیازهیجانهایخود.................................................................................................................................. 18

  2-2-3-2-.بیانهیجانها................................................................................................................................................... 19

  2-2-3-3- آگاهیازهیجانهایدیگران............................................................................................................................. 19

  2-2-3-4- مدیریتهیجانهاست..................................................................................................................................... 20

  2-2-4- چگونگیتقویتهوشهیجانیدرفرزندان................................................................................................................ 20

  2-2-5- نقشهوشهیجانیدریادگیریدانشآموزان............................................................................................................. 21

  2-2-6- نقشمعلمدریادگیریدانشآموزان....................................................................................................................... 22

  2-2-7- پیشنهاداتیبرایدبیراندرراستایاثربخشبودندررابطهباهوشهیجانی.................................................................... 22

  2-3- سیرتاریخیعلومتجربی........................................................................................................................................... 24

  2-4- عملکردتحصیلی................................................................................................................................................... 30

  2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی...................................................................................................................................... 31

   

   

   

   

  ادامه فهرست مطالب

  2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی......................................................................................................................... 31

  2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی................................................................................................................................ 35

  2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی............................................................................................................................ 36

  2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی............................................................................................................................... 38

  2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی............................................................................................................................. 38

  فصلسوم: روشپژوهش

  3-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 40

  3-2- روشپژوهش.......................................................................................................................................................... 41

  3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری................................................................................................................. 41

  3-4- ابزارهایپژوهش..................................................................................................................................................... 41

  3-5- روشاجرا................................................................................................................................................................ 42

  3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها....................................................................................................................................... 42

  3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش......................................................................................................................................... 42

  فصلچهارم: یافتههایپژوهش

  4-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 44

  4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش............................................................................. 44

  4-3- قسمتدوم: یافته هایمربوطبههمبستگی‌هایساده.................................................................................................... 48

  4-4- بخشسوم: یافته‌هایمربوطبهفرضیه‌هایپژوهش (تحلیلرگرسیون)....................................................................... 49

  فصلپنجم: بحثونتیجهگیری

  5-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 51

  5-2- بحثونتیجهگیریپیرامونفرضیه‌هایتحقیق............................................................................................................... 52

  5-3- محدودیت‌هایپژوهش.......................................................................................................................................... 54

  5-4- پیشنهادات............................................................................................................................................................. 54

  5-4-1- پیشنهاداتکاربردی............................................................................................................................................ 55

  5-4-2- پیشنهاداتپژوهشی............................................................................................................................................ 55

  فهرستمنابع......................................................................................................................................................................... 56

  پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 59

   

   

   

   

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                         صفحه

  جدول(4-1) فراوانیودرصدفراوانیگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر.................................................................. 45

  جدول (4-2) وضعیتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر............................................................................... 46

  جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش............................................................................................. 47

  جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم........................................................... 48

  جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام............................ 49

  جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی.......................... 50

   

  منبع:

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه السادات. (1379). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: نشر بنیاد.

  احمدی خدابخش، فتحی آشتیانی علی و عرب نیا علی رضا. (1385) بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی سال دوم شماره 5 .

  از کمپ. (1369)روانشناسی اجتماعی کاربردی، مترجم: فرهاد ماهر. مشهد: ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .

  اسپنسر ،ا ، راتوس. (1381) . روانشناسی عمومی (ج 1) . ترجمه حمزه گنجی ، تهران ، موسسه نشر ویرایش.

  استافورد، لورابه یر ، چری (1377)، تعامل والدین و کودکان(ترجمه محمد دهگانپور و مهرداد خرازچی) تهران: انتشارات رشد.

  اسماعیلی فارسانی، بهمن(1374)، بررسی ارتباط خویشتن پنداری و رضایت از زندگی زناشویی دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد، اصفهان: پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.

  افروز، غلامعلی (1385) مقدمه ای بر روانشناسی آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم .

  ایمان،محمدتقی،احمدی،حبیب و مجیدی، مریم (1389) بررسی عامل های اقتصادی اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب .

  برادشاو، جان، (1372) خانواده:تحلیل سیستمی خانواده،(ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: نشر البرز.

  براطی ، ط، (1375) . تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره ، دانشکاه ازاد اسلامی واحد رودهن

  بنی اسدی حسن (1370). بررسی و مقایسه عوامل موثراجتماعی فردی و شخصیتی زوجهای ناسازگار در شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  بیابانگرد، اسماعیل (1384). رابطه میان عزت نفس ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران ، مجله مطالعات روانشناختی ؛ 131-144

  بیابانگرد، اسماعیل (1384).روشهای پیشگیری از افت تحصیلی ، تهران ، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان .

  بیرامی ، منصور ،(1378) خانواده و آسیب شناسی آن، تبریز: انتشارات آیدین.

  تاجیک اسماعیل، عزیز الن (1377) تعامل و استحکام خانواده در «جوان و تشکیل خانواده» (ص61-39)، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

  توحیدی، محسن (1381). مطالعه رابطه سبک اسنادی، اضطراب، انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  تهران: انتشارات بعثت داستان، پریرخ(1378) روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (ج1) چاپ سوم، تهران انتشارات سمت.

  ثمری، علی اکبر، (1386) بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (فصلنامه اصول بهداشت روانی)، پاییز86، شماره 35و36

  جدلی،ف،(1383)،بررسی رابطه میان هوش هیجانی و شخت رویی با پیشرفت تحصیلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،علوم و تحقیقات تهران

  جلالی، داریوش و نظری، آذر(1386). تاثیر آموزش الگوی یادگیری اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس، رفتارهای خود ابرازی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی . مجله پژوهش های روانشناختی، سال پنجم، شماره،7 ص.37-49.

  حاج حسینی، منصوره (1382). مقایسه سبک های اسنادی در مردان جوان معتاد و عادی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا (س).

  دادستان، پریرخ. (1384). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات سمت.

  ریترز ، ج. (1374) نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. مترجم، محسن غلاتی. تهران، انتشارات علمی چاپ دوم .

  ساراسون، ایروین جی؛ ساراسون، باربارا آر. (1373). روانشناسی مرضی. ترجمه ی بهمن نجاریان ... و [دیگران]. تهران: انتشارات رشد.

  ساروخانی، باقر، (1370) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.

  سلیمانی نژاد، ناصر (1381). رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

  سلیمانیان، علی اکبر، (1373) بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی (بر اساس رویکرد شناختی) نارضایتی زناشویی.

  سیف ، علی اکبر. (1379) . روانشناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات آگاه

  سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1370). اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن. تهران: انتشارات بدر.

  شاملو ،س.(1390) ، مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت ،تهران ،انتشارات رشد ،ص24

  شاملو ،س،(1376)، بهداشت روانی ،تهران ،انتشارات رشد ،چاپ یازدهم ،ص 34

  شرودر، کارولین اس؛ گوردون، بتی ان. (1384). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی. ترجمه ی مهرداد فیرزوبخت. تهران: نشر دانژه.

  شعاری نژاد ، علی اکبر . (1371). درآمدی بر روانشناسی انسان ، تهران ، انتشارات آزاده

  شوبری ،ح،(1384)،بررسی ارتباط بین سبک های اسناد علی،سلامت روان،و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ،نشریه مینوی خرد،شماره 1 .

  فرقانی رئیسی، شهلا، (1383) مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان، تهران، نوبهار، چاپ چهارم،      ص 41-16

  کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین. (1382). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی. ترجمه ی حسن رفیعی و خسرو سبحانیان. تهران: انتشارات ارجمند.

  کاویان، ر ، (1381).بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری کودکان . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

  کریمی لیلا. (1386) نقش حفاظتی ازدواج و عوامل موثر در سازگاری زناشویی. مشاور مدرسه، دوره دوم، شماره 4 تابستان .

  کریمی، ی(1382). روانشناسی اجتماعی. تهران نشر ارسباران. چاپ دوازدهم.

  کلانتری، مهرداد. (1372). شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان. اصفهان: انتشارات کنکاش.

  کوئیلیام، سوزان، هاید، ژانت. (1382). سازگاری جنسی و زناشویی، ترجمه بهزاد رحمتی، تهران، افراسیاب، چاپ سوم، ص42-32

  کیامنش، علیرضا (1379). ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ایران، نشریه گفتگو، ص 1.

  لیورجانی، شعله ؛ غفاری سارا. (1389)، بررسی رابطه هوش هیجانی و مهاتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم وتوسطه شهر تبریز ، مجله علوم تربیتی ، سال سوم ، شماره 9 ، ص 88 - 71

  مدیری، مهرداد (1374). بررسی ارتباط بین سبک اسناد، عزت نفس و وضعیت اجتماعی اقتصادی با عملکرد دانش آموزان پسر سال سوم تجربی دبیرستانهای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  میراحمدی زاده، ع. (1382) رضایتمندی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شهر شیراز، اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4، صص 57-63.

  میرخشتی فرزاد. (1375) بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  میلانی فر،ب،(1372)، بهداشت روانی، تهران ، انتشارات قومس

  واگن سلر ، بی ، ار ؛ مک داول ، آر ، دی .(1387) شما و کودکتان ، شیوه صحیح فرزند داری موفقیت آمیز ، ترجمه مختار ملک پور ، اصفهان انتشارات مولانا .

  والجات ، ایوت . (1380) . طلاق از دید فرزند ، ترجمه فرزانه طاهری ، تهران ، انتشارات پنگوئن

  هاشمی ، ر، (1376) برسی انواع تعادل ساختار نظام خانواده و رابطه آن با کشمکش های زن و شوهر ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ، فردوسی مشهد

  هترینگتون، ای میویس؛ پارک، راس دی. (1373). روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه ی جواد طهوریان... و [دیگران]. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی (معاونت فرهنگی).

  الیس ، آلبرت ؛ (1997) ، زوج درمانی (ترجمه جواد صالحی و امیر امین یزدی،1375 ) تهران:انتشارات میثاق.

   

  منابع غیر فارسی :

  Donndly, Denice A.(1993). Sexually inactive marriage. The journal of sex Research, 30 (2),171-179

  Huston, Tedl. G vangelisti Anital. (1991). Socioemotional behavior and Satisfaction in marial relationships: A longitudinal study.

  Moorison , Donna Ruane , (1995). The divorce process and young childrens well being .journal of marriage and the family , georgtown university

  Nichols , William . C , (2000) Hand book of family Development and intervention , Canada , wily

  Aims, I. (1984).Achievement Attributions and self- Instructions under competitive and Indiviclualist Struuctures.Journal of EducationalPsychology, No. 76, pp. 142-159.

   

  Bruce, W.T., Dennis, A. A., and Dennis R.S. (2007). Learning and Motivation strategies: Your Guide to success. Pearson Education.

   

  Butler, D. Ly & Winner, P. H. (1995). Feedback and self- regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research.No. 6, pp. 245- 281.

   

  Chang, C, Y. (1991). A Study of the relation ship between college students' academic performance and their cognitivetyle, metacognition, motivational and self regulated factors.Educational Psychology, No, 24, pp. 145-161.

   

  Chen, C.S. (2002). Self- regulated learning strategies and achivement in an introduction to information systems course. Information Technology,Learning, and Performance Journal. 20 (1), PP 11-24.

   

  Latifian, M. (1998).The relationship between motivation, Self – regulation learning strategies and student achievement across the curriculum.Doctoral Dissertation : Macqurie University.

   

  Lee, J.K. (2008). The effects of self- regulated learning strategies and system satisfaction regarding learner,s performance. Information andManagement. 40, PP. 133-146.

   

  Pintrich, P. R; Smith, D.A; Garcia, T; & Mckachie, W. J. (1993).Reliability and predicative validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (M.S.L.Q).Educational and psychologicalMeasurement, 53, PP 801-813.

   

  Pintrich, P.R., & De- Groot, E. V. (1990). Motivational and self- regulated learning component of classroom academic performance. Journal ofEducational Psychology,No, 85, pp. 33-40.

   

  Pintrich, P.R. (2000). Intraindiyidual differences in student motivational and self – regulated learning. Handbook of self- regulation. San Diego,Academic Press, pp. 451- 502.

   

  Schunk, D., & Zimmerman, B. (1994).Self- regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

   

  Weinstein, C., & Mayer, R. (1986).The teaching of learning strategies.In M.

  Wolters, G. A. (1999). The relation between high school students, motivational and their use of learning strategies, effort, and classroom.Learning and Individual Differences, No.11, pp. 281-299.

   

  Zimmerman, B. J. (1986). Becoming self- regulated learned: which are the subprocesses? Contemporary.Journal of Educational psychology, No.11, pp. 307-313.

   

  Zimmerman, B. J. (1995). Self- regulating academic learning and achievement: the emergence of a social Cognitive respective. Journal ofEducational psychology. No. 85, pp. 149-159.

   

  Zimmerman, B. J. (1999). A social coghitive of self – regulated academic learning. Journal of Educational psychology. No. 81, pp. 125-134.

   

  Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self- regulated learning and academic learning. Journal of Educational Psychology, No. 18, pp. 329-339.

   

  Zimmerman. B. J., & Pons, M. (1988). Construct education of a student selfregulated learning. Journal of Educational psychology. No.80, pp. 118-124.

   

  Gardner H. Frames of mind: the theory of multiple, intelligences. New York: Basic Books. 1983: 86-91, 155.

   

  Austin EJ, Saklofske DH, Egan V. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual differences, 2005; 38:547-558.

   

  Salovy P, Mayer YD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 1990; 9: 185-211.

  Paunonen SV, Ashton MC. Big five factors and facets and the prediction of behavior. Journal of personality and social psychology.2001; 81: 524-539.

  Niesser U, Boodoo G, Bouchard T. Intelligence: know and unknown. American psychologist, 1996; 51: 77-101.

  Liff S. Social and emotional intelligence: Applications for developmental. Journal of

  Developmental Education.2003; 26:28-35.

  Furnham A. Gender differences in measured and self – estimated trait emotional intelligence. Sexroles: a journal of research. 2000; 42, 449-461.

   

  Mehrabian A. Beyond IQ: Broad-based measurement of individual success potential or "emotional intelligence." Genetic, Social, and General Psychology Monographs. May, 2000. 126: 133-239.

   

  Defries J, Polmin R. Nature and nurture during middle childhood. Oxford UK: Black well. 1994:114-132.

   

  Abisamra A. The relationship between emotional intelligence and academic achievement in leventh graders.Research project in Education” Auburn University at Montgomery” March 3, 2000.

   

  Attaway, N.M. & B.H. Bry (2004).Parenting Style and Blakck Adolescent Academic Achievement.Journal of Black Psychology. Vol. 30, No. 92, 229-247. (http://jpb.sagepub.com/cgi/content.)

   

  Black, A.E. & E.L. Deci (2000). The Effects of Instructors Autonomy Support and Students Autonomy Motivation on Learning Organic Chemistry: A self- Determination Theory Perspective.

   

  Bronte atinkew, J., K.A. Moor & J. Carrano (2006).The Father-Child Relationship, Parenting Styles and Adolescent Risk Behavior in Intact Families.Journal of family Issues.Vol. 27, No. 6. (http://Jfi.sagepub.com/cgi)

   

  Broussard, Sh.C. & Garrison, M.E.B. (2004).The Relationship between Classroom Motivation and Academic Achievement in Elementry school–aged Children.Family and Consumer Research Journal. Vol. 33 (2), 106 – 120 (http://fcs.sagepub.com/cgi/)

   

  Burton, K.D., T.E.D. Lydon, D.d. Alessandro & R. Koestner (2006). The Differential Effects of Intrinsic and Identified Motivation on Well–bien and Performance: Prospective, Experimental and Impliciy Approches to Self– Determination Theory. Journal of personality and social psychology. Vol. 9494, 75 0 -762.(http:// www.apa.org.)

   

  Chen, x., M. Liu & D. Li (2000). Parental Warmth, Control, Indulgence and their Relations to Adjustment in Chinese Children: A Longitudinal Study. Journal of Family Psychology. Vol. 14(3), 401-419.

   

  Chen, x., Q. Dong, H. Zhou (1997).Authoritative and Authoritarian Parenting Practices and Social and School Performance in Chinese Children.International Journal of Behavioral Development. Vol, 21(4), 855-873. (http://jbd.sagepub.com.cgi/)

   

  Chirkov, V.I. & R. Ryan (2001). Parent and Teacher Autonomy Support in Russian and US Adolescents: Common Effort and Academic Motivation. Journal of Cross–Cultural Psychology. Vol. 2 (50) 618-635.

   

  Deci, E.L., E. Driver, L. Hotchkiss, R.J. Robbins & I.M. Wilson (1993). The Relation of Mothers' Controlling Vocalizations to Children Intrinsic Motivation. Journal of Experimental Child Psychology. Vol. 55, 151-162.

   

  Fortier, M.S., R.J. Valler & F. Guay (1995). Academic Motivation and School Performance: Toward a Structural Model. Contemporary Educational Psychology. Vol. 20, 257-274.

   

  Gagne, M. (2003).The Role of Autonomy Support and Autonomy Orientation in Prosocial Behavior Engagement.Motivation and Emotion.Vol. 27(3), 199- 223. (http://www.sagepub.com)

   

  Ginsburg, G.S. & Ph Bronstein (1993). Family Factors Related to Childrens Intrinsic/Extrinsic Motivational Orientation and Academic Motivation. Child Developement. Vol. 64, 1461-1474.

   

  Gonzalelez-Dehass, A.R., P.P. Willems &F.d. Doan Holbin (2005). Examining the Relationship between Parental Involvement And Student Motivation. Educational Psychology Review.Vol. 17(2), 99-12.

   

  Ben_Zee, T, Fein, S, inzlicht, M. (2005).Arousal and stereotype threat.journal of experimental social psychology, 5(41), 194-201.

   

  Ennis, R.H. (1990). The extent to which critical thinking is subject-specific: Further Clarification. Educational Researcher, 19(1), 13-16.

   

  Semerci, Ç. (2011). The relationships between achievement focused motivation and critical thinking, African Journal of Business Management Vol. 5(15), pp. 6185-6180.

   

  Holling H, Erhar tm, Ravens s, Sch lak R. Behavioral Problems in Children and Adolescence. J Psychol Gesundheitsschutz.2007 May- Jun; So (S- 6) 784-93.

   

  Frank J. Elgar, Christine Arlett, Renee Groves. Stress, coping, and behavioural problems amonge rural and urban adolescents.Journal of Adolescence, oct 2003; 26(5): 574-585.

   

  Peterson, c., semmel, a., von Baeyer, c., Abramson, l., metalsky. G.i.& Seligman, M.E.P. (1984). The attributional style questionnaire. Cognitive therapy and research, 3 (2), 287-300

  Patterson, T. L. (2007). Psychology therapies for the treatment of schizophrenia.Journal of psychology.

  Rutter, M; silberg, J; connor, T; simonoff, E. (1999).Genetics and child psychiatry.Journal of child psychology and psychiatry. 41. 19-55.

  Turner, H.j 2003.The structure of sociloical theory.Seventh edition. Wadsworth..thonson.

  Ellis, A(1989)rational.emotive couples therapg newyork:bergamon press P.55

  Miller, j , ET AL. (2003) ,,trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes,,. Journal of marriage and family Minneapolis.

  Wood, J; piacentini, J; southam, M; sigman, M. (2006).Family cognitive behavioral therapy for child anxiety disorders.Journal of American academy of child and adolescent psychiatry.46.314-321.

  Bandura, A (1983). Social learning theory. Englewood cliffs, NJ: prentice-hall, inc.

  Allison, P. D; Furstenberg, F .F .(1989). How marital dissolution effects children.Developmental 25.708-712.

  Barkley, R.  A; dupaul, G. J;  mcmurraY m.  b. (1990).A  comprehensive evaluation of attention deficit disorder with and without hyperactivity. Journal of consulting and clinical psychology.

  Davies, P.  T;  cummings,  E.  M.  (1994). Marital conflict and adjustment.Psychological bulletin.  116. 387-409.

  Donovan, J.  M. (1999). Short- term couple therapy , the Guilford press. A division of Gilford publication.

  Rezazadeh S.M. The relationship between communication skills and marital Adjustment.Journal of Contemporary Psychology , (1387),2008, 3(1(5)): 43-50. Persianتحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس