پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

word
167
2 MB
30153
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۷۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

  پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

  بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهند به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد در این پژوهش یا استفاده از روش تحلیلی و میدانی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه (T-Test) میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفته و از آنجائیکه بین میانگین دو نمونه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد این تفاوت بیان می کند که عدم توجه به شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دلیل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد  تاثیرمعناداری در روند مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق عمل نکرده است.

  واژگان کلیدی: شهر شاهرود، مکانیابی، مجتمع های مسکونی، ژئومورفیک

  امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار شهری یکی از موارد بیار مهمی که باید همواره مورد توجه قرار داد بحث آینده نگری در مباحث توسعه شهری و ساخت ساز های شهری می باشد و چگونگی توجه به مناطق حساس و پر خظر از جمله الزامات مربوط به بحث توسعه پایدار شهری می باشد در کشور های جهان سوم از جمله ایران مهاجرت های بی رویه روستایی و رشد لجام گسیخته این مجموعه در شهرهای میانی سبب شده است تا سیر ساخت ساز رشد بسیار زیادی را در پیش بگیرد و ضوابط ساخت ساز شهری بدون توجه به عوامل زمین ساختی صورت گرفته و در عین این مباحث ملموس توسعه مسکونی در نقاطی که با خطر بالا در بحث شرایط زمین ساختی رخ داده است به مرحله اجرا و بهره برداری برسد اگر این عوامل زمین ساختی به عنوان محدوده های خطر و در یک کلیت به عنوان پهنه های خطر به سازمان های مربوط ابلاغ نشود و جلوگیری از ساخت و ساز های مخرب از نوع زمین ساختی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور ضریات جبران ناپذیری بر پیکره شهرها از جمله شهرهای میانی وارد خواهد ساخت بر همین اساس باید الزامات مربوط به ساخت و ساز در روند کلی باید در یک نقشه پهنه بندی خطر با تاکید بر عوامل ژئومورفیک ارائه شده و هنگام ساخت و ساز باید با توجه به این نقشه جواز ساخت صادر شود از این رو باید در بحث برنامه ریزی و ساخت مجتمع های مسکونی دقت بسیار زیادی به بحث مکانیابی شود از این رو باید تمامی آیتم ها در مکانیابی ارائه شود تا یک دور نمایی خوب را تصویر نماید و در توسعه پایدار ساخت و ساز و در نهایت توسعه پایدار شهری نقش مهم را ایفا نماید.

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-بیان مساله

  مساله تعیین مکان مناسب زندگی برای تصمیم گیران حوضه شهری یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی کلان و استراتژی های آینده شهرها محسوب می گردد(زارعی، 2،1390) از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند و این که در حاشیه اکثر شهرها تاسیسات صنعتی و کارخانجات متعددی به عنوان پدیده ای ضروری توسعه یافته اند. بنابراین، کوچک ترین مسا محه و اشتباه در شرایط کنونی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد(زمردیان،6،1383) اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. سیل اگر در گذشته خانه ای ساده و کپری را خراب می نمود، اثاث بسیار مختصری و ساده زندگی انسان ها را خراب می کرد اما امروزه به لحاظ گستردگی شهرها و پیچیدگی زندگی مدرن  و توسعه تاسیسات شهری .. خسارات جبران ناپذیری را به بار می آورد از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد.(نادر صفت،191،1379) مطالعه فضای فیزیکی از مهم ترین وظایف برنامه ریزان شهری است و باید قبل از هر مطالعه دیگری صورت گیرد زیرا برنامه ریزی بعدی بر مبنای این مطالعه انجام می شوددر مطالعه فیزیکی شهرها باید شرایط ژئومورفولوژیکی، آ ب و هوایی، هیدرولوژیکی، زمین شناسی، مطالعات لرزه خیزی، فرونشست ها و ریزش ها توجخ و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیدها بر یکدیگر بررسی شود(رجایی،276،1373) البته باید توجه داشت که برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهندساخت و استفاده بهینه و معقول از آنها به عمل خواهند آورد. به طور کلی ژئو مورفیک و توپوگرافیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساخت های فضایی نیز به شمار می آید. به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد(زمردیان، 7،1383) بعد از جنگ جهانی دوم، در اغلب موضوعات جغرافیای طبیعی، از جمله شاخه ژئومورفولوژی و نقش آن در مکان گزینی و توسعه شهرها و سایر سکونت گاههای انسانی، مطالعات زیادی صورت گرفت و روش های نوین و نگرش های پیشرفته ای اعمال گردید که کارایی این علم را هر چه بیشتر بالا برد و آن را در ردیف علوم آکادمیک و کاربردی مطرح ساخت در حال حاضر انگلستان از نظر کاربرد ژئومورفولوژی، در بسیاری از زمینه ها از جمله کاربرد ژئومورفولوژی در طرح های توسعه شهری، به پیشرفت های زیادی نائل آمد و اعتبار این شاخه از جغرافیا روز به روز افزایش پیدا کرده است(رجایی،1382،23) علی رغم اهمیتی که مطالعات ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزی توسعه شهری دارد، بررسی ها نشان می دهد برنامه ریزان شهری در ایران، کم تر به این موضوع پرداخته اند و یا در قالب مطالعات زمین شناسی به صورت کلیشه ای از این مبحث عبور کرده اند اما در سال های اخیر به دنبال فعالیت  فرآیند ژئومورفولوژیکی در محدوده سکونت گاههای انسانی که به منطور جلوگیری از واردآمدن خسارات ناشی از این فرآیند ها صورت گرفته، نوید آن را دارد که در طرح های توسعه شهری به مطالعات ژئومورفولوژیکی توجه بیشتری صورت بگیرد(نجفی،1388،4) شهر شاهرود از جمله شهرهای کویری ایران است که پدیده های ژئومورفولوژیکی در آن بعضا توسعه شهری را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است و نادیده گرفتن عوامل ژئومورفولوژیکی در محدوده شهری مسکلات بسیار زیادی را در بحث سرمایه گذاری و مکان یابی نادرست مجتمع های مسکونی به وجود آورده است و در فرآیند این تحقیق سعی بر آن خواهیم داشت که عوامل مهم ژئومورفولوژیکی در مکان یابی مناطق بهینه به منطور احداث مجتمع های مسکونی را شناسایی کنیم.

   

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

  اگر واژه ژئوموفولوژی اساس مطالعات شهری را از پروفسور رامشت استاد ژئومورفولوژی ایران پذیرا باشیم اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی بیش از پیش برایمان آشکار خواهد شد بر همین اساس در این نوع مطالعات سعی خواهد شد به ضرورت این علم توجه بسیارزیادی شود به طوری که عدم توجه به مطالعات ژئومورفولوژیکی در هر مرحله از توسعه شهری و ساخت ساز ضربات و خسارات مالی بسیار زیادی به همراه خواهد داشت بر همین اساس سعی شده است در مطالعات مربوط به مکان یابی به منظور احداث مجتمع های مسکونی شهر شاهرود ابتدا پدید های ژئومورفیک شناسایی شده و نقش آن را در مکان یابی و با استفاده از روش های مختلف و مرسوم در ادبیات برنامه ریزی ژئومورفولوژی به کار بگیریم از سوی دیگر با شناسایی این پدیدها می توان با این سیاست که ویژگی های ژئومورفیک همیشه ناسازگار با سیاست های توسعه شهری نیستند در صدد سازگاری و استفاده از توان های آنها در راستا توسعه شهری گام موثر بر داریم به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در دو شماره زیر خلاصه می شود.

  شناسایی پدیده های ژئومورفیک و توجه به آنها در مکان یابی مجتمع های مسکونی و توسعه شهری.

  استفاده از پتانسیل ها و فرصت های پدیده های ژئومورفیک در راستا سیاست ها و اهداف توسعه شهری

  اهداف تحقیق

  1-3-1-اهداف کلی

  بررسی ویژگی های ژئومورفیک در مکان یابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی

  1-3-1-اهداف جزئی

  1-شناسایی مشکلات ناشی عدم برنامه ریزی در این حیطه، توسط سازمان های مربوط

  2-نبود الگو تطبیقی برای مطالعات پدیده های ژئومورفیک در راستا توسعه شهری

  3-نبود الزامات در ساخت و ساز با توجه به مطالعات پدیده های ژئومورفیک

  4-نقش و اهمیت مطالعات ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی

  5- رسیدن به یک الویت بندی پدیده های ژئومورفیک در شهر شاهرود

  1-4- سوال تحقیق

  1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند نقش موثری را ایفا نماید؟

  2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است؟

  1-5-فرضیه :

  1-به نظر می رسد پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند نقش موثری را ایفا نماید.

  2-به نظر می رسد برخی پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است

  1-6-تعریف اصطلاحات و واژه ها

  مفهوم شهر

  شهر یکی از قالب های فیزیکی روابط اجتماعی(اقتصادی- سیاسی) جامعه است و تغییر اتی که در روند شهرنشینی رخ می دهد تابعی است از تغییراتی که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی جامعه صورت می پذیرد.(شریعت زاده، 13،1374)

  شهر از نظرجمعیت:به مکانی که دارای حداقل جمعیت مشخص شده باشد.در بیشتر کشورها این ملاک برای شهر قرار داده می شود.(پور احمد، 138،1384)

  ژئومورفولوژیک

  اشکالی هستند که نمود انها بیشتر به صورت بیرونی می باشد و تاثیرات آنها بسته به نوع فعالتشان بسیار متغیر است به طوری که یک فعالیت ژئومورفیک می تواند خسارات بیشتر از زلزله را بر پیکره مصنوع شهرها وارد سازد(رجایی،34،1389)

  تعریف شهر بر اساس نگرش سیستمی

  سیستم شهری، عبارت است از مجموعه عناصر با زیر سیستم هایی که بین آنها شبکه هایی از روابط متقابل جریان داشته و هدف آنها تحقق گونه ای از زندگی اجتماعی برای انسان ها است. به عبارت دیگر، شهر متشکل از یک سری فعالیت های انسانی است که به وسیله جریانات مردم، کالا، انرژی و اطلاعات در یک چارچوب کالبدی به همدیگر مرتبط می شوند.بنابراین با در نظر گرفتن سیستم شهری به عنوان یک کل با یک سیستم کل به هم مربوط می شوند(دانشپور، 3،1379)

  1-7- مروری بر ادبیات تحقیق

  مارکوز در سال 2008 تاریخ فرسایش خاک و رسوبگذاری های آبرفتی را در حوضه کوچکی از اروپا مرکزی و در ارتباط با فعالیت های بشر مورد مطالعه قرار داد و گودی(1993) نفوذ بشر را در ژئومورفولوژی بررسی نمود.

  دکتر حسین نگارش استادیار گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقاله ای به عنوان کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامد های آن که در سال 1389 در مجله پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران  به چاپ رسید.کاربرد ژئومورفولوژی را در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به عنوان عامل منفی و بازدارنده عمل می کنند در هنگام احداث شهرها باید به دینامسیم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله، باد، گسل... توجه کافی مبذول داشت وگرنه شهر در آینده دچار مشکل خواهد شد.

  طیبه احمدی، محمدی علی زنگنه اسدی، محمد حسین رامشت، اکبر مقصودی در مقاله ای تحت عنوان محدودیت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد بوده است که در مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک سال سوم، شماره یازدهم، بهار سال 1392صص-34-19 به چاپ رسید. ویژگی های ژئومورفیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی و یا تجمع فعالیت های انسانی موثر است، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساخت های فضایی نیز به شمار می آید به علاوه برنامه ریزی های زیربنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده ونیست. زیرا، توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواری ها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در ارگانیسم جابه جایی جمیعت شهر و غیره نقش انکارناپذیری دارد.

  عادلی و همکاران برای بررسی ژئومورفولوژی در انتخاب محل دفن زباله، از نقشه های دیجیتالی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده نمودند.که مناسبترین مکان برای دفن زباله با کمترین تهدیدات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی با استفاده از روش های نامبرده در جنوب شرقی بناب،7 کیلومتری ملکان در جنوب استان آذربایجان شرقی انتخاب و پیشنهاد شد

  Abstract

  Talk residential location is currently an important issue affecting the discussion of urban land use is And since today's urban centers are very complex construction equipment and buildings are largely taken Cities and urban geomorphology of the area have been substantial damages when it becomes apparent that a lot of people are out of tolerance. So before creating a secure and robust construction, the location of cities and select a suitable site for the development of studies and research carried out detailed

  Some geomorphologic phenomena just as destructive and inhibiting factors are not considered in the establishment and development of cities, But if urban planners have full knowledge of all aspects of the application of these phenomena have geomorphologic It will become a positive factor in the establishment and development of urban infrastructure planning in addition to the effects of topography is not Because the topography of the rugged topography and orientation in urban issues such as the construction or relocation of the urban population is undeniably In this research or analysis method and field test comparison between the two samples (T-Test) Geomorphic phenomena and location by means of the relevant entities in the licensing And since the two examples, there is no statistically significant difference between the different states Ignoring geomorphic indicators during licensing organizations responsible for the difference Tasyrmnadary significant indicato

  Key words: City, location, residential, geomorphic

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

  فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1-بیان مساله. 3

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

  1-3- اهداف تحقیق.. 3

  1-3-1-اهداف کلی.. 3

  1-3-1-اهداف جزئی.. 3

  1-4- سوال تحقیق.. 3

  1-5-فرضیه : 3

  1-6-تعریف اصطلاحات و واژه ها 3

  1-7- مروری بر ادبیات تحقیق.. 3

  1-8-روش شناسی تحقیق.. 3

  1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 3

  فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

  2-1-شهر. 3

  2-2-مادر شهر (Metropolis) و کلان شهر (Megalapolis) 3

  2-3-مکانیابی.. 3

  2-4-هدفهای مسائل مکان یابی.. 3

  2-4-1-هدف های کششی.. 3

  2-4-2-هدفهای فشاری.. 3

  2-4-3-هدفهای متعادل.. 3

  2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی.. 3

  2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری.. 3

  2-5-1- سازگاری.. 3

  2-5-2- آسایش.... 3

  2-5-3- کارآیی.. 3

  2-5-4- مطلوبیت... 3

  2-5-6-سلامتی.. 3

  2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی.. 3

  2-6-1- تئوری سیستمی.. 3

  2-6-2- تئوری مکان مرکزی.. 3

  2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی.. 3

  2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3

  2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP.. 3

  2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3

  2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن.. 3

  2-8-سیستم ژئومورفیک... 3

  2-9-مطالعات ژئومورفیک... 3

  2-10-پاسخ پیچیده و آستانه ها 3

  2-11-مقیاس ژئومورفیک... 3

  2-11-1- مقیاس زمانی.. 3

  2-11-1-1-زمان چرخه ای.. 3

  2-11-1-2-زمان درجه بندی شده 3

  2-11-1-3-زمان یکنواخت... 3

  2-12-مقیاسهای مکانی ( فضایی ) 3

  2-13-سیستم های ژئومورفیک... 3

  2-13-1-سیستم یخچالی.. 3

  2-13-1-1-فرآیندهای سیستم فرسایش یخچالی.. 3

  2-13-2-لندفرم های سیستم فرسایش یخچالی.. 3

  2-13-3- سیستم بادی.. 3

  2-13-4-اشکال و فرایند سیستم بادی.. 3

  2-13-5- سیستم رودخانه ای.. 3

  2-14-ویژگی های سیستم رودخانه ای از لحاظ انرژی.. 3

  2-15- سیستم دامنه ای.. 3

  2-15-1-فرآیند ها یا حرکات دامنه ای ; جابجایی مواد بر روی دامنه. 3

  2-16- سیستم ساحلی.. 3

  فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه

  3-1-تقسیمات سیاسی.. 3

  3-2- موقعیت جغرافیایی: 3

  3-3- خصوصیات اقلیمی.. 3

  3-3-1- عوامل اقلیمی.. 3

  3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش.... 3

  3-3-3-  دما 3

  3-3-5- باد و فشار هوا 3

  3-4-پوشش گیاهی.. 3

  3-4-2-مراتع. 3

  3-5- زمین‌شناسی.. 3

  3-6-وضعیت خاک... 3

  3-7-منابع آب و خاک... 3

  3-7-1-منابع آب.. 3

  3-7-1-1-منابع آب شرب.. 3

  3-7-2-2- منابع آب کشاورزی.. 3

  3-8-بهره برداری از منابع آب زیرزمینی.. 3

  3-8-1- مصارف آب زیرزمینی.. 3

  3-9-پوشش برق روستایی.. 3

  3-10- تأسیسات دفع فاضلاب.. 3

  فصل چهارم:بررسی شاخص های اصلی در مکان یابی مجتمع های مسکونی

  4-1- روش تحقیق : 3

  4-2- نوع و نحوه گردآوری داده ها : 3

  4-3- تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری : 3

  4-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 3

  4-5-مراحل انجام یک آزمون فرض آماری.. 3

  4-6- جامعه آماری.. 3

  4-7-اهمیت مطالعات ژئومورفیک... 3

  4-8- واحدهای ناهمواری و انواع شهرها 3

  4-9- شهرهای کوهستانی.. 3

  4-10- شهرهای پایکوهی.. 3

  4-11- شهرهای جلگه و دشت... 3

  4-12- شهر های ساحلی.. 3

  4-13-شهرهای دره ای.. 3

  4-14- شهرهای مستقر در فرورفتگی ها 3

  4-15-یافته های توصیفی.. 3

  4-15-1- یافته های توصیفی: 3

  4-15-1- 1-گروه کارشناسان : 3

  4-15-1-1-1- توزیع جغرافیایی : 3

  4-15-1- 1 -2- ساختار سنی : 3

  4-15-1-1-3- پست سازمانی : 3

  4-15-1-1-4- سابقه خدمت در سازمان : 3

  4-15-1-1-5-مدرک تحصیلی : 3

  4-15-1-1-6- حقوق و مزایا : 3

  4-15-1-1- 7-تعداد کارشناسان بومی ادارات مربوطه : 3

  4-15-1-1-8- استقرار کارشناسان بر اساس نوع تخصص : 3

  4-15-1-1-9- درجه خبرگی  : 3

  4-16-2 – گروه بهره برداران ساختمانی : 3

  4-16-2-1- سابقه فعالیت در امر ساختمانی : 3

  4-16-2-2- میزان تحصیلات : 3

  4-16-2-3- سن : 3

  4-17-بخش سوم پرسش نامه. 3

  4-17-1-آیا در هنگام شروع ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در شروع کار از سازمان های مربوطه در هنگام صدور جواز نقشه پهنه بندی خطر زلزله محل ساخت ارائه می شود؟ 3

  4-17-2-آیا پدیده هایی همچون، حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، خزش) به عنوان عوامل بازدارنده در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در طول دوره فعالیت شما عمل کرده است. 3

  4-17-3-آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود با توجه به نزدیکی به محدوده خط گسل الزامات مربوط به رعایت حدود خط گسل در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرد؟ 3

  4-17-4-آیا مسیل ها چه از نوع فصلی و از نوع دائمی در قسمت های شمالی شهر شاهرود به عنوان یک عامل مهم و بازدارنده در مکان یابی مجتمع های مسکونی نقش ایفا نموده اند؟ 3

  4-17-5- آیا دامنه های شمالی منطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه مهم در مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی می باشد؟ 3

  4-18-کارشناسان ادارات و سازمان های دخیل در مکانیابی مجتمع های مسکونی.. 3

  فصل پنجم:آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-مقدمه. 3

  5-2- آزمون فرضیات.. 3

  5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 3

  5-2-2- آزمون فرضیه دوم: 3

  5-2-2-1- تبیین رابطه بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه بهینه مناطق مسکونی.. 3

  5-3-نتیجه گیری و پیشنهادات.. 3

                          

  منبع:

  منابع و ماخذ

  1-آذر ، عادل . مومنی ، منصور (1377) آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری) جلد دوم . انتشارات سمت.

  2-استیفن.پی ، رابینز (1374) مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسایان و سید محمد اعرابی . انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران.

  3-اداره کل سازمان هواشناسی استان سمنان و مراجعه حضوری سال 1391.

  4-آذرنیوند، حسین، 1369. بررسی پوشش گیاهی در رابطه با واحدهای ژئومورفولوژی در دامغان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس.

  5-ارزانی ، حسین، 1376. دستور العمل طرح ملی ارزیابی اکولوژیکی مناطق مختلف کشور، موسسه تحقیقات مراتع و جنگل های کشور.

  6- افتخاری؛ مروت. 1378. بررسی حرکات دامنه‌ای در منطقه طالقان ونقش آن بر فعالیتهای عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا،تهران.

  7-باتاچاری ، گوری ک . ا.جانسون ، ریچارد (1369) مفاهیم و روشهای آماری ، چاپ دوم ، ترجمه دکتر مرتضی ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

  8-بحرینی، سید حسن(1377) فرآیند طراحی شهری ، انتسشارات دانشگاه تهران.

  9-بهرامی نژاد ، دهقان – شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها ، مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز – دانشگاه شیراز – 1382

  10-بلادپس؛ علی. 1384. مخاطرات ژئومورفولوژیکی تهدید کننده شهرهای کوهستانی ایران، (نمونه موردی ماکو آذربایجان غربی، مجله بلایای طبیعی و راه‌کارهای پیشگیری از خطرات احتمالی آن، دانشگاه تبریز،تبریز.

  11- باقدم؛ عثمان. 1382. ارزیابی ایمنی جاده ای با رویکردمخاطرات محیطی،مطالعه موردی مسیرسنندج - مریوان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران.

  12- باقری؛ مهدی. 1378. علل حرکات دامنه‌ای و ارزیابی اثرات آنها در جاده هزار (از آبعلی تا بایجان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،تهران.

  13-بازیار؛ محمد حسین. 1374. پایداری شیبها، سمینار آموزشی راه و ژئوتکنیک مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت راه و ترابری.

  14-پور محمدی، محمدرضا-جمالی فیروز-تقی پور، علی اکبر(1389)مکان یابی خدمات شهری(نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهر شاهرود)مجله علمی و پژوهشی فضای جغرافیایی سال دهم، شماره31،پاییز 1389.

  15-جعفری ،محمد، 1385. احیای مناطق خشک و بیابانی، انتشارات دانشگاه تهران،247 صفحه.

  16-جعفری؛ محمد کاظم، مهدویفر؛ محمدرضا، بخشایش، محمد کشاورز. 1378. مطالعات پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی جلد اول، مطالعات پایه، سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک.

  17-جعفری؛ محمدکاظم، مهدویفر؛ محمدرضا، عسکری؛ فرج‌ا….1378. مطالعات پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی، گزارش‌ نهایی (جلد دوم) سازمان مسکن و شهرسازی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک.

  18-حیدری؛ مهدی، شاه پسند‌زاده؛ مجید. 1374. بررسی مقدماتی لرزه‌خیزی، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان لرستان، موسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

  19-خسروی یونس،اشنویی امیر،1387،پدیده های ژئومورفولوژیکی و تاثیر آنها در شکل گیری و تکامل شهر،مجموع مقالات اولین همایش ملی،جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط،گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  20-چوبینه؛ مهدی. طبقه بندی حرکات دامنه ای، مجله رشد جغرافیا،شماره 40،تهران.

  21-خالدی؛ شهریار. 1380. بلایای طبیعی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  22-خوشدل؛ کاظم، رضائی مقدم؛ محمدحسین. 1384. بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی دشت ازومدل ورزقان، مجله بلایای طبیعی و راه‌کارهای پیشگیری از خطرات احتمالی آن، دانشگاه تبریز،تبریز.

  23-درویش‌زاده؛ علی.1370. زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز، تهران.

  24-دهقانیان، اسفندیار(بررسی توزیع فضایی مکانی مدارس شهر اهواز با استفاده از GIS پایان نامه کارشناسی ارشد 1387

  25-رجایی،عبدالحمید،1373،کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیط،نشر قومس،چاپ اول.

  26-رنجبر محسن،آصف زیدی،1387،بررسی نقش ژئومورفولوژیی و توان های محیطی با استفاده از مدل فازی (مطالعه موردی شهرستان آستارا)،مجموئه مقالات اولین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط،گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

  27-رنجبران، سید محمد(1380) پایان نامه کارشناسی ارشد، طراحی ساختار اطلاعاتی مناسب

  28-رجائی؛ عبدالحمید .1382. کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، نشر قومس، تهران.

  29-رضائی مقدم؛ محمدحسین، ثقفی؛ مهری .1384. بررسی و پهنه‌بندی مخاطرات طبیعی شهر تبریز با استفاده از GIS ، مجله بلایای طبیعی و راه‌کارهای پیشگیری از خطرات احتمالی آن، دانشگاه تبریز.

  30-رحیمیان ، عباس – طرح احیاء و توسعه شهر مهران – دانشگاه تهران – دانشکده هانرهای زیبا – 1373

  31-زندی؛ یوسف.1384. بررسی علل و عوامل وقوع سیلاب و آبگرفتگی در مناطق شهری ایران، راه‌کارها و پیشگیری از آن، مجله بلایای طبیعی و راه‌کارهای پیشگیری از خطرات احتمالی آن، دانشگاه تبریز.

  22-زیاری، کرامت الله،و مهدی نژاد حافظ و پرهیز فریاد(1388) مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، دانشگاه بین المللی چابهار، چاپ اول.

  32-زیاری، کرامت الله(1381)برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ دوم انتشارات یزد.

  33-زمردیان،محمد جعفر،1383،کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی،انتشارات پیام نور،چاپ پنجم.

  34-ساروخانی ، باقر (1377) روش تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول ، چاپ چهارم . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  35-سرمدی سیفی؛ علی اکبر. 1382. بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی آن در حوضه گاماسیاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

  36-سلطانی؛ محمود. 1371.محیط زیست و زیانهای زمین ساختی آن ،دفتر مطالعات برنامه ریزی شهر تهران.

       37-شکویی، حسین(1379)دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول انتشارات سمت تهران.

       38-شهرداری مناطق 1و 2 شهرداری شاهرود و مراجعه حضوری سال 1391.

  39-شمیرانی؛ احمد.1357. بررسی کلی انواع حرکات دامنه ای، نشریه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی شماره دوم،تهران.

       40-شهرداری، شاهرود سال 1292، معائنت فنی و عمرانی.

        41-طرح عمران و ناحیه ای ناحیه سمنان و گرمسار، سال 1385، مهندسین مشاور عمران زاوه

  42-عسگری ؛فرج الله و فاخر؛ علی. 1372. تورم و واگرایی خاکها از دید ژئوتکنیک انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران.

  43-عبداللهی؛ مجید. 1378. برنامه‌ریزی مصونیت شهرها در برابر بلایای طبیعی (زلزله و سیل شیراز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا،تهران.

      44-عباسی داوود،1386،بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیک در آمایش سرزمین،مجموئه مقالات اولین همایش علمی جغرافیا و آمایش سرزمین ،دانشگاه آزاد اسلامی همدان 

  قاهری؛ حوری.1378. بررسی حرکات توده‌ای در ارتفاعات شمال تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا،تهران.

  مقیمی؛ ابراهیم .1383. روش تحقیق در جغرافیای طبیعی، انتشارات قومس، تهران.

  47-مقیمی ابراهیم. 1384 .ویژگیهای ژئومورفولوژیکی دامنه ای مشرف به جاده سولقان، مجله تحقیقات جغرافیائی سال بیستم شماره78 ،تهران.

  میرمحمودی؛ فریبا.1384. ژئومورفولوژی حرکات دامنه‌ای در مسیر راه سولقان-امامزاده داوود (شمال تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا، تهران.

  49-محمودی؛ فرج الله.1368. ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک بیرونی جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،تهران.

        50-مهدی، مختاری، تهیه نقشه کاربری اراضی شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور(1385) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز به راهنمایی دکتر کاظم رنگر

        52-نیک قوام، جواد(1379)چگونگی ساختار سیستم اطلاعات جغرافیایی کشاورزی گیلان، نشریه مزرعه، شماره 44.

  53-نصیری؛ شهرام. 1383. نگرشی بر زمین لغزشهای ایران مطالعه موردی ناپایداری شیبها در جاده هراز،پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور.

  ولی‌پور؛ پرهام. 1383. ژئومورفولوژی منطقه ملاوی-پلدختر به منظور برنامه‌ریزی عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا، تهران.

  هدائی؛ علی اصغر (1375). تهدیدات طبیعی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.

      56-هومن ، حیدرعلی (1368) اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست ، انتشارات دیبا.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس