پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

word
119
378 KB
30181
1394
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۴۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

  چکیده

  شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نوجوانانی که در دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه ای از بین این مدارس انتخاب شده اند . ابزار این پژوهش ، پرسشنامه فراشناخت ( MCQ-30 ) 30 گزینه ای ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) 180 سوالی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای است . طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماری معنی دار می باشد (01/0>p). به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغیرهای سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند.

  کلید واژه ها: باورهای فراشناخت ، سازگاری فردی-اجتماعی ، شادکامی ، نوجوانان .

  مقدمه :

  امروزه با مشکلاتی که در جوامع وجود دارد مطالعه و پژوهش در زمینه های سازگاری و شادکامی افراد برای بهبود یافتن زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بدین جهت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه پرداختن به باورهای فراشناختی در آنها است .

  باورهای فراشناختی یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلالهای روانشناختی است . باورهای فراشناختی به پردازش هیجانی مثل شادکامی و سازگاری و واکنشهای مربوط به آسیب از طریق تاثیر دانش و باورهای فراشناختی به روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علایم خاص شادکامی و سازگاریها نقش موثری دارد ، (کارت رایت - هاتون و ولز[1] ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

  کاستا [2] ( 1984 ) معتقد است اگر بتوانید از وجود یک گفتگوی درونی در مورد فرایندهای ذهنی خود آگاه  شوید و اگر بتوانید فرایند های تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید ، فراشناخت را تجربه کرده اید . بطور کلی فراشناخت آگاهی فرد از دانسته ها و ندانسته های خود را شامل می شود ، ( رفوث[3] و همکاران  ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) .

  با توجه به تعاریفی که ارائه شد ، می توان گفت فراشناخت مجموعه دانش و فرایند های است  که کشف های شناختی فرد را نظارت ، هدایت و کنترل می کنند و در واقع به مدیریت  فعالیتهای شناختی می پردازند . برای درک بهتر فراشناخت ضروری است آن را با شناخت مقایسه کنیم . با مقایسه ی شناخت و فراشناخت با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که شناخت جهت توصیف روشهای بکار می رود که طی آن اطلاعات پردازش یا معنادار می شود ، ( ولفز[4] و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 ) .

   

  کینگ داینر[5] ( 2005 ) معتقدند که افراد شاد در حوزه های چند گانه زندگی نظیر ازدواج ، درآمد ،                                                                                                                                             عملکرد شغلی و سلامتی ، موفق تر از افراد غیر شاد هستند. به اعتقاد وین هوون[6] ( 1993 ) شادی فعالیت فرد را بر می انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. همچنین مشخص شده است که افراد شاد احساس امنیت بیشتری می کنند ، آسانتر تصمیم می گیرند ، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رضایت دارند ، ( مایرز[7] ، 2000 ) . افراد شاد همچنین دارای عزت نفس بالاتر ، روابط دوستانه قوی تر و اعتقادات مذهبی معنادارتری هستند ، ( مایرز ، 1996 ، به نقل از قمرانی ، 1389 ) .

  سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر[8] اظهار می دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سر گرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، 1387 ) . اساساٌ شخص سازگار ، شخصی است که میان خود و محیط مادی و اجتماعی اش ارتباط های سالم و درستی برقرار کند که نتیجه اش استقرار ثبات عاطفی برای خود او باشد ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

  امروزه مطالعات زیادی در زمینه ی باورهای شناختی ، سازگاری فردی- اجتماعی و دیگر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی افراد و همچنین هیجانات افراد مثل شادکامی انجام می گیرد . اما در این بین کمتر دیده شده که ارتباط بین باورهای فراشناخت و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد .  در این پژوهش سعی می شود که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و سازگاری فردی - اجتماعی و شادکامی نوجوانان به رابطه ای دست یابیم تا بدین وسیله بتوان به نوجوانان در زمینه ی سازگاری بهتر و شادکامی آنها با انتخاب باورهای فراشناختی صحیح یاری رسانیم .

   

  2-بیان مسئله :

  یکی از مفاهیم مرتبط با شناخت که به دنبال گسترش روان شناسی شناختی[9] و علم شناخت به وجود آمد فراشناخت است. این مفهوم ابتدا توسط فلاول[10] (1979) بکار گرفته شد که به توانایی انسان از نظام شناختی خود و کنترل نظارت بر آن گفته می شود . فرد به توانایی خود بعنوان یک پردازشگر اطلاعات آگاه است و می داند برای رسیدن به یک هدف شناختی دارای چه موانع و محدودیت هایی است و چگونه و با چه تدابیری با محدودیت ها مواجه شود ( رفوث و همکاران  ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) .

  ولفز و همکاران ، ( 1995 ) ، تصور روشن تری از تفاوت فراشناخت و شناخت ارائه داده اند . مطابق نظر آن ها فراشناخت عملیات ذهنی انجام شده بر روی یک عملیات ذهنی است ، حال آن که شناخت عملیات ذهنی انجام شده روی یک محتوا است . به اعتقاد آن ها آنچه فراشناخت نامیده می شود عملیات ذهنی سطح دوم است . یعنی یک یادگیرنده آن عملیات ذهنی را انتخاب می کند که روی یک موضوع خاص اعمال می شود و آن ها را هدایت می کند . در این چهارچوب فراشناخت یک مورد ویژه شناخت است که طی آن عملیات ذهنی بر روی یک عامل بیرونی صورت نگرفته ، بلکه روی پدیده های ذهنی فرد که در ساختار شناختی وی قرار دارند صورت می گیرند ، ( ولفز و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 )  .

  ارتباط بین باورهای فراشناختی و آسیب شناختی در مورد غیر قابل کنترل بودن خطر و فقدان اطمینان شناختی و وجود سطوح مشابهی از این نوع اعتقادات در اختلالات دیگر مورد تایید قرار گرفته است ، (کارت رایت - هاتون و ولز ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

  در طی سالهای اخیر بررسی تجربی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است ، ( وین هوون ، 1997 ) و روانشناسان علاقه مند به حیطه ی روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه ی احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند . ( سلیگمن ، چیکسنت و میهالی[11] ، 2000 ؛ کوهن و پرسمن[12] ، 2005 ؛ به نقل از میرزائی ، 1389 ) .

  طبق بسیاری از تئوریهای هیجان ، شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی تعجب ، ترس ، خشم ، شادکامی ، تنفر و نگرانی است . آیزنک[13] ( 1945 ) ، شادکامی را بعنوان صفت در نظر گرفت که سه ملاک پایداری زمانی ، همسانی بین موقعیت و علیت درونی را دارا می باشد . همچنین شادکامی را وابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت یا لذت سطوح بالای رضایت در طول زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1387 ) .

  به نظر مک دانلد[14] ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ،  ( درتاج و همکاران ، 1388 ) .

  به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، 1385 ) . فرایند سازگاری به وسیله ء کمبود و نیاز بر انگیخته می شود و تنش  نامطلوبی ایجاد می کند . برای کاهش تنش ، فرد باید به طریقی واکنش نشان دهد و عمل او معمولاً کوششی برای غلبه  بر شی یا موقعیت تهدیده کننده است ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

  سازگاری فردی فرایند پیوسته ای است که در آن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد نیازهای روانی می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد از آن  طریق می توان به ارضاء آن نیازها پرداخت ، ( هاشمیان ، 1387 ) . سازگاری اجتماعی به این گفته می شود که افراد یا گروهها ، رفتار خود را بتدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل کنند تا با فرهنگ موجود سازگاری نمایند ، مانند رعایت عادت ها ، عرف ، تقلید و... ( شعاری نژاد ، 1380 ) .

  پژوهش حاضر به دنبال ارتباط بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان است ، و می خواهد بداند که آیا بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان رابطه وجود دارد ؟ 

   

  3-ضرورت انجام پژوهش :

  بدون تردید جامعه برای هر بزهکاری متحمل هزینه های مادی و معنوی سنگینی می شود از طرفی دیگر روشهای آموزش مهارتهای اجتماعی توسط محققان برای سنین مختلف یعنی از کودکان پیش دبستانی گرفته تا بزرگسالان و همچنین برای افرادی که اختلالات رفتاری دارند ، برنامه ریزی شده است ، همچنین به نظر می رسد که به علت تحولات عظیمی که در زندگی انسان معاصر به وقوع پیوسته است شمار زیادی از کودکان و نوجوانان دچار مشکلات سازگاری اجتماعی رفتاری و عاطفی هستند ، بدین سان ضرورت برنامه ریزی های مربوط به آموزش مهارتهای اجتماعی بیشتر آشکار می شود .

  در حال حاضر در جوامع صنعتی و پر از آسیب اجتماعی امروزی ، مطالعات در زمینه ی سازگاری های فردی و اجتماعی و همچنین شادکامی افراد در زندگی با اهمیت و ضروری است . شواهد نشان می دهد هرگاه نگرانی بعنوان تفاوتهای فردی در استراتژیهای کنترل فکر مطرح شود به گونه ی کاملا مشخصی با اختلالات آسیب شناختی همراه می شود ، ( ابراموتیس[15] وهمکاران ، 2003 ؛ امیر[16] و همکاران ، 1997 ؛ رینولدز و ویلز[17] ، 1999   ، واردا و برآیانت[18] ، 1998 ؛ به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) .

  همچنین یکی از مسایل مهم دوره ی نوجوانی ناسازگاری نوجوانان است . طبق گزارش سازمان ملل در سالهای دهه ی 1980 بیش از هفتاد درصد از جرایم را نوجوانان کمتر از هجده سال مرتکب شده اند ، این رفتارهای ناسازگارانه هم برای جامعه و هم برای رشد افراد نوجوان مخاطره آمیز بیان شده است . آنچه از متون پژوهشی بر می آید این است که سازگاری موفق بسته به عملکرد یکپارچه توانشهای هیجانی دارد ، ( راجرز ، کوالتر ، فلیپس و ایمیل کامپ[19] ، 2006 ؛ به نقل از افتخارصعادی ، 1386 ) .

  امروزه با وجود مشکلاتی که در ارتباطات و روابط بین فردی برای نوجوانان وجود دارد پرداختن به بهداشت و امنیت روانی آن ها به ویژه شادکامی و سازگاری فردی – اجتماعی لازم به نظر می رسد . در این پژوهش با بررسی رابطه ی بین متغیرهای پژوهش می توان از نتایج بدست آمده استفاده کاربردی کرد . بطور مثال می توان راهکارها و راهبردهای موثری برای نوجوانان در باورهای فراشناختی میسر نمود تا به سازگاری بهتر در ارتباطات و مهارتهای فردی و اجتماعی و به تبعه آن شادکامی آنها منجر گردد .              

   

  4-اهداف پژوهش :

  4-1- هدف کلی :

  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی نوجوانان با سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی آنها می باشد .

  4-2- اهداف ویژه :

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان دختر .

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان پسر .

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر .             

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر .             

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان دختر . 

  بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان پسر .

   

  5- فرضیه ها :

  5-1- فرضیه اصلی :

  بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان رابطه وجود دارد .

  5-2- فرضیه  ویژه:

  بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد .

  بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .

  بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد .

  بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .

  بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد .

  بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد .

   

  6-متغیرها :

  متغیر مستقل : باور های فراشناختی

  متغیر وابسته : سازگاری فردی اجتماعی

  متغییر وابسته : شادکامی

  متغیر کنترل : سن ، تحصیلات ، جنس که با توجه به نمونه پژوهش که بر روی دانش آموزان سال اول دبیرستان دختر و پسر انجام شده مورد کنترل قرار گرفت .

  متغیر تعدیل کننده : طبقه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و خانوادگی نوجوانان که محقق با استفاده از نمونه گیری تصادفی از تاثیر آنها بر پژوهش کاسته است .

   

  7-تعاریف واژه ها :

  7-1- تعریف مفهومی باورهای فراشناختی :

  باورهای فراشناختی اطلاعاتی است که افراد در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارند که این راهبرد ها در آنها اثر می گذارد . این مفهوم یکی از جنبه های فراشناخت[20] است . فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است ، که در برگیرنده دانش فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ، نظارت یا کنترل می کند و اغلب نظریه پردازان بین دو جنبه از فراشناخت یعنی باورهای فراشناختی و نظارت فراشناختی تمایز قایل شده اند . همچنین نظارت فراشناختی به دامنه از کارکردهای  اجرایی نظیر توجه ، کنترل ، برنامه ریزی و تشخیص خطا در عملکرد اشاره دارد ، ( ولز[21] ، 2000 ؛ ترجمه : بهرامی و رضوان ، 1385) .

  7-2- تعریف عملیاتی باورهای فراشناختی :

  باورهای فراشناختی در این پژوهش عبارت می باشد از پنج خرده مقیاس کنترل ناپذیری ، باورهای مثبت ، وقوف شناختی ، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار که توسط پرسشنامه [22]MCQ-30 سنجیده می شود  ، ( همان منبع ) .

  7-3- تعریف مفهومی سازگاری فردی - اجتماعی:

  سازگاری یک مفهوم عام است و به همه ی راهبردهای که فرد برای اداره کردن موقیت های استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد گفته می شود ، ( سادوک و ساودک[23] ، 2003 ، به نقل از افتخار صعادی 1386 ) . سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است ، و ناسازگاری زمانی به وجود می آید که فرد مهارتهای لازم برای تطابق با مشکلات روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد . بطور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخهای سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارتهای اجتماعی لازم را فرا گیرند ، (فیرس[24] ، 1991 ؛ ترجمه : فیروز بخت ، 1374 ) .

  7-4- تعریف عملیاتی سازگاری فردی – اجتماعی:

  سازگاری فردی - اجتماعی در این پژوهش توسط پرسشنامه روانی کالیفرنیا[25] CPI  سنجیده می شود . این مقیاس در سال 1953 توسط کلارک[26] و همکاران و به منظور سنجش سازگاریهای مختلف زندگی تهیه شده است که دارای دو قطب سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی است . این پرسشنامه ، 180 سوال و 12 خرده مقیاس دارد که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و بقیه ، جهت اندازه گیری سازگاری اجتماعی طراحی شده است ، ( کلارک و همکاران ، 1953 ؛ به نقل از عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، 1389 ) .

  7-5- تعریف مفهومی شادکامی:

  طبق بسیاری از تئوری های هیجان ، شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی : تعجب ، ترس ، خشم ، شادکامی ، تنفر و نگرانی است . آیزنگ ، ( 1945 ) شادکامی را  بعنوان برونگرایی پایدار در نظر گرفت و خاطرنشان ساخت از زمانی که عواطف مثبت در شادکامی مورد توجه واقع شدند شادکامی با جامعه پذیری آسان و تعامل مطلوب و لذت بخش با دیگران مرتبط دانسته شد . همچنین شادکامی را وابسته بر فراوانی و درجه عواطف مثبت یا لذت سطوح بالای رضایت در طول زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1388 ) .

   

   

  7-6- تعریف عملیاتی شادکامی:

  برای سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد[27] که در سال ( 1990 ) توسط آرگایل و لو[28] تهیه شده 29 ماده ی شش گزینه ای دارد که از 1 تا 6 نمره گذاری می شود ، ( ثابت و لطفی کاشانی ، 1389 )

   


  [1]- Kart Rayet, Hattoon & Wells

  [2]-Costa

  [3] -Rafoth

  [4]-Wolfs

  [5]-King Dyner

  [6]-Wenhoven

  [7]-Myers

  [8] -Battler

  [9]-cognitive psychology

  [10]-Flawell

  [11]- Seligman, Chaiksent & Meyhalli

  [12]- Cohen & Pressman

  [13]- Eysenk

  [14]-Mcdonald

  [15]- Abrunowitz

  [16]- Amir

  [17]- Reynolds & Wills

  [18]- Warda & Bruant

  [19]- Ragers, Qualter, Phelps & Emmelkamp

  [20]- Metacognitive

  [21]- Wells

  [22]- Meta Cognitive Questionnaire

  [23]- Sadock & Sadock

  [24]- Phares

  [25]- California Personality Inventory

  [26]- Clark

  [27]- Oxford Happiness Inventory

  [28]- Argyle & Lu

  t

  Research evidence suggests that metacognitive beliefs about the psychological aspects of human life at all effective. personal-social adjustment and happiness are two of the most important aspects of adolescent life that can have a direct impact of metacognitive beliefs. The purpose of this study was to investigate the relationship between metacognitive beliefs and personal-social adjustment and happiness of young people who are studying in the city of Rasht District 2 schools have been done. This study included a total of 338 patients (169 males and 169 females) were selected as a cluster of schools. Tool for the study of metacognition questionnaire (MCQ-30) 30 option, the California Psychological Inventory (CPI) 180 items and Oxford Happiness Inventory 29 material. Using a descriptive correlational design. To analyze the data, in addition to descriptive statistics such as mean and standard deviation of the simple correlation analysis and canonical correlation analysis has been developed. Canonical correlation analysis results show that the canonical correlation metacognitive beliefs and personal-social adjustment and happiness adolescent is statistically significant (P<0/01). In other words predictive variable (metacognitive beliefs) has 18% of the variance explained personal-social adjustment and happiness adolescent.

   

  Keywords: metacognitive beliefs, personal-social adjustment, happiness, adolescent.

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                 صفحه

  چکیده...........................................................................................................................     1

  فصل اول:کلیات..........................................................................................................     2

              1-مقدمه ......................................................................................................     3

              2-بیان مساله ...............................................................................................     5

              3-ضرورت و انجام پژوهش .......................................................................     7

              4-اهداف پژوهش .......................................................................................     8

              5-فرضیه های پژوهش ................................................................................     9

              6-متغییرهای پژوهش ..................................................................................     9

              7-تعاریف واژه ها .......................................................................................     10

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ............................................................................    13

             1-فراشناخت ................................................................................................    14

            1-1-مؤلفه های فراشناخت ...........................................................................    15

            1-1-1-دانش فراشناختی ...............................................................................   16

            1-1-2-تجربه فراشناختی ...............................................................................   20

            2-شادکامی .....................................................................................................   21

            2-1-مفهوم شادکامی ......................................................................................  23

            2-2-اهمیت شادکامی ....................................................................................   28

            2-3-رویکردهای شادکامی ............................................................................   29

            2-4-متغییرهای مؤثر بر شادکامی ...................................................................  35

            2-5-نقش شادی در سیر تکاملی بشر ............................................................  45

            2-6-نوروسایکولوژی شادکامی .....................................................................  46

            2-7-راهبردهای افزایش شادکامی .................................................................   47

            3-سازگاری ...................................................................................................   47

            3-1-سازگاری اجتماعی ...............................................................................   49

            3-2-سازگاری فردی ....................................................................................   52

            3-3-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری ........................................   52

            4-ادبیات پژوهشی ........................................................................................   55

            4-1-یافته های پژوهشی داخلی ...................................................................   55

            4-2-یافته های پژوهشی خارجی .................................................................   59

  فصل سوم : روش اجرای پژوهش ..............................................................................  64

            1-روش پژوهش ..........................................................................................   65

            2-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه .....................................  65

            3-ابزار اندازه گیری .....................................................................................  65

            4-روش گردآوری داده ها ...........................................................................  67

            5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ...............................................................  67

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ......................................................................  68

            تجزیه و تحلیل ............................................................................................  69

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .............................................................................  75

            بحث و نتیجه گیری ....................................................................................   76

            پیشنهادات پژوهشی ....................................................................................   82

            پیشنهادات کاربردی ....................................................................................   83

            محدودیت های پژوهش .............................................................................   84

           منابع .............................................................................................................   85

  پیوست ها .................................................................................................................  94

            پرسشنامه فراشناخت ....................................................................................  94

            پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی ......................................................... 96

            پرسشنامه شادکامی ...................................................................................... 102

           داده ها .......................................................................................................... 104

           چکیده انگلیسی ............................................................................................ 113

  منبع:

  منابع

  -قرآن کریم ، سوره نازعات ، آیه 2 .

  -آرجایل ، مایکل ( 1925 ) ، روان شناسی شادی . ترجمه مسعود گوهری انارکی ، حمید طاهر نشاط دوست ، حمید پالالنگ ، فاطمه بهرامی ، مهرداد کلانتری ، اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی ( 1382 ) .

  -آزموده ، پیمان ؛ شهیدی ، شهریار و دانش ، عصمت ( 1386 ) . رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان . مجله روانشناسی ، سال یازدهم ، شماره 1 ، صص 60-74 .

  -آیزنک ، مایکل ( 1990 ) ، روانشناسی شادی . ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی ، ( 1375 ) ، تهران : انتشارات بدر .

  -آیزنک ، مایکل ( 1994 ) ، همیشه شاد باشید ، ترجمه زهرا چلونگر ، ( 1378 ) تهران : انتشارات نسل نواندیش .

  -اتکینسون، ریتال ، ریچاردس ، هیلگارد ، ارنست . ر (1983)  . زمینه روانشناسی . ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران . ( 1370 ) تهران انتشارات رشد جلد اول.

  -احمدی طهور سلطانی ، محسن و نجفی ، محمود ، (1390) . مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد ، سیگاری و عادی . مقاله چاپ شده در مجله روان شناسی بالینی ، سال سوم ، شماره 4 ، صص13-18 .

  -افتخار صعادی ، زهرا ( 1386 ) . بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز . پایان نامه دکتری روانشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان .

  -باقری ، فریبرز ؛ اکبری زاده ، فاطمه و حاتمی ، حمید رضا ، (1390) . رابطه بین هوش معنوی و شاکامی و متغیر های دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر ، فصلنامه قطب جنوب ، سال 14 ، شماره 4 ، صص263-256 .

  -برنا ، محمدرضا و سواری ، کریم ( 1387 ) . ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان ، یافته های نو در روانشناسی ، دوره 8 ، شماره 2 ، صص 76-86 .

  - بشارت ، محمدعلی و عباسپور دوپلانی ، طاهره ( 1389 ) .  رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  -بهرامی ، فاطمه و رضوان ، شیوا (1388) . رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر . نشریه روان شناسی و علوم تربیتی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، شماره 50 ، صص255-249 .

  -ثابت ، مهرداد و لطفی کاشانی ، فرح ( 1389 ) . هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد . مجله اندیشه و رفتار ، دوره چهارم ، شماره 15 ، بهار 1389 ، ص 9 .

  -پورنامداریان ، سپیده ؛ بیرشک ، بهروز و اصغرنژاد فرید ، علی اصغر ( 1391 ) . تبیین سهم باورهای فراشناختی در پی شبینی علایم افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران . مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی . سال سیزدهم ، شماره 3 ، پاییز 1391 .

  -جوکار ، بهرام و سپهری ، صفورا ( 1385 ) ، رابطه شادی و شیوه های گزینش ، فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 2 ،شماره ( 3 و 4 ) ، صص 138 – 125 .

  -حقیقی ، جمال ؛ خوکنش ، ابوالقاسم ؛ شکر کن ، حسن ؛ شهنی ییلاقی ، منیژه و نیسی ، عبدالکاظم ( 1385 ) ، رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت با احساس شادکامی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران ، مجله علوم تربیتی و روان شناسی ، 13 ( 2 ) : 163 – 188 .

  - خانی پور ، حمید ؛ سهرابی ، فرامرز ؛ طباطبایی ، سعید ( 1388 ) . مقایسه باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار وبیمارگون از نگرانی.  مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره  .

  -خدایاری فرد، محمد؛ نهصت ، مرتضی ؛ غباری بناب ، باقر ؛ شکوهی یکتا ، محسن و بهیژوه ، احمد(1381) عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و غیر جانباز شهر تهران . گزارش نهایی طرح پژوهشی زیر نظر بنیاد مستعضعفان و جانبازان .

  -درتاج ، فریبرز و همکاران  (1388) ، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 14-15 ساله ، فصلنامه روانشناسی کاربردی ، سال 3 ، شماره 3.

  -رفوث ، ام . ای ؛ لیندا ، ال . و لئونارد ، دی ( 1993 ) . راهبردهای یادگیری و یادسپاری مهارت های مطالعه در طول برنامه درسی . ترجمه کمال خرازی ( 1375 ) . تهران : نشر نی .

  -ریو ، جان مارشال ( 2005 ) ، انگیزش و هیجان ، ترجمه یحیی سید محمدی، ( 1381 )، تهران: موسسه نشر .

  -سارافینو ، ادوارد ( 1940 ) . روانشناسی سلامت ، ترجمه سیدعلی احمدی ابهری ؛ حسن افتخار اردبیلی ؛ ابوالقاسم جزایری ؛ فروغ شفیعی ؛ پریوش قوامیان ؛ غلامرضا گرمارودی ؛ علی منتظری مقدم ؛ الهه میرزایی ؛ ابوالحسن ندیم ؛ سیدمهدی نورایی ، انتشارات رشد ( 1384 ) .

  -ساداتی ، سیده زهرا ، (1391) . مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی  ، اختلال افسرده و گروه بهنجار . مقاله چاپ شده در مجله روانشناسی بالینی - سال چهارم ، شماره 2 ، صص87-54 .

  -سالاری فر ، محمدحسین ( 1375 ) . بررسی نقش اجزاء دانش فراشناختی در حل مسئله و پیشرفت تحصیلی . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .

  -شعاری نژاد ، علی اکبر ( 1380 ) . نگاهی نو به روانشناسی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار  . جلد اول . تهران : چاپ بخش .  

  -شهیدی ، شهریار (1389 ) ، روانشناسی شادی ، تهران : نشر قطره .

  -شیرین زاده دستگیری ، صمد ؛ گودرزی غنی زاده ، احمد و تقوی ، سید محمد رضا ، (1387) . مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری ، اختلال اضطراب  منتشر و افراد بهنجار . مقاله چاپ شده در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، سال چهاردهم ، شماره 1 ، صص55-46 .

  -صحرائیان ، علی ؛ غلامی ، عبدالله و امیدوار ، بنفشه ( 1390 ) . رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانش جویان پژشکی دانشگاه علوم پژشکی شیراز . فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گناباد ، دوره 17 ، شماره 1 ، صص 69-74 .

  -عاشوری ، احمد ؛ وکیلی ، یعقوب ؛ بن سعید ، سارا و نوعی ، زهرا . (1388) . باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان .مجله اصول بهداشت روانی ، شماره1 ، سال یازدهم ، صص15-20 .

  -علی پور ، احمد و آگاه هریس ، مژگان . ( 1386 ) . اعتبار و روایی فهرست شادکامی اکسفورد در ایرانی ها . فصلنامه روانشناسان ایرانی . سال سوم . شماره 12 . ص 288 .

  - عمیدنیا ، الهام ؛ دکتر نیسی ، عبدالکاظم و دکتر سودانی ، منصور ( 1389 ) .  ابراز وجود و میزان سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دختر . مجله اندیشه و رفتار . دوره ی پنجم، شماره ی 17 پاییز  ( 1389 ) .

  -فیرس ، ایی جری و ترال ، تیموتی جی . ( 1991 ) . روانشناسی بالینی ، ترجمه مهرداد فیروزبخت ، تهران : رشد ، ( 1374 ) .

  -قمرانی ، امیر و فراهانی ، حجت الله ( 1386 ) . نوروپسیکولوژی شادی ، مقاله ارائه شده در سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران . تهران : جهاد دانشگاهی تربیت معلم .

  -قمرانی ، امیر ( 1389 ) ، اثربخشی آموزش قدردانی بر امید ، تاب آوری ، خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر ، پایان نامه دکتری ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان .

  -کار ، آلن ( 1957 ) ، روانشناسی مثبت : علم روانشناسی و نیرومندی های انسان ، ترجمه حسن پاشاشریفی ، جعفر نجفی زند ، باقر ثنایی ، تهران : نشر سخن ( 1385 ).

  -کرمی ، جهانگیر ؛ زکی یی ، علی و رستمی ، سمیرا (1391) . نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه . مجله روانشناسی مدرسه ، دوره ی 1 ، شماره 1 ، ص62 - 75 .

  -کشور پناه ، آمنه ( 1392) رابطه شیوه های فرزند پروری با خشم و سازگاری نوجوانان پسر شهررشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان .

  -کوچکی ، عاشور ، (1389) . تاثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی را بر سازگاری فردی اجتماعی نوجوانان بزهکار شهرستان گنبد کاووس ، مجله ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران ، صص65-78 .        

  -گلاور، ج.ای و برونینگ، آر.اچ ( 1990 ). روانشناسی تربیتی . ترجمه کمال خرازی . ( 1376 ) . تهران : مرکز نشر دانشگاهی .

  -گلاور، ج.ای ؛ برونینگ، آر.اچ و رانینگ، آر. آر ( 1990 ). روانشناسی شناختی برای معلمان . ترجمه کمال خرازی . ( 1378 ) .

  -محمد امینی ، زرار ، (1386) . بررسی رابطه باور های فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه . فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 19 ، سال ششم ، صص 140- 142 .

  -میرزایی ، فروغ ( 1389 ) . رابطه ویژگی های شخصیتی وشادکامی در دانشجویان . مجله اندیشه و رفتار ، دوره پنجم ، شماره 17 ، پاییز 1389 ، صص 47-48 .

  -میکائیلی ، نیلوفر ؛ اکبر پور ، فریدون و گنجی ، مسعود ، (1391) . مقایسه باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی . پایانامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی ، دانشگاه محقق اردبیلی .

  -میلانی فر ، بهروز (1386) . روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی تهران ، چاپ هجدهم  صص16-18 .

  -نویدی ، احمد ( 1388) . تاثیر آموزش مدیریت خشم و تاثیر آن بر سازگاری ، خود نظم دهی ، سلامت عمومی در نوجوانان 15-18 ساله ، رساله دکتری روانشناسی . دانشگاه علامه طباطبایی.

  -هادیان فر ، حبیب ( 1384 ) . احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، دوره 11 ، شماره 3 ، صص 224-232 .

  -هادی نژاد ، حسن و زارعی ، فاطمه ( 1388 ) . پایایی ، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی اکسفورد . فصلنامه پژوهش های روانشناختی ، دوره 12 ، شماره 1و2 ، ص 62 .  

  -هاشمیان ، فاطمه ( 1387 ) . اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سازگاری فردی – اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر . مجله دانش و پژوهش در روانشناسی . 35 ( 6 ) ، صص 12- 23

  -وست ، ویلیام ( 2001 ). روان درمانی و معنویت ، ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن ، ( 1387 ) ، تهران : انتشارات رشد .

  -وزیری ، شهرام و موسوی نیک ، مریم ( 1387 ) . رابطه بین باورهای منفی فراشناختی و فرانگرانی با فوبی . مجله اندیشه و رفتار ، دوره سوم ، شماره 10 ، زمستان 1387 ، صص 61و62 .

  -ولز ، آدرین ( 2000 ) . اختلالات هیجانی و فراشناخت . ترجمه : فاطمه بهرامی و شیوا رضوان ( 1385 ) . چاپ اول ، اصفهان : انتشارات مانی ؛ صص 63-74 .

  -یعقوبی ، ابولقاسم ، (1388) . بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان . مجله پژوهش در نظامهای آموزشی ، صص 92-  105 .

  -Argyle , M . ( 1999 ) . Causes and correlates of happiness . In D . kahneman . E . Piner . & N . Schwarz ( E ds ) . well-being : the foundations of hedonic psychology . (pp . 353 – 373 ) . New York : Sage .

  -Argyle , M . ( 2001 ) . The psychology of happiness . London : Rutledge .

  -Argyle , M & Lu , L . ( 2001 ) . The psychology of happiness . London : Rutledge.

  - Baker, L., & Brown, A. L. ( 1985 ) . Metacognition,comprehention monitoring and the adult reader . Educational Psychology Review,vol.2,1-38.

  -Bastian, V,A,Burns, N ,B& Nettelbeak, T(2005). Emotional Intelligence Predicts Life Skills , But Not As Well As Personality And Cognitive Abilities.Personality And Individual Difference. 39 , 1135 – 1145.

  -Bransford , c , (2010).The relation ship of cognitive confidence to ocd symptoms. Journal of Anxiety disorders. 2010 ;23:463-468 .

  -Brown , a . L ., & Deloache , G . S . ( 1978 ) . Skills , plans , and self regulation . In R . S . siegel (Ed) , childrens thinking : what develops? (pp.3-35). Hillsdale,ng. Erlbaum.

  -Cross, R., & Paris, S. G. ( 1988 ) . developmental and instructional analyses of childrens Metecognition . journal of  Educational Psychology , vol.80,131-142.

  -Dembo, M. H. ( 1994 ). Applying Educational Psychology (5 td Ed), New York : Longman.

  -Dickey , T . ( 1999 ) . The persuit of Happiness . http://www.Dickey.Org/happy . Htm .

  -Diener , E & Lucas , E . R . ( 2000 ) . Subjective emotional well – being , Hand book of emotions ( 2nd Ed ) , New York : Guilford university press .

  -Diener , E ., Suh , E . M ., Lucas , R . E ., & Smith , H . L . ( 1999 ) . Subjective well – being : Three decades of progress . psychological Bulletin , 125 , 276 – 302.

  -Dubels,D.(2010).2-year Longitudinal Stady among 159 students in grades four to six. Journal of marriage and ite family.56(7),287-313.

  -Flavell , G . H . ( 1979 ) . Metecognition and cognitive monitoring : A new area of cognitive . developmental inquiry . American Psychologist . vol . 34 , 906 – 911 .

  - Flavell , G . H . ( 1988 ) Cognitive Development ( 2 nd ed ) . Eng lewood cliffs . NY : Hall , inc .

  -Haddock . Z & kinderman, Q.(2010) .Thought – focused attention and obsessive symptoms: an evaluation of cognitive self – consciousness in a nonclinical sample. Cognitive Therapy and Research . 2010;28:457-471.

  -Harris , P . R . & Lightsey , O , R . ( 2005 ) . constructive thinking as a mediator of the relationship between extraversion , neuroticism , and subjective well-being . European Journal of personality , 19 , 409 – 426 .

  -line,N.(2010).Assessment of anger control training on personal and social adjustment in Nursing and medical students, journal of consulting development , 44(77),34-50 .

  -Lobban, C . sica, c., Ghisigm . chiri,L.& franceschini , S . (2010), . Meta cognitive beliefs and  straeg ies predict worry , obsessive – compulsive symptoms and  coping styles : A preliminary prospective study on and Italian noncihnhcal samplet.clinical psychology and psychotherapy.2010;14:258-268 .

  -Marlow , M(2010) positive Psychological Capital; A preliminary Exploration  Of  The Construct. Working paper , Monash University, Department Of Mangement.

  -Matthews, F. Cartwright –Hatton , S . &Wells,A.(2009).Beliefs about  worry and intrusions; The Meta – cognitions Questionnaire and its correlates.Journal of Anxiety Disorders,11,279-296.

  -Morrison , A &French , P.(2008).Meta cognitive beliefs across the contienuum of psychosis; Comparisons between patiens with psychotic disorder, patients at ultra –high risk and nonpatients. Behav Res Ther.(45):2241-2246.

  -Myers, D. G. (2000). The Friends and Faith of  Happy People American Psychologist, 55(1),56-57.

  -Pariss, S. G., & Jacobs, J. E. ( 1984 ). The benefits of informed instruction for childrens reading awareness and comprehention skills. Child Development, vol.55,2082-2093.

  -Peintrich, M & Digrote , C.(2010).New perspectives for a cognitive  theory of obsessions. Australian Psychologist.2010;28:161-167.

  -Radzizzoska , B ouman . & Meijer , K . (2009).A . preliminary study of worry and metacognitions in hypochondriasis. Clinical psychology and psychotherapy, 6, 96-102 .

  -Seligman,M.(2002).Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York:Froc press .

  -Shomer,R . (2011).metacgnition and obsession.clinical psychology and

  psychotherapy. 2011;30:102-110 .

  -Tsaousis,I&Nikolaou.I.(2005) .Exploring The Relationship Of Emotional Intelligence; A Meta – Anilitye   Investigation Of  Predictive Validity And Homological Net , Journal Of Vocational Behavior.65,71-95.

  -Veenhoven , R . ( 1994 b ) . Correlates of Happiness ( 3 Vols ) . Rotterdam , The Netherlands : RISBO , Center for Socio – Cultural Transformation .

  -Veenhoven , R . ( 2006 ) . HOW DO WE ASSESS HOW HAPPY WE ARE ? paper presented at “ New Direction hn the study of happiness : united states and international perspective “ conference , university of Notre Dame .

  -Wells,A & carter,k.(2009) . Emotional Disorder and Metacognition Innovative Cognitive Therapy Chichester , Uk ; Wiley.

  -Wells,A.& papageorgiou,C.(2009).Relationships between worryg obsessive-compulsive symptoms, and meta – cognitive beliefs, Behavior Research and therapy.2009:3:899-913 .تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس