پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

word
184
1 MB
30136
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

  چکیده

  شکل گیری سکونتگاههای آموزشی و فرهنگی از لحاظ شکل به چگونگی استقرار و نوع مصالح و بسیاری از پارامترهای دیگر در ارتباط با عناصر اقلیمی است. معماری همساز با شرایط اقلیمی علاوه بر اینکه فضای مطلوب آسایش را فراهم می کند از پرت انرژی جلوگیری نموده و اثرات مطلوب اقتصادی در مقیاس خرد و کلان به همراه خواهد داشت. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر لنگرود درشهرستان لنگرود از استان گیلان است. داده های مورد استفاده در این تحقیق عناصر اقلیمی دما، بارش، رطوبت و درجه حرارت و باد است که از ایستگاههای داخل و خارج محدوده مورد مطالعه در دوره آماری 20 ساله استفاده شده است. روش تحلیل داده ها شامل روش های تجربی، گیونی، اولگی، ماهائی است که بر مبنای آن رابطه اقلیم و معماری منطقه مورد برسی قرار گرفته است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرلنگرود از اوایل خرداد تا اواخر شهریور دارای وضعیت هوایی ملایم و مطبوع  و نوع تحریک بیوکلیمایی آن مطبوع آسایش و همچنین مهر، آبان و فروردین و اردیبهشت دارای وضعیت هوایی خنک و نوع تحریک پذیری بیوکلیمایی آن بیانگر ملایم می باشد. و فقط ماههای آذر تا آخر اسفند سرد با تحریک متوسط می باشد. همچنین لازم به ذکر است که ساختمانهای آجری و بتنی، سنگ و بتن و آجری نیز در این شهرستان دیده می شوند. استان گیلان با توجه به اقلیم متغیر و بارندگی فراوان همواره از نظر شرایط آسایشی بخصوص در فصول سرد سال و با فرارسیدن فرابار سیبری  به سمت شمال کشور دچار مشکل بوده و گرمایش فضاهای آموزشی و مشکلات متعدد این فضاها از نظر پرتی دما، نورگیری و غیره، یکی از مشکلات اساسی آموزش پرورش استان گیلان بوده است. شهر لنگرود نیز در شرق استان گیلان و در شهرستان لنگرود از این امر مستثنی نبوده و فضاهای آموزشی و فرهنگی این شهر از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده  وهمواره این فضاها با مصرف بیش از حد انرژی روبرو بوده و از نظر طراحی دارای مشکل می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فضاهای آموزشی و فرهنگی شهر لنگرود همساز با اقلیم نبوده است.

   

  واژگان کلیدی: اقلیم– معماری– شهر لنگرود– روش اولگی– روش گیونی- روش ماهونی- آسایش.

   

   

  مقدمه

  تنوع وسختی شرایط اقلیمی ایران ساختمان سازی را همواره با مشکلاتی مواجه ساخته است شدت و تنوع عناصر آب و هوایی از یک طرف برای انسان نامطلوب بوده  واز طرف دیگر نقش مهمی در فرسایش مصالح ساختمانی دارد بنابراین ساختمان باید به نوعی طراحی و از مصالحی ساخته شود که در دسترس و قابل اجرا بوده  و از دوام کافی بر خوردار باشد ضمن اینکه شرایط دشوار اقلیمی را تا حدامکان تعدیل کند. دستیابی به اصول و مقررات انتخاب و کاربرد مصالح طرح و اجرای جزییات ساختمان و روش نگهداری بنا به گونه ای که آسایش انسان در داخل ساختمان فراهم شود گام  موثری به سوی ساختمان سازی منطقی و همساز با اقلیم در سطح کشور خواهد بود در واقع آنچه که یک بنا را بوجود می آورد در حقیقت نیازها، ارتباطها و عملکردهای مختلف یک بناست و آنچه که به آن واقعیت میبخشد و به طرح یک بنا شخصیت میدهد علم و هنر معماری است که در قالب طراحی معماری با اصولی منطقی و روابطی درست وحساب شده برای تجسمی زیبا و هنرمندانه خلق و ارائه می شود.

  اگر فضاهای انسان ساخت بامد نظر قرار دادن اصول اقلیمی تدوین نگردند به اهداف طراحی محیط که رفاه، بهزیستی، آسایش وایمنی و. . . . می باشد منتهی نخواهد گردید. به عنوان مثال نمود تجربی این پدیده در مدارسی که از اسلوب خاصی پیروی ننمودند به صورت فراوانی نم ورطوبت دیوارها – عدم نور کافی، عدم تناسب درجه حرارت داخلی ساختمان باتوجه به تغییرات دما، ارتفاع نامناسب، قرار گیری در دامنه ها بدون مد نظر قرار دادن جهت جغرافیائی مشکلاتی را دربهره وری از این فضا ها بدنیال داشته باشد. در واقع ساختمانهای آموزشی به دلیل تفاوت در زمان اشغال فضا نسبت به فضاهای مسکونی و تجاری به نحو چشمگیری در برابر شرایط اقلیمی عکس العمل نشان داده و تحت تاثیر شرایط اقلیم قرار می گیرند. شرایط اقلیمی مناسب در داخل فضاهای آموزشی سبب بالا رفتن کیفیت آسایش و بهداشت و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی در طول سال می گردد. با توجه به زمان اشغال فضاهای ساختمانهای آموزشی علاوه بر مسایل ایمنی و رفاء داخلی فضا می توان جهت هم سازی بیشتر حداکثر استفاده از نیرو های طبیعی در فصل گرم و سرد سال برای روشنایی ساختمان، رنگ، حفظ انرژی و غیره بهره گرفت. فضاهای آموزشی و فرهنگی این شهر از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده  وهمواره این فضاها با مصرف بیش از حد انرژی روبرو بوده و از نظر طراحی دارای مشکل می باشند لذا این پایان نامه در نظر دارد شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم رادر شهرلنگرود مورد بررسی قرار دهد. این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است، که به شرح ذیل می باشد:1- کلیات تحقیق2- مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق  3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 4- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 5- نتیجه گیری و پیشنهادات 

  بیان مساله

  ساخت وساز فضای آموزشی به علت شرایط خاص سیاسی واجتماعی واقتصادی درمراحل زمانی به دوشکل صورت پذیرفته است، یکی از اشکال ساخت وساز براساس اندیشه وتفکر و برنامه ریزی است و شیوه دومی که می توان آنرا شیوه رایج نام نهاد ساخت وسازهای انجام شده برحسب اجبار یا اضطرار بدون طرح ونقشه قبلی یا به عبارتی بدون مد نظر قرار دادن تمهیدات مختلف طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فضائی وکالبدی بوده است. اگر چه بکار گیری چنین شیوه ای در، آغاز بعلت گسترش و تقاضای بیش ازحد آموزش مردم ضرورت می نمود ولی باتغییر وتحولات سریع بطور اخص جهت گیری نیازهای آموزشی به جنبه های کیفی نارسائی چنین تفکری نمود عینی به خود گرفته است. درپاسخ به اینکه جنبه‎های کیفی از چه اجزاء وعناصری تشکیل گردیده است می توان اجزاء وعناصر مختلف طبیعی، اقتصادی وروانی، انسانی و. . . . . رانام برد که دراین پژوهش به یکی از ابعاد مساله درقالب مولفه های اقلیمی (آب وهوائی) پرداخته می شود. مولفه های آب وهوائی (اقلیمی ) درطراحی وکیفیت محیطی مجتمع های زیستی واجزاء وعناصر آن نقش تعیین کننده ای دارند، ویژگی های اقلیمی از خصوصیات کمی وکیفی برخوردارند که آشنائی بااثرات می تواند دربهینه گزینی ساخت های فضائی کمک های فراوانی بنماید. از جمله اثرات این عوامل در طراحی فضاهای آموزشی بعنوان یکی از عناصر کالبدی موثردرفرآیند های یادگیری نیازمند تعمق می باشد چراکه اگر طراحی فضاهای آموزشی منطبق وهمسازبا ویژگی های اقلیمی چون دما، بارش، فشار هوا، رطوبت یا نم نسبی، باد، تابش خورشید، تبخیر ومقدار ابرناکی هوا نباشد. علاوه بر هدر رفتن  هزینه‎های مالی، موجبات اتلاف انرژی نیروی انسانی بهره مند از آن که شامل جامعه معلمان وجمعیت دانش آموزان است می گردد واز سوی دیگر علاوه برهدر رفتن این سرمایه های معنوی ومادی وانسانی، به هدر رفتن هزینه های خانوار به دنبال خواهد داشت. اگر فضاهای انسان ساخت بامد نظر قرار دادن اصول اقلیمی وتدوین نگردند به اهداف طراحی محیط که رفاه، بهزیستی، آسایش وایمنی و. . . . می باشد منتهی نخواهد گردید. به عنوان مثال نمود تجربی این پدیده در مدارسی که از اسلوب خاصی پیروی ننمودند به صورت فراوانی نم ورطوبت دیوارها –عدم نور کافی، عدم تناسب درجه حرارت داخلی ساختمان باتوجه به تغییرات دما، ارتفاع نامناسب، قرار گیری در دامنه ها بدون مد نظر قرار دادن جهت جغرافیائی مشکلاتی را در بهره‎وری از این فضا ها بدنیال داشته باشد. در واقع ساختمانهای آموزشی به دلیل تفاوت در زمان اشغال فضا نسبت به فضاهای مسکونی و تجاری به نحو چشمگیری در برابر شرایط اقلیمی عکس العمل نشان داده و تحت تاثیر شرایط اقلیم قرار می گیرند. شرایط اقلیمی مناسب در داخل فضاهای آموزشی سبب بالا رفتن کیفیت آسایش و بهداشت و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی در طول سال می گردد. با توجه به زمان اشغال فضاهای ساختمانهای آموزشی علاوه بر مسایل ایمنی و رفاء داخلی فضا می توان جهت هم سازی بیشتر حداکثر استفاده از نیرو های طبیعی در فصل گرم و سرد سال برای روشنایی ساختمان، رنگ، حفظ انرژی و غیره بهره گرفت. چون مطالعات قبلی نشان داده است که عدم هماهنگی بین شرایط اقلیمی با شرایط آسایش فضاهای آموزشی سبب افت تحصیلی می گردد.

  استان گیلان با توجه به اقلیم متغیر و بارندگی فراوان همواره از نظر شرایط آسایشی بخصوص در فصول سرد سال و با فرارسیدن فرابار سیبری  به سمت شمال کشور دچار مشکل بوده و گرمایش فضاهای آموزشی و مشکلات متعدد این فضاها از نظر پرتی دما، نورگیری و غیره، یکی از مشکلات اساسی آموزش پرورش استان گیلان بوده است. شهر لنگرود نیز در شرق استان گیلان و در شهرستان لنگرود از این امر مستثنی نبوده و فضاهای آموزشی و فرهنگی این شهر از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده  وهمواره این فضاها با مصرف بیش از حد انرژی روبرو بوده و از نظر طراحی دارای مشکل می باشند لذا این پایان نامه در نظر دارد شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم رادر شهرلنگرود مورد بررسی قرار دهد.

   

  1-2- هدف و انگیزه پژوهش

  1-2-1- انگیزه پژوهش

  انگیزه ایجاد چنین پژوهشی در درجه اول به سابقه آموزشی برمی گردد. سالهاتجربه آموزشی در محدوده مورد مطالعه بیانگر این است که فضاهای آموزشی فوق از شرایط مساعد در فصول مختلف سال وحتی درطول روز برخوردار نمی باشد وکیفیت فضاها جنبه متغیر داشته است واین تغییرات به حدی بوده که به لحاظ سرما، گرما، نور وسایر عناصر اقلیمی کاملاً مشهود بوده است. شواهد وتجارب فوق با ادامه تحصیل در رشته جغرافیای طبیعی با گرایش در اقلیم شناسی ونقش آن دربرنامه ریزی محیطی به کنجکاوی ذهنی و یک مساله علمی تبدیل گردید. که پاسخ به آن نیازمند شناخت جامع از فضا های آموزشی و ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه بوده است تا با صورت بندی دقیق مساله وکنکاش درآن فضاهای همساز و نا همساز با شرایط اقلیمی شناخته شود واز سوی دیگر درحد بضاعت علمی ضوابط خاص برای محدوده تهیه و تدوین گردد.

   

  1-2-2- اهداف تحقیق

  – هدف کلی

  هدف کلی از این تحقیق، بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در رابطه با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود مشکلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

  - هدف های جزئی :

  اهداف جزئی طرح پژوهش که برخاسته از هدف کلی می باشند به شرح زیر می باشد:

  شناخت فضاهای آموزشی از لحاظ ابعاد واندازه کلی واجزاء عناصر آن

  شناخت فضاهای آموزشی به لحاظ رنگ، نور گیری، ارتفاع، سرمایش، گرمایش، رطوبت یا نم نسبی، جهت گیری ساختمان، میزان فضای باز وسرپوشیده، موادومصالح و. . . .

  شناخت ویژگی های اقلیمی موثر وشدت وضعف آن چون دما، بارش، (برف، بارندگی )وفشار هوا، باد (بادهای غالب، بادهای موثر، بادهای غیر موثر )تبخیر، زاویه تابش خورشید، تعدادروزهای یخبندان.

  اجزاء وعناصر تشکیل دهنده اهداف به صورت میدانی واسنادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت وسپس بااستاندارد های ارائه مقایسه می گردد.

  بررسی و معرفی فضاهای آموزشی شهر لنگرود

  ارائه راهکار های لازم در بهره وری بهینه از فضاهای آموزشی و فرهنگی وکاهش پرت دمایی و غیره می‎باشد.

   

  1-3- فرضیه های تحقیق

  چنانکه درمبحث طرح مساله واهداف پژوهش عنوان گردید سوال مبنائی طرح عبارتست از اینکه «فضاهای آموزشی شهرلنگرود به چه میزان بااصول طراحی اقلیمی منطبق و همساز است؟

  بر اساس سوال مطرح شده فوق در این تحقیق  فرضیه های زیر پیشنهاد گردیده است

  - بنظر می رسد فضاهای آموزشی وفرهنگی شهرلنگرود با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده اند.

  -مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مارا در کاهش مصرف انرژی وساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی کمک می‎نماید.

  - مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مارا در کاهش مصرف انرژی وساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی کمک می‎نماید.

  با توجه به یافته‌های تحقیق بین شرایط اقلیمی و مصرف انرژی ارتباط وجود دارد. در نتایج به دست آمده در مطالعه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم مشخص شد که اگر این ارتباط در راستای هم صورت گیرد می تواند در مصرف انرژی تاثیر گذار باشد و از هدر رفت انرژی بکاهد.

   

  1-4- روش تحقیق

  روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی وتحلیلی است که در مبحث توصیفی به ارائه اطلاعات و داده‎های حاصل برداشت های میدانی در قالب جداول توصیفی (فراوانی، درصدی) نمودار، ومباحث کلامی بهره گرفته شده است. از سوی دیگر به ارائه نتایج آماری درخصوص ویژگی های اقلیمی استان گیلان به صورت کلی وشهرلنگرود به صورت تفصیلی پرداخته می شود. در سطح تحلیلی پس از تهیه استانداردهای اقلیمی به انطباق و مقایسه آن با ویژگی های فضا های آموزشی پرداخته می شود. لذا به منظور حصول به اهداف طرح وسوالات گامهائی به شرح زیر برداشته شده است.

  گام اول: در این مرحله پس از تدوین پرسش نامه منطبق با اهداف وسوالات طرح ومشورت بااساتیدوراهنما و مشاور به تست مقدماتی آن درچند مدرسه پرداخته شد وپس از پردازش نهائی که در قالب حذف واضافه واصلاح سوالات صورت پذیرفت به صورت تمام شماری به کلیه مدارس مراجعه گردید در این مرحله عملیات میدانی از طریق برداشت ساختمان آموزشی صورت پذیرفت وسوالاتی که مربوط به عوامل کیفی تری بوده است از دست اندر کاران آموزشی پرسش شد وجوابها دریافت گردید نتایج این مرحله پس از کد گذاری بااستفاده از نرم افزار spss استخراج وتجزیه وتحلیل شد.

  گام دوم: دراین مرحله به بررسی اسناد ومدارک موجود در خصوص ویژگی های اقلیمی استان و شهرستان و متون تجربی که در رابطه با استانداردهای آموزشی همساز با اقلیم موجود بوده است بررسی شد.

  گام سوم : در مرحله سوم نتایج حاصله از مرحله اول ودوم وبا هم تطابق گردید. فضاهای همساز با اقلیم شهر لنگرود وفضاهای غیر همساز مشخص گردید. این مقایسه از طریق جداول ماتریس که درستون های آن استاندارد های اقلیمی ودر ردیف های آن ویژگی های فضا های آموزشی بوده است و در نهایت مدارس مورد مطالعه به سه دسته کلی همساز، نسبتاً همساز وغیر همساز تقسیم شد.

   

  1-4-1  ابزار گردآوری اطلاعات

  هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص به خود را دارد در روش متن خوانی از فیش و در روش آمار خوانی از جداول و در جای دیگر از نقشه استفاده می شود. همچنین ابزارهایی همچون کامپیوتر،  نقشه، نرم افزارهای جغرافیایی، و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

   

   

  1-4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری و روش های تجربی و مشاهدات میدانی استفاده خواهد شد.

   

  1-5-جامعه آماری

  جامعه آماری این پژوهش را مدارس شهر لنگرود وکلیه پارامتر های طبیعی بویژه اقلیمی و برخی عناصر انسانی شهر فوق می باشد که درشرق استان گیلان واقع گردیده است. حجم نمونه تعداد 10 مدرسه بوده که در سطح شهر موجود می باشد.

   

  1-6- شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی

  باد : مدارس باید به نحوی مکان یابی گردند که امکان تهویه هوا وجود داشته باشد.

  تابش آفتاب : باتوجه به زاویه تابش وجهت تابش که طول زمان تابش وشدت تابش رامعین می سازد. بر چگونگی بافت شهرها (روستاها ) بویژه شبکه معابر واستقرار ساختمان ها موثراست.

  جهت گیری بنا(اوریانتاسیون ): عامل اصلی تاثیر گذاری برجهت گیری بنا، اقلیم می باشد. بهترین حالت وقتی است که جهت اورایانتاسیون بنا با جهت زمین آموزشگاه یکی بوده ویا حداقل نزدیک به یکدیگر باشند.

  سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس از جمله این عوامل رابه شرح زیر مورد بررسی قرار داره است :

  مکان یابی فضاهای آموزشی به دور از نواحی سیل گیر.

  مکان یابی فضاهای آموزشی به دور ازخطوط گسل.

  خاکهائی که ازلحاظ زهکشی ضعیف هستند احداث مدارس مقرون به صرفه نیست.

  مدارس در صورت ممکن دراراضی پر شیب وسنگلاخ مکان یابی نگردند.

   

  1-7- محدودیت ها

  هر فعالیت پژوهشی در بردارنده مسائل ومشکلات خاصی می باشد که این پژوهش نیز از این قائده مستثنی نبوده است، که مهمترین آنها در درجه اول توزیع وپراکندگی فضاها ی آموزشی در سطح منطقه مورد مطالعه بوده است، همچنین مدارس خصوصی واقع در شهر فوقی به دلایل خاص همکاری کمتری با اینجانب داشته، لذابا مشکلات بیشتری در جمع آوری اطلاعات، محدودیت آمارواطلاعات در زمینه کارهای تجربی بوده است. دراین راستا عمده ترین اسناد موجود اسناد معمولی بوده که در رابطه بااقلیم ومعماری انجام شده بود. وکمبود ایستگاههای هواشناسی با دوره های  آماری مطمئن وطولانی از مهمترین تنگناهای انجام تحقیق بوده است.

   

  1-8- واژه ها و مفاهیم

  اقلیم:

  آب وهواشناسی معادل فارسی واژه اقلیم شناسی وکلیماتولوژی به کار می رود. اقلیم شناسی عبارت است از شناخت عوامل وعناصر آب وهوائی یک منطقه در طی زمانی طولانی (یک تا چند ده سال)

  فضا های آموزشی :

  در این پژوهش منظور از فضای آموزشی شامل کلیه مدارس مقطع ابتدائی فعال از نظر آموزشی می باشند وبراساس اسناد آموزش وپرورش نام آموزشگاه به آنها اطلاق می گردد.

  ویژگیهای فضائی –کالبدی:

  هدف از ویژگیهای فضائی دراین پژوهش نحوه قرار گیرس ساختمان های آموزشی نسبت به عناصر طبیعی و مصنوعی پیرامون خود می باشد.

  هدف از ویژگی های کالبدی، به کلیه عناصر بافت وشکل از قبیل موارد ومصالح بازشوها، ارتفاع طبقات، رنگ ونور. . . . ویا به عبارتی هرآنچه که ساختار فیزیکی مدرسه مدرسه راتشکیل می هد دلالت دارد.

  همساز:

  دراین پژوهش همساز معادل کلمه سازگارمی باشد که میزان همسازی باسازگاری براساس استانداردهای تعریف شده اقلیمی مشخص می گردد. 

  Abstract

  The formation of educational and cultural spaces and buildings in aspect of shape and the method of construction, as well as the type of materials and many other parameters is related to the climatic elements. Architecture consistent with the climate, in addition to provide ideal comfort space, will prevent wasting energy and bring about optimal economic effects on micro and macro scale. The studied area in this research is the city of Langarud in Langarud County from Guilan province. The applied data in this study are climatic elements of temperature, precipitation, humidity, temperature, and wind which are obtained from inside and outside stations in studied area, during a period of 20 years.  Data analysis includes experimental, Giovanni, Olgyay and Mahanoy methods, which the relationship between climate and architecture of studied area has been discussed according them. The research results indicate that weather condition of Langarud from early June to late September is mild and pleasant, and its bioclimatic stimulation type is pleasant -comfort, and well as, the weather condition in October, November, April, and May is cool weather, and its bioclimatic stimulation type is mild; And just the months of December and late February are cold with medium bioclimatic stimulation. Moreover, it should be noted that, brick - concrete buildings and those which are made by concrete, brick, stone, also, can be found in this city. Guilan province, due to variable climate and abundant precipitation, always in aspect of comfort, especially during the cold seasons, and as a result of moving “Siberian High” toward the north of Iran has been encountered some difficulties; and the issue of heating educational spaces, and numerous problems of these spaces, such as wasting heat, lighting, etc. have been among fundamental problems of Guilan Education.

  The city of Langarud in the East of Guilan province, and in Langarud county is not excluded, and educational and cultural spaces of this city in terms of heating and cooling, are not made according to climatic conditions of this region, and there is, in these spaces, always,  consuming too much energy, and their design are not suitable. Research results indicate that educational and cultural spaces in Langarud are not consistent with climate.

  Keywords:  Climate; Architecture; Langarud; Olgyay Methods; Giovanni Methods; Mahanoy Method; Comfort

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                        صفحه

  چکیده 1

  مقدمه 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 بیان مساله 3

  1-2 هدف و انگیزه پژوهش.. 5

  1-2-1 انگیزه پژوهش.. 5

  1-2-2  اهداف تحقیق. 5

  1-3  فرضیه های تحقیق. 6

  1-4  روش تحقیق. 7

  1-4-1  ابزار گردآوری اطلاعات. 7

  1-4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 8

  1-5 جامعه آماری. 8

  1-6 شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی. 8

  1-7 محدودیت ها 8

  1-8  واژه ها و مفاهیم. 9

  فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی.. 11

  2-2 فضاهای آموزشی.. 13

  2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه 13

  2-3 ساختمان مدرسه 14

  2-4 ویژگی های کلاس درس.. 14

  2-4-1 بررسی نور طبیعی.. 14

  2-4-2 رنگ.. 15

  2-4-3 جایگاه معلم. 15

  2-4-4 میز و نیمکت. 15

  2-5 نام مدرسه 15

  2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

  2-7  درب ورودی. 16

  2-8  ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی.. 16

  2-8-1 دسترسی.. 16

  2-8-2 آسایش محیطی.. 16

  2-8-2-1 نور 17

  2-8-2-2 نوع نور موردنیاز 19

  2-9  مکان یابی و شرایط انتخاب زمین. 20

  2-9-1 سازگاری. 20

  2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی. 20

  2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی. 20

  2-9-2 مطلوبیت. 21

  2-9-2-1 شرایط محیطی. 21

  2-9-3 ظرفیت. 22

  2-10 ایمنی واحدهای آموزشی.. 22

  2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی.. 22

  2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی.. 23

  2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23

  2-11 سرانه فضاهای محوطه 24

  2-11-1 صف جمع و تفریق. 24

  2-11-2 فضای بازی و ورزش.. 24

  2-11-3 فضای سبز 24

  2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه 24

  2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25

  2-11-6 فضاهای ارتباطی.. 25

  2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25

  2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25

  2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق. 25

  2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی.. 25

  2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان. 26

  2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب. 26

  2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. 27

  2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت. 28

  2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل 28

  2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش. 28

  2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

  2-14-4-5 باد 30

  2- 14-5 تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب. 30

  2-14-6 بارندگی و رطوبت. 31

  2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان 31

  2-14-6-2 نفوذ آب باران 32

  2-14-6-3 تعرق 32

  2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی.. 33

  2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب. 34

  2-15-1 نیازهای حرارتی.. 34

  2-15-2 جهت استقرار ساختمان. 34

  2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان. 34

  2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان. 35

  2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. 35

  2-15-6 سیستم مکانیکی.. 35

  2-16 سوابق تحقیق. 40

  فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

  3-1 مقدمه 45

  3-2 موقعیت جغرافیایی شهر 45

  3-2-1 زمین شناسی.. 46

  3-2-2 توپوگرافی.. 47

  3-2-3  اقلیم. 47

  3-2-3-1-  بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی. 47

  3-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 48

  3-2-4- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 48

  3-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 48

  3-2-6 ضریب تغییرات. 49

  3-2-7 بارندگی ماهیانه 49

  3-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 50

  3-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 51

  3-2-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 52

  3-2-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 53

  3-2-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 54

  3-2-13 رژیم فصلی دما 54

  3-2-14 تعداد روزهای یخبندان. 55

  3-2-15 رطوبت. 55

  3-2-16 تبخیر 56

  3-2-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت(etiaW htnrohT) 56

  3-2-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 57

  3-2-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 58

  3-2-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 59

  3-2-18 منابع آب. 59

  3-2-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 66

  3-2-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 66

  3-2-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 67

  3-2-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 68

  3-2-21 مهاجرت. 69

  3-2-21-1 مبدأ مهاجرت. 69

  3-3  ویژگی های اقتصادی. 71

  3-3-1 نیروی انسانی و اشتغال. 71

  3-3-2 روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود 72

  3-3-3 بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی. 73

  3-3-3-1 کشاورزی. 73

  3-3-3-2 صنعت. 74

  3-3-3-3 خدمات. 74

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های تحقیق

  4-1 تجزیه و تحلیل داده ها 77

  4-2 موقعیت جغرافیایی شهر 77

  4-2-1 زمین شناسی.. 78

  4-2-2 توپوگرافی.. 79

  4-2-3 اقلیم. 79

  4-2-3-1 بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی. 79

  4-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 80

  4-2-4 انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 80

  4-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 80

  4-2-6 ضریب تغییرات. 81

  4-2-7 بارندگی ماهیانه 81

  4-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 82

  4-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 83

  4-4-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 84

  4-4-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 85

  4-4-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 86

  4-4-13 رژیم فصلی دما 86

  4-4-14 تعداد روزهای یخبندان. 87

  4-4-15 رطوبت. 87

  4-4-16 تبخیر 88

  4-4-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت (etiaW htnrohT) 88

  4-4-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 89

  4-4-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 90

  4-4-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 91

  4-4-18 منابع آب. 91

  4-4-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 98

  4-4-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 98

  4-4-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 99

  4-4-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 99

  4-4-21 مهاجرت. 100

  4-4-21-1 مبدأ مهاجرت. 101

  4-5 ویژگی های اقتصادی. 103

  4-5-1 نیروی انسانی و اشتغال. 103

  4-5-2 روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود 104

  4-5-3 بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی. 105

  4-5-3-1 کشاورزی. 105

  4-5-3-2 صنعت. 106

  4-6 یافته های تحقیق. 107

  4-7 اقلیم شهر لنگرود 108

  4-7-1 اقلیم مرطوب و معتدل. 108

  4-8 تعریف معماری ولیام موریس (William Morris) 108

  4-8-1 معماری. 109

  4-8-2 ویتروویوس معمار معروف رومی.. 109

  4-9 رابطه اقلیم و معماری. 109

  4-10 تجزیه و تحلیل ساختمان های شهر لنگرود با توجه به اقلیم این منطقه 109

  4-10-1 مسیر حرکت خورشید 110

  4-10-2 (باد نامطلوب) 110

  4-10-3 باد مطلوب. 111

  4-10-4 (محافظت ساختمانها در برابر تابش آفتاب) 111

  4-11 روش شاخص دمای موثر 112

  4-12 روش اوانز 114

  4-13 روش بیکر 116

  4-14 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی در شهر لنگرود 117

  4-14-1 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی.. 117

  4-14-2 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش گیونی شهر لنگرود 118

  4-14-3 پیشنهادات ماهانی شهر لنگرود 119

  4-14-4 بررسی وضعیت معماری و سبک خانه های شهر لنگرود 121

  4-15 بررسی شرایط فضاهای آموزشی همساز با اقلیم. 122

  4-15-1 تعداد کل دانش آموزان فضاهای آموزشی.. 122

  4-15-2 وسعت زمین. 123

  4-15-3 تعداد طبقات ساخنمان آموزشگاه 124

  4-15-4 مواد و مصالح  ساختمان آموزشگاه 125

  4-15-5 کیفیت بنای ساختمان آموزشگاه 126

  4-15-6 جهات جغرافیایی ساختمان مدارس.. 127

  4-15-7 ابعاد و اندازه کلاس های مدارس.. 128

  4-15-8 سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف. 129

  4-15-9 جهت گیری و اصول معماری ساختمان. 130

  4-15-10 همجوای مدارس متوسطه به کاربریهای شهری. 131

  4-15-11 تأسیسات گرمایشی و سرمایشی.. 132

  4-15-12 اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی.. 134

  4-15-13 همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در شهر لنگرود 135

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5 -1 جمع بندی. 145

  5-2 نتیجه گیری. 146

  5-3 بررسی سوالات و فرضیات تحقیق. 147

  5-4 نتایج پژوهش.. 148

  5-4-1 پاسخ‌ها 148

  5-5  بررسی فرضیه ها 150

  منابع و ماخذ 151

  منبع:

  منابع و ماخذ

  1. اکبراقلی، فرحناز و ولایتی، سعدالله، 1386، بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه های روستایی
  2. جعفرپور، ابراهیم – 1381- مبانی اقلیم شناسی انتشارات دانشگاه تهران
  3. حبیبی نوخندان، مجید ، 1376، اقلیم و معماری با تاکید بر معماری سنتی خاورمیانه (وارن جانسون) ، مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره46
  4. حسینی ، سیدعلی ، 1390 ،  اصول و مبانی برنامه ریزی ، انتشارات ایلیا
  5. حقیقت پور- منصور، 1389- جزوه درس مکتبهای جغرافیایی
  6. خاکپور، مژگان،1386 - معماری خانه های گیلان،انتشارات فرهنگ ایلیا.
  7. ذوالفقاری،حسن،مرادی،فرشاد، 1383 ،بررسی آسایش حرارتی در استان کرمانشاه ،فصلنامه جغرافیاوتوسعه ناحیه ای،شماره 3
  8. رازجویان – محمود- 1367 – آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
  9. رازجویان- محمود- 1379 – آسایش در پناه باد- انتظارات دانشگاه شهید بهشتی
  10. رازجویان، محمود، 1367، آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم
  11. رازجویان،محمود، 1367 ،آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
  12. رجایی، عبدالحمید، 1382، فصل سوم در کتاب خود تحت عنوان کاربرد جغرافیایی طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی
  13. رضایی، پیروزفر- 1377- طرح مطالعات حوضه آبخیز سیاهرود – رودبار- وزارت جهاد سازندگی کشور – سازمان جهاد سازندگی گیلان – معاونت آبخیز داری و امور زیربنایی
  14. رمضانی گورابی ، بهمن ، 1386،  شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی آسایش اقلیمی (بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلایه لنگرود با روش اوانز
  15. رمضانی گورابی ، بهمن ، 1388 ، شناخت درصد همسازی فضاهای آموزشی با شرایط استاندارد آسایش زیست اقلیمی در بخش سنگر
  16. رمضانی، بهمن، 1385  شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلویه لنگرود با روش اونز، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ش 7
  17. رمضانی، بهمن،شناخت نواحی آسایش بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) سواحل گیلان،فصلنامه سرزمین
  18. رمضانی، بهمن؛ معرفی روش طبقه بندی اقلیمی ریواس مارتینز؛،فصلنامه سرزمین واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،شماره 3
  19. رنجبر، محسن، رشیدزاده ،معصومه و حسینی امینی، حسن، 1386، نقش عوامل طبیعی در توسعه و استقرار کانونهای جمعیتی شهرستان اهر
  20. سازمان آب منطقه ای گیلان – واحد آمار و اطلاعات پایه
  21. سازمان استانداری استان گیلان
  22. سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  23. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان – دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی در اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان
  24. سازمان هواشناسی کشور- مرکز آمار و اطلاعات 
  25. سلطان زاده – حسین – 1382 – بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان – فصلنامه معماری و فرهنگ – سال چهارم – شماره 13
  26. سیمای اقتصادی – اجتماعی شهرستان لنگرود 1377- معاونت هماهنگی و برنامه ریزی انتشارات سازمان برنامه و بودجه
  27. شهرداری شهرستان لنگرود
  28. علایی طالقانی – محمود- 1382- ژئومورفولوژی ایران، انتشارات قومس
  29. علیجانی ، بهلول، 1381- آب و هوای ایران – انتشارات دانشگاه پیام نور
  30. علیجانی ، بهلول، کاویانی ، محمدرضا – 1371- مبانی آب و هواشناسی – انتشارات سمت
  31. علیجانی، بهلول، 1373  نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع توسعه کشور،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 35
  32. علیزاده، امین، 1386، اصول هیدرولوژی کاربردی انتشارات دانشگاه امام رضا مشهد
  33. قبادیان ، وحید- فیض مهدوی ، محمد، واتسون، دانلد، لب ، کنت، 1384- طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان – انتشارات دانشگاه تهران
  34. کسمایی ، مرتضی ، 1381 ،  اقلیم و معماری 
  35. کاویانی، محمد رضا، 1372  بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 28
  36. کسمایی،مرتضی، 1363 ،اقلیم و معماری خرمشهر،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن شهر سازی
  37. کسمایی،مرتضی، 1372 ،پهنه بندی اقلیمی ایران ،مسکن و محیط های آموزشی ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شهر سازی
  38. کسمایی، مرتضی،1372، پهنه بندی اقلیمی ایران،ُمسکن و محیطهای مسکونی،مرکز تحقیقات ساختمان مسکن
  39. کسمایی،مرتضی،1373،پهنه بندی اقیمی ایران،ساختمان های آموزشی،سازمان نو سازی و تجهیزمدارس
  40. لشکری، حسن، داوری، رضا. 1383 تحلیل شرایط بیوکلیمای اسنانی استان آذربایجان غربی به روش بیکر، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، ش 3
  41. مفیدی – مجید – 1385- مقاله توسعه پایدار و طراحی اقلیمی بناهای سرد و خشک (مطالعه موردی تبریز)
  42. موسویان، سید محمدرضا ،1380،  اصول  مبنای در طراحی معماری و شهرسازی، انتشارات آذرخش .
  43. نمکی، سیدمحمد،علی اکبری، اسماعیل،شریفی، اسماعیل، غیاثی، نجف قلی، 1390، نقش عوامل محیطی در آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهاباد)
  44. واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،شماره 9
  45. وحدتی ، صمد، 1387، بررسی اقلیم ومعماری شهرستان پارساباد دراولین همایش منطقه ای مغان ، جغرافیای کهن ، کالبد نوین

  46- Ataei. H , S. Hashemi nasab , (2012). Regionalization and Evaluation of Seasonal  Human Bioclimate of Semnan Province, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(5)4740-4750.

  47- Azad Ahmadi. M, (2012). Evaluation of tourism climate comfort in order to attract more tourists - Case study: Sanandaj city in Iran, Life Sci J, 9(3) 623-629.

  48- Bazrpash, R.Maleki, H.Hosseini,E`, (2008). Evaluation of climatic comfort in outdoors for the purpose of echotourism in Babolsar, Geographical research quarterly periodical journal, 93-108

  49- Ghasemzadeh, M, Nouri, M, (2006). Determination of thermal comfort areas in close educational systems in Yazd, 5th congress of optimization of fuel consumption.

  50- Jahanbakhsh, s, (1998). Assessment of human bioclimate in Tabriz and thermal need of buildings, geograghical research quarterly peoriodical journal, number 48, pp 67-78.

  51- Khoshhal, j, Ghazi, A, Arvin, E`, (2006). Using cluster classification for human bioclimate regionalization in Esfahan, Esfahan research journal, (human science)  vol 20, number 1, pp171-186.

  52- shadpour,m,(2014) The Study of Climatic Comfort of Historical and Archaeological Museum Sites of Bouye (Amlash County),Journal of Basic and Applied Scientific Research

  53- Zolfaghari, H, (2010). Evaluation of appropriate time to tour in Tabriz using PETfactors and PMV, geograghical research journal,  141-139. 

  54. http://abedi7.mihanblog.com

  55. http://forum.iranblog.con

  56. www.google.com

  57. www.tebyan.net/weblog/mahta1/index

  58. www.yasshekaste.blogfa.com

  59.www.magiran.ir

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, پروژه درباره پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس