پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

word
132
1 MB
30135
مشخص نشده
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۱۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

  چکیده

  در جغرافیا ، واقعیتهای جغرافیایی و یا اطلاعات جغرافیایی ، با سایر واقعیتها و اطلاعات تفاوت دارد . بدینسان که هر واقعیت و اطلاعات جغرافیایی،با مکان پیوند می خورد .زمانی که این پیوند صورت گیرد وارد مبحث و رشته جغرافیای سیاسی می شویم،جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از جغرافیای انسانی است. امروزه طبق آخرین تعریف، نقش ویژه جغرافیای سیاسی تحلیل فضایی پدیده‌های سیاسی و شناسایی فرایندهای سیاسی است.در این پایان نامه نگارنده می خواهد به تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی معلمان و دانش آموزان در سطح شهرستان رودبار بپردازد،لذا پایا ن نامه در پنج فصل تنظیم گردیده است،در فصل اول به کلیات تحقیق،فصل دوم مبانی نظری و تعریف مفاهیم پرداخته ایم،با توجه به محدوده مورد مطالعه (شهرستان رودبار)در فصل سوم  به مواد و روش ها و همچنین مشخصات جغرافیایی این شهر پرداخته ایم، تحلیل اطلاعات در فصل چهارم این پایان نامه از طریق نرم افزارspssصورت گرفته است،در نهایت فصل پنجم ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری این پایان نامه است.این پایان نامه درجهت پاسخگویی به سوال زیربوده است:

  عوامل تاثیرگذار بر میزان سطح اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار کدامند؟

   اهداف این تحقیق عبارتند از:

  تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار

  تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار

  بررسی و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

  یافته های تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات جغرافیایی معلمان دانش آموزان شهرستان رودبار بیشتر از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها است.همچنین رسانه بیشترین تاثیر را در کسب اطلاعات این قشر داشته است.

  واژگان کلیدی:جغرافیا،اطلاعات جغرافیایی،معلمان،دانش آموزان،شهرستان رودبار

   

  مقدمه

  امروزه بدون شک جغرافیای سیاسی از گستره بسیار وسیع تر از بیست یا سی سال گذشته برخوردار است.(پایمرد،106:1391)جغرافیای سیاسی دانشی است کهن و  دارای قدمت که عمر آن برابر با تاریخ تشکیل اولین مجتمع های انسانی می باشد.یعنی زمانی که انسان بر اساس نیازهای خاص خود،اقدام به تصمیم گیری کرد و اثر آن تصمیم گیری موجب پیدایش روستاها،شهرها و به ویژه کشورها شد،جغرافیای سیاسی پا به عرصه ظهور گذاشت.از روسای قبیله گرفته تا فرماندهان  و پادشاهان به خصوص دانشمندان  در اداره و کنترل امورات خود بدون آنکه از مفهوم جغرافیای سیاسی استفاده کننددر حل و فصل مسایل مختلف زمان خود مانندجنگ،صلح و مسایل نظامی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و....از دانش جغرافیای سیاسی بهره جسته اند؛تا این که،بالاخره،در اواخر قرن نوزدهم جغرافیدان آلمانی فردریک راتزل،اصلاح جغرافیای سیاسی را برای اولین بار مطرح ساخت.گرچه،به نظر می رسد،در آن زمان موضوعات اصلی جغرافیای سیاسی،دولت ها و مرزها بوده اند،اما با گذشت زمان،روز به روز،بر موضوعات آن افزوده شد.تاجایی که در فرایند جهانی شدن نقش دولت ها و مرزها کمرنگ تر شده و مسائل فرامرزی نه بین دولت ها،بلکه میان ملت ها سر بر آورده است.(زین العابدین،12:1385)لذا در این پایان نامه نگارنده میخواهد به تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی در بین دانش آموزان و معلمان در سطح شهرستان رودبار بپردازد،همانطور که بیان شد به دلیل گستردگی مفهوم و اطلاعات جغرافیای سیاسی در زمان حاضر و محدود بودن تحقیق فوق بر آنیم که بخش اعظم و مهم اطلاعات جغرافیای سیاسی را مورد تحلیل و کنکاش قرار دهیم.

  1بیان مسئله

  پژوهش های اجتماعی ابتدا از مسایلی آغاز می شود که به گونه ای "معما" هستند، اما ناروشنی، همیشه فقدان آگاهی و اطلاعات نسبت به یک موضوع نیست ، بلکه شکاف در فهم و اهمیت موضوع ، خود می تواند بخش اصلی یک معما باشد.داشتن اطلاعات در زمینه  رشته های با اهمیت یکی از ملزوماتی است که باید از حالت معما خارج گردد  .با توجه به اینکه جغرافیا امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود اهمیتی که دانش جغرافیا دارد  معهذا بسیاری از مردم اطلاعات چندانی از این علم ندارند و با توانمندی ها و نقاط مثبت آن آشنا نیستند. درس جغرافیا طی سال های اخیر مورد توجه زیاد متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به هر حال اگر لازم باشد که دانش آموزان سواد جغرافیایی خود را توسعه بخشند و توانایی استدلال مکانی پیدا کنند ، آموزش جغرافیا به شکل اصولی بسیار ضروری است. جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است،این علم  که تأثیرپذیری و‎ ‎تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر‎ ‎محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد.هم چنین جغرافیای‎ ‎سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‌دهد که به طور‎ ‎سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین و... است.در زمینه تشریح اطلاعات جغرافیای سیاسی ایران گروههای مختلفی دراین  فرآیند تلاش کرده اند .آشنایی و آگاهی از جغرافیای سیاسی یکی از اهداف سیاستگذاران است .

  در این راستا یکی از گروههای بارز این مجموعه که به این آگاهی نیاز دارد ، وضرورت دارد آشنا باشند  دبیران و شاگردان دوره دبیرستان  در سطح شهرستان های کوچک هستند . لذامحقق دراین پایان نامه می خواهد تحلیل نماید که دبیران و دانش آموران دوره دبیرستان در سطح شهرستان رودبارچقدر با جغرافیای سیاسی و موضوعات مرتبط با آن آشنا هستند،این پایان نامه از طریق نرم افزار spssبه چگونگی تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبارمی پردازد. محقق اطلاعات جغرافیای سیاسی  را به عنوان متغیر مستقل و دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار را به عنوان متغیر وابسته خود در این پایان نامه مشخص کرده است تا به روشنی یه تحلیل درست نائل آید.

   

  2-1  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  تحلیل و بررسی اطلاعات جغرافیای سیاسی  در بین معلمان و دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. چرا که جغرافیا به عنوان علمی کهن با زندگی انسانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است.در این رابطه جغرافیای سیاسی به عنوان شاخه ای از علم جغرافیا،شناخت و اطلاع بودن آن به دلیل ارتباط علم جغرافیای سیاسی با زندگی مردم مهم است چرا که امروزه در بیشتر کشورهای جهان سوم،تحولاتی رخ می دهد که ناشی از جغرافیای سیاسی است و زندگی مردم آن سرزمین متاثر از این علم است.

  3-1انگیزه تحقیق

  معلمان راهنمای دانش آموزان در زمینه تعلیم و تربیت و علم اندوزی می باشند؛با توجه به اهمیت رشته جغرافیا و علی الخصوص جغرافیای سیاسی،نگارنده به عنوان یک دبیر ابتدا خواسته است تا اطلاعات جغرافیای سیاسی را در میان همکاران خود جستجو کنددر ادامه محقق خواستار این است تا متوجه شود این اطلاعات در میان دانش آموزان تاچه اندازه است.

  4-1اهداف تحقیق

  تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار

  تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار

  بررسی و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

  5-1 سؤال تحقیق

  عوامل تاثیرگذار بر میزان سطح اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار کدامند؟

   

  6-1 فرضیه های تحقیق

  1.به نظر می رسد اطلاعات جغرافیایی دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان رودبار از اطلاعات جغرافیای سیاسی آنها بیشتر است.

  2.به نظر می رسد رسانه ملی در اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار  بیشترین سهم را دارد.

   

  7-1- سازماندهی تحقیق

  تحقیق حاضر در 5 فصل تهیه شده است:

  فصل اول به  کلیات تحقیق پایان نامه می پردازد لیکن در این فصل نوع روش تحقیق و حجم نمونه و جامعه آماری نیز پرداخته است.

  در فصل دوم ادبیات موضوع یا همان مبانی نظری است که مفاهیم را روشن ساخته است

  در فصل سوم به ویژگی های جغرافیایی شهرستان رودبار می پردازد.

   در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و پاسخ،پاسخگویان به پرسش ها می پردازد.یافته های تحقیق از طریق جواب های پاسخگویان به پرسش های پرسشنامه ها است.

  و در نهایت فصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری می پردازد.

  8-1 محدوده مورد مطالعه

  محدوده مورد مطالعه در این پایان نامه شهرستان رودبار است.

  9-1  محدودیت ها وتنگناهای تحقیق

  - زمان بر بودن توزیع پرسشنامه به دلیل پراکندگی مدارس دولتی شهرستان رودبار

  - عدم پاسخگویی بعضی از دبیران و دانش آموزان .

  - تنگناهای مالی در جریان پژوهش.

  - محدودیت زمان با توجه به گستره پژوهش و فرصت زمانی محدود و تعطیلی زودتر مدارس به دلیل مسابقات جام جهانی فوتبال.

   

  10-1 سوابق و ادبیات تحقیق

  مطالعه و تحلیل جغرافیای سیاسی و هم چنین کنکاش در زمینه آموزش و پروش  از اهمیت خاصی برخوردار است. در سال های اخیر در این زمینه  گوناگونی صورت گرفته است ،کتابها و مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر درآمده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

  عبدالحسین کلانتری و همکاران(1388)؛ در مقاله ای با عنوان: هویت دینی و جوانان، پس از بررسی

  مفهوم هویت دینی به عنوان یکی از مسائل مرتبط با جغرافیای سیاسی، نتیجه می گیرند که هویت دینی به دلیل محتوایی که دارد مهم ترین بعد هویت است که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد جامعه دارد. نویسندگان معتقدند که تقویت این بعد از هویت سبب قوام سایر ابعاد آن می گردد.

  مازیار ادراکی (1391)؛ در مقاله ای با عنوان :نقش توسعه فضای سایبر بر علائق دانش آموزان دوره متوسطه شهررشت، نتیجه می گیرد که میزان استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان منطقه مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. در این میان بیشتر وقت دانش آموزان  در چت، سایت های مد، خارجی و غیر اخلاقی سپری می گردد.

  محمد رضا حافظ نیا و کرامت رنجبر(1391)؛ در مقاله ای با عنوان :تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت محلی دانشجویان بومی اصفهان، به این نتیجه رسیده اند که رابطه ای بین سایت های اینترنتی و هویت محلی وجود ندارد و این سایت ها تاثیر چندانی بر هویت محلی کاربران اینترنت ندارند.

  مویر، ریچارد(1379) در کتابی با عنوان :درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ،ترجمه دره میرحیدر،در این کتاب به چیستی جغرافیای سیاسی می پردازد،نویسنده در این کتاب  به نقش مکان و فضا به  عنوان بینش سیاسی و تصمیم گیری و رابطه متقابل آنها و همچنان مطالعه جغرافیای سیاسی پرداخته است.و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه داده است.

  روحی نصرتی چنار رودخانی(1390 )در پایان نامه خود تحت عنوان،تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت  خانواده ها در شهرستان رودبار،فضای مجاِزی  رااز یک سو دارای قابلیتهای فراوان برای آموزش شهروندی به افراد جامعه است واز سوی دیگرتوسعه فرهنگ شهروندی مجازی خود میتواند به استفاده درست از امکانات گسترده فضای مجازی از سوی کاربران یاری رساند،نگارنده در این پایانامه با استفاده از روش میدانی- توصیفی و بابکارگیری از نرم افزار spss در پی تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی برهویت خانواده ها در شهرستان رودبار پرداخته است  و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسیده است 91 درصد از مردم این منطقه از فضای مجازی استفاده می کنند.

  مرضیه رضایی و همکاران(1390)؛ در مقاله ای به عنوان: تأثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان، پس از بررسی تأثیر مولفه های آموزش و پرورش در هویت ملی دانش آموزان دور متوسطه و تعیین ترتیب تأثیرگذاری مولفه های چهارگانه نتیجه می گیرند که میزان تأثیرگذاری مولفه های چهارگانه آموزش و پرورش در هویت ملی به ترتیبک شخصیت معلمان، شیوه های تدریس معلمان، محتوای کتاب های درسی و برنامه های پرورشی مدارس می باشند.

  زهره معماریانی و زهرا حسن زاده(1389)، در مقاله ای با عنوان تأثیر اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان مقطع متوسطه ،به این نتیجه دست یافته اند که هویت دینی دختران از پسران قوی تر بوده اما در بعد هویت ملی تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشده است. محققان همچنین به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزانی که از اینترنت و کامپیوتر در جهت مثبت استفاده می کنند، به مراتب هویت ملی و دینی قوی تری دارند.

  11-1 مفاهیم و اصطلاحات و واژها

  مهمترین واژه ها و مفاهیمی که در مجموعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از:

  1-11-1-جغرافیا

  جغرافیا علمی است که به مطالعه محیط انسانی کره زمین می پردازد یا اینکه کره زمین را از دیدگاه محیط انسانی موردمطالعه قرار میدهد.به بیان دیگر جغرافیا عبارت است از مطالعه علمی روابط انسان و محیط،حال این محیط ،محیط زیست طبیعی باشد یا محیط زیست انسانی-اقتصادی یا محیط سیاسی و امنیتی-استراتژیک.(مجتهدزاده،1386،19)

  2-11- 1جغرافیای سیاسی

  جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک دو مبحث مکمل هم از یک موضوع است که به مطالعه"نقش آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی"می پردازد.در جغرافیای سیاسی تاثیر انسان در مواردی چون موقعیتها،مرزها،سرزمین ها،ملت ها و منطقه ها مطالعه می شود.در برخورد کلی،میتوان جغرافیای سیاسی را عبارت از"مطالعه اثر گذاری تصمیمات سیاسی صاحبان قدرت در محیط جغرافیایی دانست "مانندتقسیمات سیاسی کشور و مرزسازیهای سیاسی روی صحنه جغرافیایی. (مجتهدزاده،1386،20)

  3-11-1تحلیل اطلاعات

  تحلیل اطلاعات[1]به فرایند پیش بینی اتفاقات و احتمالات، بر اساس داده‌های فعلی، که در زمان آینده اتفاق می‌افتد می پردازدwww.wikipedia.org))

  4-11-1معلم

   در مورد واژه معلم تعاریف زیادی در فرهنگ های تخصصی و عمومی شده است. در فرهنگ آکسفورد، معلم به شخصی گفته شده است که «تدریس می کند به ویژه تدریس درنهاد های تحصیلی.»

  در فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه های مانند : تعلیم دهنده ، آموزاننده و آموزگار آورده است. در لغت نامه دهخدا نیز معلم به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی شده است. شعاری «نژاد»، در فرهنگ علوم رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه نموده است : کسی که به منظورآموزش معیین به یک عده دانش آموزان  در یک موسسه تربیتی استخدام شده است، کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده است. (فهیم،16:1389)

   

   

  5-11-1دانش آموز

  دانش‌آموز از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می‌آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می‌رود www.wikipedia.org))

  6-11-1تعلیم و تربیت

  تعلیم و تربیت، عبارت است از فراهم آوردن زمینه‏ها و عوامل به فعلیت رساندن یاشکوفا ساختن شخص در جهت رشد و تکامل اختیارى او به سوى هدف‏هاى مطلوب وبر اساس برنامه‏اى سنجیده شده. www.dmsonnat.ir))

   

  [1]Intelligence analysis

  Abstract

  In Geography, Information , or geographical realities, with all the facts and data redundancy. Thus, both the reality and GIS, to place the link . When be tied into strings and geopolitical topics, we geopolitics is a branch of human geography. The last one is defined as the role of political geography and spatial analysis of political phenomena and political processes In this thesis, the author will identify the geo-political analysis of teachers and students in the city roudbar review, The thesis is arranged in five chapters, the first chapter is an overview of the research, the second chapter deals with the theoretical principles and concepts are defined, according to the study area (city roudbar) in the third quarter of the city are the geographical characteristics, The data in Chapter IV of this thesis has been done by spss software, the fifth chapter of this thesis is to evaluate hypotheses and conclusions.

  Implications of this thesis is to answer the question:

  Information geopolitical factors affecting teachers and students of secondary level are roudbar city?
    The objectives of this research are:

  Tasyrgzarbr components analysis information geopolitical city high school teachers and students roudbar

   geo-political information to explain the teachers and students of secondary level city roudbar

  reviews and information geopolitical orientation of teachers and students of secondary level city roudbar

  The results indicate that GIS roudbar city schoolyard More information geopolitical They also learn that layer has the greatest impact on the media.

   

  Keywords: Geography, Geography Information , teachers, students, city roudbar

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  شوری،داریوش،1376؛ما و مدرنیته،انتشارات صراط.

  آموزش و پرورش شهرستان رودبار،مصاحبه میدانی نگارنده،1393

  احمدی پور، زهرا و دیگران،1390؛ سازماندهی سیاسی فضا ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  احمدی،رقیه،1391؛عوامل موثر در شکل گیری دانش آموزان شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد واحد رشت.به راهنمایی دکتر یوسف زین العابدین

  ادراکی، مازیار ،1391؛ نقش توسعه فضای سایبر بر علائق دانش آموزان دوره متوسطه شهررشت، مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  اسمیت،آنتونی، 1364: ژئوپلیتیک اطلاعات. ترجمه فریدون شیروانی. تهران :انتشارات سروش.

  ابراهیم اصلاح عریانی؛1386؛کتاب گیلان. جلد پنجم انتشارات گروه پژوهشگران ایران زمستان

  اتوتایل، ژئاروید. دالبی، سیمون و روتلج، پاول؛1380؛.اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم.

  اطاعت، جواد. 1385:  ژئوپلیتیک وسیاست خارجی ایران، تهران: انتخاب.

  برات، عباسعلی،1379: نقش سیستم اطلاعاتی مدیریت در فراخوان نیرو های بسیج، پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران : دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت

  پایمرد،علیرضا،1391:تاثیر جغرافیای سیاسی بر تضمین و توسعه منافع ملی با ملاحظه  منافع سایر کشورها ،مجموعه مقالات همایش جغرافیای سیاسی کاربردی.تهران،دانشگاه تربیت مدرس

  پاک سرشت،محمدجعفر،1386:نظریه های تربیتی و چالش های نظریه پردازی در آموزش و پروش ایران،مجله نوآوری های آموزشی،شماره 20،بهار

  پورفیکوئی، علی، 1374:نگاهی به مسائل ژئوپلیتیکی جهان معاصر، مشهد،انتشارات واقفی، بهار.

  تمنا،سعید،1383مبانی جمعیت شناسی:انتشارات پیام نور

  جعفری ولدانی،اصغر،1374: تحولات مرزها و نقش ژئوپلیتیک آن در خلیج فارس،تهران،نشر قومس.

  حافظ نیا، محمدرضا 1381: جغرافیای سیاسی ایران. تهران: سمت

  حافظ نیا، محمد رضا،1385: اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی

  حافظ نیا، محمدرضا. احمدی پور، زهرا. قادری حاجت، مصطفی. (1389). سیاست و فضا. مشهد: پاپلی.

  حافظ نیا، محمدرضا. احمدی پور، زهرا. قادری حاجت، مصطفی. (1388). شاخص سازی مؤلفه های سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 72. تابستان

  حافظ نیا،محمدرضا و کرامت رنجبر،1391: تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت محلی دانشجویان بومی اصفهان،مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  حیدری، غلامحسین،1387: نظام ژئوکالچر جهانی قرن بیست و یکم و جایگاه ایران ، مجموعه مقالات محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پژوهشکده راهبردی.

  خاکی، غلامرضا،1382: روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

  روشن،علی اصغرو نورالله فرهادیان،1385: فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی سیاسی نظامی،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)

  رضایی، مرضیه و همکاران،1390: تأثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان، سال پنجم، شماره3.

  زرقانی،سید هادی،1386: مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی،تهران،دانشگاه علوم انتظامی معاونت پژوهش،چاپ اول

  زین العابدین، یوسف، 1386: درآمدی بر جغرافیایی سیاسی پیشرفته، چاپ اول، انتشارات کتیبه گیل، رشت.

  زین العابدین،یوسف،1389،ژئوپلیتیک،رشت،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،چاپ اول،

  ژرژ، پیر،1374: ژئوپلتیک اقلیتها، ترجمه سیروس سهامی،نشر واقفی.

  دوئرتی، جیمز و فاتن گراف،رابرت،1372: نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد اول، تهران، نشر قومس.

  سازمان برنامه و بودجه استان گیلان،1377

  شکویی، حسین. (1382). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا. جلد دوم. تهران:انتشارات گیتاشناسی.

  صفوی،سید یحیی،1387: وحدت جهان اسلام،تهران،شکیب،چاپ اول

  عاملی ، عاطفه،(1382)، تعیین مرکزیت واحدهای سیاسی – اداری براساس تحلیل همگنی شرایط اجتماعی و دسترسی ها با استفاده از سنجش از دور و GIS  پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی زهرا احمدی پور ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس

  عبدی،عطاء الله، 1391: ارائه چارچوب نظری طراحی مدل ژئوپلیتیک اقوام، مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  عزتی، عزت الله(1380)  ژئوپلیتیک در قرن بیست یکم. تهران: سمت.

  عزتی، عزت الله، 1388: جغرافیای استراتژیک ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  عزتی، عزت ا...، 1371: ژئوپلیتیک، انتشارات سمت.

  عزتی، عزت الله، 1388: جغرافیای استراتژیک ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  غروی، احمدرضا. 1373:. تغییرات اجتماعی. چاپ اول.انتشارات جاهد

  فاخته جوبنه، قربان، 1387:، نگاهی به گیلان زمین »، انتشارات لوح زرّین

  فهیم، پوهنیار،1389: معلم کیست؟ و معلمی چیست؟چاپ؛کوشا

  قوام، عبدالعلی،1384: روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران، سمت.

  کاردان،علی محمد 1381:سیر آرای تربیتی در غرب،تهران انتشارات سمت

  کرمزادگان،محمد،1390: تعیین جایگاه جغرافیای سیاسی استان گیلان در سازماندهی سیاسی فضای ایران (با استفاده از روش ماتریس)،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

  کشوردوست، علیرضا. 1387:. مکتبهای جغرافیایی. رشت: انتشارات بازرگان

  کلانتری، عبدالحسین و همکاران(1388):هویت دینی و جوانان، پس از بررسی مفهوم هویت دینی به عنوان یکی از مسائل مرتبط با جغرافیای سیاسی،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،دوره دوم،شماره2

  کیامنش،علیرضا و همکار،1376:یافته های سومین مطالعه بین المللی Timssریاضیات دوره راهنمایی،تهران وزارت آموزش و پرورش،پژوهشکده تعلیم و تربیت

  گوتک،جرالد،1997:مکاتب فلسفی و آرای تربیتی،ترجمه محمد جعفر پاک سرشت،تهران انتشارات سمت.

  محسنی، منوچهر ،1380: جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران : نشر دیدار.

  مجتهدزاده، پیروز. 1389:. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. چاپ اول. تهران: سمت.

  مدنی پور، علی. 1379: طراحی فضای شهری؛ (نگرشی بر فرآیند اجتماعی و مکانی). تهران: شرکت برنامه ریزی و پردازش.

  معماریانی،زهره و زهرا حسن زاده،1389: تأثیر اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،سال چهارم شماره 2.

  مویر ، ریچارد1379:، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ، ترجمه دره میرحیدر با همکاری سید یحیی صفوی ، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  مولایی،نصرالله،1382:بررسی نگرش دانش آموزان به جغرافیا در مدارس شهرستان رشت.مجله فضای جغرافیایی،شماره9.بهار.

  میرحیدر، دره. 1389:. مبانی جغرافیای سیاسی. تهران: سمت.

  محسنی، منوچهر ،1380: جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران : نشر دیدار.

  معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، سالنامه آماری استان گیلان سال 1388 ،(1389)، رشت،

  مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور ،1390

  نصرتی چناری،روحی،1390: تحلیل پیامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت  خانواده ها در شهرستان رودبار، سید علی پورفیکوئی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد رشت.

  هوشیار،محمّدمهدی،1379:،تحلیل الگوی تقسیمات کشوری شمال خراسان نمونه:شهرستان اسفراین.پایان نامه ی کارشناسی ارشدرشته ی جغرافیای سیاسی به راهنمایی زهرااحمدی پور تهران دانشگاه تربیت مدرّس.

  یوسفی،فرهاد1391:جایگاه هویت ملی در رسانه های استان گیلان،مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.

   

   

   

   

   

  62.Bown.J& Hobsson .1987.theory  of education .Sydney .Aus.Jane Willy&Sons Australisa limitied

  63. Best.S& Kilner D.1991.post modern  theory.N ew York.the Guilford  presse                                                     

  64.www.geo-hadadpour.blogfa.com

  65.www.geography-of-iran.blogfa.com

  66.www.wikipedia.org

   67.www.aftabir.com

  68.www.ngdir.ir

  69.www.mh1342.blogfa.com

  70.www.roodbar.gilan.ir

  71.www.dmsonnat.irتحقیق در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, پروژه درباره پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس