پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان)

word
148
8 MB
30205
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۹,۲۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان)

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل، اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. جامع آماری کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان هستند روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای می باشد و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است. برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( 60 ماده ای)،و به منظور سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی یانگ(1998)و برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(2008)استفاده گردید. هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و مجددا نیز روایی آن ها با اضهار نظر اساتید و صاحب نظران محترم تائید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از معیار آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، با توجه به فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که پنج عامل شخصیت برای مناسب بودن سنجش شخصیت تائید شدند و همچنین مولفه های تمایل استفاده از اینترنت در تعیین تمایل به اینترنت تائید شدند و شاخص های اعتیاد اینترنتی نیز در نمونه تائید شدند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی و بین اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت رابطه معنادار وجود دارد اما وجود رابطه معنادار بین ویژگی های شخصیتی و تمایل استفاده از اینترنت تائید نشد.

  کلمات کلیدی: شخصیت پنج عاملی- اعتیاد اینترنتی- تمایل استفاده از اینترنت- دانشگاه

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

  1-1- مقدمه

  اینترنت به عنوان ترکیبی از منابع و فناوری است که انتظار می رود به عنوان زیرساختها و تسهیلاتی برای خدمت کردن در نظر گرفته شود.وابستگی گسترده به اینترنت برای فعالیتهایی متنوع و روزمره شامل ارتباطات ، همکاری های شغلی ، معاملات تجاری ، سرگرمی و آموزش وجود دارد و استفاده غیر مسئولانه از این منبع ارتباطی تهدیدی بزرگ برای جامعه محسوب می شود (سهرابی  و خانلری، 1388(.

  انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است. اینترنت قبل از آنکه در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال 1990) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید (یونگ، 1998).

  ایوان گلدبرگ[1] ، روان پزشکی از دانشگاه کلمبیا، اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح کرد و واژه اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت کرد (گونزالز،2008).

  در سالهای اخیر مطالعات شیوع اعتیاد به اینترنت را بین 3/0 % تا 22% گزارش کرده اند. همچنین اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی ، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی، برانگیختگی بالا در ارتباط بوده است. از طرفی برخی مطالعات با بررسی مشخصات دمو گرافیک به عنوان متغیر های پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت، شانس جنسیت، سن ، بیکاری و تاهل را موثر دانسته اند. متغیر دیگری که برخی مطالعات در ارتیاط با اعتیاد به اینترنت بررسی نموده اند، ویژگیهای شخصیتی کاربران می باشد که خصوصیاتی مانند کمرویی، تکانشی بودن، تنهایی، اضطراب، افسردگی، صفات روان نژندی( اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیب پذیری در برابر استرس) خشونت و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، احترام به خود پایین، احساسات نا پایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و باز بودن تاثیر گذار است(ویلدت و پائوتزینک[2]،2007). در سال های اخیر توجه زیادی به رابطه بالقوه میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی صورت گرفته است.از آنجا که این ویژگی ها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند،پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را روشن سازد.

  هدف کلی این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر ویژگیهای شخصیتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد.

  1-2- تعریف موضوع و بیان مسئله

  به طور کلی اعتیاد به اینترنت را می توان به عنوان" نوعی استفاده از اینترنت که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند،" تعریف کرد( گونزالز[3]،2008).

  اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای است مزمن ، فراگیر و عود کننده که با صدمات جدی جسمانی ، مالی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی همراه است. رایج ترین اصطلاح" اعتیاد به اینترنت" است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد می کند. انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در حلول یک دوره ی دوماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است. (حداقل سه معیار در طول دو ماه) تحمل، علایم ترک، زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد،تمایل مداوم باری کنترل رفتار،صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، کاهش فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت ، تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن (پاتریک ، 2008).

  اعتیاد به اینترنت پدیده ی جدیدی است که بسیاری از پزشکان عمومی از آن بی اطلاع هستند. به نظر می‌رسد ریشه این عمل فرار از مشکلات شخصی است. متنوع بودن قسمت های مختلف اینترنت، فرصتی برای فرار از مشکلات عاطفی مانند: افسردگی ، استرس ، اضطراب یا مشکلات ارتباط با دیگران فراهم می آورد (گرینفلید ، 2004). رویارویی با اعتیاد به اینترنت مانند هر اعتیاد دیگر مشکل است. اعتیاد به اینترنت ، هروئین ، سیگار ، الکل و همه انواع اعتیاد دارای اجزاء اساسی شبیه به هم می باشند و ترک هیچ اعتیادی راحت و بدون درد نیست (اورمان ، 2003).

  هولمز در تعریف خود از اعتیاد به اینترنت معتقد است : فردی که بیش از 19 ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کند ، معتاد به اینترنت است. (جین هک و جی یی، 2006) پژوهش های انجام گرفته در زمینه اعتیاد به اینترنت نتایج ضدونقیض را گزارش می کند. (کائو و همکارانش[4] ، 2007؛ یلولیس و همکارانش[5] ،2005؛ لی شانگ[6] ،2006) خاطر نشان  می کنند که استفاده مفرط و آسیب شناسانه از اینترنت میزان بهداشت روانی دانشجویان را کاهش می دهد. اعتیاد به اینترنت یک پدیده ی جهانی با سطح و دامنه متفاوتی از 5 تا 25 درصد جمعیت دانشجویان آمریکا ، چین ، کره ، انگلستان ، استرالیا ، تایوان ، ژاپن ، کشورهای اروپای شرقی و غربی است (لی شانگ ؛ 2006). (آمیچای هامبرگر و بن آرتزی[7]،2003) نشان دادند که دانشجویانی که به صورت افراطی وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت روانی احساس تنهایی می کنند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه­ها که به اعتیاد اینترنت دچارند در روابط اجتماعی مهارت های لازم را ندارند و بهزیستی روانی و اجتماعی کمتری دارند. پژوهش های صورت گرفته از سوی نادمی و سعیدی رضوانی (1385) درباره استفاده از اینترنت و پیامد های روانی و اجتماعی نشان می دهد که بین برون گرایی و روان با استفاده از اینترنت رابطه منفی معنادار وجود دارد.

  یکی از متغیر های که می تواند با اعتیاد به اینترنت  ارتباط داشته باشد ویژگی شخصیتی است که نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود وآشکار فرد دارد شخصیت عبارتست از: مجموعه سازمان یافته،واحد و متشکلی از خصوصیات نسبتاً ثابت و مداومی که یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز میکند(براهنی،بیرشک1377؛ سیاسی1371؛ هال ولیندزی کریسنی ، 1999). شخصیت از واژه‌ی لاتین پرسونا[8] گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می‌زنند. شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی بادوام و بی نظیر ویژگیهای تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند. شلدون در تعریف خود چنین عنوان می کند: شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی ، عاطفی ، انگیزشی و فیزیولوژیکی فرد را گویند (جین هک و جی،یی 2006).

  تعریف کنل از شخصیت آن چیزی است که پیش بینی آنچه را که یک شخص در موقعیتی معین انجام خواهد داد ، امکان پذیر می سازد. او معتقد بود که شخصیت از صفات یا عواملی تشکیل شده است که می توان آن ها را به وسیله روش تحلیل عاملی بدست آورد.( هاردی ، 2007).

  پنج عامل اصلی بزرگ عبارتند از : نورتیسیزم[9] (N) که عصبیت یا بی ثباتی هیجانی نامیده شده، برونگرایی[10](E)  ، باز بودن به تجربه[11] (O) ، توافق[12] (A) و وجدانی بودن[13] (C) (باگبی ، 2007).

  برخی متغیرهایی که در ارتباط با اعتیاد به اینترنت بررسی نموده اند ، ویژگی های شخصیتی کاربران می باشد. خصوصیاتی مانند کمرویی ، تکانشی بودن ، تنهایی ، اضطراب ، افسردگی ، صفات روان نژدی (اضطراب،خشم وکینه، خلق افسرده،شرم،تکانشی بودن،آسیب پذیری در برابر استرس) خشونت و پرخاشگری،  سبک شخصیتی درون گرایی، احترام به خود پایین، احساسات ناپایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و باز بودن. (نیه ماز، 2005؛ نگ بد، 2005) . همچنین کیم (2002،2006؛ لی و همکارانش ،2001؛ ین و همکارانش،2007) نشان داده اند که میزان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، بیش فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری و خشونت و رفتارهای ضداجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد دچارند بیشتر است.در این پژوهش به تاثیر نقش تمایل استفاده از اینترنت تاکید شده است از این جهت که میخواهیم بدانیم افرادی که تمایل به استفاده از اینترنت دارند چه ویژگی های شخصیتی خواهند داشت وآیا این تمایل استفاده از اینترنت بر روی اعتیاد اینترنتی اثری دارد یا خیر.با توجه به اینکه معتادان به اینترنت به دلیل شرایط خاص دنیای مجازی اینترنت دچار تغییراتی در جسم و روان خود می شوند که بر خلق و خو وتمامی روند زندگی و ویژگی های شخصیتی آن ها اثر می گذارد و همچنین با توجه به مطالب مطرح شده ارتباط و همپوشی متغیرها روشن به نظر می رسد، لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه سمنان می پردازد.ویژگی های شخصیتی در این پژوهش متغیر مستقل و اعتیاد اینترنتی متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت متغیر میاجی می‌باشد.

  به طور کلی پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت- میان دانشجویان دانشگاه سمنان- اثر معناداری دارد یا خیر؟

  1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

  یکی از علت های مهم روند رو به رشد مشکل اعتیاد به اینترنت در ایران این است که مدیریت کلان اجتماعی برنامه ریزی مناسبی برای رفع مشکلات اجتماعی جوانان نظیر رفع بیکاری، شرایط مناسب ادامه تحصیل و مشکلات معیشتی جوانان ننموده، برنامه ریزان اجتماعی برنامه مناسبی ارائه نکرده اند هم چنین در زمینه نحوه استفاده از اینترنت کار فرهنگی صورت نگرفته که در صورت ادامه این روند باید شاهد عوارض آسیب جدیدی باشیم که جامعه ما را تهدید می کند. جوان وارد یک فضای مجازی می شود و در این فضا می خواهد شروع به مکالمه و تبادل افکار کند. در این صورت نکته ای که وجود دارد این است که این شخص از واقعیت دور می شود و فراموش می کند که ارتباطات مجازی و واقعی چقدر تفاوت دارند و دچار رفتار دوگانه می شود و دچار تخیلات می گردد. همچنین اعتیاد به اینترنت از مواردی است که بسیاری از کاربران را اسیر خود می کند و موجب می شود که کاربران در فعالیت های اجتماعی کمتر در گیر شوند و موجب افت تحصیلی و عدم مسئولیت پذیری در فرد و انزوای اجتماعی و عزت نفس کمتر در فرد می شود و نیز موجب مشکلات جسمانی و بیش فعالی و کمبود توجه در این افراد شده و موجب افسردگی و تمایل به کارهای پر خطر و استفاده غیر مجاز از سایت های غیر اخلاقی و بسیاری از کاربران  از خستگی چشم، پایین آمدن انرژی بدن، کند شدن تصمیمات و ... شکایت می کنند(بیگز[14]،2000). 

  یکی از بزرگترین علت های روانی هر نوع اعتیادی فرار از مشکلات روزانه می باشد. اما موضوعی که در اینجا بایستی به آن توجه شود مشخص کردن مسئله سن، جنسیت و کاربری است که قصد استفاده از اینترنت را دارد. کاربر اینترنتی محدوده سنی و جنسیت ندارد. این به این مفهوم است که منحصرا تمام استفاده کنندگان از اینترنت مرد یا زن نمی باشند و افراد متفاوتی از این دو جنسیت یا سنین مختلف اقدام به استفاده از این تکنولوژی می کنند. برخی جامعه شناسان می گوید: معتادان اینترنت ترجیح می دهند با تشکیل گروهها و برقرار کردن ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگر به نوعی خلال های روحی خود را برطرف کنند. برای دسته ای از جوان ها که اسیر اینترنت شده اند دنیای مجازی چت روم ها و بازی های اینترنتی به راحتی جایگزین افراد فامیل، دوستان، تحصیل، اشتغال و خواب می شود. به طوری که بعضی از جوانان ایرانی از ساعت 10 شب تا 4 صبح وقت خود را صرف اینترنت می کنند و به طور هفتگی 40 تا 50 ساعت با اینترنت هستند و از دنیای واقعی که در آن زندگی می کنند فاصله می گیرند. نوجوانان معتاد به اینترنت صرف نظر از جنسیت، سن و مقطع تحصیلی بدون هیچ منظور و هدفی تنها برای یافتن چیزهای جدید و مهیج در این شبکه پرسه می زنند که معضلات اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت شغلی آن را تشدید می کند. به دنبال گسترش اینترنت، ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال اولین بار سال 1995 در آمریکا مطرح شد و در سال 1996 توسعه یافت و از آن پس مراکز درمان این بیماران در سراسر این کشور به وجود آمدند و حتی در دادگاه و سیستم قانونی آن هم، این اختلال به عنوان یک اختلال روانی پذیرفته شد.  علاوه بر آمریکا وجود تعداد زیادی از این گونه بیماران در آلمان هم باعث شده تا به تازگی کلینیکی در شهر مانیتز این کشور به منظور درمان این معتادان اینترنتی افتتاح شود و کلینیک کودکان در هانوفر هم به عنوان نخستین بیمارستان در آلمان، بخشی را برای درمان این نوع اعتیاد اختصاص داد. البته آمار دقیقی درباره این که چند نفر در آلمان دچار این مشکل هستند وجود ندارد، اما نکته این که 80 درصد بیمارانی که به کلینیک مانیتز مراجعه می کنند، معتاد به بازی های کامپیوتر هستند. بنابراین اهمیت روزافزون این موضوع توجه زیادی را به خود اختصاص داده است(لیم و همکارانش؛ 2004). بنابراین با این تحقیق می توانیم ویژگی های شخصیتی گفته شده در بالا و ویژگی های شخصیتی دیگر این افراد که چندان روی آنها در داخل کشور کار نشده را بسنجیم و بتوانیم با اطلاعات بدست آمده راهکار هایی را برای تغییر دادن ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به اینترنت را طرح و اقداماتی را انجام داد.

   

  Abstract

  The present study has been carried out with the purpose of investigating the relationship between five personality traits, internet addiction, and the inclination to use internet, with Semnan University chosen as the case study. The Study is a survey research employing descriptive (non- experimental) method; using the output, this research aims to explore the potential relationships between the five dimensions of personality as the independent variable, internet addiction as the dependant variable, and the inclination to use internet as the mediator variable. The statistical population includes the whole students of Semnan University selected through random sampling, and the sampling size is determined using Kukran Formula. Three questionnaires were employed for the research to be carried out. For the evaluation of the five personality traits (extraversion, neuroticism, openness, agreeableness, and conscientiousness) the five-factor questionnaire for neo personalities, for the evaluation of internet addiction Yang questionnaire (1988), and for determining the inclination to use internet Slunby questionnaire (2008) was employed. All the three questionnaires are standard whose validity has been approved by respected professors and experts and whose reliability has been approved using Cronbach’s Alpha. Data analysis has been conducted employing SPSS and LISREl through analytical structural equations (SEM) tests and confirmatory factor analysis according to the research hypotheses. The factor analysis output has shown that the five personality traits have been proved acceptable for character analysis. The factors effective in the inclination to use internet have been proved positive in determining the inclination towards internet; internet addiction indexes have been approved in the sample as well. The result of the data analysis has revealed that there is a meaningful relationship between the personality traits and internet addiction, and between internet addiction and the inclination to use internet but it didn’t approve the existence of a meaningful relationship between personality traits and the inclination to use internet.

   

  Keywords: Five personality traits, internet addiction, the inclination to use internet, University

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان)

  فهرست:

  فصل اول کلیات تحقیق.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

  1-4- اهداف تحقیق.. 10

  1-5- سوالات تحقیق.. 10

  1-6- فرضیه های تحقیق.. 11

  1-7- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 11

  1-9- نوع تحقیق.. 12

  1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق.. 12

  1-10-1- شخصیت.. 12

  1-10-2-روان رنجوری: 13

  1-10-3-برون گرایی.. 13

  1-10-7- اعتیاد به اینترنت: 15

  1-10-8- تمایل استفاده از اینترنت: 16

  فصل دوم ادبیات تحقیق.. 19

  2-1- مقدمه. 21

  2-2- شخصیت (تعاریف و نظریه ها ) 22

  2-3- نظریه ویژگی های شخصیت.. 24

  2-4- سه بعد شخصیت آیزنک.. 24

  2-5- 16عامل شخصیت ریموند کاتل. 26

  2-6- نظریه پنج عامل شخصیت.. 27

  2-7- رویکرد صفات.. 27

  2-8- رویکرد یادگیری اجتماعی.. 31

  2-9- رویکرد پدیدار شناختی (نظریه ی انسان گرا ) 36

  2-10- شبکه جهانی اینترنت.. 38

  2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت.. 39

  2-12- اعتیاد. 40

  2-13- اعتیاد به اینترنت.. 41

  2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت.. 42

  2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت.. 43

  2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت.. 43

  2-17-  تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت.. 43

  2-18- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن. 46

  2-19- پیامد های اعتیاد اینترنتی.. 49

  2-20- تمایل استفاده از اینترنت.. 50

  2-21- مولفه های تمایل استفاده از اینترنت.. 50

  2-22- پیشینه تحقیق.. 52

  2-22-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 52

  2-22-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور 54

  2-23- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه. 58

  2-24 مدل مفهومی تحقیق.. 60

  فصل سوم روش تحقیق.. 61

  3-1- مقدمه. 62

  3-2- هدف تحقیق.. 63

  3-3- موضوع تحقیق.. 63

  3-4- روش تحقیق.. 63

  3-5- قلمرو تحقیق.. 64

  3-5-1- قلمرو زمانی.. 65

  3-5-2- قلمرو مکانی.. 65

  3-5-3- قلمرو موضوعی.. 65

  3-6- جامعه آماری.. 65

  3-7- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 66

  3-8- ابزار گردآوری داده ها 67

  3-9- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده 68

  3-9-1- روایی پرسشنامه. 68

  3-9-2- پایایی پرسشنامه. 69

  3-10-روشهای آماری مورد استفاده 71

  3-10-1-آمار توصیفی.. 71

  3-10-2-آمار استنباطی.. 71

  3-11-متغیرهای تحقیق.. 72

  3-12- نتیجه گیری.. 73

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 74

  4-1- مقدمه. 76

  4-2- آمار توصیفی.. 77

  4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان. 77

  4-2-2- سن پاسخ دهندگان. 77

  4-2-3- رشته های تحصیلی پاسخ دهندگان. 78

  4-2-4- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 79

  4-3- آمار استنباطی.. 79

  4-3-1- آزمون کفایت نمونه گیری.. 80

  4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش... 81

  4-3-3- وضعیت متغیر های پژوهش... 82

  4-3-4- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش... 83

  4-3-4-1- تحلیل عاملی تأییدی.. 84

  4-3-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل استفاده از اینترنت.. 85

  4-3-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل استفاده از اینترنت.. 89

  4-3-3-1-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی.. 91

  4-3-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی.. 95

  4-3-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی.. 97

  4-3-4- همبستگی متغیرهای پژوهش... 102

  4-3-5- آزمون فرضیات پژوهش... 103

  4-4- جمع بندی.. 107

  فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

  5-1- مقدمه. 109

  5-2- یافته های تحقیق.. 109

  5-2-1- یافته های توصیفی.. 109

  5-2-2- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر  110

  5-2-2-1- آزمون فرضیات اصلی.. 110

  5-3- بحث در مورد یافته های تحقیق.. 111

  5-4- پیشنهادات کاربردی.. 113

  5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114

  5-6- محدودیت های تحقیق.. 114

  منابع. 116

  منابع انگلیسی: 120

  پیوست    123.

  منبع:

  منابع فارسی :

  اتکینسون،ریتال و همکاران(1381) زمینه روانشاسی( ترجمه براهینی محمد تقی ) انتشارات رشد، تهران.

  احمدی مقدم،سیروس(1377)،بررسی اثرات بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهراصفهان ، پایان نامه که کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان .

  افشین خداشناس ، به نقل از : «پزشکان گیل » ، ش 63 ، دی 1387 ، سایت بانک مقالات رواشناسی و مشاوره ، بهداشت و سلامت .

  امیدوار،1؛صارمی،ع.1(1381)، اعتیاد به اینترنت (توصیف ، سبب شناسی ، پیشگری ، درمان و مقیاس های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت ) . مشهد انتشارات تهران .

  امین ورزلی ، نصرالدین (1381) ،  بررسی اثرات بازی هایی رایانه ای بر رفتار پرخاشگرانه ، وابستگی و عملکرد تحصیل کودکان و نوجوانان شهر تهران. تهران رشد .

  آیزنگ ، اچ . جی ،ویلسون ، گلن (1369) . خود شناسی ( ترجمه شهاب الدین قهرمان ، انتشارات تهران .

  پروین ، لارنس .ای ؛جان ، الیور . بی .(1386) ، روانشناسی شخصیت، نظریه ها و کاربرد ، ترجمه پروین کدیور و محمد جعفر جوادی ، تهران،انتشارات آییژ(تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2001).

  پور.اسمعلی،اصغر.(1389).رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان دانشگاه تبریز . پایان نامه کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی ، دانشگاه تبریز .

  تقوا ، د ، بازی های رایانه ای و اعتیاد ، نگارش در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390 توسط دریا تقوا جهانگیر ، ع . (1384).آسیب های روان شناختی اینترنت . بازدید شده در 12 اردبیهشت  1386.

  جدیدی ، محسن ، بهاری ، سیف اله (1387) . مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به مواد مخدر با افراد وابسته به اینترنت . فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری / دوره ی 3 ، ص 57-45.

  حدادیان ، فاطمه (1388)، بررسی رابطه برخی از متغیرهای روانشناختی با کاربرد مشکل زا در اینترنت داشنجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .

  حق شناس : طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت ؛ شیراز : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1385).

  درگاهی ، حسین ، رضوی ، سید منصور .(1386). اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران . فصلنامه پایش ، سال ششم شماره 3 .

  دلاور ، علی (1387)، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی– تهران، انتشارات پیام نور .

  دلاور ، علی (1388)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی  و اجتماعی . تهران : رشد .

  دهقان ،علیرضا.(1384). قماربازی اینترنتی . فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتیاطات ، دوره اول شماره پیاپی 2و3 ، صص 72-45.

  ستوده ،هدایت الله (1382)،آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات آوای نور .

  سجادیان،ایلناز،نادی ، محمد علی (1385). ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان با مدت زمان روزانه معمول کاربری اینترنت. فصلنامه تحقیقات رفتاری / دوره 4،شماره 2،1ص 38-33.

  سهرابی ، بابک ؛ ناظری، امیر(1388) ، اخلاق فناوری اطلاعات ورفتار شهروندی سازمانی ، فصلنامه در علوم و فناوری . سال چهارم ، 1388. شماره های 1،1:2-10.

  سولر ، ج (1385). روان شناسی فضای مجازی ( اعتیاد به اینترنت ، عامل از میان برنده زندگی بشری )بازدید شده در 16 اردبیهشت1386.

  سیاسی ، علی اکبر (1369)نظریه های شخصیت .

  شولتر ، بی دوان ؛ شولتر ، الن سیدنی (1381) نظریه های شخصیتی ( ترجمه یحیی سید محمدی ) انتشارات تهران .

  شولتر ، دوان .(1386).نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی ، فرهاد جمهری ، سیامک نقشبندی ، بهزاد گودرزی ، هادی بحیرایی ، محمد رضا نیکجو ، چاپ ششم ، تهران ، نشر ارسبارا ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، ؟ ).

  عبدالخالقی ، معصومه و همکاران (1384)، بررسی ارتباط بازیهای ویدیوئی – رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 1382 ، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد سالامی دوره 15 ، شماره 3 ، پاییز 84، صفحات 141 تا 145 .

  علی پور ، احمد . سیادتی و همکاران (1388). تأثیر بازیهای رایانه ای با محتوای متفاوت خشونت بر میزان ترشحی ، کورتزل بزاقی و درجه حرارت بدن ، مجله علوم رفتاری دوره 3 ، شماره 1، ص 8-1 .

  غمامی (1384)، خطر سایبر برای کودکان ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، شماره 37 ، فروردین ماه .

  فرهنگی،علی اکبر(1382).ارتباطات انسانی ، جلد اول . تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا .

  فیروزآبادی،ع.(1382).پیامدهای اعتیاد مدرن وابستگی به اینترنت.ماهنامه گزارش ، شماره 147، ص 100.

  فیست ، جس ؛ فیست گریگوری . جی . (1386). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ دوم ، تهران ، نشر روان ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ، 2002) .

  قاسم زاده ، ل . شهر آرای ، م . مرادی ، الف . بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان مدارس شهر تهران .(1386) فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری :68ص 1-41.

  قره آغاجی ؛ س .(1385). اعتیاد به اینترنت . روزنامه همبستگی ، شماره 1599، ص 5.

  کاویانی،حسین.(1386). نظریه های زیستی شخصیت . چاپ دوم ، تهران ، نشر مهر کاویان .

  کریمی ، یوسف .(1383). روانشناسی شخصیت . چاپ نهم ، تهران ، نشر ویرایش .

  گروسی فرشی ، میر تقی ؛ محمدی ، فرهاد .(1381). شخصیت در بزرگسالی. تبریز، نشر جامعه پروژه ، نشر دانیال .

  گرینفلر،د.(1384).اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن . فصلنامه ره آورد نور ، شماره 12 ، صص 51-48.

  محسنی،م.سرابی،م.دوران،ب.(1385)،بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت . مجله جامه شناسی ایران ، دوره هفتم . شماره 4 .ص 72-95.

  محسنی،م.(1380 ).جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی . تهران : نشر دیدار .

  معید فر، س، حبیب پورگقابی ، ک . و گنجی 1 . (1384) . اعتیاد به اینترنت علل و پیامدهای آن. فصلنامه رسانه . صص 39-67.

  معید فر، سعید ، حبب پورگقابی ، کرم . گنجی ، احمد (1386 )مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15سال ) شهر تهران ، نشریه جهانی رسانه ، دوره 4 .

  ناستی زایی ، ن .(1387 ). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت . مجله طبیب شرق ، دوره 11 ، شماره 1 ، بهار 1388،ص 57 تا 63.

  وردی پور. ح؛ معینی ، ب ؛ حمزئی ، ز(1386) . بررسی شیوع استفاده از بازی های رایانه ای و ارتباط آن با سلامت روانی دانش آموزان راهنمائی شهر همدان در سال 1386.

  ویزشفر ، ف . بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت های شهرلار ، سال هفتم ، بهار  و تابستان 1384 ، شماره بیست و پنج و شش ، صفحه 33-27.

  منابع انگلیسی:

   

  Bandura.a (1977).social   learning the ory. Englewood diffs، not: prenticehall.

  Bettelhem،b (1982) Freud and   man’s   soul. Now   your  :knopf

  Briggs.R.G.Psychologica Parameters of InternetAddiction.Internet Behavior Dependence.

  Bullen،Pat  and   Harre، Niki (2000)، The  Internet:It  Effects  on  Fatety and Behaviour Implications  for  Adolescents، Department    of  Psychology، University of   Auckland ، November.

  Careaga ، (2003) ،About   Net addiction، Hooked   on   the Net، Andrew @kregel .com Chebbi، Prasanna   and et al.

  Carr، a (2004).Positive  psychology: The   science   of   happiness   and   human   strengths .New York: Brunner -Routledge.

  Chih-HungKo. Sigmund ، H. Gin-Chung ، L. The   characteristics   of   decision making ،potential to take   risks،   and   personality    of college students with Internetaddiction. Psychiatry   Research 175 (2010)  pp: 121-125.

  Chin HK .Juyy) ،chengc.Tradimentional personality of   adolescents with internet addiction and substance use   experience .can J.psychiatry.

  Colwel، J.payner، I.Negative   correlates of computer game   play    in   adolescent’s.Br JPsychiatr 2000; pp: 295-310.

  De Angelis، Tori (2000) ،isinternet addiction real? ، Monitor   on Psychology، 31 .( 4)،April.

  Duran ،Maria Garcia (2003) ،InternetAddiction Disorder، Allpsych   Journal ، 14 December.

  Eun، J.k،Kee، N. TaeyunKu. The relationship between online   game addiction and aggression، self- control   and   narcissistic   personality   traits. European Psychiatry 23 (2008) p p: 212-218.

  Fenichel،Michael (2003) ،Internet Addiction:’’Addictive Behavior, Transference or More? ، www. Fenichel .com/addiction .shtml.

  Ferris ، R،Jannifer (2002) ،Internet Addiction Disorder: Causes، Symptoms، and Consequences،Psychology Virginia Tech، jferris@vt. Edu.

  Ferris، R، Jennifer (2002)،Internet  Addiction  Disorder:Causes،  Symptoms ، and Consequences، Psychology  Virginia  Teah ،jferris@vt.edu .http://www.hadeseh.com

  Gomber ، A.Vas ، L.A.Nation and gendered- base  study   abouttherelationship   between   the   big   five   and   motives   for internet   use: A   Hungarian   and   Israeli   comparison. Theory   and Science. 2008; 10(1),pp :1-6.

  Gonzalez NA.Internet addiction disorder and itsvelation impulse control MA. Dissertation   USA: Texas   university ،college of psychology. 2008, pp: 6-25.

  Green field D.rirtual   Addiction   SiahateGharb J 2004; 18:18026.

  GriffithsM.D.Hunt. N1998   Dependence    on   computer   games   by adolescents.

  Hardie، E. Tee ، M.y.Excessive   internet   use: The   role   of personality; loneliness   and   social support networksin internet addiction. AustJ Emerg Tech Soc (2007) pp: 34-44.

  Home. Oliver ،Andy (2003b) ،Defining Internet Addiction ،Internet AddictionHome.

  Ju-Yu،y Cheng-Fang ،Y.The Comorbid Psychiatric Symptoms   of   Internet Addiction: Attention Deficit and   Hyperactivity Disorder (ADHD) ،Depression ، Social   phobia   and   Hostility. Journal    of   Adolescent Health 41 (2007) pp: 93-98.

  Kang، J.E.The relationship of loneliness، social   anxiety ، coping   stylesand online addiction of PC communication users. Mastersthesis: The   Catholic   University of Korea، 1999.

  Koch ،Yen Ty. Yen of ،linHc ،Yang MI. Factors   predictive    for   incidence and remission of internet   addictionyoung adolescents: après pective study cyberp school Behav 2007 (40) pp: 545-51.

  Kunimura، M.Thomas ، V.Summary   and   review of   the NEO-PI-R personality test. Journal of Loyola Mary   mounts University   2000; 38(4) p p: 1-13.

  Lwyers concernedfor lawyers، INC.(2005)، Internet :Constructive or Compulsive?،Massachusetts Lawyer Assistance Program، Winter .

  Leen، S.Tessai، W.Pathological   gambling    in   eating   disorders ، and   psychoactive substance use   disorders ، comorbidity  of   Addictive   and   psychiatric  disorders. 202;pp: 89-102.

  Lim MI YaenCN.Weinman M.Kozak .k .Internet   depends in   the   collegiate   population: the    role    of shyness.

  Gyber psycho Behar 2004; 7(14) pp: 379-83.

  Lim، Jin-Sook   and et al. (2004) ،Internet: Constructiveor Compulsive? ،

  Matthews، G، Deary ،I.J.and Whiteman، M.C (2003). Personality   traits. Second   edition ، Cambridge    university   press.

  Oliver ، Andy (2003a)، Is   this   all  just   a   Bunch   of   Hype ?، Internet Addiction Home. Oliver، Andy (2003b) ، Defining   Internet   Addiction، Internet    Addiction   Home.

  Ormanmi what do if you   are   (or   fear   that   you many   become addicted to the net)http://www.strssure. Com /hrniddict. Htm |2003.

  Orzack، M.H.Computer addiction: Is it realon virtual? New   york،Iohnwiley   and sons، (1999).

  Patrik f. Joyce J .internet addiction: Reeognition and   interrention.J psychiatNurs 2008; 22(9) pp: 59-60.

  Quittner، J.Are   video   games   really    so   bad? Time 1999; 15:50-9.

  Richard، N.Landers ، John   W.Lounsbury. An  in  vestigation   of  Big  five  and  narrow  personality  traits   in   relation   to   Internet  usage . Department   of   Psychology، University    of   T ennessee ، Knoxville ، TN 37996 0900، USA Available online 3 Septenber   2004.

  Samson،Ieri and Keen، Beth (2005)،Internet Addiction،Webmaster@notmykid.org.

  Seth ، Arpna(2003)، The   Internet :Addiction  or  Hobby?، Active  Karma  Ventures  Pvt.Ltd.

  Sherry ، J.Video   game   uses and gratificationas predictors    of useand game preference.International Communication Association 2001; pp: 41-5.

  Skinner، b .f. (1990) can psychology be ascience   of   mind? American psychology .

  Somson ، Jeri   and   Keen ، Beth (2005)، Internet   Addiction ، Webmaster @ notmykid . org

  Soule LC، Shell LW ،Kleen BA .Exploring   internet    addiction: Demotgraphic   characteristics   and stereotypes of heavy    internet   users. J  comput   in   fo   sys   2003; 44(7)

  Stelmack ، R.M.andStalikas ، A. (1991). Galan and the humour theoryof temperament. Personality and   Individual   Differences،12،pp: 255-63.

  Suler ،John (2005)، Computer   and   Cyberspace  Addiction، PioneerDevelopment/ Resources، Inc http

  : //www.selfhelpmaganize.com.

  Xiaowen fang ،fan zhao،personality and enjoyment of   computer   game play. Computers in Industry   61 (2010) pp: 342-349.

  Yacet (2001) ،What Is Internet،Addiction? The Consumer   Jungle.

  Young   Ks ،(1996) Psychology of computer   use: a case    that   breaks   the stero type - psychology   Reports. pp: 899-902.

  Young Ks. coner for   online   addiction. Health   and Resurces   for   internet   addicts. 2004; Arailablefrom: http://www:net   addiction    com/ whatis. Accessed November 24،2004.

  Young ، K.S.(1996).Addictive   use  of   the  internet :A  case   that  breaks  the  stereo type . Psychological   Reports، 79, pp: 899-902.

  .تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه دانشگاه سمنان)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس