پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

word
127
653 KB
30167
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۵۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

  دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: روانشناسی تربیتی

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای است.  3پرسش‌نامه‌ این پژوهش شامل: پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی والرند برای دانش‌آموزان و پرسش‌نامه‌های هوش معنوی عبداله‌زاده و رضایت زناشویی انریچ برای مادران می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(شامل: فراوانی، میانگین ، واریانس و رسم نمودارها) و آمار استنباطی(شامل: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین نمرات انگیزش درونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد اما بین انگیزش‌بیرونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که بین نمرات انگیزش‌درونی و انگیزش بیرونی  دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد.

  واژگان کلیدی: انگیزش تحصیلی، هوش معنوی، رضایت زناشویی

  مقدمه

  انگیزش، دانش‌آموز را آماده برای دریافت محرک یا محرک‌های خاص می‌کند. عوامل متعددی مانند: تغییر، تکرار، شدت و تازگی در جلب دقت تاثیر فراوان دارد. ولی آن‌چه دقت و توجه دانش‌آموز را برای مدت معینی روی امر خاص متمرکز می‌سازد انگیزش و علاقه است. انگیزش و رغبت از لحاظ تربیتی نقطه شروع فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد. برای اینکه شاگرد موضع خاصی را مورد توجه و دقت قرار دهد باید علاقه‌مند به آن باشد. ارتباط مطلوب درسی با احتیاجات اساسی دانش‌آموزان نیز سبب جلب رضایت آنها به مطالب درسی می‌شود (اسپالدینگ[1]،1384،ص 33).

   در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی فرد را تشکیل می‌دهد، علاوه بر این کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی در آینده فرد ایفا می‌کند. نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تلاش برای شناسایی عوامل پیش‌‌بینی‌کننده پیشرفت تحصیل می‌باشند (نریمانی، سلیمانی، 1392).

  انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متشکل از اعتقادات و باورهای پیچیده و پویایی است که در طول دوره تحصیل به وجود می‌آید و باعث می‌شود که دانش‌آموز به دیدگاهی پایدار و جامع از توانمندی‌ها و شایستگی‌ها در زمینه فراگیری آموزشگاهی نایل شود و خود پنداره خانوادگی قسمتی از خود پنداره تحصیلی است که نشان دهنده کیفیت روابط دانش‌آموز با والدین است و مشخص می‌کند که تا چه میزان فرزندان از زندگی در کنار والدین رضایت داشته و از آن لذت می‌برند. به بیانی دیگر خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق‌ترین مناسبات انسانی است. علاوه براین‌که، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می‌شود، موقعیت‌های متعددی برای یادگیری وشکل‌گیری نگرش‌ها و تشکیل باورهای فرد را فراهم می‌آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی فرزندان، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزشهای اجتماعی نقش بسیار مؤثری دارد. فرد در بستر خانواده خواسته‌های جامعه را می‌آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می‌سازد (مصلحی، 1392).

   متاسفانه باید اقرار کرد که ریشه و اساس بسیاری ازمشکلات فرزندان، از جمله: افت تحصیلی و بی‌انگیزگی‌ دانش‌آموزان به تحصیل، از درون خانواده‌ها نشات می‌گیرد. چه بسیارند دانش‌آموزانی که از انگیزه‌های لازم و کافی برای درس خواندن و یادگیری برخوردار نیستند و در راس همه دلایلی که آنان را نسبت به تحصیل،  درس و کتاب بی‌انگیزه کرده است، نگرش‌ها و باورهای غلطی است که بعضا در محیط خانواده فراگرفته‌اند. برخی رفتارهای غلط و نا‌آگاهی‌های والدین، انگیزه‌، این مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در پیشرفت تحصیلی را در درون فرزندان از میان برده است. هنگامی که خانواده‌ها از نقش نظارتی خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی فرزندان غافل می‌شوند.  وقتی در درون خانه نگرش‌ها و باور‌های غلطی درباره تحصیل و علم‌آموزی در ذهن فرزندان شکل می‌گیرد؛ وقتی حمایت خانواده‌ها از فرزندان در دوره‌های مختلف تحصیل کمرنگ و یا از بین رفته است ؛ وقتی محیط‌های خانوادگی بعضا به محیط‌های سرد و بی‌روح مبدل گشته‌اند و گاها والدین از وضعیت تحصیلی فرزندان خود بی‌خبرند و ارتباط والدین و فرزندان به دلایل متعددی همچون اشتغال تمام وقت والدین در بیرون از خانه به حد‌اقل ممکن رسیده است دیگر چه انتظاری می‌توان داشت که چرخ موفقیت تحصیلی فرزندان به درستی و در جهت مثبت پیش رود. بدیهی است که در این میان ویژگی‌های شخصیتی مادر از جمله داشتن هوش معنوی وی و نیز رضایت او از زندگی زناشویی با همسرخویش می‌تواند در جهت تحکیم سلامت نظام خانواده سهم به سزایی داشته باشد و نوید این را بدهد که در چنین خانواده‌ای فرزندان با داشتن امید و آرامش خاطر  به سوی درس و پیشرفت تحصیلی روی آورند. با توجه به آنکه خانواده و ساختار حاکم بر آن از آغاز زندگی نقش به سزایی در شکل‌گیری انگیزه ایفا می‌کند‌؛ این پژوهش در نظر دارد انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر پیش بینی نماید.

  1-2- بیان مساله

  بی‌انگیزه ‌بودن نسبت به تحصیل، گذشته از افت‌ تحصیلی و اتلاف منابع مادی منجر به ناامیدی و دلسردی دانش‌آموزان شده و زمینه را برای ایجاد مشکلات روحی و انحرافات اجتماعی فراهم می‌کند(امیری راد،1378). پرسش اساسی که معلمان و والدین خواستار پاسخ‌گویی به آن از جانب پژوهشگران و متخصصان تعلیم‌ و تربیت می‌باشند این است که چگونه می‌توان انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان را برانگیخت؟ انگیزش[2] یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر یادگیری و پیشرفت ‌تحصیلی ‌است (کاوسیان‌ و همکاران،1384 ،ص85).

  انگیزه اصطلاحی است که غالبا با انگیزش مترادف به کار می‌رود. با این حال می‌توان انگیزه را دقیق‌تر از انگیزش به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتار معینی می‌شود تعریف کرد. به عبارت دیگر، انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می‌آید در حالی که انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار مشخص می‌دانند(سیف،1387). انگیزه و علاقه نقش عمده‌ای در جریان یاد‌گیری دانش‌آموزان ایفا می‌کند. انگیزش تمایل و علاقه به انجام چیزی است؛ حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می‌آورد(هاشمی و همکاران،1389).      

  راش[3](1994)، انگیزه را عالی‌ترین شاهراه یاد‌گیری دانسته، بدین معنی که هر چه انگیزه دانش‌آموز برای آموختن و تحصیل بیشتر باشد فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد(دایری‌پور، 1391).

  پیام دیگری که بر آن تاکید شده این است که انگیزش در هر نظریه تربیتی مفهومی ریشه‌ای دارد. هنگامی که در نظام تربیتی شکستی رخ می‌دهد غالبا انگیزش نکوهیده می‌شود؛ چنانچه کودکان بومی استرالیا مرکزی یا کودکان سیاه پوست محروم آمریکایی نتوانند در مدرسه به خوبی از عهده برآیند، بسیاری از معلمانشان انگشت روی انگیزه آنان می‌گذارند و زمینه خانوادگی آنان را مسئول آن می‌دانند. خانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می‌شود و با تولد فرزندان تکامل می‌یابد. اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می‌آموزد. در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت‌های آینده کودک گذاشته می‌شود. اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به تربیت خانوادگی بستگی دارد.  اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد و یا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می‌آید و با توجه به این تجربیات است که می‌توان این حالات و رفتارها را توجیه کرد. بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می‌تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... وابسته باشد؛ امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می‌کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می‌سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می‌گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد .خمیرمایه مولفه‌های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب‌پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل می‌گیرد. متغیرهای بسیاری بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اثر گذارند؛ از جمله می‌توان به هوش معنوی مادر اشاره نمود. هوش معنوی قادر است که هوشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد(سیسک و تورنس[4]،2001).

  مزلو‌[5](1970) نیز با تاکید بر اهمیت و اعتبار تجربه‌های معنوی، آن را موضوعی موجه برای بررسی علمی دانسته و اصطلاح "تجربه اوج[6]" را برای توصیف شهود، عرفان و روشن‌گری درونی به کار برده است. او بر آن است که در حالی که همه یا بیشتر افراد چنین تجربه‌هایی دارند بسیاری از آنان آن را سرکوب می‌کنند یا فرو می‌نشانند و آن را همچون منبعی برای درمان شخصیت، بالندگی شخصیت یا رضایت شخصی به کار نمی‌گیرند. زوهار و مارشال[7](2000) نیز بر آنند که تجربه‌های معنوی، بینشی ژرف پدید می‌آورند که چشم‌اندازهایی نو و تازه به زندگی باز می‌کند. این بینش و چشم‌انداز نو شخص را قادر می‌سازد که از عهده کارها به خوبی برآید و به گونه‌ای خلاق راه حل‌هایی تازه برای مسائل زندگی خود بر‌گزیند. بنا براین یک مادر با هوش معنوی ، تجربه اوج و بینشی ژرف می‌تواند در تولید انگیزه تحصیلی فرزند خود نقش به سزایی داشته باشد. تالکوت پارسونز ، جامعه‌شناس معروف، بر اهمیت همانند سازی یا تطابق در یادگیری و اجتماعی شدن تأکید دارد. در فریضه او که بر اساس نظریه ی یادگیری اجتماعی استوار است، گفته شده که کودک با پدر و مادری که پر قدرت تر باشد، همانند سازی می‌کند. رضایت زناشویی مادر از جمله متغیرهای دیگری است که می‌تواند بر انگیزش تحصیلی فرزندان اثر‌گذار باشد. برخی والدین برای رشد شناختی فرزندشان سرمایه‌گذاری و برای یادگیری آنها وقت صرف می‌کنند در حالی که برخی دیگر چنین نمی‌کنند. خانواده با پیوند زناشویی شکل می‌گیرد و تداوم و بقای آن نیز به تداوم و بقای پیوند زناشویی وابسته است. علیرغم این‌که ازدواج رضایت‌بخش یکی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می‌شود، ولی چنان‌چه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط نامساعدی برای ارضای نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی‌یابد، بلکه آثار منفی و گاهی جبران ناپذیری را به جای می‌ گذارد، به طوری که اختلالات عصبی، افسردگی و خودکشی از پیامدهای اختلافات خانوادگی می‌باشند. به اعتقاد ویزمن ، شلدون و گورینک بسیاری از اختلالات روانپزشکی از جمله اختلالات جسمانی، شناختی، رفتاری و استرس تحت تأثیر آشفتگی زناشویی  به وجود می‌آیند(سلیمانیان و همکاران، 1384 ).

  گاتفرید[8] و همکارانش(1998، به‌ نقل از پیتنریچ و شانک[9]،2002) برای بررسی نقش محرک شناختی در خانه بر روی انگیزش تحصیلی درونی کودکان تحقیقاتی انجام دادند، متغیر‌های محیط خانه در این تحقیقات عبارت بودند از: مباحث خانوادگی، شرکت در رخدادهای فرهنگی، بازدید از کتابخانه، سفر، اهمیت دادن به خواندن، امکان تدریس خصوصی، دسترسی به آلات موسیقی ، علاقه خانواده به موسیقی،  هنر وادبیات. این محققان محیط خانوادگی را وقتی که کودکان 8 ساله بودند و نیز انگیزش تحصیلی آنان را وقتی که 9، 10 و 13 ساله بودند ارزیابی کردند. نتایج نشان داد کودکانی که خانه آنها تحریک شناختی بیشتری را فراهم می‌کرد از 9 تا 13‌سالگی انگیزش تحصیلی بیشتری را نشان دادند و بنابراین می‌توان گفت که موارد فوق در صورت وجود رضایت زناشویی بین والدین افزایش یافته و تاثیرات مطلوبی بر انگیزش تحصیلی فرزندان آنان  بر جای خواهد گذاشت. با توجه به پژوهش‌های ساپینگتو ن که نارضامندی زناشویی و طلاق موجب بروز اختلال های جسمانی و روانی زوجین می‌شود. همچنین پژوهش کریگهد و نمروف که این نارضامندی زناشویی می‌تواند موجبات بزهکاری فرزندان  و به تبع آن عدم انگیزه تحصیلی  و افت‌ تحصیلی را فراهم آورد و در نهایت، از جانب خانواده‌های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید(حیدری،1382).

  با توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که: آیا بین انگیزش‌ تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادر و رضایت زناشویی مادر رابطه‌ای وجود دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  امروزه آمار و ارقام حاکی از مشکلات آموزش و پرورش در وصول به اهدافی است که رسالت آموزش و پرورش را در جامعه توصیف می‌کند. نگاهی به گزارش‌های مربوط به هزینه‌های افت تحصیلی در بر‌نامه پنج سال اول نشان می‌دهد که هزینه‌های سر‌سام‌آوری را خرج عدم وجود انگیزه دانش‌آموزان به تحصیل کرده‌ایم(امیری ،1371؛ نقل از عطاری‌پور، 1385). به نظر می‌رسد شناسایی عوامل موثر در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به خصوص در زمان رشد و بلوغ که زمان انتخاب‌ها در پاسخ‌های اساسی دانش به کیستی خود است، اهمیت به سزایی داشته باشد. بی‌انگیزه بودن نسبت به تحصیل، گذشته از افت تحصیلی و اتلاف منابع مادی منجر به نا‌‌امیدی و دلسردی دانش‌آموزان شده و زمینه را برای ایجاد مشکلات روحی و انحرافات اجتماعی فراهم می‌کند(امیری‌راد، 1378). امروزه عدم وجود علاقه و انگیزش دانش‌آموزان و دانشجویان یکی از معضلاتی است که دست‌اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن مواجهه‌اند. شاید بتوان گفت افت سطح علمی  یا تحصیلی موجود در مدارس، رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می‌کند از پیامدهای این مسئله است(امیر افشاری، 1380). توسعه آموزش عالی می‌تواند در توسعه منابع انسانی جامعه نقش موثری داشته باشد و با تربیت متخصصان کارآمد زمینه را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد. در عین حال پیشرفت نظام آموزشی، وابسته به کارآمدی فعالیت‌های آن است. از نظام آموزشی بدون کارآیی نمی‌توان انتظار عملکردی موثرداشت. همه ساله آموزش و پرورش و خانواده‌ها سرمایه و هزینه‌های عظیمی را در جهت موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان صرف می‌کنند(زندی نیا،1389؛ نقل از دایری پور، 1391).

  یافته‌ها و نتایج این پژوهش می‌تواند راهبردهای علمی و عملی را برای افزایش میزان انگیزش تحصیلی در اختیار مسئولان، کارگزاران و برنامه‌ریزان نظام آموزشی قرار دهد و به تبع آن میزان خسارت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.

  1-4- هدف پژوهش

  هدف‌های اختصاصی:

  تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش‌ معنوی مادر

  تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی مادر

  تعیین سهم هر کدام از هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان

  1-5- فرضیه‌های پژوهش

  بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادر رابطه وجود دارد.

  بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی مادر رابطه وجود دارد.

  1-6- سوال پژوهش

  سهم هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان چقدر است؟

   

  1-7- تعاریف مفهومی

  متغییرهای پژوهش

  متغییر ملاک : انگیزش تحصیلی

  متغییر پیش‌بین : هوش معنوی مادر ، رضایت زناشویی مادر

  انگیزش تحصیلی:

  منظور از انگیزش تحصیلی یا انگیزش موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت‌هایی است که موفقیت در آن‌ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است(اسلاوین[10]،2006).

  هوش معنوی:

  هوش معنوی سازه‌های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است. در حالی که معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هوشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می‌تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش‌بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد(ایمونز[11]،1999).

  رضایت زناشویی :

  رضایت زناشویی می‌تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می‌توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان‌شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی‌آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. به ویژه در سال‌های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی‌ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارد(احتشام‌زاده و همکاران، 1389).

   

  1-8- تعاریف عملیاتی

  انگیزش تحصیلی:

  منظور از انگیزش تحصیلی نمره‌ای است که دانش‌آموزان از پرسشنامه انگیزش تحصیلی در‌یافت می کنند. در این پژوهش از پرسشنامه انگیزش تحصیلیAMS  [12]والراند 1992 استفاده شده است.

  هوش معنوی:

  منظور از هوش معنوی نمره‌ای است که مادران این دانش‌آموزان از پرسشنامه هوش معنوی دریافت می کنند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی 29 عبارتی حسن عبداله‌زاده، مهدیه کشمیری و فاطمه عرب‌احمدی (1390) استفاده شده است.

  رضایت زناشویی:

  منظور از رضایت زناشویی نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه رضایت زناشویی دریافت می‌کنند. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH با 47 سوال استفاده شده است.

   

  [1] .Aspaldyng

  [2] .Motivation

  [3] .Rush

  [4]. Ceske&Torrance

  [5] .Maslow

  [6] .pick expereance

  [7]. Zohar & Marshall

  [8] .Gottfried

  [9] .Pytnrych & shank

  [10] .Eslovin

  [11] . Aymvnz

  [12] .Academic Motivation Scale

  Abstract

   

  The purpose of this research project is to estimate students’ academic motivation through spiritual intelligence and marital satisfaction of their mothers.  The sample of 200 questionnaires which including 100 high school students and 100 questionnaires of their mother’s of were chosen in some of the high school in Tehran in 1393 -94. Three kinds of   questionnaires were designed for this study:

  (a)Valrand motivational questionnaire ; (b) Abdollahzadeh spiritual intelligence questionnaire; (c) Enrich marital satisfaction questionnaires.

  The sample of  200 questionnaires were completed, including: 100 questionnaires  which were  filled out by high school students and the rest of them by their mothers’ in Tehran in 1393-94.  For data analysis, descriptive statistics (frequency, mean, variance, and drawing diagrams) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression) was done. The results showed that: There were found the direct relationship between intrinsic motivation scores of students, and their mother’s spiritual intelligence. An indirect relation between lack of academic motivation among students, and their mother’s spiritual intelligence were observed. There were a significant negative correlation between extrinsic motivation of students and their mother’s spiritual intelligent were demonstrated. However, there was no significant correlation between intrinsic motivation of students and spiritual intelligence of their mothers’.  The results showed that between the scores of intrinsic and extrinsic motivation of students and marital satisfaction of their mother’s had a direct correlation and vice versa. Moreover, with increasing scores of marital satisfaction of students’ mother, the scores of students’ lack of academic motivation were decreases and vice versa.

   

  Keywords: academic motivation, Spiritual Intelligence, marital satisfaction

 • فهرست و منابع پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  چکیده 1

  فصل اول کلیات پژوهش... 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مساله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

  1-4- هدف پژوهش... 9

  1-5- فرضیه‌های پژوهش... 9

  1-6- سوال پژوهش... 9

  1-7- تعاریف مفهومی.. 9

  1-8- تعاریف عملیاتی.. 10

  فصل دوم پیشینه پژوهش... 12

  مقدمه. 13

  2-1- انگیزش تحصیلی.. 13

  2-1-1- مبانی نظری انگیزش... 15

  2-1-2-مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی.. 23

  2-2- هوش معنوی : 30

  2-2-1مبانی نظری هوش معنوی.. 32

  2-3- رضایت زناشویی.. 46

  2-3-1- مبانی نظری رضایت زناشویی.. 48

  2-4-پیشینه پژوهش... 68

  پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 71

  فصل سوم روش شناسی پژوهش... 73

  مقدمه. 84

  3-1- روش پژوهش... 84

  3-2- جامعه آماری.. 84

  3- 3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 84

  3-4- ابزارهای اندازه‌گیری و اعتبار و روایی آن‌ها 86

  3-4-1- مقیاس انگیزش تحصیلی(AMS) 86

  3-4-2- پرسش‌نامه هوش معنوی.. 88

  3-4-3-پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ. 89

  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 94

  فصل چهارم یافته های پژوهش... 95

  مقدمه. 96

  4-1 : داده‌های توصیفی.. 96

  4-2 :  تحلیل داده‌ها 102

  فصل پنجم نتیجه گیری.. 108

  مقدمه. 109

  5-1 بحث در چهار چوب فرضیه پژوهش... 110

  5-2 محدودیت پژوهش... 112

  5 -3پیشنهادهای پژوهش... 112

  منابع. 114

  منبع:

  منابع داخلی

    ابراهیمی کوه بنانی، شهین. (1390). رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان   تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی و آموزشی کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد واحد قانیات.   

   اژه‌ای، جواد؛ ویسانی، مختار؛ سیادت، سمیه سادات؛ خضری آذر، همین.(1390). انگیزش تحصیلی و اضطراب آمار: بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری . مجله روانشناسی 58. سال پانزدهم. شماره 2. تابستان 1390.

    احتشام‌زاده، پروین؛ مک‌وندی، بهنام؛ باقری، اشرف.(1389). رابطه بخشودگی با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آن‌ها. یافته‌های نو در روانشناسی

    احمدی، خدابخش و همکاران.(1384 ). بررسی عوامل موثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله‌ای  در کاهش ناسازگاری زناشویی. طرح پژوهشی. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات علوم رفتاری . ص.27-125.

   ‌ اسدی بیگی، ز و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک‌های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص41.

    اسپالدینگ. چریل،ال(1383). انگیزش در کلاس. ترجمه محمد رضا نائینیان و اسماعیل بیابانگرد. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مدرسه.

    اسلاوین.(2006). روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست. ترجمه یحیی‌سید‌محمدی(1385). تهران: دوران.  

   اسلاوین.(2006). روحی، قنبر؛ حسینی، سید عابدینی.(1386). انگیزه و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان. دانشکده پرستاری و مامایی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. شماره 9.

     اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (1383). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند. 

    اصغری، فرهاد؛ سعادت، سجاد؛ عاطفی کرجوندانی،ستاره؛ جانعلی زاده کوکنه، سحر.(1393). رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی روانشناختی، انسجام خانواده و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی.دانشگاه گیلان.رشت. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مهر 1393.

    افشاری، امیر.(1380). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دانش‌آموزان شاهد سال سوم راهنمایی

   الماسی، نفیسه؛ خبیری، محمد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ حمایت طلب، رسول.(1389). رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی. مجله علمی- پژوهشی مدیریت و زندگی . شماره 5 .ص.73-88

   امامی، زهرا؛ مولوی، حسین؛ کلانتری، مهرداد.(1393). تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خود شکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. سال پانزدهم. شماره 2. تابستان 1393. پیاپی(56).صص13-4

   امانی، رزیتا؛ مجذوبی، محمدرضا.( 1391). رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مایرز – بریگز و رضایتمندی زناشویی. شخصیت و زندگی نوین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

        امیری ‌راد.(1378). مقاله. گروه روانشناسی ارشد مشاوره مدرسه 1392. دانشگاه علامه طباطبایی.

   آتش روز ، بهروز؛ پاکدامن، شهلا؛ عسگری، علی.( 1387). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان دلبستگی. خانواده پژوهی. 193-203

   بارکر، فیلیپ.(1986). خانواده درمانی پایه. ترجمه حسن دهقانی و زهره دهقانی.(1382). تهران: رشد

    بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه.( 1382). رعایت اصول و شیوه نامه نگارش پژوهش و تدوین نهایی پایان نامه.

    با‌عزت، فرشته؛ شریف زاده.(1391). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره چهارم . شماره 13

    باقری، مسعود.(1371). تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی. مجله تربیت. دی 1371. شماره 74.ص22 -26

    باقری، مسعود؛ نمازیان، مریم؛ امیری، آتنا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت. مقاله. کنفرانس ملی کار آفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان

    باقری ، ناصر.(1379).هنجار یابی مقیاس انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

    بحرانی، محمود.(1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم. شماره 4. زمستان 84.

     برادشاو.(1372). خانواده: تحلیل سیستمی خانواده. ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: نشر البرز

     برنشتاین، ف.اچ.، م.تی. (1382). شناخت و درمان اختلاف‌های زناشویی (زناشویی درمانی) . ترجمه حمید رضا سهرابی. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

     بیابانگرد.(1375). فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی مدرسه. تاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، دوره 2. بهار1393، ص131 -144

     بیابانگرد، اسماعیل.(1378). روش‌های پیشگیری از افت تحصیلی.تهران: انجمن اولیا و مربیان.

     بیابانگرد، اسماعیل.(1384). فصلنامه تعلیم و تربیت. سال بیست و یکم. شماره 3. پاییز 1384

     براهنی، محمد تقی.(1387). انگیزش و هیجان. تهران. انتشارات: چهر. چاپ سوم.

     بنی‌جمالی، ش؛ نفیسی، غ؛ و یزدی، س.م. (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره3، سال یازدهم، شماره‌های 1و 2. ص143

    پارسا، محمد.(1389). انگیزش و هیجان. چاپ 14. انتشارات دانشگاه پیام نور.

    پور‌رحیمی، مریم؛ شاکر ، علی.(1391). پیش بینی رضایت زناشویی زوجین بر اساس باورهای غیر منطقی و کمال گرایی و نوع سبک دلبستگی. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات روانشناختی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. سال چهارم. شماره 14. تابستان 1391.

    پنتریج، پال آر؛ شانگ، دیل اچ.(1386). انگیزش در تعلیم و تربیت. ترجمه مهر‌ناز شهر‌آرای. تهران. نشر علم.

   تبریزی، مصطفی.)1389). خانواده درمانی و تحلیل رفتار متقابل. ناشر: دانژه

   تیرگری، ع.، اصغرنژاد فرید، ع.و بیان زاده، ع.ا.، و عابدین، ع.ر.(1385). مقایسه سطوح هوش هیجانی ورضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال 1383. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص101.

     ترکان، ه.(1385). بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبدلی بر رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهشی.

     ثنایی، باقر.(1375). عوامل موثر در شکست تحصیل دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی مختلف. موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم. ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه انتشارات بعثت.

     ثنایی، باقر.(1379). عوامل موثر در شکست تحصیلی دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی مختلف. موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

     جدیری، جعفر؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم.( 1390).بررسی رابطه رضامندی زناشویی( بر اساس معیارهای دینی) با ثبات هیجانی. نشریه روان شناسی و دین. شماره 11

     جعفری، علیرضا.(1386). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج. فصلنامه علوم رفتاری

     چابکی نژاد‌، زهرا؛ حسینیان، سیمین؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز.(1389). بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی در بین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س).

    حسین‌دخت و همکاران.(1392). رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روان شناسی و دین. سال ششم. تابستان 1392. شماره2.

    حسینیان،سیمین؛قاسم زاده، سوگند؛ نیکنام، ماندانا.(1390). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره سوم. شماره 9. 42-60

    حمیدی، فریده؛ صداقت، حسین.(1391). بررسی مقایسه‌ای هوش معنوی دانش‌آموزان دوره متوسطه بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی. زن در فرهنگ و هنر. دوره 4. شماره 4. زمستان1391.

    حیدری، مجتبی.(1382). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت‌مندی از زندگی زناشویی در خانواده‌های معلمان مرد شهرستان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم.

    خالویی،ی ق. (1381). بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی خانواده‌های شهرستان اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

    خانیکی، هادی ؛ تبریزی، منصوره.(1389). رضایت از زندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 46. ص 188- 228.

    داودی، شفقه.(1391). رابطه گرایش‌های مذهبی و هوش معنوی با انگیزش پیشزفت در دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

     دایری‌پور، فاطمه.(1391).تحلیل عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بندر عباس با استفاده از رویکرد چند سطحی             

    دورن بوش.(1386). فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم. شماره 8. زمستان 1386

     رجایی، علیرضا؛ بیاضه، محمد حسین؛ حبیبی پور، حمید.(1387). بررسی رابطه بین باورهای اساسی دین با بحران هویت و سلامت روان در جوانان. فصلنامه روانشناسان ایرانی.

     رجایی، علیرضا.(1389). هوش‌ معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها. پژوهش ‌نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. شماره 22. بهار 1389.

     رئیسی، مرضیه؛ احمری‌طهران، هدی؛ حیدری، سعیده؛ جعفربگلو، عصمت ؛‌ عابدینی،‌زهرا . (1392). مجله ایرانی آموزش در علوم‌ پزشکی قم. دانشگاه علوم پزشکی. مرداد‌1392

   رستگار‌خالد، امیر.(1389). تفاوت‌های جنسی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مطالعات راهبردی زنان. سال سیزدهم. شماره 50.زمستان 1389.

   رفیعی، حسن.(1380). راهنمای روابط زناشویی( مردان مریخی و زنان ونوسی). سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

     ریو، جان مارشال.(1382). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی. نشر ویرایش.

     زارعی متین، حسن؛ خیر اندیش، مهدوی؛ جهانی، حوریه.(1390). شناسایی و بخش مولفه‌های هوش معنوی در محیط کار؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهران. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال چهارم. شماره 12. تابستان1390.

     زهرا‌کار، کیانوش.(1380). ارتباط خویشتن پنداری و انگیزش و تاثیرشان بر موفقیت یا شکست تحصیلی. مجله تربیت. بهمن. ص50 – 53

      زهرا‌کار، کیانوش.(1383). بررسی رابطه جنبه‌های مختلف سازگاری(تندرستی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و هیجانی) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان استان لرستان. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان لرستان.

    ساپینگتون.(1382). بهداشت‌روانی. ترجمه حمید‌رضا حسین شاهی برواتی. تهران: انتشارات دوران

     ساعتچی، محمود.(1385). روان‌شناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه. موسس نشر ویرایش. ویراست سوم. چاپ هشتم .(بهار).

      ساعتچی، محمود.(1385). مشاوره و روان درمانی. نظریه‌ها و راهبردها. موسسه نشر ویرایش. چاپ سوم.(بهار)

     ساعتچی، محمود.(1387). دانستنی‌های روانشناسی. تهران. نشر علم. چاپ اول. 1387

     سلیمانیان، علی اکبر.(1373). بررسی تفکرات غیر‌منطقی(بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم.

     سعد‌آبادی، عشق علی. (1389). رابطه بین هوش معنوی با سلامت روانی نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رودهن.

      سهرابی، ح.م. (1387). مقدمه مترجم. درف. اچ. برنشتاین و م. تی. برنشتاین. شناخت و درمان اختلاف‌های زناشویی (زناشویی درمانی). تهران:  موسسه خدمات فرهنگی رسا.

      سهرابی، فرامرز؛ ناصری، اسماعیل.(1388). بررسی مفهوم و مولفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. مقاله. دوره 3.شماره 4. زمستان 1388.

     سید محمدی.(1392). نظریه‌های شخصیت. نظریه و کاربست. تهران: دوران.

     سیف، علی اکبر.(1379).روانشناسی پرورشی.تهران: آگاه.

     سیف، علی اکبر.(1387). تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. روان شناسی مدرسه. شماره 2 . تابستان 1392. ص6 تا 22.

     سیفی، سیما.(1388). فرا تحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی .

    سیف،علی اکبر.(1387). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران

     سلیمانیان، علی‌اکبر؛ نوابی‌ نژاد، شکوه؛ فرزاد، ولی‌اله.(1384). تعیین اثر بخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی(SMC) بر کاهش آشفتگی زناشویی. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. سال چهارم. شماره 16.ص9-24.

     ساپینگتون.(1379). بهداشت روانی.ترجمه حسین شاهی براتی، حمیدرضا. تهران.انتشارات روان.

     شاهسونی، سودابه.(1381). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های اجتماعی و آموزشگاهی آنان. طرح پژوهشی وزارت آموزش و پرورش. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

    شهرآرای، مهرناز.(1384). روان‌شناسی رشد نوجوان. نشر علم.

    شهیدی، شهریار؛شیر افکن، سلطانعلی.(1383).رواندرمانی و هیجانیت. تهران: انتشارات رشد.

    صافی، احمد.(1374).خانواده متعادل. چاپ 2. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

    صالحی، مهدیه؛ لیاقت، ریتا؛ هدیه‌لو، مریم.(1391).ارتباط راهبرهای انگیزشی و هوش هیجانی در یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دیر آموز. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات روانشناختی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. سال پنجم. شماره 17. بهار 392.

     صیادپور، ز. (1384). شیوه های دلبستگی و رضایت از ازدواج. مطالعات روان شناختی. دوره 1. شماره‌های 2 و 3. ص 141- 159.

    ظهوری بدخشان، سکینه.(1390). مقایسه هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان شاهد و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

    عطار‌ی پور، شهلا .(1385). بررسی رابطه انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر اصفهان با ویژگی‌های خانوادگی و شخصیتی آنان. پایان‌نامه

    عبداله‌زاده، حسن؛ باقر پور، معصومه؛ بوژ مهرانی، سمانه؛ محدثه.(1388). هوش معنوی(مفاهیم سنجش) و کاربردهای آن. تهران : انتشارات مرکز روان سنجی.

    غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیمانی، لیلا؛ و نوری مقدم، ثنا.(1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی-‌پژوهشی اندیشه نوین دینی. شماره 10. ص125-147.

    عطاری، ی. ع؛ افضلی گروه، ص؛ و مهرابی زاده‌هنرمند، م. (1385). مقایسه سازگاری زناشویی معلمان مرد دبستان‌های شهر اهواز بر اساس همسانی هیجان‌خواهی با همسرانشان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم. سال دوازدهم. شماره 1، 27-44.

   غباری‌بناب، و همکاران.(1387).  هوش‌ معنوی . فصلنامه اندیشه نوین دینی. سال سوم. شماره 10 . پاییز 1386.

   فراهنگ پور، فرناز؛ خدیوی، اسداله؛ ادیب، یوسف.(1389). رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1389-90. زن و مطالعات خانواده. سال سوم.شماره 9. پاییز 1389. صص 97-119.

    فرهنگ،ع؛ فتاحی، م؛ واثق، ب؛ نرگسیان.(1388)، بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین. فصلنامه علوم تربیتی. سال چهارم. شماره 15. صفحات 57-31.

    قیصری پور. س، رحمانی، م.ع. (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی در زوجین 30 تا 50 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص 184.

     قراچه‌داغی، مهدی.( 1380 ) .عشق هرگز کافی نیست. شیوه‌های نو برای مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی. تهران. نشر پیکان.

    کارشکی،حسین؛ محسنی، نیکچهره.(1391). انگیزش در یادگیری و آموزش(نظریه ها و کاربردها). انتشارات آوای نور. تهران. 1391

      کاظمی، پروانه؛ آقا‌ محمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ مدرس غروی، مرتضی؛ مهرام، بهروز. (1390). بررسی اثربخشی برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. دانشگاه فردوسی مشهد. سال اول. شماره 2.

   کاوسیان، جواد؛ فراهانی، محمد تقی؛ کدیور، پروین؛ هومن، عباس؛ شهرآرای، مهرناز؛ و فرزاد، ولی اله.(1384). مطالعه عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های سراسر کشور در سال تحصیلی 1383-84. فصلنامه پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم شماره 8.زمستان 1386. 

   کاوسیان، جواد؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی ا....(1384). رابطه متغیر‌های محیطی، تحصیلی با  بهزیستی ‌مدرسه: نقش نیازهای روانشناختی، خود تنظیمی انگیزش و هیجان‌های تحصیلی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره ششم. شماره 1. بهار 1391.

    کاوسیان، جواد؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی ا....(1391). رابطه متغیرهای محیطی، تحصیلی با بهزیستی مدرسه: نقش نیازها‌ی روانشناختی، خود‌تنظیمی انگیزشی و هیجان‌های تحصیلی. فصلنامه علمی-پژوهشی در سلامت روانشناختی. دوره ششم. شماره اول. بهار 1391.

    کرو، م؛ و ریدلی، ج. (1384). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه اشرف السادات موسوی. تهران: انتشارات مهر کاویان.

     کریمی، م(بی تا). بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم. سال نهم. شماره‌های اول و دوم.

    کوشکی، شیرین؛ هومن، حیدر علی؛ یارمحمدی، پروانه.(1389). رابطه اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش پیشرفت در دانش‌آموزان. فصلنامه علمی_پژوهشی تحقیقات روانشناختی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. سال دوم. شماره 5. بهار 1389.

    ماسن و همکاران.(1380).رشد شخصیت کودک.ترجمه: مهشید یاسایی. چاپ‌17. تهران: ‌نشر مرکز.

    محی الدین بناب، مهدی.(1375). روان‌شناسی انگیزه و هیجان. تهران: دانا.

     محسنی کوچ اصفهانی.(1376). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان.

    محبی‌نورالدین‌وند.(1390). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. چکیده. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. سال هشتم. دوره 2. پاییز 1390.

    محبی نورالدین وند، محمد حسین ؛ مشتاقی، سعید؛ شهبازی، مسعود.(1390). پژوهشی در برنامه‌ریزی درسی. سال هشتم. دوره دوم. شماره 30. پاییز 1390.

    محمد نژاد، حبیب؛ بحیرانی، صدیقه؛ حیدری، فائزه.(1388). مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. سال 113. شماره 2. انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.    

   مصدق، ندا؛ غباری بناب، باقر؛ پیرزاده، حجت؛ شفیعی، ناهید.( 1392). فصلنامه کودکان استثنایی. سال سیزدهم. شماره 3.

    مصلحی، جواد؛ احمدی، محمدرضا.(1392). نقش زندگی مذهبی در رضامندی‌ زناشویی زوجین. روانشناسی و دین. سال ششم. شماره 2.

    مطهری، زهرا سادات؛ احمدی، خدا بخش؛ سلیمانی، علی اکبر؛ بهزاد پور، سمانه.( 1392). اثر‌بخشی روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه –‌بیش فعالی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات روانشناختی. سال پنجم. شماره 17. بهار 1392.

    معتمدین، مختار.(1383 ) . تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر‌منطقی بر اساس(رویکرد شناختی) بر این باورها و رضایت زناشویی زوج‌های مراجعه کننده به مرکز کشاوره خانواده بهزیستی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده. دانشگاه شهید بهشتی.

   موسوی، ا. (1382). تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان. مطالعات زنان. سال دوم. شماره 4. 6-39.

    محمد نژاد، حبیب؛ بحیرانی، صدیقه؛ حیدری،فائزه.(1388). مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. سال سیزدهم. شماره 2. انتشارات نهاد نمایندگی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

    مهدوی، سید محمد صادق؛ نسیمی، مریم.( 1387). بررسی جامعه‌شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشویی. پژوهش نام علوم اجتماعی. سال دوم. شماره3

    مهرابی طالقانی، شیما.(1387). بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری دینی و سخت رویی در دانشجویان دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات.

    میراحمدی زاده، ع.ر؛ نخعی امرودی، ن؛ طباطبایی، س.ح.ر؛ و شفیعیان ، ر. (1382). رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار. سال هشتم، شماره 4. 56-63.

   مک‌فارلین‌.(2005).رضایی، فاطمه؛ احدی، حسن؛ پاشا‌شریفی، حسن؛ کریمی، یوسف.(1386). رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان. فصلنامه دانش و پژهش در روانشناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان. سال نهم. شماره 33. ص131-148.

     میکائیلی، نیلو؛ گنچی، مسعود؛ طالبی جویباری، مسعود.(1391). مقایسه تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان با کودکان دارای ناتوانایی یادگیری و عادی. مجله ناتوانایی‌های یادگیری. دوره 2و شماره 1/137-120. پاییز 1391.

      نادری، فرح؛ حیدری، علیرضا؛ حسین زاده مالکی، زینب.(1390). رابطه بین دانش و نگرش‌جنسی، مولفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر اهواز. زن و فرهنگ

     ناصری راد، محسن ؛عباسی، محمود؛ عزیزی، فریدون؛ شمسی گوشکی، احسان؛ اکبری لاکه، مریم.(1391). تعریف مفهومی و عملیاتی سازی سلامت معنوی. فصلنامه اخلاق پزشکی. سال ششم. شماره20. تابستان 1391.

     نجمه، حمید؛ دهقانی، مصطفی.(1391). بررسی اثر بخشی تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) مذهب‌ محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی. روانشناسی و دین. سال پنجم. شماره 4 . زمستان 1391 .ص 33-40

     نجاریان، ف؛ براتی، م؛ ابراهیمی قوام، ص.(1385). تاثیر مکان کنترل بر خود‌پنداره دانشجویان دختر. فصلنامه علوم رفتاری. شماره 8.

     نجفلویی، ف.(1383). بررسی رابطه بین تمایز یافتگی زوجین با تعارضات زناشویی. چکیده مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص 238.

    نجمی، پروین.(1387). رابطه خودکار‌آمدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی پایه سوم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم انسانی. پایان‌نامه. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

    نظری، علی محمد.(1389). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ ششم. نشر علم.

   نریمانی، محمد؛ سلیمانی، اسماعیل.(1392). اثر‌بخشی توان‌بخشی‌ شناختی بر کارکردهای اجرایی( حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی‌های یادگیری.

   نوابی‌نژاد، شکوه ‌السادات.(1376 ). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران: چاپ چهارم. انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران    

    نیکوی، م؛ سیف، س. (1384). بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. جلد 4، شماره 13، 61-77.

    نیوشا، بهشته ؛ خادمی، فاطمه.(1391).ادراک رفتار فرزند پروری، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی نوجوانان دختر. فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات روانشناختی. سال چهارم. شماره 16. زمستان 1391.

    هالفورد، د.ک. (1384). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی. مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: انتشارات فرا روان.

    هاشمی. ویدا.(1389). بررسی رابطه هوش هشت گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

    هاشمی، سید احمد؛ همتی، ابوذر.(1390). بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان‌دانشکاه‌ آزاد‌ اسلامی ‌واحد‌لامرد‌ در‌سال‌تحصیلی 1389-90

   یارمحمدیان، محمد حسین، مولوی، حسین؛ ایرانپور مبارکه، اختر.(1389). بررسی رابطه بین دوستی‌های دو جانبه، پذیرش همسالان، خود‌پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان.

    یعقوبی، الف.(1389). بررسی هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی. فصلنامه پژوهشی در نظام‌های آموزش . سال چهارم. شماره 9. ص85 – 95..

   

  منابع خارجی

  Alstine, G.T.V. (2002). A reviw of research about an essential aspects of emotionally focused couple therapy: attachment theory: Journal of Pastoral Counseling, 37, 101-118.

  Animasahum, A. R. (2010). Intelligent quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlats of prison adjustment among inmates in Nigeria prisons. J soc sci,22(2): 121-128

  Amram, Joesph (yossi) (2005). Intelligence Beyond IQ; the contribution of emotional spiritual intelligences to effective business leadership, Institue of Transpersonal Psychology.

  Amram, Y& Dryer,c.(2007). The Development and preliminary Validation of the Integrated Spiritual Intellience Scale(ISIS). Palo Alto, CA:  Institute of Transpersonal‌ psychology‌ working‌ paper.Available‌ on                                    http://www.Geocities.com/isisfindings.

  Amram Y . The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical, Grounded Theory. Proceedings of 115th Annual Conference of the American Psychological Association. 2007 Aug. 17-20. San Francisco, USA.

  Atkinson, J.w, and Brich, D.c.(1978). An hn troducation to motivation.New York:D. van Nostrand.

  Bal,M et al, coping with conflicting demeands: Student assessment in dutch primary school, studies hn educational evaluation,2004, v.28,pp177-188.

  Bandura, A.; Baarbaranelli, C.V. & Postorelli, C. (1999), Self- efficacy pathways to childhood depression, Journal of Personality and SocialPsychology, 76: 258-269.

  Butler, R (1993).Effects of task-and ego- achievement goals on information seekhng during task engagement.Journalof Personality and Social Psychology,65,18-31.

    Cherian, P. (2004). Now it’s SQ. Retrieved from internet:   www.life and work meaning and purpose.

  Cordova, J.V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24,2,218-235.

  Chen,K,C & Jang,S.J.(2010) Motivation in online leatning Testhing a model of self- determination theory. Journal of computers in Human Behavior, 26, 741-752.

  Cokley, K.O.(2000).Examining the Validity of the Academia Motivation Scale BY Comparing Construction to Self-determination Theory, Psychologyical Report, 86,560-564.

  Clark,M,H, &‌ Schorth,C.A‌(2010).‌Examining relationships between academic motivation among college students.

  Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

  Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

  Deci ,E.L. & Ryan, R.M.(1985).The general causality orientations scale: SELF-determination in personality. Journal of Perrsonality and Social Psychology, 19,6, 109-134.    

  Deci,E.L and Ryan,R.M.(2000). The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Journal of psychological Inquiry.vol,11.

  Demir, A., & Fisiloglu, H. (1999). Loneliness and marital adjustment of Turkish couples. The Journal of Psychology, 133, 2, 230-240.

  Dowd, D. A., Means, M.J., Pope, J.F., & Humphries, J.H. (2005). Attributions and marital satisfaction: the mediated effects of self –disclosure, Journal of Family and Consumer Sciences, 97, 1, 22-26.

  Dweck, C S. (2000). Selfe-theories: Thrir role in motivation, Personality and Development. Philadelphia: Psychology Press.

  Dweck, C.S. & Leggett, E.L.(1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Reviwe, 95,256-273.

  Emmons R.A (1999). The psychology of ultimate concern: Motivation & Spirituality in personality. New York, NYUS: Guiford Press.  

  Emmons, R. A. (2000).  Is spirituality an intelligence?‌  Motivation,    cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion, 10(1), 3-26.

   Epstein and Baucornd , The Role of Cognitions in Material Relationships (1999).                                                                                                          

  Epstien, N.B., Chen, F., & Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in chinese and American couples, Journal of Marital and Family Therapy, 31, 1, 59-74.

  Erica Lynn, S.(2002).”Genetic and environmental influences on associations between marital relationships and depression in women. Dissertation abstracts  international: section B, The sciences & Engineering, 62,5413.

  Emmons R.A(2000). Is spiliuality an Intelligence? Motivation, Cognition,& the Psychologyof ultimate concern. The in ternatonal journal for the psychology of religion,10(1),3-26

   Gotfried A, Fleming J, Gottfried A. Continuity of Academic Intrinsic Motivation from Childhood Through Late Adolescene: A Longitudinal Study. Journal of Educational Psychology. 2001; 93(1): 3-13

   Greeff, A.P., & Malherbe, H.L.(2001). Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex & Marital Therapy, 27, 247-257.

   Green, N . W. & Noble, D. K.(2010). Fostering Spiritual Intelligence undergratutes Growth hn  course about consciousness. Advanced Development Journal, Vol. 12, p: 26- 48.

  Ghobari bonab B, Salimi M, Salyani L, Noori moghadam N. Spiritual intelligence.Andishe- e- novin- e- dini.

  2007;3(10):125-46-persian

  Gustafsson. P. et al(2008). ADHD Symptoms in Primary School Children, Acta Paediatrica, 97(3), 233-238.

   Greeff, A.P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 8, 948-962.

  Gardner, IT (2000). A case Aginst spiritual Intelligence, the jounal for the psychology of Religion, Volume 10, issue 1 January 2000,pp.

  Gottman, J.M., Notaries, C.I., Gonzo, J., & Marksman, J.M (1994).

   Hunler, O. S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: testing the mediator role marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27, 1, 123-136.

  Halford D. (2005). Couple therapy. Translated by Mostafa Tabrizi, Mozhdeh Kardani and Forough Jafari. Tehran: Fara ravan publication. 2005.

  Halford, W.K. & et al, (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of‌Family‌Psychology;‌v‌21,‌p.‌185-194. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/2007-09250-006

  Hamer , D. D. (2004). The God Gene. New York: Anchor Books.

  Isler,P(2009). Acritical evaluation of concept construct. Journal of Personality and individual differences.VOL3.PP 11-26.

  King, B, B.(2008). The spiritual intelligence project . Trent Auniversity, canda(www.Davidbking).

  Litchfield, Bruce, 1999.Spritual intelligence , Illini Christian facuity and staff.www.uiuc-icfc.org

   Larson, J.H., & Holman, T.B. (1994). Predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237.

  Marsh. H.W. & Seeshing. Yeung. A. (1997). Causal Effects of Acadimic Self-concept on Academic Achivement. Strural Education Model of Longitudina. Data (University of Western Sydney. Mocarthur) Journal of psy. Vol. 89. No 1041-54.

   Meyers, S.A., & Landsberger, S.A. (2002). Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction. Personal Relationshi, 9, 159-172.

  Mookerjee R, Beron K. Gender, religion and happiness. J Socio Econ 2005; 34: 674-85.

  Nicholls,J. G (1989). The competitive ethos and democratic eduction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Nosel, D. (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual liteligece A new consideration of traditunal chrisitanity and new ago lindividualistic spiriyuality blushed docter disseltatione.

   Pintrich, P. R.(2000). Aconceptual framework for assessing motivation and self-regulating learning in colledge students.Educational Psychology Review, 16,385-407.

  Pertiwi, e.(2009). Influence of emotional and spiritual intelligence from the national education philosophy towards language skills among secondary school students. European journal of social sciences, volgno. 1,pp:61-71.

   Rosen-Grandon, J.R., Myers, J.E., & Hattoe, J.A. (2004) . The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82, 1, 58-68.

  Ryan, R.&Deci, E.(2000). Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,social development, and well-being.

  Ryan, A. (2001). The Peer Group as a Context for the Development of Young Adolescent Motivation and Achievement. Child Development, 72(4), 1135-1150.

  Robert‌ A.Emmons.(2000).The psychology of ultimate‌ concerns: motivation and spirituality inpersonality, Guiford publica.

  Roger Walsh. (1999). Essential spirituality: the 7 central practices to awaken heart & mind. John Wiley & Sons, Inc. USA.

   Sodock, B.J., & Sodock, V. A. (2005). Comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Sinha,s.p & Markerjree(1990). Material adjustment personalspace orientation. The journal of psychology.

  Smith, M.(2004). Self-direction. The Encyclopedia of Informal Education. Retrieved 2004, from http://www.infed.org/biblio/b-selfdr.htm.

  Sohrabi F. Principles of spiritual intelligence. J Ment Health. 2008;1(1).:14-8.Persian.

  Samadi P .Spiritually intelligent. New Thoughts on Education. 2005;2(8):144. Persian.

  Sohrabi F, Fatali Nejad M R, Eskandari H. Concept of spiritual intelligence components and build an instrument to measure the Allameh Tabatabai University in Tehran between the 1387-1386. [dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabai University ; 2006. Persian.

  Sisk, D. A., & Torrance, E. P. (2001). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: Creative Education Foundation Press.

   Twenge, J.M., Campbell, W.K., & foster, C.A. (2003). Parenthood and marital satisfaction: a meta – analytic review. Journal of Marriage and Family, 65, 3, 574-583

  Tannin and Patrik fitz, Explanning Family Interactions (Sage Publication,‌  International Educational and Profetional Publisher, 1990).

  Tirri K. Conceptual definition and empirical validation of the spiritual sensitivity scale. Journal of Empirical. Theology. 2006; 19(1): 37-62

  Vaughan(1998) spiritual development:outcomes and indicators,retrieved on May 10,2003

  Webster, Stratoon, Herbert, Martin.(1994) .Troubled familiar Problem Children. New York: Wiley & Sons, Inc.

  Wolman, R. N. (2007). Spiritual quotient questionnaire. Retrieved from internet: www.conscious_pursuits.com.

  Zohar, Danah.(2000).”SQ: spiritual Intelligence,the ultimate Inteligence”. (ISBN 07475467762).http://www.csp.org/development/docs/Vaughan-spiritual.

  Zohar, D. & Marshall. (2000). SQ: spiritual intelligence, the ultimate intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloomsbury.

  Zohar, D., & Marshal,I.(2000).SQ:Connecting with our spiritual intelligence.New

  York:Bloomsbury.

   تحقیق در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, مقاله در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, پروژه درباره پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس