پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری

word
121
2 MB
30117
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۷۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری

  پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

  در رشته­ی جغرافیا طبیعی

  گرایش تغییرات آب وهوایی

  چکیده:

  با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی عنصر  اقلیمی بارش در استان کرمانشاه از حالت نرمال می­باشد.  برای بررسی تغییرات اقلیمی و دگرگونی بارش از آزمون های آماری  من کندال و آریما در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمانشاه (کرمانشاه، اسلام آباد غرب، کنگاور، روانسر و سر پل ذهاب ) طی دوره آماری (1988 تا سال 2012) بر مبنای شاخص های بارش باران استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که: آزمون من کندال در سطح NORMAL- Z و سطح P- VALUE در  ایستگاههای کرمانشاه، اسلام آباد ، کنگاور ، روانسر و سرپل ذهاب ، به انجام رسید و این آزمون وجود روند تغییرات بارش در خلال دوره آماری 25 ساله را به خوبی نشان می دهد و تأیید می کند.  بر اساس میزان آمار T بدست آمده از جدول و نیز سطوح معنی داری و خطای برآوردی می توان نتیچه گرفت که بر اساس چهار مدل آریما، مدل SARIMA(1,1,1)(1,1,1)12  و SARIMA(1,1,0)(0,1,1)12  با کمترین سطح معنی داری نزدیک به سطح خطای 01/0 و میزان آماره T در سطح قابل قبول بیشترین می تواند بهترین برازش را ارائه دهد. در نتیجه در استان کرمانشاه مجموع بارندگی سالانه دارای بیشترین تغییرات می باشد.

  کلید واژه­ها: استان کرمانشاه - بارش – روند – من کندال –ARIMA   

  اخیرا یکی از مباحث بسیار مهم در بحث آب و هوای مناطق مختلف موضوع اقلیم و تغییر آن به عنوان یک وضعیت برگشت ناپذیر بوده و بسیاری از محققان به ابعاد مختلف این مهم پرداخته­اند. یکی از مظاهر و پیامدهای این پدیده تغییر در عناصر اقلیمی بویژه دما و بارش مناطق مختلف است. به هم خوردن اندکی از تعادل اقلیم جهان موجب شده متوسط درجه حرارت کره­ی زمین تمایل به روند افزایشی را نشان دهد )حجازی زاده،43:1388 )

  در ایران بارش یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی منابع آب بالقوه­ی  موجود است ، اما توزیع زمانی و مکانی آن بسیار ناهمگن است و به همین دلیل توزیع منابع آب کشور یکنواخت نیست. نگهداری و مدیریت منابع آب، تابعی از بارش دریافتی و تغییرپذیری بارش می­باشد. هر چه تغییرات مکانی بارش کوچکتر باشد منابع آب نیز ثابت­تر خواهد بود و عرضه دائمی آب امکان پذیرتر می­شود. به همین دلیل تغییرپذیری زمانی بارش در ارزیابی منابع آب موجود آبخیزها و مطالعه نسبی منابع آ ب موجود در مقیاس محلی و منطقهای اهمیت زیادی دارد. (مسعودیان، 1390: 121)

  کنترل و هدایت میزان تغییرات بارش به عنوان عنصر اصلی در خشکسالی اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. از آن جایی که موقعیت ایران میان 25 تا 39 درجه عرض شمالی است، مهم­ترین عوامل کنترل آب و هوایی آن را باید هم در نتطقه حاره و هم در برون حاره جستجو کرد. ایران در محل حضور دو رژیم هدلی و رزبای قرار دارد و با توجه به موجی بودن حرکات مداری هوا در این منطقه براساس شدت و ضعف رژیم رزبای در بهار، به تناوب دستخوش امواج هوای سرد وگرم است. از آنجایی که سیستم های سینوپتیک عامل یخبندان های بهاره ایران، هر سال با فراوانی و شدت متناوب تکرار می شوند آن­ها را باید جزء خصایص مسلم آب و هوایی ایران به شمار آورد.

  بنابراین به دلیل واقع شدن ایران در معرض هجوم این سیستم­ها، اکثر مناطق کشور( از جمله استان کرمانشاه) دارای رژیم بارشی می­باشند. بنابراین پیش­بینی و پایش دراز مدت شرایط اقلیمی در هر منطقه می­تواند راهکار مناسبی جهت مقابله با عوارض ناگوار تغییرات اقلیمی (یخبندان، خشکسالی، سیل و غیره) باشد. (شکیبا،51:1389)      

   

  1-2- بیان مسأله:

  تغییر اقلیم از طریق ردیابی مشخصاتی نظیر کمیت­ و الگوی زمانی- مکانی عناصر اقلیمی قابل مطالعه است. در این میان مطالعه­ی بارش­­ از رواج­ زیادی برخورداراست. بارش­ به عنوان یکی­ از عناصر بنیادی ­اقلیم­ به­ ویژه­ طی قرن ­بیستم­ در عرض­های ­میانه­ و بالای نیمکره­ی­ شمالی­ در حدود1  % درصد افزایش داشته­ است. ازطرف ­دیگر در خشکی­های­ جنب­ حاره (عرض­30-10درجه­شمالی) روند بارش­در حدود 3%درصد کاهش ­یافته­ است­ و در نواحی­ حاره­ای افزایش­ نسبی بارش­ در حدود 2%-3% بوده است. (ماسمن[1] ­و همکاران،43:2004 ) به­ دنبال تأثیراتی­ که­ پدیده­ی ­تغییر اقلیم  بر عناصر اقلیمی جهان داشته­ است، اندیشمندان ­ایرانی نیز طی­ دهه­های­ اخیر در تکاپو برای­ بررسی ­تأثیرات پدیده­ی مذکور بر عناصر اقلیم­ ایران بوده­اند. در این­ راستا برخی ­محققین­ توجه ­خود را بر تغییرات­ بلند مدت بارش معطوف­ داشته­اند. (عساکره­  وهمکاران ،62:1391) در ایران، بارش از مهم­ترین پارامترهای حیاتی و پاره­ای مهم در ساختمان اقلیم به شمار می­رود. هر چند بارش در گستره ایران سرشتی تناوبی دارد، اما توزیع مکانی و زمانی آن به شدت ناموزون است. (مسعودیان، 132:1390 ) به همین خاطر وابستگی آشکار یا پنهان به بارش سبب توزیع ناموزون در منابع آب، حیات جانوری و غیره گردیده است. نایکنواختی در توزیع مکانی و زمانی بارش به ترتیب به ناهمواری­ها و آرایش آن­ها و موقعیت جغرافیایی ایران مربوط می­شود  بر همین اساس است که آرایش جغرافیایی نواحی بارشی در ایران، وابستگی مقدار بارش به ناهمواری­ها و زمان بارش را به عرض جغرافیایی نشان می­دهد. (همان منبع :79) به­ طور کلی­ بر اساس ­مدل­های­ شبیه­سازی­ و سناریوها­ی متعدد، متوسط ­تراکم تبخیرآب ­در جهان ­و میزان بارندگی ­در طی قرن 21 در عرض­های میانی ­و بالای کره­ه­ی ­زمین ­در زمستان­ افزایش خواهد یافت­ ولی ­از سوی­ دیگر بین عرض­های جغرافیایی پایین­ انتظار افزایش  ­و هم کاهش­ را خواهیم­ داشت. همچنین­ در مناطقی­ که ­افزایش متوسط بارندگی بیشترا نتظار می­رود، تغییرات سالانه بارندگی بیشتر خواهد بود. (اروزوی­  یلدیریم[2] و همکاران ،43:4004) در هر سال­ بین بارندگی آن سال­ و پدیده­های ­دیگر رابطه­ی معین­ و نظمی پایدار حاکم ­است. اما وضعیت پراکندگی پدیده­ها از سالی به ­سال ­دیگر فرق می­کند و در نتیجه­ مقدار بارش ­و یا شدت رابطه نیز تغییر می­کند. بنابرین برای ­دسترسی به ­یک نتیجه­ی پایدار و حالت­ غالب­ از مدل­­ها و روش­های­ آماری ­و قانون احتمالات­ استفاده می­شود. مثلاٌ برای ناحیه ­بندی بارش ­ایران، شناخت­ نظم حاکم­ در شیب مکانی بارش بین شرق ­و غرب­ ایران ­از مدل­های ­آماری ­و ریاضی ­استفاده می­شود. (علیجانی، 12:1371) تحلیل آزمون­ آماری- گرافیکی من کندال و همچنین پیش بینی رفتار یک متغیر بااستفاده از مدل آریما ، ­از جمله مهم­ترین­ روش­های آماری می­باشد­ که ­در مطالعه­ی تغییرات بارش مورد استفاده قرار می­گیرد. بر همین­ اساس ­این مطالعه ­در راستای پرکردن خلا ء مطالعاتی با عنوان­ آشکارسازی تغییرات بارش دراستان کرمانشاه­ انجام می­شود.

   

  1-3-سؤالات اصلی پژوهش:

   

  1- روند تغییرات بارش در استان کرمانشاه از چه الگویی تبعیت می­کند؟

  2- آیا مقادیر بارش استان کرمانشاه در طی دوره آماری مورد مطالعه تغییر معنی­داری داشته است؟

   

  1-4- فرضیات پژوهش:

   

  1- به نظر می­رسد تغییرات بارش در استان کرمانشاه دارای روندهای افزایشی و کاهشی آرام است.

  ­2- در استان ­کرمانشاه ­مجموع­ بارندگی­ سالانه­ دارای ­بیشترین ­تغییرات­ می­باشد.

   

  1-5- هدف پژوهش:

   

  هدف کلی این مطالعه آشکارسازی روند تغییرات بارش و همچنین رفتار متغییر بارش دراستان کرمانشاه می­باشد که با استفاده از آزمون آماری- گرافیکی من کندال و همچنین روش سری­های زمانی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

   

  1-6- ضرورت و اهمّیت پژوهش:

  بارش یکی از متغییرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن می­­­تواند­ تبعات ­منفی محیطی، اجتماعی، اقتصادی­ و حتی­ فرهنگی برای جوامع بشری داشته باشد از این­ رو ­مطالعات تغییرات بارش ­یکی از کانون­های توجه اقلیم­ شناسان ­است، به­ ویژه ­افراز تغییر و تغییرپذیری­ از اهمیت­ شایان­ توجهی برخوردار بوده، می­تواند نقش ­مهمی­ در پیش­بینی­های ­اقلیمی ­و در نتیجه­ در مدیریت­  منابع­آب و برنامه­ریزی­های ­بهینه­ی ­محیطی، اقتصادی ­و کشاورزی­ داشته ­باشد. فرض وجود تغییرات بارش در اقلیم جهانی ذهن محققین و جوامع بشر را به خود مشغول کرده است. و قوع تغییرات بارش حتی به صورت جزیی بر تمام ارکان زندگی بشری و حیات طبیعی اثرات فاحش و قابل توجهی خواهد گذاشت. برخورد علمی با این پدیده غالبا توسط محققین علوم زمین بویژه آب و هواشناسی، هواشناسی، هیدرولوژی، محیط زیست، فیزیک و کشاورزی انجام گرفته است. هر یک با روش­های مختلفی همچون تحلیل­های آماری، سینوپتیکی، سنجش از دور و با وسایل و ابزار آزمایشگاهی و مدل­های پیچیده علمی به بررسی موضوع پرداخته­اند. اقلیم­شناسان  به واسطه روش تحقیق خاص اغلب به صورت آماری یا سینوپتیکی با استفاده از داده­های اندازه­گیری شده ایستگاه­های هواشناسی و نقشه­های سطح زمین و سطوح فوقانی جو الگوهای رفتاری متغییر بارش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. با توجه­ به­ گسترش­ شهرهای­ بزرگ­ ایران­ و رشد­ و صنعتی­ شدن ­آن­ها­ نیاز ­به ­مطالعات آشکارسازی­ تغییرات ­اقلیمی­ افزایش ­یافته­ است. پارامتر بارندگی­ در مطالعات­ تغییر اقلیم­ نتایج بسیار متفاوتی­ را در سطوح­ نه ­چندان ­وسیع ­به ­نمایش­ می­گذارد ، به ­طوریکه ­در کشور ایران­ نتایج­  بررسی­ پارامتر بارندگی­ حاکی ­از وجود سه ­حالت ­روند مثبت ، روند منفی ­و بدون­ روند بوده ­است . استان کرمانشاه­ با واقع شدن ­در منطقه­ی ­زاگرس میانی ، به ­طور عمده  تحت ­تأثیر رژیم  بارشی مدیترانه­ای ­قرار دارد. نوسان­های بارشی ­در این منطقه، تأثیر شدیدی برکشاورزی، منابع ­آب­ و دیگر فعالیت­­های مردم به جای می­گذارد. به­ ویژه ­در سال­های ­پیش­ این منطقه خشکسالی­های شدیدی ­را تجربه کرده ­است­ که ­خسارات فراوانی بر ساکنان منطقه ­داشته ­است .

   

  1-7- پیشینه­ی پژوهش:

  طاهری ( 1377 )، مدل­ بندی و پیش بینی 11 ایستگاه هواشناسی را با استفاده از مدل­های اتورگرسیو میانگین متحرک ضربی انجام داده و مقادیر احتمالی را تا سال 2000 برآورد کرده است.

  رسولی( 1379 )، برای پیش بینی دمای ماهانه شهر تبریز با استفاده از روش سری­های زمانی و مدل آریما دمای متوسط ماهانه تبریز را با 46 سال دوره آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی ابتدا تکنیک گرافیکی منحنی تجمعی باقیمانده­های نرمال شده را در جهت تشخیص روند تغییرات مقادیر دما در دراز مدت به کار گرفته و سپس چندین مدل پیش بینی مقادیر آتی را مد نظر قرار داده است. نتایج فوق نشان می­دهد که تکنیک آریما برازش بهتری با مشاهدات داشته و آن را می­توان با اطمینان بیشتری در تحلیل اقلیمی به کار برد.

  پروین ( 1380 )، ابتدا با استفاده از مدل آریما به پیش بینی بارش حوضه ارومیه و سپس بارش حوضه مذکور را با طبقه بندی کرده است نتیجه حاصله نشانگر وضعیت تقریباً نرمال همراه با روند صعودی Score  استفاده از شاخص بارندگی در سال­های 2000  2001 می­باشد.

  ترابی ( 1380 )، موضوع تغییر اقلیم را با استفاده از بررسی نوسان­های دما و بارش بوسیله مدل آریما در ایران ارزیابی نموده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل­های نوشته ای پنج ناحیه اقلیمی برای ایران در نظر گرفته شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در مناطق با عرض­های بالاتر، هم تغییرات دمای حداقل و هم تغییرات دمای حداکثر معنی دار می­باشند.

  غلامی ( 1382 )، بررسی وضعیت بارش و رواناب و نوسان آن­ها را در رابطه با تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز قلعه رودخان ذکر نموده است. که بیشترین میزان رواناب حوضه قلعه  رودخان در ماه مهر با توجه به افزایش بارندگی وکمترین مقدار آن در ماه خرداد مشاهده می­شود.

  روشنی ( 1382 )، به بررسی چند پارامتر اقلیمی مناطق ساحلی دریای خزر در دوره 1994- 1955 با استفاده از روش ناپارامتری من کندال پرداخت و نشان داد که زمان شروع بیشتر تغییرات به صورت ناگهانی بوده و این تغییرات به دو صورت روند و نوسان ظاهر می­گردند.

  کاویانی و عساکره ( 1382 )، تحلیل روند بارش در ایستگاه اصفهان را در یک دوره آماری 103 ساله با استفاده از روش­های پارامتری و ناپارامتری به انجام رساندند. نتایج حاصله وجود هیچ گونه روندی را توسط هیچ کدام از روش­های به کار گرفته شده به تأیید نرسانید.

  خلیلی و بذرافشان ( 1383 )، روند تغییرات بارندگی سالانه، فصلی، و ماهانه 15 ایستگاه قدیمی ایران در طی دوره 2001 - 1893 با استفاده از روش t استیودنت و روش ناپارامتری من- کندال مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصله وجود هیچ روند معنی داری را در سری­های بارش سالانه در ایستگاه­های مورد مطالعه تایید نکرد. اما در سری­های بارش فصلی هم روند افزایشی و هم روند کاهشی قابل مشاهده بود.

  محمدی و تقوی (1384)، به بررسی وروند شاخص­های حدی براساس سری زمانی روزانه دما و بارش در ایستگاه تهران در دوره آماری 2003 – 1951 پرداختند وتوزیع دنباله­های حدهای گرم و سرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند که روند دمای حداقل و دمای متوسط روزانه کاملا افزایشی است.  

  رضیئی و همکاران ( 1384 )، بررسی روند بارندگی سالانه در مناطق خشک  و نیمه خشک مرکزی و شرق ایران و روند تغییرات بارندگی در 79 ایستگاه این منطقه را طی 36 ماه با استفاده از آزمون ناپارامتری مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در این منطقه اثری از تغییر اقلیم در این دوره وجود ندارد، هر چند که در برخی ایستگاه­ها با کاهش بارندگی و در برخی دیگر با افزایش روبرو بوده ایم ، اما میزان بارش در بیشتر ایستگاه­ها تغییر خاصی را نشان نمی­دهد.

  عساکره ( 1384 )، روند تغییرات زمانی بارش پهنه ای استان اصفهان را با استفاده از تحلیل روند خطی و بر اساس روش­های زمین آمار ( روش کریجینگ )، بررسی کرد و نشان داد که بارش استان حاوی روند سهمی است.  از این رو با برازش یک مدل آریما بر میانگین بارش پهنه ای ، بهترین الگو را ( 0 ، 2 ، 2 ) آریما تشخیص داد.

  جهانبخش و همکاران ( 1385 )، روند نوسانات اقلیمی بر مبنای دو پارامتر اقلیمی دما و بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز با استفاده از روش تحلیل سری­های زمانی و مدل تابع انتقال خطی مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از تحلیل نوسانات در ایستگاه تبریز نشان می­دهد که میانگین دما در طی دوره مطالعه دارای روند افزایشی نسبتاً محسوس می­باشد.

  عسگری و رحیم زاده ( 1385)، با استفاده از 34 ایستگاه همدید کشور، رفتار بارش را با روش­های آماری همچون اسپیرمن و من-کندال مورد ارزیابی قرار دادند، نتایج مطالعات آن­ها نشان داد که بارش کشور در بعضی ایستگاه­ها دارای روند افزایشی و در بعضی دیگر دارای سیر کاهشی بوده است.

  عساکره ( 1386 )، تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین را طی دهه­های اخیر مطالعه نمود در این پژوهش با استفاده از تکینک های زمین آمار و آمار کلاسیک بر پایه تکنیک ترسیمی طی دوره آماری 2003-1961 و بر اساس داده­های 152 ایستگاه سینوپتیک و 170 ایستگاه کلیماتولوژی تغییرات زمانی بارش در محدوده ایران زمین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که حدود 4/51 درصد از مساحت کشور در معرض تغییرات بارش قرار گرفته­اند. این تغییرات در نواحی کوهستانی و نیز نیمه غربی کشور رخداد بیشتری داشته است.

  کتیرایی و همکاران ( 1386)، روند بارش سالانه و فصلی را در ایران بررسی نموده­اند و نشان دادند که بارش سالانه اغلب ایستگاه­های واقع در غرب و شمال غرب کشور دارای روند کاهشی و نواحی جنوبی و مرکزی ایران دارای روند افزایشی بوده­اند.

  حجام و همکاران (1387)، روند تغییرات بارندگی­های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران را با روش­های من کندال و Sens Estirmators slop مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که کارایی دو روش فوق در تحلیل روند مقیاس فصلی و سالانه در بیشتر موارد شبیه هم است.

  میرموسوی ( 1387 )، نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران را بررسی نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل­های تابع تبدیل و سری­های زمانی است. نتایج حاصل از این مطالعه در زمینه بررسی روند دمای سالانه نشان می­دهد که سه ایستگاه میانه، تبریز، ماکو، دارای روند معنی دار باشد و روند بارندگی در این 3 ایستگاه معنی دار و دارای روند نزولی می­باشد.

  عزیزی و همکاران (1387)، بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور را با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و از داده­های ماهانه ۱۶ متغیر اقلیمی در ۱۲ ایستگاه سینوپتیک برای دوره ۵۰ ساله (2000- 1951) استفاده کردند. با توجه به محاسبات صورت گرفته بر روی داده­های متغیر دمایی به ویژه میانگین حداقل دما، حداقل مطلق و دمای نقطه شبنم، این متغیرها دارای روند تغییرات معنا­دار با جهت­های متفاوت بودند. و داده­های رطوبت و بارش غالبا از روند تغییرات معنی­داری برخوردار نیستند.

  پروین ( 1389 )، پس از تحلیل داده­ها به این نتیجه دست یافت که در کلیه­ی ایستگاه­ها به غیر از ایستگاه زاهدان، پارامتر دما روند منفی را در طول سال نشان می­دهد. روند منفی بارش نیز در ماه­های گرم سال دیده شد. همچنین زمان و نوع تغییرات در پارامترهای دما و بارش حاکی از تغییرات ناگهانی افزایشی و کاهشی می­باشد. تغییرات افزایشی در پارامترهای حداقل و حداکثر دما در ماه­های مختلف سال به وضوح دیده شده و تغییرات ناگهانی کاهشی بارش بیشترین گسترش را دارند.

  نیکلس و لاوری[3] ( 1992 )، روند بارندگی استرالیا را در قرن بیستم مطالعه کرده­اند. آن­ها 191 ایستگاه را برای این کار مورد استفاده قرار دادند. مطالعه آن­ها نشان داد که بارندگی تابستان در بیشتر قسمت­های استرالیای شرقی افزایش ناگهانی در طول 150 سال داشته است.

  لیت2 (1996)، دما و بارش سالانه کشور پرتغال را به کمک مدل­های اتورگرسیو پیش بینی کرد و نتیجه گرفت که دما و بارش سالانه علاوه بر اینکه از سالی نسبت به سال دیگر متفاوت است، از یک دهه به دهه­ی دیگر نیز تغییر می­کند، به عبارت دیگر دارای نوسانات سالانه و دهه­ای است.

  مانون3 (1997)، تغییرات و نوسانات اقلیمی آفریقای جنوبی را از سالهای 1897 تا 1995 با روش آماری بررسی نموده­اند . هدف آن­ها از این مطالعه، بررسی نوسانات بارندگی بین سالانه و دوره­های فصلی بوده است. طبق نظر آن­ها آفریقای جنوبی ناحیه­های بسیار خشک بوده که دارای نوسانات بارندگی بین سالانه شدیدی می­باشد. آنها رابطه نوسانات جنوبی و ال نینو را با تغییرات شدید بارندگی مطالعه نموده و تغییرات بلند مدت بارندگی را نیز با روش سری­های زمانی بررسی کرده­اند.

  سرانو و همکاران[4] (1999)،  به بررسی روند بارندگی در 40 ایستگاه جزیره ایبری در دو مقیاس سالانه و ماهانه پرداختند. نتایج آن­ها نشان داد که در مقیاس سالانه در هیچ ایستگاهی روند معنی داری وجود ندارد و در مقیاس ماهانه 21 ایستگاه روند داشتند.

  توموزیو و همکاران[5] ( 2000 )، با استفاده از روش من کندال و توابع تجربی متعامد، تغییر پذیری میانگین بارندگی زمستانی در امیلیا رومانگا ( ایتالیا) را بررسی کردند . مطالعات آنها نشان داد که همه­ی ایستگاه­ها دارای روند کاهشی در بارندگی زمستانه بوده­اند.

   

  [1]mosmann

  [2]Yildirim, E.Y

  [3] Nicholls and Lavery

   2Liet

   3Moonen

   

     serrano [4]

  Tomozeiu  2

  Abstract:

  With the trend of global warming become more valuable water resources due to population growth and the need for industry and agriculture Several studies in accordance with programs in line with changes in precipitation and water protection plan Faced with the consequences of negative and positive changes have taken place. The aim of this study was to investigate the possibility of diversion of climate elements is precipitation than normal in Kermanshah  To study climate change and precipitation chang OF Statistical tests synoptic Kendall and Arima in synoptic station of (Kermanshah-Islamabad gharb-Kangavar-Ravansar and Sarpolzahab) during the period of record (1988 to 2012) was used to Index based on precipitation of rain. The results show that: Mann Kendall in LEVEL –Z & P-VALUE was done in Kermanshah-eslamabad-kangavar-ravansar-sarpolzahab stations And these were compared with the precipitation trends during the period of 25 years illustrates and confirms Based on the results of the table and the significant level of estimation error, we can conclude that Based on 4 Arima model Nearly 12(SARIMA (1.1.1)(1.1.1.) , SARIMA (1.1.0)(0.1.1) models with the lowest level of significance of the error 0/01 and the statistic T The maximum acceptable level can provide the best fit. As a result of Kermanshah total annual rainfall is greatest changes.

  Keywords: Kermanshah Province. Rainfall. Process.MEN KENDALL.ARIMA

   

 • فهرست و منابع پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری

  فهرست:

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

   

  عنوان ...................................................................................................................................صفحه

  1-1- مقدمه   ............................................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسأله   .....................................................................................................................................................................3

  1-3- سؤالات اصلی پژوهش .....................................................................................................................................................4

  1-4- فرضیات پژوهش  .............................................................................................................................................................4

  1-5- هدف پژوهش  ..................................................................................................................................................................4

  1-6- ضرورت واهمیت پژوهش .................................................................................................................................................4

  1-7- پیشینه­ی پژوهش ..............................................................................................................................................................5

   

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

  2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................14

  2-2- نقش عوامل انسانی در تغییرات اقلیمی وارزیابی اثرات آن ............................................................................................14

  2-3- تعریف سری زمانی .........................................................................................................................................................15

  2-4- ویژگی­های­ سری­های زمانی ..........................................................................................................................................16

  2-5- تقسیم بندی سری­های زمانی ........................................................................................................................................16

  2-6- مؤلفه­های اصلی سری زمانی .........................................................................................................................................17

  2-6-2- روند خطی ..................................................................................................................................................................18

  2-6-3- نوسانات کوتاه مدت ...................................................................................................................................................18

  2-6- 3-1- نوسانات فصلی ....................................................................................................................................................18

  2-6-3-2- نوسانات چرخه­ای ..................................................................................................................................................19

  2-6-4- نوسانات نامنظم .........................................................................................................................................................20

  2-7- انواع روش­های بررسی روند ............................................................................................................................................................20

  2-7-1- محاسن روش­های ناپارامتری .....................................................................................................................................................20

  2-7-2- معایب روش­های ناپارامتری .......................................................................................................................................................21

   

  فصل سوم: ویژگی­های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  3-1- مقدمه .............................................................................................................................................................................23

  3-2- انتخاب ایستگاهها ..........................................................................................................................................................24

  3-3- موقعیت ایستگاهها .........................................................................................................................................................24

  3-4- دوره­ی آماری و روش استخراج داده­ها ..........................................................................................................................25

  3-5- ویژگی­های توپوگرافی استان ..........................................................................................................................................25

  3-5-1- ارتفاعات .....................................................................................................................................................................25

  3-5-1-1- سلسله ارتفاعات مهم استان .................................................................................................................................26

  3-5-1-1-1- ارتفاعات پاوه ....................................................................................................................................................26

  3-5-1-1-2- ارتفاعات حوالی شهر کرمانشاه ........................................................................................................................26

  3-5-1-1-3- ارتفاعات حد فاصل مناطق گرمسیری وسرد سیری ........................................................................................27

  3-5-1-1-5- ارتفاعات حد فاصل صحنه، کنگاور وسنقر ......................................................................................................27

  3-5-2- واحدهای توپوگرافی در استان کرمانشاه ...................................................................................................................28

  3-5-2-1- کوهپایه .................................................................................................................................................................28

  3-5-2-2- دشت­ها .................................................................................................................................................................28

  3-6- آب و هوا ........................................................................................................................................................................29

  3-6-1- بارش ..........................................................................................................................................................................29

  3-6-2- دما .............................................................................................................................................................................31

  3-6-3- توده­های هوای مؤثر بر منطقه ..................................................................................................................................31

  3-6-3-1- کم فشار ایسلند ....................................................................................................................................................31

  3-6-3-2- کم فشار مدیترانه ..................................................................................................................................................31

  3-6-3-3- توده پرفشار سیبری ..............................................................................................................................................32

  3-6-3-4- کم فشار سودانی ...................................................................................................................................................32

   

   

   

   

  فصل چهارم: مواد و روش پژوهش

  عنوان ....................................................................................................................................صفحه

  4-1- مقدمه .............................................................................................................................................................................34

  4-2- مدل­های ARIMA ....................................................................................................................................................34

  4-2-1- تشخیص مدل آزمایشی .............................................................................................................................................35

  4-2-1-1- پیش بینی با مدل ARIMA  ...........................................................................................................................35

  4-2-2- مدل­های مرکب (اتورگرسیو ومیانگین متحرک) ARIMA ...........................................................................................36

  4-3- تحلیل روند با استفاده از مدل MANN- KENDALL ................................................................................................37

  4-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون ........................................................................................................................................................39

  4-4-1- خط رگرسیون بهترین برازش ...........................................................................................................................................39

   

  فصل پنجم: یافته­های پژوهش

  5-1- مقدمه .............................................................................................................................................................................42

  5-2- آماره­های توصیفی بارش ایستگاههای مورد مطالعه ......................................................................................................42

  5-3- تحلیل روند .....................................................................................................................................................................52

  5-3-1- تحلیل روند خطی وپلی نومیال مرتبه­ی 6 مجموع بارندگی ایستگاههای مورد مطالعه ...........................................52

  5-4- بررسی همبستگی مقادیر بارندگی ماهیانه واقعی وپیش بینی شده در ایستگاههای مورد مطالعه ................................55

  5-5- تحلیل روند با استفاده از آزمون من کندال ....................................................................................................................57

  5-6- بررسی روند بارش بر اساس تجزیه تحلیل سری زمانی در ایستگاههای مورد مطالعه .................................................61

  5-6-1- ایستگاه کرمانشاه .......................................................................................................................................................61

  5-6-1-1- مدل­سازی بارش ...................................................................................................................................................61

  5-6-1-2- بررسی فرضیات بنیادی مدل ................................................................................................................................62

  5-6-2- ایستگاه اسلام آباد غرب ............................................................................................................................................66

  5-6-2-1- مدل­سازی بارش ...................................................................................................................................................66

  5-6-2-2- بررسی فرضیات بنیادی مدل ................................................................................................................................67

  5-6-3- ایستگاه کنگاور ..........................................................................................................................................................71

  5-6-3-1- مدل­سازی بارش ...................................................................................................................................................71

  5-6-3-2- بررسی فرضیات بنیادی مدل ................................................................................................................................71

  5-6-4- ایستکاه سرپل ذهاب .................................................................................................................................................74

  5-6-4-1- مدل­سازی بارش ...................................................................................................................................................74

  5-6-4-2- بررسی فرضیات بنیادی مدل ................................................................................................................................75

  5-6-5- ایستگاه روانسر ...........................................................................................................................................................78 5-6-5-1- مدل­سازی بارش ...................................................................................................................................................78

  5-6-5-2- بررسی فرضیات بنیادی مدل ................................................................................................................................79

  5-6-6- بررسی سری زمانی تبدیل یافته وتعیین مرتبه­های تفاضل فصلی وغیر فصلی .......................................................82

  5-7- بررسی معنی دار بودن تغییرات ......................................................................................................................................90

   

  فصل ششم: نتیجه گیری

   

  6-1- بحث ونتیجه گیری  .......................................................................................................................................................93

  6-2- آزمون فرضیات ..............................................................................................................................................................96

  6-2-1- فرضیه­ اول ................................................................................................................................................................96

  6-2-2- فرضیه دوم ................................................................................................................................................................96

  منابع ومآخذ ...............................................................................................................................................................................97

   

  منبع:

   

  1- اشگر طوسی، شادی؛ علیزاده ، امین، شیرمحمدی، رضا،  ۱۳۸۴،  مدلسازی  SARIMA بارندگی­های فصلی، مطالعه موردی الگوسازی و پیش بینی بارندگی در استان خراسان، مجله تحقیقات منابع آب، ش ۳، ص 41- 51.

  2- اصلاحی،  مهدی؛ سعیدآبادی، رشید، ۱۳۸6،  پیش بینی دوره­های خشک و تر با استفاده از رابطه دما و بارندگی در منطقه تبریز، نشریه نیوار، ش ۶۳و۶۲ ، ص 67- 81.

  3- بیگلری، جلیل، 1386، ارزیابی بارش مؤثر درکشت گندم دیم (مطالعه موردی استان کرمانشاه )، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان وبلوچستان ، ص 89.

  4- پروین، نادر، ۱۳۸۰،  پیش بینی خشکسالی  در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  5- ترابی، سیما، 1380، بررسی و پیش بینی دما و بارش در ایران، رساله دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم اجتماعی وانسانی.

  6- جباری، ایرج، 1384، روش­های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی، ص 218 و221.

  7- جهادی طرقی،  مهناز، ۱۳۷۸، تعیین روند دما و بارش مشهد دوره آماری ۱۹۵۱- 1944، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۵۵ ، ص ۱۵۱- 165.

  8- جهانبخش، سعید؛ ساری صراف ، بهروز،  فاخری فرد، احمد، میر موسوی، سید حسین،  1385، کاربرد مدل های تابع انتقال خطی در بررسی نوسانات پارامترهای اقلیمی مطالعه مورد ایستگاه تبریز، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ج بیستم، ش 1، ص 75 -92.

  9-  حجازی زاده، زهرا؛ پروین ، نادر، 1388، بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، پاییز و زمستان 1388، صص 43- 56.

  10- حجام ، سهراب؛ یونس، خوش خو، شمس الدین وندی، رضا، 1387،  تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالیانه چند ایستگاه منتخب در حوذه ی مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری، مجله پژوهش های جغرافیایی ،  ش 64، صص 157- 168.

  11- خلیلی، علی؛ حجام،  سهراب،  ایران نژاد، پرویز، 1370، شناخت اقلیمی ایران، تقسیمات آب وهوا جلد چهارم، ص 25.

  12- خلیلی، علی؛ بذرافشان، جواد،  1383،  تحلیل روند بارندگی سالانه فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته، مجله بیابان، جلد نهم، ش 1، ص 25  33.

  13- خورشید دوست، علی محمد؛ قویدل رحیمی، یوسف،  ۱۳۸۳، مطالعه نوسانات بارشو پیش بینی و تعیین فصول  مرطوب و خشک زمستانه استان آذربایجان شرقی،  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۷۲ ، ص 25- 36.

  14- دوگلاس، سی مونتگری؛ لینود، ا، جانسون، جان،  اس گاردینر،  1373، پیش بینی وتجزیه وتحلیل سری­های زمانی،  محمد تقی فاطمی قمی، تهران ؛ نشردانش امروز، صص 12-316.

  15- رسولی، علی اکبر،  ۱۳۷۹، تحلیل مقدماتی سریهای زمانی دمای هوای شهر تبریز، نشریه نیوار، ش ۴۶ و47،ص 7-25.

  16- رضیئی ، طیب، 1384، رابطه ی دما وبارندگی سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی و شرق ایران، فصل نامه ی آب و فاضلاب اصفهان، شماره 54.

  17- روشنی، محمود، 1382، بررسی تغییرات اقلیمی سواحل جنوبی خزر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  18- سالنامه هواشناسی ایستگاه کرمانشاه، 1387، استانداری کرمانشاه، دفتر آمار واطلاعات.

  19- شکیبا، هانیه، 1389، بررسی وپیش بینی کمینه دمایی سالانه وماهانه با استفاده ازشبکه­های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه کرج)،  پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، ص 51.

  20- طاهری، محمد، ۱۳۷۷،  مدل­بندی میزان دما و بارش در ۱۱ ایستگاه هواشناسی در دوره آماری 1977_1951و پیش بینی آن تا سال 2000، سازمان هواشناسی کشور.

  21- عبدالله زاده، کاوه؛ عبدالله زاده، یحیی، 1382، مفاهیم کاربردی آمارو احتمالات ، چاپ دوم، تهران: ناشر آییژ.

  22- عزیزی، قاسم؛ شمس پور، علی اکبر، یاراحمدی، داریوش، ۱۳۸۷، بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره، مجله پژوهش­های جغرافیای، ش ۶۶ ، ص 19- 35.

  23- عساکره، حسین، 1384، تحلیل روند بارش سالانه ی استان اصفهان، نشریه  نیوار ، شماره ی 57 و 56.

  24- عساکره، حسین، 1386، تغییرات زمانی  مکانی بارش زمین طی دهه های اخیر، مجله جغرافیا و توسعه، ش 10، ص 145- 164.

  25- عساکره، حسین؛ رزمی، رباب، 1391، تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران، مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، شماره 3،صص 162- 147.

  26- عسگری، احمد؛ رحیم زاده، فاطمه،  1385، مطالعه ی تغییر پذیری بارش دهه های اخیر ایران، مجله  پژوهش های جغرافیایی، شماره 58، صص  80- 67.

  27- علیجانی، بهلول، 1374، آب وهوای ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 125.

  28- علیجانی، بهلول، 1371، مجموعه مقالات سمینار ماهیت جغرافیا، سازمان سمت، تهران، ص 12.

  29- فرشاد فر، عزت اله، 1381، اصول وروش­های آماری، چاپ اول، کرمانشاه: انتشارات غرب، 733 ص.

  30- کتیرایی، پری؛ حجام، سهراب ایران نژاد، پرویز، 1386، سهم تغییرات فراوانی وشدت بارش روزانه درروند بارش درایران طی دوره 2001- 1960، مجله فیزیک زمین وفضا، جلد 33، شماره 10، صص83- 67.

  31- کاویانی، محمدرضا؛ عساکره، حسین، 1382، بررسی آمار روند بلند مدت بارش سالانه اصفهان، سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم اصفهان.

  32- مسعودیان، سید ابوالفضل، 1384، شناسایی رژیم­های بارش ایران به روش تحلیل خوشه­ای، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 37، پیاپی 52، 59-47.

  33- محمدی، حسین؛ تقوی، فرحناز، 1384، روند شاخص حدی دما و بارش در تهران، مجله پژوهش­های جغرافیایی، ش 53، ص 151- 172.

  34- مسعودیان، سید ابوالفضل، 1388، نواحی بارشی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 13، 91-79.

  35- مسعودیان، سید ابوالفضل، 1390، آب وهوای ایران، انتشارات شریعه توس مشهد، چاپ اول، پاییز 90، صص 121- 132.

  36- میر موسوی، سید حسین، 1387، مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران، مجله پژوهش های جغرافیایی، ش 66، ص 87 – 100.

  37- وارثی، حمیدرضا؛ محمدی، بختیار، 1386، نقش عوامل انسانی در تغییرات اقلیمی و ارزیابی اثرات آن، فصلنا­مه فضای جغرافیایی، ش 20، ص 131-151.

  38- هاشمی، سید رضا؛ جهانشاهی، سید مهدی، ۱۳۸۴، تحلیل و پیش بینی کل بارندگی ماهانه و سالانه مشهد در سال  ۲۰۰۵، نشریه نیوار، ش ۵۷و۵۶، ص 57- 73.

   

  39-  Allen, M.R. 2004. Observetional Costraints on Future climate

  Distinguishing robust from model dependent statements of uncertainty in

  climate forecasting . Contribution to the IPCC uncrtainary and risk,2004. 5-6.

  40- Brunetti,M., BuFfoni, L., Mayeri, M., Nanni, T. 2000. Precipitation intensity  trends in Northen Italy. International Journal of climatol, 20 : 1017- 1031.

  41-  Chattopadhyay, S., Chattopadhyay, G., 2010. Univariate modeling of semmer_ monsoon rainfall time series comparison between ARIMA and ARNN. Comptes Rendus Geoscience.

  42- Dao-Yi, Gong (2004), Daily precipitation changes in the semi-arid region over northern China, Journal of Arid Environments, Volume 59, Issue 4, December 2004, Pages 771-784.

  43- Durdu, O.F. 2010. Application of linear stochastic models for drought

  forecasting in the Buyk Mederes river basin, western Turkey. Stochastic

  Environmental Reserarch and risk Assessment. 1-18.

  44- Germer, Marco (2008), Seasonal precipitation changes in the wet season and their influence on flood/drought hazards in the Yangtze River Basin, China, Quaternary International, Volume 186, Issue 1, 1 August 2008, Pages 12-21.

  45- Herrington, R. 1997. Respodingto Global climate chanage in the parairies. Atmpspheric and Hydrologic sciences division Enviromenta Canada. 2.

  46- Hidalgo.J.C.G and Joan-Albert Lopez- Bustins,b Petr ˇ Step´anek,c Javier Martin- Videb and Martin de Luisa(2009)” Monthly precipitation trends on the Mediterranean fringe of the Iberian Peninsula during the second-half of the Climatol. 29: 1415–1429.

  47- Hundecha, Y., Bardoss, A., 2005. Trend in daily precipitation and temperature extremes across western Germany in thesecond half of the 20 th century.

  48- Jongh, I.L.M., Verhost, N.E.C., Troch, F.O., 2006. Analysis of a 105 year time series of precipitation observed at Uccle, Belgium. International Journal of Climatology. 26: 2023-2039.

  49- Kahya, E., and Partal, T.( 2007). Is seasonal precipitation decreasing or increasing

  In turkey, J. Earth Sci., 1: 1. 43-46.

  50- Kripalani, R. H., Inamdar, S., Sontakke, A., 1996. Rainfall variability over Baglandesh and Nepal: comparison and connection with featurs over India. International Journal of Climatology. 16: 689-703.

  51- Lana, X., M. Matinez & D. Burguno(2003), "A Trends Affecting Pluviometric. Indices at the Fabra Observatory from 1917 to 1999", International Journal of Climatology, Vol. 23, Pp. 315-332,

  52- Leits, S.M., Peixoto, J.P. 1996. The autoregressige model oF Climatologivecal Time series. An International Tournal oF Climatology. 16 : 1165-1173.

  53- Liu, Z. Y , Baoshan Cui(2008)” Spatial and Temporal Variability of Annual Precipitation during Yellow River Basin, China” Journal of Hydrology 361, 330– 338.

  54- Luise, M., Gonzalez _Hidalgo, J.C., Longares, L.A.,Stepanek, P., 2009.

  Seasonal precipitation trend in the Mediterranean Iberian Peninsula in second

  half of 20th centry. International Tournal oF Climatology. 23: 651-670.

  55- Mendola, D.L., 2003. Rood traffic restriction and air pollution in an urban area.GRASPA Working Luglio 2003. The Italian groupv of Environmental statacs. P 16.

  56- Mohan , S., Vedula , S. 1995. Multiplicative seasonal ARIMA Model for Longterm Forecasting. of Infloowswater Resources Management, 9: 115-126.

  57- Momani, P. E.N. 2009. Time series analysis model for rainfall data in jorda: case study for using time series analysis. American Jornal of Environmental sciences. 5: 599-604.

  58- Moonen, C. 2001. Long-term change in RainFall and Temprature in pisa Italy, Agricultura Mediterranea. International Journal of Agricultural Scirn.131 : 66-76.

  59- Mosmann, A. Castro, R. Fraile, J. Dessens, J.L. Sa´nchez(2004)” Detection of statistically significant trends in the summer precipitation of mainland Spain” Atmospheric Research 70 , 43–53.

  60- Nicholls, N., Lavery, B.L., 1992. Australian rainfall trends during the twentieth centry. International Journal of Climatology. 14: 569-579.

  61- Partheepan, k., Jeyakumar, P., Manobavan, M., 2005. Development of a Time series Model to Forecast climate data in the Batticaloa District, Srilanka. Water professionals Day symposium.

  62- Serrano, A., Mateos, V.L., and Garcia, J.A(1999). Trend analysis of monthly precipitation over the Iberian Peninsula for the period 1921-1995, Journal Physics and Chemistry of the Earth. 24: 85-90.

  63- Tomozeiu1. R., A. Busuioc2, V. Marletto1, F Zinoni1, and C. Cacciamani, (2000) “Detection of changes in the summer precipitation time series of the region Emilia- Romagna, Italy “Theor. Appl Climatol. 67, 193±200.

  64- Turkes, M. 1996. Spatial and temporal analysis of anuual rainfall Variations in Turkey. International Journal of climatology. 16 : 1057-1076.

  65- Yildirim, E.Y., Turkes, M., and Tekiner, M. 2004. Tme series analysis of long term variations in stream flow data of some stream flow stations over the Gediz basin and in precipitation of the Akhisar station. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7: 1. 17-24.

   تحقیق در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, مقاله در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, پروپوزال در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, تز دکترا در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, پروژه درباره پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری, رساله دکترا در مورد پایان نامه آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس